Politie treft buit inbraak op straat aan BETOGING BIJ KRANSLEGGING VAN HEUTSZ HELEMAAL NIETS OVER VIETNAM GEEN RESTEN VAN UK 91 GEVONDEN Belgische bisschoppen verdeeld over kwestie Leuvense universiteit Tiert jaar adviesbureau voorkoming misdrijven PROGRAMMA'S Inbrekers laten voor 150.000 gulden aan juwelen bij hun vlucht achter Man die f. 2300 roofde uit theaterkassa na uur gepakt YU-studenten dringen aan op benoeming dr. Hoogerwerf Man omgekomen door kolendamp Burgemeesters zochten op wad RADIO EN TV Dit bracht de t.v. Zestien politici in T.V.-debat over partijvernieuwing POLITIE VERDREEF DEMONSTRANTEN Grote droogte in Zuid-F r ankr ij k Hasjiesj gesmokkeld door VS-militairen uit Duitsland Turk verwondt zijn kogtbaas met mes Ruim 20 biggen bij brand omgekomen 'Een lied voor jou' won in San Remo Vanavond; Radio Teler Morgen; Radio NIEUW DEVIES: 'HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN' Televisie Proces in Leningrad tegen studenten (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM., maandag. Voor 150,000 gulden aan horloges en sieraden trof de Amsterdamse politie in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks één uur aan in de Voethoogstraat in het centrum van de hoofdstad. Het was dc buit van een inbraak bij de juwe lierszaak Rcgli in de Kaiverstraal die daar was achtergelaten door minstens twee, in paniek vluchtende Inbrekers. De politie was snel ter plaatse ontdat de mannen bij het force ren van de toegang naar dc win kel de alarminstallatie in wer king hadden gesteld. De sieraden die ze later achterlieten, hadden ze gevonden in enkele monster- koffers en een ladenkast op de eerste etage van het pand. De rover* hebben zich. volgen* de politic, laten insluiten In het naast de juwellerszaak gelegen restaurant For mosa In dc Kalverstraat. Vla lage da ken klommen ze aan de achterkant bh Regli binnen na een ruit te hebben ingeslagen. Boven troffen ze de sieraden gouden armbanden en ringen en pa- relcolliers en ongeveer zevenhon derd horloges aan die ze in drie tassen cn een plastic zak stopten. Toen ze daarop beneden In de winkel zelf hun werk wilden voortzetten, werden ze door de alarminstallatie gestoord. (Van een onzer verslaggever») Nog AMSTERDAM, maandag geen uur nadat hij de caissière van theater De Brakke Grond aan de Nes In Amsterdam had beroofd van een geldkist met 2300 gulden en op zijn vlucht een portier van liet Amster damse stadhuis had neergeslagen, Is vannacht de dertigjarige meubelstof feerder R. R. gearresteerd bij zijn auto, die hij startklaar had neergezet vlakbij het theater. Omstreeks halftwaalf gisteravond pakte een man met een blauwe trui de geldkist met 2300 gulden weg uit de kassa van De Brakke Grond, waar mevrouw J, LlebregB, de echtgenote van de beheerder van het gebouw, aan het opruimen was, Mevrouw Ltebregs riep om hulp, waarop voorbijgangers de achtervol ging inzetten. Op de Oude Zijds Voor burgwal probeerde 49-jerige tier van het stadhuis de heer C. Pezij por de vluchtende man tegen de houden, Deze gooide de geldkist op straat en gaf de heer Pezij een stomp in het ge zicht, waardoor deze een gescheurde bovenlip opliep, dto In het Binnen gasthuis moest worden gehecht. De rover ontkwam. Omdat getuigen hem voor de overval uit een vlakbij De Brakke Grond geparkeerde auto hadden zien stappen, vatte de politie £ost bij deze wagen. Na drie kwartier wam R, zijn auto ophalen. Hij bleek zich thuis verkleed tc hebben om her kenning te voorkomen. De blauwe trui werd ln zijn woning gevonden. Ver scheidene getuigen hebben hem als de dader herkend. R. zou vanmorgen door de politie van het bureau Singel, waar hij Is opgesloten, verhoord wor den- AMSTERDAM, zaterdag (ANP). Het bestuur van de vereniging van studenten in de politieke en sociale wetenschappen aan de Vrije Universi teit heeft ln een telegram aan het col lege van curatoren van deze universi teit ziln verontrusting uitgesproken over het feit, dat dit college nog steeds geen beslissing heeft genomen over de benoeming van dr. A, Hooger werf tot lector. Ruim een jaar geleden heeft de sub-faculteit van de sociaal-culturele wetenschappen de heer Hoogerwerf eenstemmig voorgedragen als lector ln de politicologie. Het college van cura toren zou volgens VU-krinRen echter weigeren hem to benoemen omdat hi; lid is van de PvdA. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de benaat van de VU zou curatoren onlangs unaniem hebben geadviseerd de benoeming te laten doorgaan, zo meldde het studen tenblad Fharetra. De heer Hoogerwerf is nu weten schappelijk hoofdmedewerker aan de VU. De Btudenten zeggen in bun tele gram te vrezen dat door het voortdu rend uitstellen de sub-faculteit een docent gaat verliezen wiens weten schappelijke en didactische kwalitei ten op zeer hoog niveau staan. Zowel bij het bestuur als bij de le den van de vereniging heerst een gro te onvrede over de gang van zaken en ..een tendens om tot actie over te gaan". In het telegram wordt er bil curatoren op aangedrongen op zeer korte termijn een positieve beslissing te nemen. (Van onze correspondent) ROERMOND, maandag. In Ospel ts zaterdagnacht de 29-jarige mijn werker A. L. J. Berben uit Hoeni- broek door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. Zijn 28-jarlge echtgenote Is opgenomen ln het zie kenhuis in Weert en verkeert ln le vensgevaar. ti Het echtpaar Berben sliep in het oude huisje van do moeder van de man. De moeder sliep zelf, met net vierjarig dochtertje van het echtpaar. In de bungalow van een andere zoon naast het huisje. Het dochtertje vond haar ouders zondagmorgen om half elf ln bed. Kelderraam Ze vluchtten daarop weer vla het restaurant en trachtten daar een uit gang aan de achterzijde aan de Voet boog!, traat te vinden. Toen ze daar via een kelderraam naar bulten waren ge kropen, arriveerde een politieauto met gillende sirenes voor de winkel. De zware tassen zouden de vlucht van de inbrekers hebben belemmerd, Ze moeten toen besloten hebben ze op straat achter te laten. Niemand heeft de mannen zien lo pen. Vannacht was nog geen Bpoor ge vonden. Vast ataat dat, wanneer ze nog een deel van het gestolene ln hun zakken zouden hebben meegenomen, dit maar een geringe hoeveelheid kan zijn geweest. Bij Regll wordt vrijwel niets vermist. Ruim een jaar geleden, op 11 janua ri 19(37, werd bij een spectaculaire in braak bil dezelfde juwelier voor eon ton aan juwelen geroofd. De inbreker die zijn werk ln de etalage door een aan een neonreclame opgehangen dek zeil aan het oog had onttrokken, werd later ln Londen aangehouden en aan de Amsterdamse justitie uitgeleverd. pag. 4 - maandag 5 februari 1068 DE BURGEMEESTERS van Urk, de heer K. Bossenbroek (links) en zijn collega van de Groningse gemeente Eenrum, de heer H. Krykes zoeken in de bij eb drooggevallen landaanwinmngsvelden in de Waddenzee naar resten van de vergane Urker kotter Jonge Albert. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, maandag. In modder, regen en natte sneeuw hebben zaterdag bijna zeventig vrijwilligers in een 32 km. lang stuk van de Waddenzee voor de Groningse kust gezocht naar aanwijzingen over de ondergang van de Urker kotter UK 91 Jonge Albert, die op 24 januari in deze omgeving moet zijn vergaan. (Van een onzer verslaggevers! HILVERSUM, maandag. Onder de titel „Duidelijkheid SVP" zendt de AVRO-televisie vanavond een ander half uur durend debat uit. waarin zes tien politici zullen discussiëren over de party vernieuwing in 1987. Het debat vindt plaats in de NTS-studlo Belle- vue in Amsterdam onder leiding van drs. F. A. Hoogendyk. De uitzending begint om tien voor negen en duurt tot tien voor half twaalf. Deelnemers aan het gesprek zijn voor de KVP drs. W. K. N. Sehmelzer en drs. P. C. W. M. Bo- gaers, voor de PvdA mr. M, Vrolijk en drs. J, Eijsink, voor de VVD mr. E. H, Toxopeus en de heer H. J. L. Vonhoff, voor D'66 drs. J. P. A. Gruijters en. mr. H. J. van Lookeren Campagne, voor de CHU jhr. mr. L. E. De Geer van Oudegein en de heer J. T. Melle- ma, voor de AR prof. dr. I. A. Diepen horst en de heer M. W. Schakel, voor de PSP de heren A. G. van der Spek en H. Gortzak en voor de Boerenpartij de heren H. Koekoek en N. Verlaan. Als arbiters treden op prof. F, Glastra van Loon en prof. F. J, F. M. Duyn- Gtee. Van de Jonge Albert la alleen een reddingboei teruggevonden op het wad bjj Pieterburen. De speurtocht van zaterdagmiddag leverde niets au- ders op dan een stuk mast en een net, vermoedelijk van andere schepen. Onder de Urkers en Groningers die zich zaterdag onder leiding van vijf tien gidsen en voorzien van door de BB beschikbaar gestelde portofoons om onderling en met een centrale post contact te kunnen houden, de wadden op waagden, waren de bur gemeesters K. Bossenbroek van Urk en H. Kreykes van Eenrum. De eerste, die ook al bü Rot- tumeroog, Rottumerplaat en Simons- zand naar de UK 91 heeft gezocht, zei na de vruchteloze actie ln hotel Hu ra sing© te Pieterburen: „Met onze vloot van 130 schepen kan er altijd iets ge beuren, maar drie scheepsrampen in elf maanden is te veel. Hoe het komt weet niemand. Er zijn allerlei losse veronderstellingen, maar daar kom je niet verder mee. Er is vermoedelijk een complex van faotoren, De Urker schepen zijn modern en uitgerust met alle nieuwe apparatuur en de Urkers worden als vissers geboren," De burgemeester deelde mee dat het vergaan van achtereenvolgens de UK 223, de UK 164 en nu dc UK 91 een schaduw over het voormalige ei land hebben geworpen. Het is niet ze ker of de feesten die van 18 lot 25 mei gehouden zouden worden ter viering van het duizendjarig bestaan van Urk wel zullen doorgaan, pp 18 mei wordt in Urk een vissersmonument onthuld, met de namen van diegenen die sinds hel begin van 19de eeuw op zee zijn gebleven. Het zoeken naar de UK 91 wordt door wadlopers bij Pieterburen voort gezet. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. Een groep van een kleine honderd jon gelui heeft zaterdagmiddag geprotesteerd tegen een kranslegging by het Van Heutsz-monumcnt Ter gelegenheid van de 117-de geboortedag van generaal J. B. van Heutsz trok een rij van dertig mensen, voorafgegaan door politie te paard, om twaalf uur naar het monument. De demonstranten werden door po litie te paard en agenten niet honden van het monument weggehouden. Er werden twee kransen gelegd, een na mens de Boerenpartij Amsterdam en een namen* het hcrdcnkiitgsoomUè. Tijdens het zingen vnn het Wilhel mus dreven manschappen van de mo biele eenheid de demonstranten onder de poort van het Amsterdams Ly ceum. Er werd met sneeuwballen en rookbommen naar agenten gegooid. Een jongeman kreeg een steen tegen zijn oor. Hij werd door de politie ver bonden en ln een ziekenauto wegge bracht. 'In nieinoriam' De 23-jarige demonstrant Hans Verbagen plaatste een zwarte krans mot de tekst „in memoriam uitge moorde Atjehers" aan de voet van hot monument, De krans werd korte tijd later door de politie ln beslag geno men. Tot één uur bleef het rumoerig om hel Olympiapleln. De demonstranten riepen „van Heutsz moordenaar" en „Sieg heil." Zij droegen borden met teksten als: „Vandaag 3 februari Van Heutsz, straks 20 april Hitier" en „be dorven koloniale CHampagne behoeft geen krans." De laatste tekst sloeg op de heer R. Campagne, voorzitter van dc Boerenpartij in Amsterdam, die vooraan liep in de herdenkingsstoet. De heer Campagne toonde zich na afloop tevreden over de politiebegelei ding. „Ik zal de politie bedanken voor de prettige samenwerking," Van vrijdagavond zeven uur tot za terdagavond zeven uur heeft het Van Heutsz-monument onder politiebewa king geslaan, Verwarring De onenigheid in het Belgische bis schoppencollege heeft de verwarring ln de rooms-katholieke Christelijke Volkspartij (CVP) nog vergroot. Mor- fen zal de voorzitter van de Vlaamse raclievleugel van de CVP, Verroken, de regering over de zaak van de Leu vense universiteit interpelleren. TOULON, maandag (Reuter). In Zuid-Frankrijk zitten 300.000 mensen 12 uur per dag zonder water als gevolg van grote droogte. Politici en ambtenaien van het de partement Var hebben per telegram de regering gewaarschuwd, dat „de openbare orde niet verzekerd zal kun nen worden als de bevolking van dorst blijft versmachten" en dat het toerisme in de kuststrook tussen Tou lon en Le Lavandou de komende zo mer zeer beperkt zal moeten worden, tenzij maatregelen genomen worden. Artsen m Toulon achten het gevaar van uitbreken van tyfus niet denk beeldig. (Van onze correspondent) BRUSSEL, maandag De Vlaams/Waalse tegenstellingen over de toekomst van de rooms-katholieke universiteit van Leuven zijn thans ook in het college van Belgische bisschoppen tot uiting gekomen. Het college, dat het hoogste beheers orgaan van de Leuvense universiteit vormt, heeft gisteren bekend gemaakt dal een 16 uur durende bijeenkomst niet heeft geleid tot overeenstemming tussen de Belgische bisschoppen on derling ten aanzien van de overheve ling van de Franstalige afdeling van de Leuvense universiteit. De bisschop van Biugge, monsei gneur Desmedt, had vrijdag reeds in een toespraak tot een boerenvereni- glng gezegd dat hij zich vroeger schromelijk heeft vergist in zijn hou ding ten opzichte van de Leuvense universiteit. Hij voegde er aan toe dat het bis schoppelijk mandement van 13 met 1966, waarin de bisschoppen hadden verklaard dat de Franstalige afdeling voor altijd bijna geheel ln Leuven zou blijven bestaan, thans achterhaald is en dat men er zich niet meer aan zou kunnen houden. Na afloop van de vergadering van het bisschoppencollege verklaarde de bisschop van Gent, monseigneur Van Petegem, gisteren dat hij de verkla ring van monseigneur Desmedt volle dig ondersteunt Het college van Bel gische bisschoppen telt 8 leden, name lijk 4 Vlaamse bisschoppen. 3 "Waalse en als voorzitter kardinaal Suenens, aartsbisschop van Brussel-Mechelen. (Van onze correspondent) EINDHOVEN, maandag. Ameri kaanse militairen uit Duitsland in Eindhoven met verlof komend, hebben volgens de politie in Eindhoven een smokkelhanaeltje in verdovende mid delen opgezet. Dit is het resultaat van het onder zoek gevolgd na de arrestatie van de 40-jarige A. van B. uit Boxtel door de Amsterdamse politie. De man was in het bezit van 130 gram hasjiesj. (Van onze correspondent) TILBURG, maandag De caféhou der A. Hamers (45)eigenaar van het café De Jonge Prins in de Jan Steen- straat te Tilburg, bij wie vijf Turken zijn gehuisvest, Is zaterdagmorgen door de 33-jarige Turk S. M. In de kelder van zUb zaak aangevallen met een scheermes. De heer Hamers werd ernstig ge wond aan hals en nek en leed een aanzienlijk bloedverlies. Hij is in een ziekenhuis opgenomen en is buiten le vensgevaar. De Turk heeft zich na enige tijd spoorloos te zijn geweest bij de po litie gemeld. De oorzaak van de aanval zou zijn dat de Turk zijn kostbaars ervan be schuldigde dat deze zijn buurvrouw, die de avances van de Turk afwees, tegen hem had opgezet. (Van ome correspondent) SOEST, maandag, Bij een brand ln een veeschuur aan de Peter van de Breemerweg in Soest zijn zaterdag avond ruim twintig biggen in de vlammen omgekomen. De schuw brandde tot de grond toe af. De schade wordt geraamd op enkele tienduizenden guldens. De brand is ontstaan doordat een verwarmings lamp een hoeveelheid stro in vlam zette. JS het overdreven in deze dagen nieuwsgierig te zijn naar de ontwikkelingen van de strijd in Zuid-Viet- nam? Nee, luidde het antwoord van de omroepver enigingen (KRO en VARA) die vrijdag aan "bod waren. Zowel Achter het Nieuws (voorzien van extra zendtijd) als Brandpunt gingen, mede niet commentaren van prof, L. de Jong en Henk Neuman, uitvoerig op de oorlog in, Maar waarom dan zaterdag (NCRV en AVRO) en zondag (VARA en KRO) een totaal zwijgen? Geen ingelaste commentaren van Hiltermann, De Jong of Neuman, ter wijl de situatie In Vietnam daar alle aanleiding toe geeft. Zondagmiddag, in Monitor van de NTS by de bespre king van de buitenlandse zondagsbla den wel het zinnetje, dat het niemand zal verwonderen, dat de oorlog in Vietnam al het andere nieuws heeft verdreven, maar ook daar geen spoor van eigen acitiviteiten. De omroepen die dit weekeinde zendtijd hadden zijn hierm gebleven onder de maat van wat de kijker in redelijkheid mag ver wachten. W/EL zondagmiddag in Monitor me- vrouw Van Someren, die van haar droit de réponse gebruik kwam maken naar aanleiding van wat in de cember drs. Gruijters in Monitor had beweerd naar aanleiding van haar be toog in de Tweede Kamer over de VPRO in het algemeen en wijlen Hoep la in het bijzonder. Belangrijker dan de discussie zelf, ja bleef ja en nee bleef nee, leek me dat presentator Philip Bloemendal van het door mevrouw Van Someren en de haren als links (bedoeld als lelijk woord) bestempel de Monitor, niet bereid was al haar beweringen voor lief te nemen. Dit kan niet anders betekenen dan. dat deze insinuaties en verdachtmakingen ook hoger geplaatsten bij de NTS dan deze presentator in het verkeerde keel gat zijn geschoten. Waarom is mevrouw Van Someren na haar lidmaatschap van de VPRO te hebben opgezegd lid geworden van AVRO-RTN en TROS? U was toch. aldus Bloemendal, zo voor een radica le omroep? „Jazeker, dat ben ik nog." „Maar u kunt dé AVRO en de TROS toch allerminst een radicale omroep noemen?" „Nee dat zal ik ook echt niet bewe ren". P blijf nu maar even bij de AVRO omdat via die omroep het weerzien kwam met Lou van Burg, die zoals men weet in I960 het woord buitenge- beuren aan het Nederlands toevoegde. Er is in die acht jaar waarin ome Lou als Onkel Lou met zijn vette luidruch tigheid het Duitse scherm vulde, niets veranderd aan hem of aan zijn spek takelstuk. Was dit Een plus een is een nu ook het slechtste programma van het weekeinde? Ik aarzei, want heel erg was ook het radeloze, redeloze en red deloze lachwerk waarin Piet Mountie Bambergen als Man zonder Hoofd eerloos ten onder gaat. Gelukkig voor mevrouw Van Some ren en de Nederlandse kijker dat de AVRO ook nog andere spijzen ser veert. IVrET voorbijgaan aan meer of mrn- 1T-L der geslaagde schermvulllng nog wel een paar regels over de gespeelde documentaire Het Ultimatum die de NCRV zaterdagavond uitzond. Dat ul timatum was de eis van de Duitse be zetter die het illegale Trouw bezig hield in een bijeenkomst op 9 augus tus 1944. Of jullie staken de uitgave van Trouw 6f je 23 medewerkers die wij in handen hebben worden gefusil leerd, (zoals men weet: Trouw bleef verschijnen). Met alle respect voor de toewijding der bij het spel betrokke nen; het bleef steken in oprechte be doelingen. ,Het is natuurlijk niet gebeurd zoals hier is gespeeld. Het was een zeer ernstige, bewogen bespreking, niet zo emotioneel als deze jongeren het hebben gespeeld". Met deze zin karakteriseerde de toenmalige redac teur van het illegale Trouw E. van Ruller het onvermijdelijk manco. W. J. /AP het internationale songfestival in het Italiaanse San Remo is de gouden palm gewonnen door de Ita liaan Sergio Endrigo en de Braziliaan Roberto Carlos met „Een lied voor joud". Louis Amstrong haalde de finale, maar Eartha Kitt, die was ingevallen voor Sara Vaughan, verdween de eer ste avond al uit de strijd. De liedjes gingen allemaal over de liefde, in tegenstelling tot vorig jaar, toen de klachten over de bom en de rassentegenstellingen niet van de lucht waren. De zangeressen waren dit jaar geen van allen in mini, maar merendeels met de rokzoom op de te nen. (AP) Vanavond documentaire over Bertold Brecht Onder de titel „Vom Armen B.B." zendt de NRU vanavond op Hilversum 2 (9.30 tot 10 uur) een documentaire uit over Bertold Brecht, die 70 jaar geledeh werd geboren. De tekst voor dit programma van Bob Uschi is van H. Wielek. Er zijn ook weinig bekende geluidsfragmenten in opgenomen, van onder andere de stem van Brecht en liedjes, gezongen door Ernst Busch. Lin Jal Datl en Gtsele Mav. HILVERSUM I 18.00 Koorzang. 18120 Uitzending PSP. 18.30 Nieuws en weerpraatje. 1B.45 Actualiteiten. 19.00 Op de man af, praatje. 19.05 Muziek en dienst: A. Kerkorgelconcert: klas sieke muziek; B: Radio Dubbelkwar- tet: moderne geestelijke liederen. 19.30 Stereo; Muziek rond de klok van achten. 20.05 Stereo; Metropole-or kest; amusementsmuziek. 20.30 Stereo: Radio Kamerorkest en solist: moderne muziek. 21.15 Honger of overvloed?, klankbeeld. 21.30 Belgisch Nationaal orkest (opn.): moderne muziek. 22.15 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 22.30 Nws. 22.40 Avondoverdenking. 22.50 Stereo: NCRV-Vocaal-ensemble: moderne lie- deren. 23.15 Vertolkers beluisterd, muz.kale lezing. 23.55-24.00 Nws. Hilversum IL 18.00 Nieuws. 18.15 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door-praatje. 18.30 De tafel van (half) zeven: gevarieerd programma. (19.08 Paris vous parte). 19.3520.05 NRU: Waaruit bestaat de verhouding van Nederland tot de Ned. Antillen? door H. Dennert. 20.05 Joods pro gramma: Jeruzalem, klankbeeld, 20.30 Jazz in aktie: jazzmuziek. 21.00 Muso- nette: licht programma. 21.30 Vom ar men BR.: klankbeeld gewijd aan Ber told Brecht. 22.00 Stereo: Lichte or kestwerken en koorzang (gr.). 22.20 Bouw een huis: Bond zonder Naam. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 22.55 Stereo: Metro's Midnight Music: gevarieerd muziekprogramma. 23.55 24.00 Nieuws. NEDERLAND I 18,50 PipO de clown. 19.00 Journaal. 19,06 Kenmerk, de wekelijkse actualiteitenrubriek over kerk en samenleving. 19.32 AVRO's Sportpanorama. 20.00 Jour naal. 20.20 De Ronnie Tober Show. 20.50 Duidelijk s,v.p.: politieke ver kenning. 22.20-22.25 Journaal. NEDERLAND H 18.50 FlpO de clown. 19.00 Journaal. 19.03 Vanavond in Groningen gevarieerd program ma. 20.00 Jóurnaal. 20.20 Actualitei tenrubriek. 20.35 Rotterdams Filhar monisch orkest en soliste o.l.v, Edo de Waart: promenadeconcert. 21.05 De wagen naar Wenen (Kocar do Vidne). Tsjechische speelfilm. 22.30 Avond- sluiting. 22.35-22.40 Journaal. Duitsland I. 18.00—18.05 Nieuws. (Regionaal programma: NDR: 18.05* Actualiteiten, 18.19 Sport. 19.53 Zand mannetje. 19.00 Actualiteiten. 19.26 TV-serie. 19.59 Programma-overzicht. WDR: 18.05 Kleur: TV-serie. 18.25 Goedenavond. 18.30 Journaal. 19.10 Kleur: TV-serle. 19.45 Programma- overzicht lopende week). 20.00 Jour naal en weerbericht. 20.15 Achtuali- teiten. 21.00 Wedstrijdspel. 21.45 TV- discussie. 22,30 Journaal, commentaar en weerbericht. 22.5023.25 He Joe, TV-spel (herh.). DUITSLAND n 17.45 Nieuws en weerbericht. 17.50 Der Mann ohne Namen, TV-film. 18.20 Actualiteiten en muziek. 18.55 Zirkus meines Le- bens, TV-film. 19.27 Weerbericht. 19.30 Nieuws en actualiteiten. 20.00 Dagboek uit de katholieke kerk, 20.15 Kleur: Filmreportage. Aansl. Nieuws. 21.00 Iwan der Schreckliche, Russi sche speelfilm. Aansl. Filmkritiek. 22.45 Nieuws, weerbericht en actuali teiten. HILVERSUM I. 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Londens Füh. Orkest (gr): klass. muz. 7.30 Nws. 7.32 Actualiteiten. 7.45 Stereo; Volksmuz. uit Italiaanse bergstreken. 8.00 Nws. 8.10 NCRV-lied. 8.13 Stereo: Gewijde muz. 8.30 Nws. 8.32 Voor de huis vrouw, 9.15 Radiokoor; klass, geeste lijke liederen. 9,23 Waterstanden, 9.40 Schoolradio. 10.00 Theologische ether leergang, 10.35 Stereo: Gitaar-recital: klass. en moderne muz, 11.00 Nws. 11,02 Voor de zieken. 12.00 Van twaalf tot twee: ge var. progr. (plm. 12.23 Wij van het land; 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.30 Nws; 12.40 Actualiteiten). 14.05 Schoolradio. 24,30 Pizzicato: muz, middag-magazine. (16.00-16.02 Nws). 17.00 Overheids- voorl. 17,10 Voor de kinderen. 17.50 Samenvatting openingsceremonie 10e Olympische Winterspelen te Grenoble. HILVERSUM EL 7,00 NwS. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Lichte gramm.muz. 7.55 Deze dag, 8.00 Nws. 8.10 Radiojournaal. 8.20 Lichte gramm.muz. (8.30-8.35 De groente man). 8.50 Morgenwijding. 9.00 Voor beschouwing Olympische Winterspe len 1968 in Grenoble. 9.40 Koormuz, uit de Middeleeuwen en Renaissance. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeids vitaminen: populair verzoekpl.progr. (11.00-11.02 Nws). 11.55 Beursber. 12.00 Stereo: Blokfluit, fluit, fagot, viola da gamba en clavecimbel: klass. en moderne muz. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Over- heidsvoorl.: Uitzending voor de land bouw. 12.40 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.10 Radiojourn. 13.30 De Lichte Muze belicht: muz. van Nederl. com ponisten. 14.25 Rostrum of composers: Intern, forum met moderne muz. 15.00 De verdwenen koning, hoorspel. 15.47 Stereo: Sopraan en piano: moderne liederen. 16.00 Nws. 16,02 Stereo; Viool en piano: klass. en moderne muz. 16.25 Voor de jeugd. 17.15 Dixie-Time. 17.30 Tussen 10+ en 20—. HILVERSUM Hl. 8.00 Nws. 9.02 NAR: Onze Nederl. Artiesten Revue op de plaat. 10,00 Nws. 10.02 Klink - klaar, zonder nonsens. (11,00 Nws). 12.02 Zorro: progr. voor tieners. 13.00 Nws. 13.02 Ekspres: gevar. platen- progr. (14.00 Nws). 15.00 Nws, 15.02 Er - Jee - £m - Drie. 16.00 Nieuws. 16.02-18.00 Mix: licht platenprogr. (17.00 Nws). (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. De klanten en relaties van het Advies bureau ter voorkoming van misdrijven van de Amsterdamse ge meentepolitie hebben een leren bierviltje gekregen, een herinne- ringsplaquêtte die is uitgegeven omdat het bureau tien jaar bestaat. De grote collectie aan voorlichtings materiaal die in de loop van deze tien jaar door het bureau is uitgegeven, is vermeerderd met een suikerzakje met het nieuwe devies „Horen, zien, zwij gen" en aan de achterzijde de read „mededeelzaamheid kan schadelijk zijn. Weet tegen wie en waar u wat zegt." Dit ls maar één kant van de werk zaamheden van het adviesbureau, dat zich verder bezig houdt met het hou den van lezingen, heft geven van voorlichting via de publiciteitsmedia en het uitbrengen van adviezen recht streeks aan particulieren en instellin gen als bedrijven en banken. horfn xwtjgtn Het initiatief tot de oprichting van dergelijke adviesbureaus, waarvan er nu 15 in Nederland zijn, werd in Am sterdam genomen door het toenmalige Initiatief hoofd van dc recherchedienst van de politie, commissaris J. L. Posthuma. HU meende in 1956 al dat recht streekse voorlichting aan het publiek ln veel gevallen zou kunnen voorko men dat dit het slachtoffer zou wor den van misdrijven. De bestedingsbe perking van die jaren was er de oor zaak van dat de plannen pas na enige tijd op kleinere schaal dan de be doeling was konden worden gerea liseerd, NEDERLAND I. 10.20-12.ÜD Schooltelevisie. DUITSLAND I. 10.00 Nw3. 10.05 Journ. (herh. v. gisteren). 10.20 Ac tualiteiten en muz. 11.00 Amusemenrts- progr, 12.0013.30 Actualiteiten-kro niek. 15.00-16.30 Kleur: Eurovisie: Opening van de Olympische "Winter spelen te Grenoble. 16.40 Nws. 16,45- 18.00 Gevar. kinderprogr. (Van onze correspondent) MOSKOU, maandag. In Lenin grad wordt dezer dagen een proces verwacht tegen een ln januari 1067 gearresteerde groep studenten en do centen van de Leningradse universi teit. Het zouden 22 of 24 leden zim van een groep, die zich bezighield met de studie van de ln 1948 overleden Russi sche filosoof Nikola j Berdjajew. ZU zullen worden vervolgd op grond van artikel 70 van het Wetboek van Straf recht van de Russische Sowj et repu bliek (antl-Sowjetpropaganda).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1