Jan Augustinus: 'Ik kan sneller dan 41,5' POPEYUS EN TEEGELAAR VERSLAGEN Kerk verwacht 'volle bakdoor Metro Nu al vijfde op ranglijst van 500 meter ROTTERDAM RIJNMOND SPRINTTALENT IN HOEK VAN HOLLAND Begin Spelers meer enthousiast over De Enk dan toeschouwers S. G. J. Moreel en W. van der Graaf treden uit wijkraad STRIJD DRIEBANDENTITEL BEGONNEN 'n.v. verzekerings maatschappij ssa tfjeven. de £omgzmir wstblaak22-r'dam tel. 010-110004" Aan Beatrixhaven Promotie H, A. Becker nieuwe terminal voor ]>assagiers C. Swartbal nam afscheid van rechtbank G. van Us 10 jaar hij Hengen 'Binnenhuis '68' met tachtig standhouders B. en w. antwoorden op vragen over rechtspositie musici RPhO Ze is haar gewicht in koffie waard School vraagt leerlingen Jules Beaucarne bij 'Allerlei' Honden-cam ping Nederlandse zeesleper bracht Britse tanker naar Willemstad pag. 4 - donderslag 1 februari 1968 (door Dick van den Puld» r) O C1IA ATS EMU JD EI t Jan Augii in ij* uit Hoek van Holland heeft vorige week o|» de hooggelegen haan van Int ItaliaanM» Madonna di timi- [liglia de 500 toeter gereden 10 de tijd van 4J.5 «-ronde. Daar mee ne hiel de hij '/ieh op d« ranglijst van Nederland» lier-Ie sprinter» nrliter Tril» Hurtling (40,6)Ard Srheiik (40.7). Henk v. d. Grift (41.0) en Jor- ril JorrilMita (IJ,8) op de vijf de plaat». Overschaduwd door de re cordtijd van Frits Bartltng heeft de prestatie van Jan Augustinus niet de aandacht en publiciteit gekregen die zij verdiend had en dat vindt de achttienjarige Hoekennar wel een beetje jnm- mor, want diep in zijn hart leef de de hoop dat zijn uitstekende tijd voor de KNSB aanleiding zou ztjn om hem alsnog voor de Olympische Winterspelen fn Grenoble in te schrijven Da Cl.5 betekende voor Jen Au- giutlnus een verbetering ven «IJ» persoonlUhe prestatie met niet min der dan twee volle seconden. „En bet had nor sneller gekund". vertelt hij terwijl een glimlach over *Un atcht fip. „At* Ik bU het startschot niet even was blijven staan Ik dacht dat m'n tegenstander te vroeg was vertrokken had Ik waar schijnlijk 4i,l of 4U gereden". Bi] de beoordeling van rijn piesta- Ue kan Jan Augustinu* ntet over het hoofd Hen dut Madonna di Cawjd- Jan Augustirtus; waarlozen «print verbeteren zonder de overige afstanden te ver Slio een hooggelegen oord la maar l| ontkent dat de omstandigheden er vorige week Ideaal waren, lïet If* was Klad maar niet vlak en to«ti lk 41,8 reed stond er vrij veel wind. Een dag later stormde het on kwam Ik la een race tegen Frll* Burtling tot 42,2 waarmee toch wel bewezen wq» dat die 41,5 geen uitschieter was geweest". Jan Aunuaiirma maakt sinds drie laar doel uit van de door Gerard Ma arse getrainde jcugdploeg van de KNSB. In do strenge winter HW3- 1054 had hU 7elf gemerkt dol hit schaatstalent had en korte tijd later was hU door Wlm de Graaff, die de IJsclub Hoek van Holland trainde, aan Gerard Maarse voorgesteld. Jan Auguatlnua trekt re* keer per weck naor de Jaap Edonbasn in Amsterdam om er samen toet Ron nie Nool tarda cht, Plet Vink, Co Giidling. Theo Roozeruina! en Rjaak di Koning onder leiding van Gorard Mam te tuinen Vorig jaar toen hll nog met de lii'ln lewdr» veil rok hU 'anrddags om half twee vim huis m keerde hi) pa*» 'a avond* tegen twaalven in de outleihike woning terug Nu hoeft hl) een «ulo en hoeft hij pas om vier li lij te ver ti pk ken. maar het oj> en in er ril/en blijft niettemin reu ex- tra-belasting voor do Hoekenaar, dip eeiht op het grenawtesetkanloot heeft gewerkt, muur nu ficsiabollen teelt bu een tuinder In Hoek van Holland I AN AUGUSTINUS I* er slch van J bewust dat hij nas aan het begin van siln carrière stoat. Zelf gelooft bU dat hU pas op zUn 22e of 22e jaar voldoende fysieke kracht zal hebben om ook op de lange afstanden goede lilden ie maken. Om de top te bereiken /al hu du» nog u,«it geduld moeten hebben, ina.ir de vorderingen die hi/ dit sei zoen heeft gemaakt ?i)n voor hem een pmchtlge stimulans om door tv gaan Behalve op de 800 roeier heeft hl/ nok de 1500 en 3000 meter zijn |H?r- soonllikc records aanzienlijk verbe- tcid Ztjn beate tijd op de 1800 bidcht hu terug van 2 22 tot 2 13 en op de 3000 meter kwam hij van 5 05 op 4 47 5. „De Bpilnt nog vei dn vei bet ei en /onder de overige afstanden te vei» wam lozen" Dat is het doel waar Jan August!nu* en Gerard Maarte In de komende seizoenen naar gaan stre- f Van onze haodbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag De I spelers en speelster* hij de gister avond In de sporthal De Enk gehou den handbalwedstrOden hebben zich i hrel wat enthousiaster ietoond dan de I toeschouwers. De deelnemers hadden alle lof voor de kleedauxommodatles, I de goede vloer, de verlichting enz.. maar de tribune te *o geprojecteerd, dat eeu der doelen voor het publiek j niet zichtbaar la. Onder de huidige omtiandigheden zal het Rotterdamse i afdelingsbestuur de hal waarschijnlijk niet voor wedalrtjden kannen gebrui ken. 1 GnW-rtiwjnd wvrd er tvn dames- en ren hpreriontmovling gehouden Het 1 Uotu id.irriM dame*-af del mg» team kw.(in uit tigtn Den H.i.ig fuilrtag I 10 -14/ en de turen hadden Antwer- p< n nli trgi nst.indc r D« /uid* rbun-n J bkkindf mirkHm 20 10 fn Rom Jdriinse cl,,in<s stnridr n I rit tls met f) 4 ill» r dlvorms voor hel tfj'st fvi.i (fenny vim Eckj j Mede dunk/ij doelpunten var» Geiry i Gtorling» f2x) Nel Voogt en Anntkei j de Kuif r was het bi) de rust ft—5 von D< n Hang Na de hei vatting he-: pi u de Haagsen naar 9 -5 uit eer Rotterdam weer scoorde Door Henny 1 luisman werd hel tilt een sirafworp 4 h 11< overige Rotterdam** doel- punti n kwnnun op n. am van Heimv Wmkolrmm. Anneke de Ruiter (2x) en Henny Huisman (1014) In de herenontmoetlng bleken de Antwerpenaren beter op elkaar inge speeld te /ijn Ondanks het goede werk v.in doelman Okhuizen eri de uitblinkende Zwitser Gia/er. dit drie maal stoorde, was het bij de rust al f» 10 Ook Coomimg (2x) en Keehnen ha rifle n succes gehad In de tweede helft voegde zowel Antwerpen als Rol ter dam nog tien treffers anrt het totaal toe Voor Rotterdam scoorden Coomnns met minder dan zes keer, vutatvrm viermaal uit aliafv/orpen Dc overige tieffers kwamen op naam van Peters (2x), Huisman en Keehnen 10-20) (ADVSHTENTlEi Voor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste eon polls van de RIJNMOND. PREMiE-TARIEF* (tot 1-1-'69? Verpleging per jaar per maand In klaue volw. klnd volw. kind DI 228.- 137,- 20.33 12.22 3b 208.- 173.- 28.87 )5.43 na 305.- 220.- 32.54 19.62 Toeslagen bij hogere leeftijden; 65-60 Jaar 30%; 60-65 Jaar: 50%; voorvrouw(en)-alleen tevens 30% Por gezin wordt premie berekend voor hoogstens drie kinderen beneden 16 jaar; voor studerende kinderen tot 27 Jaar kinderpremie. In de verzekering ia begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, paychlatr.lnrichtlng.incl. bijkomende kosten, ztekenver- voer. Specialistische behandelin gen Inclusief medicijnen, röntgen foto's, laboratorium-onderzoek, enz. {eigen risico per Jaar f 1S -) Hulaartakosten kunnen worden medeverzekerd, Vraagt uw assurantieman ot rechtstreeks: (Van ern oiuer veraUggevrm) ROTTERDAM, donderdag. Dp Associated (lumber Line, die diensten onderhoudt tussen Rotterdam cn Huil, hec/t gister ca op bel terreta v«n Miil- let Progress aan de Beatrixhaven een nieuwe paMtagWuxUirmUul In gebruik genomen. Doarnu't' verdwijnt do Avsoclulotl Humber Line van de I'aikhuven van waar de boten tot nu toe vertrokken. De (Nu-sugierikltoneleti v*onlen o:i derhouden inot d« Hulton Abbey cn di Melroip Abbey Dolden liehben plant' voor 88 passagiers. Per week stjn ci vut utvcunicn m beide Lichtingen. Tw cc vi achtschopen van dc AHL ïim mul Ingnnft van vandaag ingezet op de vracht (i Ie nut Hu 11-Antwerpen vv Tot nog too wax <JLt Hull-Koti"i duin v.v. (Van wn onzer xcrslaggever») ROTTERDAM, donderdag. ,.lNv moote farr^re hebt u te dauken aan uw persounHlkheld: rustig, vriende lijk. benulpzaatn, onkreukbaar, wH«". Zn Hpmk de presulunt van dc Rot- terilumse rechtbank im G J l, Ucu- dei giHteimlddng In het gotvchUgp- bouw over de dief van de ilvlcle gnf- flc C 'Jvvurlbol, die gist eten na een toopbau» die ruun 48 jaar duurde mU jK'iKicu'n i» geguut) Dc hnr Swarlhol trud ln Ull'l als hul|)Mhrl|vci in dienst bu de guffie t Ju 1055 vifid Jul ihef van de civiele griffie Met zijn vertrek verdwiuu de lai»t«te chef „uude mi.ll". 7o.lK mt Hinder M. Behalve mr. Reuder pre/en ook grlfflt'i mr M C. de Giauff en waar nemend deken mr D. A Hoogeimwd tic men» in de heet Swart bol Mr Hoogenrnad zei dat de ctvtek' griffie uitstekend werk levert -- voor advocaten zeer belanjctik. HU noemde de heer Swnrtbol niet alleen „een rots" maar ook „een warm en harie- filk mens" De heer Swantbol, dte ln zijn dank- wootd iel dat het gerechtsgebouw voor liem oen tweede tehuis was ge-' worden, kreeg enige geschenken onder couvert aangeboden. ROTTERDAM, donderdag Tot doctor ki de sociale wetenschappen promoveerde heden drs. H A. Backer, die in dc Nederlandse Econwnlbche Hogeach<XJl zUn proefschrift „Manage ment al» tnTfH'p" verdedigde Pronu*- lot wo» Prof dr J A A van Doorn <V»n c l onzer vol slaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Bur gemeester en wethouders hebben we gens vertrek eervol ontalag verleend a.m de heien S G J Moreel en W van der Graaf als leden van de wijk raad Hoogvliet )n de vacatures ziln benoemd de heren H. van den Enden en P Brob- bel ROTTERDAM, donderdag Woensdag herdacht de heer G. van Us het feit, dat hU veertig Jaar geleden als metaaldraaler bi] machinefabriek Hengen Ju dienst trad. Uit handen van de heer Snoep ontving hij de reeme- dallle in brons, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Nog vele sprekers voerden daarna het woord en over handigden cadeaus. In z'n vrlte HM js de heer Van U« een der organisten van do orgelconcerten, die regelmatig gegeven worden door de organisten Fmhe Asma en Jan Booefaas. De deelnemers aan de strijd om het nstlonsal kampioenschap •re-klasse drlebunden dat o'**ar- avond begonnen is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag - Op „Binnenhuis '66" van 9 tot en met 18 februari in het Ahoy'- gebouw komen dit jaar tachtig standhouders, d' leubilair en woninginrichting k 19 landen demonstreren. Dit werd gisteren meegedeeld ttj- deny een persconferentie in „Erasmus" op het Stadhuisplein. Volgens de organisatrice, de N V Boursccntrum, „ontleent „Binnenhuis" betekenis min hel feit, dat zc de eerst volgende beurs :s na vakbeurzen voor meubelen en woninginrichting t< Utnchl en Keulen en voor het eerst modellen, typen en dessins publieke- luk toont na het demonstreren van de prototypen op eerder genoemde beur zen Er zulten een aantal nieuwe vormen cn stijlen worden gelanceerd „De beurs bevat verschillende snufjes, waai an er zeïfs enkele nog niet tot de vakbeurzen zijn doorgedrongen." De directeur van de N.V Beurscen- trum, de heer W. van Krimpen, ver wacht tenminste 100 000 bezoeker* „ook al omdat veten het bezoek aan de beurs kunnen combineren met een eerste rit met de nieuwe metro". Op „Binnenhuis '68" zal „een huls voor spelende mensen" te zien zyn. De architect Held de Jong, een Rotter damse Fries, dte binnenkort in een vuurtoren gaat wonen, heeft de kans gekregen „zijn zienswijze te etaleren hoe de stad van de (nabije) toekomst er uit zou moeten zien". In een bijzondere woning op de beurs, die op verkleinde schaal moest worden gebouwd, krijgen een aantal Personen de gelegenheid één dag te vertoeven Liefhebbers (opgeven bu de directie van de N.V Beurscen trum) krijgen de kans het huis-van Reid naar eig°n smaak en zienswijze ln te richten en te bewonen .Binnenhuis '68" geeft voorts keu- k ens. gla tf ibei -meubelen, woon - eet- en shapkameis, vloerbedekkin gen. open haarden, vele soorten meu belen ln badkamers te zien. Zelfs zal er een verplaatsbare bungalow te be wonderen zijn (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Veel te beleven was er woensdag avond, toen de eerste partijen werden gespeeld in de finale om het landskampioenschap ere-klasse driebanden, nog niet of het zou moe ten zijn, dat Henny de Ruyter, zesmaal kampioen van Nederland in deze spelsoort, op de openingsdag tevreden mo^st zijn met een ge deelde derde en vierde plaats. Ties Brosens kreeg de leiding in deze wedstrijd. (Van e«n onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Hel PSP-raad»lid 11. C. Lagrand heef! antwoord van b. en w. gekregen op zijn vragen Inzake hel reglement op rie rechtspositie van de musici van hel Roterdam» Phllharmonlseh Orkest, De heer Lagrand had gesuggereerd dat de musici niet hadden kunnen overleggen met het bestuur over de sociale ar be idsvoot waarden en dat bij niet aanvaarding automatisch ontslag volgde. B en w stellen nu dat er wel over leg Is geweest (het bestuur heeft aan de vakorganisaties nog eens schrifte lijk bevestigd dat in het reglement geen wijzigingen zullen worden aan gebracht zonder voorafgaand overleg met die organisaties) en dal het ont slag volgt bij weigering om een ver klaring af te geven dat men zich met het reglement verenigt, rechtens wordt aangemerkt als een opzegging van de dienstbetrekking. ylïit is mevrouw M. Haver- kort-Dom uit de van Kou* wenkuun 33 tc Bergschen- hoeh. Z(J is winnares geworden in do 'KotHeronde', die sedert enige jaren wordt gevoerd door tie Stichting Kofficpropagandü Neder Ia ml. De/c koffierotulc heeft tot dool het /ettvu san koffie door huisvrouwen te vu beteren, een streven want van ik het nut nauwcluks kan Inzien, maar Köod jc houdt er eeu hele stichting ime uan de Matig Wal de stichting wil I», dat de Ne ttel lundse huisvrouwen \nf dagen tang oen oxtin schepte' koffie in de pot doen eix «ten in overleg met hun echl- ywuMeti beslissen op welke dag de koffie het lekkerst is Ga d'cr maar nanvtiinn' Ma.u v«le huisvrouwen doen hel en ,-ii sehrUvcn hun ervaringen naar de stichting kofficpropagtmtiu Uttetv weck bukt zich een jury van deskun dige koffiedrinkers over dc inzendin gen en de aardigste wordt bekroond. De gelukkige huisvrouw krijgt ham gew ïeht in koffie cadeau. Dm hvefi natuurtük tot gevolg, dat de winnende huisvrouwen rich voor dc weging dik en rond eten, hetgeen dc banketbakkers ten govde komt, mo.tr tevens een stichting bluf slank nodig mankt. Zo blijven we aardig be zig Waarmee we met willen zeggen, dat we mevrouw Haverkort-Dom uil Bertfsehenhoek haar gewicht in koffie misgunnen. Dat niet. Sedert 1 december 1967 ia de school aan de Hoeves'raat door de gemeente verbouwd. Ou oud, verjaard gebouw veranderde in een moderne school, met o*. een geseillg handenarbeid lo kaal. Deze ingrijpende verandering heeft echter nog geen bekendheid bil de ou ders, wier kinderen binnenkort naar de lagere school gaan. Nog steeds heerst de opvatting, dat de Hoeve- school een bouwval is Oudera zenden htm kinderen er dan ook bU voorkeur ntet heen Het gevolg l:s dat zowel bij het on- derwljrend personeel als bU de ouder- commissle de vrees bestaat, dat het aantal teerlingen nog verder Ml terug lopen De in Nederland onbekende ranger Ju los Benticarne (30) gaat optreden in theater Allerlei en mei op 16 /ebrpart Beaucarne, geboren te Brussel, ts vol gens de kranten een echte troubadour, die rich zelf op de gitaar begeleidt Hu U'cis acteur tn Brussel en componeerde veel theateriHujieJc Vonp jaar kreeg hu de PHjs voor het chanson poetique Wist u dat er ln Tienbovea aan dc Lek, 38 km van Rotterdam, een aoge- naatnde hondencamping is. Het Is camping De Koekoek, waar een één ha groot terrein, afgeirt met gaas, uit sluitend bestemd U voor honden en hun begeleiders. De honden kunnen er loo spelen. Het is een novum ln Ne derland. Van de baxen der honden wordt verwacht, dat ze meehelpen het ter rein zuiver te houden. Daartoe «taan er langs de afrastering schoppen en afvalbakken. Het 30 ha grote recreatiepark heeft ook een ponv-park. Vertier kunt u er zonnebaden ln de rivierduinen, speed bootvaren. vissen, «wemmen, water skien em. De Koekoek ia geopend van Hoe diep de Afefro onaf Ingrijpen tn ons teven moge onder meer bhjken uit een publikatte m Contact', maandblad van de Evangehsch-Luthene gemeen te in Rotterdam. DU blad verwacht namelijk dat de Metro het kerkbezoek zal stimuleren, een aspect van de on-' dergrondse dat bij mijn weten nog ntet eerder ts aangeroerd. .Contact' spreekt in dit verband zelf van een .volle bak', waaruit maar weer eens blijkt hoe dicht kerk en theater bi) elkaar staan Onder het kopje .Zuid* meldt .Con tact' „Het feut, dat ln februari de Me tro rijden gaat is ook voor onze wijk van betekenis. Er zullen vanuit de verschillende woongebieden in ons uitgestrekte stadsdeel aneldiensten per bus en per tram naar het Zuidplein gaan. Wie bij het eindstation Zuld- plein uitstapt, staat vrijwel voor de deur van de vaste BurchUterk. Dit moet dus bcvordelijk zijn voor het kerkbezoek N<et alleen met kerstmis, maor ook op andere zondagen kan het nu een .volle bak' zijn, zoals iemand hot uitdrukte. Beziet en benut de nieuwe mogelijkheden, die het Open bare vervoer u geeft." 12 april tot 16 september. Het corres- Eondentleudres is; Camping De Koe- ock Tienhoven a.d. Lek (Post Amei- d«). Tel. 01836-491 (alleen ln genoem de periode). Van de acht deelnemers komen er zes uit Brabant, terwijl de Amster dammer Van Oosterhout en Teegelaar uit Rotterdam het tegen de Brabantse driebanders moeten opnemen Aange zien met de titelhouder De Ruyter ook Brosens, Doggen, Van Bracht en Po- peyus van de partij zijn kunnen felle gevechten verwacht worden. Temeer omdat het onderlinge verschil in sterkte niet groot is. Alleen voor Mi- chielse, die als ere-klasser debuteert en de negentienjarige Van Bracht, beiden zonder veel wedstnjdervaring, zal het moeilijk worden. Het tweede lustrum van de biljart vereniging Engels was de aanleiding, dat dit dnebandentoemooi werd geor ganiseerd Dat geschiedde op grootse wijze, want de Flevo-zaal werd her schapen in een biljartpaleisje, waar de spelers aan materiaal het beste van het beste vinden en waar het voor de toeschouwers een genoegen is om te vertoeven. Nieuw was, dat de wed strijd op woensdagavond begon tn- plnats zoals alle vroegere nationale toernooien op donderdag. Nu eindigt men zaterdagavond Dit experiment is door „Engels" genomen, omdat veel deelnemers in een horecabedrijf wer ken cn zondags graag vrij zün. Maar ook om de concurrentie van de voet ballerij te ontgaan. Nieuw is ook, dat er in een officieel dnebandentoemooi niet met ivoren-, doch met kunsthal len wordt gespeeld. Ingewijden ver moeden, dat het gebruiken van de lichtere ballen, het moyenne wel iets zal doen stijgen. Na afloop van deze finale za] wei blijken of dat inderdaad het geval zal zijn Op de eerste avond was dat nog niet het geval. Brosens noteerde met 0 983 het beste gemiddelde Hu maak te de kortste partij. Wel leek het er een ogenblik op of Popeyus, die al spoedig achter was geraakt, de Breda- naar zou gaan bedreigen, toen de vroegere kampioen met enkele goede series, waarbij een van acht, snel In liep De achterstand was evenwel te groot Van Oosterhout, die Van Bracht op de juiste waarde schatte en wist, dat zijn tegenstander gevaarlijk kan zijn als deze maar even kans kreeg, bracht een verdedigend spel en zorgde er met succes voor, dat h(] geen al te gemakkelijke aanvangsstoten Het lig gen Zijn tactiek kostte Van Ooster hout enkele beurten en daardoor bleef hij met 0 939 als moyenne iets bene den de kopman. fn het duel tussen De Ruyter en Teegelaar kon de Waalwijker onbe dreigd winnen. Veel moois bracht hu nog niet, maar aangenomen mag wor den, dat de biljartllefhebbezs ln de komende dagen nog wel een andere Henny de Ruyter zullen zien. En Tee gelaar zal uit een ander vaatje moeten gaan tappen, wil hij z(Jn clubgenoten niet al te erg teleurstellen. Bewondering verdiende «Vees Mi ch lelse, die voor het eerst in zo'n wed strijd als deze, waarin het om een landstitel gaat, uitkwam en Jan Dog gen tegenover zich vond. HU toonde evenwel, dat zijn concurrent hem riet uit zijn evenwicht kon brengen. Wel verloor Mlchielse langzaam aan ter rein. doch zijn series van acht, vijf en drie bewezen, dat men hem niet m#g onderschatten. Hij kreeg meermalen applaus voor zeer fraaie oplossingen. D< rwuttaten vraren- W1IX.EMST/"» donderdag (ANP) De Nederlandse zeesleper ..Tas* manzee" van L, Smits Co is de haven van Curacao binnengevaren roet de Britse tanker „Fred BUkjp«"'»g De tanker is door de .«Taamanzee vlot get rokken voor de kust van Co lumbia. De tanker zal bij de Cura?a°* ache Dok Maatschappij worden W*' pareerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1