Nederland maakt appelcrisis door Israëlweek m mei Simca krijgt modem bedrijf Prijzen bleven drie dagen onder vastgesteld minimum G. KENEMANS 'Ambtenaren zijn sluitpost voor deze regering' Johnson's plan voor toerisme in Europa al voelbaar AHOG betaalt hoger dividend Internationaal zee- goederenvervoer op Rotterdam steeg acht procent HET WEER 7(V ROTTERDAM Automobilist rijdt door na slippartij Scooter botst tegen geparkeerde auto Brand in snackbar Inbreker meldt zich bij de politie Snelheidscontrole NEGENTIEN BEWONERS VAN WOONSCHEPEN WILLEN NIET NAARDEPELTSERTHAVEN ~ii,- Posities van schepen Voorz. actiecomité: „IK ZOU ER MIJN VROUW EN KINDEREN NIET ALLEEN DURVEN LATEN" AUTODIEF AANGEHOUDEN Halcyon Lijn N.V. brengt bevoorra dingsschepen in de vaart Eerste lijst maandag 19 februari 1968 - pagina 13 (Van onze Baarse redactie) DEN HAAG, maandag „De minis ter en de staatssecretaris van binnen landse zaken hebben met betrekkin! tot bet ambtenaren-inkomen hun toe vlucht genomen tot vooroorlorse slult- poutpolltiek." Dit zei zaterdag de heer G. Kene mans, vertegenwoordiger van het arabtenarencentrum in het georgani seerd overleg, tijdens een demonstra tie! congres in Den Haag van zijn or ganisatie, die ongeveer 36.000 leden telt. De regering heeft, aldus de heer Kenemans, met „aan het overleg we zensvreemde argumenten (bezuLnl- smotieven). gepoogd de rechtsze- „„.aeld van het overheidspersoneel aan te tasten". Door de beperkingen van de kindertoeslagregeling, de reis kostenvergoeding en de premiespaar- regelingen heeft de regering, volgens de heer Kenemans, de ambtenaren een bedrag ontnomen, dat over enkele jaren zal zijn aangegroeid tot ruim ƒ100 miljoen per jaar. Hij verweet de regering „dat zij nog steeds niet be reid Is de ambtenaren compensaties te geven voor het feit dat zij geen spe ciale extraatjes krijgen, die in het vrije bedrijfsleven gebruikelijk zijn (13de maand, winstdeling)". Het wezenlijke motief voor de uit gaven-beperkende maatregelen van de regering wordt, volgens de heer Kene mans, gevormd door budgettaire over wegingen. „Het gevolg daarvan is dat zichzelf respecterende centrales van overheidspersoneel het deelnemen aan overleg over dergelijke zaken moeten weigeren". Hij voegde daar aan toe jat het overleg tussen regering en ubtenaren „in een bijzondere positie rerkeert", door het ontbreken van jlskingsrecht voor het overheidsper- wneel. Aan het slot van het congres werd een resolutie aangenomen, waarin aan de Tweede Kamer wordt gevraagd geen medewerking te verlenen aan dc door de regering voorgestelde maatre gelen (die per 1 maart van kracht moeten worden) zolang de ambtena ren niet in de gelegenheid zijn gesteld het voeren van „reeel overleg". NEW YORK, maandag (AP) Enkele luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus beginnen de ge volgen van president Johnson'; voorstellen om reizen buiten het Westelijk Halfrond te belasten reeds te voelen. Hoewel de mees te luchtvaartmaatschappijen te kennen hebben gegeven, dat zij ttn afwachtende houding willen aannemen, zijn er enkele die nu reeds openlijk toegeven dat zij de «evolqen al ervaren. Lufthansa bijvoorbeeld heeft op- ttü*» erkend, dat reixen ter waarde vw flfl0,000 dollar om „vaderlandslie- Vttde redenen" zijn geannuleerd, SAS dat een aanzienlek aantal char ta-reken is geannuleerd. De reisbureaus hebben te Atlanta «Jtendgemaakt, dat de schade reeds k aangericht en dat zij van plan zijn «fl buitengewone vergadering te hou- w bespreking van Johnson's jwstel om ajie reisuitgaven boven 7 "Mar per <jag buiten het westelijk "«frOnd te gaan belasten. i.k^ddels is te Washington een stu- ^vommissie gereedgekomen met r® eerste aanbevelingen voor een ^voering van het toerisme naar de Verenigde Staten dit plan voorziet waer meer in een soort van ongeval- medische verzekering voor de Jpoekers. Naar verluidt werden de JWbevelingen met algemene stemmen QOOr de commissie goedgekeurd. Vaststaat dat het plan, dat donder- r**&n Johnson zal worden voorge- voorziet in een sterker bevorde- nog van de Amerikaanse vreemdelin «nattractles in het buitenland. HöTTERDAM, maanaag. (ANP)- de Nederlandse economische ho- •~*P£°1 te Rotterdam is geslaagd het kand. ex. in de economische jwerischappen R. Schultema. Vlaar- »n, F. Th. M. Buijs, Rotterdam. R. "wtjes Rotterdam. ujjgll doet. ex. econ. wetensch. A. J. jjSjjfiO Rotterdam, A. Terlaak, N.a. van Ast, Rotterdam, DEN HAAG, maandag (ANP). Voor de eerste maal kent Nederland een appelcrisis. Op de fruitveiling te Geldermalsen ble ven ook donderdag (na dinsdag en woensdag) de geboden prijzen voor appels beneden het vastgestelde minimum. Als dit drie ach tereenvolgende marktdagen gebeurt, is er een crisis in de zin van de EEG-bepalingen. Alle fruitveilingen, aangesloten bij het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland, hebben een circulaire ontvangen, waarin staat dat de crisis waarschijnlijk is ingetreden. Deze veilingen mochten niet met de verkoop beginnen voordat zij zeker wisten dat er inderdaad een crisis is. Daartoe moesten zij informeren b(j het Centraal Bureau. De crisis duurt voort tot nader order. De daar ervan bedraagt minimaal drie opeenvolgende marktdagen. Ze eindigt als bet produktschmp voor groenten en fruit daartoe besluit. Zoals gisteren gemeld, kunnen de fruitveilingen nu self appelen kopen, om die te vernietigen. Op die manier hoopt men weer tot een redelijke verhouding tussen vraag en aanbod te komen (met hogere prij zen). Dit ingrijpen wordt gefinancierd door het Centraal ttureau, dat op zijn beurt gelden van de Nederlandse overheid ontvangt. Drie dagen Het produktschap voor groenten en fruit zal beslissen dat de crisis voorbij is, als de veolingprijs gedurende drie opeenvolgende marktdagen gelijk is feweect aap de „crlsispnif" of hoger. a de huidige minimum prijsregeling die ook bij crises blijft gelden is de minimumprijs ƒ15 en is de door- draal vergoeding 8 per 100 kiló. De'EEG-lnterventleregeling, die de veilingen thans mogen toepassen, biedt evenwel de mogelijkheid om ge durende de crisis in vele gevallen mi- nlmuxnprhzén en vergoedingen op een aanzienlijk hoger niveau te stellen. Het Centraal Bureau kan daardoor hogere vergoedingen uitkeren. Zoals gisteren gemeld mogen alleen veilingen met statutaire veilplicht de EEG-interventieregellng toepassen. Een veiling mag zelf kiezen of zij dit doet of niet. Het besluit moet onmid dellijk aan het Centraal Bureau "/or den meegedeeld. Interventie De veilingen die de interventierege ling toepassen moeten in plaats van de minimumprijzen —de interventie prijzen aanhouden. Deze prijzen ztjn vandaag aan de fruitveilingen meege deeld. De Interventieprijzen zijn min stens even hoog of (meestal) hoger dan de minimumprijs van ƒ15 per 100 kilo. De op interventieprijzen doorge draaide appels moeten worden venve- tlgd of afgevoerd als veevoeder. Slechts een deel mag opnieuw geveild worden tegen een lagere minimum prijs (f 10 per 100 kilo) ten behoeve van de verwerkende industrie. DEN HAAG, maandag (ANP) De winst bij de N.V. Algemeene Handel maatschappij van Onroerende Goede ren over 1967 is, na toevoeging van een bedrag van f 112.000 aan de voor ziening voor diverse belangen en be lastingen en ƒ6000 aan ae vervan gingsreserve onroerende goederen, ge stegen tot U3.400 (v.j. ƒ92.800), al dus het verslag. Voorgesteld wordt om hierover, verhoogd met het onverdeel de saldo van vorige jaren, in totaal 6 procent of f 60 per aandeel van f 1000 en 30 per onder-aandeel van f 600, aan aandeelhouders uit te keren tegen vijf procent over 1966. Het totaal aan onroerend goed staat thans op de geconsolideerde balans te boek voor de aanschaffingsprijs van ƒ3,84 miljoen, terwijl de afschrij- vlngsrekening ƒ544.000 bedraagt na toevoeging van 39.000. Het totale huizenbezit bestaat per balansdatum uit 494 woningen en 30 winkels en be drijfsruimten. Door periodieke en ex tra aflossingen werd het totaal aan hypothecaire leningen in de geconsoli deerde balans verminderd met 14.000 tot ƒ1.426.000. De huurop brengst van het gehele bezit bedroeg per balansdatum rond 557.000. ROTTERDAM, maandag (ANP) Het Internationale goederenverkeer over «ee van en naar Rotterdam om vatte in 1967: 141,4 miljoen ton tegen 130.4 miljoen ton, een sltfrlng van acht proeent ten opzichte van 1966. Het goederenverkeer per binnen schip nam toe met 15 procent, per spoor met 14 procent, per vrachtauto met 15 procent en per pijpleiding .met 26 procent. Van deze vier verkeers- soorten nam de binnenvaart met ruim 51 miljoen ton het grootste aandeel, hierop volgden het olievervoer per pijpleiding, bijna 15 miljoen ton, het Opgave van het KNMI (filiaal Rotterdam) Waarneming 8.40 uur Luchtdruk 1014,9 1019,6 Windrichting KO stil Windkracht z 0 Weersgeiteldhcid betr. b v. bew. Temperatuur 1,1 2,4 Neer «lag In Z4 uur 0,0 1,5 Max. temp. glit. 12.40 u tt 6,3 Min. temp. heden O.tO u sr: 0,8 DRINKWATER ROTTERDAM; Bedrijf Honingerdljk: verwachting van 18 t/m 19 febr.: gemiddeld keukenzout- gehalte 155 mi per liter, gemiddeld ge- leldlngsvermogen 605 micro Siemens, ge middelde hardheid IJ,2 Duitse hardheids- graden. Bedrijf Berenplaat; verwachting van 16 t/m 1B lebr.; gemiddeld keukenzout, gehalte 170 mg per liter, gemiddeld ge leidingsvermogen 620 micro Siemens, ge middelde hardheid 13,2 Doitae hardhelds- gra ten. loen ton en ioen ton. wegtransport met 3,5 milji het railvervoer met 1,7 milji Eind 1987 maakte burgemeester Thomassen reeds bekend, dat in dat jaar 140 miljoen ton per zeeschip van en naar Rotterdam werd vervoerd. Bovengenoemde cijfers ontleend aan het CBS geven het beeld als gevolg van exacte berekening' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Door het gladde wegdek kwam vrijdagnacht de auto van de 43-jarlge metselaar J. P. R. Z, te slippen toen hU vanuit een zijstraat de bocht nam naar de VItar- dinger dijk. De auto botste tegen eën geparkeerd staande auto en drukte deze op het trottoir en tenslotte tegen een boom- De auto van Z. kwam tot stilstand te gen de voordeur van het pand I29A, welke geheel vernield werd. Ook raakten er een aantal stenen uit de gevel los. Z. wachtte de komst van de politie niet af, en ging er met ziin auto vandoor. Een half uur later werd hij aangehouden op het Nieuwland- plein. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Waar schijnlijk door de sneeuwval en de duisternis misleid, merkte de 25-jari- ge scooterberijder N. A. vrijdagnacht op de Burg. Knappertlaan een rechts van de weg geparkeerd staande auto niet op. De scooter botste er in volle vaart achter op. A. werd door de GG en GD met een gebroken linker enkel naar »de Dr. Noletstichting overge bracht en aldaar opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Door oververhitting van bakolie in een oven, brak zaterdagmiddag brand uit in een snackbar in de Nieuwstraat. De eigenaar, de 27-jarige D. Visser, was op dat moment afwezig. De brand weer moest de voordeur forceren om de zaak b'raien te komer.. Met schuim- blussers is het vuur bedwongen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De 27-ja- rige J. A. uit Poortugaal» wiens opspo ring was verzocht in verband met de diefstal van ruim f 1000 uit de kantine van de Verenigde Glasfabrieken, heeft zich vanmorgen gemeld hit de politie. A. was op het moment van de diefstal als assistent kantinebeheerder werk zaam bij de glasfabrieken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag, Tijdens snelheidscontroles op de Horvathweg, de Rotterdamsedijk en de Burg. Knappertlaan werden tijdens het weekend 53 automobilisten verbali- seerd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. De snelheden va rieerden van 65 tot 95 kilometer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag T\e 42-ja rige opzichter J. van O. deed namen» de NV ERDO bij de politie aangifte van de diefstal van een bitumenketel met gasverwarming, van een bouw terrein aan de An th on te Fokkerstraat. De waarde van de ketel bedraagt cir ca 1700. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, „Ik zou mijn vrouw er niet alleen durven laten, om van de kinde ren nog maar niet eens te spre ken." Dat zegt de heer W. Scho- neveld, voorzitter van het actie comité woonschepen Oudendijkse Schiekade om de woonsituatie ia de Spaansepolder te kenschetsen. De gemeente heeft In de Pellsertha- vcn, gelegen in deze polder, een kwart miljoen geïnvesteerd, zo vertelt hy verder, voor de aanleg van steigers en water-, gas- en telefoonleidingen. „Er Is plaats voor 43 woonschepen, maar het wonen is daar uiterst onaantrek kelijk: er zjjn geen busverbindingen, scholen en kerken om'breken en de dichtstbijzijnde politielet Ikt in Oversohie." Op 20 november van het vorige jaar heeft het Havenbedrijf aan negentien evenaren/bewoners van woonschepen aan de Oudendijks? Schiekade laten weten, dat zij hun ligplaats moeten ontruimen In verband met de aanleg van een deel van de Rotterdamse Ruit, Als enige mogelijkheid voor een nieuwe ligplaats heeft het Havenbe- drij' Peïtserthaven aangewezen. De negfc .ien eigenaren hebben tegen dit besluit van het Havenbedrijf beroep aangetekend bij de gemeenteraad. Donderdag besloot de raad om een adres over deze zaak in handen van b. en w. fca stellen. Inmiddels Is gebleken, dat het ver slepen van verschillende woonschepen op grote moeilijkheden «al «tullen, omdat aan de OodendUkse Schiekade nog maar 50 centimeter water staat. The ugly dpckling (het lelijke eendje) van de heer Schoneveld steekt onge veer een meter ln de blubber. Een woordvoerder van het Havenbedrllf; „Dat schip Is zo gammel, dat Ik er geen vinger naar durf uit te steken." De verplaatsing op zich zelf is al een probleem voor het Havenbedrijf als dat tenslotte „met de sterke arm'" zou moeten gebeuren. Vrijwillig zijn de negentien volgens de heer Schoneveld thans niet van plan hun plaatsje te verlaten. Niet omdat zij de wegaanleg zouden willen tegenhouden, Actielelder Schgneveld; „Daar zien wij heus de noodzaak wel van in. We willen wel verkassen, maar met naar de Peïtserthaven." Behalve het ontbreken van een Be schikt woonklimaat, noemt luj als be zwaar de. situering van de steigers. „Ze zyn maar twee meter breed en liggen 16 meter van elkaar. Stel eens voor wat er van je privacy over blijft als je aan straatjes van twee moter breedte woont. Je ziet precies hoeveel spruitjes je overbuurman op zijn bord heeft!" „Het Havenbedrijf heeft geen oog voor onze belangen als gewone inwo ners van Rotterdam", aldus de heer Schoneveld, „Wij hebben de indruk, dat woonschepenbewoners bij het Ha venbedrijf niet erg in tel 2ijn, Maar men moet niet vergeten, dat de meesten van ons zeker niet in een schip waren gaan wonen als er geen woningnood was. In zekere zin hebben wij door ons initiatief een stukje van die nood helpen oplossen. Wij vinden, dat de gemeente daar wel wat voor mag te rugdoen." In bet adres worden vier andere mogelijkheden opgesomd voor nieuwe ligplaatsen. In de jachthavens in het Noorderkanaal willen üv negentien hun woonschip wel afmeren. In dat geval, zo redeneren zij, kan de Peït serthaven als jachthaven worden be nut. „De steigers zijn reeds aanwezig," meldt het adres laconiek. Ook de Schans zou als ligplaats in aanmerking komen als dc geprojec teerde brug daar niet anderhalve me ter maar twee en een halve meter boven de waterspiegel zou komen. Verder worden genoemd het Noorder kanaal vanaf de Rozenlaanbrug tot aan de Bergwegbrug en het Schieka- naal, parallel aan de Sehansweg. De heer Schoneveld: „Wij zijn uiterst be- n'euwd naar wat b. en w, gaan doen. WU vrezen, als kleine minderheid, in de gemeentelijke mangelmolen te worden fijngemalen." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag In Rotter dam is zondagmorgen de 22-Jsrige Schiedamse vorkhefiruckchauffeur T, G. aangehouden, wegens het stelen van de personenau o van de 05-jarige kapper K. B., vrijdagavond op de Rembrandt laan. De vorkhefi ruck- chauffeur Is ingesloten In het hoofd bureau van politie aan de Lange Nieuwstraat. Vijf Schiedamse jongens, dertien en veertien laar oud, blijken zich schul dig te hebben gemaakt aan een aantal kleine inbraken. Ondermeer bezochten zij het clubhuls Dukdalf aan de Maas straat en de kantine van de voetbal vereniging E.DA in de Spaansepolder. Dit woonschip, The ugly duckling (het lelijke eendje), »s een van de negentien aan de Oudendijkse Schiekade die het veld moeten ruimen in verband met de aan leg van de Rotterdamse Ruit. Het schip ligt echter een meter diep weggezonken in de modder, „Als we er naar wijzen, val* het uit elkaar", zegt men bij het Havenbedrijf in Rotterdam, ROTTERDAM, (ANP). De Halcyon Lijn N.V. in Rotterdam en dc Tidewater Marine Service Inc. te New Orleans zullen binnenkort op richten „Tldewater-Halcyon Marine Service N.V.", die vier bevoorradings schepen ln de vaart gaat brengen ten behoeve van de opsporing en exploita tie van olie en gas op de Noordzee en aangrenzende wateren. Het is de be doeling deze schepen is november/de cember gereed te hebben. Onderhande ling over de bouw z(jn reeds gaande met een Nederlandse werf. De Tidewater Mr: Ine Service Inc. Is een van de grootste rederijen van Offshore Jervice-schepen. De vloot van deze maatschappij omvat meer dan 200 eenheden van allerlei soort er. grootte ten behoeve van de dienstver richting op d t speciale maritieme ge bied, De Halcyon Lijn N.V, is een in 192) opgerichte Nederlandse rederij. Haar schepen zijn genoemd naar Ne- deilandse steden en zi|n als zodanig bekend als do „Stad"-schepen. De Halcyon Lijn-sehepen vinden emplooi op de internationale markt voor de verscheping van bulkladlngen over de gehele wereld. De maatschap pij behoort tot de bank voor handel en scheepvaart groep in Rotterdam. Een bijzonder kenmerk van de vier bevoorradingsschepen wordt gevormd door de ingebouwde buiktanks voor de pneumatische aflevering van droge stoffen benodigd bij het. boren en af werken van ohe- en gasputten. De schepen zullen worden uitgerust met boegschroeven ten einde de grootst mogelijke manoeuvreerbaar heid te verzekeren in het bijzonder watinoer wordt gewerkt ln de nabij heid van de booreilanden. Voor vaar tuigen van deze aard is de grote open achterdekruimte kenmerkend: deze ruimte is in het geval van Tidewa ter-Halcyon-schepen 3300 vierkante voet (333 m2) groot. Deze schepen kunnen voorts worden uitgerust voor het uitleggen en lichten van ankers in gebruik bij het op hun plaats houden van boorp'atforms. Zij kunnen ook worden gebruikt om te assisteren bij het verslepen van boor eilanden van de ene boorlokatie naar de andere. Grote Vaart Achilles IE v Cristobal n Eu ropa Acila i8 te Saigon Acmaea n Curacao 16 Op 720 mijl zo van Bermuda Ariara p IS Bermuda n Rosa- ïio Adrastus 17 te Scmarnne Aegis 18 te Barbados Aliotb 17 Santos n Buenoa Aires Alkes 19 te Khorramshahr Ampenan p 17 Dakar n Bil bao Amstelhoek n Yokohama IB op 1150 mijl no van Hawaï Ainstelvekl n Vancouver 19 op 650 mijl nw van Yoko hama Amyntas p 18 Ouessant n Lissabon Area 10 te Snttnhip (Thai land) Areas 19 nm te Benghazi verw Archimedes 17 ten anker Chlcama Ares 17 te Rotterdam Argös 17 v Volos n Izmir Asmidiske 18 te Sagunto Atlantic Star 18 v Antwerpen n Gothenburg Attia 17 v Port of Spain Puetto O-daz Balorig 17 nm te Lourenco Marguea Beninkuat t8 nm te Freetown Btliiton 17 te S'ngapore BILtar 10 te Kaïpstact Boreas 19 te Rotterdam Britsum n Japan 19 op mijl zo van Saigon Calamares lfl te Los Angete» Ceres IB te KopenhHgen Charts p IB Key West n Ma- raoalbo Coltex Arrhe.r 19 v Immlng- ham n Gothenburg Caltex Delfzijl 20 le Norr*- sundby verw Caltex Eindhoven 18 v Bah rein n Rotterdam Caltex Gorlnchem 18 te Im- mingham Chiron 21 te Georgetown verw Crania r Curacao 18 op 520 mijl zw van Azoren Dahomeykuat 18 te Havre Dallla 18 nm te Hamburg Daphne 18 v Tripoll (Liba non) n Havre leltadrecht n Japan 18 o 1140 mill zw van Manzani lo Dlemerdljk 17 v Acajutla Loc Angeles Dlnteldijk i7 nm tt Balboa ~oelwljk Zuetfna Draco 1» te A' Dutch Engineer 20 te Lame verw Eemhaven 18 te Majtmga Eemland 18 te Rlo de Janeiro os 18 te Antwerpen sso Den Haag 17 te Fawley sso Rotterdam 17 rede Bom bay Forest Hill 18 nm te Pannma- city Gaasterdljk 18 nm te Delfzijl Gaasterland lfl te Hamburg Gabonkust 18 te Londen Ganymedes 19 te Guayaquil Caroet 18 te Cadiz orredllk 17 v Savannah h New Orleans Grotedtjk 17 v New Orleans n Tampa Hector ia te Bremen Hermes ia te Antwerpen Hollands Duin n Nagoys 1£ op 375 mijl nw van Midway Ilias 18 nm te Llvomo Inca 17 v Casablanca n Ham burg Ittersum 18 te Charleston Jacqueline Broere 19 nm te Bllllngham verw ,'ohannea Frans 18 te Santos Kaap Hoorn 20 te Teneritfe Kabylla 19 te Karachi Katsedljk 17 nm te Takoradl Ktwük n Naaoya lfl op 100Q mijl w van San Franoiact Kelletla p 19 Texel n Oslo Kennemeriand n Bremen 18 op 570 mijl wnw v«n Dakar Khaslella 18 v R'dam n Cura cao SUlndoeng 18 te Koeweit Slmonskerk 17 te Kaapstad Skadl 18 te Sheet Harbour Solon 17 v Georgetown n Ca- rupeno Spaarnekerk n Rotterdam 19 op 205 mijl W2W van Cocos Ei! Stad Kampen 18 v Ploce n Yalj EU. Stad Maastricht 19 nm te Gl- jon verw. Statendam 13 te Singapore Stella Antares p 10 Kaap Vil" lano n Rotterdam Stella Maris 18 nm te Ham burg Stentor 18 to Amsterdam Steven 18 te Amsterdam Straat Clement 16 v Louren co Marques n Beira Straat Cumberland 17 V Fre- mantie n Port Loula (Mau rltius) straat Fiji 17 v Vltorla n Re cife Straat Florida 17 v Nagoya n Yokohama Straat le Maire 17 v Tema n Abidjan Straat Luzon 20 te Auckland Straal Magelhaen n Beira IS op 250 mul *20 va-h Sey chellen Straat Rio 19 te Monrovia Straat Singapore 17 nm Rurale Strabo p 19 Oporto n Am sterdam Thamu 18 le Louicnco Mar ques Tulitd 20 te Hamburg verw Tamara 17 v Müazzo n New Yoik Taras 18 Amstcrdi Thurcdrec» n Mobele 18 op Ijl zw van Bermuda i a ngapore Togokust18 te Lago3 Utrecht n Port Swettenham 19 op 350 mijl zzw var. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Van 2 tot en met 9 mei wordt er een Israëlweek gehouden ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Joodse s'aat. De viering van de bevrijding op vijf mei wordt in deze week ingepast. Voor de organisatie van de verschil lende manifestaties heeft de gemeen teraad gisteravond 35.000 beschik baar gesteld. De week wordt op 2 mei geopend met een concert door het Israëlisch chamber ensemble in de Doelen. Vrij dag 3 mei opent de Israëlische ambas sadeur dr. D, Lewin ln het bouwcen trum een tentoonstelling van Israëli sche archttektuur. Op zondag 5 mei is er een gala-avond met een Kosher-di ner In Hilton. De opbrengst van deze avond komt ten goede van het Joods nationaal fonds. De bedoeling is in Is rael een bos aan le leggen out de naam van een Nederlandse verzet strijder zal krijgen. Op het programma staan verder een orgelconcert (6 mei ln de Paulus- kerk), viering van de bevrijding (0 mei In Palace), een tentoonstelling 400 jaar Joodse gemeente in Rotterdam mei ln het gemeente-archief), een tentoonstelling Israëlische grafiek (8 mei in Boymans-Van Beuningen), een bazar (op 7 en 8 mei op het Schouw burgplein). De week wordt besloten met een bijeenkomst in de Waalse kerk In Delft. Tijdens deze avond zal gespro ken worden door prof, dr. A. M. Beek. voorzitter van het genootschap Neder- land-Hraél en dr. Moshe Landau, voorzitter van het genootschap Is~ rael-Nederland. Middenstand en bedrijfsleven hou den commerciële manifestaties en de lijnbaan wordt versierd met guirlan des en een metershoge Menorah (ze- venarmlge kandelaar). Krlterion brengt deze week de Israëlische speelfilm Salah. Het initiatief tot de week is genomen door de afdeling Rotterdam van het genootschap Ne- derland-Israël. Rotterdam en Delft werken aamen. Plannen bestaan tot het houden van een sportontmoeting Israël—RotterdamDelft. Sporonnla 18 te Londen Schlppersgrncht 18 te Casa blanca Spes 18 te Swinemuende SonJa 20 te Casablanca verw Tridale 19 te Kopenhagen Trigon 19 te Londen Tuba! p 19 Dover n Piraeus Twee Gebroeders 18 te Ros tock Tweelo 21 te Drogheda verw Valkenswaard 18 te Duinker ken Volharding 19 te Benghazi Viola 18 te Odense Vega 19 te Antwerpen Walenburgh 19 te Stockholm Westmeep 10 te Brindlsi Wiebold Bohmer p 19 Kaap Vlllano n Istanboel Westereems lfl te T ener iff e Westropa 18 te Bantry TJselhaven p 19 Kaap Vlllano n Casablanca Zeeburgh 20 te Bordeaux Aangekomen scheper» Geestdam MaasaluU Dirk zwager Agta Vju-vara Morwehaven C. Sw V Uden Spree Duitsland vla St kade Mamneaman Pericles Beatrixhaven KNSM H en Veder Podravlna Shell 35 van Om meren Heraclltos Maashaven 11 Spe el Ico Wolfenbuttel Pernis Chevron Olie Scheepv Hermann Littmeyer Merwe- haven Vijfwinkel Kersten ChlUagong Van Rlebgeck 16 te Basrah Vaaum 17 te Rotterdam Vlana is v Curacao n New York Vlieland 17 te THameshaven Waardrecbt p 18 Acapulco n Los Angele» Westertoren 18 te Padju Willemskerk 17 v Sydney n Kaapstad Wltmaraum i? te Havre Woeiudrecht 20 te Vllsalngen Woltersum lfl te Hamburg Wonorato p 19 Ouessant Marseille Wonosobo p 19 Yokohama n Bueana Ventura Zaankerk p IB Oporto n Ge. nua Zaanland n Norfolk 17 op 150 mijl zo van Bermuda Zafra p 19 Dakar n Tranme- re Zeeland 18 v Bombay n Bah rein Zuiderkerk 17 burg. Kustvaart Audada 18 te Rotterdam Anholt 19 tc Vllsslngen Aruba 21 te Hul! verw Atlantic Trader 20 te New York verw Antarctic 18 te Mostaganem Aretk p 19 Ouessant n Al giers Amcborg 18 te Maastricht Aardenburgh 19 te Amster dam Korovlna 17 v Salvador Santos Koilcla 17 v Port Everglades n Curacao Koudekerk 18 nm te Ham burg Laarderkerk 17 v Londen Marseille Laura Christina 20 te Lcbito Lelderkerk n Kaapstad 10 op verw Llbertas 20 te Ventspil» verw Limburg 10 te Los Angeles Looidrecht 1B te Koeweit Maasdam 17 v Sydney n Wel lington Main Lloyd n Cristobal 18 op ba Mediterranean Sprinter 10 t» Laa Pal mas verw Medon >8 te Rotterdam Mercuriua 19 te Barbados Merwe Lloyd 19 te Lob Ange les Moerdijk 18 te Seattle Mijdrecht 17 te Banlas Nashlra p 19 Rio de Janeiro n Lai Palm aj Neder Ebro 16 nm te Kaap stad Neder Elbe 18 te Dar ei Sa laam Neder Lek n Balboa 18 op 600 mtjl o van Chatham efi Neptunua 18 te Hamburg Niao 19 te Rotterdam verw NoordwUk 18 te Dakar NUkerk 17 v Muscat n M«ma al Fa hal Oranje Nassau 19 te Sou thampton Osiris 18 te Nassau (Baha mas) Osaendrecht 18 te Belfast Overljsel 18 te Antwerpen P. O. Thulin p 19 Majorca n CegllarS Papendrecht 17 nm te Mojl verw pendrecht 16 v Honolulu n Acapulco Pericles 16 te Rotterdam President William VS Tub man 19 te Coqutmbo Purmerend 19 te Bandar Mahshar Rondo le v Bombay n Co lombo Rottl 19 te Los Angles Ruys 18 te Durban Rijn 17 nrn te Hamburg Sa bans 2o te Band jar Masln verw Schelde Lloyd 18 te Genua Bchle Lloyd 1? v Bangkok n Manilla Schiekerk 17 te Amsterdam Schouwen n Mojl 19 op 1300 mijl zzo van Kamchat ka Seine Lloyd 18 te Hamburg Staoe 20 ie Mogadiscio verw. verw Breehorn 19 te Hamburg Blscaya 19 te Dublin Breaam 19 te Kirkcaldy verw Breehes p 10 Kaap Villano n La Spezla Batavler-5 p IP Casablanca i Fam&gusta Brinda 20 te Worklngtoi verw Burgundia 18 te Malmoe -oncepclon p 18 Ouessant j Lissabon Caprictwrua 16 te Huil Casana 19 te Kopenhagen Cathtrlna-F 18 le Bremen -andlde 31 le Cesab'anca verw Clarissa p 19 Kaap Vi"ano n Aorhus Catharine 19 te Antwerpen Dongeborg 19 te Delfzijl Expansa 20 te HonXieur verw Embla IS te Stockholm Eerbeek p 19 Beachy Head n Bordeaux Eemaborg 20 te Antwerpen verw ü6* J® Casablanca verw Fem 18 nm te Frede riks veer k verw Geja 19 te DelfiUl Geertruld Mergamtha 20 Workington verw. Grada Weet era 20 te Paaajes verw. Hera n Panama 18 op 300 mij] ONO van Trinidad Hado 18 te Antwerpen nétïë P 0ufcSMnt nVe" Henny-T 10 nm te Goole verw. HenrSra Thckla 19 nm te Rotterdam Helios p 19 Kaap Vlllano n Rochester Ida-D 19 te Gent Jaha 18 nm te Arklow Jan n Rotterdam 19 op 150 mijl NNO van Kaap Vlllano Keizersgracht 18 nm te Rot terdam Kemphadn 19 te Hamburg Kare] lfl nm te Londen verw. Klrsten Smite 21 te Rotter dam verw. Leuvehaven 18 nm te Rotter dam Lady Jane p 19 W lght n Ma rina dl Carrara L«ly 19 *e Avonmouth Leemans p 10 Kaap Flnletcr- re n Venetië Margriet Anja 19 te Sheer- ness Meta 21 te Whitehaven verw. Mercurlua-H p 19 Ouessant n Lissabon Mad Joe 18 te Amsterdam Mathilda p 19 Oueasant Bremen Marijke Irene 19 te Llvomo Maud p ISOporto n Genua Myfetn 19 nm te Kalm ar Mlrzam-N 10 te Marseille Nora 18 te Umuiden Nicole 19 te Ostende verw. Noordeter 19 te Deventer Nleuwland 20 te Rotterdam verw. Oceaan 18 te Dover Oostereems 20 te Casablanca verw. Pioneer p 18 Genua n Brlton Ferry Proton 18 te Antwerpen Roerdomp 18 nm te Rotter dam Rfon Teekman p 18 Dover n Barking Roelof Bulsman 18 nm Waterford Rhone 19 te Rounan verw Rose IB te Sete Spoleato 19 te Antwerpen Salvinia 19 te FHxborough Schoonebeek 20 te Kotka verw Sil va plana 18 te Rotterdam Sklvretta 20 te Kopenhagen verw Senang p 18 Lfssabon n La Spezla Spaameborg 19 te Amster dam en Hunlk Scheepv. Claus Jurgcns Duitsland via St Kade Sanara Joma Dordrecht Wambersle Aztek Zwljndreeht AVK Eaao Ghent Schiedam TC. Esso Ned a Paloma Botlek Borax OAL Ntkkala Botlek Muller Hanno Veerhaven Ocean Master Waalhaven THB van Ommeren Havelet Botlek Boel 14 Care- beka Bencleuch Waalhaven Orient Burger fnlt r *- THB Norwind Beneluxhaven North Sea Ferries Amenity Botlek Boei 14 van Weelde Grangefeld Botlek GEM van Weelde Venator BP Europoort Stei ger 3 v Ommeren Transvaal Schlehnven Pro gress Muller Audacla Vldgn HVO Rip- meeeter Taurus Parkkade Holscher Kenitha Parkkade van Weel de Berts Parkkade Volgt Smittloyd 4 Waalhaven p 8 THB Muller BerHncrtur Waal. en p 6 THB Muller Jurgen Wehr Botlek GEM Hudlg en Veder Hanne SRou Beatrixhaven QD Algemene Cargadoors Pandora SchledamN Water weg Vtnke Bell Valiant Brittanlëbaven van Weelde Sondith Botlek fr. Sw So«- termeer Fekkoa Calata Waalhaven Wambersle Muller Cerema Beatrixhaven Q. D- Armando Farlnn Jan Vlaardingen Vulcaanha- ven Rlpmecster Maria Dolores Tartiere Waal haven Pier 7 Worms Shannon Merwehaven VUf- wlel Kersten Hunik, Leiewei Waalhaven NTB Despatch Merwehaven Vijf winkel Holscher Jokulfell 2e Kathaven DEKA Erhardt en Dekkers Braemar Uselbaven Terminal Anthonio Veder Cuthbert Margrlethaven THB Ruya Aqulla Waalhaven Orient Buys Silver Comet Beatrixhaven Presto Navicasa Sllvaplana 2e Kathaven Veltenaar Schellen Keizersgracht Parkkade-Slik kerveer Spiiethoff Bourgogne Yeelhaven OZ Burger Beograd WaalhBven Montaan Elly Ahrens Parkkade Mon- taan American Resolute Beatrix- haven M P. U.S L. Minden Beatrixhaven Muller Progress Ease» Spain Chevron Euro poort Emo Nederland Emst-S Dordrecht Wamber sle Tonsberg Waalhaven Wam bersle Dresden Waalhaven Wamber sle Ilclan Maru Merwehaven Muller Progress Van Om meren Sublc Bay Maashaven 8 Cle- ton Adda Beatrixhaven Quick Despatch Sea Land Ehrenfels Waalhaven Feiaha ven Hnnsa Thallo Eemhaven Burger Hu dlg en Veder Jacco Vlaardlngen Nieuwe Motex Van Orrmeren Goclar Negro Waalhaven Pier 1 C. Sw. Rovamar Roerdomp Vlaardlngen Vul- caanhaven Ripmcester Hardy Merchant Vlaardlngen H.V.O. Rlpmeeater Hardanger Botlek G.K.M. Boel a udamerlcana Nikolai Slf Vlaardlngen K.W. Haven Palthe en Haentjena Louvehaven 2c Kathaven Veltenaar Van Uden Gytler Waalhaven Pakhuis- meesteren Blzkaya Spoorhaven Ooste- rom Vermaas Stella Maris Dordrecht Wam bersle Arthur p Botlek Esso Neder land Ernst Friesecke Waalh, Pier T.H B. Muller Windsor Queen Waalhaven 24 Soetermeer en Fekkes Poula Binding West-srkade RRB Unlmar. IB FEBRUARI Jan Laurenz Dordrecht Wambersle Elster Waalhaven P.H.M Pier 2 Boreas Beatrixhaven KNSM Hudig en Veder Jolaganga Maashaven R.S.M. Furness Yarrow Merwehaven S.SM. Arnarfell 2e Kathaven Looda Erhardt en Dekkers Gen» Binnehaven Herfurth Chlrrtpo Merwehaven MuUer Jell Botlek Fr Sw Soetermeer en Fekkes BT.HB=Auu"lhaV*" P'er 6 Angarskles Waalhaven Boel 86 Pakhulnmeesteren Europtc Ferry Beneluxhaven Hudig en Pie tew WeaUand Trader Vlaardlngen K. W. Haven Dirkzwager. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Aan de Breevaa rist raai in de Spaansepolder heeft Simca Nederland NV de be schikking gekregen over 20.000 vier kante meter terrein, om er een uiterst modern bedrijf te vestigen. De Franse ambassadeur in om land, de heer P. Slroud sloeg donderdag In bijzijn van vele genodigden de eerste plaal voor het complex, dat naar de plannen van architect Lourenssen te Haarlem door de aannam er D. Baron te Schiedam wordt gebouwd. Voor de officiële plechtigheid herin nerde de heer J. J. Osché, directeur van Simca Nederland aan de snelle groei, want op 1 januari 1950 begon het bedrijf de werkzaamheden in ons land. Men had toen 42 verkooppunten in Nederlgnd, terwijl dat negen jaar later is. gestegen tot 316. Ook de omzet nam snel toe, en steeds meer kreeg men behoefte aan meer meer ruimte. Van de twintigduizend vict r inte meter wordt ruim 5000 m2 gebruikt voor het hoofdkantoor. Dan komt er een onderdelenmagazljn, maar wat nog zeker even belangrijk Is. er- zal ook een opleidingsschool voor net per soneel verrijzen. In de loop van de ja ren werden reeds 1300 monteurs op- geleld. Tenslotte zal het nieuwe bedrijf jp het terrein nog volop geleeenheid tot uitbreiding Weden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 6