BOKSSPORT IN ZUID-HOLLAND NOODLIJDEND ROTTERDAMS DAGBOEK Op bezoek in Ommoord fl Mönchengladbach attractief en schotvaardig STUDENTIKOOS Kohier kreeg de titel Kritische universiteit ROTTERDAM RIJNMOND Get vestdijk kampuwnschuj) V rachlwagen Beneluxtunnel cronf»! DFC-Feijenoord op 11 maart in Htadion Grootst»- inobiele kraan ter wereld in Furo|H>orl gedemonstreerd TWEE KEER WINST VOOR VAN BAARLE BOOREILAND 'SEA QUEST' NAAR RDM TELEVISIE RUILTUWOUDi MEUBELEN IN, GEZELLIGHEID VOOR STUDENTEN IContactgeluid Kinderen WANDELTOCHTEN 6A iwgin» - dinsdag 27 frtruar» 1S«8 door Dick van den Polder) V |Tprmm| ROTTERDAMdinsdag Op de alolavond van laBMSalJ de Zij id Hollandse hukskampioenachappen voor ama teurs hebben de toe* houwers in Odeon gisteren slechts vier finales in de A-klasse le sien gekregen Het illustreert hoe noodlijdend de bokwport op het ogenblik ig dit district is Lkbtftwkbt Mi, h*|lw»wiewVht N ik liften-Kuiper en iHitrimirbt Jtjucn waren de eni»* tn»rhrl)ver* In hun klaaM. In preei* U* per tijm tegen b#k*er» uit het n/firn hadden tr m»Hfn bcwljsen dat se bet ka meloen** ha» **»rd waren ku,,c Ar tegenstanden die men voor bon 09 bet oog had. lieten bet vanwege bet carnaval afweten Daar U/j konden v-oorjop g al Jee? de ti'e-ta In het bet*» wekergnwarht h<-' weUergewich', liet waar wek erg*- wichi en h« JïikJd"t»ge wwht wordwo -/tieeld BI) de Jjebswe1 frt wer I Fltan Klopper- heel geiuakEeh tk kamyovn In de iwv«-4«- torwh Naald* hl; <1* Ha genaar Moe** nu twet *c*r «oit ach ter elkaar neer «1 dat wa* vot» de «Cbeid*reiner \olrtnwnhe rtvteti Orn te IrWerv enter11 In b« we-hontewM** a-as de R/«u< 1 - dammer Poter van Tlll/urf niet Opge wogen! tegen ek knellere unen - de Hagenaar L/yil Knofrnoe* Hier kw*em 'k mf^trl^r'-'-fer-r 1r. de derde ronde cuaaenbelde Isaj lie* rui f rtoM** rdom m Ben JV*i (Den Haag) berHkien <Je JftnaJe var» b*"l /waa*-we|mrg»*wl<hi door ovw- winning-r» op reap Van Lowwn en I> Hooghc In de «-mrtMnjd hW-g webt- jas fUif tr* 11 Aal nm-r uUhourbngr- verttiogi.ii en b*aeb«- kractn u> h' - •ebtfcken dm de techulac.li betere Br rj» Ilor woe» »p punten Broer Aot Fior «w-gde Mn he» b*g» van rt* avnrvl voor ern verras*mg dope dv Utt-jftrkgc Bot» Boahuiwn op pWMsi t< \i*i*.l.»un Dm' had hm» ech ter roe»ei kiaihtiii g< k>m dat hij ir» de firvaU. mu mtddentewidruitei hat booftl mora bo leen v*or de nou irieie WkMtruraa/1 Bij de B-ktuawr* U*i*Mie iUSi Nl«v>- laai, zoon van d«* vr^gerc liohtg*- wichtfcamploeii van Nederland, z7ch vriuti de beste hok «er Na twee we- k*n geleden iwnar gewdcW kampioen bij de C-fclaaaen te *ljo gr worden beliMtkie hij nu d»- ttte) |n O-klas- v In rli 1 er» f ittutU »l haaLU hij de ViUsmgn Tamme twtt Item mei ti'avulvrn KHiiiint nm-r en lorn hsj zijn u-gttMtander ie» dr tweede ronde rwg ecu paar kern gord makt* rtaak- •e fj« «dieuinrechier de ongelijke i tljll Ke-n fraaie prematte van Nicolaas maar toeti ook weer ren be wij a hoe droevig htt n»« d« kwoUicu kwarviieu van de Udtsem ui Zuid- Hollaud kt at*Ui ia Door tv*.re u«cn - ander* te overw Uwen luu> je b'iincn veertien degen twee kleewn dtKindo- men Waarwtikjnlijk maak ik op 4 maarl 'n |1'' II Ina-hal m n debuut bU A- kliiair./ti Niroiaai, die vle» juar «rieden nif huk «en brgm lij weid 'oei» onmltkiellijlt kampioen bil de nieuwvllngm maar ging vervmlp-ru 1»nar k.o tnj dr C-kbaaaera Na M^te- U Jaren alwregbval wegens gtudie. la hl] nu glorteui in de ring terugga- keer 1 D* 1 o* ri«i«i 'SthMdmii 1 wp van v 4 H<«ofénb«iMl ll<w|i iltula ntkldanjawlchl Klink* AhlwUm 1 «op v«n *l"h»rd»on iD«n II 1 tUval* Willar K«*u-hl V»n Dl|(tkni I *W' diior Utlarcantir in rotvi* 1 T I ii Drn Hi,141 In il« h*b« tin*' I >1» «iw P 'lak >*l (Van een on ter veralaggeverm» f SH.VWK WETHUVr dln.dai Arht van de negen deelnemer» un de! w edetr Ud bel geweste)||k kaJR-| ploenarhap tweede klas llbre bleven beneden de verwaehllngen. De Il»ge-| nur W, KShlrr behaalde de titel, ter- wijl iljn Ik* ine* o lemlddelde boven' de prumotlrgrrn» u lik wam. waardoor, hij naar de eerste klaa verhulade Met Da Ridder uit NrhlnUm wiaaetde hüj nog al ram van piaata. want na eeml had de een de leiding, dan weer de! ander. Relden rindigdrn met een ge lijk aantal malrhpantrn. dorh hetl mof«UM «»a de (Schiedammer bleef ver achter bij dal vaa de aleuwe kampioen j tun poging va» Dr Kidder om zijn j t<gtriatander van de kop te veidtm grn mulukte Wel won hl) /lil» partij mi t hel frhmi" nu»verin» var» tien di«b daardoor kwam de hohiedainae <iis- tru-tkampioen nl«H vejder dan eeri algemeen moveimr van 414 en dat waa niet voldoende om de Hage.nMar van de eente piaau Ie vei dringen De uitslag van dit zwakke lo«-rru>ol wm aldus I Krtliler 12 mi 22* «21 ^«nmorgen orn ongeveer half negen is in de westefijke buis van de Benelustunnel een vracht ■vagen geslipt en over de kop gegaan De wagen geladen met twaalfhonderd kilogram groente en fruit, werd geheet vernield De tunnel hep vrijwel geen schade op Oorzaak van de slippartij is onbekend De bestuurder werd met gewond Het verkeer onder vond weinig vertraging Stfl»! SUMiUmri 1010 hm si s» 1001 2M 28 *H i»ij« »t js t an umr %pnr redartle» ROTTERDAM, dlnutag. De a«h-i trrdatllge bekerweds'rfjd DFC Felj enoard wordt op donderdagavond 141 maart bij huns licht in hel s adi'it» 1 Feljenoord geapeeld ROI IIHIUM, dlmuUi Hul DordJitr krsanvrrhuurbedriff „Van Twin" D.v. demomMroert tot drader- dag aa. de rootak en iwaante mm- blei* kraan ter wereld aan gevaarte dat opgetuigd ito meter Howg reikt e* 350 ton kan tillen. Dt demonstratie vindt plaats op het U'i n >n van Van Twist aan de Europa- v.iii ui Europoort Zelfs ai la de kraan ojiri tj<mwd tot 110 meter dan steekt lui nog ruim 20 meter boven de bt- loiinrii heftoren» \an «1e Catandhrug I>« kraan staat op zen wlelatellen van »Lk vier banden en kan, ala alle oixh rdelen zijn ingeklapt, gewoon mer de weg rilden Het constructJebe- tiiui l*o Goltwald in DtisaeWorf heeft aai» \i|f weken uitvoerig getest (Van ante schaak medewerker! LMïMMdJ! ROTTERDAM, esiaj-iu.u dinsdag Het dreigt *#n eeo'onige taak te werden, maar ook lo de voorronds van bet toernooi om het hampWeesehnp van Nederland beeft Jobn vrnn Baarte Mhliteretsd* kaaaen op een boge plaats ia da clndnmgaehlfc kfay. Telt voor bem la de strijd om de EBB-Utel slechts de rente plaats «Ue bem weer; de titel kan opleveren), in da acht kamp, die thans gespeeld wordt, is de tweede plaats rerds voldoende. De nummer 1 n I gaan namelUk over naar dr flnatr Ir» d» e».j«ii rond» zaterdag vt-r- fcloeg Van ttnarli nvt deakunilig <U DD-apeier Van der Spek (Den Haag) en verloor Bohm door ieu te optimis tisch spel In een betere poaitle san Schendstok (eveneens DD. Dui Haag), de Rotterdammer geraakte 1 1 een mat net Drs Hoog en doorn (lan drecht) kwam legen B Riksen (Span gen) niet verder dan remise TUnmau RotterdamA M J. v d B» r« il'hiUdor Leiden) werd uitgesteld Van Baarle zegevitrde ook Vu dt tweede ronde, zondag Philidorti e»i- Mtebordapeier v d Berg bleak t ven- min tegen de KSB-crack opgewassen Hoog endoorn epeekie voor de tweede maal remise (Schendstok) en Van der Spek—B Riksen werd afgebroken in voor laatstgenoemde verloren stelliiiK Bohn>—Timman werd uitgesteld Van Baailc ieidi dus met 2 punten ROTTERDAM, dl nadir (ANP). Het la Batfaat gebouwde boareltuod J9ea Quest", dat vorige maand In de Noordsee iljdej» een aware uterm lo moeilijkheden raakte, aal naar de Rotterdamse be Droogdokmiatachapplj worden versleept. De ervaring» n mtt dl' type boom» J1111 make 1 Ju 11 I utn«!'>k da rt- tn v ooi*?lentrijp 11 r»r«lc-n getroffen it 11 11 (iv a 1 I km» iMi zijn tt-gen dr vooral m dt Noorlztt heersende os tgu 1%i igt w, ce 1 vims* u n (bghrden De St# Qui s wrwrl (<rn! r F.uiotKiort ge->U«pt Maar d< nodige vfiorberoidingen wo den gotroffen om )i(>» huumUnd aan <1 v%s f ti kunnen lattn afmeren Tij lens het trarvaport iid.ir de RDM op zondagmorgen 3 maart *al het scheepvaartverkeer op «I» N ium( W.ittrweg ztin gestremd Dt L'iaguajsc «aatsredt uj de Ad' miniHtracioo Nactonal Puertos t» Mozwevideo, heeft m vnendaohappe lijk overleg met General Stearn Trans- pon Cote Rotterdam, beolcten de agentuur voor Nederland over V dia- «en aan de firma Vitike en CoH«>' - terdain/Amsterdam BORUSSIA Mönchengladbach morgenavond in het Stadion Feijenoord tegenstander van het voorlopige Nederlands elftal heeft Jn Duitsland een goede naam De jonge, door Hennes Weisweiler getramde ploeg speelt attractief voetbal en maakt veel doelpunten Vorig jaar ua» h«?' met 70 tr ie -cutvaarJi p'»»*.z van Ie Bu d»"^- liga (n <*>k d t ieuz-tn het' »e j a 23 wedstrijden d? d punltt i?c- p-odueeird 60 Zes me r (N" <tpor FC Nurnbe-g d-it cmtimi1 vijf pu ion meer heeft veraam-1 ld dan l»et op de twe-de plaats slaande B-ntie a Morcuen- /loc'boe Onze zwakte is dat we aak te mooi willen spelen," zegt Weiswei ler die in 1970 aaumrr hij 50 wordt, zijn trammgacarncit wil beëindigen. „We «pelen te open, te weinig op zekerheid Daardoor kan het gebeuien dal vit de ene weck m«t 1 0 vtrlit. en er» d' volgtnJe wi-ek nut «nee ijfer» winnen Minstens een maal p«r jaai zoigt IV^ruisia Mt» itreugladbdth vooreen geweldige uitschieter Vorig jaat won het met 8 3 van FC Nurnberg tn 3—2 van FC Kaïiervlautern en d t seizoen hak t het Bonnsta Neun- kirchen me^ 10—0 m stukken Weisweiler overdrijft wel een beetle als hij zegt dat zifn ploeg niet op ztktrheiti kan spelen A-derhalf jaar geleden to^n Borussia Monc'ifug'sdhat.h n Li 1 ihoven ook d'« siiri ng-pü' itr vooi htt Nedtr- |jT>iis t'f ai inwii' fungert specldt het wtl degelijk mtt een ge-doten verdediging Door een doeJpun' van KUjrijan wtrd het toen in de laatste minuut 1-0 voor Kesslers seleette- p!oe« Van Borussis h aanvalskiac1»! heb Ik toen niet veel gemerkt maar de Duitsers konden als excuus aanvoe ren dat zij hun beste j»peten Net ze r en Heyncke» wegens ten Interland wedstrijd moesten missen Kynckes :s inmiddels verkocht Dat schaadde de produktivileit ech ter niet De van Fortuna Uussetdorp gekochte Peter Mejer scoorde in het begin van het Beizoen aan de lopen de band en nadat ht) bij een demon stratie m een zaal zijn been had ge broken bewezen WLmmer, Laumon. Netzer en Ackermann dai Borussla Mönchengladbach met van een man afhankelijk wai. Als Borussia Mönchengladbach mjo normale aanvalUndc spel speelt, kan het morgenavond m de Kuip een i i'ert-ivan e ncds'njd w-orden. Van de voorhoede Werv Cruyff, V»n der Kujlen en Moulljn rr»ag namelijk ook het een en ander verwacht worden Op Kt—Uet> 11 valt weinig aan te neiApii Mn- schien ?Jjn er mens»1 M i'l» r b ven Pils prefereren of Nuutbttr ho ven Romcun, maar vig vr-tl maaz dat met uit Het heeft er wel de schiln van dat Kts&ier ^treeft naar et 11 wa- hardere pioeg Technisch bekwame maar nogal weke voetballers als Groot en Nuninga heeft htj plotseling uit elf ae'ectieploeg gestoten Tegen Bulga rije hebben we straks kere's nodig redeneert de bondscoach kennel jk en daarin zou h»j wel cm gcii»' kunnen hebben MEDE vanwege de wedstrijd in 1 het Stadion Felj-noord krijg' n morgen geen voetbal op uw televi siescherm t« ïlen, tenzij u Beljri-4 kunt ontvangen. De Vlaamse en de Waalse televisie renden morgenmid dag de Europa t'up-wfds'rjjd in ventusElntrscht Braunschweig rechtstreeks uit. De nJtiendlnjr be glnt om vijf voor drie. Er bestaat een kans dal Bclgit - avonds ook de wedstrijd Stnndar i Luik—AC Milaan in het toernooi van de bekerwinnaars oj) het vchtim biengt Maar daai wall pas rnoigc-t een beslissing over Een van de voorwaarden die Standard gesield heeft ir dat het stadion uitverkocht is en dat scheen in het begin van deze week nog niet het geval te 2ijn DICK VAN DEN POLDER MUt fcKTENT/E b) aaakaap vm ukuwwo. vraagt vrlbüvaittf Itxutla 5£5M»ssBj5S£ kS44JA*'~ taLlR37«4 Kt> \<t «1 orianiM-ert het ikithuUvkr) algemeen dUpuul om 1941 ui' »rn luninwvinil m »(e »uU van de N e It Deae avond wordt r hou ru 0-der het ivmHu eer» J'sr na de verklcalngen Voor aover bekend h»t i rum uit de wlaeudr Ie drn heataan rnr. R J. Nellaeen (kep>; dra 3 44 den l >1 Ipvdaimr W Aanlje» (srp), J, T Mellema (ehu>; H. Wiegel (vvd), me it. van Mier to ld '641. Hel gehael a taal and et leiding Yon prof dr I, de Jong Om i lijn '>i< igi 11 t 1 In 1 S' nrvk *t w.m li i x (u»ii' 1 i a* 1 it hu id var» »l» vuig n 1» sillintm IbT LEGER Ais it N» dt 1 luu Im ui 1 on i» 1 mm i w«»mtl tti-. t npanl •1 aM»iiuiger. i* «ren vt-zbizJ van po],- lekt- dlscusalea hinnën do kazerne-, ïnjuu h Do Munt iliting «u n» (.«lijkluil 'riuktiwu dunatplK'U du 11' u gëbreid te worden C De moge Lij khtkl van dleiurt wei gering om politieke motieven dlvzil I Khag»en te worden DE RECHTERLIJKE MACHT EN Ut POLITIK a E« lenwxr# i»ciu»g v»n «i« ivcit- lerlijke macht b«"twkent dat allor- errat een grotere openheid met he- rakklivg tot de «ekcile en benoeming rullig t» •i Aai de nrwli m,H-ri»um.h« «uualie 1st h»t hoofd van d* ja»h(li< geen e rant woo rthng achuUUg la aan <1e getmenteraad, (bent co apoedtg mo gelijk een eltvde te komen HET ONDERNEMINGSRECHT a H«1 belang van de factor at beul di< iu tot uiutndtklng te konten in de Miiix-nMellLng van de raad van com- b tiij de aomenoti-iiiuf van dr on- dei ncmtngarqqd moet plaats zijn voor de niet In een erkemie bond grsx ganlaeerden ;OtU IA* (it-idloaorum Relortna lorum Ro rortamaiuls Is de 'a*W *an de prat-rki, aturtenlenge. II tg! i«irt« vereniging. die begin maart a IJ a tiende lus'rum viert. Dat ioe| ie op verschillende ma deren. i. 1 k' jg. i«i aa n ma 1 11 NFH «n se vaat eti bestuur der MFH re-i linirum-paperbark aanjffho- I 1 g tl el l fktK'tment ui eiva- II ig htt Ro'rr J«mj wetetvachappr- 1 jk o tlu wij» r.e -1 aa i'al h.-tgU tan» van te t r it ft t am aa 1. wei ge facul enen hebbe (uer e» 11 1 j (tag ii H'Mi Voor de H»>t «rvlamae Jnugwtj Hjn vonial twev lu*.iutt»*v«nemen- len van belatg I'm rnaic word. «1 op woanadag IJ nvoart een „open avond gehouden leien »n ia dan welkom oy toe ète.t Ko ruxntia aan at- Mauri «wig Ten iwcc I» WYirit ei »»u ftlmnia- r at hun Keurgatusccul <ln vmii icdei- •en loagrnvkulijk Is Vanaf vujdgg I ma«rt ft 00 uur uozwtop fiUn tot de vnlgei, uil la Ik jf mn 1 U film- Na Ie ««pentn», van lw-t geb*lr U»> um net «en Ix-Moton ptcmlen <iu I g K'tit (mie v «m M«' (ti MitiiN Laaien van 22Oh mn 10 11 JO uuj ouder inear de v oigendr f luis Tii* loved one van Ton) Ri- lit ivo» nt© ui R.xt btcigrr, U-ie temma mariée" van Co- dm The wtvig Gov piemiJu mc. vi Peter Seileis. Michel Ca» »e ,tbelle Amarlealna" van Ro il u Dhfrv met I mil» de Flinës H.i klarw uk van <te filmmsiath««n I-, nrifc» twu(eid het optmien van 1» h«11 \U\ Nahano <14 1» mm D« zal .aU h.j it«> u| vti vixu di n. 1 l«'g ui A'uittdarn deed ten aart'al s unit films van commentaai vt»ot- 11 n l«mud door e«n ptaniet rn «*11 violist zal hij 0» .The Kid' met t'hnrb ChapUn a«z» het h"Oggeëerdi (KihlieJc uitloggen Wan verkoop bij t VeiHsier en bj sM(-H auct#t«K Koinoonia y'pWff (Idtt/i'bouu «*>i, tu mil/ fitJliU'krD'n **n- Kr/e hobhglu eyen, een heleboel f mi htauto's, enkele ItentoRêtt jmrJvi'erpIadlien, een tete/exmedt, veel icittd en vergchrtkkelyk veel zand" /u beiton ik pretw» nn j,mi Rcl.'- <it ntoti sUikjc cv er üt»tli t dams fueuw- m* wijk Ommoord Dat was naar aan- k ding var, de tivtr» ikitig van dt tUn- teU uuii «lt etiat» besumn va» dit vtit«- Kt-tnttl IKn gebeurde op tv.e« maait t9i>7 We zujn mi etn ju.ii verder en ik iou voor dit stukjt imgeveer dezelfde aanhef kun nen Kchtulkm Diigevtrr. wunt twtc fl.itgtIhhiweu zun 11 VU-i geworden Int i»ct van hobbilwigin tieefl znh uitgthitid en bouwketen lijn tr bygiki.tin u br wonen op lui cgcublik tn Om- miHud 4öü gcrmntii nilettmal ondei- gebrarht m de vier LKA-flata van 1J0 Gemrenlrlijke Wuriingstlfhting fedtte d.ih k.initu ei un tiMitt in 1 in ««vu t' - k«lt m.nmil. n zun nllc flats bt wooml Hit- n Ih .11- int U v 111 .11 1 >inni. h» I Ik Ik 11 tul 1,111111 vi n.» 11 l«»! »v»-n van «i« 480 Oninmoi lU-rs, hu di f arm lie V«u Wtjnen St»« manniilnata 27, hart van Wat eens fVnunnord li gsat worden De hm V VAN WIJN'FN OT ih U-i «ar nan ecu twhool in Hotteid-nn Hij (Uil vuoiup V «uilteen wuoitdtu we ill inl vtiltiigdt Van .It staitb-i.m v,.n Featirnhown Htt was ten aardt», womnkje, itianr j.i hel gedondi 1 van 1 evlanwt-v liegtuigrn ru later tic jttttn V». wmun in, t1 umncr il it», ni id. \t 1 w uiiim*. «11 li t i-omf'x' z 1.1» dingtn dn eueenhol/ en Ct'A van eenj toayt hter «iaskundip aan toe, dat htt vooral paot om de contaclgrtutdm, veroor anl.t door o a da buUrit van de centrale veru-artninp en d# brandtraji die limps d* paleryrn loopt en VMloutdip uordi prbruikt door A.rart(mt>ëzorper* rn metizen die met reciamg lopen Over <ie baBtot»« is het echtpaar Van VVlJiicn met tntlu>u> *st Dat w.l ziggen dc balknis zi)n mnn t*n rii'm, in aar de zijschotten rijn niet tegen óf mum btnetrtiipd, zodat het er lon»{k da- iwg kan nwhten L>i*k langg de deuren totht htt. Soni- miKc mnwn hebben kranten gestoul tusstu diemiM I en deur Htt zijn kleine «a»g*n>ükkezi ie*,1 de h««i Van Wijnen Muir wa.tr h(j zich e. ht boos over maakt l», dat om twaalf hui s nachts de verwarming op hulve kracht wordt gent .dist gewooa belachclUk- J« hrUgt het gevoel vaa-reitaketettake aa allemaal tiaar bed! Door de plotselinge yai in temperatuur wordt je gewoon Je bed In «ejaaid Heruate.» i Ik wee wil Ja huui- dt 1 s leg* twwvrdig k' vi pu e.v n 111 h» tih#mam vu r '214 P n*m»l mag j» ci el 1 v - w - Max in uk 11 nu a iitii gt 1 kltg ig vtrhail w m o v ■- 3« n se ii U .langt mi m et I-kuiten aan h«t wonen »n Ou* lil si! t wtl tie zij 111 Is »nj villi Mum «1 un dingtn dn Uginsallin l»«t 1» in «(e etiste plaal» «ie geluidsioolermg BeliKufd was dat die goed zou zijm maar dat valt teg«f> I Mijn bum mail lueft een aaidtg repel- 1 tolie Franae plaaUea Ik lulater er I graag naar Het wil niet zeggen, dat 1 die man gelgidaoverlaat Veroorzaakt, maar dt' woningen ryn gewixK» onv«»l- diwiide geianleeid l>ie m«« ral op *ljn beurt wel een» laat hebben aH trij» i j kinderen duik zgn* I .Vavouu' Fmt tVt/nea ivoor haar truuuwa Lleuterteldr(tr, thans Dldso r «»(»r huur kleuieri J'hefer txia fu?er- Hi ups ui a 1 ui 01" Uit ui O 111 ux rd wil wj.ii 1 111 Cv. 1 aui j htbbvuier» beu )- a 1 'v Unit uui yikdtuieg Ik ga »il cei met hei openbaar vs;rv«>er naar Zuid Je moet eena» bu« 34 neniet», vervol gens een trom, daarna dc metro en e tsliMtc de inellrazu Ik begrUp niet wsaros» ei gesm bualJJn «ast van Om- inoonj uver de Van Brlcnenoordbrug naar Zuid of lenniitvoe tot de HcuUu- frrdyk Lat (ou al een beW verbete ring tim E*n goede vorblndlng met dc Alex.*,» lerpoUvr u er ook niet LH Dnvnoordatweg la vrolgena de h»er Van Wijnen Jevenagevasrl |k E' wordt |i>re«len met snelheden van 40 7U km ,Er i- beui m nog ee 1» ie vre- w lijk».« ongelukken 1H Ommoorder» krijgen wel ee.i- hei gevoel gU «en randgebied te wor- dra behandeld door Ronerdein M«- vixuw Ven Wgtwrn vindt het bijv b«- levtuluk dai er nog steeds geen win kel» zu» m Je wijk „Alt je rtet wat er gebouw«d wordt aan woningen, den DE FAMILIE V*n Wijnen n haar Ommoordse flat aan de Stres* mannplaats it»oet«z» l» tod» ook winkel* komen. Een iKwtkantoortje W »r ook niet. Krter neg vindt «U hei, dat er voor de kMtraa aki* wordt gedaan. -DH handen Dek net innekten beslg in de keMtr. Er te niet Un tra*veld waar as kannaa «palen. Us4 I» peg de. •elfde woest anü sla van aan Jaar gele den. Ik heb gebeerd dal de gsMten e grasvelden wil gaan oaJüeggaa. maar die gaan se Inzaaien, he geen be eken dat te «en jaar niet mogen worden gebruik. Waarom gtbntlken te geen plaggen.' Het cuilurele ]tven jn OiiunooiJ Komt maar heel moeisaatn van de groiKl Vv'aar wel vordtringeti n»f* wordan gamaokt ia da Oppatcentrwlc. Bedoeling u ilnt moeder* die naar da stad wiljan om boodschappen ta doen hun kinderen kunnen ochterlaien In een tchooUakaal, dot dt Oppoacentro'e van de gemeente huurt Mevrouw Van Wy»tn merkt In dit verband op- „We zouden wat meubel tje» kopen van opgeheven eehotan in Rotterdam, maar we hebben nu be- rtcht geJcregen, dei dit meubakjae ntei meer worden verkocht aan particulie ren Zoiets begrip lk nu niet. De ge- meeote kan one loch wel een béétje helpen.' Dt heer Van Wijnen meezat, da da etruotuur van de bevolking In Om moord ander* U dan (n de AlexanJer- poldt-r Vin plonirre««>e»t merk Je niet vaal Dt men»czi hier gijn io(»»c]ilfn mear op comfort Me»»aU De heet Van wonen. „Wa. be r«f da verdere tovkunut van Ommoord gaan on^e wc.iien ia uurl k 11 naar al ii e ling n dit de letfbear ic.d ten joeit komen tan wUkgabouw tan plein'.je mat wlnkeb. bankje* «11 va» «rrasjo" „Ik heb hot hi#r beet naar mijn tk» besluit de la.ift 0. run oord or. Maar het wonen hier U nog nlat Ma lum! zoiiavr ongerief" 1 1 Van unz.e sp ir 1 e lacn ROTTERDAM. - Dt 0| e- mrnr*-wandeltocht van - christelijk® wanBel organisatie, die georganmeerd wordt door de Oranje-garde uit Schiedam en Volharding mi Over- schie, wordt gehouden op zaterdag 16 maart vanaf het terrein van de voet balvereniging RFC aan het Ael- brechsspleijj, De route's, che gaan over afstanden van 5, 10, 15 en 20 kilometet gaan naar h©L complex van S( lieven) N(aaiVCTbe.eringDe startt»jj is tur»>, n twet uur en half due s n»i l- dags Inach ijvtng is mogelijk bij mevr Dt. Leeuw-Van Wccncu Alioni- laoo 17 («1 2J968E Op zaterdag 0 aprü organiseert het jeugdiuns Piet Hein de derde Piet Hem-mars. De ttrw begint vanaf het jeugdhui» aan de Voörhovenpioota. Ingeschreven kar» worden (voor af standen van fi. 12 en 20 kilometer) bij jeugdhuis Piet Hein Voorhaven 57, Rotterdom-7 Tel 234778 (vur» 14 00 tb 22 00 uur) ADVERTENTIE nu beduidend goedkoper Morgan wit U zkh varbazan, ait U op onxe afdeling over- gordijnttoffen die tientallen rol len ziet liggen... in meer d«n tien kleuren een hele fabriekt partij! Prachtige, moderne jacquard weefstoffen van 5 25. m ver schillend* kwaliteiten, deisms en kleuren, nu door elkaar, per meter voor nog r"'- drie f ui- dan. moderne lacqnard weclslollcn in I k w,»liU*ilc» (U'SStMN 1*1» Uil-ui vil 20 cm brct-d Morgenvroeg om 9 «ur baglnt de verkoop van deze moderne jacquard ovgr|orgljMtoffeo, In vale dessin* «h in maar dtn tien kleuren, 120 cm breod. KOOS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1