Xerxes/DHC voelt zich door Delft in de steek gelaten J mI n 11 U DAj M IS 1 JA! >OEK Acht metrokranten WIELRENNERS KRIJGEN STEUN VAN BEDRIJF IN RIJSOORD iJl COUZY Van Maasdam won beker toernooi VikHsbéste voetballer Snijders wint Gumida-beker 3 ROTTERDAM RIJNMOND PIET H00GENB00M'ER KAN NOG VEEL GOED GEMAAKT WORDEN Geen paniek DE NIEUWSTE WAS-AUT0MATEN M1- mm J. Breevaart ongeslagen Twee spelers met sterke partijen Automobielbedrijf Den Ouden N.V. bestaat 50 jaar Feijenoord wil niet dat Kraay trainer wordt Premiestelsel De Rotterdammer Nieuwe Rotterdamse Courant Rotterdamsch Nieuwsblad De Tijd Havenloods/ Het Zuiden Het Vrije Volk Het Rotterdamsch Parool peg. i zaterdag 10 februari 1966 door Dick van den Polder) TDELFT liccft tot nu toe tame lijk lauw gereageerd op de indrukwekkende fcuccefchen- reeks van Xerxes/DHC, dat nog niet zo lang geleden tol degra datie gedoemd leek, maar nu ui Lot de negende plaats van de hoofdklasseranglijst is opge rukt. Zondag waren er hij de wedstrijd tegen FC Twente een aantrekkelijke tegenstan der slecht» 6000 toeschou wen» en dat was voor de zake lijke leiders van de Delft-Rot terdamse combinatie toch wel een teleurstelling. In elf thuiswedstrijden heeft Xerxes/DHC in zijn sportpark aan de Brasserskade, dat een kleine 20.000 mensen kan her bergen, een gemiddelde gehaald gemiddeld 8200 toeschouwres van ongeveer 7000 toeschouwers. Dat is minder dan vorig jaar, toen Xerxes in Rotterdam ge middeld 8200 toeschouwers trok. Daarbij mar men echter niet uil hel oor ver linen, dat Xerxn is hel vorige selsoen DIJ de topper teren Peljenoord op bel Kasteel ruim 1LOOO mensen meer een plaats kon bieden dan na In Delft en dat er bij da derby tegen Sparta, die In het Stadion Feijenoord werd reapeeld, ook 24.000 mensen kwamen kijken. Hoewel het verschil dus niet zo heel era groot is, zegt Plet Hoogon- boom, de voorzitter van de commis sie betaald voetbal van Xerxes- DHC: „Ja, lk moet toegeven dat Delft ons een beetje in de steek heeft gelaten. Ik had er moor van verwacht. Er kan echter nog veel goedgemaakt worden. AJax en Spar ta komen nog bij ons op bezoek en Ik verwacht dat er bil aanhoudende aucceasen ook naar de overige vier thuiswedstrijden meer mensen zul len komen Kijken dan tot op heden het geval Is geweest. ,£r zijn al enkele aanwijzingen dnvt Xerxee/DHC in Delft tot de ver beelding begint te spreken. Het be- «nt zoals gebruikelijk bij de jeugd. ebter bet doel van Eddy Treytel, die bijzonder populair ls, beginnen de Jongens zich te lieren en ook bij de ouderen n een toenemend en thousiasme te bespeuren. Misschien zijn de verwachtingen aan beide kanten wel wat te hoog gespannen geweest. Het publiek dacht on een uitlating van onze trainer Kurt Llnder te gebruiken dat Inter in Delft kwam voetballen en wij had den er op gerekend dat de toeschou wers met drommen naar ons stadion zouden komen om eindelijk weer eens betaald voetbal te zien.' Volkswagendealer Piet Hoogen- Plet Hoogenboom: „Ik heb steeds het vertrouwen gehad zouden komen". venop boom kijkt dan In zijn directiekamer miii de Van Devcnterstniat in het rond i>n vervolgt: „Muur alios hooft zijn lijd nodig. Als Ik bedenk dat ik 35 laar nodig heb gehad om dit be drijf op te bouwen, mag Ik niet ver langen, dat Xerxetf/DHC binnen een jaar in Delft ui oen succes wordt. Het is mot ewn voetbalclub net als met een bedrijf. Als ik ergens een nieuw filiaal open, dan moet ik er voor zorgen dat de start goed is, Met Xerxes/DHC hebben we die pech ge had. dat we in Delft slecht zijn Se- gonnen. We verloren van Feijenoord, raukten twee spelers Spinhoven en Jacobs kwijl, leden nog een naar nederlagen en zagen hoe langer hoe meer speler» geblesseerd raken. Hot ia toch, niet nominal meer dat er op een gegeven ogenblik tien spelers wegens blessures langs de kant moeten blijven! TOCH ben Ik geen moment Id pa- -1 nlefc gerukt. Ik heb steeda ver trouwen gehad, dat we er bovenop souden komen. De tpelers en de trainer hebben dat vertrouwen niet beschaamd. Vooral Kurt Under moet Ik een compliment maken. Het Is prachtig hoe spelers sla Krans- horst, Klelnjan en Frans van de Hel de, die gesmeekt heeft of hij bU ons terug mocht komen, zich onder lei ding van Llnder hebben ontwikkeld. Ik durf Llnder een kei van een trainer te noemen. Door zijn erva ring In het buitenland ls hij zijn Ne derlandse collega's drie Jaar voor. Ik hoop dat we hem kunnen behouden. Br is al over verlenging van zijn contract gosproken, maar als hij be tere aanbiedingen krijgt zal Ik hem niets in de weg leggen." Een standpunt dat de heer Hoo- genboom rx>k ten opzichte van zijn spelers blijkt in te nemen. Hij is er zich van bewust dat enkele grote clubs belangstelling hebben voor Hunegem en Treytel. Ook Feijenoord? Hoogenboom: „Vorig jaar heb ik met Feijenoord over Hanegem ge sproken. Ik wilde hem toen niet la ten gaan. Nu eigenlijk ook niet. Ik hoop dat Willem bij ons blijft, maar als er een gek komt, die een heel hoog bedrag biedt dan is bij mij al les ie koop. Als een speler zijn posi tie kan verbeteren zal ik dat niet kost wat het kost proberen te ver hinderen. Dat heb Ik met Nol Heij- erman ook niet gedaan," (ADVERTENTIE l DE KEUS 13 GROOT - LAAT U DESKUNDIG VOORLICHTEN BIJ 1e MIDDELLANDSTR, 72 TEL Ot 0-235327 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Tegelijk mei hol einde van de wedstrijd om de Cumlda-beker kwam ook dat van het toernooi om de Groot-Rotterdam-be lter. zodat Tedlro op Wn avond tweo winnaars kon huldigen. In deie han- dicapwedstrUd werd Vsn Maasdam, die lid Ls van De Maasstad, voor het komende Jaar bekerhouder. Ook hier waren ses spelers en ook nu weer was er de nodige sponning, want toen men aan de laatste partijen begon, waren er nog vier deelnemer» met velUke kantten. In de eindstrijd kwamen met J. van Maasdam nog uit A. Spiering van KVR, R. Kooyman vau LMO, J. Pij pers van Hel Groent» Laken, C. de Bray van Schlebroek, alsmede J. Dorst van De Wetering. Van Maasdam was de enige van de vier kanshebbers met zes match punt en, die won. en dus de wisselbeker bemachtigde, D* eindstand: 1. Van Mavadfim 8 320 300 13t 11 3.31 2 Spkïtng a 300 240 l'JO 13 1.72 3. Kooyman 340 300 m 13 2.18 4. Pijper» 'i 3>0 133 t» 2.19 3. De Bray 3 280 313 127 11 1,87 8. ZXnvt 2 300 313 147 10 t.48 AMSTERDAM, vrijdag (ANP). Het resultaat van de MUnmaotschop- pU Curacao over 196? zal lager züo dan dat van 1966. ..Dlt staat vast. on danks het feit dat de definitieve cü- fers over het afgelopen boekjnnr pus over enkele maanden bekend zullen ziin", aldus de directie. De onderne ming kreeg in 1DÖ7 met tegenslagen te kampen. ÏJV de strijd om de Parool-beker heeft Sparta- I doelman J«?i van Bepere» de eerste plaats heroverd op Rinus Israël van Feijenoord. die a/- gelopen zondag wegens ziekte Jtjrr Jetdersposifie niet kon verdedigen. Van öeveren tens een van de vijftien spelers, die met een acht gewaardeerd toerden. Overigens was dat niet het hoogste rijf er dat uitgedeeld werd, want Wim KIcinjtiti, tie I linksbuiten van Xerxes/DHC, kreeg voor de eerste maal in de^e competitie een negen. Jan von Beveren Het klassement ziet er nu als volgt uit: 1. Van Beveren (Sparta) 7,45 164 uit 22)2. Israël (Feijenoord) 7,43 (156 uit 21); 3. Ruts (Hermes DVS) 7,40 (148 uit 20); 4. Treytel (Xerxes/DHC) 7,39 (170 uit 23); 5. Eijkenbroek (Sparta) 7,33 (154 uit 21); G, Kraay (Feijenoord) 7,19 (151 uit 21); 7. Kindvall (Feije noord) 7,15 (143 uit 20); 8/9 Jansen (Feijenoord) en Rijke (Hermes DVS) 7,09 (156 uit 22); 10. Moulijn (Feijenoord) 7,05 (155 uit 22); 11/12, Hanegem (Xerxes/DHC) en Pieten; Graafland (Feijenoord) 0,95 (153 uit 22); 13. Van Horik (Fortuna) 6.89 (124 uit 18); 14, J. Bouman (Fortuna) 6,86 (158 uit 23); 15. Van Leeuwen (SVV) 6,84 (130 uit 19); 16. Romeijn (Feijenoord) 6,77 (149 uit 22); 17/18, Bos velden Pijs (beiden Sparta) 6, 73 (148 uit 22); 19/20. G. tien Butter (Excelsior) en Schippers (Fortuna) 6,70 (154 uit 23). ROTTERDAM, zaterdag. Na de derde ronde van de wedstrijd om het districlskampioenschap eerste klaa fi bre 1» er nog maar een deelnemer. Jan Breevaart, die nog geen enkele partij verloor. Aanvankelijk leek het of Mecrtens gelijk met hem zou optrek ken, doeh drie moest vrijdagavond te gen Van Duyn het onderspit delven en dat kostte hem een plaats op de rang lijst. Het vlotte niet bij Meerlens en hoe wel zijn tegenstander een berg beur ten nodig had om de partij uit te ma ken. zag Meert uns geen kans om daar van gebruik te maken. Hel waren ook nu weer Breevaart en In 't Veld. die zeer mooie resultaten boekten. Eerst genoemde won de ontmoeting tegen Mailer met een moyenne van 8.52, terwijl Li '1 Veld zich de meerdert» van Ritmeyer toonde met een gemid delde van 8-33. Die moyennes spreken nog meer ais men weet. dat zeven de promotie grens is. Na de derde ronde ls Breevaart ook de enige deelnemer dl»' er goed voor slaat om hoofdklasser tf worden. In tegenstelling daarmee zal Van- Duyn in do nog resterende partij en alle zeilen moeten hij zetten om de gradatie te voorkomen. Met een alge meen gemiddelde van 4.23 zit hij nu al on .Ier de grens. Aanstaande dinsdagavond wordt hot toernooi bij de vereniging De Toekomst voortgezet. Dc uitvlogen: 7.14 Mo* r ten» 2110 38 31 SueUemun I2U TB 20 4.,38 tn 't V«Lt 2U» 34 8.32 Itklmeyer 184 24 28 Brtvvaart 200 2» 24 0.8» Van Duyn 143 20 M 4,8» M filler 300 30 30 9.56 Veltmwi 130 3« ia 3.77 Brecvaert 200 151 sa 0.33 Mnttvr sa 31 at 4.19 Vin» Duyn 3rtl 34 ■2& 9.85 Meertriis 191 34 35 4.44 Vel tm uii 200 M 20 7.80 Hltmeyer 132 W 22 9,07 Na drte ronden 1» de stand: 1. Bre*v««rt t «00 74 4» s.to 3. In 't Veld 4 <303 en 3» 0.6D 3. Meerten» 4 641 1» 42 9,73 t, i Ut nu 11 4 ?"3 94 38 9 70 5. RKmvyer 3 510 63 2» S.21 fl. Matter 2 434 BO 30 4.Tl 7. Van Duyn a 404 05 4.29 0. SneUvman 0 460 33 to 8,93 ROTTERDAM, «aterdag. Wan neer er tn de wedstrijd van het kam pioenschap van Rotterdam en de eer ste klas kader 38—2, waarmee vrij dagavond in de biljartzaal Imperator werd begonnen, zo wordt gespeeld at» Ln de eerste partijen, dan belooft het toernooi let» bijzonder te worden. Van de twee jeugdige leden van De Maas stad, Bas de Zeeuw en Aad Bul» had men hore verwachtingen, doch alleen de eerste bewees op de eerste avond al, welke plannen hÜ koesterde. Maar ook Jar» Pauw van Het Noor den bleek gebrand op de kampioensti tel. In dit kadertoemooi lopen de grenzen van. 1Q tot 24 en uit de ge maakte gemiddelden valt op te ma ken. dat er heel sterk geispeeld werd. Do Zeeuw, die «een kind aan zi)n clubgenoot Buis had. maakte de partli ln twaalf beurten uit en dat betekende een moyenne van ruim 29, Bovendien was De Zeeuw de eerste die met 108 dc eerste serie van drie cijfers scoor de. Teu'en Biemans had de jeugdige kaderspeler wel een paar beurten meer nodig, doch ook nu weer boekte Mi een mooi gemiddelde. Pauw deed met voor hem onder, want ook hij kon met '*en moyenne van bijna 27 meer dim tevreden zijn. ZUn toeleg om een serie van rirle cijfers te noteren, faal de, want op D5 bleef hij steken. Dat Onno Waardenburg van De Kleijn, die een goede partij weggaf, verloor, was misschien wel aan eigen onvoorzich- t-idicd 'e wijten. Hij kwam maar twee caramboles te kort. Zaterdagmiddag en -avond wordt de strild bij Imperator voortgezet. Waarden burg 348 18 93 38.33 ROTTERDAM, i*terdag. In de tijd. dat de oampetitte tijdelijk wordt onderbroken, heeft men gelegenheid om enkele bekerwedstrijden te orfft- n Lier en. De biljartvereniging Tedlro kreeg er twee voor «Un rekening, om dat leden van dese biljartclub verle den Jaar ln twee toernooien wonpen, zodat Tedlro nu g«noodiaakt wft# om de atr(}d om de Cumlda-beker, so wel als die om de Oroot-Rotterdam-beker te veraorgen. Ze» deelnemers van verschillende sterkte voerden enkele avonden een spannende strijd en het gevolg er van was, dat op de laatste avond Snijders van Pleinzlcht en Van der Linden, die ieder zes matchpunten hadden ver overd, moesten uitmaken, wie dit Jaar de wisselprijs zou veroveren. Van der Linden werd evenwel door ziekte uit geschakeld, zodat Snijders de Cuml da-beker won. De uttslog waa; 1. Snijder» 9 544 544 ÏOI SJ DJ» 3. Verschoor fl 544 493 106 29 4.M 3. Meeldijk 2 824 534 131 35 4,04 4. Vorbruïge j» «40 440 124 18 3JM 5. De Vroertt 2 909 443 110 17 3,73 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag De NV Automobielbedrijf Den Ouden bestaat deze maand vijftig jaar. In verband hiermee houdt de directie op vrijdag IS februari a.t. van 17,00 tot 19.30 uur een receptie ln de showroom aan de Coolslngel (bij het Hofplein). In februari 1918 begon Johan den Ouden een smederij aan de Evastraat in Rotterdam. In de bedrijfsruimte van 10o m2 hield hü Zich bezag met de reparatie van motorpompen en met' het smeden van bladveren. In 1925 j kwam zijn zoon Cees in de zaak, die zo bekwaam aan allerlei merken sleu telde, dat de importeur van Federal trucks hem verzocht erf hij de wagens, die in onderdelen in kisten werden geïmporteerd,wikle assembleren. In '39 werd een bestaand garagebe drijf voor stalling en reparatie over genomen voor een bedrag van acht honderd gulden. Hot bombardement vernielde alles, maar de firma Den Ouden ging na de oorlog met dezelfde energie opnieuw beginnen. In 1942 kon een noodvoorziening aan de Oos- terkade (naast het Havenziekenhuis) worden betrokken, waar men het vooral druk had met de fabricage en het onderhoud van gasgeneratoren. Het eerste officiële contact met Ci troen kwam in '54 tot stand. Er wer den zoveel 2-CeeVeetjes verkocht dat Citroën de firma Den Ouden twee jaar later als hoofdagent voor Rotter dam aanstelde, Inmiddels was ook broer Johan in de zaak opgenomen en het driemanschap Den Ouden bracht een bewonderingswaardig snelle ont wikkeling tot stand, De ln 1954 betrokken bedrijfsruimte aan de Bredestraat werd vier jaar la ter belangrijk uitgebreid. In '60 werd het filiaal Rotterdam-Zuid geopend en het jaar daarop werd het service-sta tion aan het Hofplein betrokken. In 1962 nam men het voormalige feestge bouw Emporium aan de Kipstraat over. In '85 vond de opening plaats van de bekende showroom aan de Coolslngel (ln het vroegere Bristol), In '88 werd het filiaal Schlebroek in gebruik gesteld en nu is men druk doende met de bouw van een vesti ging In Alexanders!ad, die In septem ber van dit jaar zal worden geopend. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, tatordag. Feljen oord gaat er niet mee akkoord dat de KNVB aan Hans Kraay een irtlnersll- cente verstrekt. Het heeft dit In een aangetekende brief aan Kraay meege deeld. Feijenoord stelt er priis op zijn aanvoerder nog een Jaar ars speler te behouden. Tegelijk met dese medede ling heeft Feijenoord Kraay een nieuw contract toegestuurd. Als de stadionclub zijn medewerking zal blij ven weigeren, zal Kraay overwegen om de zaak bij de arbitragecommissie J aanhangig te maken. C. BOSSCHAART (Van onzèe correspondent) RIJSOORD, zaterdag. Een achttal amateurwielrenners zal het komende seizoen niet meer uitkomen voor een club, maar voor een Rijsoords bedrijf. Het initiatief daarvoor is uitgegaan van directeur C. Bosschaart, die de renners vaak had zien rijden in de Hoekse Waard. De op de wielersport verzotte di recteur van het constructiebedrijf en centrale verwartnlng»lnduatrte laat zo het mes aan twee kanten snijden. Enerzijds maakt hij op een opval lende manier reclame voor zijn be drijf, anderzijds steunt hij Jonge wielrennen. Een welkome steun overigens voor de renners, omdat zij vaak voor grote financiële prroble- men komen te staan, De renners zijn voor een groot deel afkomstig uit de Hoekse "Waard (De Hoekse Rennersvereniging). Het zijn Arie van Ham, Ab van Haren, Adrie Naaktgeboren, Piet van Prooyen, Koos Pons en Jan den Hartigh, Eén renner, Arie Hooimeij- er, komt uit Ridderkerk en één. Jan Kapteijn, uit Rotterdam. Topman van de ploeg wordt ex- professional Gerrlt de Wit, indien hij tenminste een amateurlicentie krijgt. Als ploegleider is een man van het vak aangesteld; Dick Groeneweg is namelijk vele jaren beroepsrenner geweest. De Strijenaar B. W. Sterk ls de mecaniciën van de Bos- schaart-ploeg. Voor de komende wedstrijden ztjn de renners al vroeg aan het trainen geslagen, uiteraard ln de Hoekse Waard. Op de smalle wegen in deze streek bereiden ze zich voor op de ronden van Branbant, Zeeuws-Vlaan- deren. Midden-Zeeland. Zuid-Hol land en de Baronie. Daar blijft het niet bij, want ze zullen ook in ten minste twee klassiekers en enkele twee-daagse wegwedstrijden uitko men, Voorts wil ploegleider Groen weg zijn mannen zoveel mogelijk la ten rijden in criteria in Zuid-Hol land, die door „Intersport" georgani seerd zullen worden. TN Gerrlt de Wit xlet men even- *- tueel de man, die wedstrijden kan gaan winnen. Tenslotte heeft deze renner de meeste ervaring. Toch verwacht men dat de overige renners ook goed voor de dag zullen komen. De prestaties en de conditie van de rijder» zullen scherp ln het oog worden gehouden. Een premie stelsel maakt het winnen voor de renners nóg aantrekkelijker. In ruil voor de reelame krijgen de renners het benodigde materiaal, zoals trainingspakken, broeken, shirtjes, petjes en banden. De race fiets moet men zelf aanschaffen. De ploeg kwam vorig jaar voor het eerst zij het in een andere samen stelling uit. Het grote succes bleef uit. „Er is toen niet serieus ge traind," zegt sponsor Bosschaart. Dit jaar moet het ernst, worden. Daarvoor is een ervaren ploegleider aangetrokken en worden de renners harder aangepakt. „En als het dit jaar niet lukt, wel dan volgend jaar misschien of het jaar daarop," zegt de Rijsoordse wielerbaas. Ai Ie Rotterdamse kranten kwa men met een metrokrartt. Bij elkaar zestig pagina's foto's en artikelen over de ondergrondse. schijnlijk de meeat geïnterviewde Rot terdammers. Nu dan een bloemlezing uit zeztig pagina's metro. VJ)E ingebruikneming van de metro gaat gepaard met een journalistieke eruptie van de rtfk geschakeerde Rotterdamse pars. Zeven te Rot- Algemeen Dagblad terdam vergchynende dagbladen 0 en de huis-ann-huis bladen de Havenloods en het Zuiden hebben een metrokrant uitgegeven. Alles by elkaar (advertenties niet mee geteld) zo'n zestig pagina's arti kelen en foto's over de metro en alle mogelijke onderwerpen die direct of indirect met die metro te maken hebben. Het melro-epos ln het Algemeen Dagblad is geschreven tegen de ach tergrond van de spreuk; „Rotterdam mers weten wel waar zij beginnen. Zij weten nooit waar zij eindigen." De aandacht trekt een knappe montage foto van een opengelegde Coolslngel bij het station stadhuis. Het Rotterdamse dagbladwezen is altijd sterk geweest in hot uitbrengen van speciale bijlagen bij voor de stad belangrijke evenementen. Dat komt waarschijnlijk doordat do Rotterdamse pers zo sterk regionaal gericht ls. Wat thans opvalt is, dat alle Rotterdamse kranten, alleen het dagblad Trouw uitgezonderd (Trouw heeft sedert eni ge Ujd geen Rotterdamse redactie meer) dit evenement met een Journa listieke krachttoer hebben begeleid. Hel is alles bij elkaar een indruk wekkend document, dat ongetwijfeld ln lumden zal komen, van al degenen die meer dnn normaal in de metro zijn geïnteresseerd, Mensen die van de me tro hun hobby hebben gemaakt (en die zijn er) moet Ik dringend aanraden alle metroktanten te kopen. U be schikt dan over een uniek stuk docu mentatie, Hierbij vast een voorproef je. Natuurlijk zijn vele artikelen in de acht metrokranten min ot meer aan rlkaar gelijk. Alle kranten hebben uitvoerige artikelen over de bouwge schiedenis, de feiten, de cijfers, de da tums, historische foto's, interviews met mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het plan en de bouw. Vrijwel alle kranten hebben het onderwerp geplaatst tegen de ach tergrond van de totale problematiek van hut openbaar vervoer in de grote steden on ook vrijwel alle bladen be steden aandacht aan buitenlandse me tro's. Wat opvalt ls ook, dat de meeste bladen buiten de voor de hand liggen de onderwerpen Iets apart» hebben weten te vinden, ln Iedere krant wordt wel een facet aangeroerd, dat je in •geen enkele andere krant terug vindt. Wie, zoala Ik, al die metrokranten heeft gelezen (atthane doorgelezen), komt o.a. tot de gevolgtrekking, dat twee Rotterdammers de laatste weken een ware bestorming van de peri heb ben ondergaan. Het zijn de directeur van de RET, dr«. Van Leeuwen en metro-chef ir, Plantema. JZe zl) waar- De Rotterdammer heeft een paar originele dingen gedaan. Ik noem u de „groeten" die de directeuren van de metro's van Londen, Hamburg en Pa rijs overbrengen aan Rotterdam. Be halve eer. interview «net de hoer Van Leeuwen (directeur van de RET) heeft dit blad een vraaggesprek gehad met mevrouw Van Leeuwen. Me vrouw Van'Leeuwen geeft het goede voorbeeld, zo blijkt. Ze heeft een au tootje, maar ze gaat met het .openbaar vervoer naar de stad om boodschappen te doen. ,,/n huize Fan Leeuwen worden ook io«l eens prapjes gemaakt ouer het Rotterdamse openbaar eervoer. Toen er een» een nieuu? dienstmeisje al voor de eerste keer te laat kwam door een tramvertraginp of zo (ets, kreeg de RET-dlrecteur hei tvel van :»jn vrouw te horen Geen bijzondere dingen In-dit blad. Wel echte, lijvige NRC-artlkelen over het gehele vraagstuk van het open baar vervoer. Drs, Van Leeuwen zegt ln deze krant, dat rendabel openbaar vervoer wel mogelijk la. Hoe? AU dè lasten van de infrastructuur worden afgevoerd op de exploitatierekening. CormnLs#arf8 Anema zegt ln de NRC, dat hJJ geen opzienbarende ontlasting van het verkeer vla de oeververbindin gen verwacht. artikel met meningen en uitspraken van buurtbewoners rond het viaduct. Middenstanders klagen erin over de muur van rijkswaterstaat aan de Hil- lelaan. Geluidsoverlast veroorzaakt de metro niet, zo lees ik nog. tijd net zo'n metro als de Rotterdam mers kunnen hebben, maar dan moe ten ze twee maanden slechts een uur per dag minder praten, maar werken. Het Rotterdamsch Nieuwsblad heeft het aardige idee gehad een meisje op te sporen, dat geboren werd op de dag dat de eerste paal voor de metro werd geslagen. Het werd Kitty Theeuwen, die op 14 november acht jaar wordt. „Een metro voor Kitty. Het I» een /ormidabel cadeau. Van haar slaapka mertje uit kijkt ze ober het mefrowia- duct ianys de Maashauen. Haar vader is botenbaas. Kan metro-Kltty Rotter- damser zijn?" Het gezamenlijke metronummer van deze bladen bevat onder meer een In Het Vrije Volk een interview niet RET-voorÜchtingsman J. C. F, Berggren (overigens oud HW-redac teur). Berggren zegt; de Amsterdam- men die hier kwamen kijken gedroe- Sen zich altijd een beetje plagerig. In et artikel een Amsterdammer in de metro geefit de Amsterdam HVV-ver slaggever Nico Rolak^zijn visie op Rotterdam. De Rotterdamse HVV'er Jan Msljer ls naar Amsterdam ge gaan. Jan Meijer concludeert dat de Amsterdammers binnen afzienbare De Tijd gaat ook een beetje op de Amsterdamse toer. Ik citeer; „Voorlo pig gaat Amsterdam evenals Rotter dam zijn eigen gang. Het is echter te vrezen dat men het niet ver zal bren gen. Wel op papier, maar niet ln praktijk," Aardig is verder een pagina met oude metro-berichten. Weet u nog wat burgemeester Van Walsum des- tijd» tel: „We moeten waken voor ver zuurd kankeren." Een beetje onwe zenlijk doet nu het kopje aan: „Voor metro-werk staat zes jaar". Dat was een bericht uit maart 1980. Aardig vond kk het om in onze ei gen krant weer eens het gezicht te zien van het C HU-raadslid A. in 't Veld, de enige tegenstemmer tegen het metroplan. De eerlijkheid gebiedt mij er bij te melden, dat wij niet de enige waren met het idee de heer In 't Veld te interpelleren. Het Vrije Volk had dit Idee ook, Geboeid heb ik verder in veel groter dan we denken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1