Onderhandelingen van Rotterdam met chemische industrie ^Janren ZONDAG 10.000 HAGENAARS IN DE KUIP ROTTERDAMS DAGBOEK Metro-etiquette HEFTICA Busdiensten van RTM -gewijzigd wrthuis 'entrum Sparthuis Centrum ROTTERDAM RIJNMOND ifiMs- OM PLAATS OP LAATSTE 100 HA VAN EUROPOORT In verband met metro: Tsjechische folklore in de Doelen nu... beduidend goedkoper éénmanskabaret vliegt u goed koper naar de zon service- vakantievliegreizen hotels I 380.- appartementen f 295.- reis nu, betaal laterl 't loopt weer storm voor deze service reizen: Fournet herstellend 1 -fans HOE MEER ZIELEN MENINGEN ZIJN IN RIJNMOND OVER VOORNE VERDEELD Concert voor jeugd door jongeren 11i UITVERKORENEN A. J. Beuk: 'touringcarbedrijf floreert niet meer' Expositie over voorgeschiedenis over bouw van de metro en de oeververbindingen metro uit UJnbaon In vrijdag fl februari 19«8 (ADVERTENTIE) ADVERTENTIEi Voor hen, die prljmelltn op •en echt gezelljfe ontbijt- of koffietafel met xtlf geborduurd orljlnael tefelkleed, hebben wij In ome hsndwerktfdalinj Mn bijzondere wnbledlnj. 100% katoenen structuur- stof, bordUurtafelkladon, Idesal om op te werken, in helderwit, 130 160 cm (root (roer "Vi grote l»p betalt J normal tl vee/ mttr...) voor kruis- of steeltteek. In vele denim, morgen voor nog géén vijf gulden. zelf t« borduren 130 *1W CTn In vel* deeei"' Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop In de handwerk- afdeling van deze katoenen struc tuur tafel kleden voor krul»- of tteelateek In diverse dessins. 130 x160 cm voor In wit hm* eer. ef esftr/p. eest ROTTERDAM, vrijdag. - Met ingang van morgen worden de R.T.M. aütobusdienaten van naar Rotterdam geleid via het metro-station Zuidplein. Dit be tekent, dat de route van de auto- obussen als volgt wordt gewijzigd Naar Voome en Putten: Roseatraat - Qranteboomstraat - Va rk e n oord *e brug - Hlllesluis - Put- selaan - MiJnSheerealaswi - Goereese- atraat - ZuWewUdaeetraat - Metro station - Zuiderparkweg - SUnge Groene Kruisweg enz. Van Voome en Putten: Groene Kruisweg - SUnge - Zutrier parkweg - Metro-station - Zuidewij d I;xestraat - Zuldpleln - Mljnsheeren- laan - Putselaan enz. 1 De volgende halten komen lüurdoor te vervallen: Goereesestrauil - Wiele- "l waalstraat - Pendrecht bij Oldegnnr- de. Nieuwe halten: Metro-station Zuldpleln en Sltnge (Plein 1053). Naar Hoekse Waard e:i Coeree «mOverflakkee: tC.S,) - Rosestrnnt - Oranjeboom straat - Varkenoordsebrug - Kille»luis - Putaetaen - Mljiuiwetvnluan - Ooe* reesestraat - Zuidewijriaestraat - Me tro-station - Zuiderparkweg - Motor straat - Dordtseetraatweg - Spinoza- weg enz. Van Hoekse Waard en Goeree Oyrr- flakkee: Sptnozaweg - Dordtsestraatwea - Motorstraat - Zuiderparkweg - Me tro-station - Zuldewildseatraat - Zuidplein - Mijnsheerenlaan - Putse laan enz. De volgende halten komen hierdoor te vervallen: BeUwlastdeelHan - Sandelmgcn- pleln - Zuiderziekenhuis. f Nieuwe halten: Hlllesluia (reeds bestaande halte naar/van Voocne en Putten). Me tro-station Zuldpleln, Dordtaeatraat- weg (bij pand nr. 102 en 670). Voor de sneldlenst naar de Hoekse Waard m 12 van maandag, t.m. ffvrllda# (vertrek Rottardam-K.T.M. rl7.20 uur) geldt als laatste instaphalte fin Botterdam: Metro-stat Ion Zuld- mieln. Vertrektijden: als vertrek- en aan komsttijden Metro-ilation Zuldpleln Cen voor de dtaneten naar/van kse Waard de overeenkomstige glijden van de voormalige halte Zul- derxlekenhuli. i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. ,,Er wordt in het college van. b. en w, over de toekomst van Voorne- Putten genuanceerd gedacht. Er zijn er in onze kring, die de dis cussie daarover open willen hnu-; den." Dit zei burgemeester W. Thomassen gisteravond tijdens de extra raadsver gadering die was belegd om een rap port .Verkenning van enkele aspecten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens In het Deltagebied" van het Overlegorgaan Zeehavenont wikkeling Zuid-West Nederland t>- bespreken cn voor kennisgevfng aan te nemen. Bij het rapport was ren stuk vnn het college van b. eri w. ge voegd, waarin ln afwijking van het eerder genoemde rapport werd geadviseerd nu nog geen beslissing te nemen of Voome-Putten vrij zal blij ven van Industrievestigingen of agra risch, c.q. recreatiegebied moet wor den. In het stuk vnn het college van b. en w. wordt meegdeeeld, dat het Ge meentelijk Havenbedrijf een studie over Voome-Putten zal verrichten. „En die studie zou er wel eens toe kunnen leiden, dat er geen andere mogelijkheid ia dan Voome, Overigens moet genuanceerd gedacht worden over welke Industrie Voorne-Putten ln aanmerking komt. Waarom zou men trachten over deze zaak nu het laatste woord te spreken?" De heer Thomaisen deelde tussen de bedrijven door mede, dat Rotter dam onderhandelt met een chemisch» industrie, die een plaats kan krijgen op de laatste 100 ha. van Europoort. „Als dat lukt ziln we op enkele snlp- pera na uitverkocht. Als onder ais omstandigheden, bil groeiend werke loosheid de ministeries van economi sche en sociale zaken druk op ons uit oefenen, dan geloof ik dat we de ge sprekken onbevangen tegemoet moe ten treden. We moeten een halt toe roepen bij de duinen. De kust moet beschermd bleven," Van vrijwel alle kanten werd waar dering opgebracht voor het rapport van het Overlegorgaan. Na ruim drie uur discussiëren werd het voor ken nisgeving aangenomen. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. In de Doelen treedt dinsdag 20 februari het nationaal folkloristisch ataataensemble uit TajeohoalowakUe op. Dit gezelschap lelt 40 medewerken den. Het werd ln de herfst van 1048 opgericht. Zijn medewerkers, onder wie dichters, componisten en choreo grafen, bewerkten voor het ensemble Ideeën die het hedendaagse leven weerspiegelen. BIJ besluit van B, en W. U tot lid van de wijkraad voor Pendrecht be noemd de neer J. Mak. De benoeming is geschied ter voorziening ln de vaca ture. untstaan door het eervol ontslag aan de heer M. Roest. AD VERTÊNT/Ï) Voor h«n, dia nu esns Iets aparu - maar 1st* heel moois voor d« ramen wenssn, vsrkopan wij morgen daza Volant Myitèra mat bljzondar frul Flock print dassin. Een Polyastar Mystèra m« volant, In aan sarla apart* das- alns van flockprlnu, morgen voor bijna d* halft van da nor male prijs, per mtter voor rog géén drl* gulden. flockpnnt zó droog Morgan om 9 uur btgint da var koop van data Polytitar Myitèra, mat ilsrlljka volant, 150 cm hoog, psr m«t#r voor (ADVERTENTIE! uit de catalogus naar Spanje, Italië en Joegoslavië 15 dg voipenslon ronds vanaf 1340- Majorca v.a. 16 dg geheel verzorgd reeds vanaf f 275.- Zuld Span)* v.a. f 335.- campings 19 dg Incl, ata.ng.ld reeds vanaf f 199.- Zuid Spanje nieuw; reizen par abonnement- mat 150,- al op vakantie, gaan rente, vraagde reitcatalogue,u zult het zien, u «paart tientallen guldena. maar aervloe, meer oomlort an... minder ba talen. boek direkt aan de releballe In een van de filialen van ROTTCROAM - AMSTERDAM - DEM HAAQ - HAARLEM- UTRECHT -EINDHOVEN- GRONINGEN - ENSCHEDE - ARNHEM - j TlUURO-HEERLEN-HOOGVLIET- <j MIDDILHARNli j (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Diligent Jean Fournet zal waarsenljnlljk op 13, 14 en 15 maart a.s. weer zijn plaats voor het Rotterdams PhllharmonUch Orkest Innemen. Jean Fournet kreeg enkele maanden geleden een auto-ongeluk waarbij hij vrij ernstig gewond rankte. Aan do vleugel* Frans Oudhoff woensdag 14 februari Pauage Theater - Schiedam aanvang 20 uur Kaartverkoop vmn*f woensdag 7 fe bruari van 11-1S nor, ptbespr. öék telefonisch onder «r 260563, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag ln het bestuur van het openbaar lichaam Rijnmond blUken de meningen zeer verdeeld te zijn over de noodzaak een ultaprauk te doen over de toekomst van Voorne-Putten. In hel rapport van hot over lego r- gaan zeeha venom wikkeling Zuid- Wefct Nederland, waarin Rijnmond vertegenwoordigd ia, werd zonder voorbehoud gesteld: „Voorne-Putten zal ongerept moeten blijven", maar lang niet alle leden van de Rijnmon- draad blijken het daar mee eens to zijn. Een groot aantal leden van de Rijn- mondcommissie voor economische aangelegenheden acht d« uitspraak in het rapport niet verantwoord omdat aan dit be le Moord eel geen voorberei dende studies ten grondslag liggen. Zij achten het gewenst dat ook voor dit gebied studies worden verricht dl© niet bij voorbaat de mogelijkheid van con haven- en Industriële ontwikke ling uitsluiten. (Ditzelfde standpunt wordt, zoals een bericht elders ln deze krant blijkt, ingenomen door de Rotterdamse ge meenteraad. Red. HRP). De overgrote meerderheid van de RijnmoudcommisAi© voor de ruimtelij ke ordening ondersteunt het stand punt dat Voorne-Putten voor land bouw, recreatie en woongebied moet worden gereserveerd. Rijnmond heeft nu afgezien van het uitbrengen van advies. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. De ver eniging tot instandhouding van het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft in samenwerking met het Rot terdams conservatorium het initiatief ontwikkeld om Jongeren voor jonge ren te laten spelen. Dat gebeurt op woensdag 14 februari (20.15 uur) in de gehoorzaal van de Doelen waar leerlingen van het conservatorium zullen spelen voor kinderen van leden van de vereniging. Na het concert ?alj o.l.v. Conservatorium-directeur Geor-, ge Stam een discussie plaatsvinden tussen uitvoerenden en toehoorders GEMHEB ROTTERDAM, vrijdag, AU het weer niet te slecht is, zal de Fe^enoord-kuip zondag weer helemaal vol stromen. Zowel in Den Haag aU Rotterdam is voor de wedstrijd FeUenoordADO grote belangstelling. Er worden zondag 10.000 Hagenaars in het stadion verwacht. In de residentie herinnert men zich kennelijk het spektakel nog uit de eerste wedstrijd tussen de twee ploegen, die vooral dank z|j de vier doelpunten van Ove Kind- vall met 6—3 door Fetyenoord werd gewonnen. Feijenoord zou het deze keer wel eens wat moeilijker kunnen krijgen. Niet omdat de Hagenaars zoveel sterker zijn geworden, maar omdat Feijenoord op de zware velden niet het „beetje extra" meer kan opbrengen, waartoe het in het begin van de competitie wel in staat was. Feijenoord verdient nochtans een compliment voor de wljte waarop het1 zich aan de kop van de ranglijst weet te handhaven. Aan het begin van de competitie had men het niet voor mo- relUk gebonden dat de ploeg van Pee- ter* ln 22 wedstrijden 39 ponten aou behalen en 61 doelpunten xou scoren. In de meeste andere landen is een ge middelde van 1,77 een garantie voor de titel, voor Feijenoord Is er echter nog alle reden om zich bedreigd te voelen. Fcyenoord; samengesteld. elftal nog nie SPARTA: Van Beveren; Lang- h&rtt, P\)t, EDkenbroek, Ter Korft; Bosnia en Van der Veen; Heijerman, Madsen, Bosveld, Verdonk XERXES/DHC: Tregtel; Der- jee, Jonde, Kronshorst, Fafié; v.d. Heide en Radovfc; Blok, Ja cobs, Hanepem, Kleinjan. SVV: v.d. Roer; Hdzebroek, Warnaar, Van de Korput, Van Leeuwen; Van Beveren en Van Schie; Va» Beek, Van Meeleren, Osterholt en Vorstenbos. EXCELSfOR; Geilman; C. den Butter, Luck, Kort, Teeuw; Kot ten en TollenaarVolberp. Beek, A. den Butter en Bassant. HERMES DVS: Ruts; Vnn Baarle, De Valk, Rijke, Monster; Van Dongen en Flaes; Bakkes, Van Kooten, v.d. Burg, Cr oene wegen. (AÜVERT&NTHS IRADIATEUREN E 1INTERCOOLERS 1 ZEGWAARDSTRAAT XN 1 1*-tö j£J miPooNOio- 2O1S01-2M3O4 MK ROTTERDAM 1 OJ PRIVÉ: 185410 J# (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De directeur van het touringcarbe drijf Beuk uit Noordwijk, A. J, Beuk, heeft gisteravond in Rot terdam gezegd dat het toering- carbedrijf als gevolg van ae lage prijzen niet meer floreert. Con currentie is door deze prijzen niet meer mogelijk, zo zei hij. HIJ iel verder dat de toertngcarbe- drijven er goed aan doen hun reken meer kwaliteit te geven. Er sal dan bijvoorbeeld niet meer so anel naar een vakantie-oord moeten worden ge reden wat nu vereist is om de prij- sen xo laag mogelijk te houden. Bij beter verzorgde reizen zullen de toerihgcarbedrijveri zeker, meer va kantiegangers trekken, aldus de heer Beuk die daaraan toevoegde dat dit zeker personen zullen zijn die nu met een luchtvaartmaatschappij reizen, De heer Beuk sprak gisteravond tij den» een hearing over het touringcar- bedrijf. Een aantal chauffeurs zei dat de al gemene vorming voor hun beroep zeer Feijenoord staat nu voor de zoveel ste belangrijke fase In de competitie. In de eerstkomende weken «peelt het tegen ADO, Go Ahead, Telstar en Ajax en dat zouden wel eens de wed strijden kunnen zijn waarin de com petitie wordt beslist. Feijenoord heeft zijn elftal voor de wedstrijd tegen ADO nog niet samen gesteld. Om twee redenen: in de eer ste plaats is Rinus Israël nog niet he lemaal hersteld van de griep die hem vorige v/eek ln bed hield en boven dien heeft Hans Kraay tijdens de trai ning ef?n spiertje verrekt. Er Is een goede kan* dat beiden zondag kunnen spelen, maar het trio Brox-Peeters- Kerkum, dat ook nog over de bezet ting van de reehtshalfplaats wikt en weegt, heeft zijn definitieve keus nog maar even opgeschort. Ook Sparta en Xerxes-DHC hebben Interessante tegenstandera. Sparta kwam op eigen veld tegen FC Twente niet verder dan 0—0. Ook nu zal ln Enschede de uitslag niet ver van een gelijkspel afliggen. Xerxea-DHC, dat al die zogenaamde voetbaldeskundigen van de tv in hun hemd heeft gezet door zich met grote sprongen uit de degradatiezone te verwijderen, kan bij PSV op een warme ontvangst reke nen. Als de Elndhovenaren zich willen redden, zullen ze toch eindelijk eens moeten gaan winnen. Gezien de vorm waarin Xerxes-DHC op het ogenblik steekt, zal dat echter niet meevallen, In de eerste divisie heeft SW tot nu toe geboft dat de drie degradatie kandidaten zo weinig punten verza melen. Zondag zullen de Schiedam mers er zelf voor moeten zorgen dat de afstand tussen hen en VvV niet kleiner wordt. Bij SW is het meespe len van Wout van Meeteren niet ze ker. Hij heeft last van zijn achilles pees. Excelsior® doelman Bram Geilman Is ook nog steeds niet fit. Trainer Smits hootp echter dat hij tegen PEG toch zal kunnen spelen. Leen Tump zal in ieder geval niet van de partij zijn. Hij ligt met een lichte hersen schudding in het militaire hospitaal. Aan den Butter vervangt hem. Hermes DVS zal zich tegen EDO moeten herstellen van de nederlagen die het tegen AGOW en Den Bosch (beker) heeft geleden. te wensen overlaat. Er werd gepleit voor een opleidingsinstituut zoals de havenvakschool. Vooral talenkennis ontbreekt. Veel touringcarchauffeurs maakten er bezwaar tegen dat zij lange reizen te snel moeten afleggen. Opgemerkt werd onder meer dat er niet „gejak kerd" moet worden aangezien de va kantiegangers anders bij aankomst doodmoe zijn. Ook fn fflO cm boef Zaterdagavond g«op*nd OM* Ut. lthrift, tul KENT u de „metro-etiquette"? Niet? Welnu, u kunt hem vin don in het „spoorboekje" van de RET, een handige pocket (75 cent) waarin alle metro-, tram- en busverbindingen staan en ookde metro-etiquette. Daar over schrUft de RET: „Een zoveel snellere verbinding tus sen noord en zuid het zou kunnen zijn dat u uit louter vreugde ln een van de metrostation» de loftrompet zou willen steken. Niet doen alstu blieft. We hebben cv immers tonnen cn tonnen ingestopt om het lawaai te beperken? Bent u niet zo'n doe-het-zelver en voert u «t*n transistor met u mee, dan moet liet programma wel heel bijzon der ziln willen wij u niet verzoeken het voor de duur van de reis te onder breken. Met is ook mogelijk dal u tevreden naar een goede signar sourit willen grijpen. Dm mag. Rook ln het gehele metro-project behalve tn de trein. Gooi, als de trein er aankomt, en dat ia gauw, uw rookgerei in een van d« bakje» op de perrons. Niet In de «pleet tussen trein en perrourand. Het nuttigen van meegebrachte eet waren, Ijs of patat, kan ln do metro- treinen evenmin worden toegestaan, Onbedoelde tractatles aan medepassa giers lelden ol gauw tot schadeclaims nij de directie vnn de RET. Omdat dit bijna altijd hinderlijk is voor de andere passagiers, kan ook het vervoer van goederen die door hun omvang of gewicht niet meer als bagage zijn san te merken, niet wor den toegestaan. Vanzelfsprekend Is voorts het ver voer van gevaarlijke stoffen (blikken benzine bijvoorbeeld of dozen met vuurwerk) verboden. Neem een getonde hond gemat mee ln de metro, maar betaal dan wel voor hem, IJ doet hem natuurlijk aan da lijn. U mag ook een poea meenemen; maar alleen ln een mandje. I) behoeft dan niet te betalen. De ernstige ongelukken die elder* zijn gebeurd doordat er voorwerpen uit rijdende treinen worden gegooid moeten lelden tot de regel: wat u ook weg will gooien, niet het trelnraam uit er mee, nooit. Op de perrons zijn afvalbakjes ge noeg. Al begrijpen wij volkomen dat de bestuurderscabine werkt als een magneet op iedere man, die in «ijn Jeugdjaren zo graag trambestuurder of conducteur wilde worden, wit moe- un u om der wille van de veiligheid im-'i vniiten uw nieuwsgier «beid t? be dwingen U mug ook de (onbemande) bestuurderscnblnes elders ln de trein n et betree m. We voegen er n eën adem do dienstruimten in de station* aan toe. En si» is de beatband nóg zo goed, verzoek uw toon dit feit op metrorau- ren niet te afficheren, verboden is eveneens: het bedelen, colporteren of collecteren onder mctrorelziger*. De toegangen tot de metrostations behoren, voor zover ze dtel. uitmaken vnn ondergrondse voettangtrsovar- s teek plaatsen, nog tot de openbar* straat, De politie surveilleert er dan ook. Maar omdat het de RET Is die de schoonmaakbeurten, het onderhoud en de verlichting moet betalen, durven wij een extra beroep op uw clementio te doen. Hou ze netjes! Het jongetje dat zo graag een rol- "enkei trap stil zet moet bedenken dat.hlj al die Hij die grote mensen niet slechts plaagt. dupeert dJe ene hartpattónt JU elke Hop van een raetrotrtin klinkt, even voordat de dauren weer dicht gaan. een zoeinilgnaal. Stap dan niet meer uit of in. 17 xoudt tussen de deuren kunnen raken. ER IS nog niet veel te Hen van het bos aan het Weena (ook wel het Worstwoud genoemd naar wethouder Worst die destijds de eerste boom plantte), Maar ar staat nu toch aen lange rij bo men, die eens het Weena be roemd zullen maken: een soort Rotterdamse Lange Voorhout. (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Voor onze klanten 1» het kopen van zo'n jmukvol modem wsnd- lleht ge«n zaak me«r van een tlantja of nog maar... ncait. nu koopt U zo'n leuke lamp voor nog géén twee rijksdaalders. Een modem wand licht met fraaie glaskelk, zwart metalen wandsehild met verchroomde drager* om waar un gazellig lichtpunt In Uw wontng erbij te hebben. met verchroomde drager Morgen om 9 uur begint in de zfd. Verlichting, beneden, d* verkoop van deze fraaie, mo derne wandlampjes compleet met inoer «n stekkar Zatardagavond tot 9 goopand Gtin ttl, tf tthrift, «ett (Van een onzer verslage evers) ROTTERDAM, vrijdag. Ia het ge meentearchief is gisteravond door wethouder H. W. Jettingboff een ten toonstelling over de voorgeschiedenis van de oeververbindingen en de bouw van de metro geopend. In zijn openingsrede legde hij nog eens uit waarop het streven van het openbaar vervoer is gericht, waar bij hij onder meer opmerkte dat het straks de taak van de nieuwe ver keersdienst zal worden om de richting aan te geven waarin het openbaar vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit zal niet zonder kosten gaan, maar van Rotterdam uit moeten nu eenmaal de Impulsen komen. De wethouder vroeg zich af of de plannen van Rijnmond ten aanzien van het openbaar vervoer wel zo noodzakelijk waren en voegde daar aan toe dat Rotterdam zich onder meer in besprekingen met de Spoor wegen voorbereidt op het agglome- ratievervoer. „Men zal doordrongen moeten wor den van de prioriteit van het open baar vervoer" aldus de wethouder, die er overigens op wees dat de kosten, aan dit vervoer verbonden niet de voorzieningen op sociaal en recreatief gebied in gevaar mogen brengen. Gemeente-archivaris drs. R, A. D. Renting en ir. G. Plantema spraken respectievelijk over de voorgeschiede nis en de bouw van de metro. De tentoonstelling die de titel mee kreeg „De metro rijdt en drie eeuwen voorgsehiedenis" zal tot en met 10 maart geopend blijven. ZU behelst voornamelijk de artistieke Indrukken die enige schilders tüdens de metro- bouw hebben opgedaan, aangevuld met foto's uit de verschillende perio des. Tevens schenkt deze expositie door raiddel van oude prenten de bezoeker een overzicht van de historische oe ververbindingen die de stad Rotter dam heeft gekend. ADVERTENTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1