Wethouder opende sporthal de Enk Spangen behaalde belangrijke zege op AKC, 5-2 ROTTERDAMS DAGBOEK Zes sociale raadslieden klaar voor de start I m <b$8 w»r isiVr""' ENCK blijkt Corrie Peters aanwinst in was weer in Kegelbond P^ma vorm vTv.-?dTvtY'v Uitgebreid programma voor de Enk ROTTERDAM RIJNMOND 'HET VOORPORTAAL VAN HET SPORTPALEIS' Rondgang RKB Kampioenschappen - Üu V L—- Voorwedstrijden voort gezel Morgen begint strijd om driebandenlitel opruiming kam j»ii>cus< ji;i|i|)cn (1-k.lilHM* in Oib'iin JURIDISCHE ASPECTEN VAN METRO Spookbus Bescheiden Zes maanden voor bevorderen ontucht 13-jarige dochter opruiming ■59^ pag. i - dinsdag 30 januari 1988 J van ae l urnbond HET eerste programma in de sporihdl rif \\V »tril^ n r wjn J b< loan n t\ demon 'Ml Kt.» /rtiuweng/fr, nastiek door 120 dames. 4V*n on*r port ml*» D« a#rl» worrtl venavuiid «mpend m*t t«n door dn UrarbUport veranl- (Int OlympU umrn(»*UId prosriuii- ma, dat ojk. bokten, jnwlthihnffea Judo, kirata, Khnrmnr» nn wontden omr«! Aanvani half nrlit m«« fu H»tt«r4»iii rn Den IU*i de her#» *«n HotteriUm nn A«|. w«rp»n. Aimui i uur Dundrrdutavund rijn fcorlh.il wrdttrljdnn anwit de Junioren nn »n- Olortn *»n 4c Chr Korfbalbun <J r» dp ttottcrdamia Korfbalbond Asnvsiii acht uur. Op mtcndar februari »runl«»rrl het dUtrkt Zutd-Hullaud v«n dn Kon NcU Hockey bonrt wedttrijden voor dame* nu herm v«n v*r»c hlllcndr Mtterdcmie v»rrnl*lnsen Acnvanc ■even uur. Op dln*4ac februari uortil rr In d* haf «tennist mei m drnmntiri- tie partijen tuu/lt dn dimes Klly Rlcmbcrf-Krochd nn KI» Vnnntjer- Spruyc tn de heren Jan llurdljk en Frctf Hemmes, Aannam I uur. Won m da (avond t februari U de uil voor de voUeyballcn met t»a ■eediUIJd tussen het Rotte rdanur Je*Z«te»a» «n een tram van bot dlt- Irict Zuid-Hellend en ren dameaio- Ier land tUMtn Nederland en Itrarlli» Aanvant hall arht kampioen E Kop» uit O nemarben da Bassin kampioen R dbarp en e wedmljd tomen Metro en Bervtie Aanvant S uur Dlnadat 13 februari turnen, krtnc kampioen ar hippen voor da met en he ren en voor 4e JrUfd Aenvani half acht. Woensdag 14 februari basketball BOS— DUO en de Nederland*» )»u(d- Utm tegen Nederlands militaire team Aanvans I uur (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, (ItnhiJag De wethouder voor sport en retreahe, de heer it, Lungcrak, heeft gisteravond bij de opening van de sporthal de Kuk de wens uit gesproken, dat de gein een Ie Rotterdam door de hogere overheid in de gelegenheid gesteld zal worden om op korte termijn nog een aantal sportaccommodaties Ie bouwen ,lh't is niet sleehti n wens", aldus de heei L«mger«ik maar een fiw inj.,i ruit nood/aak om <|e piohlerncn v«in de vi ijctijdsbesteding het huofd te kunnen hieden AL financiële mogelijkheden gevonden kun nen worden, willen we in de komende twee .1 dne juut nog fine ot viei wijksporthnllen in Rotterdam bouwen" l>r hal aan de tuk 1» d» eerste in! Itotterdiun dip ullftluilend voor de! «port bestemd U. HU heeft miljoen l ldde 11 irkmtl. Ilr hal heeft run «peel-! vloer van 47 bU 2(1 meter, waarop de vollende lakken van sport beoefend kunnen worden, Irnni», basketball, 1 badminton, volleybal, mal hand hul, 1 mlerokorfhal. zaalhockey, turnen en i tafeltennis. Boven de kuntinc rn de kleed- rn dour h tg clrgcn heden U een hrwhelden tribune, waarop ,170 toe-1 nrhuuwrr» een plaala kunnen vinden Jh. 111 r A K Ui (t .»ir/it!i i un <li Ni fit timplet Spoil Fh!« intK uiiagcU hit dn ink hit voorportaal vim htt Hiinripalcu te noemen Hij lm miiiidi et aan dol h/j teeds lu 111152 een twmvrnng voor «en finamlele hijdnij-i vpti d». Xvinccnlc Ilotteidam lind un'vuok'ii )Ul h< fl eilitii tut nul H'btl (teduuid voordat tk iiisti piiiil kim vif'i den ihslagtui Wethouder 1 angeiiik wildt ei nltt incu ovei treuren dat dt 1 llkuuoedkeui Injf rn lang o|> /iih had luien wachten tij; u 11* ml alleen maai blij dat de iml luim binnen de ketteide bouwtijd v twicjaat was voltooid (Van ome dammedew erker) ROTTERDAM, "jilituilll I dinada* Er he-1 glnt een klein beetje tekening te ko men In de voorwedatrUden om het BsrwxndUk damkampioenaehap van de j DB. Echter nog niet voldoende om i reeds gerechtvaardigde prognoaea te •tellen. Daarvoor i(jn de groepen te klein: een enkele ultalag kan (1e ntiua- tle totaal veranderen. In groep 1 la (i. MeUer op dit mament favoriet voor een plaata In de finale. KR aooorde 5 ponten, F. de Jong volgt met 4. In poule 11 la Th. van I'rooyen met twee overwinningen geatart. In groep 111 lt)kt de Jeugdige Jen Uouaema nu al «eker van deelneming aan de eind- itrUd. De uitalagrn waicn 1001 wechtin den hoofrikUwe. gioep I Van Alphcu MeUer 0—2, F de Jong—C Znuiieii 1—t, Kuaten -Tcyn 1—1, groep 2 De Vries—Correc 0 t. Hun nik C de Zeeuw I—l, groep 3. Bnkhutagn- V d. Sloop 1—1. Biel—Uouaema Ü- 'i Finale tweede klutae* Koitinnn— Wlikerke 2 --0. Ihttteis- Kuiln t 1 (Van ome sportredactie) Nadut tie luei I angerak van di NSF-vourntiei een gift van 5ÖÖÖÜ gulden en ten renteloze lening van 20Ü OOU gulden In ontvangst had mogen nemen, droeg hij de hal In br- in-et mor aan dokter J G Bosma de vnor/ltlei vnn He Hottorriamse Stich ting \tjoi dc 1 tehamelijkc Opvoeding De vooi/lttii san Sportclub Feijeu- cmid, de hem A A Couwenberg methotuilgdc de heer Langerak ««en mozaïek bi glas, waarna de haj mei enkele sport demon*t rattes m gebruik \u'i d genomen (ADVERTENTfE) Vorijc week heeft U ze noj zl«n liggen, Here aelfda djirmt voor 5 25 per meter,., «n nu kio« U it uit, per meier voor nog géin drie gulden- Hoe dit mogelijk li l»at 't U een torgzijn» en profiteer ven deze unieke Oprolmlnjt-Mn* bieding luxe frame damast, h klwileke en moderne dewtni, morgen per meter voor nog giér» drie gulden. an on*r aportredac tir l Iirjnjj^l ItorrtltDAM, dln»- til 11 n,k I Hak De amateur- bakakamitloFtiac happen van het di- Mrlft Zuid-Holland zullru op dr mitamfagen 5 rn 12 frbr. a a. worden umrltnrl met part Urn In de -klas- we Strijdtoneel is weer getMiuw Odeon Vrwir i!r/r tllr ^trtjilvu lirhhrn rl* inljjrn flr Imkeri« Ingeixhrt rn zwai<r(r Atilit ft Nlco.Mt* vn II f)uv»f i)fi«n I Urn )1.ia£i C Huek tlltidiiu <11 I lm 1 i\i «.slagen" half zwaarenwKht A Murnmi A Itoi* triM)n in l| Mn Ik 11 1, il»ri, II,.mi rn J Vn.s 1 VfUMlmien n ttliJi-ngewloUt W (Van een onzer vers!a#*ever«> VLAARDINGEN, dlnada», In de vijfde ronde van het keceltoernool. dat de Rotterdam»* Kegelbond jaar- lUka houdt, kwam er maar weinig rrandertiif In de volgorde. Twee .MUerdaznae eluba, namelijk DOK en Uiijdorp, moet en een veer laten, want ?e zakten een plaats et» vooral de mannen van Fran» BrtilJ ging het /somber aitxien. Ze kwamen niet alleen cp de laatste plaats In ban groep te recht. doch hun totaal van 8251 hooi b'eef beneden dat van het Schoonho vende Belvédère, dat In de rijf ronden V?7S hout gooide. Dat hield in dat DOK la degradatlegevsar kwam. De club zal in de nog reeterende twee ronden allei op alles moeten zetten om Ie voorkomen, dat men uit de hoofdgroep wordt verdrongen. Ge makkelijk tal dat niet gaan. want Belvédère met een kegelaar al* Kee* <»n Engelen aan het hoofd la erop ge brand om bU de eerste vier te komen, link BUJdorp zakte een plaat*, maar dat li direct niet to fnuikend al* de teruggang van DOK. Voor het eerst neemt de Vlaar- i«ie kegelclub ENCK deel aan de ft i tgarsg en van he1 begin af bleek, ■1 Ie aansluiting van deze vereniging t 1 aanwinat voor de kegelbond bete- k' 1 lt Niet alleen waien dc Vlaardln- j goede kegelaara, wam m hun 'ip hadden /e voortdurend etc lei ding en zullen zeker promoveren, ito' ii ze bleken In de vijfde ronde, die '»P de ENCK banen plaat* vond goe* i< urgarüwtoren Zes avonden zorgde bc* bestuur met de heer A Bot aan h< voor een vlotte afwerking fü'i lm tof/s't tiuai A'aun in hun Ii.i.it k»gelgfhouw ook in staat om «ooi n fi i'nu r /»igen Da ,k /ij dt nu I' m ikir>g dn /t van t li kanten ondtrvonden, vtrrl de/*, i'oli 1 11 j i'n di ki ui ld(ir*>( i't rsi in* g«m /u.li n .'tig' ten Jaiiirm 1 Aas lu' fiatcro\tt ln*i al- j;« rru' 11, oudaiikv do uil muntende at* «omul /ague, /itvt laag hou1 vu rd gt- vyotptn Verandtring'11 in Ik' pcr- -oonbjk klamen' hsddi n wel |>laa'* fiocli in t emdtrjingi virschil 1^ 1 k< 1 lug faap Spu t< nburg raakte ili kon kwijt dor li zijn fjo^iue is nu.1 v nu in ti (ui Ki 1 van tngiliit nam /iju plaats .0 tn sast nu rnct /istu n bon voor Hf Rotf nianimcr, dm than* 'It c «te o» 0<rk bU de dames wi rd nM Kost gf nm\'\ en Hilar kwam me: op- y i'Uti 1 vu.I in andt-i ink in dt volgor- ri'lrn 1' ',111't (I J Mm A te i J nioin iftitzn i K Hlrlian rn W v Vitrl iVllMlngril WK lit t 9 ll flrlCBHC (Si hoonhovcn) ei e <ft ■i.tt n iDrn Hoeiji wa*rweltrr*r 'Ibiti l r W»!- Nlfuwerthul/tn itkn ifaiijj, wellerufttlrlil It i <1 Graftf (Kilanti l' Verfion it'trrehti 1 Ooitevrrn i rn S I tnri Urn linuv t /w .rt rn f i lu Men.rflt ib«)rten> on I Marintise iVlt» mnttrn U(htwelt«rg«wictil C. Hartman B Muu I W O' hek A Hmiih f lirieill* in i-ilrl It I i f' IH i iVlès K«m Hihtiuwi bun tu mg e with! Ciliaru (Oen Hi 1)1 1 Ko .km- <11 ilnm i I iihbe ert N l.u- j Knii[»m )n (Sihle I iliwcililrud ftrnip A l STTK C.OucU 5»SJ liutil 2 Acht om untto GouctA SJOü ht J DRD GourlK WW Kt I DOK Rotterdum 5«t ht f.rne|> I Bolvéderc S'hoon hoven 527B ht J Alle Negen Goud» 8224 ht 3 Dt- w onrtsloptie ntiHcriIetii 19'JO ht 4 NflRV Kotterdam 498S hl Groep l IVM tyutifl.1 ieti ht. 2 KIF Itotierri.m 474o ht l l'n» Patrla rtotlrr- itani 4uW) lil t IIK S«. hoonho\t"ti 4SJ8 ht Groep D l FNCK Vla«rdingen 9057 ht 2 \OG Hutterdftm 4870 ht 4 KIOS Rtfl- (j«wkcrk 4H17 ht 4 BUjdoru Botterdam 4741 ht 9 DbK Gouda 44)91 ht 8 Aanne- u ernbond Bot lei dun) 3 JU 9 ht Pe i toont IJ ke klu-.»erin« Heien A-klnwe 1 C v,m Engelen ^chnonhovrn 1129 ht 2 A van Dam (.oh* ua 111! ht t J Spierenburg Rotterdam no'iht t j dl- jong Mi,!,, loaa ht 5 P '1 v Urn Botterdam löM ht 8 J Meewe- /eu (.oud# Iv84 ht 7 u cl« Jong Goudu 1077 ht 8 A Heer kern Gouda 1072 ht 9 M Si hooien Gouda 1070 ht t(l M den Öu it en (.oude 1081 ht Heren U-kla*«e I W van Engelen bchoonhovin U)7B ht 2 J d Heuvel Gouda 1094 ht M Kahneyer Gouda 1038 ut 1 I riitit r,i Ridderkerk 1034 ht. 5 J tw Gouda ton Ht fin mee A klrmsf* 1 Mevt S Heeikena Gouda UW4 ht 2 mevr C Schmlemann st hixyiihoven 1013 hl 3 mev r 1» de long Gouda 1D0J ht mevr Sevnder Schoon hoven B8Z tit 3 mevr J Kr ine Scnhoon ho ven 9ZB ht Dime-* H-k'afie 1 Mevr J Voorwinde Rotierdai)) 928 ht 2 mevr R de Boer Gouda 920 ht 3 mevr B Lafeber, Gouda 915 hl 4 mevr J de Groot Gouda BU ht 5 mevr A Hcerkeh*. Gouda 910 ht (Van ecu onzer verslaggevers) i ROTTERDAM, son dag. De kring- kampioenschappen, die de Rotterdam- f tt Torn bond jaarlijks organUeert,' werden zaterdag in het gymnaatiekza- lencomplex aan de Alkemadehof ge- j houden. Bijna vijftig meisjes en dertig Jongens namen tr aan deel. Vat hen) het bU de meUJe* de twaalfjarige) Corrie Peters van de vereniging Kra- lingen. die op overtuigende w(}ze de Rotterdamse kampioenstitel veroverde.) Zij had twee concurrenten, namelijk de kampioene van vorig Jaar Yolande Trorapper van Thor uit Schiedam enj haar clubgenoot Marian Cafferala. Bijj de Jongen* werd een aoortgelijke «(rijd gevoerd en weJ tussen Herman Maarse en Henk Dit», belden van1 „BUJdorpVan dit duo werd eerstge noemde de winnaar. Opvallend aas het ditmaal dat r'e Jonger» ondank# het feit. dat ze zes onderdelen moesten verwerken de ntaal tot een beter gemiddelde wat de kwaliteit van het werk betreft, kwa men dan de meisjes In geen van bei de afdelingen was er een, die het tot een waarderingscijfer van negen kon brengen bij een onderdeel of een gt- m'ddetde van 9 bereikte Van de jon- geus kwamen er vier tot een atht g'. middelde, IS brachten het niet vei dei dan een 'even terwiil de rent erorub r bleef. BU de meisje» war'n het tr. twee, die boven een gemiddelde van acht kwamen. Elf brachten zeven ge-j middeld, doch ruim dertig blevun j daaronder Het was bij de meisjes ai- les „Kralingen" wat de klok sloeg Men kon merken, dat er zwagr ge traind wa» en met resultaat De vijfi bvït geklasseerde meisjes mogen derï-j nemen aan de dislrirtswedstrijden, die vermoedehik m Middelburg plaats t vinden Viu \dn de vijf zuilLn dooi Ktahn^oi woi ieii gt kveid D jcug-i (lige leden t««ti dt /e vereniging turn- j den ft Ut lijk tui dubbele wedstrijd want vdn tcvortn was bekend dat de dril best geplaatsten in dit toernooi m<c zouden mogen naar Bet hm, waar „Kraimgen 'op 16 maart met et n ploeg van viif kpur!urn*ur*> en drie idigdhrien /a! uitkomen t< gen ttn Btilimye gvriuidvtiekvereniging .Bbjdoip' was httr tn meester bu de. afdtlmg loiigtus Ook Kralingtu nam met »en tidin deel, maar motst de /ege aan de knapen van Jan in 't Hout laten f-earbuch en Fred WiektI belandden op de derde en ric zesde plaats, doch hel totaal van hun team bltef itiLt 144 GO p ton eind achter bu ..Blijdorp" dat het tot 151 40 p bracht en nu reker is van een plaats in de eindstrijd om het verenigingskam- ploenschap. De voernaamde uitslagen MeUje* 1 en kampioane Corrte Peter* Kr«Jlngen 34 85 pnt 2 Marlmt Caffcrata Krzllngen 33 06 pnt 3 Volanda Trompper Tlior-Schledam 3180 pnt 4 Margreet Ha- nenburg Kralingen 31 40 pnt 5 jo'b Ham- mink* Kr-" ROTTERDAM, dinsdag Door een 5—2 zege op het Almelose AKC heeft Spangen zijn kansen op be houd van de positie in de hoofdklasse rrncrokorfbai aanmerkeiyk verbeterd en ziet het er naar uit dat Rotterdam in de volgende competitie \ceer met twee teams in de hoogste klasse zal uitkomen Het Zuiden immers nestelde zich aan de kop in de overgangsklasse door twee overwinningen, resp op Deto (10—4) en Eindhoven (14—2) Ondank» de verradende zege op Rohda (10-5) bleef Die Haghe laatste en zal met AKC binnenkort in Den Haag gaan uitmaken wie degradeert. Archipel blijft Blauw Wit's grote rivaal door een monsterzege op Deetos te boeken: 20-7. 51 - pnt 4 Martin de Br«e Sportma igvUet 50 pnt 5 Khee Liang Phon dorp 48 io pnt Ciumbkamploenschap I en kampioen (ADVERTENTIE) RUILTUWOUDE MEUBELEN IN, bij aankoop van niouwa vra«ot vnj&tljvand taaatla IQB-IKM ooitzaadijk 344-364 r.d«m hoak ocjtplain UI. 133744 •imaandifi gatlotan Van een on/tr vtrslaggevtrs) HOTTER DAM dinsdag Dt ko mende opening van de metro heeft annei meer tot se volg dat er enig juridisch werk moest worden verzet De gemeentelijke verordeningen werden aangepast aan dit nieuwe vervoermiddel en waar nodig uitge- Trcfft-nd -taaltje van rilt laatste wordt gedemonstreerd door het toe zenden van een metro-strafve orde ning aan de leden vnn de Rcm«.enic- i a ut De vrienden mg woirit van klacht op februari en dit ia onder meer verboden m de metro, de tunnels en dt aangrenzende stdtions het uitoefenen von een beroep of bedrijf het vei spinden van di uk wei ken inu/iek maken vechten ten mlsvoimd, ziek verminkt of ziekelijk lichaamsdeel 'entoon su tien bedelen brandende tabak dionkenschap met uitzondering van honden het vei voeren van dicicti anders dan in draagbare kratten km ven cn (lergclnkc Wandelwagentjes mogen woaien merge voord, mits rnct een hoes, cm tic v. h Jen Overtreding vun de verooden woidt bestiaft met maximaal dric- hondeid gulden boete of twee maan den hechtenis Op l febtuati a s /al de maga /nmnee-ïter van het Banden-centrum N' Vde heer G Willemse 25 jaar weikzaam zijn bij dat bedujf Op deze dag is er om tlf uur ou ons kantooi Schietbaanstraat 7 vooi de bevriende relaties gelegenheid tot feli citeren Vitesse NV transpoit- en opslag- bt'drijf aan de van R/emsdljkweg heeft vandaag de eerste paal geslagen voor de bouw van een 1200 rn2 gtote douane-loods, zulks tei uitbreiding van haar reeds jaren bestaande vesti ging met een grondoppervlakte van 3600 m2. 120 cm breed m 15 verschillende dessins in tientallen kleuren BILJARTEN ROTTERDAM. dinsdag. Woensdagavond om bo If if hl begint In de Flevoiaal va» bel Twaalf Pro- vlnelefauia aan dr Hoogstraat het kampioen so ba p van Nederland erefclun driebanden, dat door de biljartvereni ging Engela wordt georganiseerd. De eerste partijen zijn Popejus Broaena en Van Bracht—Van Oontcr- hout. Om ongeveer half tien beginnen de partij»n De Fuyter—Tecgclaar en Doffetv—Id I chielaen, Morjsnvrosg om 9 uur begint de verkoop van dete luxe franse darrtit In 15 deuinj tn In veel kleurttellln|en om op te nes- men, frame damast, j 1?0 cm breed, per meter voor om op te noe- J« Opru ni •8 jMue» 9 l*tn<i 044" lil, «f Kliflp. VHottrrilnm krijgt SOCI- A LH RAADSLEDEN'. U la* duur tn de kruut van vrijdng ui u*ts over Kr Heeft ccu ndver- j (eiilu* tn de klanten gestaan. Achtenzestig mensen schreven erop Twintig mensen werden liil- genodigd voor een soIUeltatiche- zoek Daarvan ondergingen er lion een ps> chologisch onderzoek i en per 1 april of t mei zullen hier- 5 uit zes geselecteerde ultverkore- licit tn dienst treden van de Rand voor hel Mmitsehupeiyk Welzijn. lhi Haul urn liet MuiMhappihik Wil/nu iv i rn instituut dat ulkiectjt fungeert ui-» o\eitegoigaan voor het giheU' teiiem vnn de mille opbouw en maMtschupeeluk w»rk De RsrU telt 2.1 hdeii die voui het ultvoerendi wc ik woiden biigestiiun door een bu- icuii waar op het ogenblik 21 penso- iii i» vMikzaam zuu bouinuxe leden van de rnud zi'n nauw bet lokken bh int bistuut»bek ui van vele instellln- K*n vim maatschappelijk weik Ande re n ziln il"su di geittit nteiaad cn het iallege van b en w in de laad be noemd. Van weer tm dei e leden wordt op grond van hun wei kraambeden tn «1e »Ud of hun deskundigheid een be langrijke inbivng vernacht De raad rul ook optreden tde «dvtcamgaan v ooi de gemeentelijke overheid ah mkm de patticuherv organisaties Ik geloof, dat het Initiatief tot In stellen van sociale raadslieden van harte moot worden toegejuicht Er is we spreken allemaal uit ervaring behoede aan mensen die dr weg kennen in het gemeentelijke doolhof van sociale wetten wonuigk wei ties hum kwesties e d lu de nabije toekomst lullen de In. uaneni van eea asnisl wijken voor alle mogelijke aanielegenheden naar het kantoor van hun «oclale raadsman kunnen aUppen, Niet meer van het kaatje naar de muur gestuurd worden, maar onmiddellijk contact met een man (of vrouw?) die precie* weet bU wie de burger *lch moet vervoegen voor een ontsla»kwestie, afbetaiinf»- nioeltUkheden. huurschuld, woningge breken. opname in bejaardentehulien en*. Ik trneiu nu muar een dwarsstraat problemen op Ei z/jn ei uiteraard veel rueei Dv sociale raadslieden warden ei tijden» een cursus ver trouwd mee gemaakt tk heb op vooi- h.uul «I bewondering voor deze men- m n Hit moeten dm/cndpotcn zijn, Remeentclijko ach «pen 'net vtjf polen en Ik stel me voui dat hun werk af cn toe hi cl erg undmikbuiir is Glutei avond heeft de Raad voor het Mh.um h.ippehtk Welzijn zich officieel, dat wil zeggen in een upcnbHic \erga- d>*i mg geprvsenteeid Ti r gelegoiheld daui van is veibslu - non hit eer«■le nummer van het tijd- «ahijft inuundblad) van «ie Road vour het Maatschappelijk. Wei/Dn MAAS MOND !G DEZE spookbus staat aan de Stoopweg bij de spoorlijn. Het enige wat we ervan weten js dat er eens achtenswaardige RET-passagiers mee 2ijn ver voerd Thans is het een luguber beschilderd raadsel. Wie ver strekt opheldering' H'vfhoudn O 7 «fc Vos nuortittf i un de rond) schrijft m :ui i'oor- uouid \\\i :pn petit recolnrionoire nieuu'lichfcrs, maar u»u frachten hel yeheel pocd ie doen /wncltoneren Dat gene icnt d« Naad wil, is t'eetomt'ai- ti'nd Op htt brede lermn can de tcel- :un»rorp u'ordf in dt andere lectoren can htt hrvt't (cultuur, sport, onder- ti*u* enrdoor anderen ueel werk terzet, dal l'rtn groot belang is VV(( plantaetl ons bescheiden naast beni "irt hef vunge rrrzoek met hen allen te mogen ja menie» rfcet», uutar nodig en geieenjf De taak is groot, de groej) tv kletn In een artikel over sociaal opbouw werk wordt gesteld: „De burger In een grote stad, hetiU als individu of a la lid van een verenig bag. organisatie or woongemeenschap, vloeit niet over van dankbaarheid voor de voonlenio- gen waarvan hU all lid van de grotere gemeenschap profileert. HU be schouwt dit ala van ie If sprekend, Maar het wekt stjn wrevel, dat hU voor wat de behartiging van jjjn meer indivi dueel gerichte secundaire belangen betreft. bU het bestuur van sün ge meente naar «Un mening niet vol doende gehoor kan vinden. Het wekt sbn wrevel, riat dal beatpur ook voor wal die secundaire belangen betreft al gemene maatstaven hanteert, de laken voor hem regelt «onder dat h(j daarin wordt gekend. En wanneer by er niet In slaagt wjjilglng in dete situatie Ie brengen, gaal sjju wrevel over In een gevoel van maehtetooaheld, dat ver lammend werkt op ajjn burgerain, iUn bereidheid om een goed burger van de gemeente te «Ön en deel te neoen san net gemeenscha paleven". Natuurlijk zal de Raad voor het Maatschappelijk WeUUn niet onmid dellijk een einde aan deze situatie ma ken, maar er gebeurt ten minste iets. Er wordt tenminste een begin ge maakt met sociaal opbouwwerk, dat rich ten doel stelt de burger meer in spraak te geven bC de behartiging vnn de gemeenst ha pa be langen. In de belangrijke paiuj Spangen— AKC speelden de zenuwen m het eer ste half uur een grote rol De verdedi gingen konden ae situatie daardoor lung meester blijven Eerst na 25 mi nuten opende Spangen door Jan Erke- Icns de score cn door dezelfde spelt i werd het direct daarna uit een mooie duoibraak 2—0 Spangen speelde hiei- iid zelfbewuster cn leidde bij de puu/t mei 30 door een mooie treffet van Tom Pielt'r»e Na de lust bracht Ht»- ny Kreemer via een strafworp gespan- gen op fluweel AKC haalde op to* 4 -1 maai weei tl of Dr kelens duel ló -1) In dt resterende tien minuten lieten de blauwwit ten zich rustig spe lend dt zege met meer uit handen ne men en kon AKC nog éénmaal tegen- storen (52) De stand luidt Blauw Wit 16-20 Spangen 10- 5 Archipel 8-14 A K C 0- 4 Roh-ta 11-11 Dl* Haghe 10- 4 Deetos i O-16 Tn afdeling B wetktc Ons Eibernest opnieuw twee punten van de achter stand op leider Westerkwartier weg dooi' HKV met 1410 te verslaan 11 - gen Wordt Kwiek wist HKV na bti de rust met 10—6 te hebben achterge staan te winnen met 1311 Hier luidt de stand Westcrkwaitiei 1018, Ons Eibernest 916, Samos 10-10. LUTO 3—9, HKV 9—8; Wordt Kwiek 8—3, Swift 10—0 In dc overgangsklasse C werd Sperwers door een C—4 nederlaag tegen Danaïden wat taster op de laatste plaata gedrukt In D nestelde Het Zuiden zich aan de kop door twee overwinningen resp op Deto U0—5) en Eindhoven 1142» De «tand luidt hier Het Zuiden 8—15 PSV 8—13 Regenboog 7 Deto 8Kindhoven 6—3 flost Hoest 5O In de eerste klas klopte OSCR Ons Kuis na een wat merkwaardige scoreverloop ObCR kwam snel met 30 voor maar Ons Hul* leidde bJJ de rust 4Het werd 8—8 en 9e en toen besliste Huykm<m uit een strafworp de strUd ten gunste van OSCH 1169) Doordat Trekvogels een punt vei- «speelde aan ODO (7—71 is Ons Huls ]n dc- gradatlesorgen gekomen Rozenburg kon het hij iclder Ready niet bolwerken (6—4) De «t#nd luidt Ready 8—12 Trekvogels 7—10 OSCR 8B Rozenburg 78 One Huls 7—5 ODO 75 (Van eet) onzei verslaggevers) ROTTERDAM dinsdag De 42- jarlge fabrieksarbeider Johannes M uit Moordrecht is vanmorgen door de Rotterdamse i echt bank wegens het bevorderen van ontucht met zijn 13- jange dochter en het verborgen hou den van haar en een evenoude vrien din conform de eis veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden De meisjes waren weggelopen uit het thuis voor moeilijk opvoedbatt- metsjes Bethame ui Rotterdam fADVERTENTffij Omdat een bekende fabrikant een partij iprelen van uitlopend dejiln uitverkocht... bent U In de gelegenheid te profiteren van onze lage Inkoopprijs, en zo'n prachtige 2-per«>on$ polyester sprei aan te schaffen voor een waanzinnig lage prijs 2-ptnoons polyesther sprei, normaal verkocht voor 59,-, met ter I e n ka vuil i ng, d us ge makkelij k te wassen en zo droog. Twee royale volants met tr|cot-rug (glijdt nfet van de dekens), met fraai bloemmotief In warme kleurstelling, nu voor nog géén dertig gufden. twee-persoons Polyester •pr«l i Tei-lonka vulling met tricot rug Morgenvroeg om 9 uur begint de varkoop van deze fraaie polyesther spreien, met terlenka vulling, trieot-rug (antl-sllp). fraaie bloemmotief tn mooie kleuren, :«i. rose e» rood. Sn II maat 160 x 220 cm, Nu vo» I# JMtiari tot 4 ftbrvari >44» Ui. mf wilrtft» let,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1