Dynamiek - van onze cultuur ROTTERDAMS DAGBOEK Spaarbank in metro Ongelijke strijd in blauwe zaal HBU U kunt het zó in hnis hebben. m Wmmmm mmêmm Vermoeide tuinder reed man dood Forum over stadsverkeer een moeizame discussie ROTTERDAM RIJNMOND NIEUWE GENEESHEER-DIRECTEUR VAN DIJKZIGTZIEKENHUIS Jeugd 'Kinderen bepalen hoe de wereld er morgen uitziet' ËmHBkmm SmWm door Bert van Polen Huisarts Vijfde Benelux havenstudiedag Met metro naar Rooie Sien Sfeerloze markt Discussie tussen een voor- en 250 tegenstanders van koopavond Shell-expiosie veroorzaakte in omtrek schade van minstens IV2 miljoen 'pag. 4 - woensdag 7 februari 1968 (Door Bert van Polen) DR. LIEUWE DOORNBOS (44) priemt een wijsvinger naar voren. Een plattelandson derwijzer. Hij zegt, geëmotioneerd: „Ais we de ontwikkelingslan den niet helpen, gaan we ten onder". Hij zwijgt. Kijkt welke uit werking zijn woorden hebben. Hij zegt: „Nou ja, dat is wat overdre ven, dat ten ondergaan. Maar goed, als we niet bereid zijn één cent van onze gulden af te dra gen voor de ontwikkelingshulp, ja, waar blijven we dan." Nu pas, nu Ik m'n aantekenboekje heb weggeborgen en wc op weg zijn naar de deur, begint dr, Lieuwe Doornbos te praten. De nieuwe ge neesheer-directeur van het Dijkzigt- ztekenhuis is nu méér ontspannen, zijn woorden buitelen uit zijn mond. Hij heeft gezegd dat dit zijn eerste interview is geweest. Meegevallen? Ja en neen. Sommige vragen - moest dat nou echt? We hebben het gehad over men sen, kinderen, Suriname, DIjkzigt. zusters maar het ging een beetje stroef. Dr. Doornbos heeft sigaretten gegeven, thee geschonken, een uur lang het dubbele van wat was overeengekomen maar het bleef stroef gaan, En nu gaat het ineens vlotter. Op nieuw praat dr. Doornbos over kin deren. De kinderen van Suriname bü voorbeeld. Hij heeft er tien jaar gewerkt, van '54 tot '64, Als zendingsarts van de Evangelische Broedergemeenschap op Stoelmanseiland. Hij heeft er ellende gezien, vreug de. Onder zijn leiding werden een hospitaal, huizen, een kapel met pas torie en een toeristenhotel gebouwd, een. vliegveld aangelegd. H(j heeft er ook honderden kinde ren zien sterven. Een kindersterfte om van te duizelen. Hij zegt: „Als je die kinderen 's middags nog hebt gezien en ze zijn 's avonds dood - dan raak je er emotioneel bij betrokken. Dan begrijp je waar je het accent moet laten vallen. Op het kind." „Ja, juist op het kind. Kinderen, 't Is de generatie van morgen. U en Ik bepalen nlfet hoe de wereld van mor gen er uitziet, dat doet hot kind. Daarom zijn kinderen zo belangrijk". „Het boeiende van het kind is ook dat-le groeit en zich ontwikkelt. Een dynamische fase. Uit het kind kan alles groeien. Dat is zo boeiend. Die groei is beweeglijk. Dat is om je te verwonderen." „Die groei ondanks alles. Ondanks alle tegenwerkingen in bepaalde om standigheden. Als Je een zaadje on der een steen legt, groeit het toch. Het groeft onder die steen uit. Want het leeft." Dr. Lieuwe Doornbos kijkt naar bulten. De Maastunneltraverse. Hul zen, stenen. Hij zegt: „Die steenklomp. Daar moeten onze kinderen leven. Hoe kan dat nog." 1TIJ vertelt over zijn jeugd in het H Friese BHja, vlak bij de zeedijk. Over de groene weilanden, de kiel, de lucht, de stille. Hoe hij polsstok sprong. Hoe vrij hij zich voelde. Hij zegt dal we in een te dicht be volkt land leven. Hij noemt dat een nadeel. Hij zegt: „In een klein dorpje, daar zeg je tegen iedereen wat. Je neemt je pet af, zwaait," „Kom daar eens om in een grote stad, Als je met je flets voor 't stop licht staat en je zegt, legen de juf frouw naast je „dag juffrouw" - dat kan niet, ze denkt dat je oneerbare bedoelingen hebt". Maar, zegt dr. Lieuwe Doornbos, in deze wereld kun je toch ook wel ge lukkig worden. Contact - dat is mo gelijk. Ook hi de grote stad, de steenklomp. Contact - het woord valt vaker. De mens, zegt hij, moet do ander in de ontmoeting ten volle ernstig ne men, erkennen, aanvaarden. Pas dan kan men tot volle zelfontplooiing ko men. En hij zegt (ook in verband met samenwerking): „Spelregels moeten er wel zijn. Die spelregels zijn er niet om je te beklemmen, ze zijn er om je te be veiligen, je de vrijheid te geven. Als ze er niet zouden zijn, zou je je wel eens minder vrij kunnen voelen. Pas in vrijheid kom je tot zelfont plooiing." Dr. Lieuwe Doornbos (Foto Kees Weeda) studie. Tot z'n zeventigste bijvoor beeld, Hij heeft dat niet gedaan. Niet boeiend genoeg. Dynamiek daarvan houdt hij. Hij zegt: „Daar op Stoelmanseiland, er woonden toen in die omgeving zo'n tienduizend mensen. Er was niets. Geen ziekenhuis, geen verzorging." „En toch zijn het leden van ons koninkrijk. Ook zij hebben dezelfde redhtén van de mens op gezond heidszorg als hier." „Men had me verteld dat het moeilijk was het vertrouwen te win nen van die mensen. Ze voorzien zelf in hun verzorging. Ze hebben een kruidendokter, een medicijnman. En daar komen wij dan. Maar we kré- gen het vertrouwen. Ik heb nooit ge merkt dal dat moeilijk is gegaan." „In zo'n onderontwikkeld gebied kun je natuurlijk /.eggen: dit zijn zij en dit ben ik. Maar dan kom je er niet. Je moei elkaar erkennen. In het menszijn." „Ik ben rijker geworden van die jaren. Ik heb ontdekt dat er onder andere omstandigheden ook gewerkt kan worden. Uit het niets kun je nog we] dingen doen die waardevol zijn. Je leert dal alle mensen gelijk zijn. Dat je elkaar niet voor de gek kunt houden." Stoelmanseiland -r- toen hij er wegging wgren or veertien verpleeg sters van wie zes gediplomeerde. Over verpleegsters zegt hij: „ledereen zul bewondering voor een zuster moeten hebben, 't Is een baan met een zekere zelfopoffering. Ze zien ellende en ze moeten ook nog Jets voor de patiënten doen." „Een zuster, die is enorm belang rijk. Alleen al door haar aanwezig heid kan zo een direote invloed heb ben op het verloop van een ziekte." „Hard werken, die verpleegsters? Natuurlijk, ja, maar daar moet je nu ook weer ntet te zwaar aan tillen, 't Is wel gezond, een beetje hard wer ken." Dr. Lieuwe Doornbos, die zegt een gewone jongen te zijn („ik skle en golf niet, ik schaak een beetje en doe aan postzegels"), de man die na zijn repatriëring in '64 in drie jaar tijd van twee banen verwisselde wetenschappelijk hoofdambtenaar rijksuniversiteit van Groningen - kinderkliniek) en inspecteur bij de geneeskundige hoofdinspectie moederschapszorg en kinderhygië- ne), die dr. Doornbos zegt nogmaals dat hij van dynamiek houdt. Hij zegt: „Je moet niet stilzitten. In Surina me heb ik dat eigenlijk wel gedaan. Tien jaar lang, dat is statisch. Dyna miek het kenmerk van onze cul tuur." rpERUG -1- Doornl naar Suriname. Dr. Doornbos zegt dat hij natuurlijk huisarts had kunnen worden na zijn Eis twee maanden cel (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De 27-jarige tuinder George L. M. A. uit Bleiswijk, die op 26 okto ber vorig jaar op de provineia- leweg 22 met zijn auto een do delijke aanrijding veroorzaak te, hoorde de officier van justi tie bij de Rotterdamse recht bank mr. A. C. van der Spek gistermiddag een gevangenis straf van twee maanden en een ontzegging van de rijbevoegd heid van twee jaar tegen zich eisen, „Het heeft er veel van weg: dat tl die avond bewust iemand heeft willen doodrijden", zei rechtbankpresident mr. A. R. Jolles. En even later: „U hebt die meneer volledig doodgere den." Het ongelijk gebeurde bij Bleiswijk. A. was naar eén dansavond geweest en had daar een paar pilsjes gedron ken, In een flauwe bocht hij reed op de linkerweghelft werd hij verblind door een tegenligger. Bij de frontale botsing werden de twee inzittenden van de andere auto naar buiten geslingerd. De heer H. Elsink was vrijwel onmiddellijk dood. zijn vrouw werd licht gewond. In zijn requisitoir wees de officier er op dat A, vooral 's nachts weinig rij-ervaring heeft per jaar rijdt hij zo'n vijftienhonderd kilometer dat Mi te hard heeft gereden zo'n tachtig kilometer, en bovendien aan de linkerkant dat hij had ge dronken en dat hij moe was ge weest. „Hij heeft niet gestuurd, hij heeft 2ich laten sturen. Dat rijden terwijl hij moe was ik zou het willen verge lijken met biljarten. Ais je de hele dag zwaar hebt gewerkt, breng je 's avortds toch ook niets meer van bil jarten terecht, 't Is een grote schan de", aldus de officier. De rechtbank doet 20 februari uit spraak. BRUSSEL, woensdag (ANP). „De arbeid in de haven" is het thema van. de vijfde Benelux havenstudie dag, die op 14 maart a.s. in Antwer pen wordt gehouden. Nederlandse en Belgische deskundigen zullen de ver schillende facetten van dit thema be handelen op deze conferentie, die wordt gehouden op initiatief van het rljksumversitair centrum te Antwer pen en de universitaire faculteiten St. Ignatius. Achtereenvolgens zullen de historie van de havenarbeid, een ver gelijking van de sociale positie der ar beiders en de sociaal-economische omstandigheden (leeftijdsgroepen, pendel) aan de orde worden gesteld. {ADVERTENTIE} Schriftelijke cursus Scooter Sieraden Ski-uitrastmg Stoffering Studiereis Tafelalver Talenstudie Tent Tuinaanleg Tuinmeubelen Televisie Uitzet Vakantiereis Verbouwing Verhuizing Visui trusting Wascombinatie Zeiiuitrusting Zelfstudie •Zomerhuisje? (Van f 500,- tot flO.OOO,-). Vraag even de Persoonlijke Lening folder van de Hollandsche Bank-Unie aan. of loop eens binnen, AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM en agentschappen. Aardgasverwanning Auto Baby-uitzet Band-recorder Boeken Bontmantel Boot Bromfiets Caravan Centrale verwarming Centrifuge Fornuis Foto-of filmapparatuur Gereedschap (voor hobbyisten) Grammofoonplaten- collectie Kampeeruitrusting Keukenuitzet Koelkast Meubelen Modeltrein Muziekinstrument Fiek-up installatie Projectie-apparaat Ruitersportuitrusting Schilderwerk Schilderijen iNKBlHi DE spaarbank te Rotterdam keert terug naar historische grond. Niet ver van de plaats waar bijna honderd jaar geleden de spaarbank haar eerste bijkan» toor opende, wordt op 12 februari een nieuwe spaarbankvestiging in gebruik genomen, en wel zes tien nieter beneden straatniveau, namelftk in de zuidlml van het metrostation Beurs. Zonder enig officieel vertoon zal deze eerste ondergrondse spaarbank In Nederland haar loketten voor het publiek openen. Deze „Kantoor Metro Beun" genaamde vestiging is onder gebracht in de voetgangerstunnel on der de Cootslngel, bij de Oude Bin nenweg. Metropassagiers en ook wandelaars die van deze verbinding gebruik ma ken zullen hier tussen 9 en 5.30 en vrijdags zelfs tot 's avonds 8 uur, al hun geldzaken kunnen regelen. De spaarbank beschikt hier over een werkruimte van ongeveer dertig vier kante meter. Er zijn vijf loketten. De spaarbank te Rotterdam is bij zonder ingenomen met dit onder grondse kantoor. Immers, sinds 1940 toen het bijkantoor op de hoek van de SchJedamsesingel en de Binnenweg als gevolg van het bombardement werd verwoest, is de spaarbank niet meer in de Rotterdamse city gevestigd geweest. Vele Rotterdammers zullen 2ich bet oude bijkantoor met z'n matglazen ra men nog herinneren. Dit kantoor kwam in 1875 in handen van de spaarbank. Een historische bijzonder heid is. dat hiermee tevens een einde kwam aan de activiteiten van de „spuarvereeniging". een gezelschap notabele Rotterdammers onder leiding van mr. M. Mees, dat zich onder meer ten doel stelde de Rotterdammers in de gelegenheid te stellen in het cen trum van de stad hun geldzaken (vooral inleggen) af te wikkelen. De spaarbank nam dit initiatief over. ABn de Botersloot heeft men er steeds naar gestreefd naar de voor haar en vele oudere spaarders ver trouwde omgeving terug te keren. De bouw van de metro bood deze kans. De nieuwe, ondergrondse activiteit past geheel in het kader van de spaar bank haar dienstverlening ook te richten op „de spaarder langs de weg". ROOIE Sien (Beppie Nooy) komt nog een keer naar Rot terdam en wel op zaterdag 10 februari. Dat is de dag na de opening van de metro. „Waar- schynlyk", schrijft Beppie Nooy directrice van het Amsterdams Volkstoneel, „zal dit inderdaad voor Rotterdam de laatste voor stelling zijn, daar er met Rooie Sien andere plannen bestaan, die wjj helaas (nog) niet aan de open baarheid mogen prijsgeven, We kunnen u echter wel meedelen, dat wij dit stuk na maart vermoe delijk niet meer in de Nederland se theaters zullen spelen. Op 8 december speelde het Amster dams Volkstoneel in Carré de 1250ste voorstelling van dit stuk en op 25 en 26 december werden nog voorstellin gen gegeven in de groote Schouwburg Zuid. De afgelopen maand kreeg Bep pie Nooy zoveel aanvragen, dat beslo ten is een herhaling te geven van de afscheidsvoorstelUng. Opmerkelijk is dat ditmaal veel verzoeken kwamen uit het centrum van Rotterdam. Vele mensen willen „RooieSien" zien in de schouwburg waar zij elf jaar geleden de première beleefden. Ze kunnen er nu met metro naar toe. „Hel és mij een onbegrijpelijke zaak waarom gedurende de wintermaanden op de Rotterdamse markten geen ver lichting is. Ook niet op regendagen of als het bewolkt is. Er ls op onze markten geen sfeer. Het hele jaar door moet je lichtgeld betalen. In Den Haag en Schiedam hebben de markt kooplieden de hele dag licht, hier ko men ze om half drie met licht opda gen, en dan is de markt al aan het verwateren". De heer P. Rljkee, directeur van het marktwezen gaf ons hierop het vol gende commentaar: „Alle kramen worden van 's mor gens zeven tot negen uur verlicht en 's middags na half drie tot zeven uur. Begin februari hebben we de ochtend- verlichting wel eens weggelaten, maar daar staat weer tegenover, dat we de hele decembermaand de hele dag licht hebben gegeven. Overigens is een en ander allemaal geregeld in overleg met de kooplieden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de Blauwe Zaal in het Beursgebouw heb ben gisteravond circa 250 tegenstan ders en één voorstander van een koopavond een ongelijke dlsoossle- strjjd geleverd. De forumavond het forum be stond uit vier tegenstanders was belegd door het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen. De aanleiding weer alle argumenten vóór zowel als tegen een koopavond op te graven was de strijd in gemeenteraad vorige week donderdag die on beslist eindigde (2222). Dat de forumavond inderdaad geen enkel nieuw gezichtspunt opleverde was te verwachten. Dat na de vele. vele anti's de ene voorstander van een proef met een koopavond, naar het in zicht van de overige aanwezigen, zo goed als „nergens" was, was evenmin opzienbarend. (Die ene vooratander overigens was de voorzitter van de af deling Rotterdam van „D'66"). Onder de aanwezigen bevonden zich drie gemeenteraadsleden, die zich af gelopen donderdag tegenstander van een koopavond hadden getoond. Het waren mevrouw H. de Vos-Krul (cpn), de heren L. den Adel en G. Sprayt (beiden pvda). Een van de waarschuwingen, die de voorzitter van de vergadering, de heer H. J. Pots, over de hoofden van het publiek tot de gemeenteraad richtte was dat „als Rotterdam overgaat tot een koopavond, heel Nederland zal volgen. Rotterdam heeft nog nooit voor een zo grote en gewichtige be slissing gestaan". ROTTERDAM, woensdag (ANP) De schade aan woningen, winkels, in boedels en ruiten als gevolg van de Shell-explosie op 20 Januari, zal zeker IVa miljoen gulden bedragen. Dit heeft het voorlichtingsbureau voor het schadeverzekeringsbedrijf meegedeeld. Een enquête van dit bureau heeft uitgewezen dat nu al voor een bedrag van iy« miljoen schadeclaims zijn in gediend. Dit bedrag is aanmerkelijk ;oger dan enkele dagen na de explo sie aangenomen werd. Men sprak toen voorzichtig van een schade van enkele honderdduizenden guldens. Gebleken is dat een vrij groot aan tal mensen on der verzekerd zijn, wat inhoudt dat zij de schade niet volledig vergoed krijgen. In de meeste gevallen hebben de verzekeringsmaatschap pijen duidelijk opgegeven welk bedrag (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In een van de zalen van Palace aan de Zo- merhofstraat heeft gisteravond een uitgebreid forum zich bezig gehouden met de problematiek van bet stads verkeer. Het werd ten slotte een moeizame discussie onder leiding van prof. dr. C. J. Oort waarbij weinig re sultaat werd bereikt. Wethouder H. W. Jettinghoff, even als zijn collega mr, H. C. G. L. Polak en commissaris B. L. Anema lid van het forum, verzette zich nog eens te gen het instellen van een .bejaardenta rief, daarin gesteund door KNVTO- vertegenwoordiger dr. H, J. van Zuy- len. Van de veie ingediende vragen, die op zichzelf een interessante discussie inhielden, werden er enkele uit tijdge brek weliswaar uitgebreid maar wei nig afdoende behandeld. Het waren vooral de functie en het al dan niet rendabel maken van het openbaar vervoer die de vele belang stellenden in de zaal tot enige emotio nele bijdragen verleidden. Bij een vraag over de bereikbaar heid van het stadscentrum toonde wethouder Polak zich voorzichtig voorstander van het verplaatsen van de kantoren uit het centrum naar de periferie van de stad. In het forum hadden voorts nog zit ting ir. J. Barkhof van de ANWB, ir. H. M. Goudappel, A. J. van Sehaik van de EVO, ir. J. Voerman van de Nederlandse Spoorwegen en Sj, JVA, Weber van hot beroepsgoederen ver voer wegtransport, De avond werd ge houden onder auspiciën van de Ha venvereniging Rotterdam. niet is verrekend, opdat de benadeel den hiervoor bij Shell kunnen aan kloppen. In het nu genoemde bedrag van iVz miljoen is niet begrepen dé schade aan de naast de Shell-raffinaderij ge- legen gebouwen van Albatros super- fosfa atf abrieken en Van Leers vaten- fabriek. Bij deze bedrijven is naar schatting voor enkele miljoenen scha de aangericht. Volgens mededelingen van de raffinaderü bedraagt do scha de voor Shell zelf ongeveer 100 mil joen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1