Bokser Leo v. d. Valk verkoper-met-stunt Tegenvaller: vrieshuizen zijn verstopt Daaraana maandag. i T.S.F. 1 heeft bij Contact 1 geen en kele moeilijkheid gehad. Er was zeker een verschil van een klasse met deze tegenstander en de uitslag 100 was geenszins geflatteerd. T.S.F. blijkt in uitstekende vorm; jammer, dat hel de kans op automatische promotie niet meer in eigen hand heeft. De punt achterstand op het leidende Amroba I kan slechts worden overbrugd door een misstap van de laatste. Gusto-Muziek met populair concert Groot tennis toernooi in Sporthal bij TSF-lustrum Weinig voetbal in Schiedam DlIS VERLIEST DOOR SLECHTE AFWERKING SCHIEDAM Duits concern 'Degussa': bouwplannen in Europoort TSF I SLAAT CONTACT I- MET 10-0 SERVICE I VERLIEST VAN XERXES Weekend-conf eren t i e Herv. Jeugdraad in Oud-Poelgeest MAR SCHIPPERS (FORTUNA VL.) BENUT STRAFSCHOP IN DERBY FORTUNA VL.-HERMES D.V.S. annfniF NVY helpt leden bij het invullen van belastingbiljet WIENER EISREVUE MARGRIETHAL SPORTZAAK IN PASSAGE SVDPW komt to t 2-1 zege VERLORENEN GEVONDEN Verolme gaat samenwerken me! lupfnse scheen werven maandag 19 februari 196B - pagina 5 w eense ijsrevue neemt bezit van de Sporthal (Van een onze verslaggever?) SCHIEDAM, maandag. Voor twee weken wordt aan de sport beoefenaren. die gebruik maken van de Sebiedainse Sporthal, weer eens een halt toegeroepen. De Wiener Eisreviie is sinds gis termorgen in de hal getrokken, niet alle bedrijvigheid van dien. Vooralsnog zijn hel de technici en de ijsroakers die de dienst uitmaken. Zij moeten zorgen voor de perfect gladde vloer, waarop vanaf woensdag avond a.s. de schaatssterren en sterre tjes, naar de revuedirectie hoopt, zul len schitteren. Men begon echter met tegenslag. Een groot aantal van de 160 48 meter lange vrieshuizen, bleek verstopt te zijn. Dat betekende met man en macht doorspuiten en schoonmaken. Maar gisteravond lag het buizennet toch volledig en gemonteerd op dc sport-1 vloerhal en de koelvloeistof, die er doorheen gepompt werd, deed ze al wit uitslaan. Over de buizen komt een laag zaagsel, waarop later water wordt gespoten. Voordat dc eerste voorstelling gege ven wordt, moet er nog heel wat ge beuren in de hal. Opbouw van de tri bunes, met circa 2500 zitplaatsen, kleedruimten, plaatsen voor de or kestleden, het aanbrengen van de no dige verlichtingsattributen, enz. Dit alles opdat de toeschouwer weer getuige kan zijn van een ijsfeest, dat voor de tweede maal in Schiedam gaat plaatsvinden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het chemische concern Degussa uit Frank furt ara Main voert onderhandelingen met het havenbedrijf Rotterdam, met als doel zich op de laatste honderd hectare industrieterrein in Europoort te vestigen. Een woordvoerder van Degussa deelde ons gisteren mee dat men pas over een half jaar met definitieve be richten hierover kan komen. „Wij kunnen eventueel ook naar België of Frankrijk gaan". Degussa Deutsche Gold- un SI1— berscheiöe Anstalt, voorheen ïlössler heeft 18 febrieken in Duitsland. Wanneer de keus op Europoort zou vallen, zal daar o.m. siliciumdioxyde (kiezelzuur)'worden geproduceerd. De zegsman van Degussa noemde ons de „voortijdige berichtgeving over onze bouwplannen in Europoort' scha delijk voor Nederland. „Wij worden overstroomd met telefoontjes van kranten en van banken, die het pro leet willen financieren". In Europoort is nog iets meer dan 100 hectare grond voor uitgifte be schikbaar. Met vestiging zoals Degus sa van deze Duitse chemische indu strie zou men vrijwel „uitverkocht1' zijn. Als plaats van vestiging zou het ge bied rond het Hartelkanaal zijn uitge kozen. De eerste bouwfase voorziet al leen in de constructie van een fabriek later zou kunnen worden aange vuld. Hiermee is een investering van enkele honderden miljoenen guldens gemoeid. De jaaromzet van Degussa bedraagt anderhalf miljard gulden. Het opbouwen van de 'jsvloer inde Sporthal Met man en macht werd gewerkt om de verstopte vriesbuizen door te blazen. T.S.F. 2 is duidelijk van slag. Tegen Tavenu 1 kwam Wittop Koning C.S- niet verder dan een moeizaam 55 gelijkspel. Nog staat T.S.F. 2 op de tweede plaats, doch de voorsprong op de achtervolgers is in twee weken tijd van vier tot één punt teruggelopen. De kanesn voor T.S.F. 2 op promotie zijn dus aanmerkelijk gedaald. T.S.F. 3 kon het na de uitstekende prestaties van de laatste twee weken bij het sterke T.T.C.K. 2 niet bolwer ken; een 73 nederlaag. De Schie dammers boden toch meer tegenstand dan mocht worden verwacht. T.S-F. 4 tenslotte had een uitsteken de week. Het won zelf met 91 van Stadhuis 2 en zag bovendien Xerxes 5 verliezen van Stokvis 2. T.S.F. 4 heeft nu de tweede plaats op de ranglijst veroverd, met één punt voorsprong op Xerxes. Als deze tweede plaats be houden kan blijven, zijn er promotie wedstrijden in het verschiet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De Her vormde Jeugdraad te Schiedam orga niseert op 16 en 17 maart weer een weekend voor jongere leden van de gemeente in het vormingscentrum Oud-Poelgeest te Oegstgeest. Het weekend vorig Jaar, eveneens üi Oud-Poelgeest, is een groot succes ge worden. Thema van bespreking Is ditmaal: „Toekomst hebben, toekomst geven Dr, Van Veen zal spreken over „De christelijke gemeente-- als voorhoede van de toekomst", daarna wordt ge sproken over de mogelijkheden en de moeilijkheden van de toekomst en de wijze waarop men zich daarop kan voorbereiden. In kleine werkgroepen wordt het gespreksthema dan verder uitgediept. Opgave voor deelname kan tot 1 maart geschieden bij de heer A. C. de Voogd. Galjootstraat 12a, Rotterdam, tel. 155880 (kantoor 260727). ilIjjUJmiH SCHIEDAM. Iriia31l3klk.lhl maandag. Het eerste team van Service heeft te gen het Rotterdamse Xerxes een 6—4 nederlaag geleden. De beslissing viel pas in de laatste partij, na een zeer bewogen strijd, die bijna 4 uur duur de. Het begon voor Service hoopvol. Van Koetsveld klopte Baumgarte in twee games, Knikkenberg maakte te gen Bussching gelijk, waarna van Slobbe met 16—21 en 19—21 Seelaar klopte. Service verloor het dubbelspel, dat uiterst spannend verliep. Xerxes kwam op 32 door een niet onver wachte zege van KJiikkenberg op Van Koetsveld. De Xerxes-speler Baumgarte pres teerde het Van Slobbe z'n tafeltennis- wil op te leggen. Service kwam enigszins terug en Bussching verkleinde de achterstand tot 4—3. Een geladen Van Slobbe heeft daar na alle pogingen aangewend om de sterkste Xerxes-speler Jan Knikken berg te kloppen. Het werd een goede partij tafeltennis. Nico van Slobbe won de eerste game met 2118. De tweede won Knikkenberg met 21—15- In de beslissende game liep Knlkken- ber uit tot 10—4, Van Slobbe haalde op en kwam zelfs met 1512 voor. Maar de Rotterdamse captain bracht tenslotte met 21—19 de partij op zijn naam en de stand op 53. Van Koetsveld maakte 5—4 door Seelaar te verslaan maar Dlck Bus sching slaagde ér In de slotpartvj niet in althans één punt voor Service in.de wacht te slepen. Hij verloor met 22— 20 en 21—14 van Baumgarte. Eind stand 64, Het duel tegen Steeds Hoger-TSB gaat a.s. zaterdag niet door, omdat Pe ter Joëls en Nico van Slobbe met hel Nederlandse team deelnemen aan de open Duitse tafeltenniskampioen schappen. Overeenstemming over. een nieuwe datum ls nog niet bereikt. Verdere uitslagen: Service 2—Elan 2 1; Xerxes 3— Service 3 55; Service 4NOAD 8 73' Raket 2—Service 5 55; Service 6Ccbeco 0—10; Hoogvliet 6—Servi ce 7 3—7; TB SM 4—Service 8 LO-0; HPV—Service 9 0—10; Milti-Servicc 10 7—3. Esperanto-agendo SCHIEDAM, maandag. Merkre- don, la 21an de februaro klubvespero. Parolkaskado ce kado H, Letsch sr„ Lekstraat 100 b, VI estcw bonvenaj do venu. (Van een onzer verslaggevers) SIH'ED VM, mn'ta 'p.7 Kct r.tï. *ver hc' ''rVrciry- "V*iv k 1 C*. "o: - fe- levisieis van grote invloed ge weest op het aantal bezoekers in gebouw Arcade waar de Muziek vereniging Gusto de aanhang za terdag een populair concert aan bood Het eerste deel hiervan u>as gewijd atm meer klassieke werken, mat bij rie oudere bezoekers herinneringen op riep aan de kioskconcerten uit Droeve re jaren. Bijzonder populair was toen reeds Jac. Offenbachs ouverture „Orpheus in de onderwereld" die nu een ver dienstelijke vertolking kreeg van een homogeen orkest dat hiermee de inde ling in de hoogste harmonie-regionen alleszins rechtvaardigde. Werken als de fantasie uit de Freischütz waarin het koper naar hartelust kon domine ren en de dramatische „Nabucco" van Verdi, werden o.l.v. dirigent Becrd Boerman eveneens zeer goed gebracht. Na de pauze meer luchtige werkjes als „Black Diamond (Ori) en Pi Scheffers „Man in the street" gevolgd door de ritmisch genuanceerde selectie uit „My Fair Lady" en de deinende driekwartsmaat van een wals van L. Montagne. Het brio kwam naar voren In een drietal marsen waarvan twee In samenwerking met de drumband o.l.v. maitre J. Altorf. In zijn openingswoord brak voorzit ter K. J. Velt huizen een lans voor de muziekbeoefening als vrijetijdsbeste ding. Het maken, ua» muziek tg tevens een middel tot afreageren voor mensen die bloot staan aan de sptm- nlngen van onze moderne t(?d. Leeftijd speelt hierbij geen rol, al dus de de heer Veithuizen, die zijn medelid Korpel (80) als voorbeeld stelde, omdat deze, ondanks zijn hoge leeftijd, zijn partij in het orkest nog lustig meebiaast. Elke vrijdagavond repeteert het or kest in de kantine van Werf Gusto. Iedereen die er meer van wil weten is hier welkom. De drumband oefent elke maandag en ook deze kan nieuwe leden gebruiken. SCHIEDAM, maandag Dc Schie- rlamse spor'vereniging „The Smashing Fellows" (lafeltennis, badminton, lawnfenni$) organiseert in verband met het derde lustrum en In samen werking met de KNLTB een groot tennistoernooi In de Schiedsmse Sporthal op 22, 23 en 24 maart, waar- bi) gerekend wordt op een sterke deelname van dc Nederlandse tennis- top. Het zal de eerste maal zijn dat in Schiedam een tennistoernooi wordt georganiseerd met een dergelijk sterke deelname. Voor de top-spelers zal het een goede test zijn om het open sei zoen in te gaan; dit mede in verband met de training van de spelers op de A-lijst voor de Davis Cup-wedstrijden tegen Spanje. In de A-klasse kunnen zowel dames als heren worden Ingeschreven voor alle nummers. De partijen worden zo wel overdag als 's avonds gespeeld; de finales hebben plaats op zondag 24 maart. In eigen kring wordt het derde lu strum gevierd met een grote feesla- vond op 17 mei. waarvoor zijn gehuurd de Vlaardlngse Stadsgehoorzaal en de Harmonie. Medewerking verlenen ar tiesten als Max Tailleur, Cocktail-trio, Dutch Swing College, Shirley Stoker, de Three Jackets enz. MET een strafschop bracht Mar Schippers van Fortuna VI. de stand op 11 in de wedstrijd Fortuna VI.Hermes DVS. De derby eindigde in een 21 over winning voor de Vlaardingers. Voor het verslag 2ie onze sport pagina. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, De Be- sluurdersbond Schiedam van het NVV wil, evenals In de voorgaande jaren, do leden behulpzaam zijn bij het in vullen van het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. Leden die hier gebruik van willen maken, (ook wanneer zij vermoeden dat zij een aangiftebiljet zullen ont vangen) kunnen zich voor het maken van een afspraak vervoegen in het Volksgebouw, Tuinlaan 50, op zater dag 24 februari tussen 10 en 14 uur. A DV BRT EN Tl Ei Rotterdam - Schiedam SCHIEDAM 21 febr. t/m 3 maart Iedere ovoVd 8 uur Matinees elke zalef. en zondag 3 uur VQIOP PARKEERRUIMTE H oofd kan a'» S portbal Matgri et. tel. 260799 en 265381 Kina'«Parkeerterrein Brocrsvctt Relibureau "Dc Magneet', Cert It Ver- boonmaac, tel. 20607*7 Alle Co-op v. lnkeli RPTTERPriM" NQQ8P; Seiibureau "De Magneet', Sebiwtg lila. rel. 247020 Sfg. mag. w.van Beek, Nieu we Binnenweg 381, tel, 231398 «Sig, mag. Kooiman, Henegouwerlaan 120a.iel. 123674 BSTIEBBAMJaiIP; Reiibureau "De Magneet", ZoMpleln 123, tel. 272888«Mlloi Tour», Magliekstraai .'.ti, tel. 184600 VYVWINCEFMAY?? LUU: Co-op winkelt Voorn in: BR1ELLE 's-GRAVENZANDEe HOOGVLIET NAALDWIJK 5PUK6NJSSE en HOEK VAL' HOLLAND lelfjtonisch plootsbespreken lölOI 2Ó0799 en 265861 (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De bekende Sckiedamse bokser Leo vati der Valk gaat in zijn maat schappelijke carrière weer voor een grote stunt zorgen. Op woensdag 6 maart zal hij in de Passage, recht tegenover zijn goed bezochte bar, een splin ternieuwe sportzaak openen. „Slapeloze wichten heb ik ervan re- bad. Eerltyk, gewoon slapeloze nach ten." De woorden van Van der Valk in de bokswereld nog beter bekend als Leen Valk schallen door sijn in aanbouw zQnde sportzaak. „Ik wilde eerst een herenkappers zaak openen. Maar op advies van ou deren werd het toch een sportzaak. Ik zie het nu allemaal al mün ge dachten. De toonbank komt daór en dé Ar, terwijl we hier een zitje maken voor sportlui; Tja, we moeten van dat normale winkel ge doe af. Laten ze maar net doen of het een warenhuis is. Ze kunnen rustig binnenlopen, een kopje koffie drinken en een sigaretje roken. Het moet een trefpunt zijn." Deur intrappen Leo van der Valk (24) ls een en thousiaste verteller. TUdens zijn ver haal neemt hU zijn interviewer b(|na mee naar de werkelijkheid, ..BU de opening moeten we er lets van maken. Er wordt bijvoorbeeld een deur Inge trapt door een bekende Sparta-voet- baller, terwijl er misschien ook een paar bekende boksers aanwezig zullen «Un," „Ik had gedacht aan Hans Eyken- broek, Aad Jansen, Piet Lagardc of Ton Kemper. Hel moet een succes worden. Mijn vrouw en ik hebben er hard voor gewerkt. We gaan hiervan voetbalschoenen tot saunabaden ver kopen." Leo van der Valk komt er eerlijk voor uit, dat hij hot te zamen met zijn vrouw bijzonder druk gaat krijgen. „Daarom heb ik besloten om mij weer geestelijk te gaan ontspannen. Ik be hoor momenteel tot de pupillen van de Rotterdamse bokspromotor Theo Huizenaar. Dus u begrijpt het wel: Ik ga weer In de ring. Ik train keihard, soms wel vier keer In de week." Drie titels Ongetwijfeld zal de zwartharige A- bisseer In het iwaarwe It erge wicht, die at drie nationale militaire titels op zijn naam heeft staan, ook ln zijn sportieve carrière slagen. Het li blijft na eenmaal een iwoeger. (Van een onzer sportverslagge vers) SCHIEDAM, maandag De slechte velden speelden dc Schie- damsc voetbalclubs ook in dit weekend weer parten. Van het geplande programma gingen al leen de duels DCVDHS en SVDPWGerminal door. De DHS-ors hebben ook ditmaal het gemis aan een afwerker in de voorhoede aan den lijve moeten ondervinden, want het verloor in Krimpen van DCV met 20. SVDPW deed het beter, want het nam op Germinal revanche met 21 voor dc nederlaag, die het in Rotterdam leed. DCV - DHS 2-0 DHS blijft tobben met haar aan- valslinlc. want ook nu kregen ile Srhledammcrs, vooral in dc eers'e helft, kansen bU de vleet om ren voorsprong tegen DCV te nemen. Ook dc thuisclub zag geen kans om het doelman Burger lastig te maken en daarom bleef de eerste speelhclfl doelpuntloos- DCV was in de tweede helfl aanval lend gevaarlijker, maar eerst in de 28e minuut kwam dit overwicht tot uit drukking door een doelpunt van Van Herk, die door De Graaf gelanceerd werd met een dieptepass. DHS kwam sterk terug, moar faalde weer in de afwerking en ook dit overwicht lever de geen successen op. Vijf minuten voor het einde kregen dc Krimpenaren de Schiedammers de finitief op dc knieën, toen Geleed ts de meegekomen Van Herk de kans gaf om er 20 vnn te maken. SVDPW - Germinal 2 - 1 De Schiedammers kwamen er Sn de eerste helft wel aan te pas, maar kon den de weg naar het Rotterdamse doel moeilijk vinden. De gasten sloegen echter wel toe en zorgden voor een 01 voorsprong met de rust. Na de hervatting hebben de Schie dammers weer hard gewerkt en nu met meer succes. Eerst kon Piot Krey- nen door een goed genomen strafschop zijn club naast de Rotterdammers brengen er. een kwartier voor het ein de was het Henk Voets, die uit een goed opgezette aanval voor de win nende treffer zorgde, SCHIEDAM. Te bevragen aan Bet Hoofdbureau van Politic te Schiedam, da gelijks van 17 uur, behalve op zaterdag en zondag: rijbewijs; passer in étui; ring schoenen: bruine herenhandaehoen wisser met IJskrabber (Post KethcU: da mesparaplul; hoes van knlrpa-parapiui; ak- tenlas met inhoud. Te bevragen btj de vinders: fietstas met ,nh.. Waardenburg, Lange Kerkstraat 23; BChoalitui, NoordTJk. Willem Pijperstraat 73; herenportemonnee met lnh.. J.~ "Haagen veen, Cort van der Lindaniaan 41: beursje met lnh., Chrlstlaansen, Sliedrechlstroat 22. Rotterdam (lel. 17145B); herenportemonnee met inh.. Mevr. Lübaeh. Van Oldenbarne- veldtstraat 93; portefeuille met lnh,. Jan sen, Heinstusstraat 92: portemonnee met inhoud. Zweistra, Rldricrkerkseatraat 31a: I paar regenpijpen. Onder den Linden. Poortugaalsesiraat Bb; gebreide lange shawl. R. Maat. St. Lidulnaatraat 32a; schnotebeschermers. F. Landsbergen, Klans- waalsestrflnt 17b; speelgoed-autootje. Post kantoor. Lange Nleuwstraati 1 paar he- rengtace's. Terlouw. Voomesestraat 23; 3 paar bruine herenhandschoenen. Postkan- Nlouwstraat; etui met 4 sleutels, Mevrouw Van Eenel, Jacques Urluspleln 48; ring met flatssleuteltje, R. Christen, Klaas Ka terstraat 148: witte hond roet bruine kop halsband en bruine riem, Blshof, Van OI- denbameveldtsiraat 84 (tel. 2B5733): zwart witte kater weette keeshond met bruine vlekken, zwart-wllte zwerfkat, Dierente huis, Bint Anna Zusterstraat; dameshorlq- Ïe, Roelisema, Undenlaan 20; trouwring, J. van Leeuwen, Parallelweg 21B: heren- horloge, Van Dijk, Vlamsrkt 3; bankbiljet, 3. C. Landsbergen, Jullanalaan 98 bi da- Miljoeneiioi-der uit Finland (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Het scheepsbouwconcern Verol me gaat samenwerken met Ja panse scheepswerven. Er zullen wederzijdse bezoeken van inge nieurs worden gebracht en tech nische „know how" wordt onder ling uitgewisseld. Verolme zal te vens optreden als „service sta tion" voor de in Japan gebouwde schepen, terwijl vaartuigen die Verlome 'leeFt geconstrueerd in Japan kunnen aanlopen voor re- paral ie- en dokbeurten. Deze beslissingen maakte de heer C. Verolme gistermiddag bekend, nadat de overdracht Had plaatsgevonden van het koelschip „S.A. Zebedlela" ge bouwd door de Vcrolme-werf ln Heusden voor rekening van de South African Marine corporation. Scheepsbouwer Verolme is vorige week teruggekeerd van een drie we kende durende reis. Onder meer heeft hij Japan bezocht. Verolme; Ik heb alle werven bezocht. In april krijgen wij bezoek van vertegenwoordigers van Mitsubishi. Zij hebben mij heel open hun werven laten zien. Ik heb niets gefotografeerd maar ik zie toch zelf wel wat ik wil weten. |k ben geïmponeerd door de wijze waarop de werkers daar hun arbeid verrichten. Door hun werklust kunnen cle Japan ners zo goedkoop bouwen. Ik ben er van overtuigd dat wil die werklust hier ook krijgen." Óver eventuele concurrentie van die zijde zei de heer Verolme; „Als de Japanse werven er niet geweest waren, zat de wereld nu met een groot tekort aan scheepsruim - te." De technische samenwerking met de Japanse scheepsbouwers zal, zo deelde hij mee, „intensief zijn." Dit betreft het wederzijds geven van service en garantie-dokbeurten. „Wij zijn verte genwoordiger geworden van diverse Japanse reparatie werven. We hebben hier een hal gebouwd en ingericht met reserve-de] en, Binnenkort ve' vachten we nog meer contacten op dit gebied." Een jaar geleden werd een garan tie -eon» roet afgesloten met Hitachi Heavy Industries. Tijdens de recente reis van C. Verolme is nu ook een overeenkomst gesloten met Uraga. Het is niet onmogelijk dat Mitsubis hi eveneens tot deze „pool" gaat beho ren. Het Verolme-concern heeft voorts een „miljoenen-opdracht" uit Finland ontvangen. Het betreft het verlengen van vier 3.000 to<r<s vrachtschepen en de verbouwing tot containervaartui gen. De vier schepen zijn de „Hebe," Baltic." „Arcturos," en „Castor." Over niet al te lange tijd 1b het mo gelijk dat Verolme onderzeeboten gaat houwen. Dit zou gebeuren op de wer ven In Zuid-Amerika. De duikboten zouden niet bestemd zijn voor leve ring aan Zuid'Afrika. Over het uitblijven van de aan de Nederlandse regering gevraagde kre dietgarantie, die bestemd Is voor het graven van een dok, geschikt voor de bouw van 1-miljoen tonners op de Verolme-werf Rozenburg zei de heer Verolme: „Ik verwacht de officiële toezegging spoedig. Het uitblijven be hoeft nog niet schadelijk te zijn. Wij handhaven de datum april I960 voor de tewaterlating van dc eerste 330.000-tons tanker, vanaf de nieuwe helling die nu wordt gebouwd."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2