'Het heeft me wel verbaasd' DE BESTEN VAN DE 10DE WINTERSPELEN Adieu, Grenoble Prestaties Nederlanders KILLY KREEG Z N DERDE GOUD VAKANTIEREIZEN 1968 HUISKES' ZWEDEN BEHEERSTEN 10.000 METER m SPORT door Rien Bol Na diskwalificatie Mjoen en Schrunz PARCDL REIZEN Piran-Joegoslavië Bohinj-Joegoslavië Cesenatico SeH'-Levante Isrüë! orca lorme Torremolinos Koog-Saueriand M3 Tweede goud voor Eugenio Monti pagina 6 - maandag 18 februari 19«8 floor RIEN BAL GRENOBLE, zondag, De 25-jarige Zweed John ny llöglin is zaterdag verrat-Heiid winnaar gewor den van de 0(KK1 meier, de laatste en langste af stand van het Olympische schaatstoernooi. De slanke atleet uit Karlstad, die op de 1500 ine|er twer tiende van een snondc tekort kwam voor een zilveren medaille. i«- de vierde rijder vu» zijn lam) in de genchiedcin* van de winterspelen met een kampioeiiseliup op de 10000 meter. Een merkwaardige traditie, want Zweden heeft on de andere nummers nimmer goud helmald. De opvolger van Johnny INilshon (triomfator in Innshruek) slapte met een Olympineh leeord van 15 niintileri 2-T.6 seconde van liet ijs eri hleef de grote favoriet Ered Anton Maier van Noorwegen drietieiide van een seronde voor. Het was ditmaal dus geen Nederlandse, maar een Zweedse dag in het ijsstadion van het Pare Paul Mistral, want de bronzen medaille was voor de Zweed Oerjan Sandler, de Beste Nederlander was Kees Verkerk, die lange lijd achter Majer op de tweede plaats stond, maar tenslotte als vijfde eindigde. Jolvnny Höglm had het niet voor mogelijk gehouden, dut do tijd vuti Maier in do eerste ril Remaakl nog zou kunnen worden overtroffen. Ifet ijs gleed weliswaar voortreffelijk, stond oen harde. vlnge pOAPtOt/^ 5< - ^VOBLE DIEU Olympische Wlntewpe- len, Adieu Grenoble, de stad die alles heeft grdaan om he. jrote sporttoernooi onder de vla» van de vijf ringen organisatorisch lot een succes te maken. Dat la gelukt. Het „dorp" van de deel nemers was een uitstekende ver blijfplaats. De voeding was zeer {evarteerd en vaak voortreffelijk van kwaliteit. Het transport liet niets te wensen over en de ac commodaties konden de toets van eike kritiek doorstaan. De kunst- Usplste en het Pare Taul Mi stral was van het begin af aan In orde en bood de hardrij ders (ster*) de mogelijkheid om lot waarlijk Olympische presta ties te komen. Het overdekte ijs stadion was niet alleen van bul len af gezien een meesterlijke en roed doordraohte schepping. Nee, sr viel in vele opzichte» niets, maar dan ook niets op Grenoble tan te merken. Maar nu het Olympisch vuur is gedoofd, ma* voor de laatste keer nog eens worden gezegd, dat de Winter spelen In de stad Grenoble niet hebben „geleefd". B|j alles wat zich In het echte Olympische hart afspeelde, ontbrak de sfeer van wintersport. In een vrU grote stad zonder sneeuw, maar wei rijkelijk voorzien van grauwe kille mist en regen kan die sfeer ook niet ontstaan. A DIEU Grenoble. Het afscheid van de stad Is beslist zonder weemoed, ai heeft de schaatssport de Nederlanders bijzonder veel vreugdevolle ogenblikken ge schonken. De oogst van de hard- riJpiste was negen medailles en een derde deel van deze Olympi sche ouderscheidingen had de glans van goud. Ecu ongekende weelde voor een klein land met een in verhouding lot de grote wintersportnaties zeer bescheiden équipe: negen deelnemers(stera). Er Is alle reden o m met dank baarheid op de prestaties van onze ploeg terug te zien. De afge vaardigden waren, zoals hel be stuur van het NOC dal zo graag wil, van werkelijk Olympisch ni veau. Zo hoort het ook en bet Is nuttig om dat met het oog op de uitzending naar de Zomerspelen In MexIco-&tad nog eens te on derstrepen. Er Is, opmerkelijk genoeg Juist na ecu voor de vaderlandse sport prachtig weekeinde, helaas wel Iets gebeurd, dat een schaduw over de suoceuen van de dames beeft geworpen. Onder dat nare incident la nog in Grenoble. zU het dan wat laat, een streep ge zet. Er Is straks niettemin alle re de» om op verschillende aspecten van deie slechts tijdelijk afgeslo ten zaak in te gaan. Nederland heeft een goede positie verwor ven in de hardrijderij en het sou teer onverstandig sUn die door onvoldoende aandacht voor een aantal kennelUk belangrijke pirn- ten zelf te ondermijnen. Adieu Grenoble. De Olympi sche vlag Is gestreken en Sapporo 1972 Is het nieuwe doel voor de beste wintersporters van de we reld. Nederland moet zich daarop na dit seizoen al gaan voorberei den, want bet staat vast dat de andere naties dat ook zullen doen. wind. De prestatie van de Noorse we reldrecordhouder in de prille, y.err kille morgen was ook geweldig. Maler finish te, zonder dal hij enig houvast had, in ifl minuten 23.9 seconde. Het leek, nadat Jonny Nilson en Knos Verkerk er vergeefs een aanval op hadden gedaan, een absolute top. Pt> Zweedse kampioen, die het Euro pese kampioenschap In Oslo door griep had gemist en toen nog niaor weinig vertrouwen had In zijn kansen bij de winterspelen, dacht zaterdag morgen voor de start zelf dat hij mis schien in de buurt van Niluson zou kunnen konten. Hij vertelde later: „Met nog twaalf ronden te rijden iog Ik weliswaar gelijk met Maler, maar ik was toen al vermoeid. Het lukte mij niettemin om technisch goed te blijven rijden cn nadat ik de inzinking had overwonnen, dacht ik dat er nog wel iels In zou zitten. Ik raakte In elk geval niet op Maier achter en dat gaf mij de kracht om door te gaan, hel hei'ft mij zelf verbaasd." Johnny Hdg!in had zich overigens na de 1500 meter, waarin hij uitste kend draalde en het zilver vn» Ard Schenk bedreigde, wel voorgenomen alles te proberen om bij de 10000 me ter op het podium te komen, De Olympische kampioen heeft evenals Niisson en Sandler hut afgelopen jaar en deze winter onder Anton Huiskes. de vroegere coach van de Nederlan ders. getraind. HU uitte zijn dank- bnnrheid voor het goede werk van Huiskes, die van het begin af aan een straffe discipline in do Zweedse kern ploeg had gebracht. Er 1» ook zeer hard getraind. Op 3 november stond Höglïn voor het eerst op Us en daarna Ik er vrijwel elke dng geoefend. Höglin vertelde: „Na mijn ziekte vlak voor Het Europese kampioen schap heeft Hufftkes mij In Da vos mijn zelfvertrouwen terug gegeven. Hij is eon diktetor, maar ook een groot vak man." Succes De resultaten van de Zweden in het Olympisch toernooi wijzen ook wel uit, dat het tralningsregiem van de Nederlander een succes is geweest. Op de 5009 meter eindigden Högltn, Sandler en Nllsson op respectievelijk de vijfde, zesde en zevende plaats, dicht onder de top. Op de 1500 meter was HügUn een van de bosten en de 10,000 meter bracht dus de verrassende ontknoping mei goud cn brons voor Zweden. HuiKkes wus uiteraard zeer tevre den HU verwachtte, dat Höglln en Sandler het komende weckende bij hel wereldkampioenschap in het Ulle- vt-stadion van Ooienburg ook terdege zouden meetellen, De carrière van Hög- lin, die in zijn Jeugd al met Nilsson had geschaatst. Is eigenlijk pas begon nen na het wereldkampioenschap van zijn landgenoot in 10(13. Hij vond de prestaties vuil Nilsson zo prachtig, dal hU zich opnieuw op het hardrijden ging toeleggen na een puur Janr bas ketball tc hebben gespeeld. De 10O00 meter heeft dus weer eens aangetoond, dat bU bet hardrijden een favoriet niet altijd het hoogste kun grijpen. Fred Anton Maier is, öls hij zijn eigen race tegen de chronometers kan rijden, ongetwijfeld de sterkste op de lange afstand. Vooral deze winter is hij in een voortreffelijke vorm. De lange Noor moest echter, zoala at ge zegd. de strijd op de 10 kilometer openen cn dal is zelfs voor een we reldrecordhouder een nadeel. Hot is overigens verbazingwekkend, wat de grote sehaatsatleten kunnen presteren onder weersomstandighe den. die verve van ideaal zijn, Greno ble had met weinig of geen wind op de kwaliteit ijs van zaterdag een fan - taslisch wereldrecord kunnen opleve ren. Zeven deelnemers braken niette min het eens zo vermaarde wereldre cord van Kout Johannesen (tot znter- dagmorgen nog Olympisch record),' dat in i960 op de hoog gelegen baan van Squaw Valley tot stand kwam: 15 minuten 40.6 seconde. Kees Verkerk. Peter Nottet en Jan BoU hebben zich na de inspanningen op de vorige dagen ook op de 10000 meter goed geweerd: vijfde, achtste en dertiende. De prestatie van Jan Bols is misschien Iets tegengevallen, maar dit is zijn eerste grote weds t rij dsei- zoen cn een Olympische 10 kilometer is toch wel iets anders dan een race in een klaasementstoernooi. 1500 nt 5000 10000 m Eati.per* Een.por» Twee.per» Goud Loudmïila Tltowa (Rual.) CARRY GEIJS5EN (Ned.) Kalt» Multonen (Flnl.) AN5 SCHUT (Ned.) Erhard Ketter (W„Dld:> KEE8 VERKERK (Ned.) SCHAATSEN Zilver DAMES Mary Meyera, Diana Holum en Jennifer Fleh (VS) LoedmlMa Titewa (Rual.) CARRY GEIJSSEN (Ned.) Ka tja Muetonen (Flnl.) HEREN Terry McDermett (VS> en Maarte Thoma»»en (Noorw,) aro schenk (Ned.) en tvar Eritcaen (Noorw.) KEES VERKERK (Ned.) - Fred Anton Miier (Noorw.) Brons niet uitgereikt Diane Holum (VS) niet uitgereikt niet uitgereikt KUNSTRUDEN Peggy Fleming (VS) Gabrio Ito Seyfert (O.. Did.) Wolfgang Schwartz (Oo*t.) Timothy Wood (VS) Belouacwa/Protopopow (Ru»t.) Tajoek/Gavrllow (Rual.) Hana Maakova (Tajal.) Patrick Para (Fr.) Glockshuber/Danne (W^Dtd.) BOBSLEE Monti/Oe Raoli* (It.) Erica techno» RODELEN DAMES Chrieta Schmuck (W.-01d.) HEREN Thomaa KÖhlar (O-Did.) Schmid/Wakh (Ooet) Angelica Dlinhaupt (W.-DW.) NOORSE SKINUMMERS Sijth.ett. NocrdM tomb. 70 m. icham 30 m. echan* Afdaling Slalom Reuzenslalom Atdaimg Slalom Reuzen tlaiom Toini 0uata vaaon (Zwe) Tolni Qu«tav»son (Zwe) Noorwegen Harald Groennirgen (Noorw.) Franco Norea (It) Ole Elleftaater (Noorw.) Noorwegen Ragnar Solberg (Noorw.) Rusland Frani Keiler (W..DId.) Jirl Raika (Tejei.) Vladimir Beloesow (Huil.) DAMES Gallna Koelakowa (Rust.) Berit Mördre (Noorw.) Zweden HEREN Ero Mantvranta (Fint) Odd Martinson (Noorw.) Vjatijeeliw Vedenine (Rust) Zweden Alexander Tikonow (Rusl.) Noorwegen Alolt Kaelin (Zwi.) Reinhotd Bachler (Ooat.) Jjrl Ra»k» (Tijit) Alewjina Kolijina (Ruil.) inger Aufle» (Noorw.) Rutland Gunnar Lanson (Zwe.) Ero Mantyranta (Fin!,) Joief Haai (Zwi.) Finland Wladimlr Goendartijiw (Rual.) Zweden Andreas Kun* (Ooit.) Baldur Prelml (Ooit.) Lars Grini (Noorw.) ALPINE SKINUMMERS Olga Patl (Ooit.) Marielle Goitichell (Fr.) Nancy Greene (Car.) Jean Claude Killy (Fr.) Jean Claude Killy (Fr.) Jean Claude Killy (Fr.) DAMES laabetle Mir (Fr.) Naney Greene (Can,) Annie Famose (Fr.) HEREN Christl Haas (Oost.) Annie Famose (Fr.) Fernande Bochatay (Zwi.) Jean Daetwyler (Zwi.) Alfred Matt (Oost.) Heini Messner (Ooit.) Een ontroerde Johnny Höglin omhelst na het Denaien van ae gouaen meaame op de 10.000 meter trainer Anton Huiskes IJSHOCKEY Tsjechoefowaklje (Van onze sportredactie) AMSTERDAM, zondag De resultaten van de Nederlandse deel neemsters en deelnemers aan de Olympische winterspelen waren als volgt: uamkü SIM) motor: 8. Elite van de Brom 4U.5 »et' 14. Sllen Kuiser 47.5; 10. Wil Uurgiueller 47M. toon meter: 1. Carry Cutis- sun I rnin. 32.5 ice., 1(1. Stieb K"lscr f.33.2, 13. Kllle van du Brom 1.38.B. 1300 meter; 2. Curry C.JuiJssi-n 2 min. 22.7 sec., 3. Site» Kal «ei' 2.21.3, 12. An» Schut 2.28.5. 3000 mr- tor 1. Ans Schul 4 min. 58.2 sec., 3. Stic» Kuiler 5. Wil BurKtiteUer 5,03.1. HEKEN. 300 meter; 13. Schenk 4t.l Bee., 30. Nottut '12.4, 33. Verkerk 42.6, Bols geval len, 1300 nntrr; j. Verkerk 2 min. 03,4 sec., 2. Schenk 2.08.0, 9. Nottet 2.05.3, 18. Bols 2.07.8 J04HI meter: 2. Verkerk 7 min. 23.2 sec.. 3. Nottet 7.25.5, 8. Dols 7.33.1. 10,000 meter; 3. Verkerk 15 min. 33.9 sue.. Notie! 15.54.7, 13. Bols IB.1)8.3. U GRENOBLE IN CIJFERS 15-dBfigae vliegreizen v.a. 19 mei elke veertien dagen v.». 363.—. voU. verzorgd. 15-daogse vliegreizen v.a. 26 mei elke veertien dagen v.a. f 382.—, voll. verzorgd. Adrlathcha rivièra 15-dnagee vilegroizeo v.a. 17 mei iedere vrildag v.a, j 391.—. voil, verzorgd. Ilaliaante rivièra 18-daogae vliegreizen v.a. 13 mei. iedere maandag v.a. 459.voil, verzorgd. 20-daagse rondrei» vertrek: 24-3, 14-4, 28-4, 19-8, 9-6. 1-9 en 13-10 1455.—, voll. verzorgd. 1 J-daaRse vliegreizen v.a. 12 april iedere vrijdag en v.a. I juni iedere zaterdag v.a. J 424,—, voil, verzorgd. Costa Blanca iS-daagse vliegreizen v.a. 15 april Iedere zondag 44U-voll. verzorgd. Coit* d*l Soi 15-dnogse vliegreizen v a. 5 april iedere vrijdag en v.a, 13 april iedere zaterdag, v.a,339.—. 8-daagte reizen n««r WUHngen, v.«. 19 me} Iedere zondag. f 215.—, voll. verzorgd. Inlichtingen en aanmeldingen aan onze kantoren: Amsterdam: Wlbautatraat 131, Rokln 110. Tel. 814400. Rotterdam: WeatbUak 9—11, Tel. 135430. Utrecht: Korte Jansatraat 3. TeL 11241. VRAAGT INLICHTINGEN SCHAATSEN 19.000 m: i. Höglin (Zweden) 15 miit. 23.6 se?. tOlyinpiBch record). 2. Mater (Noor! 15.23.8. 3. Sandler (Zw.) 15.31.8. 4 Guttormsen iNoori 15.32.6. 3. Verkerk (Nod.) 15.33.8, 6. Nilasoi) (Zw.i 15.39,6. 7. Thomiissen INoor) 16.44.9. S. Nottet (Ncd.) 14.54.7, 0, Lavroesjkin «Rt-si.) 15.54 8. 10. Soljjanln (Rual.) 15.56.4, 11. Traub (W. Dld.l 16.61,3, 12. Baunonen iFinl.) 16.02-1, 13, Boll (Ned. )1S,Q9,5, 14. Kosklnen (Flnl. 15.15.7. 15, Enock (Cana da) 1021.2. ALPINE SKI Slalom heren; 1. Killy (Fr.) 99.73 sec. (49.37-50.361. 2. Huber (Oost.) 99.82 (30,05-49.78). 3. Malt (Oost.) 100.09 (49-68- 50,41). 4, Glovanoll iZwl.l 100.22 (40.89- 50.33). 5. Sabich (VS) 100.48 49.75-50.74). 6. Curtis (Pul.) 100.61 14» 88-10.731. 7. Heti- «a (VSl 109.97 149.96-51.01) B. Penz (Fr.i 101.14 (49 89-51.251. D. Chaftee <VSi lt'1.19 (40.94-51.241. KI. Frel (Zwt.) 101.90 (50.04- 51.94). Nucrdsu sklntimmcrs r>0 kilometer cross country: 1, Ellefsaeter INoorw.) 2 uur 28 mtn. 45.8 sec.. 2. Vedenine (Ritsi.) 2.29.02.3, 3. Hans iZwits.i 2-20.14.8. 4. Tyldum (Noor) 2.29.20.7. 5. niaberg (Zwe.) 2.29.37.0. 6. Ursson rZwu.i 2.20.37.2. 7. Hulvnrns'tn iZwe.) 2.30.05.9, 8. Hjerrnstadt iNunri 2.31.01.8. 9. Deniet (D'd.) 2.31.14.4 10. Roennlund (Zwe.l 2.31.19.3. IIO BS LEK Vier persoons-bob: I. Italië I (Monti. Zandonetlu. Armaio. De Paollsl 2 min. 17.39 sec.. 2. Oostenrijk I (Thaler. Gruber. Eder, Dumlha'eri 2.17.48. 3. Zwitserland t tWickl. Horma->n. Grsf. Candrkanl 2.1B.04. 4. Roemenië 2,18.14. 5. Duitsland 1. 2.17.33, 6. Italië II, 2.18.30, 7. Frankrijk I 2.I8.B4. 8. Enueiacd 2,18.84. 9. Duitsland II 2.19.47, 10, Verenig de Staten II 2.19-66. RODELEN TweesItturs heren: I. Bonsack-Köhler (O,-Dld.l I min. 35.85 sec.. 2. Schmid-Walch (Oost,) t.38.34. 3. Wlnkier-Nachmann 'W. Did.) 1.37 29. 4. Plenk-Aahauer (W.-Dld.) 1.37.at. 5. Körn- leln-Bredow lO.-Dld.l 1.37,81, 6. Cavior- Gawlor (Polenl 1-17.85. 6. Fel»|-a«tl- Biechl (Oost.i 1.38.11. 6. Graher-Ocnber (Italië 1.38.15. 9. Kudzia-Pnczka (Polen) 1.38.17. 10. Mair-Malr (It.l 1.38.67. IJSHOCKEY Groep West—-Dulta'and—Oost Dtdts- land 4—2 (1—0. 2—1 en l—D. Finland— Verenigde Staten I—t fl-I, 0—O en 0—0< Zweden-Tsjechoslownklje 2—2 (1—1, t_j) en 0—1). Roeland—Canada 5—0 li—0. 1—0 en 3—01. Groep b: Japan—Frankrijk 62 10—0. 4n en 2—2), Noorwegen— .Toegos,*,,*lë 2 3 11—I. 0—0 en t—Z>. Groep A: EINDSTAND 1. Rusland 7 6 0 2. Tsjcchoslowaklje 7 5 l 3. Canada 7 5 0 4. Zweden 7 4 1 5. Finland 7 3 1 8. Verenigde Staten 7 2 1 7. Wesl-Dvittsfand 7 0 0 7 5 4 0 1 5 3 0 2 5 2 0 3 12 4B—10 11 3:117 10 28—15 9 23—18 7 17-23 5 23—28 2 13—39 0 13—48 10 xt~ 9 27-12 6 15—15 4 22—23 2 12—27 0 9-32 8. Oost-Duitsland Groep B: 1. Jogoslnvjë 8. Japan 3. Noorwegen 4. Roemenië Oosten i(jk 1 v tf. Frankrijk 5 0 0 5 SCHANSSPRINGEN de uitslag 90 m. achans; l. Beloesow lRU*n 23,13 nnt. (101.5 m. cn 98,5 m.|. 2. Hask« (Tsjil 228.4 (101,0 en 88.0). 3. Grini (Noorw) 214,3 (96,5 en 98.5). 4. $ueck (O-DkU 21,8 (96.5 en 98,5). 5. Tomtum (Noorw) 212.2 (98J5 en 94.0). 6. Bachler ;ost> 210,7 (98,5 en 95.0). 7. Stohr (O-Did) 205.9 (96.8 en 92,5). 8. Jeglanow tRusl) 205.7 199,0 en 92.0;. 9. Zajc (Hocgsl) 203.8 196.3 en 93.5). 10. Polrot (Fr) 203 7 (»7.0 en 94,0).p ALP£ D'HUEZ, zondag (AP), De negenvoudige were kik ampi oe n Eugenio Monti van Italië heeft zaterdag op de bobsleepiste van Alpe d'Huez zijn tweede gouden medaille b(J de tiende winterspelen veroverd. Met De Paolis (de remmer waarmee hij eerder zege vierde in de tweemansbob), Zando- nella en Annano bleef stuurman Mon ti de OostenrUkae bob negen-honderd ste seconde voor. Het zilver was voor Zwitserland. Na z^n triomf verklaar de Monti zUn sportloopbaan te zullen beëindigen, De Oostenrijker Toni Sailer (in witte Jas) heft de arm van zijn landgenoot Karl Schranz omhoog. Ook Jean-Claude Killy (rechts) is er van overtuigd dat de Oostenrijker winnaar van de slalom is geworden CHAMROUSSE, zondag (AP) Jean Claude Kil ly is er op de voorlaatste dag van de Winterspelen in geslaagd het record van Toni Sailer te evenaren. venals de Oostenrijker in 19o6 zegevierde de Fran se skiër op alle drie de alpine-nummers. De wijze waarop Frankrljks nationale held zaterdag in het mistige Chamrousse de slalom won en zijn derde gouden medaille veilig stelde, zal zelfs de Fransen weinig plezier hebben gedaan. De 24-jarige Kil'y kwam namelijk pas op de eerste plaats nadat de Noorse kampioen Haakon Mjoen en de Oostenrijker Karl Schranz, die betere tijden hadden gemaakt dan Killy, door de jury waren gediskwalificeerd. Killy bad alle geluk van de wereld. Toen hij aan zijn beslissende manche begon trok de zware mist even weg, waardoor hij in staat werd gesteld een snelle tijd te realiseren. Mjoen en Schranz moesten in de mist de helling af. De Noor en de Oostenrijker waren desondanks beiden sneller dan Killy. doch werden gediskwalificeerd omdat zij twee poortjes hadden gemist. Vooral wat Schranz betreft was het een vreemde zaak. Hij werd namelijk kort na zijn start door een plotseling de baan oplopende toeschouwer ge hinderd cn mocht opnieuw starten. Maar toen hij al8 snelste aan de finish was gekomen werd hij toch gediskwa lificeerd omdat hij in zijn eerste man che twee poortjes zou hebben gemist vóórdat de onbekend gebleven toe schouwer hem hinderde. Een Oosten rijks protest tegen de diskwaltfikatle van Schranz werd afgewezen. Zondagmorgen belegden de Oosten rijkers een persconferentie over deze affaire. Schranz zei tot de ruim hon derd journalisten „Het was een on rechtvaardige beslissing." Dr. Karl Klee, voorzitter van de Oostenrijkse sklbond, verklaarde dat Oostenrijk de kwestie zal voorleggen aan de Inter nationale Ski Federatie, VERVOLG GRENOBLE OP PAGINA 11 De verdeling van de medailles is aan het einde van de tiende Olym pische Winterspelen als volgt (resp. goud-zilver-brons): Moorwegen 6 6 2 Rusland 5 5 3 Frankrijk 4 3 2 Italië4 00 Oostenrijk 3 4 4 Nederland 3 3 3 Zweden 3 2 3 West-Duitsland 2 2 3 Verenigde Staten 1 5 1 Oost-Duitsland 1 2 2 Finland I 2 2 Tsjechoslowakije 1 2 1 Canada 1 1 1 Zwitserland 0 2 4 Roemenië 0 0 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 3