Strijd NS A en SVB bij studentenverkiezingen Michaellegioen wil bescherming r.-k. orthodoxie in Nederland 'SCHOOLKLASSEN MOETEN KLEINER' Maatregelen overheid voor taxi's gevraagd STEMMING VOOR GRONDRADEN EN RAAD VAN 50 Ds. J. Buskes leidt dienst teken van verzoening NEDERLANDSE OPVOLGER VAN LIBERTY-SCHIP Prof. Van Gelder op onder wijs-forum: in Gereformeerde kerk in Amsterdam-Zuid PROGNOSES NSR- VERKIEZINGEN i! Ié H I ll 3 s~ h Conflict over scène feuille- film tussen Vara en Wim Verstappen Zeekadet overleden na ongeval met scheepslaadboom TELEGRAM AAN PAUS PAULUS EN BRIEF AAN EPISCOPAAT Smeervetfabriek van Beverol te Beverwijk in vlammen opgegaan Pastoor gaat naar Pinkster beweging over pagin» 4 - maandag 13 februari 1M8 (Van een onzer verslaggever») AMSTERDAM, maandag. Aan de twaalf Nederlandse universiteiten en hogescholen worden deze week dins* dag, woensdag en donderdag de jaarlijkse studentenverkie zingen gehouden. Hierbij gaat het om de samenstel ling van de plaatselijke grondraden en van de Raad van Vijftig van de Nederlandse Studenten Raad NSR). Evenals vorige jaren zijn bet vooral de Studentenvakbeweging (SVB) en het Nederlands Stu denten Akkoord (NSA), die el kaar heftig bestrijden. Ilet N8A heeft het afgelopen jaar het bestuursbeleid van de NSK be paald en in de NSA-verJcintlngspropa- ganda wordt dan ook nadrukkelijk ge weren op de reaultaten van d«e .ja- kelUke behartiging van uw belangen door overleg," Daarnaast verwijt het NSA de SVB, dat het SVö-beleid „meer gericht (s op het vt rbie.dcn van een politieke Ideologie dan op het behartigen van studentenbelangen." Richard de Lan ge, fractievoorzitter von het NSA in de Raad van Vijftig, meent: „Dc SVB la een politieke hobbyclub van menacn van verschillende linkse denominatie», die op die manier hun politieke doel stellingen nastreven. Bit de verkiezin gen wordt het belangenbehartlgtngs- pakket naar voren geschoven, mnnr daarna gaat het de SVB vooral om du pii.Ueka afpeeton Toelagen De SVB heeft het afgelopen jaar oppositie gevoerd tegen het voorna melijk uit NSA-mensen beslaande NSR-be*tuur. In de SVB-propagandn wordt het NSR-beleld gekwalificeerd (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag - Ds J J. Buskes ging zondagmiddag voor In een dienst In de gereformeerde Ro phaölptónkerk te Amsterdam Na bij' na 44 Jaar vormde dit feit de verzoo. nlng ln een theologisch conflict, dat geleid heeft tot «Üchtlng van de gere formeerde kerken In herstek! verband De aanleiding lot het conflict, was de preek van nu wijlen dr. J. G. Geel kerken op 23 maart 1924 in Schinkel- kerk onder andere over do vraag of men höt «preker, van de slang in het paradijs aLs tvn letterlijk feit behoor de op te vatten. Het ontkennend beantwoorden van die vraag heeft ge lokt tot ecu uitspraak van dc synode van Assen Ln 1928, diic hot uittreden van dx. GeoUóerkon en een aantal me destandora onder wie ds. Buskes uit de gereformeerde kerken De gereformeerde synode Is onlangs op de ultspiaak van Assen terugge'" men, Aanvunkolljk werd daarbij sloten do uitgetreden uredlktutten niet toe te staan tn gereformeerde kerk diensten voor te gaan, maar na aan drang van vele zijden werd later be sloten da. Buskes toestemming te ge ven een „verzoenlngsdionsi" te lelden, In de Raphaelpleinkerk. die lang niet alle belangstellenden kon bevat ten een deel kon de dienst vla een radiouitzending volgen ln de Willem de Zwijgerkerk vvaien onder meer vertegenwoordigers van het modern- men van de gereformeerde synode aanwezig, alsmede piof dr E Smellk en ds. S. P- Vermeer, evenals Buskes destijds medestanders van dr Geelkerken. In een verklaring van ds W Baas, praesea van de raad van de gerefor meerde kerken in Amsterdam-Zuid, werd da. Buskes aangekondigd *1* „een vertegenwoordiger van allen die door dy synodale beslissing van des tijds bulten hot kerkverband zijn ge komen." In zijn preek (over een aantal ver zen uk Joiuumes 17) preea ds. Buskes de verzoeningsgezindheid, die deze kerkdienst mogelijk heeft gemaakt. Hij zei, dat er aan beide kanten schuld waa geweest en besloot mot een oproep tot ware christelijke een-I held. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. „Een praktische, goedgerichte op voeding is niet te geven in een lagere-schoolklas met veertig of vijftig leerlingen. Het kind, dat op een bevoorrechte school in een klas van maar twintig leerlingen zit, heeft direct al meer mogelijk heden. Als wij praten over demo-, cratiserlng van het onderwijs, dan is allereerst een drastische vermindering van de klassebezet ting van belang. Prof. dr. L. van Gelder uit Gromn- ?:en zei dit gisteravond als lid van een orum, dat op uitnodiging van de Stu denten Vakbeweging afdeling Amster dam in de Brakke Grond Inging op vragen over do democratisering van het onderwijs, in het bijzonder over de toegangswegen van het wetenschap pelijk onderwijs Het forum, dat onder leiding stond van dr, L. van dor Land, had als lei draad elf door een SVB-eommlssle opgestelde stellingen, waarin word! uiteengezet, dat sociale en. daarom ook financiële barrière® de gang naar een universiteit niet staan. in dc weg mogen Politiek Prof, Van Gelder noemde ctó veran dering van de onderwijsstructuur ln de eerste plaats een politieke z&ak, in tegenstelling tot dr U. R Gras, werk zaam in de onderwijs-mearch tt Utrecht, die moe mie dat eerst de op vattingen over onderwijs in brede la gen van de bevolking zouden moeten worden veranderd. Dr. Gras vroeg 2lcb af, wat de SVB zich precies van de maatschappij voorstelt. „Wanneer een revolutionai re verandering van de westerse sa menleving wordt verlangd, dan moet dat ook m de discussie over het on derwijs aan de orde komen," aldus dr. Gras De heer E, Steenbergen, voorzitter van de ondeiwljzerafederalie wilde mét de SVB wel een politieke zaak maken van de onderwijsvernieuwin gen „De financiering is een centraal punt en onderwijs mankt een kwart van de begroting uit. De politieke par tijen blijven eclitei mooie woorden gebruiken, /onder te trachten die in praktijk te brengen Onnmt'lii Prof. Van Gelder sloot daarbij aan met dc opmerking „In onderwijskrin gen heerst een afgrijselijk gevoel van onmacht. Men weet wat er gedaan moet worden, maar krijgt geen duide lijke lün aangegeven door de beleWs- instarvues." Drs A. Pais die de V.V.D. vertegen woordigde verklaarde zich tegen kos teloos onderwijs: „De miljonair kan do studie van zijn zoon best zelf be- koatigen." Daarover werd later vanuit dc zaal gezegd: „De miljonair zou ook best de studio kunnen betalen van jongeren, wier oudera geen geld heb ben. Daar gaat het om. Dra. Paia zei de visie to missen op de radicale om wenteling van de maatschappij, die voor de deur staat door de technische, ont w i kkell ng en b uloma Ilse ringi iff S §2 ?S K *5*2 nis „inactief", „laks" en „onkritisch" Volgens df BVB nam di NSR veel te Weinig krachtige «telling legen maat regelen van de minister van onderwlts en wetenschappen, zoals de bezuini gingen op de studietoelagen en de aangekondigde verhoging van het In schrijfgeld „Om het overleg met de rn nister gaande te houden." meent SVB-fracUevoorztUer Eduard Bom- hoff, „liet het NSR-besluur één voor één de eisen van de NSR vallen. Men wilde het de minister niet te moefllfk maken. Zelf# een protest tegen dc schandalige late uitkering van de toe lagen bleef ochterwegc." Volgens Richard de Lange le de te genstelling NSA-SVB die tussen inte gratie en confrontatie. „Het NSA wil dat de studentenvertegenwoordigers betrokken worden bij alle fasen waai- ln het onderwijsbeleid tot stand komt," zegt hij, „Wij streven naar de Scandinavische situatie, waarbij de studenten vertegenwoordigd zijn in londelilke organen, zoal* in Nederland de Academische Raad. De SVB creëert of veronderstelt een belangentegen stelling tussen de studenten en de overheid, waarbij de studenten door demonstratieve acties hun eisen moe ten probei en door te drukken Typisch recht»' „Het NHA Is een typisch rechtse or ganisatie, die wordt gemanipuleerd door een klein groepje mensen, dat op NSA svn PRO Rtud '7? ANP» Drill* Corp» Klndhovrn Drlèrterlo persoonlijke macht en glorie nit is, oordeelt Henk Vlaar, de landelijk voorzitter van de SVB. ,4e zoa kun nen proberen de NSA-filosofle te be strijden, maar dan blijkt vaak dat ze hem zelf niet begrijpen. Vandaar dal wij gedwongen zijn ons vooral tegen personen ln het NSA en het NSR-he- stuur te keren." Naast SVB, NSA en hot ln vier plaatien deelnemende Algemeen Non-Politiek Studentenbelang (ANPS) doel dit jaar aan vijf univer siteiten ook de nieuwe groepering Slud'75 aan de verkiezingen mee „De partijen in de NSR en de grond- raden zijn voortduren/1 in politieke gevechten gewikkeld. En vaak gaat het daarbij om zeer kleine punten' of de notulen wel op tijd waren, of een bestuurslid wal geld mocht lenen voos de kosten van zijn levensonderhoud, of de een sympatisant van Marx en de ander van Van Riel is." aldus het ver kiezingspamflet van Stud'75. Om die Impasse te doorbreken heeft een vrij kleine groep mensen, waar van een aantal afkomstig is uit de uit eengevallen Progressieve Studenten Organisatie (PSO), in januari van dit jaar Stud'75 opgericht. Tii8Henoploe»ingen Voorzitter James van Lldt de Jeude zegt: 4WiJ wjüen proberen in de vast gelopen NSR weer wat vooruitgang te brengen door de partijen nader tot el kaar te brengen. Voor NSA-lelders Is het vaak moeilijk om mee te gaan met een goed SVB-initiatief en vice versa. Stud'75 kan dan tussenoplossingen voorstellen, waar beide partijen mee kunnen instemmen," Hij geeft toe dat het programma van Stud'75 inhoudelijk wel enige overeenkomst vertoont met dat van het NSA, maar volgens hem Ia Stud'75 uniek door de „zakelijke, pragmati sche benadering" van de atudenien- problemen. Een nieuw Idee van Stud '75 is ver der de „professionalisering van de studentenvertegenwoordiging" door ln het NSR-beatuur naast studenten ook betaalde academici op te nemen, „Dan lopmt we rmwium het mi to dat het technocraten worden, maar in ieder ge/al k'ijgen v.«> efu d. -.kundiger vertegenwoordiging van de studen ten voorspel: nj) Zowel NSA als SVB verwachten, dat b U'l 75 cr jifi 70 mm ai« Cl» vioegere' PSO m zal slagen om a's miidenpar'ij nn crew rue itve rol 'e spelen Jamc4 van Lidt de Jeude is het daar me ■nee eens ,De PSO ontwikkelde ie weinig initiatieven had u- weinig In houd, zodat hij bij ieder punt alleen maar tussen NSA en SVB kon kiezen Wij zijn van plan om zelf met voor ste lien te komen, waarbij we ons te- gi n geen enkele partij willen afzetten NSR-preskUmt Roeland Gilijamse rekent erop, dat clit jaar een grorer deel van de studenten /al gaan *tem- men dan In 1907 ftoen was het lande- lijk percentage 42,89) „De studenten voelen /ich 'Heedb rrnrr betrokken btj de onder wij'.problematiek," zeg hij De NS 14-president verwacht dat het volgende week „grotendeels sfeerver kiezingen zullen worden. Er ls een duidelijk politiek alternatief: voor of tegen het NSR-belmd Vin onze radio- en telev'sieredaeteur HILVERSUM, zaterdag De afie-1 verm* van Feuille-fJm, die vrijdag avond ln Mie»-en-scène zou worden) uitgezonden en die gemaakt waa door Wim Verstappen, ia niet op het scherm gebracht omdat de maker heeft geweigerd de daarin opgenomen spot vin Eldorado (de op te richten omroep van het Hoepla-team Ban» Verhagen, Wim van der Linden en W. T. Schippers) er uit te knippen. De redactie van Mies-en-Bcène die' de film toch a] n et sterk vond en ern stig betwijfelde of er nog mogelijkhe den tot voortzetting van de Feuüle- film na het produkt van Wim Ver stappen aanwezig zouden zijn, had voor uitzending van de aflevering al» voorwaarde gesteld dat de EJdorado- pot er uit moest en dat Wim Verstap pen zich aan de spelregels, nl. een In terview met Mies Bouwman zou hou den. Verstappen, die vorige week vrüdaf de opdracht kreeg, guag vrijdagmiddag nog akkoord maar vlak voor de uit zending deelde hij de redactie van Mies-en-scène mee geen zin meer te hebben ln het interview. Omdat de voorbereidingstijd In ver band met de Cinemanifestatie in Utrecht nog al kort waa, ls Verstappen aangeboden zijn ongunstig ontvangen aflevering over te maken. Ook dat heeft hij geweigerd. RAPPORT VAN VERVOERSORGANISATIES (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. De ver voersorganisaties FNOP en KNVTO, waarin onder andere de Nederlandse taxi-ondernemingen zijn verenigd, be pleiten ln een rapport aan staatssecre taris M. J. Keyzer (verkeer en water staat) een gToot aantal maatregelen, die de overheid sou motetten nemen om het vervoer per taxi te bevorde ren. Uitbreiding va het aantal taxi standplaatsen is volgens de belde or ganisatie» dringend nodig, vooral ln de nabijheid van spoorwegstations, bus- en tramhaltes, voorts wordt ge pleit voor verkeersfacilileiten, zoals opheffing van stopverboden, onthef fing van verboden om linksaf te slaan en mogelijkheden om in een afgeslo ten binnenstad te rijden. Waar moge lijk zouden, volgens het rapport, be zette taxi's gebruik moeten kunnen maken van vrije banen voor het open bare vervoer. Ten slotte bepleiten KNVTO en FNOP enige belBsting/aciliteiten voor de taxibedrijven, zoals die ook in het buitenland bestaan. bereikt door Btandarisering van het wagenpark. Het gebruik van kleinere wagen» biedt naar het oordeel van KNvTO en FNOP geen mogelijkheden tot verlaging van de tarieven. De or ganisaties zijn geen voorstander van het systeem van inclusieve tarieven. In de praktijk zouden daar minder; gunstige ervaringen zijn opgedaan. (pnpecompeerdj Louis Knuvelder Lager tarief Het bedrijfsleven zelf, aldus de or ganisaties, zal ook een aantal maatre gelen moeten nemen. De taxi's zullen een opvallende kleur moeten krijgen en voorts gebruik moeten maken van moderne communicatiemiddelen zoals de mobilofoon. Om het vervoer per taxi populaider te maken achten de organisaties een verlaging van de tarieven noodzake lijk, die wellicht zou kunnen worden MAASSLUIS, maandag. (ANP) Zaterdagmorgen heeft op de kade te Maassluis een ongeval plaats gehad, dat het leven heeft gekost aan de 18- jarige zeekadet Theo Jordaan. Tijdens het aan boord hijsen op het zeekadettenachip Abraham van der Hulst, van een lasaggregaat met be hulp van de scheepslaadboom, stortte de laadboom neer op twee op de wal staande zeekadetten. Theo Jordaan werd zwaar gewond en overleed 's middags in het Holyziekenhuis te Vlasrdlngen. Volgens de politie zou een onder zoek hebben uitgewezen, dat de hij strommel aan boord van het schip niet voldoende geborgd was. "V WA TNAMWUKT 8MHNUJUXG KV. Da Verenigde Machinefabrieken Stork-Werkspoor heeft een order uit Joegoslavië ontvangen voor de bouw van 6 Unity-schepen. Het Unity-schip werd vorig jaar In opdracht van de machinefabriek Stork ontworpen door het raadgevend ingenieursbureau Sea Transport Engineering ln Amsterdam. Dit scheepstype, onder meer bedoeld als een vervanging van de Liberty- en Victory schepen kan werken met een kleine bemanning als gevolg van de half-automatische bediening. De „Unity" heeft een lengte van 140 meter, een laadvermogen van 14,000 ton en een dienstsnelheld van 14 my). (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Ongeveer 750 aanhangers van het Mi chaellegioen hebben zaterdagmiddag op een demonstratieve ver gadering in een voor de helft gevulde zaal van het Utrechtse Tivoli in een telegram aan paus Paulus gevraagd maatregelen te nemen ter veiligstelling van de orthodoxie in Nederland. In een brief aan het Nederlandse episcopaat hebben ze verder ge vraagd om maatregelen tegen de progressieven en tegen de zeden verwildering in de Nederlandse kerkprovincie. Tijdens de vergade ring, die werd geleid door een van de initiatiefnemers van het le gioen, de publicist h. Knuvelder, was geen discussie toegelaten. Het Michaellegioen, dat zegt na mens tweederde van het kerk volk te spreken, heeft in Utrecht getuigenis afgelegd „van onwrikbare trouw aan de rooms-katholieke kerk en aan het oppergezag van Petrus en de persoon van Uwe Heilig heid". Het betreurt emrtu? dat mn name in Nederland leerstellingen en praktij ken worden opgedrongen die met in overeenstemming, vaak zelfs in te genspraak, zijn met de uitspraken van bet hoogste leergezag en de Traditie, waardoor talloze gelovigen ln verwarring worden gebracht in zake geloof, zeden, liturgie en ge zag." Verwarring Omdat, zoals een der organisatoren het u tc-ukte, trouw a?n Rome n et betekent dat men de Nederlar bisschoppen wil passeren „Wij weigeren ten minste vooralsnog te geloven dat dit nodig is" stuurde de vergadering ook een brief aan het episcopaat. Hierin wordt ge vraagd om een einde te maken aan de verwarring tn de Nederlandse kerkprovincie en met gezag geloofs- en zedenleer in trouw aan de eeu wen-oude Tradii' e 'e handhaven Landurig gejuich volgde op het voor lezen van de passage in de brief, waarin wordt verzocht geen „bege leiding van de N euwe Catech.smLi> meer toe te laten voordat die Cp'c- chlsmus In volledige overeenstem ming is gebracht met de katholieke leca Bij de ingang van het geb uw werd de oude Catechismus te konp aangeboden tegen een bedrag van 50 cent. De heer Knuvelder verklaarde als doel van het Michaellegioen te zien „het opwerpen van een dam tegen de Kerk-revolutle en het bewaren en verstevigen in zichzelf en m hun naasten van trouw aan de kerk, het geloof dezecenleer ce liturgie en -e sacramenten" Wat n N'^er'^rd aan vernieuwing wordt voorgesteld, beschouwt hij als de „meest funeste vernieling", Wat blijft er over van de getuigende kerk, zo vroeg de heer Knuvelder zich af, wanneer onze priesters en re lig euzen zich blykbaa> schamen om getuigenis af te leggen van hun levensstaat en zich als gewone bur gers gaan kleden? De vergadering antwoordde met een langdurig ap plaus. StnulmoeUi" De voorzitter onthulde een „stoutmoe dig plan" om zelf zendtijd voor ra dio en televisie te vragen ten einde de oppermacht van de publiciteits media te doorbreken. Hij sprak vao KRO-uitzendingen „waar je van rilt en als gewoon fatsoenlijk mens niet naar kijken en luisteren wilt" en vroeg zich af of er wel een objectie ve katholieke krant bestond. De KRO en het IKOR hadden van het legioen bericht gekregen, dat ze niet op de vergadering welkom waren. De NTS mocht we] filmen. Van de initiatiefnemers waren twee niet op de bijeenkomst aanwezig F. Brunklaus wegens ziekte en dr. J. van der Stap wegens werkzaamhe den. Tot de sprekers behoorden be halve de heer Knuvelder de Nij meegse student F. Haymakers, die *luvies ut breven aan het le0* i voorlas en rector F. Allard uit Ven- lo. De schrijver W. Hoffman deed het voorstel het telegram niet naar de paus te sturen, maar naar het epis copaat en de apostolische nuntia tuur. Zijn verzoek hierover te stem men werd afgewezen, omdat ai- dus de heer Knuvelder het ap plaus na het voorlezen van het tele gram duidelijk had gemaakt dat stemming niet nodig was. (V»n onic correspondent) BEVERWIJK, maandag Gister avond te bH een uitslaande brand b(j de Beverolfabrieken te Beverwijk de smeervetfabriek tn bal no 2 in vlam men opgegaan. Achter de brandende fabriek be vonden zich oltetanks met enig® mil joenen liters olie, terwyi naast de fa briek een grote houtopslagplaats stond. De Beverwijkse brandweer, later geassisteerd door de brandweer uit veleen, wist de brand tot de sraeer- vetfabrièk te beperken. De schade wordt geschat op enkele tonnen. De oorzaak van de brand ls nog niet bekend GRONINGEN, maandag. Pastoor A. B. Dijkman van de Sint Francis- cusparochle le Groningen heeft zijn functie neergelegd. Dit is gisteren tij dens de missen in de parochiekerk meegedeeld door kapelaan D. ten Dam. Vier weken geleden had pastoor Dijkman, die reeds lange tijd belang stelling had voor de Pinksterbewe ging. vanaf de preekstoel verklaard, dat hy verlof had gekregen zich nader te beraden over de „weg welke hy met God had te gaan". Kapelaan Ten Dam vroeg de paro chianen voor pastoor Dijkman te bid den, opdat hij rust mag vinden m dat gene wat hij gezocht heeft, en respect op te biengen voor de mens Dijkman, De pastoor, die er geen doekjes om wond dat hij het met allerlei zaken in de kerk van Rome niet eens was, be zocht al geruime tijd byeenkomsten van de broederschap van het Volle Evangelie. "Waarschijnlijk zal hij nu ook by deze groepering aansluiting zoeken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1