Hervormde jongeren willen een dialoog uitlokken <4\ verwaijen Dertig jaar politiemuziek WALDO N.V. bouwkundig calculator I MORGENSTADy - kenteken van nieuwe gemeente GEEN WERKGROEP VOOR CONTACT OVERHEID-BURGERIJ Nog geen plan zuidelijk strandeentrum ■■lil SCHIEDAM Tégen Jaarvergadering van Arma PROTEST TEGEN UITBREIDING MAASVLAKTE IN ZUIDELIJKE RICHTING iaat nu BEHANGEN Antwoord van b. en u\ Brederode speelt „,Niet van gisteren" KERKDIENSTEN Tdtfoon 153655 Mi. QuMeSwnrles Jeugdgenieenteraad van Maassluis voor steun Bescherming Bevolking Filmweekend in Vlaardingen „De Oliphant" onderwerp van kort geding METROPLAAT VAN JOOP WALVIS KOERIERSTERS SCHIEDAM SLAVENBURG'S BOUWBEDRIJVEN zaterdag 10 februari 1068 pag. 5 (Door D. A. Busehkens) SCHIEDAM, vrijdag „Wij jongeren rijn verontrust hoe het verder moet met de kerk. De ervaring is dat die „voor 't anker rijdt." Zij beweegt wel, maar vaart niet. Wij kunnen niet tevreden zijn met het bestaande. Er moet vrij snel een verandering komen." Hans Krabbendam, 23 jaar en zesde jaars sociologie-student in Lei den, vermoeide ogen achter lichtgekleurde bril, keurige snor en baardje. Hij is als woordvoerder naar voren gekomen voor een groep ontevreden jongeren, die zich heeft gegroepeerd rond een eigen maandblad. Van .,De Morgenstad - kentekenen van de nieuwe ge meente" zijn nu drie nummers verschenen. de nieuwe Gemeente Kentekenen van Er is fris in geageerd tegen de gevestigde orde. Tegen die in de kerk in de eerste plaats, maar ook tegen die in de maatschappij. Er is tegen heilige huisjes ge schopt. Dat gaat zo maar niet. Er kwam bijval, maar nu zyn ook de tegenstromen op gang gekomen. Vele gemeenteleden ergeren zich aan het maandblad. Een van hen verzocht de Centrale Kerkeraad de verschijning van het blad te verbieden. Dat kan niet want de kerkeraad heeft geen zeggenschap over „Morgenstad", dat geheel zelf standig staat Maar de „M.orgenstad"- Jongeren merken nu dat de basis wat smal is en zoeken die te verruimen. Onder andere met publiciteit buiten eigen kring. Hans Krabbendam: „De hervormde gemeente heeft eigenlijk maar één or gaan, waarin het naar buiten treedt. De Zondagsbode, Doch daar wordt weinig informatie in gegeven, wel veel kleine mededelingen. Er zijn en kele predikanten, die een verslag plaatsen van de kerkeraadsvergade- ringen, doch lang nfiet alle. Wij zijn óók gemeenteleden, maar we weten eigenlijk niets van wat er in de ge meente gebeurt. Er is totaal geen dia loog." Luisteren Die dialoog nu, wil „Morgenstad" op gang brengen. „Christenen weten zo goed hoe alles moet. Maar de eerste opdracht van de Christen is om te luisteren naar anderen. Je kan tegen het communisme zijn, dat ben ik ook, maar als je niet weet wat communis ten ztjn, dan bereik je niets." Dua in formatie over gebeurtenissen en de achtergronden in „Morgenstad". „In de kerk is veel aanvaarding van het bestaande en heus niet alleen on der de ouderen. Ook bij de jongeren veel kritiekloos accepteren." Dus kri tiek op de toestanden in eigen kring maar ook op wat daarbuiten ligt. „Morgenstad" maakt het zich zelf niet makkelijk en tilt aan grote vraag stukken. In november de interkerke lijke Vredes week met een zijlijn naar de Vietnamoorlog; in december, In verband met Kerstmis, de maagdelij ke geboorte met de vraag of de kerst viering nog wel zin heeft. In januari de tweede Wereldhandelsconferentie. over gesproken? Het kan best zijn dat het zo is, maar wij weten het niet. En het is toch een zaak die ons, jongeren, toch óók aangaat?" „Men vindt het kerkelijk centrum voor oost nodig. Dat was tien jaar ge leden al het geval. Maar is het nu nog nodig? Is er ooit een onderzoek naar Ingesteld? Wij weten er niets van en willen het toch weten". Vandaar de aandrang op een dialoog, op meer openheid. Leefbaarheid Er ls een structuurplan voor het Schiedamse centrum in de maak bij de gemeente. „Dat bepaalt de leef baarheid van de stad voor de toe komst. Voor de jongeren is dat dus van nitermate belang. Maar wij weten er niets van. Ik vind dat de kerk bjj de vaststelling ook een rol dient te spelen, maar ik ben bane dat de kerk vindt: dit gaat ons niet aan. Zoals voor Nienwland en Groenoord de stem van de kerk niet heeft geklonken". In het volgende nummer, zo kondigt Joop Krabbendam aam, komt „De Be langen" m dispuut. De vereniging die al 75 jaar de belangen van de her vormde gemeente behartigd, maar nu in hoofdzaak gebouw Irene exploi teert. „Morgenstad" vindt dit geen taak voor een kerkelijke organisatie. Planning Samenspraak Denkt Morgenstad" dan de huidige gang van zaken te kunnen beïnvloe den, te wijzigen? „Wij hopen het wel," zegt Hans Krabbendam. „Maar het gaat ons om de samenspraak. Toen in Zoetermeer de kerk moest worden uitgebreid, zijn de gemeente leden wèl in de besprekingen en in de planning betrokken geweest. Dat moet hier ook kunnen." De idee van „Morgenstad" is gebo ren tijdens een weekend van de her vormde Jeugdraad in juni vorig jaar, waar gesproken is over de stad van de toekomst en de toekomst van de stad. Op religieus gebied is toen de Actie '66 - 2000 landelijk op gang gekomen en de Dienst voor Schrift en Tafel in zake de liturgie. Later kwam de idee van het maandblad. Als proef. Dank zij enkele giften is het voort bestaan van „Morgenstad" voor al thans dit jaar verzekerd. De oplaag is 900; het blad wordt gratis verspreid onder de belangstellenden. Er zijn ruim tachtig „donateurs", waaronder heel weinig kerkelijke gezagsdragers. Men tilt daar niet zwaar aan, het gaat om de bekendmaking van de doelstel ling, het „meedenken" van de ge meenteleden. De dialoog komt op gong, vooral de probleemstelling van de maagdelijke geboorte bracht vele pennen in bewe ging. De bedoelingen komen niet altijd goed over. Hans Krabbendam: „Ze Mjn geschrokken. Want volgens de bybel is Christus uit een maagd gebo ren, dus is het zo. Dat nu willen wij niet ontkennen, maar evenmin klak keloos accepteren. WU willen er over spreken, want het la een belangrijke «aak in de kerk." „Morgenstad" is een gestencild blad met zestien kleine pagina's. „Wij heb ben geen ruimte om alle informatie en toelichting daarin te verwerken. Daarom verwijzen wij steeds naar an dere, uitvoeriger bronnen". Daar valt „Sjaloom" veelvuldig onder, ook „Wending" en „Militia Christie." „Wij willen aanstippen, de mensen moeten verder zelf zoeken." Dat geldt dan ook voor de plaatselijke zaken en Problemen. Morgenstad", die nu wil bouwen aan de gemeente van morgen, aan de ■tad van morgen, heeft sich tégen de bouw Y»n een nieuwe hervormde Vre- desk erk uitgesproken. Tegen een nieuw orgel in de Opstandlngskerk te ken een hervormd centrum In het oos telijk stadsdeel. Hans Krabbendam: „De bouw van zo'n kerk kost ƒ800.000 en dat voor één keer gebruik in de week. In de wereld heerst veel honger. Ook de ge reformeerden moeten een nieuwe kerk gaan bouwen, Ais die kerken zo nodig zUn, waarom gaan ze dan niet samen? De pastoor van de katholieke kerk aan net Pinasplein is bereid zijn kerk ter beschikking te «tellen i« daar Om de zaak De namen van de redactieleden worden niet vermeld, de artikelen zijn niet ondertekend. Wel is er een ver melding van diegenen die een bijdra ge hebben geleverd. „Het gast niet om de personen, maar om de zaak, ons doel," benadrukt Hans Krabbendam. De groep rond „Morgenstad" be staat uit studenten en andere jonge volwassenen. Zij zijn ook anderszins actief In het kerkelijk Jeugdwerk. Zo ook In de C.J.V., welke organisatie als eerste werd „doorgelicht" in „Morgen stad." „Veel reacties daarop." zegt Hans Krabbendam, „maar door plaatsge brek moeten die nog gepubliceerd worden. We willen ook graag andera- denkenden, buiten de kring der her vormden dus, in de groep hebben. Doch dat gaat niet makkelijk." SCHIEDAM, zaterdag De Schie- damse Arbeiders gymnast Lek ver. .Arraa" houdt op vrijdag 16 februari de jaarvergederlng in het Wijkcen trum aan het Dr. Wibautpleln, aan vang 20 uur, Verder houdt Arma op zondag 28 februari van 10 tot 14 uur in de gym nastiekzaal aan de Thomas a Kempls- straat de vaar digheidaproe ven voor jongens en meisjes van 8 jaar en ou der. Op 2 en 3 maart zal Arma deel nemen aan de selectiewedstrijden da mes en kampioenschappen jeugd in Den Haag georganiseerd door de Nea. Culturele Sporthond. Illustratie op de omslag van het maandblad „De Morgenstad". ROTTERDAM, vrijdag. De stich ting het Zuid-Hollands landschap en dc vereniging lot behoud van natuur monumenten in Nederland hebben in een brief aan de leden van de Rtjn- mondraad geprotesteerd tegen uitbrei ding van de Maasvlakte in zuidelijke richting. Het dagelijks bestuur van Rijnmond acht deze uitbreiding zoals voorge steld door het overlegorgaan /cehaven- ontwikkeling Zuid-west Nederland In zijn rapport „Verkenning van enke le aspecten van de ontwikkelingsmo gelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied" namelijk verant-l De briefschrijvers stellen dat dit standpunt bl.ikhaar geheel onrbucaal aan do in 1964 door de regering vast gestelde demarcatielijn tussen het ha» ven- en industriegebied op de Maas vlakte en de groene ruimte van Voor- ne, welke beslissing in 1967 uitdruk- kehik door dc regering is bevestigd. De organisaties achten het ondenk baar dat het eiland Voorne-Putten, waarvan het door hen beheerde duin gebied van Voorne een integrerend bestanddeel uitmaakt, bij realisering van de voorstellen van het overlegor gaan „ongerept" zal blijven, zoals met nadruk m het rapport naar voren wordt gebracht. Zij wijzen daarbij op de hoogst ern stige gevolgen voor de biologische en recreatieve waarde van de duinen van Voome en voor het gehele leefmilieu van de Rotterdamse agglomeratie die uit een zuidwaartse uitbreiding van de Maasvlakte zou voortvloeien. Dc organisaties besluiten hun brief met; „Juist de sterke industriële ex pansie die zich in het waterweggebied voordoet, geeft aanleiding om aan de milieuhygiëne cn aan de recreatieve voorzieningen meer aandacht te schenk?» da» ooit tevoren." ADVERTENTIEJ WIJ KUNNENU VLUG. EN VOORDELIG HELPEN COMPLETE WONINGINRICHTING Hoogstraat 184-186 Schiedam Tel. 267S81 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Het college van b. en w. van Schie dam achten het thans niet nodig een werkgroep i» te stellen, waar in naast geïnteresseerde burgers ook raadsleden zitting zouden SCHIEDAM, zaterdag In het ka der van de Toneelwedstrijd van de Schledamse Gemeenschap geeft de to neelvereniging Brederode op donder dag 15 februari in Musis Sacrum een opvoering van het blijspel „Niet van gisteren" van Garson Kanin, aanvang 20 uur. Hero Muller voert de regie. SCHIEDAM. Ned, Hervormde Gein. Grote kerk: 10 uur cis D, J. Spailng Be- thelkerk: 10 uur ds. J. W. Zimmerman, l? uur ds, A. Ie roq (Dienst van Schrift en Tafel) en 19 uur ds. J. Broere (Dlnteloord) Opstandingskerk* 10 uur dr. F. R. J Knetseh (Den Haag) en 19 uur OecumenJ- sche dienst (pastoor drs. F. Smit over ..Upp sala"). Vredeskerk 10 uur ds. A. Hoffman en 19 uur ds. H. J. Groenewegen, Herv. Gem. Kethel. De Bank 10 uur ds W. Vons en 19 uur da, J. G, Jansen (Jeugd dienst). St. Martlnuskerk: 9.30 uur ds, J. G- van leperert (Katwijk aan Zee». Ned. llerv. Gerei. Evang. Gebouw Irene 10 uur ds. J. Broere (Dlnleloord). Bethel- kerk; 19 uurds. J, Broere. Oud-Kath. «erk. Dam 28 10 uur H Mis Leger des lleils. Lange Haven 27: 10 uur Keiligingssamenkomst en 19.30 uur Verlos- singsaamenkomst. Hoogstraat- 18.30 uui Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten 0.1,v. majoor en mevr C. C Gerstet Jehova's Getuigen. Volksgebouw Tuin- laan 50: 18 uur openbare toespraak en li uur Wachttorenstudie. ROTTERDAM. Met ingang van 15 februari a.s. zullen aan tien door- laatposten w.o. Schiedamhaven ei Vlaardlngenhavens bediend worden door douane-ambtenaren. Tot dus vet geschiedde dit door leden van de Ko ninklijke Marecnaussee. SCHIEDAM. Ond.t J. C. Boogaards, 28 j en A. A. Futselaar, 20 J: M. C. Hendriks, 19 j en M. A. Prein, JB J: B. A. S. Him- breeht, 34 j en J. Relnhoud, 19 j. P G. M. Mennen. 35 j en M- H. L. Mulder. 24 j; P. C. Moens, 21 j en C. Pegels, 20 j: J, D. A de Ruiter, 21 j en A. van Vugt. 10 j: F- SKorponski, 38 J en W. B. M, Westhof, 18 j- W. J. G van der Sloot, 24 j en J. Stulp. 20 A. F. Vermaas. IS J en C. van der Hei- deGei.:*A. Lindhout, 30 j en A. Klaasse. 24 j, A. Jazet. 23 j en J. M. Crone, 25 j, A. P. C. Nootenboom, 21 j en A. H. Lotte. 21 j: J- A. P. EJberse. 22 j en J- van der Sluis, 21 i- Geb.: Albertine. d.v. W, Scholing en A Helmus; Dirk C. J„ z.v. D Verkerk en D A. Rooda; Frank, z.v. C. C Nesse en A. N van den Hoek. Over!.: J. Tolk. 70 j. echtg. W. Kaïre- inan; M. A- Hersbach, 63 j; J. Boeliaard, 89 J. HET Schiedams Politie Muziek Gezelschap dertig jaar oud. Dat was, om precies te zijn, 2 de cember 1967. In combinatie met de jaarlijkse uitvoering werd dit jubileum gisteravond in Musis Sacrum op bijzonder muzikale wijze gevierd. Het grote aantal toeschouwers zag en hoorde niet alleen een enthousiast optreden van de 28 discipelen van dirigent M. Briileman (zie foto), maar kreeg ook de toneelgroep van de politie-personeelsvereniging „Po li ma" en het koor „De Rijweg Tieners" o.l.v. A. v. d, Heijde voorgeschoteld. Zo werd het zes de lustrum van de SPMG op waardige wijze luister bijgezet. Nog meer in de categorie „feestvieren" vielen ongetwijfeld de tombola en het bal. Wat be treft het laatste toonde het dans en amusementsorkest „Metro Combo" zich dermate veelzijdig, dat iedereen zich op de gladde parketvloer naar behoren kon uit leven. t ADVERTENTIE! Automobielbedrijf Bokelwef 88-90 SCHIEDAM Singel 4141 Telefoon 262430 (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, zaterdag. De Jeugd- gemeenteraad van Maassluis was don derdagavond tegen bet voorstel om er bij bet gemeentebestuur op aan te dringen geen bedrag meer op de be groting te zetten voor de Bescherming Bevolking. De stemming was elf tegen drie. Voor stemde de CHU-tracUe; tegen de fracties van Partij van de Arbeid, WD, ARP, KVP en Algemeen Be lang. Uit het motief van de tegenstander? kwam naar voren dat zij voor de handhaving van de BB was. Wel za gen zij graag het militaire karakter wat veranderd en het accent van de BB-taak wat meer op hulp in vredes tijd te leggen. VLAARDINGEN. Op zaterdag 17 en zondag 18 februari zal in gebouw Triangel een fllmweekelnde worden gehouden ter gelegenheid van het 20- iarlg bestaan van de FUmcommissle van de CJV Liefde en Vrede. Zaterdagavond om half acht begint de vertoning van de exclusieve film „Fahrenheit 451". Om half tien begint het boekenbal. Het weekeinde zal worden gehou den onder het motto: „Hoe zal de toe komst eruit zien". Zondag zullen tussen 11 en 17 uur enkele kor ie films worden vertoont over de toekomst, met inleidingen en gelegenheid tot discussie. Verschillen de personen zuilen de inleidingen ver zorgen, onder andere drs. J. E. van Veen en jeugdkapelaan G. van Slobbe Daarna zullen collages worden ge maakt Deelnemers kunnen zich nog opge ven bij J. Romers. Roemer Visseher- -.',) aat 3. tel. 343658. P. Oostveon, Van Beethovensmgel 101, tel. 340956 of bij K. v. Vliet, Voorstraat 57, telefoon 34370», (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Mr. H. G. van Everdmgcn, eigenaar van de „Oliphant" aan de rand van Nieuwp- luis op Voorne en Putten gaat een kort geding tegen de gemeente Rotter dam aanspannen. Hij heeft hiertoe zijn advocaat, me. F. Salomonson uit Dordrecht, opdracht gegeven. De reden hiervan is dat de gemeen te Rotterdam binnenkort wil beginnen met het opspuiten van perskaden vlak om de kasteeltuin. Dc „Oliphant" zou hierdoor in een vijf meter diepe put komen te liggen. ROTTERDAM, donderdag. De heer Chr. J. J. Dankers heeft vanmor gen in zijn winkel aan de Coolslngel met een van gevoel overlopende speech het eerste exemplaar van de door zijn firma t.g.v. de metro-opening vervaardigde langspeelplaat overhan digd aan dc heer H, Delf ga uw (87). Deze man was uitgezocht omdat hij 46 jaar bij dc RET heeft gewerkt. De LP telt 35 melodieën die gespeeld worden door Joop Walvis met ritmische be geleidingen geïnspireerd op de ver-, schillende steden met een metro die de wereld kent. moeten hebben, voor de bestude ring van maatregelen ter verbe tering van het contact tussen overheid en burgerij. Zo delen b. en w. mede in antwoord op vragen van het raadslid voor de PvdA, drs. J. Bastlaans, naar aanlei ding van het feit dat het wijkvoor- llchtings- en inlichtengenbureau in de Vlaardingsc wijk Holy een zodanig succes is gebleken dat Vlaardingen dergelijke bureaus ook in andere wij ken van de stad opent. Rotterdam gaat „sociale raadslieden" aanstellen. Het Schicdamsc College wil, als da gelijks bestuur van de gemeente, eerst zelf de problematiek bestuderen. Mocht tijdens deze studie dc behoefte ontstaan aan besprekingen in groter verband, dan zal dat wel blijken. Met het onderzoek, dat is toegezegd bij de behandeling van do Begroting 1968 in december vorig jaar, wordt spoed betracht. Een eerste stap is reeds genomen in het streven naar een verbetering van het contact tussen overheid en burgerij. Op 19 februari zal in De Rank een bijeenkomst wor den gehouden met een deel van de be woners in de nieuwe wijk Groenoord. Indien deze bijeenkomst aanslaat bij de bevolking zullen meer van derge lijke bijeenkomsten worden gehouden. Andere maatregelen worden door b. en w. bestudeert; binnenkort zal hier meer over meegedeeld kunnen wor den. Het College wijst er overigens op, dat de oplossing van deze materie niet alleen gelegen is in hel aangeven van bepaalde wegen om het contact tussen overheid en burgerij lot stand te brengen, maar ook in het vinden van dc nodige financiële middelen. HOEK VAN HOLLAND, zaterdag. Nog voordal de gemeente Rotter dam de nieuwe plannen heeft gelan ceerd voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Strandeentrum in Hoek van Holland, schijnt er alweer een kink In de kabel te zijn gekomen, De dienst van Stadsontwikkeling in Rotterdam is bezig met de voorbereiding van die plannen, maar het ls weer Rijkswater staat die tegen de plannen bezwaren heeft geopperd. Het al of met uitvoeren van het plan voor het Zuidelijk Strandeen trum Is door Rijkswaterstaat afhanke- Ufk gesteld van de uitvoering van de Rijnpoorthaven tussen Hoek van Hol land en Maassluis. Rijkswaterstaat, die in vele opzich ten in de Hoek grote zeggenschap heeft is van mening dat men eerst de finitief moet weten of de Rijnpoorlha- ven zal worden aangelegd. Wanneer dat het geval is. dan zijn er geen belemmeringen meer voor do ontsluiting van het Zuidelijk Slrand- eentrum. Wanneer echter de haven niet door gaat, dan zal men een andere oplos sing moeten vinclen voor de rij-op, nj-af schepen die in de nabije toe komst de dienst tussen Hoek van Hol land en Harwich zullen onderhouden. Momenteel werkt men voor deze schepen aan een noodoplossing door een steiger te bouwen haaks op de be staande Harwichkade. Deze oplossing dient echter een tu- delijke te zijn omdat de steiger m fei te ongewenst is. Zij wordt alleen ge bouwd omdat men de dienst op Har wich niet wil belemmeren. Zou echter de Rij-npoorthaven niet doorgaan, dan gaat men opnieuw denken aan de aanleg van een haven met zwaatkom ten Noorden van de Noorder pier voor de Harwichlijn. In dat geval zou de ontwikkeling van Hoek van Holland als badplaats, echter zeer dubieus worden, omdat er, een grote hap van het strand zou wor den weggenomen. ROTTERDAM, donderdag, Do RET ii besif te ondenoeken of aan de autobussen andere bultensplegelf moeten worden bevestigd. Ook wordt overwogen een soienoemd treeplank - conlsct un te brengen, wsarbt) de autobus eerst ul kunnen wegrijden nsdst de lastste passagier de tree plank heeft verlaten. Onroerende goederen en woonruimte aangeboden Tc koop In Schiedam, op goede winkelstand Boekhandel mei eesblbllothcek. Renderend be drijf, moet worden verkocht wegens gezondheid eigenaar. Br t*> R3189 Bur. do Schie dammer. Hoogstr 76. Schie dam. 1 Diversen Kapsalon Hélene. De salon voor de betere PERMANENT. Stroomloos voor leder haar *•- schikt 7 90, Héléne-tlèdeper manent, de in««8t Ideale na tuurlijke permanent 10. Gra tis halen en brengen per luxe auto v. permanent. Kapsalon Héiene. RembrancRtaan 2», Schiedam, tel. W7170 1 reduc tie op deze advertentie. Rïi Foto, film en projectie Pasfoto's klaai terwijl U wacht. Foto van Vuuren Aoocitraat t00. Schiedam. Tel. 286720 Let op Juiste adres, R23 Huwelijk Weduwnaar, A O.W65 Jr. zoekt kennismaking met wedu we, leeftijd 58-65 jr, doel hu welijk. Br. onder no. S 2001 bur. De Schiedammer, Hoog straat 70, Schiedam. SCHIEDAM DORDRECHT op ons kantoor te Schiedam hebben wij plaats voor een bekwaam enige ervaring in het maken van bouwkundige tekeningen gewenst. Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Schiedam. groeiend bedrijf bieden wij een redelijk beloonde, goede werkkring, licltaties kunt u zenden aan ons adres Nieuwe Havén 139 te Schiedam. In ons Uw soil!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2