METRO HAD AL 400.000 PASSAGIERS Prof. Van Asbeck wist leerlingen te bezielen Overval op grossierderij leidt tot 8 arrestaties V estzakvakantie naar Hoog-Sauerland U kunt nog mee op 16 en 23 februari a.s. Dodelijke val uit auto na inhaalmanoeuvre Iri Amsterdam komende 3 jaar f 26 min nodig voor sport en spel Ophalen van vuil in New York gestart RET-directeur'QmrstpJn^nde belangstelling in openingsweekeinde Voor 45.000 bij juwelier gestolen Automobilist rijdt in op groep mensen 'WILLEKE HEEFT EEN DOCHTER" Inbraken in Den Bosch Jongelui richten uit wraak ravage aan in bar-clancing PAROOL REIZEN Milt-transplantatie bij hond in VS Driejarenplan in sportnota van hoofdstad FRIES BEDRIJF IMPORTEERT BLOKHUTTEN Jongeman gepakt met hasjiesj pag. 4 - maandag 12 februari 1968 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De Rotterdamse metro heeft het ope- ningsweekeinde naar voorzichtige schatting ruim 400.000 personen vervoerd. Dit is het aantal reizigers dat in Rotterdam op een normale werkdag van alle bus- en tramlijnen gebruik pleegt te maken. Enkele tientallen van de naar schatting 100.000 personen die dit weekeinde in Rotterdam een metro-rit maakten. AMSTERDAM, zaterdag. Hel weekblad Lach-69 vierde gieterm ld - dug in het Amsterdamse Memphlsbo- tel het behalen van het oplagecijfer van 100.000. ENSCHEDE, maandag Jn de nacht van zaterdag op zondag is inge broken bij de juweliersfirma C. Koe link in Enschede, waarbij voor 45.000 aan sieraden werd gestolen. Het deel van de winkel waar werd ingebroken had geen alarminstallatie. (Van onze correspondent) DEN BOSCH, maanda*, De poli tie in Vught heeft in de nacht van vrtfda* op za'erdag de 43-Jarlge J. D. uit Udenhotit gearresteerd, nadat hÖ met zijn auto in volle vaart was inge reden op een groep mengen die een op de weg liggend verkeersslachtoffer hulp boden. Vijf Personen werden gewond, De verwondingen van het verkeers slachtoffer, werden door toedoen van D. aanzienlijk verergerd. D-, die volgens de politie in sterke mate onder invloed van alcohol was, stoorde zich niet aan de aanwijzingen van twee jongens, die het verkeer waarschuwden dat op de weg een ge wonde werd verzorgd. Zij konden zich door snel opzij te springen in veilig heid brengen. De anderen, die op dat moment met de gewonde bezig waren, werden aangereden. Vier van de gewonden zfjn in het ziekenhuis opgenomen. Het zijn de 22-jarige mej. S. Raats, de gewonde die op de weg werd verzorgd, me vrouw E. de Groot, die bij de aanrij ding door D. een dubbele bekken breuk opliep en de heren J. Duits en P. van Vessem. Een vijfde gewonde kon, na verbonden te zijn, naar huis gaan. WILLEKE ALBERT! (voor de burgerlijke stand mevrouw Oonk) heeft zon dagmorgen in de Ziekenverpleging aan de Prinsengracht het leven ge schonken aan een dochter. Ze heet Danielle en ze woog bijna zes pond. (foto Guus de Jong! (ADVERTENTIE) Ga er eens een lang weekend tussenuit en kom terug met het gevoel een echte vakantie gehad te hebben. (V*n onze correspondent) DEN BOSCH, maandag. Een overval op de zcirbedlentngsgroajler- derU N.V. Sllgro Lu Den Bosch ander halve week geleden, heeft geleid tot een reeks van acht arrestaties. De Bom oho politie, die in deze «aak aan vankelijk geen enkele aanwijzing had, kwam op het «poor van de twee da ders van deze overval, toen de hij Sll gro buitgemaakte sigaretten ln de stad te koop werden aangeboden. Dit leidde toot de aanhouding van de 35-jarige werkloze chauffeur L. van O., in wieru woning het geweer, waarmee bij de overval de bedrijfslei der van Sllgro was bedreigd, werd ge vonden. Van O, ontkende echter iets met de zaak te maken te hebben en zei dat hij de goederen op de avond van de overval van een onbekende had gekocht. Op aanwijzing van de bedrijfslei der, die van de andere overvaller een vaag signalement kon geven, werd vervolgens de 39-Jarige werkloze los arbeider M. V. aangehouden, Deze heelt, volgens de politie, bekend de overval samen met van O. te hebben gepleegd. Bij het onderzoek naar deze zaak kwam de politie op het spoor van een zestal andere mannen, die eveneens van inbraken in Den Bosch verdacht worden. Aangehouden zijn de 22-jari- ge S. uit Den Boach en zijn 24-jarlge broer, belden werkloos, die volgens de politie, Inbraken hebben bekend, waarbij ln totaal 500 gulden en. enkele waardevolle voorwerpen werden buit gemaakt. Voorts werden twee Arnhemmers gearresteerd, de 22-jarige modeteke naar T. W. en de 23-jarige graficus H. J., die samen met de 22-jarige barbe- diende E. F. uit Nijmegen van auto diefstal worden verdacht. De laatste arrestatie betreft de 21- jarige jeugdleider H. G. uit Grocsbeek, die m Den Bosch in een pension ver blijft. Hij wordt verdacht van een In braak in een woning, waarbij hij giro* kaarten buitmaakte, waarmee hü la ter bij een juwelier en een kleding magazijn voor 300 gulden aan goede ren heeft gedocht. (Van onze correspondent) DEN BOSCH, maandag Acht jongelui hebben in de nacht van za terdag op zondag In de bar-dnncing De Moriaan in Den Bosch bi} een vechtpartij grote schade aangericht Aanleiding was, dat hun de toegang lot de dancing werd geweigerd we gens het gedrag en kleding. Hierop drongen twee van hen via de keuken het pand btnnen terwHl de anderen de voordeur intrapten. Toen zU binnen waren sloegen zij poten onder stoelen uit en vernielden daarmee het glas werk op de tafels. Verschillende bezoekers liepen schade aan hun kleding op. Drie van do jongens werden geov resteer d. „Overstelpend", zo karakterlaeerde dr*. G. C. van Leeuwen, directeur van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, de belangstelling voor Nederlands eerste ondergrondse. In het algemeen was hfj over de gang van zaken dit weekeinde bijzonder tevreden. Zijn tevredenheid gold vooral de loop der treinen, waarbij zich geen noemenswaardige problemen voor deden, Die waren er op enkele tijdstip pen wel ln de stations, waar als gevolg van de enorme toeloop kartverkoop- automaten en ontwaardinganppara- tuur onklaar raakten. Het station Beurs moest zaterdag zelfs enige ma len gestolen worden. Het waren' in de eerste plaats de Rotterdammers zelf die zaterdag en zondag een metro-rit maakten. Dra. van Leeuwen moest zondugavond vaststellen, dat de oproep van burge meester Thomassen aan de burgerij, niet het eerste de beste weekeinde al gebruik te maken van de vrijkaarten waarvan er 700,000 aan Rotterdamse ingezetenen zijn verstuurd, niet veel heeft geholpen. Maar ook duizenden nlet-Rotter- dummers kwamen de metro proberen, waarbij veel Hagenaars die zondag de voetbalwedstrijd Feijenoorri-ADO bij woonden. Het supporters vervoer ver liep overigens vlot; volgens drs. vim Leeuwen hoeft de nieuwe regeling, waarbij geen trams en bussen meel* over de Maasbruggen gaan, maar ver trokken van en naar «c metrostations Maashaven en Zuidplein, uitstekend voldaan. De RET-direclem- had de indruk dat het reizende publiek nog wel inoet wennen aan de metro. Er moeten nog veel aanwijzingen gegeven worden. De doorstroming aan de controlelijnen vnn de stations liep vaak erg stroef, aldus tl is. van Leeuwen. Het was zaterdagavond bijzonder druk in de Rotterdamse binnenstad. Vele tienduizenden vierden het me tro-feest mee, dat door een speciale gemeentelijke commissie op touw was tezei, met een groot vuurwerk tip het ehouwburgplein en een kermis langs de CoolslngeL Cafés en restaurant:- bleven tot twee uur geopend. Voor velen Is da 3-diafie reb naar Wlllinien (flooR-Hauerland) die Parool Reizen In samen werking mei de N.8. organiseert al een begrip geworden. Verleden Jaar gingen honderden mee. De een om voor hef eerat ski's onder te bfadeo. de ander om slede ritten en lange wandelingen te maken langi de besneeuwde hellingen van de Ettrlsberg, een frisse neus te halen in de gezonde berglucht. Eén ding had leder gemeen; een paar dagen de wlnterellende hier te vergeten om er In VVIIIIngeo vsn te genieten, om na drie dagen terug te komen met hel gevoel eeo echte vakantie gehad te hebben. 3-daags winterweekend slechts j 87.50 volledig verzorgd. Dit Janr staan «r weer een aantal van deze grandioze weekendreuen op het programma. D« vertrekdaia zon: o.it. 10 en 23 Cvbruam. De rel* kan worden begonnen vanaf ledet station in Nederland Vertrek vrttrtsgochUnd terugkaer zundaii- avond Een heerlijk tang weekend dus. 3 dagen naar winters Willingen met AANMELDING Amsterdam: Wibsutatraat 131 ot RuKtn 110, telefoon 1I1M00. notierdam. Westblaak V—11. telefoon 135*30 Utrecht Korte Jamilraat 3, teJ. 1131J Voor êéoptriooh» kamer* geldt een torslag van f 10.—. Niet Inbegrepen ig een sstLVül- teode «totersportserzekerüig 5.— (Van onze correspondenten) BAARN, maandag. De 56-Jarige KR O-medewerk er H. J. A. Nijkamp uit Hilversum is zaterdag op rijks weg 1 in Baarn bij een verkeerson geluk om het leven gekomen. Na een inhaalmanoeuvre waarbij hfj moest uitwijken voor tegenliggers kwam hij met zUn auto ln de berm terecht. Vervolgens schoot hij op twee wielen de weg weer op en viel uit de wagen. BERGEN OP ZOOM. Op de weg van Bergen op Zoom naar Tholen kwam zaterdagnacht de 23-jarige A. Onke uit Breda om het leven toen de auto waarin hl] zat bij Halsteren tegen een verkeersgeleider botste en enkele malen over de kop sloeg. De auto was gestolen van een parkeer terrein in Breda. De bestuurder, de 24-jarige R. V. uit Tilburg, werd ter plaatse gearresteerd. BERGEN OP ZOOM. In de nacht van zaterdag op zondag is de 25-ja- rige mej. M, R. Krickkaart uit Roosendaal dodelijk verongelukt, toen de auto waarin zij meereed te Wouw tegen een boom botste. De 19- jarlge P. J. van L. uit Roosendaal, die de auto bestuurde, werd ematig gewond. VENLO. De 34-jarige heer P. En gelen uit Belfeld kwam in de afge lopen nacht om het leven, toen hij met zijn bromfletB de rijksweg ln zijn woonplaats overstak en werd aangereden door een auto. VOORST. Op de rijksweg in Teuge (gemeente Voorst) werd de 75-jari- ge mej. C. van der Steeg gister avond dodelijk gewond toen zij uit een geparkeerde auto stapte en de weg wilde oversteken. Zij werd aangereden door een passerende auto. GRONINGEN. Op de Hoofdweg bij Marum is in de nacht van zaterdag op zondag de 20-jarige G. de Wind uit Boerakker om het leven geko men toen de auto waarin hij zat frontaal tegen een bootn botste. De bestuurder van de auto, zijn 25-ja- rige broer, werd licht gewond. DINXPERLO. Gisteravond werd de BOSTON, zaterdag (AFP). Dr. John Norman von de Harvard Uni versiteit is Boston (VS) is erin ge slaagd bij een hond die aan bloeder- ziekte leed de milt van een gezonde hond over te plaatsen. Dr. Norman verwacht binnen enke le maanden een dergelijku transplan tatie bij mensen te kunnen verrichten. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. Burgemeester en wethouders van Am sterdam willen in de komende drie jaar 2G miljoen gulden besteden voor de sport en de speeltuinen. Hierin zlin do volgende voorzieningen opgenomen: Het driejarenplan la opgenomen in een sportnota. die burgemeester en wethouders volgende week zullen uitbrengen. Aanleg van een onoverdekte wieler baan van 200 meter ln Sloten, voor zien van demontabele tribunes voor ongeveer 1209 toeschouwers. Verbetering van het hoofd(ho)- ckey)veld van het Wngenerstadion in Amstelveen. Herindeling van het sportcomplex op het Olymplnplein. Aanleg van de sportparken De Weeren (ln Amsterrfnm-Noordh Eendracht III en IV (b(| de Haar lemmerweg) en van een sportpark ton noordwesten van Sloterdijk. Aanleg van velden aan de Trans formatorweg, korfbal velden aan de Orante Vrijstaat kade en van terrei nen ln agglomeratieverband. De bouw van sporthallen op de complexen Elsenhagen en Ookmeer en een sportzaal op het Gelderland plein ln West. Sloop en herbouw van een kleed- gebouw bij het Parkschouwburgter- reln. Bouw van klocdgebouwen voor A.K.C. Blauw Wit, de voetbalver eniging Blnuw-Wit op Sloten, op het Olym pis plein, op het sportpark Elsenhagtm. Verder zullen nog' vijf tien verplaatsbare kteedgebouwen worden gebouwd. De bouw van een kleed accommo datie en een üshockeyhal bij de kunstijsbaan Jaap Eden ln de Wa tergraafsmeer. Voor de watersport: de oprichting van een kanocentrum, uitbreiding van de jachthaven In Durgerdam en het maken van jeugdzeilacconvmo- dotles bij de Sloterplae. I AP 9 februari jl. overleed op bij- na 79-jarige leeftijd prof. mr. F. M. baron van Asbeck, oud-hoog leraar in het volkenrecht te Lei den. Hij was een bekwaam jurist en zijn honderd publlkaties vor men een belangrijke bijdrage tot het vecht. Aanvankelijk concen treerde hij zijn aandacht in hoofd zaak op het koloniale terrein, waarop hij na zijn studie als amb tenaar van het gouvernement van Nederlands Indie werkzaam was. Later verlegde hij het accent van zijn werk via het mandatenreglme van de Volkenbond naar het inter nationale gebied. Hij deed daar be langrijk werk, zowel voor de over heid (o.a. als lid van de Neder landse delegatie bij de Verenigde Naties) als voor niel-gouverne- menk'le Instellingen (o.a. voor de Wereldraad van kerken). TN zijn onderwijs heeft Van As beck tiet steeds betreurd, dat er zo weinig bovennationaal toezicht op de nntionale regeringen bestaat. In het ititernationnle verkeer is de nationale macht nog bijna onge breideld. Er zijn maar weinig onaf- ha nkcUike internationale organen beiast met toezicht op de nntionale regeringen. Tot de belangrijkste behoren zeker de Permanente Mandatencommissle van de Vol kenbond, die voor de tweede we reldoorlog toezicht hield op het ko loniale bewind in de mandaatge bieden, de deskundigencommissie van de Internationale Arbeidsorga nisatie, die toeziet op de naleving van de arbeidsverdragen, en het Europese Hof voor de rechten van de mens, dat in hoogste Instantie waakt over de naleving van het Europese Verdrag over de Mensen rechten. Dat prof. Van Asbeck fn elk van deze organen als onafhan kelijke desundigo werd gekozen bewijst hoe hoog zijn objectieve oordeel, zijn deskundigheid en zijn grote toewijding ook Internationaal werden gewaardeerd. Door prof. H. G. Schermers, hoogleraar in het recht der in ternationale organisaties aan de Universiteit van Amster dam. Prof. mr. F. M. baron van Asbeck In deze functies heeft prof. Van Asbeck veel belangrijk werk ver zet. Toch lag zijn allergrootste kracht elders. "yELE grote volkenrechtïgeleer- den bouwden een eigen syteem ter verklaring vn de rechttregek Soma werd het een atrak «ysteem waarin de werkelijkheid slechts met moeite kon worden geperst. Hun leerlingen vormden een schooi van langs dezelfde wegen denken de juristen, kenbaaar aan het stempel van hun leermeester. VAN Asbeck heeft geen dogma- tisch systeem ln zijn studenten gestempeld. Rechtvaardigheid, bil lijkheid en doelmatigheid voor het bovennationale recht waren zijn leidraden. Hij wist zijn leerlingen belangstelling en liefde voor het vak té geven, meer dan dogmatis me of vaste systematiek. Zij be hoefden niet verder te bouwen met een vastgesteld bestek, maar kon zen zelf nieuwe modellen zoeken, passend bij de nieuwe ontwikkelin gen in de internationale samenle ving. Van Asbeck leidde daarbij, bezield door liefde voor zijn vak en eenegrote persoonlijke belangstel ling voor zijn studenten. Ondanks moeililkheden met zijn gezondheid ontbrak hij nooit bij zijn studen tendispuut waaraan hij voortdu rend bezieling gaf naast de opbou wende kritiek aie de studenten no dig hadden. Hij volgde zijn studen ten niet alleen tijdens de studie maar ook nog daarna. Iedere pu- bllkatle van een oud-leerling werd gelezen en dikwijls ln een persoon lijke brief van commentaar voor zien. TN de twaalf jaar waarin h(j vol kenrecht doceerde is de inter nationale samenleving «terk veran derd, vooral door de opkomst van de internationale organisaties. Van Asbeck heeft zijn leerlingen mee- veranderd. Het recht van de Inter nationale organisaties is een afzon derlijk studievak geworden. Kan het toeval zijn, dat vier van de vüf Nederlandse hoogleraren die ln alt vak worden benoemd tot Van As beck's leerlingen behoorden? Het ia voor hen een voorrecht zijn voor beeld na te streven in een bezie lende begeleiding van de studenten naar zelfstandige beoefening van wetenschap. 33-jarige heer A. Termaat uit Dinx- perlo dodelijk gewond, toen hij in zijn woonplaats de weg overstak en werd aangereden door een auto. NEW YORK, maandag (Reuter, AP). Hoewel het personeel van de reinigingsdienst in New York zater dagavond begon het vuil op te halen dat ilch in de straten heeft opgesta peld Is het conflict tussen dit perso neel en de stad New York nog steeds plet opgelost. Het parlement van de staat New York zou vandaag bijeenkomen om een besluit te bekrachtigen waarbij de staat tijdelijk de reinigingsdienst overneemt van de stad. De Republikeinse goeverneur van de staat New York, Nelson Rockefel ler, koos zaterdagavond voor deze op lossing nadat twee en halve dag van onderhandelingen met de stakende vuilnisophalers geen resultaat hadden opgeleverd. De vuilnisophalers zullen voorlopig worden betaald overeen komstig een tussenvoorstel dat Rocke feller eerder had gedaan. Dit betekent dat zij 425 dollar van de 600 dollar loonsverhoging per jaar zullen krijgen die zij hadden geëist. Burgemeester Lindsay van New York wilde de stakers maximaal een verhoging van 373 dollar toestaan. Hij zei gisteren geschokt te zijn door het optreden van Rockefeller en sprak van een „capitulatie voor de chantage van de vakvereniging". Waarnemers noemde het ingrijpen van de goeverneur een zware klap voor het prestige van Lindsay, die een partij genoot is van Rockefeller. (Van onze correspondent) BERGUM, maandag. Deze week komt in Harllngen per coaster de eerste blokhut-vakan tie bun* alow alt Zweden aan waarvan Romkema'g bureau ln Franeker èr nog dit Jaar vijftig denkt te plaatsen. De blokhutten worden al meer dan vier eeuwen gebouwd op het Zweedse platteland. Ze zitten bij zonder solide in elkaar, aldus de heer Romkema, hebben dubbele muren en kunnen ook gebruikt worden voor permanente bewo ning, De hutten worden ln ver schillende types geleverd en va riëren in grootte van 25 tot 120 m2. De buitenwanden bestaan uit op elkaar gestapelde boomstam men met ramen erin met luiken. Zij kunnen in drie dagen in el kaar worden gezet en kosten tus sen de tien en veertig mille. De eerste twee zijn al verkocht. Het Drentse dorp Vledder krijgt de primeur. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag lp Bergen op Zoom is zaterdag de twintigjarige R. W. uit Enschede aan gehouden, die een hoeveelheid hasjiesj ln zijn bezit had. Hij vertelde het ln Antwerpen te hebben gekocht voor Ongeveer 700 frank. HU bleek al va ker verdovende middelen ln Antwer pen te hebben gekocht. De politie heeft ook dertig jongelui verhoord die met W. In de nacht van vrijdag op zaterdag feest had gevierd in «6n leegstaande woning bij de Bal- öebaan ln Bergen op Zoom, waar ook peppillen warén gebruikt en hasjiesj in sigaretten was gerookt. Ook werden een aantal Jongelui S«arresteerd die met W. de hacht van onderdag op vrijdag hadden doorge bracht ln een onbewoond hult aan de Wouwiestraetweg. Er was eeh Ita liaan bil, B. S. uit Llvomo, die werd uitgewezen. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1