Theo Laseroms hoopt op een eerlijke kans Carnaval in Hilton Smakeloos concert Van Dijk en Engels Koopavond is stap in de goede richting Metroboekje pakkend maar niet geheel nauwkeurig ROTTERDAM RIJNMOND LEERLINGEN VAN CONSERVATORIUM VERLATEN KERK TIJDENS CONCERT HAL GAAT SCHEPEN VAN ORANJELIJN BEHEREN Onderzoek naar schade 'Advance' Consumentenbond: Lou van Ravens fluit Schotland- Engeland Museum-rally voor leerlingen van middelbare scholen Nfemve winkel voor firma K- van Reeuwijk Winterweekend in EWT officieel van start 'Die Ossewa' Sealord: Dagelijkse dienst Rotterdam- Great Yarmouth v.v. Meer carnaval Schooltoneel Jeugdfestival Tien minuten Jargon Den Bosdi-Snarta op zaterdagavond pag. i - dusKdag 13 februari 1668 TTET pijnlijkste van de ervaring, die x het publiek tijdens het gister avond door Louis van Dijk en Eddy Engels in de Laurenskerk gegeven „concert" heelt opgedaan, Is wel, dat zowel voor- als tegenstanders zich volslagen hebben vergist. Wanneer Louis van Dijk Inderdaad enigermate acceptabel orgel had gespeeld of ten minste van enig Improvisatievermogen had blijk gegeven hetgeen men van iemand met zijn reputatie ala jazzpia nist toch had mogen verwachten dan zou er misschien sprake geweest kunnen zijn van een cultuurbedrei ging, zoals deze werd gevreesd. Het stuntelige spel van de twee jongelui, wier dilettantisme In deze zaken over al duimen'lik bovenop Fag, heeft ech ter zelfs niet eens een achterdeur ge opend voor de artistieke ontsporing, die men onder het mom van ruim denkendheid reeds grif bereid was, toe te laten. Het kwaad, dat Louis van Dijk en Eddy Engels tegenover het publiek hebben gesticht, reikt niet verder dan dat de reeds lang opgelost gewaande problematiek von de verantwoorde programmering opnieuw In discussie werd gebracht. Met de verdieping der historische kennis en de afname van de persoonsverheerlijking, die samen hing met de opkomst van het virtuo zen dom in de vorige eeuw, Is een ar tistieke ethiek In de muziekwereld ge groeid, waarin gruwelijke smakeloos heden als bewerkingen voor trompet en orgel van composities van Chopln eenvoudig niet worden geduld. Van daar uiteraard, dat vele conservato riumstudenten, na het eerste Cboptn- stuk, de kerk meenden te moeten ver laten. Echter r— en dat is het trieste, waaraan niemand heeft gedacht er dreigde geen wezenlijk gevaar. Louis van Dijk en Eddy Engels handelden alleen maar zó dom, dat zij allen, die achter hen stonden, afschuwelijk heb ben geblameerd. De enige les, die uit dit dwaze gebeuren valt te trekken, Is, dat de soms gevaarlijke hang naar het experimentele jn de kunst, die onze dagen kenmerkt, tot de grootst mogelijke voorzichtigheid maant. En het zou wel eens kunnen zijn, dat de conservatoriumstudenten op andere plaatsen zullen moeten demonstreren dan in de Laurenskerk. waar men van beleidsfouten als deze nu wel voorgoed genezen zal zijn. ELLY 5ALOM Twintig man motten afvloeien (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Op korte termen, mogeltjk begin april, sal de „Oranje lUn" in Rotterdam het beheer over haar schepen uitbesteden bij de Holland-Amerika-HJn. Door deze In terne reorganisatie worden 20 van de 45 man kantoorpersoneel overbodig. "Waarschijnlijk zullen 15 werkne mer» moeten afvloeien. De overigen zouden elders kunnen worden onder gebracht. Een woordvoerder van de maat schappen Zeetransport N.V. in Rotter dam („Oranje lijn") zei one dat bo- paalde boheerswerkznamheden. o.a. betreffende de technische dienst, <lc nautische dienst en bemanningszaken door dc H.A.L. uitgevoerd zullen wor den. „Het tijdstip van ingang hangt af van Het feit wanneer de H.A.L. In staat is om dit te gaan doen. De werknemers zijn eind vorige week op de hoogte gesteld. De afvloeiingsregeling la dezelfde al» door de H.AL. in het verleden bi ontslagen van HJV.L.-parsonoel werd gebruikt. Die regeling is door G.A.B. en bonden goedgekeurd." BIJ de Hot- land-Amerika-Lijn is door de Inkrim ping van de vloot ruimte gekomen om ook werk voor de Or&nje-lUn te ver richten. MoatBchnpplj zeetransport is dooi de heer Anthony Veder in 1037 Opge richt. In 1058 werden al de aandelen van de Oranje-lijn aan de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij verkocht voor 48 miljoen gulden. De Holland- Anierüta-liln nam later de helft van het aandelenpakket over. De OranJe-lUn onderhoudt een dienst tussen West-Europa en de grote meren in Canada sinds drie weken gezamenlijk geëxploiteerd door de Or&njc-hjn, FjeU Line, Cunard Steam ship Company en de French Line, De Holland-Amerika-Ujn zal door vrijgekomen kaderuimte de schepen van de dochteronderneming, de Rijn vaartrederij J. H. Koenlngsfeld, in de Rijnhaven afhandelen. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag. De Noorse kustvaarder „Advance", die 28 december vorig Jaar b|j de Hoekse Eieren strandde, zal binnenkort bij het avenbedrUf Vlaardlngen-oost op schade worden onderzocht. De „Advance" ia eind vorige week door Van den Tak's bergingsbedrijf van de Zulderpier gehaald en In het water getrokken. Op de helling van Vla a rdi ng en -oost zal het schip nauw keurig worden onderzocht. Daarna zal men In staat zijn om over de omvang van de schade mede- jA delingen te doen. Enkele tientallen leerlingen van het Rotterdams conservatorium hebben gisteravond demonstratief de Laurenskerk verlaten tijdens het concert dat daar werd gegeven door Louis van Dijk en Eddy Engels. De leerlingen negeerden daarmee het verzoek dat voor het concert was gedaan door drs. H. J. Eykman, voorzitter van het college van gecommiteerden tol de zaken der hervormde gemeente. Hij had de aanwezigen gevraagd rustig te luisteren naar het programma waarover, zoals men weet, tevoren een conflict was ontstaan tussen George Stam, hoofdorganist en tevens conser- .vatoriumdirecteur, en de orgel concert-commissie. De leerlingen stonden op na het tweede programma nummer, een bewerking van Chopin, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag „De con sument Is in het algemeen gediend met een verschuiving van de koopge- Icgenheld naar andere delen van de dag dan de thans gebruikelijke. Het instellen van een koopavond is een stap In dc goede richting". Du zt-'gl het bestuur van de Neder landse consumentenbond in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraadsle den. Hij zegt voorts: „Naar het oordeel van hel bestuur zal een afdoende ver betering echter eerst bereikt zijn wan neer elke detaillist de opstellingstijden van zijn bedrijf onder handhaving van cèn bepaald maximum aantal en zo nodig een bepaald minimum aantal uren per dag of per week /.elf zal kunnen vaststellen. Een en ancler uiter aard onder het stellen van regels voor werktijden en voldoende vrije tijd voor hot winkelpersoneel. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De Schiedammer Lou van Raven* leidt op zaterdag 24 februari in Glasgow de voetbalwedstrijd Schotland—Enge land, De Rotterdammer Jaap Bljleveld en de Leidenaar Wlm Schalks assiste ren hem ais grensrechter. Aanvankelijk waa Piet Hommer uit genodigd om deze wedstrijd te leiden, maar de Rotterdammer is nog niet he lemaal hersteld van een auto-ongeluk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De geza menlijke Rotterdamse musea organi seren op 10 en 11 april een Museum- rally voor leerlingen van middelbare scholen. Het (paasvakantie-)evene- ment is bedoeld om het bezoek aan de musea onder de jongeren te bevorde ren. De middelbare scholleren, verdeeld In verscheidene groepen, zullen de zes musea moeten bezoeken. In leder mu seum krijgen zij een (verschillend ge kleurd) declnameformuller, waarop drie taken en een overkoepelende op dracht staan vermeld. ZUn de op drachten uitgevoerd, dan krtfgt de scholier een stempel op een kartonnen autobus, Tenslotte (op de middag van de tweede rally-dag) worden de deel- nnmefomutileren, voorzien van alle stempels, ingeleverd bij een jury, die de resultaten zal beoordelen. De rally wordt aan het einde van de tweede dag besloten met een feestelij ke bijeenkomst in „De Pappegay", waar tevens de prijzen zullen worden uitgereikt. Inschrijven kosteloos voor alle middelbare scholieren (vóór 29 maart) bijt Stichting het Nederlands Belastingmuseum, Parkloan 14. Mu seum Boymans-Van Beuningen, Ma- thencssrrlaan 18, Historisch Museum, Korte Hoogstraat 31. Museum voor Land- en Volkenkunde. Willemsknde 25 en het Maritiem M useum Prins Hendrik, Burg. 's Jacobplein 8, ROTTERDAM, dinsdag Het be stuur van dc debatingclub Rotterdam beslaat thans uit de heren: A. J. A. van Dalen, voorzitter; J. H. van der Griendt, 2e voorzitter; H. Th, W. B. Wouters, secretaris; I. A. Rietdijk, penningmeester; W. F. van Putten, lid, tevens redacteur van het orgaan. SORRY", zegt Theo Laseroms verontschuldigend, „maar ik had van meneer Brox opdracht gekregen om niets te zeggen." De oud-speler van NAC, Sparta, het Nederlands elftal (twee maal) en de Pittsburgh Phantoms doelt daarbij op het feit, dat hij tot dusver alle geruchten over een komst naar Feyenoord hardnekkig heeft ontkend. Door de zaterdag genomen beslissing van de KNVB om naar Amerika „gevluchte" voet ballers weer in genade aan te nemen en toestemming te geven om. met ingang van 1 juni weer voor Nederlandse clubs te laten uitkomen, is voor Theo Lase roms het spreekverbod opgehe ven. „Ik heb nooit zeloten", zegt Laee- roms, teren beter weten In. „Ik heb gezégd dat de Pittsburgh Phantoms mU verkocht hadden aan de Boston Beacons en dat is ook co. Dat con tract heb ik hier in huis, Da&rbU was de bepaling oprenomen dat de transfer alleen door zou gaan indien ik tot een volledig akkoord zou kun nen komen. Maar toen Feijenoord belangstel ling voor mij toonde en we tot over eenstemming kwamen ben Ik er niet verder op Ingegaan. Gelukkig maar dat de beslissing van de KNVB niet negatief is uitgevallen. Dan zou bet natuurlijk niet door zijn gegaan." Bij het geheimhouden van de overeenkomst tussen Feijenoord en Laseroms speelde ook een geldkwes tie een belanigrljk? rol. De Rotter dammers waren bang dat de uit koopsom" van ongeveer 80.000 gul den bij een voortijdige bekendma king wellicht verhoogd zou worden. Laseroms: „Daar weet ik niets van. Ik weet wel dat Sparta een be hoorlijke schadevergoeding heeft ge kregen. Daar ben ik blij om, want ik heb er altijd op aangedrongen dat mijn oude club niets te kont zou komen." En even later: „Begrijp me goed. ik heb het In Amerika akïid prima naar me zin gehad. De Phantoms zijn alle verplichtingen nagekomen en Ik verdiende er goed. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om er voorgoed te blijven. Als ik daarvoor had moeien tekenen zou ik er nooit naar toe zijn gegaan. Voor mijn toe komst is het toch beter om hier te zijn. Ik ben tert slotte al bijna 28." Theo Laseroms komt er eerlijk voor uit dat hij blij is dat alle moei lijkheden tot het verleden behoren en dat hij In het nieuwe seizoen tot dc „sterrenformatie" uit Rotter dam-Zuid kan toetreden. „Dat is toch het ideaal van elke voetballer", aldus Theo. Over de Rotterdamse voetballief hebbers, die de berichten over zijn komst met gemengde gevoelens heb ben ontvangen, zegt de donkere Bra bander: „Ik ben me er terdege van Theo Laseroms: „Het belangrijkste is mijn visitekaartje". bewust dat ik door de supporters niet met open armen zal worden, be groet. Maar waarom zljnrzij zo voor barig in hun oordeel? Ja, ik heb een naam en daarom kan ik dat vooroor deel wel begrijpen. Maar laten ze me een eerlijke kans geven. Stimulans TA IJK, ik beschouw de houding van de mensen als een enorme sti mulans om er het beste van te ma ken. En ik ben van plan ineens goed voor de dag te komen. Het contract dat ik heb zou je een arbeidsovereenkomst kunnen noemen. Ik mag naast het voetballen nog Iets anders gaan doen, indien het ten minste mijn spel niet nadelig beïn vloedt. Maar de eerste paar maanden zal ik me helemaal aan het voetbal len «aan wijden. Ten slotte is een vK'ekaartie het belangrijkste." Denkt hij toch door de aanhangers te zullen worden geaccepteerd? T. L.: „Daar ben ik niet bang voor. Tot dusver ben ik bij iedere club geslaagd, in die zin dat ik altijd een vaste plaats heb veroverd. Ik hoop alleen maar dat de KNVB mij mijn schorsing kwijtscheldt. Want het zou niet leuk zijn om de eerste de beste wedstrijd al te moeten mis sen." HANS REISMANN TYE 1BO0 gasten, die vorige week de opening van de Rotterdamse metro bijwoonden, ontvingen van het Rotterdamse gemeentebestuur een royaal en heel mooi geïllustreerd boekje, „Metro-Schipper mag lk overvaren", uitgegeven door De Ar beiderspers. Zoals ook uit de titel blijkt bestaat het uit twee delen. Een journalistieke reportage over de ge schiedenis van de metrobouw wordt voorafgegaan door een historische tmagbFk op de Rotterdamse oever verbindingen. De schrijver. Aad "Wagensar. is te weinig historicus om die oude ge schiedenis als één boeiend geheel en toch beknopt te kunnen weergeven. Hij maakt interessante momentop- rnm«»n ma gr men nW. in het eerste deel van het boek toch wel een grote lijn. Duidelijk meer op zijn gemak voelde de journalist Wagenaar zich bij het schrijven van eigentijdse ge schiedenis. Hij maakte een pakkende reportage over wat hij noemt een mannenkarwei. Ik zou mij kun nen voorstellen dat veel Rotterdam mers, zelfs na het lezen van alle spe- trale metro-u»tsavf>-> kranten, nog best eens willen bladeren in de Rotterdamse historie van de laatste tien jaar. Zij komen dan bovendien veel interessante gegevens tegen over de metro zoals die nu rijdt. Ik heb ook een naar aanmerkingen op het werk van Wagenaar. Hi.i gaat volkomen voorbij het feit dat de ge meenteraad in 1956 besloot een tramtunnel te bouwen. De beste dingsbeperking en het rijnen van nieuwe inzichten verhinderden deze plannen. Dat had toch we! vermeld moeten worden. Het laatste tunnel stuk ts met. zoals in het boek staat, OP 8 april 1865 afgezonken. En het is od zijn minst onvolledig te schrijven dat bet verzet tegen het viaduct in zuid in de gemeenteraad begon op 1 februari 1962. A] in 1S59 was over w ei? n.'r,1 v-^uwn '"«n een viaduct in de raad fel gedebatteerd, maar hot argument vóór een viaduct, twee jaar winst aan bouwtijd, werd in die tijd nog niet gehanteerd, zoals Wa genaar laat doorschemeren. Ondanks deze en andere nauw- v»yen bet p«land KaïtendrerM in de inleiding) is Wagenaars boekje toch wel 7,90 waard. Wie het koopt moet wel opletten dat hij een solide exemplaar krijgt, want het miine zat zo slecht in elkaar, dat ik na een maal lezen de bladen al los in de hand hield. F.A.N. OUDERKERK AAN DEN IJSSEL. dinsdag. De firma K. van Reeuwijk heeft vorige week een nieuwe gemo derniseerde winkel met schildergrond- stoffen en -materialen in gebruik ge nomen. De heer J. C. van Reeuwijk gaf tijdens een drukbezochte receptie een Interessant overzicht van het 120 jaar oude schildersbedrijf. ROTTERDAM, dinsdag. In het vakauUecenlrum „Die Ossewa" te NoordwUk houdt de centrale her vormde Jeugdraad de Heuvel uit Rot terdam op ïaierdag 17 en zondag 18 februari een win eriveekend. Jonge mensen van 18-30 jaar kunnen er naar toe. Het weekend staat in het teken van Jeroen Bosch. Het programma ver meldt o,m, het creatief verwerken van verschillende schilderijen van cleze schilder (collages, mime, schilderen); de zondagmiddag wordt gewijd aan modern toneel. ROTTERDAM, dinsdag De Euro' peie Waterweg-transporten N.V, (EWT), waarin de RUnvloten van „Yulcaan" en NRV zUn onderge bracht, Is thans officieel van start ge gaan. De opriohtingsacte ia op 12 fe bruari 1968 gepasseerd. De Europese Waterweg-transporten N.V. kan worden geacht raet ingang van 1 januari 1968 alle lopende zaken van de Rijnvaarta(delingen van de N.V. Hamels- en transport-maa;- schappij „Vulcaan" en de N.V. Neder- landsche Rtjnvaartvereniging te heb ben overgenomen. Als datum voor de vlagwisseling van de vloten is 20 maart 1968 geko zen. t ADVERTENTIE* RUILT UW OUDE MEUBELEN IN, bij «inkoop v»n nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie. rxw-itoa -wotukfoft ivv". ooitseedijk 344-364 r.dein hoek ooitplaln lel, 133744 maandag* gesloten ROTTERDAM, dinsdag Rond het middernachtelijk uur vertrekt uit de Prinses Beatrlxhaven het Britse m.8, „Sealord Challenger" dat een iluge- Rlkse dienst opent tussen Rotterdam en Great Yarmouth v.v. Het schip is eigendom van de Sea lord Shipping Company Lui. ill Lon den en onderhoudt een geautomati seerde roll on-roll off dienst op Great Yarmouth, liet K-hip komt ieder morgen acht uur aan en vertrekt lede re avond 12 uur uit Rot lord am. De rederij heeft, voor men besloot de ze dagelijkse dienst uit Rotterdam te openen, een omvungrijk markton derzoek in West-Europa gehouden Hierbij is Rotterdam als tu-.<e haven plaats naar voren gekomen mei ideale voorwaarden voor het roll on-roll of en containervervoer. In samenwerking met Presto Stu wadoors mIJ N.V. is voor de lijn op Great Yarmouth lit de Prinses Bea- trixhaven «en moderne terminal ge bouwd, evenals In Great Yarmouth. De „Sealord Challenger" kan een gecombineerde lading van 55 contai ners, 80 personenauto's en 300 ton ge- pa llettiseerde lading vervoeren. De snelheid bedraagt 16 knopen. Eind deze maand komt een zuster schip in de vaart dat een lijndienst van Rotterdam op Scandinavië gaat oponen, eveneens voor „Sealord Ship ping Company". yfittlmagqué te houden op 24 februari 1968 in de gouden balzaal ucm het Rotterdam Hit ton hotel. De attrarties zulten bestaan uit The Silverstone Steel band en een echt-Hollandse boerenkapel, Pr ins Carnaval met zyn raad zullen de jury normen ter beoordeling i»«h het meest originele kostuum als hoo/dprijs. Carnaval in de gouden balzaal van het Hiltonhotel. Ik heb altijd gedacht dat zoiets niet mogelijk was. Het Hil tonhotel is voor mU het hotel onder de hotels. Daar houd je geen carnaval. Helemaal mis, zu blijkt. De fraaie groene uitnodigingskaart (carnaval in Trinidad) laat er geen twijfel over be slaan. Aan dc ene kant Nederlands en aan de «iidotv kant Engels: Fancy Dress Ball. Saturday february 24 1968 Golden ballroom of the Rotterdam Hilton Featuring The Sllverslone Sieelbaml and The Famous Dutch „BiHTcukapd" band. Het klink,! «olijk heel anders, minder carnavalesk. De enthousiasten die van plan zijn car nu vol in Hilton te vieren moeten er wel op rekenen, dat ze voor hun menu dertig gulden per persoon exclusief bediening moeten betalen. Tussen 21.00 en 23.00 uur kunnen zij zich aan diverse stands voorzien van dc meest smukelijke lekkernijen. Nagerechten en koffie zullen onLsiveeks een uur 's nachts worden gesolveerd, De hoofdprijs is een verblijf (long weekend) voor twee «ergonen in het Orly Hiltonhotel. Tweede prüs: een weekend in Brussel Hilton. Wie meent dat hij er bü moet zijn moet nu reser- vereu: tel. 144044, toestel 4Ü0. IYE Rotlcrdiintse middenstand L* heeft zijn eigen carnaval; op 24 februari ln Palace. De organisatie Ia in katholieke handen, dus goed! Wel moet men lid zijn van een der volgen de verenigingen; kalh. kring, Aeolus- of middenstand. Prijs 5 per persoon. Het dragen van een masker oledo is verplicht. Het feest In Palace gaat onder het motto: ..Mien waar is mijn feestneus?" Op 18 februari wordt (ook in Pala ce) een carnavalsmiddag voor kinde ren gehouden. Er komt een kinder- raad van elf met een eigen prins. Er wordt nog gezocht naar jongens tus sen 8 cn 10 jaar. Opgeven bij mej. A. van I. es-hout. tel. 165401. Toegangs- priis 1.50 per kind. De vermaarde carnavalsverenigin gen Ahoy (Schippers) en Mutua Ami- eltln (toneelvereniging) laten uiter aard niet verstek gaan. Ahoy houdt zijn zitting al op 17 februari (Odeon). ,Muut" heeft weer beslag gelegd op de Rlviernhal, waar voor de 62ste keer een Prins Carnaval wordt ge kroond. Dc Rotterdamse kegelbond feest evem *ns op 24 februari en wel in Odeon. De toneelgroep van de Dalton HBS aan de Sladhoudersweg ln Rotterdam gaat Nederland vertegenwoordigen op het Internationale Jeugdfeatlval voor amateurtoneel Interdrama '68. dat van 4 tot 11 mei In Berlijn wordt gehou den. Onlang* nam de groep deel aan een door het Nederlands Centrum voor amateurtoneel georganiseerde seleetle- dag tn Arnhem. Een van de JaarlUks weerkerende problemen het Rotterdams Jeugd- fesllval, dat op 23 februari start, Is de opening. Ilo« breek Je het U» tussen publiek en kunstenaar. Hoe laat Je 500 jonge mensen ln een avond kennisma ken met diverse kunstvormen. In de afgelopen Jaren hebben de organisa toren verschillende oposslijgen voor dit probleem trachten te ylnden. Vorig Jaar was het een Informele maaltijd, waar b(J werd verteld wat er in het festival stond t« gebeuren. Dit jaar hebben een aantal jonge kunstenaars en een journalist gezocht naar een meer ludieke openingsavond. In de Mauritszaal zal op 23 februari een aantal facetten van de kunst wor den gepresenteerd in een psychedeli sche lichtshow. Diverse uitvoerende kunstenaars, ook in het lichtere genre, Is gevraagd een paar minuten hun kunsten te ver tonen. Ton Hartsuiker. Cees Bud- dlngh, Raymond Delnoye, Jaap Valk- hoff. de sneldichter van Delfshaven, oen beatband, leden van Nieuw Rot terdams Toneel en enige leden van Rotterdamse dansacademle met klas siek en modern ballet. Het ls niet de bedoeling, dat de di verse kunstuitingen op zichzelf staan. Ze moeten z(jn Ingepast in de totale sfeer, die wordt opgeroepen door vloeistofdia's van Bouke Ylstra, oude filmfragmenten, verzameld door Hans Pat list en door Leendert Janzee ge maakte foto's. Dit foto- en filmmate rtaai wordt op alle wanden, vanaf een speciaal voor de gelegenheid gecon strueerde lichttoren, geprojecteerd. Door op twee podia te werken, hoopt men een totaal avotxilang durend beeld te scheppen van de sfeer om de kunst. Jongeren van 18 tot en met 28 jaar, die belangstelling hebben voor dit Rotterdams kunstgebeuren, kunnen zich nog opgeven bij de stichting Kunst voor de Jeugd, kamer 280, EN-gebouw, Coolaingel 6. of telefo nisch 1H380, toestel 25. Alt u na dit celezen te hebben de wenkbrauwen heft en net als ik mom pel ze doen TTmar bepiïit u oud te worden of u bent het al. Het is na- tuurtyk mopeiyk, dat u desalniettemin tot de bevoorrechte klasse der jeugdi- pen behoort, maar dan bepr(jpt u er niets van; u ziet het gewoon niet. Het gaat om sfeer, om ludieke sfeer. Daar moet verder niet over gesproken wor den. Je moet dat gewoon doen. Je moet gewoon hele gekke dingen doen". Je moet op een gegeven mo ment kunnen zeggen: ik rie het zitten. Ik zie het niet zitten. Ik zie op het gebied van kunst veel hoor, maar dit zie ik niet zitten. Ik zie de sneldichter van Delfshaven als vertegenwoordigen* van het lichte genre niet ritten, al zal h(j best goed passen in „de totale sfeer". Wie post daar niet in. K(jfc, het gaat om de vraag: hoe breek je nu het Ijs tussen publiek en kunstenaar? Welnu; men neme een beat band, een lichttoren, een aantal vloeÈsto/dfa's, enige oude filmfrag' menten, een beetje sneldichter, een beetje Jaap Valkhof/, goed roeren, en het (js dooit vanzelf. (Voor mij hoeft het niet.) TJOE lang doet de metro nu eigenlijk -,-x over de rit van het Zuidplein naar CS? Twaalf minuten is tot dusver al tijd door de RET gezegd. Reisduur 12 minuten, staat ook in het dienstrege lingsboekje 1968 van de RET. Maar wie in datzelfde boekje de tabellen be kijkt van de eerste en de laatste rit ten, ziet dat deze ln ieder geval II of 11,5 minuten duurt. In een RET-ad- vertentie heet het „in ruim 10 minu ten van Zuidpte4n naar Centraal Sta tion" en de daarbij afgebeelde klokken gaven aan: „Zuidplein 08,00Centraal Station 08.10" tien minuten. De RET is wellicht sneller dan ze zelf ge dacht heelt. PE metro beeft one jargon verrijkt. Het mooiste woord vind lk; ont- waarding»pparaatJe kont Je daar veel bU voorstellen. Dc directeur van de RET had het selft over klnderont- waardlngsapparatuur. ROTTERDAM, dinsdag. De voor V-' vrVf-r'i» '.ve"k"nd vr-.v?estel'ie be kerwedstrijd FC Den. BoschSparta zal in verband met de t.v.-uitzendtng van de wereldkampioenschappen schaatsenrijden niet op zondag 25 fe bruari maar op zaterdagavond 24 fe bruari worden gespeeld. De lichtwed- strijd in het stadion De Vliert begint om half acht. 'ADVERTENTIE) Steeds meer worde er aan het gemak voor de huisvrouw ge dacht - en brengt de fabrikant werkbesparende, practische gor dijnen, die vlug gemaakt zijn, Enzu Ike bijzond ere overgo rd IJ n- jtoffenverkopen w|J, dubbel- brede overgordijnstof, in twee soorten, waarbij,de hinderlijke naden wegvallen. Dubbelbrede damast van 180 cm en drukscof van maar liefst 235 cm breed, die U uitzoekt, uit 4 verschillende kleuren, per meter voor nog géén vier gulden. damast 180 cm breed drukslof 235 cm breed In onze gordijnstoffen afdeling verkopen wij deze dubbelbrede overgprdljnstoffen, damast 180 cm breed en fleurige drukstof van 235 em breed; ln vier Meu ren, door, elkaar per meter voor CHe t#J. of tlbrlfl, hit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1