Vermakelijk gevecht om een stuk van de Alexanderpolder ROTTERDAMS DAGROEK Hans weer Kop naar Jansen school Buurtonderzoek naar religieuze gesteldheid Kan grote gemeente niet meer doen dan kleine 7ie is beste voetballer geld nodig? wij lenen het u graag Rooie Sien blijft komen ROTTERDAM RIJNMOND NIET LEUK IlanvandorMeijde UITBREIDEN GEEN HAAST Verzilting in Waterweg ter sprake in vergadering van Delfland „We hebben nu een indicatie" Jan Augustinus schaatskampioen van Z.-Holland GEZINS f*/S krediet Hellevoetsluise scholieren gaan per taxi naur tandarts Kraay en Moulijn tegen Excelsior In Pernis drie tennisbanen Expositie 'Een beeld van deze tijd' peg. 4 zaterdag 24 februari 1968 GEMEENTE Rotterdam! GEMEENTE CAPCILE GEMEENTE USSELDAM GEMEENTE ROTTERDAM GEMEENTE CAPELIE I GEMEENTE USSELDAM .•gemeente Ia» ïiï i n ,cJam#tiiCh uiteraard hoe de huidige situatie I». Een opdringende gemeente Rotterdam In de richting van Capelie ?n rf. «u \Jh .i n&nummer A,toont d# opdringerige plannen van Capelie aan den IJssel, dat quasi beweert zichzelf op te heften en op te gaan l™»ïu ?JL i!?t ?'aar1b,i Rotterdam een groot gebied moet prlj «geven. Tekening nummer 3 laat zien wat Rotterdam zich in de toekomst al. M.ÏI!2!»fXpan8,eJ ,te van CaP,H*- Voor d® laatst© blieft maar een miezerig hoekje over. Tekening nummer 4 iaat zien hoe het zou worden als IJsseldam er zonder Rotterdam en zonder Capelie komt Ook dan geldt voor Capelie:..,, en ik in mijn klein hoekje. (floor ÏInn van drr McijtJe) IF'. touwtrekken «m ten stuk grontlgehird in de (vourniHligf) Prins Alexuniler- polder, Iieeft* nti het dugelijkri hentiuir va» Rotterdam ook heeft gesproken, het vermake lijke stadium In-reikt. Beldo gemeenten, Rotterdam en Co pel Ie non den IJs*«I, doen voorstellen tot grenscorrecties, die annexatie beogen. Anders gezegd: Capelie aan den IJssel wil gebiedsuitbreiding ten koste van Rotterdam en Rotterdam streeft het omgekeerde na, Het gemeentebestuur van Ca pelie gaat het verat, want dat wil annexatie van de gehele Prins Alexanderpolder, met in begrip van het reeds gedeelte lijk bebouwde deel, Het Lage Land, Prinsenland en Om moord. Daarbij heeft het, als doekje voor het blooden, een naam voor een „nieuwe stad", met Inbegrip van Capelie aan Burgemeester W, Thomassen den IJssel, aan de hand gedaan: IJsRcIdam. Het eollrie vto b. en w., <f*( g Jrir- ren met «en voorstri aan de gemeen teraad kwam. regt *eker wel argu menten te kunnen aanvoeren voor annexatie van het bewuate gebied, inclusief Ca pol Ir nan den Mand sclr (tot ver In de omtrek 1» brt fffrom van burge'neenter J. van liyk van Capelie te horen Lankmoedig echter heofl het col lege voor geste Ifl nlecht* de helft vim Capelie bij „giote broer" to voegen Een gebied, dal ruim drie keer zo groot Is als Zult!wijk on Pendrecht Himiett, een gebied nok dat tien Kr«- lingse plassen In zich /ou kunnen burgen (Dit om een Idee van de grootte te krijgen). Will Rotterdam In hel Idee van t'Hpelle nadrukkelijk nfwljiit I* het tuten ontstaan vnn een nieuwe stad. Terecht noemt Rotterdam dit ..een feitelijke Bnncxntie van Rotterdam» gebied door Capelie aan den IJssel". Het mom alleen la de nieuwe naam. VVTAT IloWoi dam op het oog heeft is niet leuk voor Capelie, maar lijkt voordeliger voor de toe komstige bewoner» van hot te an nexeren gebied Terecht werd vreger al opgemerkt dal het beier 1» „te hnlen bij een grote sUul dan bij een dorp" (met x< mes au» Capelie) Is het niet in, dat hel garment'lijk appftrow) fvwr dik. 701) OÜU inwoner») v,m Hotter- dam ten zo groot gebied beier van de grond kan tillen dan dat (voor 22.000 inwoner») vnn een kleino ge meente als Capelie aan den IJssel? Tenslotte gaal hel er volgens vroe gere plannen om een stad met iöOQOO inwonen uit de grond te «tampen, In de krant van gisteren rijn de argumenten opgesomd die Rotter dam gebruikt om zijn zin door te drijven. Een van de sterkste ia, dat Rotterdam geen grond meer heeft om woningen op le bouwen, behalve dan het Kotterdnmse deel van de Prins Aloxandcrpolder. En met het oog op de grootscheepse saneringen in de Rotterdamse binnenstad 1» net voor de naaste toekomst noodzake lijk voor duizenden betrokkenen bij rile sanering tUdlg een onderkomen tc vinden. I)e ruimte daarvoor kan gevonden worden in het door Rot terdam te annexeren gebied, /"'APKLLE kan onmogelijk hewe- ren, dut het zelf gebied nodig hoeft omdat het uil zijn Jasje zou zijn gegroeid, zoals met Rotterdam wel het geval is Bovendien kan met de Rotterdamse suggesties bij de hand, Capelie nog steeds uitbreiden van een gemeente met 22 000 tot een gemeente met 43.000 6 30.000 inwo ners. Mocht te zUner tijd door „hoger bestuur" belde gemeentebesturen zenden hun adviezen naar het colle ge van gedeputeerde staten, waarna ci« kroon beslist de voorkeur wor den gegeven aan een nieuwe stad, waarin Capelie opgaat, dan is een fi nanciële regeling voor IJsseldam noodzakelijk. Onmogelijk kan Capel ie dragen wat Rotterdam eventueel zou kunnen torsen. Het college vim b. en w van Rot terdam stelt ln het voorstel aan do tand zelfs, dot voor Rotterdam ÓAk een onder financieel statuut nodig zal zijn. Over andere financiële statuten voor grote gemeenten echter zeurt Burgemeester J. van Dijk Rotterdam, samen met Amsterdam en Den Haag, al heel long bij Den Haag. Veel haast wordt klparbliike- lijk niet gemaakt, want er wordt al jaren over gepraat zonder resul taat. er met de grenscorrectie die nu speelt, helemaal geen haast behoeft te worden gemaakt, Urgent wordt ze Sas tuBsen 1073 cn 1980 en dan in evenkamp, wanneer de door Rot terdam begonnen bebouwing de grens met Capelie en Zevenhulzen heeft overschreden. Daarbij komt nog dat de uitvoering van de buurt schap VGravenlanci en de toekom stige wijk „centrum" onmiddellijk ten oosten van Het Lage Land nog later aan de orde /al Komen. Waarom Capelie dan zo'n haast heeft? In 1956 werd de kwestie door Rotterdam en Ca pelie aan de orde gesteld. Nu, twaalf jaar later, wil Capelie niet de indruk wekken tegen te werken bij de totstandkoming van een kolossale stad, maar zich positief op te stellen. Ogen schijnlijk is Capelie zelfs bereid zichzelf op te heffen. Dat echter is zéér ogenschijnlijk. ROTTERDAM, vrijdag Zo lang het tegendeel niet blijkt, neemt het Hoogheemraadschap van Delfland aan, dat het opdrin gen van de verziltingsgrens in dej Nieuwe Waterweg kan woeden! voorkomen door het verbogen! van de bodem van de rivier. Het Hoogheemraadschap baseert zich op studies van rijkswaterstaat. j Dit Is een vxn de pooien die ter sprake komen ln de verenigde verga dering v*n Delfland die donderdag 29 februari wordt gebonden fn de Stads- j doelen te Delft. Aan de orde komt een nota van dijkgraaf en hoogheemraden over Demands waterhuishouding De nota besluit met de volgende conclusies- L hit brakke koelwater van de Delft»* industrie mag niet meer op de boezem worden toegelaten. 2, Om de nadelige gr volgen van de verzout mg van, de Rotterdamsche Waterweg te compen seren moet de boezem voortdurend krachtig worden doorstroomd van het noord-oosten uit naar het front langs de Waterweg 3 In droge tijden moet de doorstroming zijn afgestemd op een ultmahng van 8 of 10 kubfeke meter por seconde In normale tijden leidt een ultmallng van 8 kubieke meter por seconde tot ten redelijke kwaliteit vati het boezemwater. 4 Speciale voorzieningen aan schutsluizen langs de Waterweg, zoals luchtbelgordijnen, hebben wel eon gunstig effect, maar maken de behoefte aan doorstroming nauwelijks minder. 5. Aan de aan- voerweg van het doorstroomwater van Krimpen aan de Lek langs de Hol- landsche IJssel en door Rijnland kle ven drie bezwaren" a. de onzekerheid over het toekomstige zoutgehalte van het rivierwater bij Krimpen; b, verho ging van het zoutgehalte bij de passa ge door Rijnland althans In de zomer; c de beperkte capaciteit 8 Rijkswa terstaat neemt aan, dat het bezwaar mbt. het zoutgehalte bij Krimpen na verhoging van de bodem van de Wa~ 'erweg zal zijn opgeheven „WU kun nen de desbetreffende berekeningen niet controleren, maar moeten de juistheid van de getrokken conclusie wel aanvaarden, zolang het tegendeel niet blijkt", aldus dijkgraaf en heem raden 7 De anderen in punt 5 ge noemde be/waren kunnen worden on dervangen door een nieuw kanaal van Waddinxveen naar Voorburg Het sterk aandringen op het graven van dit kanaal verdient aanbeveltng. 8. Als de mening van rijkswaterstaat over het zoutgehalte bij Krimpen te optimistisch blijkt te ziin, moet de Hutlandsche IJssel, ln tijden van klei ne afvoer van de Rijn, al als aanvoer- weg voor hel doorat room water wor den verlaten. 9. In dat geval is het Amsterdam-Rijnkanaal de hoofdaan- voerlelding van zoel water. 10 Om' voldoende water van het Amster dam-Rijnkanaal naar het polderland tussen IJ en Maas te transporteren, ls een nieuw konaal nodig van Maarssen naar do Oude Rijn bij Bodegraven, 11, Zolang de afsluitingen van Haring vliet en Volkerak nog niet zijn vol tooid en de verondieping van de Wa terweg nog niet heelt plaatsgevonden, zal hot zoutgehalte van het door- stroomwater Sn zeer droge jaren stij gen lot onaanvaardbare waarden. (Door Han van der Meijde) ROTTERDAM, zaterdag Door in Bloemhof en Afrikaanderbuurt 10.000 i nvulformulieren te verspreiden, en er binnen korte tijd 125 ingevuld cn wel terug te krijgen, heeft een groep geestelijken een inaruk gekregen van de religieuse gesteldheid van de bevolking in deze wijken. „Als enquête is dit experiment van geen waarde. De uitslag is ook niet representatief voor de buurt. Wat we nu weten is niet meer dan een signaal, een indicatie", aldus ds C. M. Boerma, gereformeerd predikant van de gemeente Rotterdam-Zuid (Katen- drecht). JDc opzet is de mensen te Interesseren bij een belangrijke zaak". Deze actie is vooraf gegaan aan een buur (sa menkomst in de Putsepleinkerk waar marten, zondagochtend om half twaalf gesproken wordt over „Wat heb Je non aan de kerk?" (Enige tUd celeden was er een soortgelUke bijeenkomst met als on derwerp: „Je rot werken voor de vrede". De vol*end« iaat over „Wat heb Je noa aan God?") Uit de wijken waar naar raming tien procent kerkelijk meelevend en wa nen, kwamen „enquêteformulieren" terug waaruit blijkt dat progressivi teit en conservatisme zowel onder ouderen als jongeren voorkomen Een man van tachtig vindt „dat het eens tijd wordt dat er een combo In de kerk optreedt" en iemand van nog geen 25 wil dat nou juist niet. De ene rooms-katholiek blijkt blij te ziin dat het Gregoriaans zingen van de baan is, de ander wil het graag terug. Ds. Boerma, die vindt dat uit sommige opmerkingen op de formu lieren een „grote nooa spreekt", vraagt zich af of hij daar nu op a! moet gaan als de mensen alleen hun naam en geen adres Invullen. Er kwamen brieven van meneert, die van diepe haat jegens de kerk ge tuigen. «Afzender: God zelf" schreef iemand op de antwoordenvelop waarin een vel vol godslastering zat. Weer iemand schrijft dat de kerk voor een vrouw voor hem moet zorgen; anders komt hij er niet meer uit. Zo wil de een de taak van de kerk verbreid zien en de ander juist weer niet. „De kerk moet geen onderons je zijn", vindt een Inzender, Een an der; „De kerkmuren moeten zo langzamerhand gesloopt worden". En: „Er zijn heiligschennende tradi ties" meent een deelnemer. Iemand verlangt: „Een eenvoudige evange lieboodschap zonder woordenboek". De een wil de mystiek in de kerk handhaven de ander wil de mys tiek kwijt. Veel mensen pleiten voor oecumene Sommige protestanten wensen er de rooms-katholieken er nadrukkelijk bi| anderen even nadrukkelijk niet. Volgens ds. Boerma blijkt on der de protestanten de verdraag zaamheid jegens de rooms-katholie ken minder te zt)n dan bij de rooma-katholieken jegens de protes tanten. Overigens hebben de geestelijken van de Hervormde, de rooms-katholleke en gereformeerde kerk met deze „enquête" gemikt op degenen die niet bij een kerk zijn aangesloten of „er niets meer aan doen". Ds. Boer ma, die de leiding heeft In de Put- sebuurt, is tevreden met de respon se. „Een kerk vol krijgen is niet moeilijk. Maar een kerk vullen met mensen die zich voor een bepaalde zaak interesseren, dat is moeilijker" Dominee C. M. Boerma (36) (gere formeerd, die tarnen mBt ds. C. Samson (ned. hervormd), pastoor A M. M. Wenthoit en ds W. H. van Zuylen (gereformeerd) aan een buurtsamenkomst, die morgen in de Putsepleinkerk wordt gehouden, een „enquête" liet voorafgaan. HEEKENVEEN, zaterdag (ANP) Jan Augustinus uit Hoek van Holland is gisteren op de kunstijsbaan van Hoerenvecn schaatskampioen van Zuid-Holland geworden. Hij won de 500 meter In 43,8 sec, de 1500 meter In. 2 25,5 en werd op de 3000 meter in 5 00.8, tweede achter zijn. stadgenoot Klos, die een tijd maakte van 5.08,4. De titel bij de dames was voor mej. H, van der Meulen uit Rijswijk, die zow'l de 500 meter (54,7) als ae 1000 meter (1.57,5) won. Mej. Barkmeijer (Den Haag) werd kampioene op de korte baan Augustinus werd bij de heren ook eerste op de 100 meter kor te baan. K*", isflLafr» *1 V WUA& - DE belangrijkste gegadigden voor de Parool- beker hebben het afgelopen weekeinde ge ducht van zwh doen spreken. Van Bereren (koploper), Israel, Rut», Treytei cn Ey'kenbroek Ll'i kregen aden een acht. Zij werden nog over- 5 trofjen door W'mh ./uhsen, die e«t>r dc ito cede achfereent'Olgende maal een negen kreeg en nu de zesde plaats inneemt. Ook Jan Bouman 'j van Fortutm kreeg een negen. Hij steeg daar door van de veertiende naar de gedeelde el/de Jan van Be veren plaats Het klassement ziet er nu ais volgt uit; 1. Van Beweren (Sparta) 7,46 (179 uit 24), 2. Israel Feijenoord7,43 (171 ui{ 23), 3. Ruts (Hermes IH'S) 7,41 If >3 int 3'O. 4 Trent el (Xerxes/MIC) 7.40 (185 uit 25); 5 Etjkenbraek (Sparta) 7,35 (169 «it 23); 6, Jansen (Feijenoord) 725 (174 tut 24); 7 Kraay (Ft\pnoo~&) 7,19 (151 utt 21); 8. Rijke (Hermes DVS) 7,08 (170 tut 24); 9/10. Kindvall en Moulin (beiden Feijenoord) 7,05 (155 mt 22), ll/l'J J Bouman (Fortuna) 6.96 (174 utt 25), ffanegem (Xerxes/DHC) en Pieters Graafland (Feyenoord) 6,96 (167 mt 24), 14 Van Honk (For tuna) 6,89 (131 uit 19); 15. Van Leeuwen (SVV) 6,86 (144 tut 21); 16, Bosveld (Spnrta) 6,7.9 (163 mt 24); 17. Pij» (Sparta) 674 (155 uit 23), 18. Verdonk (Sparta) 6,73 (N8 uif 22); 19. G. den Butter Excelsior6,72 (165 uit 25); 20. Romeyit (Fegenoord) 6,71 (161 uit 24). iAtJVVkl'ENTIGl Een letting bimtoo Is b»j ons goon gun»! Dal gant/nkulijk.soepol on «nel Zo z'i« wi| bi|in« 'n hslf miljoen gozinnan van chonjt geweest Schrl|f,of bol gefuM cons op Contant geld binnen 5 10 dugon op wolteltjKo voorwaarden Kredieten tol 6 000 - Aflossing m mji\«manf 3 Jaar Geen borg Zonodig 3 maanden graha utletel van aflossing Kwijtaclioldutg roslant loning bij overlijden N,V. NATIONALE V0LK8BANK noitwdam Dan Hatfi Amsterdam Miurltawe?lal.IJSTO Rivl*rvUm«r*t 4 lal. WVSS0 Waatelnde 10 lal Hans Kop Jansen (27) gaat weer naar school, mmr do lagere school zelfs, waar hij een lokaal voor zich alleen heeft. Hans Kop Jansen heelt namelijk sinds eni ge tijd zijn atelier in de Singel- school. Dit lokaal in de oude dorpskern van Ridderkerk hoett maanden leeg gestaan. Waar vroeger schoolbanken stonden vindt men nu een schildersezel, tafels mot materialen. Na lang zoeken naar een geschikte ruimte kreeg hij hel lokaal van de oude school toegewezen. Van uit zijn nieuwe atelier heeft de kunstenaar oen schilderachtig uitzicht op dc Singelkerk Het lokaal ts door zijn afmetingen (tien bij tien) een Ulvual atelier Hun» Kop Jimscn Is dsn ook erg tovieden met zun nieuwe werkruimte Hij heeft genoeg ruimte om onbelemmerd te kunnen werken. Dut wits voorheen ander»., zegt dt- schilder. ..Tot voor kort werkte ik bj mij thuis, mam de ruimte ln een drie kamer flatje ta beperkt en verre van idea.d Mu» hciilldeiijen en spullen nemen byna alle plaats in Het was *o geen doen mee»." I Even heeft hij eraan geducht de wHteilnien in Slikkoiwcr te betrek ken Dc toten woidt echter ln de toe komst afgebroken Ken gesprek met het gemeentebe stuur, kort daarna, leverde dc schil* der ren kl&slokaul op In zijn nieuwe omgeving kan hy ln alle rust zijn ex posities voorbereiden In januari ex posed de hij een maand lang schilde rijen en wandkleden ln kunatzaal „Dc Oostpoort" in Delft. Dal was niet zijn cciMe expositie Zijn werken waren te zien op kunstmarkten in diverse grote steden Een van zun allereerste expo sities werd niet in Nederland gehou den. maar ln België. HU exposeerde daar werken in leper, en een klein plaatsje ln Zuid-West Vlaanderen. Hans Kop Jansen kreeg zijn oplei ding aan de Rolterdanae academie Rooie Sien komt not een keer terug naar Rotterdam. Zaterdag 10 februari werd ln de Groote Schouwburg een herhaling van de afscheidsvooretelling gegeven. Deze was binnen enkele uren na het openen van de kassa totaal uit verkocht. Er moesten zoveel mensen worden teleurgesteld, dat de zaal nog wel twee of drie keer kon worden gevuld. En zo heeft het Amsterdams volksto ncel besloten er weer een afschelds- voorstelling tegenaan te gooien, Mor- fen 25 februari kunt u weer naar tooie Sien, We zullen nu maar niet zeggen, dat het onherroepelijk de laatste voorstelling is. Vast niet' voor beeldende kunsten- HU is Rotter dammer. Sinds drie jaar woont hU met vrouw en zoontje in Ridderkerk. Naast kunst gaat xun belangstelling vooral uit naar politiek HU is voorzit ter van de PSP in Ridderkerk. Hij was ook aanwezig bij een demonstra lie tegen de honger voor het winkel centrum lil Ridderkerk, Zun baan op een reclamebureau «la ontwerper neemt nu nog de meeste tijd ln beslag. De verkoop van rijn Hans Kop Jansen in fijn klas lokaal op het trapje waarmee vroeger kinderen tot het bord reikten, schilderden en wandkleden gaat de laatste tijd echter beter. HU heeft er dan ook wel eens over gedacht rijn reclomewcrk op tc geven. „Ze begin nen me een beetje te kennen", zegt Hans Kop Jansen. HELLEVOETSLUIS. vrijdag. Eer. gemeenteraadslid van Hellevoetsluis heeft ln een schrijven aan het college van b. en w. het onaanvaardbaar ge noemd dat leerlingen van de openbare lagere scholen ln deze gemeente per taxi worden vervoerd naar Rockanje voor .aniheelkundige behandeling. In dit verband werd er tevens op gewezen da: deze leerlingen een groot deel van de ochtend- of mtodag- scnool.ljd afwezig zijn. Ter verduidelijking: de afstand Hel- levoe.slulj - Rockanje retour Is onge veer 18 km. Tot vorig jaar werden de jcnoliemi door een tandarts uti eigen gemeente HeUevoataluIs behan deld. Deze nu heeft een te druk bezet te praktijk. De tandarts in Rockanje heeft zich pas vorig Jaar aldaar geves tigd. Hot antwoord van b. en w»; „Wij zullen nagaan waarom een dergelijke regeling U getroffen". Vrijdag 1 maart ia uitgeroepen tot vrouwen wereldgebedsdag. Op deze dag zullen in vele Rotterdamse ker ken, zowel hfervonnd ala gerefor meerd, diensten worden gehouden. Feijenoord passeert Romeijn BOTTERDAM, uterdag. Feijen oord aal morgen ln het beker duet tegen Excelsior weer de beschikking hebben over Hans Kraay en Coen Moulijn, die van hun blessures her steld riin. Rechtsachter Piet Romeijn, die de laatste weken niet ao in vorm is, Is gepasseerd. HU staat reserve. Zijn plaats wordt Ingenomen door Haak. De ploeg ziet er als volgt uit: Pie- ter« Grspuftnr Haal^ Is-ae' Kra Veldhoen; Boskamp, Jansen; Samard- ric, Kindvall. Geels, Moulijn. Trainer Wiel Coerver van Sparta wiet vanmorgen nog niet of hij van avond zou kunnen beschikken over Miel Pijs en Hans EUkenbroek Laatstgenoemde zal waarschijnlijk wel spelen; van Pijs ia dat nog onzeker Vanmiddag zouden beide centrale verced gers aan een laatste fitheds- te<» onderworp"-» warde" De vermoedelijke opstelling is: Van Be veren; Langhorst, Ter Horst (Pils). Eijkenbroek, Bentzon, v, d. Veen, Bos nia; Heyerman, Madsen, Bosveld, Verdonk. Mocht Eijkenbroek niet kunnen spelen, dan verhuist Bosma naar de achterste vier en neemt Kem per de opengevallen plaats in de mid denlinie in. ROTTERDAM» saterdag. In de wük Femts, aan de FaitoriestrMt willen b. en w. van Rotterdam drie tennisbanen laten aanleggen. 's Winters kunnen de banen als sproel-Usbaan worden gebruikt. B, en w. vragen de gemeenteraad voor de aanleg van het tennispark een krediet van 73 mille. Voorts vraagt het college een krediet van 218.000 gulden voor de aanleg van een groengebied rond om het tennispark. ROTTERDAM, zaterdag. Ir. J. J. Tekelenburg. tweede-voorzitter van de wijkraad voor Cbarloia, zal op dinsdag 0 maart in het Clemenshuis tan de Gruttostraat de ton toonstelling „Een beeld van deze tijd" openen. D« expositie bestaat uit ongeveer veertig Slastleken, aangevuld met foto's en uurt tot 15 maart.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1