Vergroting havengebied Eemhaven noodzakelijk mi m m. Feijenoord start strijd om beker tegen Excelsior ROTTERDAMS DAGBOEK 3? 158i VIJFTIEN MAANDEN GEËIST TEGEN STEIGERBOUWER ZUIDPLEIN: winkeliers zien omzet stijgen CHARLOIS: middenstand verkoopt veel minder ROTTERDAM RIJNMOND OPENBAAR LICHAAM RIJNMOND: ALGEHELE HERZIENING STREEKPLAN IN VERSCHIET "IIU.üir Raadsvoorstel tot financiële medewerking aan boek over bombardement Programma R VB-voet bal Brilleman stopt met voetballen Poging tot doodslag en toebrengen van zwaar lichamelijk letsel SPARTA NAAR DEN BOSCH Vrouw bij oversteken ernstig gewond Nieuwe indeling rijkspolitie in 17 districten Huizenveiling Ns&ussssrg pag. 4 - vrijdag 23 februari 1988 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Een goede railverbinding van Ridder kerk en Groot-IJttelmonde met het centrum van Rotterdam en ecn^ vergroting van het havengebied rondom de Eemhaven als gevolg van de toename van het containervervoer acht het openhaar lichaam Rijnmond In de toekomM vrijwel mxxizakelUk. - - - - -- Dit blijkt uit het herzienei streekplan IJsselmonde, dat van-, af vanmorgen ter inzage ligt in de gemeentehuizen. Het oor spronkelijke plan dateert van 1965. Aan enkele onderdelen van dat plan heeft de kroon destijds goedkeuring onthouden. Met het oog hierop heeft RUnmond een wt)»!*lns voorbereid. Van de gele genheid I» Kebrulk gemaakt om het plan enifiatn» aan te pausen »*n de In 1065 ln werking getreden wet op de ruimtelijke ordening. Overigens ligt een algehele henlening van het streekplan tJaaetmande In bet ver schiet. Een verkeersondenoek en een onderzoek voor de ontwikkellngspro- grammsring iUn in verband hiermee aortg FEIJENOORD en SPARTA nog met xamenyesttld- XERXES/DHCTregtel; Dor- }$e, Joncic, Krowhorit, Fajii; v.d Heide, Radovie; Blok, Jaeobt, Hanegtm. Klem jan, SVV Van de Roer; Hazebroek, Warnaar, v.d. Korput. Van Leeu wen," Van Schie, Van Beveren (Fel*); Van Beek, Rijkutter. O»- terholt, Voritenbos (Van Gent). EXCELSIOR: Geilmtn; G. den Butter, LuckKort T«euw; Kos~ ten. Tollenaar; VelbergBeek. Buuani, v.ci. Stoep, HERMES DVS: nog nut ttu menauteld. tAUVLR'iENriKl (ADVERTENTIE/ nil... beduidend goedkoper* Ësn unieks partij kamerbreed tapijt, in diverse breedten, kwa liteiten en kleuren, kunt U nu jian uitzoeken voor prijzen, dentallen guldens lager dan normaal. kam*pbp*,d Wollwi PrtM tapl]i 4W cm breed inp nn iöli.UÜ Nylon foptft met rubber rug 400 cm breed infl nn TUïC™ p.m. 450 t Qedeeeineerd Nylon 300 erh breed iiniUL. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dete unieke par tij kamerbreed tapijt, met klalne schoonheidsfoutje» - voor ©rij zon, die voor xleh zalf iprekin. Ctén ui. «f sehrlfi. btU kortgeleden op slapet geaet. Rijnmond wij het droge Industrie terrein concentreren In Oost-IJsscl- mondc. Omdat juist hier »rh«ar»te dreigt voor7Iet het nieuwe plan in de aanleg van 97 hectare droog industrie terrein In de polder» Donkersloot en 't Zand (gom. Ridderkerk). In het oude pl«n was woningbouw gepland In Donkersloot. Het nieuwe plan geeft ruimte voor woningbouw aan In de polder Oud-Relerwaard. Er 1» plaats voor oen wijk met 3750 wo ningen. Dat zijn 1550 meer dan het oude plan toeliet. De open ruimte tui sen Ridderkerk en Hendrik Ido Am bacht wordt door deze verschuiving versmald, maar Rijnmond vindt dit niet org. ..Niet de open ruimte, maar R^jkf.wca 15 U In folie het scheldende clement aldus de toelichting bij hel plan, Rijnmond wil dit accentueren door de aanplant van opgaand ge boomte langs de rijksweg. Wegen Het tracé van de weg tossen Pen drecht/ZuidwIJk en de recreatief orde I de Oude Maas la aangepast aan langs de b< leutaande verbindingen. De aanleg aal daardoor geleidelijker kunnen ge schieden en minder geld kosten. De oost-west-verblndlng op zuide lijk IJsselmonrfe lussen zoomweg en Rijksweg 15 krijgt misschien het ko- ROTTERDAM, vrijdag Over hel bombardement In de meidagen van 1940 op Rotterdam wil de nv. De Ar beiderspers «en boek uitgeven. Aan de gemeente ia gevraagd financiële me dewerking te verlenen, B. en w. stel len de gemeenteraad voor om voor dit doel een bedrag van 26.000 gulden be schikbaar te stellen. Vrije Volk Journalist Aad Wagannur zal het hoek schrijven aan da hand van een groot aantal interviews, ook met In W.-Duitsland woonachtigen „Het bombardement van Rotterdam Is nooit op een cicrKclltke manier be schreven, hoewel net zich bU uitstek hiertoe leent," aldus b. en w. in hun voorstel aan de raad. De winkelprijs van hot hoek, 329 pagina's tekst en S3 PMlna's Illustra ties omvattende, zal 11,60 bedragen. De gemeente zal reductie krliRcn van de uitgever bij do aankoop van een belangrijk aantal exemplaren. Als de verkoop het aantal van 15.000 over treft ontvangt de gemeente voor elk exemplaar boven dat aantal i per exemplaar. B. en W. overwegen om het boek bij de herdenking van de bevrijdingsdag In 1970, 25 Jaar na het bombardement, te schenken aan leerlingen van de middelbare scholen. Ook U kunt na de jthooneiaak voor de dag komen met nieuwe vltrsgai - an niet vari die gewone - neen, luxe Broderie Myitérei, die direct opvallen, xó mooi Zijn ze. Een prschtiga Broderie Mystire. uit de lerlea van 7,65/ llefit 165 cm hoog, gamaakt van ragfijne i Mar gabordui bale ovenoom,morgen per meter voor nog géért vijf gul» den. Terlenk* Marquisette, met rijk gaborduerd dauln, breda dub- my»**1** Ook tn 195 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze luxe Bro derie Mynere, in fraaie Ivoor- kleur, hoogte 165 cm, por meter GMn ter. tf /thrift, btt (Van ome sport redact to) «OTTERDAM, vrijdag Jen Bril leman, de 35-Jarige aanvoerder van Fortune VI., zet een streep onder zijn carrière als actief voetballer. Deze week heeft hij zijn contract by dc Vtaardlnger* opgezegd. HU heeft hier toe besloten omdat hij zich Ui verband mei zijn drukke werkzaamheden en zlln al gevorderde leeftijd niet meer volledig voor het voetballen kon in zeilen. I Jan BrUloman, die zee jaar geleden t van NOAD naar Fortune overstapte pj en voor die lijd voor Feljenoord is uit- p" gekomen, zal voor Fortune niet verlo- SL ren gaan. HJJ ia toegevoegd aan het .V aeotiebeotuur betaald voetbal, in op- volging van de hoer J. Paymou*. die .TL over enlgn tijd naar Bergen op Zoom :T gaat verhulzen. rakter von rijksweg als schakel In de verbinding tussen dc Brtelse weg bij Hekelingen en Rijksweg 15. RUnmond signaleert naast de door trekking van de metro naar Hoogvliet en 8pUk«.nisse de toekomstige behoef te san een metro verbinding Hoog- vllel-Vondelingenplaat-Vlaardinxen. als onderdeel van een rlnglljn. Een goede rnllvi-rbinding lussen Ridderkerk en CJroot-IJsst'lmonde met het centrum van Rotterdam wordt eveneens voorzien. Een sneltram zou hier een voorloper kunnen zijn voor oen metroverbinding, die aansluit op de lijn Hoogvliet-Rotterdam. Ruil wogen T)e bestemming spoorlijn in Ridder kerk tussen Rijksweg Is en Nieuwe Maas I» uit het plan verdwenen. De Nederlandse Spoorwegen hebben laten weten geen prUo meer te stellen op een rsilirué, Een spoorwegverbinding lussen Schiedam en Bergen op Zoom is vol gens de toelichting misschien op de duur wel de meest realistische en ook planologisch meest gewenste oplossing op West-Usielmonde. Op de plaats van hot aanvankelijk geprojecteerde F.emkanaal is thans een spoorwegtracé gereserveerd. Als er toch een Ermkannal zou ko men, 7ou het tussen Rhuon en Poortu- gasl door moeten lopen. Als mogelijke ontwikkeling In een verdete toekomst ziet Rijnmond cc» uitbreiding van het woongebied van tlhoon cu Poorttigaal, mede met liet oog op de exploitatie van de metrolijn naar HoorvHpI. Hiivch De Eemhaven speelt een belangrijke rol bU de opvang van containersche pen. Omdat dese ontwikkeling niet Is vooralen kan de behoefte aan par keer- en opslsgfelegenheid aanzienlijk groter blUken te *l)u, dan het plan aangeeft. Rijnmond uenkt aan de uit breiding van het haventerrein san dc BUldsUde van de suideiUke Randweg. Vrij veel aandacht wordt In de toe lichting besteed aan dc agrarische be stemmingen In hot streekplan. Dc kroon heeft In 1055 ziln goedkeuring onthouden aan dit deel van het plan. Het oude plan wilde de tuinbouwbe drijven binden aan eert maximum op pervlakte stand glas van een hectare Du kroon achtte 2 heet ar* noodzake lijk. In het herziene plan Is hiermee rekening gehouden Overigens kan slechte gemeentelijk bestemmingsplan dcc zaak definitief regelen. Om te voorkomen dat Barend recht geheel door tuinbouwkassen wordt ingesloten stelt hel streekplan voor du gebied beperkende regelen Dc kroon heeft destijds ook goed keuring onthouden aan de uitbrei- diuomogelijkhold van de buurtschap Knul shook. RIJmnond komt hier Ut zo verre aan tegemoet, dat de uitbreiding zich thans moet beperken tot ongeveer 190 woningen. Deze woningen moeten worden gebouwd ter vervanging va» woningen die worden afgebroken, al* gevolg van de aanleg van de ZuidolU- ke Randweg cn kroiopruiming. RVfl It kL»» A Croo*w.—AS9 Batum~NcK>rd«n Schted WF ItKWIK—GLZ Cir.Wtlt.—Dllett. u kUi a DdqC DOK—OKSV S( Hooi NHC M«rtln—SwtftB. VOD— Kukwo. te au» c Dtttduq—Doluc» N*d a V—tloogv 1 sre—SCR WKW-Unu( 2c KUi A SchtadB Aetiv. PcnUH.OOZ Kurvk*—Vtcrp. Roga-HtUal. ïe kUi B Dtrk»!—AV8 Llluemhuf—DDC OKZ—Nwttaro Mctrft-ZwWtt Ie kU« C SVÖ—AntmoH BlUd—V!CD Noord kw.-^ïHVV* Blod-T R Mope au» a Vic —Alex rsort*»,—A(r1k B. sejub.—TtieHarv. Wlco—Kreekb 3e kl«t B 8t Ixxt Abbenbr. Sport —SCAlb- fechv DeHoef SVJ —RET kUi C Olymp AVO/KVC Cerib.-TOGZ RndtO—SCO SoukVarkon, HWDR Pirbo Zaterdai afdeliaf le kla Bolnes—ZW VUerd ïiommel SCZutderp MFB SDVSN8 Atellend.—rCMelu- ku Je kU* A SCBollek - DOS'Xt Or WKR.Holleveetal. Kermend Sunl T R Sure-flinlUh. WRW—RockanJe 3e klas B DVO'M—BVCB OTB—Eiel B VVÖR—JSBVH NB8VVBerkel SliOAntemuirien Koz Bore—0OTO U klas A Ftakkee—GVMD GOK—Herklnqen GSS—ZlnkwB. CC'O—I'nerg B Strdo*On it 3e kU» B GOZ-Masc HCSZHPV Lom berd VDL l.SVfll—Alex sa NTVV—Satcllet Ie klas C Goudsw.B.— FC Ver. OktlG8V8 Vult' Zwol DeNiit WtA- -WF» VVKR-SV Rljnm (Van «en on»r verilaggever.) ROTTERDAM) vrijdaf W«g«na poging tot dooi,lag op zijn 28- Jarlgo vrouw Dirkj, I. van A.-B. en wegen, toebnngan van zwaar li chamelijk letMl aan zijn achttienjarige achoonzut Slv C, B. B. hoorde de 32.jarige iteigaabouwer Hank van A. uit Rotterdam de officier van juititie bij de Rotterdam» rechtbank mr. J. G. Andrea gUteren een gevangenieitraf van vijftien maanden met aftrek tegen zich el zen. Bij de vechtpartij op de vroege zondagmorgen van de vierde juni van het vorige jaar liepen alle drie verwondingen aan het hoofd op door een hamer: Dirkje enkele kneuzingen, Slv een «cheurwond met indeuking van de achedel en Henk enkele «cheurwondjea aan het ge zicht. (Van onze sportredactie) n ROTTERDAM, vrijdag. Zondag staat de tweede ronde van de strijd om de nationale beker op het programma. Alleen Feijenoord heeft nog geen „cup"wedstrijd achter de rug; voor de op oudejaarsdag afgelaste ontmoeting tegen DFC is nog altijd geen nieuwe datum vastgesteld. Feijenoord gaat nu thuis van start tegen Excelsior. Hoe de vechtpartij precies Is verlopen werd gisteren tijden» de behandeling van de zaak door president mr, R, J. Brunner niet duidelijk Hoewel xü wettelijk niet hoefde te getuigen, wilde Dirkje van A. graag van die gelegenheid gebruik maken. „Ik wil do waarheid vertellen. Ik kom niet om hem te belaiteran". xel *U. Volgen* Van A's raadsman mr. jhr. A. E. Stoop ia haar die behoefte de waar heid ie vertellen Lngegeven door haat. Van A„ die al geruime tijd in onmin met zUn vrouw leefde (xU sliep op de bank In dc woonkamer, bij in de slaapkamerj was d:c nacht rm'Ier In vloed van clrank thuisgekomen. Zlln vrouw wat pa* kort terug uit Den H«ag waur zij haar ouder* had be zocht, Zij was dnar liever gebleven maar omdat zij in een scheidingspro cedure met in oen ongunstige positie wilde komen, was zij naar Rotterdam teruggegaan. Omdat xü mo«llUkhed»n vreesde had zU haar zuaja meegeno men. Toen Van A, thuiskwam, begonnen belde vrouwen zoals hij zet 1< giechelen, „Van de zenuwen", ver klaarde Slv voor de rechtbank. Zelf zet Van A, dat hij niet tegen die situa tie was opgewassen „Ik heb gezegd: „Je moet ophouden rnet dat lachen al ik help je een handje". Toen hll dat /.ei had hij de hamer a! in zij» hand Hij had die kort tevoren uit een gereedschapskist gepakt met de bedoeling /.tin echtgenote achoonzu* hiermee te dreigen. „Hij heeft het gevoel gehad dat hll bespot en getreiterd werd door dat la chen daar kan ik wel Inkoman", z*d de officier in xiin requjultolr Vechtpartij Wie een begin met de vechtpartij heeft gemaakt werd niet duidelijk. Van A. verklaarde dat hll zijn vrouw niet met de hamer maar met zijn han den heeft geslagen. HIJ vertelde ook da*, hij na door zijn vrouw inde onder buik te zijn getrapt, de hamer beeft opgepakt om haar te slaan. De slag trof zijn schoonzus evenwel op de schedel. Zo hard kwam de slag aan dat operatief moest worden ingegre pen. Zun schoonzus heeft ze* maanden bedhut moeten houden en mag nog steeds geen volle dagen werken. Zowel Slv ala Dirkje schetste het verloop van de vechtpartil voor de rechtbank met zeer veel detafl*. Voor al Van A» echtgenote deed dit ln een stortvloed van woorden. Zij vertelde onder meer dat zU hem weliswaar met de hamer had gesla gen. maar met de steel. Mr. Stoop rel dit gezien de verwondingen ongeloof waardig te vinden. „Ik vind beid* getuigen niet geloof waardig. Er zitten veel tagenatrljdlg- heden In hun verhalen. De achoonzu* zegt dat re heeft zitten doezelen vóór en vlak na de thulsleomat van mijn cliënt. Ze heeft ook verklaard dat ze nerven» wt» over moeilijkheden dlc verwacht werden. Verder gaat de echtgenote op een gegeven ogenblik kijken wat hij bij de gereedschapskist heeft gedaan. Al» ze ziet dat de hamer weg is, neemt te geen tegenmaatrege- Len". aldus de raadsman, Agre»sief Volgens de psychiater die hem heeft onderzocht is Van A. in lichte ma'e verminderd toerekeningsvatbaar. Uit het rapport las de officier voor da' Van A „een agressief heerschap is die zij» opwellingen met m cle hand heeft" De raadaman sprak over het s erke vrouwen from waartegen Van A, ni'iviai opgewassen „Maar", zei mr. Stoop, „de vrouw doet zich hulpeloos voor en dat wordt meteen geloofd. Omdat hij een man is wordt hij direct als verdachte gekwa lificeerd Het zou best eens kunnen zijn dat /ij hem eerst heeft getrapt cn dat hij toen pas is beginnen te slaan Bovendien is het zeer opvallend dat hij veel meer verwondingen heeft op- gclonen dan z'J". Als ge'ulge k decharge had mr Stoop een vroegere verloofde van Van A'» echtgenote laten dagvaarden. Hij vertelde dat hij van het al vastgestel de huwelijk had afgezien om haar agressiviteit en om haar luchtige le venswandel. De officier zei in zijn requisitoir wel een beetje schuld bij Van A's echtgenote ic zien. „Zij was die avond niet agressief met de daad maar wel met het woord", zei hij. Overigene meende hij he* wettelijk en overtuigend bewezen dat Van A. haar opzettelijk van het leven heeft willen beroven. Ook het opzet*eliJk° toebrengen van zwaar lichamelijk let sel aan Van A1» schoonzus achtte hij bewezen. De raadsman vroeg tenslotte onmid dellijke vrijlating van Van A. na dc uitspraak door de rechtbank. ..Met xtjn negen maanden cellulair ln voor arrest is hij al ruim gestraft", zei hij. De rechtbank zal 7 maart vonm* wij/en. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, donderdag De 71-jarige mevrouw D. DuUvendUk— Overbeeke ia gisteren bU het oversteken van de Westzeedijk aangereden door een personenauto en ernstig gewond naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Zij brak haar rechterheup en rech terknie. De politie verzoekt getuigen van dit ongeval zich te melden. Het aal ln de Kuip lang niet co druk zijn als ander». Excelsior ivoor de supporter* uit Botterdam-Zuid een weinig aantrckkelUke tegenstander e° menigeen sal er de voorkeur aan ge ven om thuis vla de televisie de ver richtingen van de schaatsenrijder* ln Gotenborg te volgen- Het meespelen van de geblesseerde Moulijn en Kraay is opnieuw dubieus. Beiden zyn goed herstellende van hun opgelopen verwondingen, maar FelJenoordi keuzeheren hebben het nog niet aangedurfd reed* een beslis- «ing te nemen. Dat zal waarschijnllfk vanavond gebeuren. Israel, Romeijn cn Jansen, die allen licht geblesseerd waren, zijn volkomen hersteld. Ver moedelijk speelt FeUenoord in dezelf de opstelling als tegen Go Ahead. Excelsior komt zonder illusies naar het Stadion. Toch hoopt Rinu* Smit*, de trainer van de Kralingers, dat zijn spelers er in zullen alagen de neder- laac zo klein mogelijk te houden. „Feijenoord zal het wel ru*tlg san- doen", aldus Smit*. „En daardoor kan het toch een fUne weditrljd worden- Wij zullen in geen geval met zUn allen voor de pot gaan hangen en elke bal over de zijlijn trappen, WU gaan ge woon aanvallen." Het elftal van ExceUior U op twee plaatsen gewijzigd. In de voorhoede hebben Kalkman en Munne hun plaatsen moeten afstaan aan Velberg en Van der Stoep. Bassant verhuist' weer naar de spit*. Carnaval FC Den Bosch-Sparta (morgen avond ln het Bossche sportpark De Vllert; aanvang 19.30 nur) roept her inneringen op aan het duel, dat de twee ploegen twee Jaar geleden uit vochten. Ook toen gold het een beker wedstrijd en vierde het carnaval boogtU. In een bijzonder rumoerig treffen, waarbij drie muziekkorpsen de alge- mone feestvreugde vanaf de tribunes opluisterden, mensen het veld zijn op gerend en bierflesje* naar spelers werden gegomd, ko» Sparta pas in de verlenging een besllsstng forceren (3—2). Voor de wedstrUd van morgen heeft Sparla het beituur van FC Den Bosch gevraagd om te trachten voor een zo rustig mogelUk verloop van de atrUd te zorgen, „Maar het is niet zo dat wij muziek verboden hebben, zoals in en kele Brabantse kranten heeft ge staan". vertelde de heer Dolf Aarse, de voorzitter van de sectie betaald voetbal bij Sparta, „Ik vond het de vorige keer wel gezellig. Alleen heb ben sommige mensen h#t wat al te gek gemaakt." Zowel Sparta als FC Den Bosch heeft de eerste bekerwedstrijd met 4—0 gewonnen; de Rotterdammers van SVV. de Brabanders van Hennes DVS. FC Den Bosch, dat in de eerste divisie maar twee punten achterstand heeft op de koplopers AZ'67 en Hol land Sport, zal opnieuw een moeilijk te nemen hindernis zUn- Door de in deling in poules zal het nu niet tot een verlenging kunnen komen. Ook trainer Wiel Coerver heeft zijn ploeg nog niet bekend gemaakt. Eij- kenbroek (enkelblessure) en Pfis (knieblessure) zUn nog niet helemaal fit. Hans Bentzon, die tegen PSV al een halve wedstrUd meespeelde, zal vermoedelijk weer van de partU zUn. Opmars Xerxe»/DHC krUft tegen Fortuna VI. kaua alch te hervtellen van de xware nederlaag (16), die het eer der tegen ADO leed. Dat xal ook wel gebeuren. Tegen de Hagenaars waren een groot aantal .gecombineerden'" geblesseerd en de laatste weken ls XerxesiDHC aan een opmerkeiyke opmars bexig. Trainer Kurt Under heeft sUn elftal ongewfjiig gelaten. In het Schiedamse Harga-sportpark vindt na lange tyd weer de derby Hermes DVSSW plaats. Voor SVV zal het beslist niet gemakkelijk zijn te bewijzen dat het terecht een divUie hTqer speelt. Beide ploegen kunnen niet in hun sterkste formatie verschy. nen. SW-goalgetter Wout van Meeteren heeft een spiertje in zUn dijbeen ver rekt. Zijn plaats wordt ingenomen door Rijkulter. Het meespelen van Van Be- veren en Vorstenbos ls nog onzeker. Eventuele plaatsvervanger* zijn res- pectievelUk Fels en Van Gent. Herrae* DV8 heeft een paar geble»- teerden en zieken in. de ploeg. Pas vanmiddag zijn dertien speler* gef lecteerd, waaruit morgen de elf voor zondag gekozen zullen worden. yin de middenstand van Rotterdam-Zuid voltrekt zich op het ogenblik een nardverachuiving. Oorzaak: de metro. De metro is nog maar veertien dagen in gebruik, maar reeds nu h het duidelijk, dat slch in dc koopgewoonten van het pu bliek blijvende veranderingen hebben voltrokken ten aanzien van het gebied Charlois en Zuid- plein. Do metro ia een scheidslijn geworden tussen twee catcgoriën middeustauders: *U die de vruch ten plukken van de metro en die hun omzetten den vermin deren door de veranderingen in het openbaar vervoer. Juichen doen de winkeliers op het Zuidplein in Charlole heerst een mi neurstemming. lk heb mijn Ueht opgestoken bij de beer J. van Drummen, secretaris van de vereniging winkelcentrum Zuid- plein. De heer Van Brammen meldt, dat de contante verkoop van d« Zuid- plein winkeliers met vijftig tot seatlg procent 1* gestegen. Zelfs isg hij xUn ouuet over de affelopen veertien da gen (hU Is boekhandelaar) met hon derd procent toenemen. De Zuldplelnwinkoller* hebben het gevoel, dat hun eindelijk gerechtig heid wordt gedaan. Ze nebben onge veer twaalf jaar in een dode hoek ge zeten. wachtend op de uitvoering van plannen, die sleed* weer werden ge wijzigd. De metro brengt nu massa'* mensen lang* hun etalage®. „Alle* f« te» poeda pekeerd," rept de heer Vnn Brwnmen. „Alle u>l»k«Ueu 2»m hun onuetten belangrijk stijgen. Sommigen verkopen twee tot drie keer zo feel." Enkele wensen zijn er nog wel. De verlicht mg op hoi Zmdpletn zou nog iet» boter Kunnen en het plaatsen van twintig tot dertig parkeermeter* tou de winkelier* büwnder weikoen zijn. Het parkeerterrein aan het Zuidplein raakt zo nu en dan vol met langpar- k eerder*. TN Charlois U de loop er helemaal -1 uit," zegt de heer W. Bastian van het actiecomité van de Charloite win kelier». Wat betreft zijn eigen zaak (een woninginrichting aan de Dorps weg) merkt de heer Bastion op: „Mijn om/et is met vijftig procent terugge lopen „Vroeger »topte de bus uit Rhoon voor de deur. Mensen die lk regelma tig in de winkel kreeg zie lk nu hele maal niet meer. Volgens cijfers van de RET stapten per dag ongeveer 1600 mensen in Charlois uit. Dat waren mensen dlc uit het achterland kwa men. Die zijn we nu kwijt." Van collega's heeft de heer Bastian vernomen, dat hun omzetten met vijf tien tot twintig procent zUn terugge lopen. Maar lk wil er wel op wijzen dat door de metro de mensen meer moeten betalen voor het openbaar vervoer. Ia de heer Bastian tegenstander van do metro' Neen. „Ik vind het een moot ding, lk zou hem niet meer wil le» missen." Een apart probleem noemt de heer Bastian het eindpunt van bus 77 aan de KatendrechtaelagedUk. O® winke lier* kunnen hun klanten niet meer verstaan door da herrie van do bus ten. hot geciaxanacr van do automo bilisten en het lawaai van laden en loosen. De politie heeft de BET gead viseerd de eindhalte te verleggen naar de Wolphxertsbocht. De heer Bastian ontkent niet, dat lommige winkeliers hier wel zijn in- SBnomen met de nieuwe busverbln- ingen. Ze hebben nu eon halte voör hun deur. Het heeft geen zin, aldua de heer Bastian, de kwestie voor te leg gen aan de wijkraad, „De wijkraad ls een wassen neus. De wijkraad heeft Sieen gevoel voor wat er In ©en wijk eeft. Wat ln een wijkraad wordt be sloten legt de gemeente toch naast zich neerP' Een koopavond zal de Charlois» winkeliers nog verder achterophelpen. Wc zouden geen klant meer overhou den! Dt teruggana pan de omzetten over de afgelopen dagen voor de Charlotte middenstander* tnordt door de heer finstian op honderdduizend gulden per week geschat- Dere overurtnntnp U groter dan werd verwacht. Sommige middenstander* hebben hun verkoop t»ei fij/tig procent zien teruglopen. En daarbij moet worden bedacht, dat het voor de middenstand op het ogen blik een slappe tijd Is.' Voor de heer Bastian staat het nu wal vaat, dat Charlois can aonerlngs- bied gaat worden. (ADVERTENTIE) nubedCiidend goedkoper Wat U het eertte opvalt van deze gordijnen, zijn de gloed volle kleuren vin het filmdruk- motief en de pnchtlge kwaliteit ven het weefsel. Zweedse overgordljmtoffan uit de »erl« vin 5 tot 6 gulden, ln drie zeer getlugde kleurstel lingen, nu per meter voor nog géén vier gulden. zweedse aordi|n*tol Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop vin deze zweedse gordijnstof. In «pirt fltmdruk motief, ln 3 kleurstellingen, 120 cm breed, per meter Gëht ttl. of tchrlft. bnu Beheer korps versterkt DEN HAAG. donderdag (ANP), De minister van justitie heeft een W- shBsing genomen over de nieuwe or ganisatie van het korp* rijkspolitie. De voorgenomen reorganisatie heeft alleen betrekking op de staven van de landdlstricten, de territoriale Inspec ties en de staf van de algemene In spectie. In de organisatie van de rijks politie te water komt geen verande ring. Voor de huidige 27 districten komen er 17 in de plaats. In Noord-Hol^na, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg komen 2 districten, tn Noord-Brabtnt 3 en in de andere pre>vincies één. Met de reorganisatie wordt beoogd een versterking van het beheer v*a het korps. De beheerstaak van de nieuwe districtsitaven wordt ruimer- Ze nemen een deel van de took over van de nu bestaande territoriale in spectie» die rullen worden opgeheven- Bovendien zullen tot deze staven be horen specialisten voor de reeharen* en het verkeer, naast da al bestaande specialisten voor jeugdzaken. De reorganisatie wordt geleidelijk tol eind 1970 uitgevoerd. Binnenkort wordt een begin gemaakt door ophef fing van de territoriale inspectie voor het noorden van het land. 21 itbnuri IMS. in d« Blauw* Zul van do Koopm*»*b*uni U RCOTXRDAMT D«fSniUjv* *i*UaNot L. A- J. Th. J. 3. M. Haverman* an H. T. C Kr*»; ttogi.t. Pand tn trt LarUuuMn *6 j 400oo.—. Afslag: l l. Pand *n er* Brode .KflMgk 143a-brf. iiwat I !«■*«.-■ Voorlopig* aUlafNot. J. C. N Zoo***, bwi Pond en erf Noordiingollw***- 22000,-. 4. Pond o» art Noordoau^LS?' ituot- 8. pond m erf Jacob Ctto- ■trüt IK. tout: TjOOOv—. 6. Pand on Jacob Catostrwkt IM. S IJ»,—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1