'Concentratie dagbladen gaat door' 'MEER NODIG GELD VOOR NOORDEN' ROULETTE IN BESLAG GENOMEN Vrouwen maanden doen acht langer over studie dan mannen TiatuM' V estzakvakantie naar Hoog-Sauerland U kunt nog mee op 2 februari DRS. DE POUS IN TOESPRAAK RIJ JUBILEREND TROUW: Delen van alle vier li-hommen op Groenland teruggevonden Vier arrestaties na inval in huis Breda Galeries Modernen gaat ook met reisbureau samen »V ira Spwtlniafi Ont.snu[>te autodief Frisehinuth weer gepakt Wegens jioging tot moord op vriendin: acht jaar Waiim-htlwinj» van lioo«leraar voor 'wtipe mimische knallen' Voortvluchtige dader overval Damrak uit Parijs opgehaald Man gewond na steekpartij bij ruzie om vrouw Wcffi nacht versperd d«»or kantelen truck inet 15 ton vis Hond nop> in leven Bejininh* lug twee weken dood op heil Ga er eens een lang weekend tussenuit en kom terug met het gevoel een echte vakantie gehad te hebben. Rollertlannner onder Ia*rg |K>lu8 bedolven!» 3 dagen naar winters Willingen met PAROL REIZEN Geen handtekening P»B 4 - maandag 29 januari 1968 «in «nirt-r trr»lttj:prvir») AMSTEHI) M. mn.'iml.itr Dok .tl* i|<* lezer liereiil zou zijn meer dan een «Li^IiLmI tr en Pi n atimilliLiri - en het ii.mLtl dlniiinn-> zou «tijden Rim pTiiiiiiid i», «luit 2 tillen lol zich kuunrn iiamlliav«-n. VderLimi Je/en jut krant i|l« ii »l«-rki r>inlen- n of litem! In» «tf-rkrr THÜLE, maandag (AFP). - Op di> Amerikaanse bost* b(j Tb ale op Clrocaltluf li gisteravond oftlcWI be- kendiemukt, dat men itnkkrn heeft ««vonden van slic vier de waterstof bommen. dl* tleh bevonden aan boord van de B-J2 welke een week celeden In dit gebied U verongalukt. De nummer* op de ««vonden stuk ken komen overeen mot dir vin de vprmisle lifirrifnen Hii-iult leidt men af, dat de resten van de bommen, voor zover zij ni«*i «loor de et hok en de daarop volgende brand ziln vernie tigd, zich bevinden op de plaat* wsar de 7.wire bommenwerper 1* neerge stort en zeer waarschijnlijk nog I» Fiei i|i zitten. AanvaukeUik wtrd gevreesd dal de bommen door het l|« waren geslagen en nu rouden liggen op de bodem vin de zee. BBEDA, maandag (ANP) De Brtdue recherche hoeft caterdafavand vier persown gearresteerd die worden verdacht van bet gelegenheid teven tot en al* bedrijf uitoefenen vin het roulettespel. De vier aangehoudenen «(Jn: de St- iarlge A. 8.. de 41-Jartge II. V.« beidra uit Kotterdan. de 54-Jarige C. B. uit Amaterdam en de «7-jarige J. L. uil Al enkele maanden wl«t de Bretluxe recherche dat er tn de »tad een speet- hol wu In een hula aan de Baronie- laan. waar «en van llreda'i vroegere burgemeesters heeft gewoond, thumt het adre* van J. L„ werd zaterdag avond om rif uur ren tnvel gedaan Er waren toen behalve dr vier genoem den W personen aan het rmiletu-sp*- ten Zij werden nm»r het politiebureau gebracht en n« rhoord te run tn (Ir loop van de nucht vrt|gt*l«len Volgen* de politie wnren het mrctu zeken!te- den uit Tilburg Eindhoven, Den Bo*ch. Ilonaeiuhiul ett Breda IV orn.mts.itiMrn hadden eert zoda nige miutilatte bcdutht. «lat de deel nemer* unmt «l hun geld konden ver liezen. tnaut «lti|d u<>|{ tien procent van het tloot hun uitgegeven bedrug weer mee iui.it huis ktegtn De in hun gcuiitderi roulette d« diiurbii behorend* artikeh n «ltmudi een bedrag t.m 7«DO weiden In iH'dlng gciKuneit l'it «te vet horen Is gebleken dut In hel pand tedere avond, luhtthr op mn.uxljg tnnMle kon woideti gei|iei'hl (Van een onter verslaggever») rrHECHT, maandag. -7 liét Ne derlandse reisbureau ..While Cars' gaat samenwerken met het waren huisconcern tiaterle» Minimie». Dr samenwerking gaat in per 1 februari. Na Utrecht worden bureau gevestigd tn Arnhem. Amsterdam en andere plaatsen. Beide bednjwn blijken financieel onafhankelijk van elkaar werken I* samenwerking Ih ht Ut alleen een ge zamenlijk* tmnadertiig van het pu blick, (Jtttlei atuleiv up hel gebied van' de publiciteit Het samengaan van Galeries M<>- dernrs m»*t White Car* is geen gevolg van de onlang* bekend geworden fu- al* van V en D met <Vtitmir| „Dcie fusie heeft un/v onderhandelingen al leen maar veismrid," zegt de heer Kraan, fllntul-diieolcur \an Galeries Moderne» tn Ulieihi ..Wij nchtett out ook niet. zoals V en I> en tVntourl. op een bepaald soort vaksntlebeaUxiltig, maar wij trachten ullcvti mei een veelheid van aanbiedingen de grote middenmoot van het publiek te bereiken." aldus de heer Kraan Het reubureau White Cars 1* voort gekomen uit hel passage- en reisbu- reau Mulder. Galerie» Moderne» werkte in het verleden ook al samen met een rt lsburvau, deze band 1» ver broken De vakanttmi/en van White t ars /uilen dooi de vut oen werking met Ga lerie» AlwUrneg goedkopei wojitvn. Dit betekent '.nor de to< kotrt t een beperkt rtanl.ti Inndelijke flu^bladen en en ewneen* )ie- pefkt ii.ml«il replotuih' idafh ti eert f uu< t ntruln die met verord- ru-itetid behoeft te zijn /ohtnp de ver scheiden liet d en pevuneenl- Iiejtl v.iji de NedtrJandse pejs lot hun recht blijven komen Dit zei zsterdagmiddsff Hm J. W. de Paus. president-commissaris van de N V. De C hrUtelIJke Pens in een toe- aprsak Ut\ de rrUoktro bl[J het 25-Ja- rlg bestssn van hrt dagblad Trouw tn Kraanapolsk; te Amsterdam. De financu-el-e<onomische positie vnu rle Nrd'-r]und*e <lagblad|:»tis. al dus dra De Pmis It niet rooskleurig D« daling Mui ink'irniileri votual ten gevolge van tie lelevlsierec hime, in niet ge«ompenaeerd door meer op- brengstrn uit de abonnementen, een gang vim ztiken die dc neiging tot con« ent ratte versterkt Canilplijk.' Iiladrn Wanneer men een recente uitspraak van een vooraanstaande figuur in de Engelse kranlenwereld mag geloven, den zou dit in Nederlandse verhou dingen betekenen, dat er In on* land In de naaste toekomst geen plaats zou zijn voor tien. doelt slecht» vck.f twee landelijke dagbladen fl>creketid vol gen» een bestand van l «4 miljoen be talende abonnee* op de landeUlke dagbladen op I oktober 196?) „Mocht hlijken", aldua dr» De Pou», dal dc« dreiging werkelijk acute vor men gaat aannemen, dat vloeit uit onze volkaaard voort, dat wtj hiervoor de overheid aansprakelijk stellen. Zo zou ik de vraag willen opwerpen of gezien het gevoerde prijsbeleid van de afgelopen Jaren, waardoor Nederland nog steeds de laagste abonnements prijzen van Europa heeft, de achter eenvolgende ministers van economi sche zaken wel voldoende oog hebben g«-htt«l voor het grote demo<*ratisehe goed van een gevarieerde «er» Oud-minister van economische ia- keii, dc heer Dc Poub merkte op. dat het on]ul*t zou zijn alleen de overheid aansptakelijk te itelleu vrxir de hand having van een uit gecsteldk en rnaat- Bchappelljk ge/Jrht»punt voldoende geschakeerde pers De «ndrrneniingen in de2e bedrilf*tukken hebben tot taak adequate organUgtlevormen te verwe- icntiikeii (nieuwe produktletechnle- ki-n efficiency Jn verv«jcr«- en be*or- glivgsapparaai, enzopdat rentabili teit en produktiviteit kunnen worden verbeterd De receptie, tlle hoofdredactie en dlre«-tle van Trouw voor hun relaUe* zullen houden zal niet, zoal» wil abu sievelijk in een deel v*n onze editie» hebben Vermeld, zaterdag a doch mm gin dmstlag van luilf vijf tut half zeven worden gehouilen. event m* m KtaanutHibky met Ft ischmuth plaats va u Van t* charciteur toen naai eit Utriwhtae re- Ie plaats \*ndr afspraak gegaan Voor alle zekerheid wmieu vrijdag- avond mevt ouw Van U klutleivn etgen> attdet bracht. i haar underge- OP DE TENTOONSTELLING (ar gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het dagblad Trouw staat de stencilmachine, waarop het blad tn he* begin werd vermenigvuldigd. Op de achtergrond het deze week verschenen feestnummer. Ralitie be schermde pezin l frrWif.tr' mvdvplichtim' Vao een on»er veraiaageefsteri) t TREl'HT. Risaudsg IV Duttsa J autodief Karl Hein» hrUehmuth die enkele maanden irteden door 1 rtrechtse rechercheur» werd (r»rm- leerd en vrijdag In Hoe hum ont vluchtte. 1» vannsehl om twaalf uur tn Dortmund ueer gepakt Frtaehmulh I» «en bcUnsrvJke venUehte 1» een tnSee- natlonale auto» wende Is rij. Hij recti n«»g sleed» m «le beige 1 auto. waai mee hij was gev tucht Hu j had zlju ge\ angeolskh d|j nog aan t<n was In ge/t Urhnp van een Franse \iteiidtn InmUhlel» had hi) van «co andere auto «le nummer hoi den gcato- h 11. Vrijdag, onmiddellijk na het bericht van de ontsnapping van Krtschmuth /tjn irtreihtse re« herehettrs naar het huls vatl de Uurehiw autohandelaar Van U gegaan /e wate» bang dat FiiMlmmth naai Utmht rou komen om wtaak te m men <u> het ge. tn vati Van H omdat de/e unuw lj/ingen had gegeven woanloot Fiiuhmuth kim worden geartvMileeid Van B die al sinds nmembc! is op gesloten had indertijd een afspraak Dortmund tn (Van een omer verslaggevers) AMSTERDAM, woenad»*. H*t «ereehtahof te Amsterdam heeft van daag In bo«*r beroep de 47-Jarl*e technisch bediende M, R. B. alt lil recht we*rn» poglnr lol moord op ■iJn vriendin, de ïl-Jorl«e Jokr van der E. uit Baarn, en hrt hsar doen 011- derfoan van een behandeling ter ver storing van swaniersehap. veroor deeld lol acht Jaar «evanrenisslraf met aftrek. De Utrechtse jcchlbank had hem np 4 Ju 11 van het vorig jaar \eroordecld tot zes Jaar gevangenisstraf en vooi- waardelijke terbeschlkktngstellmg B was hiertegen In hoger Ixuoep gegaan In 1M4 had B op rijn werk met Joke van «Ier E krimi*, gemaakt Er ontstond een virhouling tussen hem en na verloop van tijd w«is het meisje bij B, die gctiuuwd lr> 1*11 kinderen heeft, kurnm inwomti In april w<rd uit de/e verhouding «*en docht» rtje rH'lxuen maar H hield voor zijn f«iml- te rn de bmtenwe*'! lil vtrborgen ilat hij d«* vadet was !n (h'eember 196.7 ontdekte het nietaje. dat zl) opnieuw zwanger v.ns Een eerste poging lot alnntu* begin Ifttuiail 1060 mislukte In mei gaf i) net met»Je enkele tabletten, waarvan hij haar /el «lat hij van een dokter had «tt dat dam moe de /wnnget nhap kuil wot 111 n ufgt hrnken E nam lil tabletten ut t' werd «ie volgende ochtend door B's ecbtgenu'e tn diepe tlsap anilgi tn»f fpn Dunt to«- «itieii van hakt cig« n farntlle werd /I) naar een /Ukeniiui- ge)»ra«ht waar zij twee dagen later tujawmn Deskundi gen stelden vast dat z«l een gtote do sis slaaptabletten had geslikt B bleek zo niet te hebben gekregen van een dokter, maar van een vrien din In Bilt hoven De procureur-gene raal had In hoger beroep tegen B tiet» Jaar met aftrek en voorwaardelijke terbeschikkingstelling gr*i*l U eet vanochtetid \t*n het arrest in <a**aUe It* «uilen gaan bu de Huge Haa il Vort onze c ~c» ponden! LEIDEN', rnjanritig D" vupersortl- tehf tronsporttoeBtfllen die op het f-genbllk tn ontwikkeling /Ijn zoala de Et aiiM' Concorde de Itusalsclie Toepo- li*w 144 en de AmcrlkaHn»e Boeing 2707 zijn 70 /waar en zo snel, dat é4n 1 nkele vlucht van een dergelijk toestel over het westen van Nederland ruim 6 miljoen mensen ?a! bloot* tel lei aan nkele daverende knallen. Indien aim dergelijke vluchten geen eperklngen zullen worden opgelegd, /al onze bevolking 40 tot 100 van der gelijke knallen per dag 1 krijgen. Dit zei prof dr P H Schmidt vrij dag in Leiden in zJJn oratie getijelrf Leven en Lawaai, die hij uit sprak bij zijn aanvaarding van een leerstoel ln ae keel- neus- en oorheel kunde aan de Leidso universiteit Het lawaai is volgens prof Schmidt Mini* de vorige eeuw sterk toegeno men Met de groei van industrie en verkeer groeit het lawaai De mena van vandaag wordt daaraan dan ook meer bloot gesteld dan ooit tevoren Er zijn sterke nnliwijringen dat m de naaste toekomst hel lawaai nog meer zal toenemen Mei de ontwikkeling \nti Industrie en vei keer heeft de mens krachten waaronder lawaai ontketend die hu om ctunomitch** reduien haast niet iiietr «Ie baas kan Toch zullen wu. »1- du» pruf hchmldt. om het leven van de mens leefbaar te houden, het la waai meer moeten bestrijden dan tot nu toe gedaan wordt Thijs Arie Ot roeft politie telefonisch om arrestatie (Via een onzer verslag fever»» AMSTERDAM, maandag. De 20-jarUe Tl»Ua Arte O,, die werd ge tocht ia verband met ityn aandeel tn de roofoverval op de ehef Interne dienst ran C A A, vorige week maan dag in Amaterdam. heeft rich «tater- avond in ParU» (alen arresteren. Gistermorgen belde hij de recher- ch<-ehef van het politiebureau War- moeuitraat In Amsterdam, hoofdin specteur M Wester hof f. uit Parijs op nut het verzoek hem te halen Van morgen om vier uur arriveerden de hoofdinspecteur en zitn arrestant per a ulo m Amsterdam Thug Arie O heef' volgens de poli tie, bij een voorlopig verhoor verteld dat htt de schoten heeft gelost, die de heer Schaeftrs var 0 A tn de buik streek verwondden Hu heeft hoofdin- speeu-ur Wes'crhoff verteld veel spijt van ziln daad te hebben Dc. zoals nu w gebleken, naar Parijs ontkomen 0 heeft de overval ge pleegd met de 21-jange Arnoud M, die direct na de overval kon worden gcai re» teer tl (Vsn een onser verslaggeefster») DEN' HAAG. maandag. De 26-Ja rige Haagse zeeman G. V. heeft gister avond op een perron van het Hollands Spoor de rveneena 26-Jarige onder- houdsmontenr W. H. uH Vlaardingen met een broodmes en een dolk gestu ken. üe monteur raakte gewond aan zl)n kin en boven ïUn rerhleroog. Htt t weet ei l had ru/ie om e«n vrouw V wilde naar Vlaardingen om ilc zdük rnet H uit te vechten en had speci.ml vrxir dit doel belde messen In zijn /.tk gestoken Op het Haagse p«u- ron lup hij H toevallig legen het lijf en vloog hem aan Een voorbijganger, die htt tweetal trachtte te Bcheiaen, kreeg ten mei toegeworpen, maar li|< t-f ongedeerd De hond van de on dprhourismoitit ur lup ook enki'le messteken op en bloedde hevig De politie kon dc woedende zeeman overmeesteren Tijdens het transport naai het Eiurenu ging hij zo te keer dat dc knevel ketting brak Hij had ook enkele verwondingen opgelopen, maar wetgeidc zich ie laten verbin den Dc zeeman blijft voorlopig tn ar rest BERGEN Oh ZOOM. maandag Katerdagavond Is rta Belgische truck met koelwagrj geladen met vijftien ton vU In sea ion Ut. op de Randweg te Roosendaal uit de bocht gevlogen en nt hel rammen »'ua enkele licht masten gekanteld, waardoor de hele rUksweg werd versperd. De "hauffeur, de 46-jarige heer C de Poorter uit Stcene ln Belgie liep einatige ktieuzlnget tn snilwonden Op tn ts opgenomen m 1 cn ziekenhuis. Daar de wag* n verzegeld was., moest deze onder controle van de douane worden overgeladen, helgiren tic helt- nacht duurde. Pas toen men hier zondagmorgen vroeg mee klaar was. kon de truck met een kraan wa gen weer op de wielen gezel worden en kon het verkeer weer doorgang vinden (Van onze correspondent) STADSKANAAL, maandag Zon dagochtend vroeg heeft een felle brand hol cafetaria „Harn" aan de Dotpsvtraat te Gas-elte geheel ver woest L>e familie Dtllmg (man. vrouw en babvdie in het pand woonde, kon zich ternauwernood tn nachtkleding tn veiligheid xl« lUn Utrechts rapport Studieresultaten 19461966: (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag Vrouwelijke studenten doen in Utrecht aanzienlijk langer over hun studie dan mannelijke studenten. Zij staken bovendien in veel grotere |>ercentages de studie. Van de generaties 1957 en 1958 deden de vrouwelijke studenten acht maanden langer over de studie dan hun man nelijke collega's. Bovenstaande gegevens zijn, evenals de volgende, ontleend aan het vandaag verschenen rapport Studieresultaten 1846 tot en met I960, van het Bureau Onderwijs research en Studieotatiatiek van de rijksuniversiteit te Utrecht. Gemiddeld heeft 35 procent van de vrouwelijke studenten, voor het eerst te Utrecht ingeschre ven tn de Jaren 1946—1955, de studie uuwndelyk gestaakt, dat dit percentage voor de generaties 1956-1965 aanzienlijk hoger zal liggen en zal stijgen tot tegen de 70 proeznt, of misschien zelfs meer Van <ie mannelijke eerstejaars, ingeschreven m 1946-1935. staok- <e ongeveer 30 procent de studie Verwacht moe< worden dat dit percentage voor de generaties 1956 tot en met 1965 zal oplopen tot 40 Globaal gezien blijkt de Utrechtse student Jaar over zijn kandidaatsstudie te doen en 7V* jaar over zijn totale studie. Btj de longste generaties Ls de laats e arte jaar sprake van een dutdehjke verkorting van de kan- didaa's-studie met een half jaar, van drie Jaar en acht maanden naar dne jaar en twee maanden Het rapport cletit verder onder rru«.r mee, dat tr per 13 decem- b< i 1967 inclusief de studerenden voor een universitair mo -exa men tn Utrecht 12 894 inschrij vingen voor de cursus 1967-1968 had len plaatsgevonden Omstreeks 25 ok'obcr 1967 stond in Utucht het grootste aan tal eerstejaarsstudenten Inge schreven van alle Nederlandse instellingen voor wetenschappe. lijk onderwijs. Het Utrechtse aantal eerstejaars overtreft nu dat van de Universiteit van Am- s erdam met ongeveer 250. Het rapport leidt uit een en an der af, dat de rijksuniversiteit te Utrecht op weg is om, wat het aantal Ingeschreven studenten betreft, de grootste instelling voor wetenschappelijk onderwijs in Nederland te worden Totale studieduur Het dagelijks bestuur van de Utrechtse universiteit merkt op, da» de kortere duur van de voot- kandidaatsstudie nu nog niet doorwerkt ln de totale studie duur. Wanneer dit over enige ja ren het geval zal zijn, zal naar de verwachting van het dagel/Jks bestuur de totale studieduur met een half tot eon jaar afnemen Wat de eventueel te nernen maatregelen tegen de lange duur van de doctoraalstudie aangaat, markt het dagelijks bestuur op. dat een „verschoolsen" van deze studie de eigen aard van de uni versiteit ernstig zou aamasten. Anderzijds kan worden toege geven, aldua het dagelijks be- .«•tuur, dat de zeer lange Ujd voor de doctoraalstudie verotvtrustend L», omdat vele afgestudeerden, die dikwijls daarna nog hun militaire dienstplicht moeten vervullen, te laat een maatschappelijke functie aanvaarden. f I miljard produktieverlies bij 100.000 tverklozen: (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN, zaterdag. „Het lijkt wel of het huidige kabinet last heeft van een betalmgsbalanscomplex, want op de zorg voor de betalingsbalans stranden telkens weer de plannen om wat meer aan de werkloosheid te doen. Nog te weinig beseft dit kabinet, dat met een getal van 100.000 werklozen in 1968 een nationaal produktiever lies gepaard gaat van rond f 1 miljard." Dat was de kern van het betoog, waarmede de heer P. J. J. Merten*, voor»liter van het NKV, zaterdag het oamen met het NVV ln de Harmonie te Groningen gehouden regionale werkgelegenheidscongres opende. De heer Mertens toonde zich ver ontrust over het vooruitzicht, dat met de groei van de produkue niet meer automatisch alle werkzoekenden zul len worden ingeschakeld. De belde andere inleiders op dit congres, de herer. W. Spit (NKV) en F J. Wtllems (NVV) werkten dit the- nia verder uit. De heer Spit onderlijnde dat er ruim 20.000 mannen in het noorden zonder werk rijn, onder wie 6500 bouwvakarbeiders, 1200 metaalbewer kers, 3000 losse arbeiders en 2600 man landbouw personeel. Tegenover dit aanbod staan slechts 1300 aanvragen voor wrknemers d.wi. 16 werklozen tegen werk voor 1 man. Mil Uit 1 I Van un/e «iMtv.pondent) HFN HELDER, maandag Zater- «Ug werd de 72-Jarlgv hrer T Zon in zttn woning in l)en Holder door do dtlU* «lood aangetroffen tip zijn bed .ic gang Uggi'iuli kianten wint geeiitltlttdec ld d«t il«> man minsten*J twee weketi geleden «l l* gestorven j vet 1 noedelitk san een hartvetUitini ng /ijn ntmd, die «1 dit* tijd .'ondoi eten of drinken tn tlt kamer was op-1, ge «lot en geweest leefde nog [1 D«* pointe stelde een niuler/oek In. own de werkgever van het slaehtoffet 1 slug« 1 A 1 nuttig nangtfte deed dat hij de heer Zon al g«i\ume lijd niet meer had ge/n ti 1 HOTTEKDAM. maandag (ANP) 1* Hij een ongeluk op liet let rem van htl stuwadotirsbediijf Ft au» Swarttouw In hel Rotterdamse Botlek-gebievl aiatvren de 38-jatige trein uier H Kuvper tut Kniienlam om het leven gi komen Tijden* werkzaamheden werd hij beiiolven onder een berg van 5 000 ion pulos, die »li gaan schuiven Ket. col lega kou zich Ot Ujd uit vit* polo» b«- vtTjdeli Voor vehtn la di I-doagve r#*« «aar Wlillitgett t Hoog-J4auerland) die Parool Selaen Ui aamen- wetklni mei de NA. or fan keert al een begrip geworden. Verleden Jaar gingen bonderden mee. |»e een om voet hei eerat okt'o onder le binden, de onder «m Uedertiten en tonga wandelingen te maken lang» de beaneeawde hellingen van de tittels berg, een frtaon neuo Ie halen In de geeonde berglucht. Eén ding had leder gemeen: een paar dagen de wtntereltende hier Ie vergeten om er In Wllitnjen van te genieten, ent na drie dogen terug te komen met h«( gevoel een echte vakantie gehad te hebben. 3-d«*g» wint#rw«k«nd «Itditi 07.50 volledig vtnorgd. Du imi lUan ei teo inui van at»« piadtw* wee» and reuen on bel programma De vertrekdata sun tl II en ts tebniart. De rei* aan *o/<Mti negoaneii vanaf leder atauon tn Nedarlood Vinrea vrijdagochtend, terugkeer modag- •«una ken heerlijk lang •V* i- .-"A AANMCIDINO u aunt sich opgev— oen oooe kutor Amêterdaaa. WtfiuMfMtlll e< ReStn I lêMidtcètti' HUMr i, lateteen "eLllSl geFer «ea Hij meent dat er een nieuwe „indu- strialisatieronde" voor het noorden moet komen „Toch moet van de indu strie niet alles worden verwacht voor de stijging van het aantal arbeids- filaatsen; de toenemende concurrentie pidt tot automatisenng, fusies en con centraties. Daarorr is het gewenst", at,lus de heer Spil „om na te gaan of op langere termijn niet een arbeids tijdverkorting aan dc orde moet wor den gesteld". Naast de oprichting van een regio nale rood voor de arbeidsmarkt, die de werkgelegenheidsvraagstukken op korte, middellange en lange termyn ter hand zal moeten nemen, pleitte de secretaris van het NKV voor het met spoed aanpakken van de krotoprui ming in het noorden ter oplossing van de werkloosheid onder de bouwvak arbeiders. Dat zal meer geld kosten dan dc huidige regering er voor over blijkt te hebben", aldus de heer Spit. Teleurstellend Zijn collega F. J. Willems bekriti seerde de regeringsnota voor het noorden van het land. In vergelijking met de tweede nota Inzake de ruimte lijke ordening, waann voor het noor den gedurende dertig jaar het opvan gen van 20.000 mensen per jaar als norm werd gesteld (of extra werkge legenheid voor 6 tot 8000 mensen per Jaar) stelt de nota van het kabinet De Jong over h« noorden van het land ernstig teleur", zei hij. „De regering pleit voor toekijken en afwachten en net kabinet wil rich ook niet uitspreken over een andere keuze voor het noorden. Afzien van de oor spronkelijke dot stellingen moet dR betekenen, dat men met de noordelij ke provincies iets anders voor heeft. Wil de regering er een recreatiegebied van maken? Een woongebied voor de genen die ln het westen werken? De regering vertelt het mei", aldus de heer Willem», „moor niet* doen, betekent chaos op *lch af aten komen". De heer Willems vindt he< teke nend, dot de handtekening van de mi nister van sociale zaken op de nota ontbrak. Zelfs wat sociale zaken w.el had kunnen inbrengen namelijk een nieuwe aanpak van de aanvullen de werken, ontbreekt ln het reie- ringsbeleid. De heer Willema pleftt* voor een krachtig beleid, desnoods ten koste van een begrotingstekort. „Er moet ook ateun komen btj de veeiigtng van nieuwe bedrijven," meent de heer Willem*. „Voor Limburg kon dol; wel iswaar onder een andtr regiem, maar het la don toch maar gedaan. Voor nel noorden wordi het niet ten* overwo gen. het la zelfs niet eena geprobeerd, BU het afwegen van de vorm waar- In de steun van het rijk Mn het noof- rten zou kunnen worden («geven, deed h4J tenslotte hot voorstel om in het weeten van he* land een belasting ln te voeren, die ola maoutal zou hebben de gebruikte grond of het aantal werknemen of belde, om zo de veetl- rin bet noorden te stimuleren van badustriiën, die niet noodzakelijk «ijng

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1