VRIJWILLIGERS RESTA URE REA OUD MATERIEEL VAN RTM staan aandacht voorop Nico Wijkstra: de man achter Klein Contact ROTTERDAM RIJNMOND tri»frSsj-s L. Smit en Co. heeft nog geen antwoord van Oe Thant Demonstratie actiecomité 'veilige trambaan Hordijkerveld' W ereldkampioen badminton in sporthal De Enk Bij een grote, vertrouwde bank: Algemene Bank Nederland wu Algemene Bank Nederland Klein Tante Bep Hulp De vlaggen uit - de lichten aan Opening metro op televisie Drieduizendste schip in R'damse haven opruiming pagina 4 - dfasóag 6 februari Ï908 OP HET TIERRE1N van de voor malige remise van de RTM te Hellevoetslmis wordt door een aantal vrljviiltige tram- en trei- nenerrt5v5us<asten van de lande lijke tramweg stichting oud ma teriaal gerestaureerd. De motor wagons 43n personenrijtuigen het laatste nog in Nederland aanwe zig zogenaamde smalspoormate- rieel, werden door de stichting voor enlgte tientallen duizenden guldens opgekocht en van de sloop gerudJ De wagons zijn flink beschadigd. Vooral het glaswerk heeft heit moeten ontgelden, want de je ugd heeft er naar har telust in gespeeld. De leden van de stichtlRig willen alle wagons weer in de oude staat terugbren gen. Zelfs- hebben zij plannen een smalspoorHjn te openen tus sen Hetlevoetsiuls en Zuialand. Groot probleem daarbij zijn de financiën. "Door deze lijn voor toeristen te exploiteren wil men een deel bekostigen, maar of de enthousiaste restaurateurs erin zullen slagen hun plannen tot uitvoer te brengen, is nog de vraag. De jaarlijkse ledenvergadering van de christelijke harmonievereniging „Concordia* vindt plaats op donder dag 8 februari, des avonds om acht uur in het gereformeerd jeugdhuis te Pepnis. Behalve de jaarverslagen van secretaris J. den Arend en penning meester H. Verspoor, zal bestuursver kiezing worden gehouden, terwijl een bespreking zal plaats vinden over deelname aan feesten en eventueel (ADVERTENTIE) RUILT UW OUDE MEUBELEN IN, bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie. CO It «HOS Y*e«dWav* N.V. ooitzeedijk 344-364 r.dam hoek oost plein tml 133744 's maandags gesloten Aanbod om scheepswrakken uit Suei Jtanaal te slepen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. L. Smit cn Co's internationale sleepdienst in Rotterdam heeft van UNO-secretaris Oe Thant geen antwoord ontvangen op het aanbod om een aantal grote scheepswrakken van de Snezkanaal- bodem te verwijderen. Vorig jaar hebben de agenten van L, Smit en Co in New York, via de Nederland-Te delegatie bij de Verenig de Naties, secrtaris-generaal Oe Thant gepolst of men de opdracht zou kunnen krijgen om het Suezkanaal weer vrij te maken van gezonken schepen. Volgens het Egyptische pers bureau Middle East News Agency zijn er zeven grote obstakels gelocaliseerd op de kanaalbodem tussen Kabrit en Port Tewfik. Bovendien zijn er vijf tien schepen opgesloten. In december 1956 ondertekende de toenmalige secretaris-gene raai van de UNO, Dag Hammerskjöld, samen met directeur P. E. E. Klein van Willigen van L. Smit en Co, het contract dat Smit het recht gaf om de 41 wrakken in het Suezkanaal te bergen. Medeon dertekenaar was de dipecteur van een Deense bergingsmaatachappü. Ih april. 1957 was dit karwei klaar. Om politie ke redenen heeft L, Smit en Co des tijds een aantal sub-contractors aan gesteld: Belgen, Italianen, Duitsers, Zweden en Joegoslaven. Het zou, aldus een mededeling van heit Joegoslavische persbureau „Tan- jug", minstens een jaar duren voordat heat Suezkanaal nu weer voor naviga tie zou kunnen worden opengesteld. De kanaalbodem is bovendien met tonnen uit de woestijn weggewaaid zand bedekt. Medio vorig jaar sloot president Nasser het Suezkanaal naar aanlei ding van de Ïsraëlisch-Egyptische oorlog. Het normale onderhoudswerk Is loen eveneens gestaakt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Het ac tiecomité .Veilige trambaan Hordij kerveld' zal vrijdag gelijk met de ope- ningsrlt van sneltramlljn 2 een de monstratie honden op een aan het tramtracé grenzend terrein. Met spandoeken zal men onder meer zijn misnoegen kenbaar maken over het volgens dit actiecomité onvoldoende beveiligde tracé van de nieuwe tramlijn. Met deze activiteit zet dit actiecomité nog een extra de nadruk op het protest tegen deze tram. Men heeft zo schrijft het comité In een brief aan de redactie met spijt kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad de beveiliging van het tramtracé niet in haar laatste ver gadering heeft behandeld. Voor do demonstratie is vergunning aangevraagd bij de burgemeester. De officiële openingsxit van tram 2 zal vrijdagmiddag om ongeveer half vijf op het Prinsenplein beginnen. Vijf mi nuten later komt de tram langs het terrein van de demonstratie. Wegens ziekte van pianist Clifford Curzon zal op de concerten van het K. Ph. O, van vanavond en morgenavond Ingrid Haebler als soliste meewerken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Ie der etmaal trachten twee Rotter dammers zich van het leven te beroven. Een aantal mensen dat met zelfmoordplannen rondloopt komt in contact met de Telefoni sche Hulpdienst (hulp in geeste lijke en sociale nood). Het ge sprek dat dan met één van de vrijwilligers van de T.HJ). volgt, brengt de man of vrouw met zelfmoordplannen vaak op ande re gedachten. Aldus vertelde gis termiddag tijdens de maandelijk se Sirene-lunch in de Remon strantse Kerk aan de Westersin- gel, de heer R. Louis directeur van de Telefonische Hulpdienst. Het doel van deze dienst omschreef hij ais: dwars door de geprofessionali seerde hulpverlening 24 uur per et maal bereikbaar zijn voor de mede mens, niet met de pretentie onmiddel lijke hulp te bieden, waarbij voorop staan: tijd, aandacht en geduld. De heer Louis acht het van groot belang, dat bewust wordt gepoogd naast de zakelijke hulpverlening mo gelijkheden te scheppen voor een dia loog. zonder het lichten van doopcelen, zonder papieren, zonder wachtkamers. In dit verband noemde hij de Ge meentelijke Dienst van Sociale Zaken, waar je- „na zes verschillende ambte naren aan de telefoon te hebben ge had ten slotte te horen krijgt, dat je alleen per brief nog kunt doordringen tot de dienst". „Veel mensen", aldus de heer Louis, „kunnen er niet -tegen alleen hun pro bleem behandeld te zden, zonder dat er aandacht is voor de mens erach ter". Hij noemde in dit verband een voorbeeld van een weduwe die 's nachts om half drie de telefonische hulpdienst opbelt, alleen om een men selijke stem te horen. Na het lange gesprek zei de vrouw dat ze nu rustig kon gaan slapen. „Er is dan nog niet veel gebeurd, maar het belangrijkste ls, dat er een dialoog is geweest op het menselijke vlak". De Telefonische Hulpdienst maakt natuurlijk ook gebruik van de gepro fessionaliseerde hulpdiensten, Dit is niet eenvoudig volgens de heer Louis, omdat „je toch weer terecht komt in de verengde routine". ROTTERDAM, dinsdag. Het di strict Zuid-Holland van de Neder landse badminton bond organiseert vrijdagavond in de sporthal De Enk een demonstratieavond, waaraan de wereldkampioen Erland Kops (Dene marken) en de Engelse kampioen Ray Sharp, hun medewerking zullen verle nen. De demonstraties, .die om acht uur beginnen, worden ook uitgevoerd door een aantal Nederlandse topspelers en jeugdspelers in de leeftijd van tien jaar, Voorts staat er een wedstrijd tussen Metro (met meer dan 150 leden de grootste vereniging van Rotter dam) en Service op het programma. Ook het publiek zal in de gelegen heid worden gesteld om (onder lei ding) te spelen. (ADVERTENTIE) 4% - Spaarboekje Direct beschikbaar op vertoon 2,000 - per maand: één maand opzegging voor hogere bedragen 4% - Spaarrekening Direct beschikbaar 2.000,— per maand; éón maand opzegging voor hogere bedragen 4Vi% - Spaardeposilo Drie maanden opzegging Spaardeposlto Zes maanden opzegging S°/o - Spaardeposlto Eén jaar opzegging S'/2% - Spaardeposlto Achttien maanden vaat 6% - Spaardeposlto Twee Jaren vast U bent welkom bij de buitenwereld hebben onderhouden willen de man achter het maandblad zelf wel eens ontmoeten. VAan de Van der Palmstraat 32 A is de redactie ge ves tigt! van het kleinste maandblad van Nederland: „Klein contact", een gestencild contactblad voor langdurig en ongeneeslijk zieken. Het blad gaat zyn vierde jaargang in. Eindredacteur Nico Wijkstra (48) noemt zijn periodiek dat in een oplage van 350 exemplaren verschijnt „maar heel bescheiden". Hij financiert liet zelf: van z'n zakgeld. Iedere editie kost ƒ43.—. Betalende abonnees kent Klein Contact niet. Tien jaar geleden werd Nico Wijk stra definitief arbeidsongeschikt ver klaard. HIJ had in de verpleging ge werkt. Hij vertelt: „lk zat hier maar. De eerste jaren waren ontzettend moei lijk. Ik moest veel verwerken. Maar ik wilde wat doen. Van collega-ver plegers kreeg ik adressen van zieken. Zo ben lk begonnen. Hei begon met het versturen van verzamelmateriaal. De kring werd steeds groter. Ik bereik nu zo'n driehonderd patiënten. Daar zijn vaste klanten bij, die iedere maand bijvoorbeeld can. zakje postze gels krijgen. Dat blad kwam als volgt tot stand. Ik krijg ontzettend veel brieven. Daar zijn hole lange, en ook erg vertrouwe lijke brieven bij. Ik begon het het ci teren van een enkel regeltje uit die brieven en af en toe plaatste ik een oproepje tot het schrijven van iets op wekkend. Zo is het blad gegroeid. Nu schrijf ik zelf alleen nog maar het Wijkstra ziet z'n werkzaamheden nog steeds uitbreiden. Niettemin blijft hij volhouden, dat hij maar een heel klein mannetje is, dat in stilte zijn werk doet. Dat laatste is stellig waar. Wijkstra timmert niet aan de weg, slaat zich niet op de borst en publici teit krijgt hij maar heel weinig. Enkele jaren geleden bood een bouw onderneming aan Klein Contact over te nemen. Maar dan zou alles veran deren en de naam Nico Wijkstra zou in het hoofdstuk niet meer voorko men. „Toen ben ik nijdig geworden", zegt Wijkstra. Dit is m$n levensvutling. De mensen, de zieken ztfn me op den duur ais een familielid gaan beschou wen. Zoiets kun je toch niet maar op geven. Of hij er nooit eens genoeg van krijgt? Wijkstra: „Nee. Het kan wel eens te veel worden. Als je wakker wordt en je hebt veel pijn.maar als je dan die stapel brieven ziet liggen, ben je daar gauw overheen. voorwoord. De rest doen de zieken, veel gedichten o.a. Nico Wijkstra krijgt bij zijn werk hulp van een aantal medewerkers, verpleegsters o.a. Zonder hulp gaat het niet. Zijn kleine eenmansfirma heeft behoefte aan verzamelmateriaal e.d. Waar bijvoorbeeld een drin gende behoefte aan is: buiten landse postzegels. Vorder sleutel hangers, sigarenbandjes, kleedjes om te borduren, vreemde mun ten, speldjes, foto's van liener- stenren enz, TVjjkstra zegt: „U kunt zich niet voorstellen hoe big ik ben als ik weer wat aanvulling voor mijn materiaal krijg". Gedurende de afgelopen tien jaar is Nico Wijkstra geworden tot een con tactman tussen honderden zieken. Ie dere dag liggen er tientallen brieven in zijn brievenbus. Die moeten alle maal beantwoord worden. Regelmatig komen er ook zieken op bezoek. Men sen die vele jaren door middel van Klein Contact de verbinding met de Wijkstra wordt bij zijn werk geas sisteerd door zijn vrouw, bü.tientallen kinderen bekend als Tante Bep. Tante Bep houdt zich in het bijzonder bezig met de geestelijk gehandicapte kinde ren. Ze stuurt bijvoorbeeld twee keer per week een ansichtkaart naar ver scheidene, kinderen en er komen steeds meer adressen want de ouders van deze kinderen vertellen het verder. Brieven aan „Tante Bep Van der Palmstraat 32" komen aan, De PTT kent Tante Bep. Een paar weken geleden kwam er een meisje uit België naar de Van der Palmstraat. Ze wilde Tante Bep zien. Af en toe moet je het wel even he lemaal van je afgooien, meent Wijk stra. Dan zegt mijn vrouw, nou even uitscheiden. Dan praten we wat met de kinderen. Een probleem blijft Wijkstra kwel len: hoe komt hij aan materiaal. Vrijdag rijdt de metro. Een lange tijd van meeleven, wachten, kijken en verduren is voorbij. Rotterdam heeft een prachtige „ondergrondse" waarop het trots kan zijn. Daarmee is het open baar vervoer van een nieuw en naar wij verwachten. beter tijdperk ingegaan. Een reden om de vlag uit te steken. Van ge meentewege zullen wij dat zeker doen. Tal van bedrijven doen ook mee. Ik hoop dat vele anderen, als Rotterdammers die het wel en wee van de stad ter harte gaat, eveneens de vlag zullen hijsen. Vooral als zij langs de metro-rou te wonen. Laten wij samen de stad en met nadruk noem ik ook het zuidelijk stadsdeel ook 's avonds een feestelijke aanblik geven. Het gereedkomen van het eerste stuk van de metro is het waard dat we uiting geven aan onze blijdschap. En er is nog een reden voor blijdschap: het werk voor het tweede deel begint op 9 februari. W. Thomassen, burgemeester van Rotterdam. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag. De N.T.S. zendt vrijdag a.s. van 18,00 tot 18.15 uur op Nederland 1 een samen vattende reportage uit van de officiële opening van de mefro door h.kh. prinses Beatrix en z.k.h. prins Claus. De reportage omvat beelden van de openingsplechtigheid in de Doelen en. van de rit, die de genodigden met de metro maken. Daarbij wordt ook aan dacht besteed aan de feestelijke ge beurtenissen op de verschillende sta tions die men passeert. Verslaggever is Joop van Zijl. ROTTERDAM, dinsdag. Het Ne derlandse motorschip „Mercurius" (8.139 brutoton) is vanmorgen als drieduizendste de Rotterdamse haven binnengekomen. De „Mercurius" kwam met een lading stukgoed van Hamburg en meerde af in de Beatrix- haven. Als agent trad Hudlg en Veder op. Het drieduizendste schip in de Rotterdamse haven kwam vorig jaar ook op 6 februari. Toen was het de Westduitse „Naguilan" (2.699 bruto ton). ADVERTENTIE Zij, die op de hoogte zijn met moderne gordijnstoffen, kennen natuurlijk de Uniglas over gordijnen, van glasfiber ge weven, maar de prijs is dan óók bekend... rond tien gulden de meter. In onze gordijn-afdeling verko pen wij nu deze Ideale over- gordijnstoffèn, kleurecht, krimp- vrlj, niet meer strijken, in een wip' gewassen,: onbrandbaar... nu voor bijna een derde van de normale prijs. Drie soorten van deze moderne O vergordijnstof, voor onze klanten^ die Iets nieuws waar deren, drie partijen, In transpa rant, voor tussenwand .of als decoratie-gordijn, dn In dlcht- geweven uitvoering, effen en met leuke bloemmotieven be drukt, modern* QV«rsor«Jijnstof dichtgeweven Uni Frotté weefsel 120 cm breed In onze overgordijnafdeling ver- kopen wij deze zeer moderne en practlsche overgordljnstoffen, bijzonder mooi van kleur en uit voering. vin glasfiber geweven, .makkelijk In onderhoud, 120 cm. breed, voor bijna een derde van •de normale prijs: Oiiur .vtn di Oprutmtnf tj /«fiwrl tot 9 febmirl OUf> ui. «thrift, hut.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1