Mr. dr. Couwenberg: 'De tijd voor afsplitsing is gekomen TWENTE KAN FEIJENOORDS POSITIE VERSTERKEN ROTTERDAMS DAGBOEK Is dit dan de oudste telefoon in Rotterdam? Kapstok voor een ultimatum BOKSEN lehlenkd 39.- - 59.- 730 NOODZAAK 'hfestijri van der Meijde ROTTERDAM RIJNMOND VOORLOPIG BUITENGESLOTEN VAN FRACTIEBERAAD Sr jm door Hon ar Overleg over tarief veer Vlaardingen Hoofdklasse libre Gravendijk nog ongeslagen W orsteiwedstrlj den in sporthal De Enk Feijenoord op de plaat al kampioen Veel antiekin herenmode- TREVIRA Raad van bestuur samenwerkings orgaan 'Hoogvliet- Spijkenisse' geïnstalleerd WINTERJASSEN r pagina 4 vrijdag 1 maart 1968 tADVERlENTIEl (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Het Rotterdamse KVP-raadslid mr, dr. S. W. C, I. M. Couwenberg is voorlopig buitengesloten van het fractieberaad. Hij zal definitief de KVP-fractie verlaten als hij zondag met medestanders van het Democratisch Centrum Ne derland tot de slotsom komt, dat het beter is het lidmaatschap van de KVP op te zeggen. AI» z(Jn voorlopige pesooniyke me ning. In afwachting van de bespreking van zondag, heeft dr. Couwenberg kenbaar gemaakt, „dat de tUd voor afsplitsing la gekomen." Een mededeling van deze strekking (ADVERTENTIE} met kostelijk zeebanket van de gar naal, de heerlijke zeetong naar de Koning der vissen, de zalm, trachten wij U een idee te geven van ons vis- festijn. Van X maart at, een tweetal weken kunt U kiezen uit meer dan 60 ver schillende visgerechten, het ene nog smakelijker dan het andere. tal l' - rest anram 1 III asm lis Si.i dh ui spit in A Hu ■Itcrilam 4$\ Tel (OIO)12013 i in het Vrije Volk van 28 februari was voor de KVP-fractie voorzitter in du Rotterdamse raad, mr. L. A. Struik, aanleiding om donderdag in tie open bare raadsvergadering gewag te ma ken van een vertrouwenscrisis in de KVP-fractie. Mr. Struik deelde mee, dat reeds maandag in de fractie de vorming van de groep Aarden in <le Tweede Kamer is besproken. Toen reeds achtte (Ir, Couwenberg het waarschijnlijk, dat hijzelf en andeie leden van het. Demo cratisch Centrum Nederland eveneens uit rle KVP zouden treden. Volgens de heer Struik is afgespro ken, dat het voornemen van de heer Couwenberg om uit te treden niet dan nadat de KVP-fractie ervan in kennis was gesteld, publiek zou worden ge maakt. Volgens de KVP-fractie voor zitter heeft dr, Couwenberg in fla grante strijd met deze afspaak mee gewerkt aan een publlkatle tn Het Vrije Volk. Namens vijf van de zes KVP-raads leden deelde mr. Struik mee, dat de heer Couwenberg voortaan was uitge sloten van het fractieberaad. Nadat dr. Couwenberg had meegedeeld, dat zijn beslissing om uit te treden, in af wachting van het beraad van zondag, nog niet definitief was, sloten de vijf andere KVP-ers hem voorlopig uit van het fractieberaad. In een korte verklaring bood de heer Couwenberg zijn excuses aan aan wethouder G. Z. de Vos van Sociale zaken en volksgezondheid, van wie hij had gezegd, dat deze zijn positie in nadere overweging had genomen. De heer De Vos schaarde zich ach ter de mededeling van mr. Struik, dat de vijf overige KVP-raadsleden zich houden aan de resoluties van de laat ste partij verga dering van de KVP In Arnhem, waarbij ook de Inbreng van de radicalen als een belangrijk gege ven binnen de partij is aanvaard. De fractieleider van de PvdA in Rotterdam, drs, A. J. Lems, laakte de manier, waarop mr. Struik zijn frac tiegenoot in het openbaar in een dwangpositie had gemanoeuvreerd. „Wij juichen elke poging om de poli tieke vestarring te doorbreken toe. Daarom volgen wij de ontwikkelingen ln de KVP nauwlettend, maar zonder leedvermaak," aldus drs, Lems. Hij noemde drs. Couwenberg „geen poli tieke pierewaaier" en „een man die niet vlucht in vage formuleringen". ffl' •O V ïT h d TTET is zeer de vraag of mr. L. A. A Struik, de voorzitter van de KVP-fractie in de gemeenteraad, er gistermiddag verstandig ann heeft gedaan zijn rooms-katholieke broe der mr. dr. S. W. C. I. M. Couwen berg zo hard aan te vallen. Toen hU eenmaal van dc voorzitter het woord hud gekregen, had hij vanzelfspre kend het recht van zijn fractiegenoot duidelijkheid te verlangen en eisen te stellen. Of het nodig was voor het front de heer Couwenberg een ulti matum te stellen verklaar u na der of verdwijn anders maar meteen betwijfel Ik. Ik kreeg de indruk dat de heer Struik blij was een „kapstok" te hebben gevonden om een tegenligger op de kortst mogelijke termijn „van de weg af te manoeuvreren", anders gezegd: op een zijspoor te zetten, De heer Couwenberg, nerveus, liet zich niet of nauwelijks intimideren en stelde dal de rest van de fractie op de hoogte was van zijn voorlopige persoonlijke mening (namelijk: met de Haagse situatie ln de KVP op de achter grond lijkt het ogenblik daar het veld te ruimen) en dat een publiko- tie in een dagblad onmogelijk de in druk kon hebben gewekt een geheim te verraden. Hij bleef cr bij, dat zijn standpunt voorlopig is en dat hij zondag, na overleg met andere leden van het Democratisch Centrum Ne derland, waarvan de lieer Couwen berg de promotor is, zijn definitieve besluit zal meedelen. De suclallstische fractievoorzitter drs. A. J. Lems zag kennelijk brood in de mistige situatie en vond het nodig de heer Struik ie katten en de heer Couwenberg tn bescherming te nemen. De heer Lems zei te „juichen over elke poging om politieke ver starring te doorbreken". Echter; was het al niet nodig dat rle heer Struik deze interne zaak naar buiten bracht, evenmin leek dit de aangewezen gelegenheid een po ging te doen politieke munt uit de netelige toestand te slaan. Het Is ook mogelijk dat dót nu juist politiek is. En daaraan zijn we, als het over nationale aangelegenhe den gaut, ln de Rotterdamse raad niet meer gewend. Want het is twin tig janr geleden, dat zich iets derge lijks voordeed. Toen zegde de raad het vertrouwen ln een wethouder op. De communist Schmidt moest het veld ruimen. En dat ging nog om een internationale kwestie: Tsje- choslowakije een moeilijke zonk voor velo communisten. hE avondvergadering werd benut, door oeverloos pralen over wijk raden en/of wijkopbouworganen. Dat do talrijke toeschouwers op en onder de publieke tribune er op het laatst het bijltje niet bij neergooiden, duidt er op dat we met vrijwel uit sluitend leden van de beide soorten organen te maken hadden; zij heb ben nog nooit, sinds het begin in 1047, hun hand omgedraaid voor urenlang vergaderen. De eerste* ronde duurde lang er waren elf sprekers. Toen iedereen weer kwijt was wat al twintig Jaar over wijkraden en dergelijke ts ge zegd, en dt- wethouder voor wyk- nn«gelegenheden, dc heer G. Z. de Vos, gesproken had, maakte de bur gemeester een regiefout. Aanvankelijk wilden en de heer Thomassen en de heer Dc Vos hot - zelf tie: do raad over de hobbel heen krijgen, verdere discussie uitstellen tot het nujaur en inmiddels tie be doelingen van b. en w. verder uit werken. De raad stribbelde tegen. De wet houder argumenteerde. De burge meester argumenteerde. Dt wethou der wcér. En toon ging de burge meester in de fout, althans: zo zal dc heel* Do Vos het uitleggen. Met een geweldig cryptisch verhaal, ver schrikkelijk veel omhaal van woor den, trachtte de burgemeester de raad le winnen voor de bedoelingen van bet college. Het lukte bijna. De hamer was al gevallen toen hot raadslid Struik op stond en de rand zo'n veertig per sonen voor een smadelijke val be hoedde. Hij red do de situatie door een tweede ronde-op-karto-termijn te verlangen. Thomassen kon niet meer terug. Het was de wens vuil dc raud. Eu wethouder De Vos had de smoor in. Weer was een discussie over wljk- madsaangolegenheden niet lot een bevredigend einde gekomen. HOLLAND—FRANKRIJK Maandag 4 maart a.s. 8 uur Kivlèrahal - Rotterdam sp. ruiend* revanche om AAD JANSEN tegen MICHEL PETIT JOOP VERBON tegen JOËL DEPAUW 8 ronden van 3 minuten en zes nationale amateurpartijen. Promotor Theo Hulzenaar. Mr. dr. S. w. C. I. M. Couwenberg ...buitengesloten.. Mr. L. A. Struik ...afspraak... ROTTERDAM, vrijdag. In ant woord op vingen van het raadslid S. Groenendijk (cpn) heeft burgemeester W. Thomassen megedeetd, dat er overleg gaande is tussen do gemeente besturen van Rotterdam en Vlaardin gen over de tarieven voor het veer tussen Vondelingen plaat en Vlaardin gen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Hoewel het er op de tweede avond van het toernooi om het dlfltrictshamploen- schap hoofdklasse libre, aanvankelijk op leek, dat Everwijn zonder enige moeite de een na de andere tegenstan der de baas zou blijven, kon Wasse naar hem tenslotte de voet dwars zet ten met het gevolg, dat de man, die zo uitmuntend startte de leiding kwijt raakte. Deze viel ln handen van Gra- vendJUk, die In Horyon geen moeite bad om te winnen en de enige deelne mer werd, die ongeslagen bleef. Met de beide genoemde speler» plaatste Gontag ln de groep, die een kans heb ben om te promoveren. Everwijn, die in de vooravond weer een prima partij speelde, al scoorde hij geen serie van drie cijfers, verbeterde zijn positie. Doqh toen hij later Wassenaar, die nog geen enkele keer had gewonnen, tegenover zich kreeg, begon Everwijn te sukkelen en raakte achter, Wassenaar, die zich spiegelde aan de zeer goede partij van zijn clubgenoot Gonlag, vocht als een. leeuw cn deed dat met succes. Hij dwong Everwijn op de knieën. Gon- lag, die van Leen Dlerijck had verlo ren pakte tegen Verkijk anders uit en had in dertien beurten zijn totaal vol. Een gemiddelde van ruim 19.- was een resultaat om trots op te zijn. De gewonnen partij van Wassenaar bracht hem de vijfde plaats op dc* ranglijst. Arie Oomen was weer vol strijdlust. Hij leverde geen glansrijke partijen, doch de matehpunten, die deze speler veroverde waren waarde vol voor hem. Tenslotte zullen Ver kijk, Horyon en Verkijk in de nog ko mende ontmoetingen op hun qui vlve moeten zijn, willen zij degradatie voorkomen. De uitslagen: Evorwljn 250 18 56 1 Horyon 138 10 3i Dlerijck230 33 43 7.5? Gonlag232 33 7.03' 29mJ?n,250 34 30 735 Enertjek 202 34 29 5.95 Coniag 250 13 78 19.23 Verkijk .1213 13 40 9-09 Wassenaar 250 21 08 11.90 Everwijn 200 21 63 9 95 Gravend(Jk .250 18 37 13.88 Horyon 174 J8 39 fi.GS De stand is na drie ronden: 1. Gravendijk 6 730 75 67 10.— 2- Everwijn 4 700 37 116 12.43 3. Gonlag 4 732 71 78 10.30 4. opmen 4 66T 98 35 7.75 0. Wawenaar 2 392 70 06 8.45 6. Verkijk 2 ago 81 43 7.16 7. Dlerijck 2 668 100 45 6.68 8. Horyon0 405 70 39 7.07 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vriidae Piet de Visser, de trainer van Telstar, vindt het helemaal niet leuk dat Feijenoord zon dag tegen Excelsior met 00 gelijk heeft gespeeld. „Ik had veel lie ver gezien dat Feijenoord met 100 gewonnen had. Dan had het te gen ons misschien in zijn tweede versnelling gespeeld." Piet de Visser is er zich overigens van bewust dat competitievoet bal heel wat anders is dan bekervoetbal. „Onze jongens waren tegen EDO niet vooruit te branden en zo zal het met Feijenoord ook wel geweest zijn." IADVERTENTIE Bi) Feijenoord is men niet tn paniek geraakt door de 00 tegen Excelsior, maar men begint zich langzamerhand toch wel zorgen te maken over de produktivttelt van de voorhoede. In de laatste vier wedstrijden scoorde Feij enoord niet meer dan drie doelpunten en dat ts wel heel magertjes voor een voorhoed, waarin tonnen z(jn geïn vesteerd. Het is voor Feijenoord te hopen dat vooral Coen Moulijn zijn topvorm weer snel zal bereiken. Zondag speel de Coen nog erg voorzichtig, woens- FEIJENOORD: elftal nog niet samengesteld, SPARTA: Van Beveren; Lang horst, Ter Horst, Eifkenbroek, Bentzon; Pijs en Bosma; Heijer- man, Moeteen, Bosveld, Verdonk. XERXES/DHt. TreytelDor- jee, Jonde, KronshorstFafté; F. v. a. Heide en Radouic; Blok, Ja cobs, Hanegem, tileinjan. SVV: v. d. Roer; Hazebroek (of /Veis)Wamaar, v. d. Korput, Van Leeuwen; Van Beveren en Von Scbie; Van. Beek, Van Mee leren, Osterholt, Vorstenbos. EXCELSIOR: Geilman; G. den Butter, Luck, Kort, Teeuw; Kos ten en Tollenaar; VelbergBeek, Bassant, v. d. Stoep. HERMES DVS: Ruts; Van Baarle, Van Dongen, Rijke, Mon ster; v. d. Burp en Fines; Bakkes, Groenewegen, Van Koote«, Van Wijk. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag De krachtsportvereniging Olympia orga niseert zondag ln de sporthal de Enk de voorwedslrijden om het nationaal kampioenschap worstelen. De wed strijden beginnen om twaalf uur. Alle verenigingen in Zuid-Holland zijn uit genodigd. dagavond was hij al heel wat brutaler en het zou ons niet verbazen als hij tegen Telstar weer eens ouderwets speelt. Ondanks de terugval in vorm staat Feijenoord nog steeds fier bovenaan en zondag kan het al zijn twintigste overwinning bereiken. Het is niet denkbeeldig dat de voorsprong op Ajax dan weer wat groter wordt, want als Sparta, ADO, GVAV, DOS en Sittardia op eigen veld in staat 2ijn om de Amsterdammers punten afhan dig te maken, dan moet de felle ploeg van Kees Rijvers dat ook kunnen. Het elftal van Feijenoord is nog niet samengesteld in verband met blessu res van Romeijn (kuit), Israël (lies) en Boskamp (voet). Het ziet er echter naar uit dat alle drie zondag kunnen spelen. Ove Kindvall is heelhuids te ruggekeerd uit Seviila waar hij woensdagavond met het Zweedse elf tal een 31 nederlaag leed tegen Spanje. Xerxes/DHC heeft zich prachtig omhoog gewerkt, maar om zich hele maal veilig te kunnen voelen, zal de Rotterdams Delftse combinatie toch nog wel wat punten moeten verove ren. Of dat tegen Sparta lukken zal, valt te betwijfelen, Xerxes heeft het de laatste jaren steeds teger* Sparta moeten afleggen. Beide ploegen zijn ongewijzigd. Dat betekent dus dat Pijs bij Sparta weer op het middenveld speelt en dat Jan van der Veen op de reservebank blijft. SW, dat zich de laatste weken aar dig heeft hersteld, moet het ln Am sterdam tegen De Volewijckers waar schijnlijk zonder Hans Hazebroek doen. Tegen Hermes DVS heeft hij vermoedelijk een scheur in het enkel gewricht opgelopen. Eijn eventuele vervanger is Nels, Ook het meespelen van Osterholt (liesblessure) is nog on zeker, In Vlaardingen zal Excelsior erva ren dat een competitiewedstrijd tegen Fortuna zeker niet gemakkelijker is dan een bekerduel met Feijenoord. Bij Excelsior draagt trainer Smits niet langer de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het elftal. Nu hij heeft aangekondigd aan het einde van het seizoen te vertrekken, heeft de commissie betaald voetbal van Excel sior deze taak overgenomen. Hermes DVS heeft voor de thuis wedstrijd tegen ZFC dezelfde elf man aangewezen als die met 04 van SW verloren, Er zijn alleen wat verschui vingen in de Schiedarnse ploeg. In de eerste klas van de amateurs Is de wedstrijd NeptunusDe Musschen van groot belang voor de bezetting van de bovenste plaats, "i j^JEVROUW BARNHARD (37) bij een oeroude „huistelefoon", die nog moet worden aangesloten en een aantal andere wonderen van techniek met antiquarische waarde. De heer Barnhard (38) en ver koopster Suze tonen „een eeuw vooruitgang" op telefoongebled. VEen tydje geleden zag u in deze rubriek een foto van e«m antiek telefoontoestel, het apparaat dateerde uit de laat ste oorlog. Ik dacht, dat het ding een respectabele ouderdom bad. Mis! Er aUn mensen die rich van een te lefoon bedienen, waarvoor Je uit pure eerbied knielt. Zo'n apparaat hangt aan de muur in de herenmodezaak van Ad Barnhard aan de Krabbendijkestraat 1 (hoek Sllnge). Het ding is in gebruik als hulsielefoon. De ouderdom ervan valt niet te schatten. HU moet dateren uil de begindagen van Bell's revolutionai re vinding. Het is een muurtoestel met een fraaie bel ln top. De gebruiker moet zich naar de muur wenden en zijn mededelingen in een microfoontje spreken. Het luisteren geschiedt door middel van een schattig oorschelpje, dat achteloos naast het toestel hangt. Dc heer en mevrouw Barnhard, zijn liefhebbers van antieke apparaten. Zo is er nog een telefoon, waarvan het bouwjaar eveneens onbekend is. Ver der een hoogbejaarde naaimachine, een grammofoon met toeter uit groot moeders tijd, een voor f 2,50 op de rommelmarkt gekochte schrijfmachi ne. een uit Spanje afkomstige op kolen lopend strijkijzer. Bedoeling is deze machanismen op opvallende plaatsen in de zaak te plaatsen. Toon Hermans zal zondagavond in de Doelen Henriëtte Davids eren als zij daar ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag zal optreden. Hoewel Toon Hermans op het ogen blik nergens optreedt en voorberei dingen treft voor zijn reis naar Ame rika heeft hy voor Heinlje Davids een uitzondering willen maken. „Ze is tenslotte de laatste Davids" en Ik vind het een eer in dit programma te mogen optreden", zegt Toon. Zijn medewerking aan het feestpro gramma is van hemzelf uitgegaan. en 55 en 45 WOL Let op hei rode etiket, vraag ernaar I Pantalons, die U J overal mee kunt combineren: bij J sportcolberts, I blazers enz. 1 ideaal nu de j zomer nadert, I een 40-gulden- i kwoliteit voor I 19.75 li normaal 3&3Q ROTTERDAM ROTTERDAM ROtTEHOAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM i Meent gedi|lt ON de Pater en Wil van Deur- sen, twee Rotterdammers die zich de artiestennaam „De twee kleintjes pils" hebben aangeme ten, zijn met een single uitgeko men: „Niks meer aan te doen Feijenoord kampioen". Op de flipside: „Koning voetbal". Misschien wat voorbarig, maar in ieder geval een gezellige meezinger, die nu al in vrijwel geen enkele juke box meer ontbreekt. Ook op de voet balvelden heeft deze nieuwe Feijenoord-schlager al de nodige in stemming gevonden. Het ziet er naar uit, dat dit Basart' Europhon produkt de beide Rotter damse heren, die op bruiloften en partijen ln tweestemmig gezongen lie dekens excelleren, geen windeieren zal leggen. Sinds een jaar of drie maakt het duo platen. Dit is hun vierde. Binnen- kort komen zij met anderen op een lp] feestnummers, eveneens onder het Ba-! sart-labet (uit de stal van John de Mol). „Niks meer aan te doen, Feijenoord kampioen" loopt ondertussen als een trein en mocht de voorspelling uitko men, dan kon het nog wel eens een regionale hit gaan worden. Vler-vljfentwintig betaalt u voor deze single, verpakt in een rood-wit gekleurde hoes met een foto van het Feyenoord-team. Muzikaal beslist geen geweldig produkt, maar het plaatje ligt lekker in het gehoor en dan zal de rest de Feljenoord-3UPPor- ter een zorg zijn. WIM A. Wi nk.lc.nl rum Hoogstraat VLAARDINGEN i Wlntelcnlram Li.tv.ld LEIDEN i Hoarlemmtrilraat ZEIST 5folloon ARNHEM Wink.lc.ntrvm Pr.silhool Zolang de voorraad strekt Geen telefonische of schriftelijke orders I (Van een onzer verelagevers) ROTTERDAM, donderdag. In de kamer van b, en w. In het stadhuis heeft burgemeester W. Thomassen vanmorgen de raad van bestuur van het „samenwerkingsorgaan („het doet wel wat biologisch aan") openhaar voortgezet onderwijs Hoogvliet—SpU- kenisse" geïnslalleerd. Daarna la on der leiding van de burgemeester van Spflkenlsse, de heer P. J. Bliek de eerste vergadering gehouden. De heer Thomassen zei dat nu Splj- kenisse 22.000 en Hoogvliet 35.000 In woners hebben, de mogelilkheidl zich voordoet tot stichting en instandhou ding van een scholengemeenschap een begrip dat in overig Rotterdam een steeds bekender verschijnsel wordt. De heer Bliek noemde de ont wikkeling „zorgen voor morgen". (ADVERTENTIE) Hoge kwaliteiten Lage prijzen Bel-O-Fast overhemden Nwe. Binnenweg 34 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1