Met zakjes lekkers 20 uur film kijken Aad Jansen krijgt maandagavond zijn laatste kans L NYV stelt oordeel uit over vrijwillige brandweer ROTTER] DAMS 1 DAGBOEK V-,,/ WEINIG SFEER TIJDENS NACHTELIJKE UREN op deze vroege zaterdagmorgen kwart voor zes moeten de van schroom gespeende borsten van Monica Vitti, Elke Som- mer, Gina Lollobrigida en Jean Sorel het opnemen tegen „de man met de hamer". De bijna tweehonderd jonge mensen in 't Venster hebben de klap al een tijdje voelen aankomen geen wonder na tien uur film maar de definitieve inzinking is uitgebleven. En nu rekt iedereen plotseling zijn rug want ja, zelfs op dit tijdstip van de dag is het mannelijk oog nog uiterst ontvankelijk voor het lijnenspel van de meer dan levensgrote borstenpartijen. Les Bam- boles. Geslaagden 8. ROTTERDAM RIJNMOND /LSU r Waspoeder Nieuw gebouw voor Dagblad Unie Bouwwerk over twee jaar klaar HOOGGEËERD PUBLIEK KWAM NIET ZO BEST UIT DE VERF NEDLLOYD EN H.O.A.L. OPENEN ENIGE NIEUWE DIENSTEN OP VERRE OOSTEN Perzische avond Dagelijkse afvaart EUR Rotterdam-Tilbury Televisie Kralingen op de artistieke toer Fotoprijs voor Rotterdammer Geen krant ontvangen? Concertgebouw orkest onder Eugen Jochum pagina 4 zaterdag 2 maart 1968 •«4r»jHWp «MWfWÏ' VOORJAARSBEURS GEBRUIKSGOEDEREN+VAKBEURS KARWEI +FILM EN FOTO Geopend van 9-17 uur Voordelige reis/entreabiljetten zijn op de stations verkrijgbaar Dit is tie filmmarathon van de So- cietas Studiosorum Reform aiorum Roterademensis. Twintig uur film gooien deze gereformeerde studenten er tegen aan (van vrijdagavond half acht tot zaterdagmiddag vijf uur) en dat alles ter gelegenheid van hun tiende lustrum. Hoewel het begin at meteen raak is (de première van Alain Renes' gran dioze La Guerre est Fin ie) moet de ware cinefiel stalen zenuwen hebben om zich niet te ergeren aan de „le den en genodigden die speciaal naar de eerste voorstelling zijn gekomen". Want hoe gaat dat. Er Is nog geen vijftig meter film gedraald of de zakjes met lekkets worden ai uiterst knisperend tevoorschijn gehaald. Een geknabbel alsof er tientallen eekhoorntjes zijn. Daarbij; gegie chel om sex, z°lfs om dc verre aan- en ui Hoopjes daarvan. Kinderen die oen dagje naar de dierentuin zijn. Gelukkig wordt dat om tien uur beter. Dan verdwijnen veel studen ten en komen de mensen die vlot acht gulden vijftig neertellen om driekwart etmaal in een steeds be- dompter wordende atmosfeer naar het magische doek te kijken. Uiterst weinig ware cinefielen overigens, meer mensen die er zo'n beetje koste wat kost bij willen zijn. De sfeer is er naar. 't Kabbelt nogal. Links en rechts Informerend hoor je dat de bioscoop zo'n twee keer per maand wordt bezocht, dat deze marathon echt iets is wat Je niet mag missen en dat de moesten er naar zullen ijveren hel hele pro gramma uit te zitten. EVENTJES PAUZE: broodjes, koffie, limonade en bier bent nadat 'PUSSEN twee films door zijn er opmerkelijke gesprekjes te be luisteren. Zoals deze: Jongen: „zeg, ik zette vanavond tegen zes uur de radio aan en daar hoorde ik reclame. Iets over waspoe der. geloof ik. Meisje: „Op de radio?" Jongen II („Ja, zeg, weet je dat niet, 't is 1 maart en nu mag het ook op de radio. Reuze leuk, vink ik dat". Of deze: Jongen: „Ben jij ook radicaal?" Jongenll: „Nou, nee hoor, ik draag die snor al veel langer". Jongen: „Zo bedoel ik het niet. Ik geloof bedoel of je nog radic. die eeh. die Jongen II: „Die Aarden?" Jongen: „Aarden heet-le ik. Ja". Zo gaat dat in Rotterdam blijk baar, „Une Femme Marióe" van Jean-Luc Goddard is voor velen niet te vreten: als zijn film traag over het doek glijdt, wordt er in de foyer rijkelijk koffie, broodjes en bier verkocht. De grootste kick Charles Chaplins The Kid zal dan nog zo'n twaalf uur op zich laten wachten. BERT van POLEN ZO GAAT het nieuwe gebouwvan do Nodeiïzriüse Dagblad Unie aan de Westblaak eruit zien. (Van een onier verslaggevers) ROTTERDAM, nalcrdag. Over twee Jaar «al de Nederlandse Dagblad Unie waarvan onder meer de in Rot terdam verschijnende bladen Nieuwe Rotterdamse Courant en het Alge meen Dagblad deel uitmaken, de nieuwe aetel aan de Westblaak In ge bruik nemen. Het gebouw waar dese twee bladen worden gedrukt krijgt een monumentale Ingang aan de Westblaak. Onder architectuur van H. D. Bak ker verrijst daarachter een nieuw pand met een hoofdzakelijk glazen voorgevel, waar de afdelingen kas, abonnementen en advertentie een {il&ats zullen krijgen. Op de verschil- ende verdiepingen van dit nieuwe kantoorpand komen een tekenkamer, de drukkerij BencdIctus, vergaderza len, directiekamers en ruimten voor administratief werk. Het gebouw krijgt aan de voorzijde een breedte van dertig meter en wordt acht verdiepingen hoog. Op de begane grond komt een parkeergara ge. Nog voor juli hoopt men in staat te zijn de eerste paal te slaan, De nieuwe zetel van de N.D.U. maakt doel uit van een groot her bouwprogramma aan deze zijde van de westblaak. Aan de zijde van de Eendrachtstraat verrijst een kantoor pand van de makelaarsfirma Kok n.v De Boomgaardstraat wordl verbreed om ruimte te krijgen voor een expedi tiehof. De N.D.U. zat zozeer om ruimte verlegen dat men enige advertentie- afdelingen naar de overzijde van de Westblaak liet v^thuizen. Een onder grondse buizenpost zorgde voor de verbinding met het moederpand. Daarnaast bezette de N.D.U. ruimte in verschillende Rotterdamse gebouwen. Rotterdam hebben enige O jongeren {voornamelijk lid van het Rotterdams Studenten Toneelge zelschap) gezorgd voor een intermezzo tijdens de opvoering van Peter Hand- ke's „Hooggeëerd Publiek" door to neelgroep Theater in De Lantaarn. Wellicht aangevuurd door vooraf gaande persberichten beklommen zij na enige tijd het toneel en wisten prompt geen raad met zichzelf zodut de vier acteurs Wik Jongsma, Joop Keesmaat. Hans Pauwels en Slem Vroom hun plaatsen achter dc micro foon weer innamen, om voort te gaan met dc beschimping van het geachte publick. Want daar gaat het In dit stuk van Handke om: de ontleding van liet schouwburgpubliek door mid del van wat dan moet zijn een gena deloze, afstraffende tirade dio een analyse tot op het bot geeft van de vrijblijvende toneelkijker. Het kwam allemaal niet zo S. )st uit de verf gisteravond. Wat bloedige ernst moest zijn (volgens Handke) werd een genoegelijk onder-onsje, waarbij hot publiek duidolijk blijk gaf met een masochistisch verlangen uit te zien naar de scheldpartij aan het eind van het stuk. Toen dit „kwartiertje" dan eindelijk aanbrak, kwam ook hier de teleurstelling: het schelden bleek te goedaardig om enig cioordringingsvermogen te hebben, maar dit knn ook liggen aan de verta ling van Karei Muller. Al* Handke gisteravond In de zaal had gezeten, dan zou hij zich duidelijk bekocht hebban gevoeld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zalrrdag. De N.V. Nedlloyd lijnen en de V.N.S. hebben besloten om de route van een aantal afvaarten van het Verre Oos'en naar Europa te wijzigen. Dit is om tege moet te komen aan de steeds toene mende vraag naar kortere overlochfs- duren en de bediening van de gebie den, die door de sluiting van het Suezkanaal bullen de vaarroute kwa men te liggen. Een van de beide Japan-sneidiens- ten (N.L.L.) die op de 20e van de maand uit Japan vertrekt, zal vla het Panamakanaal de overtocht naar Ne derland In 29 dagen maken. Het eerste schip dat de thuisreis op deze wijze zal maken is de „Neder Rhone" die op 20 april van Japan vertrekt. De H.O.A.L.-sneldienst zal via Kaap de Goede Hoop blijven varen. De „Sloterkerk" zal op 19 met a.s. een Korea-Japan dienst openen. Deze H.O.A.L.-dienal komt In de plaats van de voormalige II.OA.L.-China Dienst en leidt vanuit Japan via Taiwan, Hong Kong, Singapore. Malaysia, Kaap de Goede Hoop, via West- en Oost- rniddcllanrise zeehavens naar Noord en West-Europa. Met de Philippijncn-dienst, maan delijks, van de N.L.L, wordt geladen in de Phi lippijnen, Sabah, Belawan, Singapore en Malaysia (eventueel Co lombo) voor Bilbao en N.V. Continent. Dc maandelijkse China-dienst van de Nedlloyd lijnen blijft vrijwel onge-i wijzigd. ROTTERDAM, zaterdag. Vrijdag 8 maart organiseert de Iraanse stu dentenvereniging in Nederland een avond over Per zie. De heer I. Parvln, die in Nederland architectuur heeft gestudeerd en hier negen jaar werkzaam was. vertoont dia's. De heer W. Spiets bespeelt na de pauze oude Perzlsschc muziek in stru inen Ion. ROTTERDAM, vrijdag European Unit Route» Ltd. (EUR), een lid van dc P. en O. groep zal met ingang van 1 maart a.s. In plaa's van driemaal wekelijks, dagelijks afvaarten gaan verzorgen tussen Rotterdam en Tilbu ry. Deze zullen worden verzorgd door het 500 brt metende container-schip ,Ruhr' dat sinds 15 januari ji. de dienst onderhield en haar zusterschip .Schelde.' De directie van EUR heeft medege deeld dat zij op 17 april a.s. een derde gecharterd container-schip in de vaart zal brengen voor de dienst tussen Til bury en Duinkerken. En op dit traject gelden dezelfde tarieven als voor de route Rotterdam-Tilbury. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag - De deining die is ontstaan over een publieke aanval van NVV-kader- leden tegen o.m. het Rotterdamse vrijwillige brandweerkorps, is aanleiding voor het NVV om een stap terug te doen. Het oordeel over de vrijwillige brandweer wordt opgeschort in afwachting van een onderzoek. In het blad de vakbeweging van 1 maart 1968 karakteriseert het NVV in een officieel commentaar de deining als „een storm in een glas (Rotter dams) water." Het NW zegt slechts te hebben ge pleit voor een deskundig en objectief onderzoek naar de meest wenselijke vorm van de organisatie van het hele veiligheidsapparaat, waarvan de brandweer een belangrijk onderdeel uitmaakt. „Of moeten er eerst werker- lijk catastrofale dingen gebeuren voordat men zo'n pleidooi serieus neemt", vraagt het NW zich af. Het NW zegt thans vrede te heb ben met inschakeling van vrijwilli- gersbrandweerkorpsen als het objec tieve en deskundige onderzoek uit wijst, dat daarmee een optimale vei ligheid wél kan worden verwezenlijkt. Het NW denkt niet aan het college van b. en w. van Rotterdam als in stantie die een deskundig onderzoek zou moeten verrichten. Het commentaar gaat ook in op de aanleiding tot de deining In Rotter dam. „Het NW heeft zich naar aan leiding van een explosie en een brand in het Bo tekgebied in zijn bladen af gevraagd of het niet de hoogste tijd werd dat objectief en deskundig wordt beoordeeld of de veiligheid van; mensen en bezittingen optimaal kanj worden gewaarborgd met een appa-' raat van vrijwilligers brandweerkorp sen". „In een vergadering van kaderleden is dit onderwerp ook ter sprake geko men. De aanwezigen gaven als hun zienswijze: de vrijwillige brandweer korpsen moeten worden opgeheven en gelijktijdig moeten de beroepsbrand weerkorpsen worden uitgebreid. Die conclusie van dit groepje kaderleden hebben wij in een verslagje in onze bladen weergegeven". „Nergens heeft men kunnen lezen dat het NVV een uitgesproken mening heeft over de organisatievorm van de brandweerkorpsen In het Botlekge- bied". ENKELE maanden geleden leed Aad Jansen na elf overwin ningen zijn tweede achtereenvolgende nederlaag als be roepsbokser. Zijn tegenstander was de Fransman Michel Petit, die tot nu toe zestien partijen bij de profs heeft gebokst, waarvan hij er acht heeft gewonnen en drie verloren. Vijf gevechten eindigden on-- >eslist. Maandagavond staan Aad Jansen en Michel Petit in de Ri vier ahal weer tegenover elkaar. Men zou het de laatste kans van Aad Jansen kunnen noemen. Een derde nederlaag kan hjj zich eenvoudig niet veroorloven. Theo Huizenaar stelt het niet zo scherp. H(j zegt'. „Bep van Klaveren heeft ook wel eens een paar partijen ach er elkaar verloren en toch kwamen de mensen naar hem kijken". Maar Bep van Klaveren en Aad Jansen «tfn natuurlijk niet met elkaar te ■ergelijken. Aad Jansen heeft als amateur be wezen dat hij over grote kwaliteiten beschikt. Bij de professionals zijn ze er echter nog niet uitgekomen. Het Is ook voor Theo Huizenaar een raadsel wat de oorzaak daarvan is. Hij zoekl het in het psychologische vlak. „Aad heeft altijd tegen zijn broer Leen opgekeken. Hij heeft min of meer in diens schaduw geleefd. Als Leen weer eens een tijdje op hield met boksen, werden de presta ties van Aad beter. Nu Leen hier weg is op de school en niet meer voor mij wil boksen, hoop ik dat Aad zal doorbreken". Theo Huizenaar heeft Aad Jansen nu met opzet opnieuw tegen Michel Petit geplaatst. Hij beseft dat Aari eerst de „oneffenheden" in zijn re- co rcllijst zal moeten gladstrijken om zijn aantrekkingskracht op het pu bliek terug te krijgen. Als Aad Jan sen maandagavond wint en dat is een absolute voorwaarde dan zul len we over enige tijd ook Bob Cofie nog wel eens een keer in Rotterdam terugzien. Dat was de man die Aad Jansen zijn eerste nederlaag toe bracht en een flinke deuk in diens zelfvertrouwen veroorzaakte. Behalve Aad Jansen komt ook de nog ongeslagen Utrechter Joop Ver bon in de ring. Hij bokst tegen Joel De pauw, die van zijn zestien tot nu toe geleverde gevechten er elf won. De twee rof-partijen worden omlijst door een zestal amateurwedstrijden. AAD JANSEN De Belgische televisie is van plan om woensdag 13 maart de tweede wedstrijd tussen Gornik Zabrze en Manchester United in het Europees toernooi van landskampioenen uit te zenden. De NTS wilde dat ook doen, maar men krijgt geen toestemming van de KNVB, omdat op dezelfde avond in Nijmegen de amateurinter land Nederland-West-Duitsland wordt gespeeld. Dat is dubbel jam mer, want hat zou met het oog op de wedstrijden die Nederland in de voorronde van het wereldkampioen schap tegen Polen moet spelen, een prachtige gelegenheid zijn om kennis te maken met het Poolse voetbal. DICK VAN DEN POLDER BRUSSEL, zaterdag (ANP). Bergers zijn er vrijdag in geslaagd de drijvende Nederlandse kraan „Triton," die op 15 februari op de Schelde bij Antwerpen was omgeslagen weer recht te trekken. Bij het ongeluk kwamen drie man van het Nederlandse kraanpersoneel om het leven. Het lijk van een van hen ia nog niet teruggevonden. ROTTERDAM, zaterdag. Ann cle econ hogeschool Rotterdam stangden voor hardl- ilaatsux. econ. wetenschappen mej, C. P. Schiidelaro tlt'dem». vn»r hel bacealnu- reaatsex. In de econ. wetensch. C. do Hol* l»ntt«r, j, s. Ten. J. W. H. Schoite lallen: R'daml, voor het doet. ox. econ. weten* schappen R. Troost (R'daroi, H. vtn Dijk (Ntiman«dorph R, \V. Mounter (Vlnardin- feniW. V. Schutte «Maassluis»; J. van Helleman (Capelle a d. lJtsel). De geslaagden rijn; tnej, A, M. Bslrter, X. Bljleveld. mej. J. B. Bliekendoal. mej. A. Bouclesteln. P. Bouwman. Th. Diepen, J. R. Dirkx. R, R. Drogatra, J. J. v. d, Graaf, i mej. J. W. M. Hallmann, M, HUle Ris Lam- her», mej. J. Keu», mej. G. Klelsen, Th.! K. J. Kreuger, mevr. O. L»n*-d« Goede, i mej. H. van Maaren, mej. hl. Migchetsen, mej. J, M. E. Oirschot, mej. A. OJriert. mei. A. C. M. van Oort. K. Pit, S. J. Prunk. mej. J. S, de Ridder. C. G. M, van der Stel. r. M. J. M. Schellart-van Lieshout, mej. Zwan, mej. Cï. van der zee. Joh, Th. M. Wtelakk.tr. mej. G. M. Horren. Rotterdam: J, Bulkema. Rotterdam; mevr. C. H. Geer* lofs-Llchlenhauer, Rotterdam; E. Oeakss. Ede; L. Herwig, Rotterdam: J. B. M. Jam- - Rotterdam; mej. J. M. Koch, Rotter- rfker. Zwljncirecht; N. Vlaardlngcn: Rot- In de week rond pasen gaat de wijkraad voor Kralingen een ten toonstelling houden uon werk- stukken in het artistieke vlak, door amateuristische handen ver vaardigd en bijeengebracht door "bewoners van Kralingen en de Alexanderpolder van zestien jaar en ouder. De sluitingsdatum voor aanmeldin gen is vastgesteld op zaterdag 9 maart. Er is dus nog even tijd een in schrijvingsformulier aan te vragen. Het secretariaat is gevestigd: centrum Krallngen Hoïlaan 132. Vragen naar' de heer W, M. ter Linden, telefoon 126209. Wie na 9 maart komt is te laat. De tentoonstelling wordt gehouden van donderdag 11 april tot en met donderdag 18 april. Kosten z\jn er niet cn prijzen kunnen u niet ontgaan, want die zijn er evenmin. dam; inaj, A. G. Korfker. Zwljndrecht; N. Loan, Rotterdam; R. Lucler, VfJ' mej. M. J. Mok, Ede; mej. A. vai tsrasm; mevr. J. H. van den Ouden. Rot terdam; A. Schellenberg. Rotterdam: Spit, Rotterdam; mej, O. TJmmere, Rotter dam; T, Warmerdam, Rotterdam; mej. J. W. Zwart. Dordrecht; Th. J. van Adrlghem, Dldam. TAE S7-jarige Rotterdammer C. P, J. Gouweleeuw (Schoonoord»!raat 31) heeft een tweede prU» (vierhon derd dollar) gekregen voor zón inzen ding naar een Internationale fotowed strijd, die in mei van het vorig Jaar werd uitgeschreven voor studenten van de Famous Photographers-schoot Aan dese wedstrijd werd deelgeno men door ruim negenhonderd lnien- ders uit Nederland, België, Luxem burg. Duitsland, Zwitserland en Oos- tenrijk. Naast de tweede prijs vielen ook ses eervolle vermeldingen te beurt aan Nederlandse deelnemers. De eerste pr(Js werd gewonnen door een Zwitserse deelneemster, De heer Gouweleeuw {procuratie- houder b(j een handel- en scheepvaart- maatschappij) beoefent de fotografie al elf Jaar. Deze opname maakte hl] vorig Jaar januari ln de omgeving van Gorlnohem. BEL VOOR 19.30 UUR TELEFOON 13.54.30. Abonnee* bulten R'dam— Schiedam kunnen zich wen den tot onze plaatselijke •genten. Het omvangrijke programma, dat het Concertgebouworkest gister avond een gastoptreden verzorgend in de nog altijd belangrijkste serie van het R. Ph. O., die der vrijdagavond concerten het zeer talrijke Doelen- publiek aanbood, verenigde allerlei as pecten van het tegenwoordige con certleven in zich, waaraan men, zoals altijd met „mode" het geval is, op het moment nogal veel gewicht hecht. Het is b.v. en vogue, op één programma Beethoven en Wagner samen te bren gen. Deze keer waren het van eerstge noemde de vierde symfonie en van de ander „Karfreltagszauber" uit Parsi fal.) Een noviteit is heden ten dage om tweeredenen bijna onvermijdelijk: een zichzelf respecterend ensemble mag niet te conservatief zijn en het publiek dient op de hoogte te worden gesteld van de contemporaine muziek. Het nieuwe werk was ditmaal Lex van Deldens Concert voor twee stri k- orkesten, dat overigens voor Rotter dam niet zo nieuw was als het pro grammaboekje wilde suggereren. Hot Btuk is in 1984, reeds enkele malen met succes door het R.Fh.O. uitge voerd. Tenslotte dient een concert ui teraard meestentijds nog een solo-op treden te bevatten, welke taak deze avond was toevertrouwd aan Julius Katchen, die behalve door zijn uitzon derlijk mooie spel de luisteraars aan zich verplichtte door zijn keuze. Bar- tóks derde pianoconcert behoort zon der twijfel tot de geniaalste vindingen uit de jaren veertig van deze eeuw. Men herkent er de rijpe meester in, wiens creativiteit een gesublimeerde uitingswijze heeft gevonden. Tezamen met Eugen Jochum en het orkest gaf Katchen er een ingetogen vertolking van, geheel naar de geest van het Stuk. De compositie van Lex van Delden heeft op ons dezelfde sympathieke in druk gemaakt als eertiids. De pikan terieën zijn voornamelijk van ritral sche aard, maar harmonisch zijn er toch ook boelendf? vondsten, die door de tweekorigheid worden mogelijk ge maakt. In het zeer hartelijke applaus na de knappe weergave moest de componist op het podium komen de len. Eugen Jochum. die een hoogst ex pres» leva uitvoering van Wagner* mu ziek voor Goede Vrijdag had tot stand gebracht, leidde na de pauze Beetho ven* vieme symfonie overtuigend en bezield, hoewel hU Kondrasjlns top pen van vervoering (kort geleden met hetzelfde orkest!) niet kon bereiken. Maar op zulk een eenzame hoogte komt sleohta een enkeling en ook én kele schreden lager is Set weldadig toeven. ELLY SALOMÊ i.'ts&iLi.Afr: i .i! 'f "liijÉ&ÉL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1