Ook in Groenoord nu een wijkvereniging ffl Tapijthandel PLATE Co. tm EEN RODEBEUK VOOR STADHUIS Kmiusbu Gratis gelegd Begin wijk Woudhoek opgehouden gedurende het transport Gemini, Desso, Hatéma, Nyl France Victoire Alle tapijt op kamerbreedte SCHIEDAM WEINIG KANS OP VOETBAL Burgerlijke Stand VOOR BEHARTIGING VAN DE VELE SOCIALE BELANGEN VOOR HUISVROUW, EEN CURSUS DOE-HETZELF IN HUIS BETERE WEG IN BLIJDORP Goed tapijt (van De Klerk) is niet duur! 01 90 DE KURK ..ZN Koopavond in Schiedam Jubilarissen bij Wilton onderscheiden Beter wegdek voor Lange Nieuwstraat Kantorenflats van Progress PERZISCHE TAPIJTEN EN LOPERS SCHIEDAM 5-DAGENPLAN TEGEN HET ROKEN! Grote Markt 19-21, telefoon 267762 Dealer van HeugafeltHeugaflorHeugalofae vrijdag 23 februari 1968 - pag. 5 (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper De nieuwste mode van dit voor jaar,'die alle Jonge vrouwen zal veroveren... is wel het pull- overpaJtJe. een compleet deux- pleces voor voorjaar en zomer, uit de series van dertig gulden. Gebreide Acryl pakjes, met contrasterende bandgarnering, In leuke, moderne kleuren ge breid, de rok met elastische band, de pull met flatteuze ron de hals, een droom van een pak je. morgen voor nog géén twin tig gul den- Morgen om 9 uur begint de spe ciale verkoop van deze hart ver overende pull-over pakjes, In de maten 36 t/m 44, In de kleuren marine, wit, bruin, biljart-groen, rood, beige enturtjuoise, voor j Gtin UI. of xchrlft. but. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM Indien de velden en de weersomstandigheden het toelaten, komen alleen de afdelingsclubs in Schiedam zondag aan bod. Het is ook dit seizoen weer een trieste zaak met de spelers van deze clubs, want er z|jn nog1 maar weinig voetballers dit laar In actie gekomen. Ook nu is er een derby gepland, n.l. tussen Schiedam en Wilton Fijenoord, waarbij de verwachting is, dat de „Schiedammers" de werfmensen geen kans zuilen geven hen van de riante tweede plaats te verdringen. Demos speelt thuis tegen het sterke DBGC en Martinit ontvangt Swift Boys en kan de volle winst in huis houden, SFC, dat SCR op bezoek krijgt, heeft ook een kans op winst, maar Ursus gaat bij WRW op bezoek en dat is moeilijker. Schiedamse Boys speelt thuis tegen Aetivitas en kan evenals DRZ, dat Nestoro ontvangt, de punten veroveren. Zaterdag gaat HESS weer op be zoek bij ZCFC, waarbij de kans op het doorgaan van dit treffen nu groter is en vermoedelijk wel weer op een pun tenverdeling zal uitdraaien. PPSC krijgt het zwakke RCL op bezoek en heeft dus alle kansen op de volle winst. GSS speelt thuis tegen Zink- wegse Boys. SCHIEDAM. Geboren: Marco z.v. 3 van Deursen en A. H. Sormevekl; Michel M. z.v. M. Ouwen» en N. M. Sas Honaldua C i.v. .C. Erkens eti C. M. Schoenmaker» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrqdag. In na- volging van Nieuwland heeft nu ook Groenoord een eigen wijk- vereniging gekregen. Na voorbe reidende besprekingen en ook een enquête onder de buurtbewo- ners, heeft nu de officiële oprich tingsvergadering plaats gevonden in gebouw De Rank, bijgewoond door ruim een derde van de 330 wijkbewoners, die hebben gerea geerd op de hen toegezonden cir culaires. Aan deze oprichtingsvergadering is op 13 februari een bespreking van het actie-comité voorafgegaan, zodat met een het voorlopige bestuur kon wor den voorgesteld. Dit bestaat uit de heren K. Vlug, voorzitter, F. D. van Wijk, vice-voor- zitter, N. Hejjes secretaris, mevr. Th. J. Luyckx-Rietveld 2e secretaris, J. H. van Ëmden penningmeester, met als leden mevr. J. de Graaf-Boelen en de heren B. J. de Jong en A. W. J. Moer man. Aan dit bestuur is toegevoegd de heer M. Jongste, wijkagent van Groenoord, van wie ook het initiatief tot de oprichting van de wijkvereni ging is uitgegaan. Aangezien voorzitter Vlug door ziekte verhinderd was, is de vergade ring geleid door vice-voorzitter Van Wijk, die een mandaat vroeg tot 31 december, waarna het bestuur in zijn geheel zal aftreden. Statuten en huis houdelijk reglement zullen binnenkort op een hiervoor te houden vergade ring worden besproken. Het tloel De doelstelling van de wtfkvereni- glng en ook de noodzaak daarvan, vatte de heer Van W|jk als volgt kort samen. De wjjk Groenoord ligt omslo ten door drie grote verkeerswegen, zodat de w|]k enigszins op zich zelf staat in het grote geheel van de ge meente. Het behartigen van de sociale belangen van de wijkbewoners op zo breed mogelijke basis, Is daarom het doel van de vereniging. Doch dit kan alleen wanneer de be woners zelf actief deelnemen aan het wijkwerk, Over enkele jaren zullen er 5.000 gezinnen wonen in de wijk, waar nog lang niet alle faciliteiten aanwezig zijn. De vereniging wil er toe bijdragen dat die er komen. gen en verenigingen die in Kethel werkzaam zijn. om te komen tot een samenwerken op sociaal en cultureel gebied. Optimistisch is het bestuur over de mogelijkheid van het verkrij gen van een subsidie van de gemeen te. Do contributie van de vereniging is vastgesteld op 1.50 per maand per gezin. Niet-stu deren de kinderen boven de 16 jaar betalen 1 per maand, evenals dc gepensioneerde bejaarden. MDVKKTRN7IB» nu... beduidend goedkoper Straks met de vakantie en voor de zomergarderobé heeft U nog genoeg uitgaven- en daarom is dit zo'n uitgekiende aanbieding. Acrylic, heren pull-polo's In fantasiesceek gebreid en aan de kleuren ziet U zó, dat het een luxe-uitvoering is, nu als extra aanbieding guldens goedkoper Heren pull polo's, voor week ends, vacancies en luie uurtjes, een vlotte en prettige pull,luch tig, toch behaaglijk, morgen voor nog géén dertien gutden. Landvreugd Een hoeksteen voor de wükvereni- ging is wel een wijkcentrum of socië teit, het uitgangspunt voor alle verde re activiteiten. Een reeds samengestel de beheers-commissie voert onderhan delingen met het gemeentebestuur om de beschikking te kunnen krijgen over een deel van de boerderij Landvreugd, bv. de voormalige stallen, waar tot voor kort gekerkt werd. Een gunstige beschikking is op korte termijn te verwachten. Verschillende werkgroepen zullen zich belasten met de ontspanning van jong en oud. Verder zijn er plannen voor het stichten van een kin dercrèche, een boodschappendienst voor bejaarden, alsook een SOS-be richtendienst, welke laatste reeds van start is gegaan. Men beschikt nu reeds over een 25-tal rode driehoeken, waarmee be jaarden, die hulp nodig hebben, de aandacht van de buren kunnen trek ken. Stratengids Vooral voor de nieuwkomers van buiten de stad zal het bestuur een stratenplan laten drukken. Ook zal er een grote plattegrond van de w(jk, op een bouten bord. worden opgesteld aan de Laan van Bol'» btf het bejaar dencentrum Spaland, opdat een leder zich makkelijker kan oriënteren in de wük. Verder zal aandacht worden ge vraagd voor een betere regeling voor de busdiensten; voor de verkeers-si- tnatie en de verkeersveiligheid, maar ook voor een weekmarkt In de wijk. Zoals bekend denkt het gemeentebe stuur aan een op dinsdagen te houden markt van bescheiden omvang op het Johan Straussplein. Ook is er dringen de behoefte aan meer winkels; daarin zal worden voorzien door een (klein) winkelcentrum met acht winkels aan de Borodinlaan. Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze Acrylic pull- polo's,'t nieuwste op dft gebied, in alle courante maten en In GUa tal. of schrift. fc«». (Van een. onzer verslaggevers) 1 SCHIEDAM, vrijdagNu de' fijd van de „grote schoon-: maak" weer voor de deuri staatde periode waarin de! huisurouw weer allerlei klus jes moet opknappen in haar woning, komt de Stichting Huishoudelijke- en Gezins voorlichting Schiedam even de aandacht vragen, In de schoonmaaktijd openbaren zich tal van kleine mankementen in huis: defecte elektrische snoeren, piepende deuren, klemmende ra men, lekkende kranen, een kamer die behangen moet worden of een nieuwe vloerbedekking moet krij gen. Dat zijn van die kleine klusjes waar de vakman de neus voor op haalt. of gepeperde rekeningen voor schrijft. Dan kan je vader wel gaan opporren tot activiteit, maar waar om zou de huisvrouw die klusjes zelf niet klaren? Vaak wil ze wel, maar ze weet niet hoe. Daarom heeft de Stichting met de lan ge naam een speciale cursus ingesteld voor „Kleine karweitjes in eigen huis", waarbij de huisvrouw in acht lessen iets wordt bijgebracht over het hanteren van gereedschap, ver ven, witten en behangen, over elek triciteit in de woning, en nog veel meer. De cursus kost maar (overdag, en 10 's avonds). Ziet de huisvrouw daar tegenop, dan beveelt dc Stichting het onlangs verschenen boekje „Eigenhandig heidjes" aan. Het is een uitgave van de Co-op Consumentendietist voor 1.75 te krijgen in alle Co-op winkels. „Een nuttig cn helder ge schreven boekje dat iedere huis vrouw wordt aanbevolen", schrijft de Stichting. Een beetje theorie en veel praktische aanwijzingen. Vulgt men de cursus, dan krijgt men het boekje gratis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Het ligt In de bedoeling om binnenkort de Sehie- damseweg in BlUdorp op te hogen en te verbeteren. Dit betreft dan de hal ve rijbaan en het trottoir. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat het re genwater de lager gelegen woningen aan de weg binnenstroomt. Zo verne men wU van Ir. J. L. Broeyer, direc teur van Gemeentewerken. Hierbij is niet inbegrepen het stuk van dc Schiedamseweg onder de tun nel van Rijksweg 20. Het werk daar moet wachten op de definitieve ophef fing van de Poldervaart, wanneer ook de aanleg van de Beatrixlaan ter hand wordt genomen. (Dit ia de toekomsti ge weg parallel aan de Rijksweg, van het Bad Groenoord lot aan het indu strieterrein). (ADVERTENTIE) Nu op iedere slaapkamer tapijt: NYLON VILT- TAPIJT (zo prettig aan de voeten), in de kleuren goudgeel, grijs, groen, rood en blauw, op 200 cm breedte. Nu bij De Klerk, per strekkende meter, compleet gelegd voor slechts tJ. ma MMHH S COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. HE'jERlANDStr BAN HOTTETOAWDEN HAAGAITHEChT/VUSSiE.GEJJ'HOER'I'OF UÏH Hisywfr I AÜVHK l LH 11M BRIL NODIG? Houdt AREND In 'toog Erkend ziekenfonds- leverancier Hoogstraat 91 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. vrijdag. Met Ingang van 15 maart zal In Schiedam de koopavond *Un intrede doen. Dit houdt in dat vanaf genoemde datum de winkels op de vrijdagavonden lot 21.30 uur voor het publiek geopend mogen z(Jn, doch niet hoeven. Zo wordt bekend gemaakt van gemeente wege. Samenwerking Het bestuur sal contact opnemen met alle andere organisaties. Jiutellln- Bedr ij fs-voe tbal wil beginnen (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, vrUdag Hoewel de voetbalcompetitie nog in volle gang is, zijn de bestuurderen van dc Algemene Bedrljfs Competitie al weer met de voorbereidingen bezig voor dc komen de zomeravonden. Op vrijdag l maart is er een verga dering georganiseerd in Gebouw Irene en op die datum Is levens de inschrij ving voor de zomeravortdcompetitie gesloten. De ABC bestaat dit Jaar tien jaar en het bestuur is van plan dit feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Er zijn plannen om in. september (aan hét einde van het zomeravond voet bal) het seizoen feestelijk af te sluiten Medische dienst SCHIEDAM, vrijdag. Apotheek Jai Swarmnerdainsinge! 4t. tei. 264917. ra durende dit weckend, van vrijdag 18 uur tot maandag B uur, de wachtdienst waarne men en bovendien gedurende de volgende week de nachtdienst. In spoedgevallen zijn de huisartsen dit weekend te bereiken vLa de telefonische Boodschappendienst op nummer 206811- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, urijddfl. De aankleding" van de Grote Markt naast het eeuwenoude maar tvat klein uitaevallen stadhuis' met bloemen- en plantenbakken is gistere n nog uitgebreid met een boom. Óf boompjetaant het staaf er nu wat k'aal en klein by. fn de zomer zal het ongetwijfeld wat beter „tonen". Het ia overigen» een rode beuk, afkomstig uit de gemeen te ll/fce kwekerijen. De kleur-aunduiding heeft overigens niets te maken met het politieke spel in het stadhuis. Ken toevalligheid. Deze vijftienjarige boom. circa 4 meter hoog. moest uit de kwekerij weff, omdat hij anders niet meer verplaatst kon worden. Het was de idee van de heer J. Overzet, hoofd van de plantsoenendienst om de boom op de Grote Markt neer t« zettenter afronding van de groenvoorziening bij het stadhuis. Tot vorig jaar wis de Grote Markt in gebruik als een soort parkeerterrein, waar de auto's schots en scheef werden neergezet, wat inderdaad niet bijdroeg tot een waardig gezicht op het histo rische stadhuis. Daarom zijn de auto's daar geweerd en de ruimte kan nog alleen door bezoekers aan het stadhuis (met parkeer- verQunninq) worden gebruikt. Grote bloembakken markeerden de ruimte, met een vlucht heuvel op het kruispunt. .De regeling heeft goed voldaan", vlndf ir. J, C. Broej/er, directeur van gemeentewerken. Er is door het verkeer nauwelijks schade aangericht aan de bakken. Met. het planten van de rode beuk. heeft deze opzet een definitief karakter gekregen. Maar terwijl er bij het stadhuis een boom geplant wordtzullen er elders bomen gerooid. Namelijk op het Van 't Hof/plein» bij clc speelplaats en de berm lanas de singel. De bomen staan te dicht op elkaar en moeten nu uitgedund worden. Dit werk zou vorig jaar al gedaan zijn. doch het werd te laat en de bomen kwamen at in het blad.zodat een jaar is gewacht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrU<lag Aan zeven leden van het personeel van dc N.V, Wilton F||ciioord-Brons werk te Schie dam, die veer'lg juar in dienst zü" bU dat bedrUf. zijn koninklijke onder scheidingen toegekend. Burgemeester II. Roelfscma heeft ze vanmorgen tU- denn een huldigingsbUeenkomst in dc kantine van het hoofdkantoor bet ere metaal opgespeld. De zilveren ere-medDille verbonden aan dc Orde vun Oranje Nassau is :ocg'.;keiuf aan de heren F, A. Haring, baas machinefabriek-reparatie. Johan Straussplein 32) tc Schiedam; G. Eg berts, oiiderbans plaatwerkerij, Burg Honncrlage Greteluan 127 te Schie dam; J. van Ëlsa ckcr, onder ba as scheepsbouwreporaiie, Van Hoorn beekstra at 2lb te Vla a relingen en A. W. Flach, calculator-werk voor ber ei der, Schippersstraat 38a te Rotterdam. De bronzen ere-medal lie was voor de heren J. V/. H, Maissan, beambte ufd, tijdcontrole, Julianalnan IGfla te Schiedam; M. Schroot, voorman schee psbosehicters, Corn. Drebbel- straat la te Schiedam cn C. G. Spie ring, ijzerwerkcr-aftekenaar nieuw bouw, Wolphaertabocht 415b te Rot terdam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Op korte termijn zal begonnen worden met liet opspuiten van de terreinen ten noor den van de wfjk Groenoord, om deze bouwrijp te maken voor de geplande wijk Woudhoek. Eerst zullen eohter pers kaden moeten worden aangelegd en mogelijkheden geschapen voor de afvoer van het water. Voor dit werk is reeds een krediet, aangevraagd van negen miljoen gul den. Hot gaat in eerste Instantie om het opbrengen van twee miljoen ku bieke meter zand. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag De Lange Nieuwstraat zal binnenkort een beter wegdek krijgen, geheel van klinkers. Langs de Plantage, op dc plaat» waar vroeger een sloot lag, bestaat het weg dek momenteel uit klinkers, terwijl de rest van de straat geasfalteerd Is. Daardoor komt nogal eens verwar ring voor bij dc autorijders, die in d'- mening kunnen verkeren dat het h* fait dc rijbaan is cn het beklinker? deel een parkeerruimte. Een onjuis gedachte. Wanneer nu de gehe' straat wordt beklinkerd, kan ook goede aslijn over do weg worden ai legd. Deze verbetering is echter niet he grote plan voor de algehele verbot f - ring en asfallering van dc Lange Nieuwstraat. Daarmee zal gewacht moeten worden tot een nieuwe riole ring is gelegd. Bovendien heeft de ge meente niet de beschikking over ho' geld voor dc financiering van dit dure project. Ook de Church! Ilweg, de hoofdweg voor Kethcl-Groenoord zal doorge trokken worden tot de Zwaluwlann. Doch eerst zal volgend jaar de hoofd, riolering voor Kethel gelegd moeten worden, waarna eind I960 of begin 1970 met het doortrekken va& de Churchillweg kan worden begonnen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Met de bouw van twee zogenaamde Juinto renflats" van de Pensloenverzekerinz- m|j Progress aan de 's Gravelandse- weg tussen Borg. van Haarenlaan en de Del/landseweg, is een begin ge maakt en binnenkort zal de officiële eerste paai worden geslagen. Ten overstaan van notarl* mr. A, S. H. A. Blaisae te Schiedam, Nieuwe Haven 7i4£i zal op woensdag 28 februari 1968, te 11 uur v.m. in het pakhuis van Fa. R, L. VAN LINGEN ZONEN Mariastraat 19, Schiedam worden geveild een zeer belangrijke en kostbare zending zeldzame en waardevolle cn andere Oosterse tapijten en lopere. KWALITEITEN VOOR DE DUITSE LUXEMARKT VOOR VEILING. ter tine van liquidatie door middel t die hierbij financieel betrokken zijn. i veiling ie houden op tast van hen. Uciirhtkittigdinsdag 27 februari 1968 van U uur vs. af. Dc balen worden dan ge opend voor inspectie cn hel onderzoek voor de verschepIngs-on transItodocumenlen. De officieel geautoriseerde vertegenwoordiger» berichten omtrent de oorsprong, maten cn kwaliteiten ula volgt: PERZISCH: Bakhtiar (Chahar Shotur, Chahar Mahal, Hadjiabad Bibibaft, Quveroukh, Shar Kurd), AFSHAR LURS (Deh Shotoraan, Saarabad, Buchakji), KIRMAN (Lahver), ARAK (Sultanabad), Mir Taffrish, Kabutarang, KES HAN (Arun, Nasirabad, Kurk) enz. KAUKAZICH: DERBEND, USHAK, KAZAK, DAGHESTAN AFGHANISTAN: ATABAI, MAIMANA, KURKI, CHARIKAR en BALOUCHISTAN. Inlicht, tevens b|J Dr. Jur. ROLF HINZE. Kleverstrasse 80, Dliaseldorf Foto, film en projectie Pasfoto's klaar terwijl u wacht. Foto VAN VUUREN. Hoog straat iOÖ. Schiedam, tel. 2867M. Let op julite adreel Ophouden met roken is mogelijk. Neem deel aan het 5-Dagenplan op 25, 26, 27. 28 en 29 febr. a.s. in het GEB, VOOR CHR. SOC. BELANGEN. Lange Haven 73, Schiedam. Aanvang 8 uur. Geen kosten. Geen geneesmiddelen. Plaatsres. per briefkaart aan: B. Gabriel, Jan Stuytstraat 30, Rotterdam-14. ZOEKT H3T8... WILT U IETS VERKOPEN? Plast» MB da bad»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2