STUDENTIKOOS Huisarts wil para's inzetten in Botlek ROTTERDAMS DAGBOEK Chr. van de Biggelaar: een Fons Jansen onder de kleermakers uV' Het Generatie Conflict 'Studeren in Rotterdam Quid novi en de f 100 Australische Schot Le Comte Ory in volle Schouwburg ROTTERDAM RIJNMOND 'ROZENBURG, JE KUNT JE GEEN BETER MASSAGRAF VOORSTELLEN' Bert van Polen Idealist Kleinsteeds Requiem Eis tegen kok die diaken oplichtte één jaar EERSTE SERIE DEMONSTRATIES IN DE ENK STUDENTENVERKIEZINGEN KOOS Boskamp vervangt geblesseerde Haak Roomer bedankt voor Schotland-Engeland Bromfietser breekt been Feike Aema en Deo Cantenius eoncerteren in Putsepleinkerk Benoeming schoolhoofden scholengemeenschappen m* .■•'if Mode Kikker \W4é,r:' Regenjas Afscheid van directrice Rotterdamsche huishoudschool RET-ers met pensioen peg, 4 woensdag 31 januari 1988 PARA'S in de Bollek. Jonge, getrainde kerels die men sen kunnen redden, bij een explosie, bij een brand. Waarom niet? Een vraag van Jacob Cornelia T5ol (Ar,), huisarts in Hoogvliet. Ilij zegt: „Toen met die explosie op He Ronn Stur, een paar jnar geleden ik was er hij, ik stond by di© boot, die boot met die giftige gasben. Die eenzaamheid van de «tervenden. Ik dacht: in het hele Botlek- gebied moesten para's zijn, commando'», jongens die lekker ge traind z|jnp ja, die mensen kunnen redden. „Waarom niet? Je hebt ge trainde heden nodjg als er een rariteit is En ja, ik ben dan wel niet voor oorlogsvoering, maar we betalen die knullen toch, nu verknoeien 7e onze belasting centen toch maar Nou ja, nla je die kerrk ergem' kunt Inzetten, op vrijwillige basis, dan doe je op maatschappelijk gebied ook nog iets goeds „Waarom nl«n? Al doen ze er vijf tien Junr, at doen ze er honderd Jsai niks, dat hindert niet. Nu worden re toch alloen maar gebruikt voor de structieve doeleinden DIJ een brand, doden, te lang om die maf) te doden Kende je dat verhaaltje niet9 Nee hé <ie meeste men#en weten weinig van de gevaren van de gassen Ikzelf besef de gevolgen van vrijkomende gassen erg goed Daar- con explosie zoals laatst bij Shell of straks misschien nog erger, kun nen ze Iets doen, mensen redden „Goed, do B8 zou bet ook kunnen, maar dan moeten die mensen we! eerst uren gaan trainen. Want zo U hel als er werkelijk iet* erg* ge beurd daarvoor 1* de BB niet vol doende getraind De commando's wel. Dal zijn Jonge kerels die angst weten uil te hluiten". Iets ergs dot is bijvoorbeeld het vrijkomen van giftige gassen. Daar over 1* Jacob Cornells Bol uitermate bezorgd Hij zegt het zo „Neem Rozenburg, het is gebouwd in een put van ongeveer ze» meter diepte in het opgespoten industrk- lerrrin Als zich daarin gas ver spreidt Jo kunt je dan geen beter massagraf voorstellen. l?En massagraf, Ja. Dat klinkt misschien hard. maar /o J« het Ik ben nu eenmaal een keiharde strijder en daarom zeg Ik de dingen misschien hard Maar ik ben een idealist, ik loop wsrm voor de armen Ik wil gewoon doodgewoon ment zUn. Een mens zonder sociale gevoelens, 2onder hulpbetoon is na tuurlijk geen mens". „Goed, die gassen Ken jo dat ver haal over dat hondje? Nou, d'er liep een man niet een hondje en dat hondje liep op een gegeven ogenblik niet meer mee. Die man omkijken, natuurlijk. Nou, dot hondje was dood. die man niet, dat is duldelük Weet Je, waarom? Dfe gaswolk hing loger, laag genoeg om dia hond ts om voel ik roe verantwoordelijk .Verantwoordelijk voor die mensen In dit gebied Daarom gebruik ik met opz«t hit woord massagraf Niet om iemand bang te maken, niet om de boel te alarmeren „O nee, God geve dat er nooit zo'n ramp met gation gebeurt. Het enige wat Ik wil is de verantwoordelijk heid wellen „Toen Rozenburg werd uitgebreid, het nieuwe Rozenburg toen hoor de Ik zo'n klultjongen hel al roggen over die kuil, Toen-lo hoorde wat cr voor fabrieken in de buurt zouden komen, t'xm zei-ie nou laten we die kuil nou metem volspuiten". IAAT zei zo'n kluitjongen En nou die verantwoordelijkheid We hebben visie, dat blijkt wel. We spuiten de Maasvlakte vol, wc gra ven de „geul", nou Ja, dan moeten ze ook niet zo kleinsteeds doen wat woongebieden bij dc industrieën be treft. Lokaal belang heet dat dan. Omdat er arbeider* moeten zijn. „Als de Industrieën, «Is de stadsbe stuurder* on* de veiligheid kunnen garanderen, je, dan 1* het goed Als ze dal niet kunnen, ls er slecht* één ding. die stad, die woonwijk afbre ken. En als ze dat lef niet hebben, zijn zc kruidenier» Wont hel gaat niet om hot kapitaal, het gaat om do mens, „DIc grote Industrieën het zijn de spierballen van Holland over twintig Jaar zijn zc nog «erker. Die fabrieken breiden zich uit tot gigan tische ondernemingen. Alles la goed voor explosies en ondernemingsgeest cn do mensen zitten in een enorme ge varensector. „En nou zeg ik: geef de mensen, de bewoner* van dit gebied toch dc ge legenheid met een zeilbootje naar Jacob Cornelia Bol: „Para's zijn jong» kerels die angst weten uit te sluiten". Foto Kees Weeda hun wetk te gaan Nou Ja dat ia misschien ven beetje te vtcl gefanta seerd Ik bedoel alleen maar als er maar ten bluk ruimte tussen de woongebieden en de industrieën zit „Hè mensen zijn maar mensen Die veiligheids voorschriften zijn na tuurlijk heel streng, dut weet ik best Maar Ja, een paar mensen hoe ven ze mam te vetgeten Vet slap ping van de waakzaamheid staat ge lijk aim verminderde verantwoorde lijkheid Onbedachtzame dingen, die heb Jf vaak Dat ia do tragiek \U tfoogv Lit Ik ben tttbr en ik vwt rt dat men niet sloptm kan, kinderen zowel nis oudcien Ik uit dat sommigen niet nlleen de «tiaat op durven guau Uitenden heb je ook dan rand ik /c aan te verhui zen Maar goed, veel zijn dat er niet, voor zover ik weet ,,'t Is nog meegevallen, die Sbell- exploslc. 't ls «en wonder dal het zo goed is afgelopen Je mag er niet aan denken als die ontploffing over dag was gebeurd. Het wat, zonder meer eon ramp gewotden Maar ik moet Je tv>g wel één ding ztggen Ik heb tof voor dc brand weer. En voor dc Roteb zoals ztj du glasucharie hetfl aangepakt Dat was geweldig „Maar voor hulpverlening, daar voor heb je gespecialiseerde mensen nodig Para's, commando's En Ja. regeren 1* vooruit zien Als men niet met de gevaren rekening houdt, dsn is men achterlijk Nee, nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat de legering achterlijk is Ik vind het al leen een vraagteken hoe ze een dorp «Ls Rozenburg zo groot kunnen maken". „En als er nog eens een ramp gebeurt wel, dan moeten ze geen hearing organiseren, maar een requiem. Gewoon een re quiem." Jacob Cornelia Bol, de huis arts, zegt nog dat hij met gauw geemotloneerd is En hij zegt: „Misschien ben ik een residu uit de oorlog, misschien ben ik alleen maar weldenkend." (V*n een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. We ten* oplichting vso een diaken van de gereformeerde kerk In Utselmonde heeft de officier van iustltle bO de Rotterdamse rechtbank, mr. Van Leeuwen, gistermiddag een gevsnge- nJzsirsf vsn twaalf maanden met af trek van voorlopige hechtenis waarvan drie maanden voorwaarde- Mik geëist tegen de dertigjarige kok Willem vsn der L. uk Rotterdam. Van der Ldie de laatste Jaren al verscheidene keren wegens oplichting la veroordeeld, kreeg vorig Jaar eind juli negentig gulden van de diaken nadat hij deze een verhaal had verteld dat voornamelijk op leugens berustte Hij zei dat hij hdmaat van de kerk was cn In geldnood zat doorda» hij nog geen uitkering van de ongevallen wet had gekregen Dat hij het financieel erg moeilijk had. was juist, maar dat Was meestal het geval Volgens de president van de rech'bank, mr A R Joïle*, had hii er bete*- aan gedaan de diaken de waar- htid li vt rellen Nu noemde mr JoUzs Van der L haridilwurc een bijzonder gemene misselijke streek", te meer omdat <U»lm mr lol Ie» Jm&t kerkgenoot- vthdpptn j uitvek aan J'tfdadigheicl doen Van der 1, volgens de rapporten ci.n wcrk'schiiA'e man weliswaar ver- stdndthik normaal maar niet helemaal toerekenbaar noemde zich bij de diaken Peters Mr Jolles Zeker om uw eigen skchte oplichtersnaarn niet bekend te maken Weet u hoe u bij de politie be kt nd staaf Als tie bekende oplichter Van der L" Dc rechtbank doet februari uit- snraak (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Gister avond herfl in de maandag door wet houder R Langcrak officieel geopende sporthal de Enk de eerste van een se rie «port demonstraties plaatsgevon den. Een paar honderd toeschouwers waren getuige van een door de kra chtsport vereniging Olympla sa mengesteld programma, waaraan door verschillende verenigingen uit Rotter dam medewerking werd verleend. Met behulp van deskundige toelich tingen werden de aanwezigen op de hoogte gesteld van de spelregels bij het boksen, Judo, subenroen, gewicht heffen, Grieks-Romeins en Olympisch Vrije Stijl worstelen, hattersporl en karate De demonstraties werden uit gevoerd door leden van de KSV Olympla, de Rotterdamse polltiesport- vereniglng Hermandad, de Judo-ver enigingen Lombardijen en Fu-do-shin, sehenmaal Vandervoodt en Kyokus- hinkfti-Karate-»chool Lock Hollander Zeer waarschijnlijk ral de nieuwe sporthal, waarin ook de komende da gen en weken een groot aantal de monstraties zullen vorden gehouden, op 3 maart het strijdtoneel zjn van de Zuidhollandse worstelkampioenschap pen, die door Olympia georganiseerd zullen worden Rotterdams enige krachtsportvereniging toonde zich bij zonder gelukkig met de nieuwe ac commodatie, want voor het eerst zal zij in de gelegenheid zijn toeschou wers ie ontvangen In zijn streven naar meer populariteit is de Enk voor Olympla een aanwinst van betekenis. TT ET Studium Generale h na de vakantie van »Urt gegaan met de cyclus 11 „Het Generatie Conflict". Dinsdag 6 febr. spreekt Dr». A. J. v- d. Staay over: Maataehsppeltfk* veranderingen en het eeneraüeconflicL Dr*. v. d. Staay (3J) k socioloog en o,a. bestuurslid van Sigma. Dinsdag 13 febr. spreekt Dra J. P. A. Grnyters over: PolHieke verstarring, politieke vernieuwing en de jonge kleaer. INE meeste Rotterdammers die ik D tegenkom, weten niet of nau welijks wat je zoal In Rotterdam kunt studeren. Voor hen volgt hier een lijstje met de vier faculteiten en hun voornaamste afstudeerrichtingen. Economie. 1. Algemene economische richting, 2 Bedrijfseconomische richting, 3 Staatkundige economi sche richting, 4. Sociologische econo mische richting, 5 Kwantitatief eco nomische richting, 6. Fiscaal econo mische richting Sociologie: 1 Eco nomische sociologie, 2 Organisatie sociologie, 3 Politieke en rechtsso ciologie Rechten 1 Privaatrecht, 2 Privaat-, Strafrecht, 3 Publiekrecht Medicijnen QUOD NOVUM ls de naam van het officiële blad dat wordt uit gegeven door de Nederlamiac Econo mische Hogeschool en de ^Medische Faculteit (Erasmus Universiteit'') Hft tweede nummer van QN is net verschenen Er was een prijsvraag uitgeschreven voor de beste naam voor het blad Maar de uitgeloofde f 100- is met naar de inzender van Je n.tain Quod Novum gegaan Hit geld is naar de inzender van de naam Quid Novi gegaan Dit was de naam die oorspronkelijk was uitgekozen voor het olad Maar op het allerlaat ste moment, het blad lag al bij de drukkej, kwam men tot de ontdek king dat die naam al vooi een apo thekersblad wend gebruikt. Na end* gtsleutel is toen Qucxi Novum uit de bus gekomen Dat oe prijs toch is toegekend is erg aai dig HET Enyctee consulaat organiseert bij alle medische faculteiten in Nederland een tentoonstelling met Engelse medwche studieboe ken Zo ook m Rotterdam De ten toonstelling werd vonae week ae- opend door Sir Peter Garran En- uelands ambassadeur m Nederland Het hooftl van tie Medische Facul teit, pro/ Quendo, verwelkomde Sir Peter- Hu zei te weten dat deze een Schot was en memoreerde daarom de goede betrekkingen tussen de ttm- versitoten van Edinburgh en Leiden, waar prof Quendo ook doceert Sir Peter op zijn beurt begon prof Quprido te bedanken voor z n vrien delijke woorden, al speet het hem dat h j geen Schot was, maar een Australiër wan origine Jammer was dat bt; de opening maar zo'n vijfen twintig mensen waren, terwijl men op honderd mensen gerekend had Maar daar de borrel die het geheel besloot, ook op honderd mensen was berekend, was 't eind goed. al goed. TAP 20, 21, en 22 febiuan hou kn cb stilde Oen hun jaarlijkse Vcikiezioteit De dne partijen van links naar rechts zijn SVR PSO en NSA Destrud moet nog op gang komen, officiële programma's zun er dus nog met Maar deze progi&mma i verschillen o\; r het akgcme«.n met zn %-e1 v,at dat be- tieft lijkt de studentenpohtiek veel op de .grote" politiek Iedereen is voor- uitiJrevu. d. wil hogere en meer studie beurzen en w»l metu ui-spraak voor studenten - Zo staat de SVB ongetwijfeld achter de meeste punten de op het voorlo pige verktezangsprogram van het NSA staan Want zelfs het NSA dat voor een <?ro©t deel bestaat uit studenten .oude st-Jl", dtu> met vesh aan en gouden Lontje onder de tong. zeiL het NSA wil een soort Knti-sche Urn ver '.test al roemen /.s het anders Zoals u waarschijnlijk weet zijn het de S\ B voorman nen geweest, die het begrip KRU ai Nederland hebben gei »UoducoerJ Een ander punt uit het voorlop'cc NSA pro,'ram een geluid Lmpende loper m de bibkotheok van de NEH Daar zal de SVB wel moeite mee heb ben ROTTERDAM, woensdag In het elftal van Feljenoord dat zondag tegen Fortuna '54 «speelt is rechtshalf Guus' Haak vervangen door Jan Boskamp Haak heeft last van een liesblessure DEN HAAG, woensdag (ANP) I By K B is benoemd tot Ridder tn j de Orde van Oranje Nassau. Ds K W Dercksen, predikant bij de Geref kerk te Maassluis. (Van onze kunstredactie) T^EN pt*>kefc riet de Rotteixbumee J J Schouwburg vrijwel geheel bezet te heeft zich gisteravond ko»t«RJk 3eamuso«rd tijdens de uitvoering door e NederL OperestlchtlilR van HOa*i- nl'i aanstekelijke opera Le Comte Ory. waarvan de kronkelende maar niet altijd koddige muziek zowel zangers cn zangeressen al* de musici ln de orkestbak wel tot geïn spireerd vertolken vim hun doorzich tige partijen mwnt dwingen Aangezien de bezetting geheel de zelfde wis sis die der fn deze kolom- nten reed* door Lex van Delden be sproken première kunnen we ons tot enkele opmerkingen beperken. Het Brabants Orkest onder directie van Aiberio Erede kon door zijn meer dan exact musiceren (nl. met grote soepel heid ten aimzien van dynamische nuanceringen o a thans ln hoge mate bewondering wekken Dc vocale ster v«n de avond was ol Elinne Mnrvchei nis gravin Adèle, maar de vertol kers (ster*der overige rollen droegen in niet geringe mate oU tot deze fees telijke, /eer memorabele presentatie van ten ten onrechte vergeten wetk (Van ome sportredactie) ROTTERDAM. woensdag. Scheidsrechter Plet Roomer heeft de Schone en Engelse voetbalbond mee gedeeld dat hij niet kan Ingaan op de uitnodiging om op 14 februari In Glas gow de wedtlriJd Schotland—Enge land te ietden. De Rotterdammer is herstellende van een auto-ongeluk, waarbij hU In december zijn rechterknieschljt brak Do blessure is reeds zover genezen dat Roomer over enkele dogen weer kan gaan trainen. Eind februari of begin maart hoopt hij weer ln competitie verband te kunnen fluiten. Roomer vindt het risico te groot om meloen een zo belangrijke wedstrijd als SchotlandEngeland te gaan lei den. „Al* ik het «Techl zou doen, zou dat niet alleen voor meself maar voor het gehele Nederlandse scheldsrech- terskorpa vervelend zyn'\ De KNVB zal de Schotse en de En- Ïelse voetbalbond nu verzoeken een eua te doen uit do heren Aalbrecbt en Van Ravens. ROTTERDAM, dinsdag Op de kruising Kerkwervosintfol-Oldcgaarde zijn gisteren een vrachtwagen en een bromfiets tegen elkaar gebotst. De be- rU der van de brommer, de 19-Jarige scholier Kaiel van Dastelaar is met een gebroken dijbeen naar het Zul» dcnUekenhuis gebracht. ROTTERDAM, dinsdag. Zaterdag 3 februari zal ln de Putsepleinkerk lo Rotterdam-zuid «cn zang- en orgel- avond worden gegeven, waaraan moe- wet ken Feike A* ma, organist te Maassluis, en het chr gemengd koor „Deo Cantcmus" oïv Arte Pronk Naast bekende werktn van diverse orgelcomponisten, die Felkc Asrna ter afwisseling op het orgel zal uitvoeren, vermeldt het programma koorwerken van Michael Haydn (delen uit het „Deutsche* Hochamt"), Vaughan Wil liams (The old hundredth psalm tunc), Robert*. Gebhard (Ambroslani- sches LobgCKtmg) en Vnil, (King «11 glorious), Programma's (levens bewijs vnn toojfiro) h 1 (lot 18 Jaar f0 50) zijn op dc concertavond aan de kerk verkrijgbaar Aanvang 20 uur (Van een oiuer verslanevers) ROTTERDAM, maandag. Hel collega vsn b, en w. heeft de gemesn teraad voe:yesteUl voor een vijftal per 1 augustus op te richten scholen gemeenschappen schoolhoofden te be noemen. Voorgedragen worden de heien W Jager (rector van het Caland-ly- ceum). Ir M J. Koedood (directeur van de malheneiser-hbs). D. Kruyt (retior vsn het Charloi»» lyceum), W N. Rehont (directeur v**n de Van Ol- dcnbarreveldt-hbs) en dr. J. A. Ver schoor (rëetor van het Libanon ly ceum). De sein een teraad beslist er donderdag 1 februari over. L&i vv-m QNLANGS was hij m het nieuws- Christioan van de Biggelaar (50), kleermaker aan de Provemerssingel, specialist op het gebied van puesterkleding. De Volkskrant bracht tien regels commentaar van deze klerikale kleermaker in verband met de revolutionaire veranderingen in de priestermode De heer Van de Biggelaar, constateerde 'n breuk lijn dwars door priesterlijk Ne derland Is hij bereid er wat meer over tc vertellen* Dat ls hb, maar het nut ervan ziet hij niet Waarom? „Ik ben met interes sant Waarom schrijft u niet over en er volgt een rijtje wereldproblemen, waarin de ont wikkelingshulp boven aan staat) Chi van dc Biggelaar vestigde in 103? aan de Eendr«ehtjutr«nt een kleermakerij Hij \ertelt daarover „Ik hen gnmi ritten denken Is cr nou niet Iets wat een ander niet doet, iets gespecialiseerd» bedoel ik Zo kwam hij in de priesterklwma- kerb terecht Zo veroverde htj zhh ten plaatsje onder de zon, zoals hij hei zelf uilrtiukt CViriariaan tvra de Blgociaar mogen u'c nivt «vu tf*m««nplaats h«t ichool- t-oorb««Jld can d« bi»jmoedipe katho- rlry, waar fifj priesters de maaf komt nemen hek no«men Gedurend# h«l uroapp«- sprëk L'erleit hD «en tiental op n«l roomse jgeloof oetrekkinp hebbende moppen HO is de Font Jansen onder de kleermakers De beste h«ir/t hO als uttsm(Jter poor het iautit betaaard HO zcflf „Ais er hier pen pastoor binnenkomt met een u'tpestrcken pe- richt, rpp ik teven hem ,0c heb nou em mop, die J,«n ik non een /«tJoeii- 10^ '"ens met rerteRen", Veel mop pen materiaal pikt h(j zelf op in pasio- Goed, we gaan praten over de pries termode Var. de Biggelaar stelt voor op „wat ik vertel is natuurlijk niei aosoluut, dat moet u er wel even bij zetten Kijk, na de oorlog kregen wo hot zwart colbert Ik spreek nu van 1950 De ondeuuenden rieden het na tuurlijk «1 eeraer. Een zwart over hemd ging men toen ook makkelijker nemen, een zwart overhemd met witte boord Toen kregen we het zwarte overhemd met vasle witte boord, dat Je eronder drtjeg Da oma werd het grijs met vaste boord en de knoopjes van het overhemd werden zichtbaar Daarna kregen we het Vest-collaar met de stropdas Dut waren rustige riajusen U begrijpt de stap naar het witte overhemd met stropdas was he lemaal voorbereid Mnnr jr, ik 2ei al er zun natuuilijk nog steeds priea- teis. ook Jonge, die nog steeds /wart dragen U moet natuurlijk ook onderscheid mnkvn tuisen de regulieren en de se- culieren, dus tussen de priesters die vuigew do regel leven en de wereld- sen De sccullaren droegen een toog, toga du» eigenlijk Wij noen.ui dat een toog Voor en na de oorlog ls de geklede jai erin gekomen KR trekt vervolgens een bef voor en kijkt devoot: „U xunt zo u.v vrouw •turen om te biechten". Hierna laat hij een bonnet zien „Die is afgeschaft. Je had ze in alW-lei kleuren de Paus heeft een witte, die is met zwart ge voerd, een bisschop e«n rode met wit gevoerd, een jeauiet had er geen kwastje op Een geestelijke met een titel had er een paarse kwast op". getekend. Kijk maar m de trein. De plaats naast een priester blijft het langste leeg Of er moet zo'n wij wa- terkikker naast hein nomen zitten Dat vonden die heren niet leuk. Ze waren attud in het ambt, hadden nooit een minuut vrij Een politie agent die 's avonds thuis komt trekt zijn uniform uit, nietwaar' Nu kan een kapelaan gewoon naar het strand gaan «m te zwemmen Dat valt niet ine* op in moderne kleding" hel atelier: „De alma viva is er ook uit Dn» is een lange cape met vest. Dat artikel is er helemaal uit Het strijkijzer pakkend vertelt hu. dat hij twee avonden in de week op pad is op pastoriebezoek om de maat te nemen. „Ik hang nooit aan de bel De mensen moeten maar naar mij toekomen" Simla (fen jaar is Vsn de Biggelaar aan de Frovmiensingel, waar nU de prle*termode steeds verder heeft sien veranderen naar het borgerpakje. Hel gevolg ervan ls geweest, dat h(] slch weer moest gaan oei eggen op gewone kleding. „Z°t maar gerust in de krant, dat ik de goedkoopste kleermaker van Ne derland ben. Ik maak pakken voor 175,- lol 250,- inclusief de stof Als li dat zo zet, zal er misschien ergens eon A OW-mannetje zijn die zegt, dat hij pakken maakt voor vijftien gulden Daar kan ik natuurlijk niet tegenop Weet u waar de kleermakerij aan knnot is gegnan,) Aan de hoge prijzen. Zo denk ik erover. D« kleer makerij heeft zichzelf vermoord". Van de Biggelaar wordt ln het priosU'rl'ike naald vak bij gestaan door mej. J. L J. Ducastel, die opmerkt, dat Van de Biggelaar een liefdadig heidsinstelling is. Z« doet het vak nog niet so lang, zegt ze. „Voor ik het goed te pakken heb, ben ik 5D0 Jaar oud, Ht doe zoveel verkeerd Heus, zet u matr gerust, dat voor iedere verkeerde steek, op m'n mieter krijg". „Kijk, de geestelijkheid wil het «lf niet meer Die mensen zijn gelijk xo r gerust, een liefdadigheidsinstelling is. Op Jn leeftijd kom Je niet gauw aan de «lag. Maar zet u er dan ook bij, dat ik hh mijn Vso de BlggeUar heeft dit, een kos tuum inpakkend, glimlachend aange hoord. HU gooit er not een mop over heen en vertelt vervi igena hoe hty een regenjas verkocht aan kardinaal De Jong. Hoeveel priesterlijke pakken hu heeft gemaakt? Van de Biggelaar weet het met. „Het moeten er duizenden en nog eens duizenden, zijn". Of het niet moeilijk was zijn plaats- Je onder de priesterlijke modezon te veroveren9 „Och, daar kom je lang zaam in Man tk ben zo katholiek als de pest en als je dan een pastoor over de vloer kreeg was het eerste wat je zei' „Hé vriend, waar koop jij Je pak- kies9" Jawel, ik heb Uen kinderen. Maar moet dat li* de krant? Zeker om te la ten zien hoe katholiek ik ben. Maar ais ik hst nou over zou doen, zou ik (och geen tien kinderen hebben* Nu met meer. Maar toen Heeft Van de Biggelaar concurren ten' Nauwelijks Hy weet nog drie kleri kale kleermakers te noemen, maar in het bisdom Rotterdam i« hij de enige, „Maar dat betekent niet, dat alle prieaters van hel bisdom bi) mij ko pen" Tot sloi een wens van Van de Big gelaar „Ik wou dat de paus de toga weer Invoerde. Dat ii een goed arti kel". ROTTERDAM, woensdag Oud- leerlingen cn oud-docenten en het be stuur van de vereniging ^Algemene meisjesschool voor bet Nijverheidson derwijs' nkmen gisteren afscheid van mejuffrouw J. E, Redeke, directrice van de Rotterdamsche huishoudschool. Mejuffrouw Redeke is met een kor te onderbreking in de oorlogsjaren bijna 45 jaar aan cte school aan de Graaf Florisstraat verbonden geweest Zij heeft allerlei veranderingen mee- gemakt, ook het feit, dat het verschil tussen de vroegere vereniging indu strieschool voor meisjes en de Rotter damsche huishoudschool verdwenen is en dat i nu zelfs een grote samen werking is door de aansluiting van de huishoudschool bij de A M S Mr C A Crena de longh, voorzitter van do stichting A M S wees er in zijn afscheidswoord op dat deze sa menwerking ondanks vroegere voor oordelen en geschillen nu bijzonder goed is en dat dit voor een groot deel te danken ls aan de openheid en loya liteit van mejuffrouw Redeke Maar toch heeft zij ook de Rotter damsche huishoudschool haar eigen karakter laten behouden. De heer Crena de longh overhandigde namens het bestuur van de A M S mejuffrouw Redeke een mooie sierspeld als af scheidsgeschenk. Ook mejuffrouw E Oppenoorth, inspectrice van het nij verheidsonderwijs noemde dit eigen karakter van de Rotterdamsche huis houdschool. Zij wees op de nbodzaak om meines op te lelden voor de ver zorgende beroepen, een noodzaak die mejufrouw Redeke ook altijd heeft onderkend. Vandaag zal mejuffrouw Redeke nog afscheid nemen van haar tegenwoordige leerlingen en docenten alvorens van een welverdiend pen sioen te gaan genieten. ROTTERDAM, woensdag Giste ren hebben bh de RET de heer C, Rus Hartland en N Willemse wegens het bereikend van de pensioengerechtigde leeft yd afscheid genomen van het be- dryf. Na respectievelijk 33 en 37 jaar bu de RET in dienst te xjjn geweest, Ontvingen zil Uit handen van drs. C. G v. Leeuwen een bronzen en een jtil- veren draagpenning van de maat schappij voor nijverheid en handel met de daarbij behorende betuig- schrifttp. De heren G.'Timmerman en T. A- Kros die eveneens met pensioen gin gen, waren wegens hun gezond heidstoestand afwezig. Walter Sporieder Schlffahrtsgeaell- schaft ra-b-b, te Bremen en Herfurth n.v. te Rotterdam delen mede dat be sloten ls hun samenwerking te beëin digen. In aansluiting hierop heeft waiter Sporledw Schiffahrtigesell- schaft m.bii, Brenen, de agentuur van haar ItaliB-dierwt overgedragen «tn de firma Vlnke en Co, Rotter dam-Amsterdam, met ingang van 6 februari «y., na het vertrek van het ms, „Annabella."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1