Raad laat initiatief inzake koopavond aan de winkeliers ROTTERDAMS DAGBOEK WEGGAAN VAN JANSEN VOOR HUIZENAAR ONBEGRIJPELIJK Actie G.L.G. bracht in Rotterdam 130.000 op ROTTERDAM RIJNMOND X MAN MET KOOPAVOND- ERVARING 'OMZET STIJCT' VAARVERBOD OP WATERWEG BIJ VERTREK BOOREILAND ROOMER TRAINDE WEER Bevestiging en uitzending kand. A. de Jong Fred Bravenboer naar Willem II Pax Christi wil VN- personeel opleiden voor vredestaken HANS KRAAY KRIJGT GEEN LICENTIE Vijf Rotterdammers iu voorronden van nationale titelstrijd PHÏT3W1 R. LANGERAK FELICITEERT P. ZWANENBERG Bevordering van leider onderzoek tegen H. van Z. Pretentie minder dimensie meer r,Ontwikkelingshulp p»Z 4- woemdeg a februari 1968 (Van een onzer ver*lup;j(rvi*re) ROTTERDAM, wornMbg. I)r avorui van de vijftiende maart de cerate Rotterdamse koopavond wordt dat een lop of een flop? Een vraag zonder antwoord. AU het voor de tegenstander* van een koopavond een flop ia, kan het voor de voorstanders he»t een top zijn. Wie <ie maandenlange riwcu»»H' over de koopavond heeft gevolgd kijkt van deze (schijnbare) tegenstrijdigheid helemaal niet op Immer» de tegen stander* r.im steeds grimmiger gewor den in hun tegen»t«nd: de vooratan- d«m hebben atmxl* meer voordelen op tafel gelegd Dr xemernteraad heeft be*U*t, dat er een proefjaar met een koopavond koml. dxarbU het InltUllrf Ulend san de winkelier». Wie wil moe tUn win kel openstellen. wU niet wfl hoeft niet. En llsl geldt ook voor de consu ment: Wl mae. hU hoeft niet sl» 1* Theo Hulzenaar en Leen Jansen (rechts) in betere dagen. In het midden een ook al geamuseerd kijkende broer Aad Jansen. ROTTERDAM, woensdag. „Ik begrijp er helemaal niets van", roept boks promo tor Theo Huizeneer uit, doelend op het vorige week door profeeeionaihokser Leen Jansen genomen bestuit om het contract met *Un Kotterdnime leermeester te verbreken. „Leen is altijd tevreden geweest met zyn gages", vervolgt de heer HuUemiar in het kantoortje van zyn sportschool aan de Van der Werffatrant, wruir de voorbereidingen voor de komende boks- evervementen m volle gang zyn „En nu vindt hy dat hy te weinig verdient. Waarom zo ineens7 In da kranten heeft inIud dat hy ma geaoegan meer neemt met een bedrag van duttend golden. Ik be grip niet hoe Leen dat heeft kunnen asggen. Ik bah hier «wart op wit ■teas (en Theo IliUaenaar toont In derdaad de contracten van Jansen» laatste gevechten) dat «Un gage* vUfttanbonderd gulden bedroegen. Een paar weken geleden had Ik [evec georganiseerd. Hft Spanjaard Angel Grela acht ronden geleden opnieuw een gevecht voor Leen reorganise* rd. Hy zou tegen dt' van drie minuten moeten boksen en bij zou daarvoor eveneens vijftien honderd gulcU n ontvangen De lawt- ste keer, tegen John Ihilafihl. heeft hy voor hetzelfde bedrag tien ron den v»n drie minuten gebokst Toen gms| hy e wel nut' akk id nu me HU kwam naar me loo en vroeg kan er niet wat mcei voor me af ik zei bem dat dat onmogehfk ging Het ging ook werkelijk niet En nu heh ut net gedaan be mensen praten alsmaar over die „rUke" Theo Hui zenaar. Ja. Theo Huizeneer is rijk Ik ben volkomen geaond e» Ik heb een gelukkig gezin Maar met de verdiensten loopt het wel loa KUk maar (en Hulzenaar toont opnieuw cijfermateriaal over op brengsten van door hem georgani seerde bokswedstrijden) Ala ik een amateurprogramma breng houd ik nooit meer dan een paar honderd gulden over. Dij profwedstrijden te dat meer. maar vergeet niet dat daar dan nog belasting, telefoon, huur en allca wat er nog bijkomt afmoet. Fifty-fifty IK heb Leen vervolgen» voort*- x «Utd om flftj-fiftjr ta doen. Dus da eventual* winst same* dalen. Maar dat wilde Leen niet. Logisch, want hU wilde aafe sUn oist hal ris toe lopen weinig la vsrdlsnan. Ut heb ook In de krant gelezen dat wo met ruzie uit elkaar zijn gegaan en dat by do breuk doping «en rol zou hebben gespeeld. Wat het eerste betreft, we hebben geen woord ge- hu d Leen Is naar me toegekomen en hl.) heeft me om het contract ge vraagd, Ik keek wel even vreemd op, want temdnlte bokrlc hij ol meer dan twintig ju,11 hu me Muur ik wil niemand ook muur iets tn de weg leggen e» Ik heb tic )>ond geschreven dut het contract met goedvinden \ati urw beiden waa vei broken Wat de doping betreft. na zijn lam Mi gt vu lil U gi 11 ltulufihi lub ik lz*eti op de man af gevtungd of lui Mlmuk-rendc middelen had gcluulkt Nog voor hU ai! ring inkwnm zweet te nu over zilij htle Inbaar» en n» ttflwp bleef hij tot nu mUldornaiht volkomen vnn de kuurt in run kleedkamer zitten Maar turn ont kende noch bevestigde mtin vermoe den, hu draalde er maur een beetje om heen. Als ik ir echter achter kom dut een van iniin leerlingen iet* pakt gooi ik hem getilk de straat op Geen winstbejag 'pit.0 Huisenaar »«tt dat hU gek 1 la op de bok as port en dal hl) winstbejag nimmer primair stelt, „In nu wil Leen usar Hühhug. die er alleen maar op uit la om veel geld te verdienen en die rr ntets om geeft of Leen wel of niet In elkaar gesla gen wordt. Us| la ook de reden dat Ik Leen niet kn het buitenland heb laten boksen. Ik kreeg wel aanbie dingen, maar geen geschikt*. Ik heb me all yd kapot gewerkt om voot de Jongens goede gevechten te urgtut veren Mast uls Jt> dun zulke dingen meemaukt ga Je Je toch wel afvragen of hel niet heter is om er mee te stoppen Vandaag la het Leen Jansen, morgen misschien Aad Jan sen en volgende week wellicht Joop Veibon Uegrbp me goed. Ik heb het beste mei Leen voor Hü heeft een hart vun goud; hU geeft alles met het grootste gemak weg Maar hl) is zo dom Al* hil hersens be/at had bil •what- en schalt ijk kunnen zijn HANS RE1SMANN vun goud; hU geeft alles met het lak wi hl) natuurlijk wel afhankelijk van de winkelier» De discuwt wordt nog aanzienliilc /frwarrender als men ervan uitgaat, dat de consume nt helemaal geen koopavond v.i', fk tegen t land er* sug- H* reren dit De Bfretdr.» van de middenstands- vrrcniging m Rotterdam I. den Adel, 'fvris raadslid voar de l'vdA wyst op de bf drwvrmb'ervaringen bij 'k >>p* nmg ,an d» Mt'ro De Neder land v vt-ringing vaa hui «vrouwen aJ d-iarmltgcn prw f-owk rvinrithjk vaxlgote» t /iel. of »i n koopavond een vrhrfrlng van de koopmogelnkhe- dm biedt De ht*i r Dtn Adel zegt, dat ;!i ton «urnen* r,n' la.se ft dat ren koop 1 v on'1 k<yv«rn v< rhog» nd w rrk* Dc lumvrou *cn wtlltn wvl een» 0»- i< rvn.'hïi of ii.v n, is Ungcr werkpn /on rit mi nlf h» ld 'Bis df mee rite raad nou werkelijk namciw bijna ru erna rul op ten proef met een koopavond hebben iiafigedrongvn'> Het a haav nif-t if gi !ov« n linten we tr dus van uitgaan dat pen dec! van de Ro'tcrdamsc bevot king graag eeru, aan di mogcinjthedcn ver» otn krtopavond snuffelt DuarnHt- ir liitd gc/tg 1, 'lal de eonkunient er mee ia gedund wan» als er iets duid' tijk >s gt amei' n in de nu al twee jdiir durende d,vcun»ic i« dat hc; nut tiestaun van rl<»-standaard-consument- rnet-ce n-vaste-kfjopge woe »nte Fn al evenmin be&taat de standaard- wlnkzlier, WJe loch een ruw onder scheid wtl maken kan stellen er zi)n warenhuizen c-n dctallzaken Als w»J de hter De 11 Add mogpn gelovin Js er gc<n elctaiUist du v<»elt voor een koop.» vond Maar ex>k in het koor der deiaitiis- leu 'Mn hauw n m tenure n De bassen wilzcn somber op de» moeilijkheden zelf moeten zij langer werken of zü moeten meer personeel aantrekken De tenoren, vooral te vinden In de wijken van wat»ruit vele consumenten op vrijdag trekken nsor Capelle en Krimpen aan den IJssel tn naar Rid derkerk waar we! een koopavond is. lillen niet zo /waar aan de personeels bezetting Volgen* de nu geldend# regelen moe ten de uvc*Kiuren als overwerk 150 van het uurloon) worden uitbetaald Dc directies van de giote warenhui zen hr« ngen weer een ander element In de discussie Zij zyn voor een koop avond „Als Je kan* krijgt om Je om zet te vergiotcn, zou Je gek zijn om het niet te doen 'r zegt de directeur van V en D Maar toch rullen V en D C en A en de Buenkoif hun deuren op vrij dagavond 15 maart gesloten houden Zij ztin met tegen een koopavond, maar tegen een sluiting vnn hun win kels op zaterdagmiddag Hier gaat het niet meer om de vraag geen koopavond, maar om de vraag hoe de vijfdasgse werkweek voor het winkelpersoneel zo goed mo gelijk kan worden gerealiseerd. De werknemersbonden hebben zich tegen een koopavond wrkltiitrd, omdat „net wlnkel|n nmiiii I op vrijdag en zater dag dan itn /tci lange en in'cnsiev» werktijd moet maken De warenhuizen run vooralsnog te gen, omdat ?u evisi hun grootste koopmiddag, dc zatcidagmlddag. vel lig gttU'ld willen 'icii Zwaar grschut ROTTERDAM, woensdag Door een kwpavonzl verschuift de omzet niet ronder meer, hu stijgt wel degelijk". Dat u-gt ten nirtr» met koopavondervarmg in Arnhem, de heer G Cofiing, w 4 «r nemend filiaalhouder van Galeries Moderncs aan de Hoog straat „Vooral tijdens de oprui- mingspcnorf* bleek er ix.langstel ling voor d< krxjpavond te bc- stuan Di rni r»»< n wilden hun krx»pjta in c»si w.»i rusuger sfu-r nuzoeken De heer Cofflng Is er In princi pe voor om op de eerste Rotter damse koopavond, 15 maart, de /dak open tc hebben „Maar niet «L <nig< warenhui*Hy is m ovrlfg getreden met collega's De her Cofflng mient, dat dc le den van de Rotterdamse kring vjin grootw inkt loedrijven in een ap.irti vrgadcrmg de geiegen- litid rnoctcn knjgtn om zich over <!e koopavond uit tc spreken. Het bestuur heeft nu wel gead viseerd om dicht tc zijn", moti veert by, „maar wie weet of de leden er achter staan7" „In Arnhem", weet de heer Cofflng, „ztjn ook niet alle zaken open, maar een vrij grote groep van zaken doet daar wei mee aan de koopavond" In het overleg over d«» zaterdagmld- dog dragen de werknemersbonden /waar gcs»-hu' uau Lcea maar wat het blad van dc algemene bond Mercurius (NW) schiyft ..Zaterdag uit«!«ap- dag, karweltjeedag en uitgaansdag Jawel, maar niet voor dc ruim 200 000 Nederlandse mannen en vrouwen dia in een winket werken ZU moeten er zaterdags even vroeg uit als ander» Zn werken tot uur s «voiuti door en ziin (in de grote steden) niet voor half zeven-zeven uur thuis Van hun vrue zatertiag voor het overgrote de* I van de Nederlanders al Jaren een normale /aak - t* tot nu vrijwel niets terecht gekomen Mcrcurius wikt op de groeiende weerzin bi) meisjes om op zaterdag middag verkoopeier ie zlin als vrien den of verloofden vrti zlin ,,De bon iten lubben wel begrip voot de dienat verlenende tank van het winkelbe drijf Dat mort nu reunuial open zyn a 1b andere meneen hun inkopen kun- iien do<«n Daarom verzetten zti zich niet tegen een koopavond op vrijdag, «Is de verkoper» en verkoopster* maar vnt krilgen van zaterdag 1 uur tot maandagmiddag I uur schrijft Mer- curlu» Ja ais De warenhuizen Wil li it wel meiMoen aan een koopavond, maar hot angstvisioen van een zater- ttaginld iognluituig weerhoudt hen De voois*ander» van een koopavond jaien dit a aped huilen beschouwing WVthoudei J Woi»t ito man die met ren stialend gezicht felicitaties m ont vangst heeft genomen nadat dc ge meentcraad Jahad gezegd, meent dat zowel groepen winkeliers als groe pen consumenten met een koopsvond ntn gediend Hl.) wijst op de winke liers ui Alexanders) ad l .om hartlij en on H Oog vim die ei om hebben ge vraagd (vanwege dc corumrrentle in huuitgetni enten 1 en op een doel van het publiek dat uttwuk zoekt voor de r 101 me diuk't op /utridagnudilsgen DnBinuutt ha'tteeit hll als stadsbe- stuurder het argument dat Rotter dams binnenbad dsnk zi) een koop avond tenminste een avond m de week het van leven brubrmfc hart van een wereldstad zal zyn In de la»it»l gehouden hu Herige w om* algemene veigadering van aandeel- houdei» v.iii di viimiKUvihup Erven G V.111 SiUivol.it NV i> dn* H C>hen h« n a nul lm dlititeni vun de/e ondei ut innik Op dc tyil van aanbeveling In j verband met het vervullen van de va catur* van kinderrechter In Rotter- I dnm komt voor rnr Ch. W. E Abben- I huis uit MautrichU ROTTERDAM, woensdag. De ac tie 1 op 12 vin de stichting G.L.G. (geeatelUk en lichamelijk g e handicap- ien>, die maandag via de l.v, Is geso- noneeerd. heeft In Rotterdam-stad 130,000 ruiden opgebracht. In Hoog vliet waa de opbrengst 16.21? gul den. In Rottcrdam-atad hebben alle 28 bijkantoren en 13 postagentschappen ójwngestaan Om de geldgevers te ont vangen Twaalf cursisten (opleiding loketambtenaar) hebben het geld met d»* hand geteld Di opbrengst in IVrnls voor dt/e at tic was i üöl.öl Omliggende ge meenten uls Capelle en Krimpen aan den IJsacl meldden een opbrengst van om en rvibu 7 000 gulden (Van rrn onzer verslaggever») j ROTTERDAM, woensdag Op de| Waterweg cal zondag 3 maart a.s. een vaar ver bod worden üifeatetd vaoafl see tot de He|jsehaven, Dit Is In ver-, band met hel transport van een boor- platform van Europoort naar de llrU- te haven. Coaster* tot 500 brutotonl Dn van dit vaarverbod uUgesonderd,| AfhankcUlk van de weersomstan digheden 11vi het hoorplatform 's mor gens 2 uur vertrekken uit Europoort, waarna het vier uur later (n de Hey»e haven zal ainvuLn Het vertrek van schepen uit de ha vens /al via de loodsdienaten worden geregeld terwu! het sperseln op dc Se matoor tc Hoek v«n Holland rond 2 uui 's morgens /ai worden getoond Mocht het transport zondag 3 maart mot doorgaan dan vindt het de vol gende dag plaat» Het vertrekuur van af de tijdelijke mond van Europoort b dan \aztge»leld op morgen* half drie DE Rotterdamse scheidsrechter Piet Roomer heeft gistermiddag op het sportcomplex Woudestem voor het eerst sinds november van het vorige jaar, toen hij by een auto-ongeluk zijn rechter- knieschijf brak, weer getramd, De Rotterdammer toonde zich tevre den over zijn herstel „Het ging weer heet goed", vertelde hij. „Ik heb nog met voluit kunnen trainen, maar ik verwacht dal dat over een paar weken wel het ge val za! zijn In ieder gevat reken ik er op om half maart weer te kunnen fluiten" Op de feto is Piet Roomer (links) m gezelschap van zijn stadgenoot Jaap Bijle- veld, die evenals de Leidenaar Wim Schalks is aangewozer als grensrechter bij de interland Schotland—Engeland, komende zaterdag m Glasgow Aanvanke lijk was Piet Roomer uitgenodigd het duel te leiden, maar door het ongeluk heeft hij zijn plaats moe ten afstaan aan Lou van Ravens. ROTTERDAM woensdag Kan didaat A dc Jong uit Oegstgocst zal zondag 25 fihtiitin <1 s dooi ds J W van Swigrhum uit Rottcrddm \oor/it- ter van dc rl.tssu.ilt mirt mgst om mis sie in de classis Rot ter da m - Noot d, in dc Grote of Laurcnskerk tc Ru'ter dam woiden bevestigd nis ïcndlngspredi- kant \an de Nederlandse hervormde ktrk In diezelfde dienst /al hij ook na men* dt» classis Rotterdnm-Nooid worden uitgezonden n.»ur Sotrabjja op Ooit-Jaia in Indonesië waar hij zol worden belast nut bet kader- en tocru ctings werk m di Indonesische christelijke kerk van Oo.st-J«»v,i (een Chinese kerk) (Van ome sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Fred Bravenboer, de 23-jarige oud-doelman van Feyenoord, Neptunus. Herme* HVS en de Amerikaanse vereniging Pittsburgh Phantoms, cal bet komende selcoen voor de Tliburgse le dlvlile vereniging Willem II uitkomen. Frtd Bravenboer heeft het contract mtt zijn nieuwe werkgever nog niet getekend omdat nog geen overeen stemming ts bereikt over 2ijn afkoop som Vanmorgen vertelde de toekom- fltige doelverdediger van Willem II flat dn! echtei geen moeilijkheden meer zal opleveren Vandaag is hij naar Tilburg ver trokken om naar een woning uit te /len Bra\<nboer /al in Tilburg ook een betrekking aanvaarden DEN HAAG, dinsdag (ANP). —'Da Nederlandse afdeling van de Interna tionale katholieke vredesbeweging Tax Christi heeft In een brief aan de minister van defensie W. den Toom voorgesteld, dat Nederland het initia tief nermt voor de organisatie van een opleidingscentrum voor personeel ten behoeve van vredesoperatie* van de Verenigde Natie*. De/e brief is een antwoord op een lange brief, waarin de minister zich uitsprak over de eerder door de bewe ging geopperde denkbeelden. In de brief van vandaag wordt ge steld. dat de secretaris-generaal van de VN onder alle omstandigheden een beroep moet kunnen doen op het per soneel. dat aan het voorgestelde cen- tium zou worden opgeleid Het initia tief tot het oprichten van een derge lijk centrum zou, aldus de brief, de richting wdzen die moet worden Inge slagen. wil de organisatie van een meer vreedzame en veilige wereld niet een hersenschim blijven (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Het bestuur van de sectie betaald voetbal van de KNVB beeft Hans Kraay van Feöenoord meegedeeld dat hem geen trainers licentie zal worden verstrekt Kraay bad met een dergelijk besluit al rekening gehouden. Hij wist dat de bond geen licentie aan contractspelers verstrekt, zonder de toestemming van de betrokken club Feyenoord had reeds laten weten dat het het contract met Kraay niet wilde opzeggen Hans Kraay heeft vorige week een brief aan de arbitragecommissie van de KNVB ge*tuurd, waarin hij om be middeling in het geschil vraagt. Hij wil namelijk na djt seizoen trainer worden van Excelsior, dat zijn huidige oefenmeester, Smits, na vijf Jaar gaat verliezen. (Van onse schaak mede werk er) woensdag. Van de acht deelnemer» aan de voorronden van het Nederlands kampioenschap schaken, dat volgend jaar zal plaats vinden, zijn er vijf afkomstig alt het district van de Rotterdamse Schaak bond. Het zijn J van Baarle (RSB-kam- pioen '66 en "67), J. Timman (Jeugd kampioen van Nederland '67), H. Bohm (jeugdkampioen van de RSB '67), allen van de SV Rotterdam, drs Hoogendoom (Dordrecht) en B Rik sen (Spangen) Het achttal wordt ge completeerd door B J Schendstok (Den Haag), Van der Sjjek en A M J van den Berg (beiden Leiden) De voorronden die in Rotterdam worden gehouden, vinden plaats in de weekeinden van 24 en 25 februari, 2 en 3 maart. 23 en 24 maart en op za terdag 30 maart De nummers een en twee mogen aan de finale deelnemen (Van een oi-zer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De wethouder voor sport en recreatie R Langerak heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan schaatscoach P. Zwa nenburg om hem te feliciteren met de successen van de damesploeg. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT woensdag De chef van de Utrechtse recherche, hoofd inspecteur T P de Vries, die de lei ding heed gehad in be* opsporings- ordeizoek m de zaak van Hans van Z is per 1 april benoemd tot rotnnnsans der rijkspolitie Hij wordt belast mei de functie van chef van de rijksrecherche in het res sort van de procureur-generaal, fun gerend direcmir van politie te Den Haag De heer De Vries werd op 2 januari 1930 te Roordahuizum, gemeente Idaarderadeel, geboren. Na de HBS studeerde hij aan hen Rijksinstituut tot opleiding van hogere polltie-ambte- naren te Hilversum. Op 1 januari 1955 kwam hl) bU de Utrechtse polÜM Op 15 februari 1960 werd hij chef van de vreemdelingen dienst en op 1 juli 1087 kreeg by de leiding van de afdeling recherche van de Jus viele dienst Dt Stichting Goed Wonen Is van schrappen pan haar predicaat jjoed' naam veranderd. Het heet nu gewoon een pretentie hee/t oppepeven, dan .Woaea'. Regelmatige Lijnbaangan- heeft zij er in elk peval een dimcurie gen tal dit Inmiddels nel tUn opge- bij gewonnen vallen. Waarom deie verandering? In hel blad Goed Wonen (dat overigen* it SCHILDERSBEDRIJF J Schallen (annex verf- en g(ashandel) opent vandaag aan de Benthuuerstraat een „Behangsel boutique". D« hear J Schellen noemt zijn schepping zelf* de eerste Neder landse Behangsel boutique. Het bijzondere van di! „winkeltje" 1$ het Oudhollandse interieur, een houten plafond, een houten schouw met tegels. Langs de wand staat een soort lessenaar waaraan de klanten, geieten in antieke stoelen, op hun gtmak een keuze kunnen maken Op een andere plaats in de boutique is een gezellig zitje gemaakt. Dit alles past in de huidige behang sel mode, die nogal aan de an tieke kant <s. De heer Schellen heeft zijn zaak aan de Benthui- zerstraat al 36 jaar. Hij beschikt nu over drie ongeveer zeventig jaar oude panden Waar nu ex clusieve behangselpane'on han gen stonden nog met zo lang geleden fietsen Naar eigen ont werp werd een rijwielstalling veranderd in Oudhollands wmkei tje. gut heten) «tut een toeUchtlna, „Er zijn twee aanleidingen die tot dit besluit hebben geleid. In de eerste pluts ontplooide de distribuantenver eniging Goed Wonen, waarmee de stichting tussen 1946 en 1054 heeft sa mengewerkt vorig laar een grote acti viteit door de oprichting van de Toon zaal Goed Wonen N.V. In Soeeterberg. De publiciteit waarmee dit gepaard ging, wekte verwarring bij het pu- A bliek tav. het belangeloze, culturele ix&TCiS&S doel \»n de Stichting Goed Wonen en hei KihjknarnlHe blad lauigtluriKe onderhandelingen met df disinbuantengroep om lot een ver duidelijking van deze situatie te ko men hadden helaas niet het gew«nste resultaat en eind november stond de Stichting Goed Wonen voor de keus De Rotterdamse Jongeren Organisa tie voor Ontwikkelingssamenwerking houdt donderdagavond in het zaaltje van de FJG san de Beukeledük 37 een bijeenkomst, waarop onder meer van gedachten zal kunnen worden gewis seld over de resultaten van de wereld- h andelscunf erentle. juridische stappen tegen Toonzaal Goed Wonen N.V. of zelf de naam veranderen. Gekozen w*rd voor het laatste Daarbij Mvam nog een ander motief \iel de nadruk In de beginpe riode van het werk vooral op de fca- raktvrmutk \an meubelen en maieria- Un voor de woning, sinds een tiental jaren heeft er een geleidelijke accent, verschuiving plaatsgevonden naar het wane -elf, in hui» maar ook daarbui ten En .tod besluit deze toelichting op de naamsverandering heel treffend mei* fndien de zhchling met het In het blad van het GEB ,En«rgte' lees ik, dat de overschakeling op aard gas op het ogenblik 216.006 aanslui tingen omvat Dat 1* ongeveer 68 pro cent. Tegan het midden van dit jaar zal de overschakeling, behoudens on voorziene omstandigheden, geheel zijn voltooid. Ds hesr M, MONTUN (70) en na- vrouw F. MONTIJN-DE MEULE- MBKBTEE (TI) uit Overaehia vlardaa ëeser dagan hun foudsn bruiloft. Van da buurt kragen tl) prachtig* ga- sehenkm. Het «ent paar Monlja woont sinds 4» kar in OwnehJe, waarvan veertig kar ln bun bukio aan do Dorpsstraat, aan van da weinig rorgeUeven achttiend» miwn bui ten ln Ovoncbk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1