Wim van Krimpen zeer tevreden over 'Binnenhuis 68' Rinus Smits vindt het nu welletjes Kinderen over de metro V CITROEN De veilige manier van sparen Rijkspostspaarbank altijd safe! 'Ik werk met uitsluitend eigen geld' Bep Horsten j werd kansloos Oudste telefoon Breevaart is toch kampioen ROTTERDAM RIJNMOND door HanvanderMeijde m4?»« Eerste klas kader Doctoraal Niks TRAINER VAN EXCELSIOR WENST ZIJN CONTRACT NIET TE VERLENGEN Voorwaarden yï Voor en tegen Literatuur in de metro ÜSSSJS?;: atv Geen krant ontvangen? Eerste klas libre Schipper Zimmermann ln maart 100 jaar TEACH-IN SVB p^g. 4 - zaterdag 17 februari 1968 <-T>MNENlIljlS'-directeur Wim van Krimpen Jfi) is zeer tevreden over zijn In ce de beun voor woninginrit Ititng in de Ahny*-hal bij het Hof plein. „Alleen de eerste dag, vorige vrijdag, viel het be zoekersaantal legen. Toen werd de metro in gebruik ge nomenOp de helft van de beurnaren er 10.000 bezoe kers meer dan vorig jaar. Toen kwamen er in totaal 117.000 Ook tn andere oprichten iVan Krimpen tevredener dan In 1MÏ, De berin «let er beter uit. „Er *Uo ho gere eisen aan de «land* gesteld. Er «Un «een .grljxe" deelnemen meer. xoal» vorig Jaar, („Grijs" wit aeggen: nken die bet begrip korting meer cachet reven dan het artikel zelf en bUv. vla inkoopveren lg logen wer ken). Volgen* Van Krimpen *Un er nu alleen „witte" deelnemer» op „binnenhuis". Overig eng rielt hU er prlf» op te verklaren dat h|| bulten de kwestie „grijs of wit" wenst te blijven. Of hU daarin slaagt la een andere *T*k. Er U een «electie on der de deelnemer* toegepast. „Die aelectie ra lk nor verder doorvoe- „Blnnenhuia" la vorig Jaar opgezet door de heer J. NUiwe. van Krimpen Saais teerde hem. zoels hij ook ol eer- er In Hilversum (Expohal) had ge- (Van een onzer ver* lag gever*) BOTTERDAM, zaterdag. Het einde van de wedstrijd om het kam pioenschap eerzte klaa kader in bet district Rotterdam nadert, want aan staande zondag worden de laatste par tijen reapeeld. En vlak voor dat einde 1* er een belangrijke wijziging in de ranglijst gekomen. Bep Horsten, die seker niet een van de sterkste deelne mer* was. wist lot vrijdagavond onge slagen te blijven en stevende ogen schijnlijk op de titel af. De Kleyn heeft daar een stokje voor gestoken, want hij bracht Horsten een gevoelige nederlaag toe, waardoor dete totaal kansloos werd. Wel kwam hij met tien match pun ten gelijk te staan met Bas de Zeeuw, doch diens algemeen moyenne is na zes ronden 21.67 en dat van Horsten l* slechts 13.08, hetgeen een komende degradatie voor hem inhoudt. Wellicht komt Horsten op de derde plaats te recht, want Aüd Buys die niet zo best gt jtart was, verzamelde al acht pun ten on als hij zondag ook wint, heeft hij evenveel punten als Horsten doch een beter gemiddelde Van Waarden- herg. die anders een rol mee kan spe- vorrnt geen enkele bedreiging voor de kopgroep Ook Bik bleef at hier Hij speelde onregelmatig verloor nu eens als een beginneling en leverde dan weer jen prima prestatie Zoals de partij tegen Biemans, waarin hii een gemiddelde van ruim 23 noteerde en ook bij andere deelnemers is het hol len of stilstaan Jan Houw bi ivoor beeld komt best voor de dag, dnrh na wlj7.e won, mocBt deze enthousiaste biljarter drie keer op de knieén De onfortulnlijkstc deelnemer is zeker Biemans, die nog geen enkele keer won en met een serie van drie cijfer» daan. NIJsse Is uit de N V, Beursccn- trum gestapt, „lk kan met de hand op mijn hart zeggen, dat ik niets meer met hem te maken heb. NlJsso zit in Zwitserland, Ik werk ullriul- tend met mijn clgcn geld." Wim van Krimpen Is er een uit een gezin van ver Hij w grintten in Gic-ngrn Van zijn derde Jaar af woont hij In Rotterdam, zijn vader was predi kant. „Ik had vroeger veel steun van de naam van mijn vader. Nu moet lk V'OOK Van Krimpen zich In b«"j* zen begaf, studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit in Amster dam. Hij kwam er tot zijn kandi daats. HU wil over enkele maanden rijn doctoraal In Utrecht doen. „Ik -zal er in dit vak niet veel aan heb ben. Maar het staat In Nederland nog steeds In hoog aanzien." ,31nnenhuis '68" is de derde Rot terdamse beurs waar Van Krimpen bij betrokken Is. Na „Binnenhuis '67" zette hij „HIppy-Happy" (een bedrs voor tiener* cn twens) op po ten. Hij vindt zilt dat hil er een gunstige pers op kreeg. „Die beurs Eeeft veel geld rekost. Het was een moeilijke zaak vis ik zoiets in Am sterdam had kunnen doen. Was het anders gegaan Van Krimpen over weegt niet die <ant uit te gaan Wel heeft lid plannen voor Rotter dam. Op bcursgobled. maar ook op ander terrein Wat precies komt niet uit de verf. „Ik heb een plan voor 1072". H(j wil het eerst hele maal rond hebben, voor hU er meer over zegt, Van Krimpen ligt, 20 blijkt uit een verhaal over reclameborden en stel lages. overhoop met de „Ferolna". „Uitgerekend op mün openingsdag liet Hoffman (directeur van de stichting „Femina"; VdM) zlln aan- köndlglngiborden voor de „I^ntla- rie" naaat mijn binnenhuis letters zot ten. En ook moest ik mün letters van een meter hoog van de stellage laten halen die Femlna or neer had lalan zetten. Ik dacht: die stellage staat er toch Dus gebruikte lk bom voor mijn letters, Ik bon best bereid daar huur voor te betalen." Van Krimpen heeft er geen stellage nanri gozet, „Dat kost me weer duizenden guldens." „Hoffman hwft die letter? eraf la ten halen. HU heeft niet eens een seintje gegeven Ik zie dit als een oorlogsverklaring Wat hij denkt te gnan ondernemen zegt Van Krimpen niet, T^E man, die zelfstandig aan zijn U tweede beurs bezig is. heeft een uitgesproken mening over het nieu we sport- en tentoonstellingsgebouw in het Zulderpark HU verontschul digt zich bij voorbaat omdat hil nog maar zo kort In het beunvak alt. „Maar lk vind het niks. De combina tie sport en tentoonstellingen vind lk niks en de plaats ook niet.1 H|| vlndl hot merkwaardig dat de gemeentt hem nog nooit *Un mening heeft ge vraagd over aen nieuw gebouw. „Waarom zetten te hier op do Heli port niet oen vier verdiepingen hoog gebouw voor tentoonstellingen neer?" Over hot probleem waar de Rotterdamse beursen dan weer tij delijk ondergebracht moeten wor den: „Daar heb ik niet xo over ge dacht." Da grootte van het tentoonatel» Wtm van Krimpen (26) laat zich graag in een van de duurste stoelen van Binnenhuis '68 fotograferen te midden van een drietal lieftallige meisjes Ungsgedcelte van het complex In Zuid bevalt de heer Van Krimpen ook niet. De oppervlakte van 12 000 vierkante meter vindt hli te weinig. Dat het 16 000, laai staan 20 Ü00 vlerkante meter zal worden, wil er bij hem maai moeilijk Jn HU geeft de voorkeur aan een hol van 30 000 vlerkante meter Wim van Krimpen verwacht met deze „Binnenhuis" over de JOOOOO bezoekers tc komen Hu wil van mij weten wol ik pi van vind dm er naast de Feinina" nu een „Binnen huis" Is gekomen „dl< zon bestaans recht heeft bewezen." Hij zegt er zelf van: „Femlna heeft dit onder deel laten liggen. Ze hebben die kans ook gehad En ik houd me aan wnnl'i rvricht rug In ellk geval bUtmft hij nkit op het terrein van Femina tc komen Wal lk er van vind1 Als Van Krimpen zich bij zün leest houdt zal er In Rotterdam blijken ruimte te zijn voor deze twee consumenten beurzen Of ze nu per se in twee „handen" moeten zitten liikt me twijfelachtig. Maai dat Is de schuld van het college van b en win casu de wethouder van economische aan gelegenheden Dat echt ei is weer een heel ander verhaal Dp '8 80 1041 De Kl«vn 1H 33 W 17 44 Horrien J5C 25 80 14 00 Btrrrvan» 27( 25 105 10B1 Pauw 356 :ft 88 38 47 Bik 30 39 3 °4 Buy* 330 IS 120 18 42 Wxiaró«nb«rj 224 39 ai 11 78 Bfk 356 15 128 2331 HlwTwna IK] 15 w 1230 Bpy* 350 15 78 23 33 Pauw 250 15 40 ISto De Kleyr» 350 17 105 20 38 tfaratc» 134 17 26 788 De Zeeuw 350 15 ito 11.13 Waarden be rx !82 15 4ö 12 11 RINUS SMITS vindt het welletjes. De 48-jarige, in Nieuwerkerk a.d. IJssel woonachtige oefenmeester van Excelsior, heeft het bestuur van de Kralingse formatie gisteren laten weten dat hij er geen prijs op stelt zjjn (tweejarig) contract, dat aan het einde van dit seizoen afloopt, te verlengen. „Het wordt me allemaal een beetje te veel", Jicht Rinus Smits, die zelf meer dan tien jaar in Excelsiors eerste elftal heeft gevoet bald. toe Ik ben niet alleen trainer, maar ik doe er van alles bij. Ik b~n m het bc/it van de diploma's heilgymnastiek en massage en ik houd me ook bezig met de verzorging van de spelers. Begriip me goed, ik doe het alle maal graag. Maar ten slotte loop lk al naar de vUf'ig. En bovendien is hel niet meer dan een zakcentje wat ik er voor krtjg. Gelukkir hoef Ik er niet van te leven." Rinus Smits („Als je lang bti de zelfde vereniging bluft word je enorm kritisch op je eigen spelers»") heeft waarderende woorden voor de sfeer op Woudestein, maar even la ter moet hij kwijt, dat het onder de huidige omstandigheden moeilijk werk"ti is „Bij Excelsior hebben wo alturl een achterstand, omdat er geen geld beschikbaar is om spelers te kopen. Daarom moet je ze m de lagere elf tallen en bij de jeugd zelf opzoeken en opleiden, terwnl er links en rechts om me heen gekocht wordt Dat is niet het enige probleem. Het is bekend dat we een fysiek zwakke ploeg hebben Dat betekent dat we bet In de techniek moeten zoeken. Maar zelfs dat brengt nogal eens moeilijkheden met zich mee. *3mits (48): „Onder de huidige d ^heden is het moeilijk wer- Ons trainingsveld bijvoorbeeld is heel slecht En het is zelfs een keer voorgekomen dat we op een trai- nmgsbnt*enkonri?t maar één bal mochten gebruiken. Hoe moet ik de spelers dan techniek bijbrengen'" Rinus Smits, die nu voor de twee de keer een periode van vijf jaar bu de Kiahngers afsluit, zegt nog niet piectes e weten wat hi| het volgen de seizoen gaai doen „Ik heb een paar leuke aanbiedin gen gehad", aldus Smits. „Maar het hangt van diverse factoren af of ik ei op m ga Mim vrouw vindt het niet zo geinig als lk doorga Zn zou hei liefste willen dat lk er radikaal mee stop Jk weet echter niet of ik dat wel kan Ten slotte loop ik al 21 jaar op de velden rond. als trainer dan lk vraag me af of het mij zou lig gen om me helemaal aan mijn prak tijk als heilgymnast te gaan wijden. Je moet dan de hele dag onder LL- balken werken en je bent altijd te midden van rieken en treurige ge zichten. Ik ben Iemand die buiten móet Zijn. Ala lk thuis een kwartier in de kamer zit ga lk al de tuin In". Rinus Smits heeft het de laatste vijf jaar niet gemakkelijk gehad. Toen hij vla Fortuna Vlaardingen en het Goudse Olympla weer In de Kralfngse kringen terugkeerde, had den een aantal oudere spelers een ~-p hun rirrfr"- en was de meest talentvolle speler (Thijs Libregts) juist verkocht. „Maar Excelsior had toen een grote schuld en die is er nu niet meer", zegt Rinus Smits. VTIÏ. hU onder reen beding langer blijven? B. S.: „Denk dat beslist niet. Ik wil beat bijtekenen, maar dan onder andere voorwaarden. Ik sou een be paald bedrag willen hebben, waar ik helemaal over kan beschikken om spelers te kopen." De scheldende oefenmeester zegt blij te zijn dat hij tot dusver altijd de eer aan zichzelf heeft gehouden. „Het feit dat ik nooit ontslag gekre gen heb bewijst wel dat mijn werk gewaardeerd werd. Ik probeer alles alti'd zo goed mogelijk te doen. Als de jongens zondags het veld inlopen moet ik bij mezelf kunnen denken: rneer heb ik niet kunnen doen. Ik kr »g ook nooit kritiek Vóór de wed strijd althans. Wel achteraf, maar dan weet tk zelf ook wel wat er fout is gegaan". Rinus Smits noemt zichzelf enorm agressief en leergierig. „Als iemand me vertelt dat die trainer het beter doet en die het beter weet ga ik bij de bewuste man ki|ken of naar hem luisteren. In mijn vakanties heb jk vele grote clubs bezocht, zoals Real Madrid. Benfica, Inter Milan, noem maar op Ik trek er dan met de tent op uit en laat mun vrouw en kinde ren ergens achter". Zijn toekomstplannen zijn nog vaag omlijnd, maar een ding is zeker. „Ik blijf Excelsior-man. En als ze me in de toekomst nog eens nodig hebben, en jk heb er de tijd voor, zal ik ze zeker hel en". HANS REISMANN iADVEH'l EN1 tESl 1 HucldtgiM nor C il' oCn .n Pinh.fd «ulo DtNUMOSTB. U Ut. 010 WG700 ichtsr hit vif/amtlgubouw K'dam-iuiiJ SPAARBANK uu- »n %m<t 088-iRg Ci lijn 1J00 vwttóftpn. Op d* poitkintoren kunt u de hele dea terecht Nn e»nt»l dewen linift ook op vnjdiöivond of de piiaueliA* koopavond geopend, Voor de poetegwuechapiwn gelden «paft# openingstijden. |J-|OE denken de kinderen van de v^fde en zesde klas van de Jan Prins school over de metro? De antwoorden staan in de schoolkrant: Margriet Hofman: „Ik vind de metro prachtig, want Je hoeft niet In die barre kou te staan". Liesbet van Housen: „De metro is fan- ta*tiseh voor mer en cue c r.n "ene e zaken in zuid hebben en geen tijd te verliezen hebben". Roosje Barnioc: „Ik vind de metro erg fUn, vooral omdat hij zo snel gaat" (■er da Goor dsn: „lk vind het een mooi initiatief Het Is aardig van de burge meester dat hi| de hele stad heeft ge- tructecrd op vrijkaartjes voor de me- tio" Tineke de Otter: Voor mU woidt de metro echt wel een succes". Gerrle Moedt: ..De metro is een grote vooruitgang op het gebied van ver voer. In het jaar 2000 doorkruist hij misschien heel Rotterdam". André lessen: „Ik vind de metro goed Waarom' Hij belet het verkeer niet". j Goo* Verploegen: „De Rotterdamse j metro is de mooiste van heel Europa". Fe<er Visser: „De metro is een belang- rnke vooruitgang in Rotterdam" Barth van Dipleti: „Het is iets heel actueels Dat Is mün mening". Koert Dekker: „Wü hebben pas een uitnodiging gekregen voor de metro, maar er zaten twee kaartje* in". Marjan Oa: ,,Ik vind düt het tijd werd dat de metro klaar kwam. Het ls wel Ingewikkeld" Olla van de Botert: „In het begin zag ie allemaal rommel en dan dacht je: Wat zal dat nu worden Dlkje Buuki „Ik vind het zo'n gedoe met die kaartje*, want je moet maar net kwartjes hebben" Yvonne Palle: „De metro op zichzelf ls niks uan. muar de treinen wel". Nog meer actuele onderwerpen worden In de schoolkrant van de Jan Prins school aangesneden Zo bijvoor beeld de vraag- ^?Ben le voor of tegen harttransplantaties1" Verbüsterend ti het antwoord van Jelte. „De wereld wordt overbevolkt Wanneer de men sen In xre gaan wonen, dan wordt die ook overbevolkt Zo gaan ze door. Op 't laatst ls nergens meer plaats. Dan gouden er toch weer mensen moeten doodgaan om plaats te ma ken". Een nuchtere kijk op de taak heeft Steven: „lk ben er tegen, went je gaat toch dood en het ls ook veel te duur. Dan kan Je beter dood xüo". Wie aan kindaren vragen stelt over actuele dingen kan altUd wel rekenen op een gek of leuk antwoord. Daarom doet men het ook. Het kan dan gtbeu ren, dat sommige antwoorden alleen maar leuk rijn. omdat se so juist riln. Zo vindt Wim de R. dat „De Gaulle ta oud la om president te HJn'N terwUl ene Jacquet stelt: „Hij regeert wel goed op riln leeftijd". TN hot station Rijnhaven van de A metro zal op een bronzen plaat in rtllef een kwatrijn van Jan Prins worden aangebracht. De versregels luiden. „Toen sieh In ha*r bedrMf de stad be lemmerd vond. heeft *U een weg gebouwd en onder sand be dolven. nu \indt rit evengoed akihtelve door den grond al* heel de wereld door de golven." Van de dichter P. C. Boutens zal In het rolt rappenhuis aan de rechter Maasoever van de Maastunnel een vierregelig gedicht op een bronzen plaa n t'chcf worden aangibiacnt. dit gedicht luidt: „Hier *ebl«p rich Rotterdam'* ge kruiste Voer van bovenatrooreach en onder- •troonuoh verkeer: t bloed dat sUn uitweg naar da we reld vond boort waar het nijpt tingaadren door den grond." De gedichten rij» in 1841 doOr de stichting Rotterdam 1958 en het N«- derlandech kunst ver bond af d. Rotter dam aan de gemeente aangeboden. Aanvankelijk toas het de bedoeling deze gedichten aan de beide toegangen va» de Maastunnel aan te brengen. Gedurende de oorlogsjaren rijn de ge dichten echter niet geplaatst en ook daama list plaatsing op rich wachten. De opening van de metro hee/t uitein delijk recht gedaan aan de charme twn de beide kwatrijnen. I Men zegt, dat dit het oudste In gebruik 2ijnde telefoontoestel van Rotterdam is. Het staat In de ka mer van mevrouw D. van Berkel uit de Rösenemianzstraat 3. Me vrouw Van Berkel kreeg dit „an tieke" toestel met bellen m de oorlog en steeds is ze er in ge slaagd het te behoudan. Twee Jaar geleden wilde de PTT het weghalen, maar mevrouw Van Berkel wilde er geen afstand van doen. De PTT Het het maar zo. Maar nu gaat mevrouw Van Ber kel verhuizen en het ziet er niet naar uit, dat ze haar beminde te lefoon mee mag nemen. Neen. zegt de PTT: oude toestellen moeten weg. Ze kunnen storingen veroorzaken. BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.S440. Abonnees buiten R'dam Schiedam kunnen rich wen- doe tot onse plaatselijke agenten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Inder daad is Breevaart kampioen geworden in de s rijd om de dlstrlctstltel eerste klas llbre, maar niet zo overtuigend als werd vermoed nadat hij tea van de zeven partijen achter de rug had. In *t Veld namelijk had andere ge dachten daarover op de slotavond. De man van Kunst en Vermaak zorgde namelijk voor een grote verrassing. Hij versloeg Breevaart niet alleen, waardoor hij ln puntenaantal gelijk me' d<* kopman kwam. maar voerde zijn algemeen gemiddelde zo op, dat h'j ook boven de limiet kwam cn naar de hoofdklasse promoveerde. Met Breevaart gaat dus nu ook in 't Veld naar een hogere klasse Maller clie op de rand van degradatie terecht was gekomen, tapte ln zijn partij uit een ander vaatje, dan hij in. de voor afgaande avonden had gedaan en le verde tegen van Duyn een hardnekkig gevecht, waarin hij tevens zijn moyenne opvoerde en degraderen ont liep Daarenboven scoorde hij de hoogste serie van het hele toernooi Sterk is er In deze kampioenswed- s.rijrl mei gespeeld. Vier van de acht deelnemer.-» eindigden met een laag gemukkUie en het waren alleen Biee- vaart en In 't Veld, die uitblonken De uitslagen Maller 300 24 55 8.33 Van Duyn 132 24 48 6-33 ln 't Veld 200 28 40 7 14 Veltm*n 1M 28 28 539 Rltoneüer 200 42 25 4 76 Snelleman 180 42 34 4.28 ln *t Veld 300 26 46 764 Breevaart 168 26 38 648 De eindstand 1 Breevaart 12 1368 180 53 760 2. ïn "t Veld 12 1393 1W 46 7.19 3 Valtman 6 1143 1M 49 3 to 4 Snelleinan 1203 320 48 608 5 RitmeUer 6 1141 330 26 4.99 6. Moertane 8 im 236 42 432 7 Maller 4 1090 213 K 4.ae 8. Van Duyn 4 te» 307 4* 4.79 ROTTERDAM, zaterdag. Op 5 maart 1968 wordt de heer M. Zimmer mann 100 jaar. Hü la op 5 maart 1868 te Er pel aan den Rijn (Duitsland) ge boren. De heer Zimmermann, die net beroep van ichlpper heeft uitgeoe fend, vestigde zich in 1910 te Rotter dam en ls met een onderbreking van 1B12 tot 1920 hier steeds ge vestigd geweest. Sedert 194S woont hij aan at Larlkal&an 232. (Van een onzer verelajtgevera) ROTTERDAM, vrijdag De SVB- Rotterdam organlieert maandag 19 fe bruari een teach-in ln de aula van de Nederlandae Economische Hogeschool met als onderworp „Krltieae universi teit demokrattierlng van het on derwijs". Inleider» zijn prot dr. A. van Doom (Rotterdam), prot dr. J. Kruithof (Gent), Walter de Böck (SVB Leuven), Eduard Bomhoff, SVB-fractieleider ln de Nederlandae Studenten Raad. (Lelden) en i secretareeae AflTA.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1