Arie van der Sluis: jong talent bij Knecht dreigt baas met hakmes en slaat hem met schuimspaan BIBLIOTHEEK NEH KRIJGT BOEKENROBOT ROTTERDAMS DAGBOEK ROTTERDAM RIJNMOND VIJF MAANDEN GEËIST l Veel spanning in kopgroep Spierenburg aan de top Penningen ROTTERDAMMER VERKIEST HET AMATEURISME BOVEN MATIG PROFCONTRACT Aanpassen Scooterrijdster maakt ernstige val 'BEIDE GEMEENTEN MOETEN WORDEN VERLOST VAN ONLOGISCHE GRENS' Hoofdklasse libre Herdenking bij 'De treurende vrouw Rondgang R.K.B. Benoeming rechters Piccolo 's nachts Diploma's Actueel Creativiteit Sneltram Plaat 'Raad zal geen moeite hebben met annexatie- voorstel Capelle' 'ManagersooUiding' aan NEH in studie pagina 4 - woensckvg 6 maart 1968 TIET is geenszins denkbeeldig dat de amateur eerste klasser CVV binnen niet al te lange tijd -weer een talentvolle speler aan het betaalde voetbal kwijtraakt. In een recent verleden hebben Sjaak Roggeveen en Ger Lagen dijk de Charloise vereniging de rug toegedraaid om hun geluk (geld) elders te zoeken. De kans is groot, dat aan het einde van dit seizoen de achttienjarige rechtshalf Arie van der Sluit het voor beeld van zijn oud-clubgenoten :iali volgen. De slechts een meter 64 lange Arie van der Sluis zal dan pre cies één seizoen in het eerste van CVV hebben gespeeld. Zijn bekendheid dankt de jeugdige Rotterdammer overigens aan zijn verkiezing in het Neder landse UEFA-jeugdteam (spe lers van 16-18 jaar), waarin hij sinds augustus vorig jaar een vaste plaats heeft veroverd. De CCV'er, die In zün Junlorentyd «en geducht middenvoor was, maar later door de Charlotte oefenmeester André CorveleUn naar het midden Is gehaald, krijgt door het spelen ln bet vertegenwoordigende Jeugdteam vol op de gelegenheid te r(lpen. De eerste „officiële" interland speelde Axde van der Sluis twee weken geleden tegen België, welk duel in een 2—0 zege voor onze landgenoten eindigde. Volgende week woensdag zal hij ongetwijfeld weer het Oranje-tricot om de schou ders hebben wanneer de bondefar- matie in EisenhuUemrtadt tegen Oost-Duitsland aantreedt. De ontmoetingen gelden als voor bereidingen voor het Europese kam pioenschap, dat van 6 tot en met 15 april in Zuid-Frankrijk zal plaats vinden, en waarin Nederland voor dc zware opgave staat om ten koste van Rusland. Engeland en Bulgarije tol de halve finale door te dringen. Arie van der Sluis, die reeds vanaf zijn zevende jaar lid is van CW, Is „ontdekt" toen hii in het eelcctle- team van zijn club uitkwam. Vorig Jaar juni kreeg hij met tweehonderd andere talentvolle junioren voor het eerst in Zeist de ka na te bewijzen wat hij in zijn mars had. „In hot begin was ik behoorlijk zenuwachtig", herinnert Arie van der Sluis zich nog goed. „Verschil lende trainers, onder wie mijnheer De Vroet en mijnheer Kess-ler, ston den langs de kant naar ons te kijken. En elke keer werd de groep kleiner, Daardoor speelde je steeds met do gedachte: als ik maar niet afval. Maar ik heb het geluk gehad dat, jk goed speelde en zodoende slaagde Ik er ln bij de laatste zestien te blijven." Arie van der Sluis bewaart pretti ge herinneringen aan zijn uitstapjes met het UEFA-tesm. Met name zijn hem de woorden van Noberto Höfling, trainer van FC Brugge cn oud-oefenmeester van Feijenoord, na het duel tegen België op hei Brug- Aria van der Sluis (18) ...volgende week weer in Oranje,.. ge-vcld. waarin bij tot de uitblinkers behoorde, goed bijgebleven. Hoop geld ''TOEN dc Nederlandse spelers op het punt stonden tc vertrekken kwam Höfling naar „die kleine nummer 6" toe, klopte hem op de schouder cn zei: „Je moet by ons komen spelen. Dan kan Je een hoop geld verdienen," Arie: „Ik weet niet of hij het nu meende of dat hel een grapje was," Terug naar CW. „Bij de junioren speelde ik altijd in de spits van do aanval. Ik maakte, zoals zo veel jon gens, graag goaitjes. Maar omdat ik nogal klein ben vond trainer Corve- leijn het beier me terug te halen. Nu krijg lk dikwijls van hem, en ook van Arie de Vroet, op me kop omdat ik steeds mee naar voren ga en mijn verdedigende taak verwaarloos. Maar aanvallen Is nu eenmaal mijn sterkste zijde. Verdedigen ligt me niet zo goed." Drie jaar geleden, toen hij nog voor de B-junioren uitkwam, heeft Arie van der Sluis met de keerzijde van dc medaille ie maken gekregen. Tn een wedstrijd tegen Hermes DVS brak hij ziin dijbeen. Zeven weken was hij in het gips gewikkeld en het seizoen was voor hem verloren. „Eerst dacht men dat mijn been alleen maar uit de kom geschoten was. Dat zeiden ook de dokters in het ziekenhuis, waar dezelfde dag foto's waren genomen. Ik werd naar huis gestuurd, maar ik stierf van de pijn. Pas twee dagen later bleek dat het been wel degelijk gebroken was." De vorm van Van der Sluis bleek niet aangetast en bij aanvang van de nieuwe competitie werd hij goed be vonden voor CW's seleotleteam. Een jaar later vorig seizoen werd hij met zijn elftal kampioen en sinds de eerste competitieronde van het huidige seizoen speelt hij in het eerste elftal van CW. TIJDENS de oefenwedstrijden x ging het nog niet zo goed", aldus Arie van der Sluis, „Gelukkig kre gen we van de trainer de tyd om ons aan te passen en geleidelijk aan ging het beter. We hebben een heel Jong elftal. Ik geloof (lat de gemiddelde leeftyd nog geen 21 jaar la. En het is een f(jnc ploeg." Arie van der Sluis heeft wekelijks een druk programma af te* werken, 's Woensdags Is hij ln Zeist present om onder leiding van Arie de Vroet te trainen, op dinsdag cn donderdag oefent hij bij André Corvelcijn en daarnaast Is hij nog dikwijls „zo maar" met enkele ploeggenoten in de weer. Eén ding moet de juniorinterna tional beslist van hel hart. „Ik heb alle medewerking van mijn baas (Gebr. Ferwerda N.V.). Als ik er gens moet spelen krijg lk zondoT meer vrij. Wat dat betreft heb ik het bijzonder goed getroffen." Pratend over de toekomst blijkt Arie van der Sluis een nuchter mens: „Ik zou graag naar een grote vereniging uitllen, maar lk ga niet betaald voetbal spelen als tk er niet wijzer van u>ord. fle neem geen ge noegen met een minimumloon. Dan blijf ik liever amateur." HANS REISMANN. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Als eerste instituut buiten de Ver enigde Staten krijgt de Nederlandse Economische Hogeschool de be schikking over een automatische, elektronisch bestuurde boekop- haal- en -opbergmrichting voor de bibliotheek. De regering heeft voor deze door Remington Rand ontwikkelde ap paratuur een bedrag van één. miljoen gulden beschikbaar gesteld. De NEH heeft opdracht om van dit op archief- en bibliotheekgebied re volutionair geachte systeem een analyse te maken. ir. Spoke, „want de belangstelling ln de VS en in Europa is enorm groot Voordat de „boekenautomaat" ln gebruik komt. zullen eerst alle boeken moeten worden gecodeerd, De codes corresponderen met cassettes in de rekken. Elke cassette kan drie of vier boeken bevatten. „Binnen zekere grenzen," vertelt Ir. Spoke, „kan men de grootte van de cassettes aanpassen aan de behoefte, Een ziekenhuis en een levensverzeke ringsmaatschappij hebben met ar chiefdocumenten te maken die een andere dikte en omvang hebben dan boeken." ROTTERDAM, woensdag De 21-jarige Ridderkerkse serveerster M. A. U, Hendrikman is gisteren bij een aanrijding op de kruising van dé Schiedamsedijk met het Churchill- plein ernstig ten val gekomen en met een hersenschudding naar het Dijk- zigtziekenhuis vervoerd, Mejuffrouw Hendrikman reed mei haar scooter tegen oen personenauto, BIJ de NEII houdt men er rekening mee. dat de „boekenautomaat" In kor te lUd op grote schaal toepassing zal vinden bij ziekenhuizen, levensverze keringsmaatschappijen en andere in stellingen met grote archieven en bi bliotheken. Deze door Remington zo gedoopte „randtriever'* kan na een druk op de knop in één minuut het gewenste boek uit de bibliotheek van de NEH vissen. Het systeem levert een aan zienlijke ruimtebesparing op. De 200.000 boeken van de NEH zouden bij traditionele opberging tachtig per cent ruimte van de nieuwe bibliotheek ln beslag nemen. Thans is éénderde deel van de ruimte nodig. De NEH gaat ervan uit, dat één juf frouw achter een toetsenbord vijf of zes man archief personeel kan vervan gen, Verder zijn er besparingen moge lijk, omdat de bibliotheekruimte niet verlicht behoeft te worden. De atmo sfeer in de ruimte behoeft niet aan menselijk verkeer te worden aange past. Daartegenover staan onderhouds kosten, maar deze worden gering geacht. Ir, F. J, N. Spoke, die ons deze ge gevens verschaft, deelt mee dat de „randtriever" te zijner tijd aan een computer zal worden gekoppeld, Deza computer kan interessante gegevens leveren over de gebruiksfrequentie van de boeken. Ve; «ntwooril De „rnndtriever" is pas enkele maanden op de markt. Omdat het nieuwe bibliotheekgebouw aan de NEH al vrijwel is voltooid, is het niet aangepast aan de optimale mogelijk- heden van het nieuwe systeem. De bi bliotheekruimte is 2.5 meier hoog. De „randtriever" kan tot een hoogte van 7 meter reiken. „Desondanks aldus Ir. Spoke, „is.de aanschaf economisch verantwoord:" lr, Spoke, dra. P. w. van Ml laan en architect ir C. Hoogeveen zijn tot deze conclusie gekomen na een werkbezoek van een week aan de Verenigde Staten. De eerste bestelling is gedaan door het Allegheny General Hospital in Pitts burgh voor het Patiënlenarehicf. Dit De Randtriever zoekt net gevraagde boek burgh is een ziekenhuis van gelijke grootte als het Dijkzigtzlekenhuls. De tweede bestelling komt van de federale rege ring van dc Verenigde Staten voor een van haar agentschappen. De dorde bestelling heeft de NEH gedaan, in december 1067, De levertijd wordt geschat op acht' tien maanden, in de zomer van 1980 zal de „randtriever" dus bij de NEH in gebruik komen. „Wij hebben snel een beslissing moeten nemen," aldus (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De 20-jarige slagersknecht Ha rold F. L, uit Rotterdam, die op 2 januari in Den Briel zijn baas H. Kokkes met een schuimspaan sloeg en met een hakmes bedreig de, hoorde de officier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank rnr, I. H. van de Roemer gistermid dag een gevangenisstraf van vijf maanden met aftrek waarvan twee voorwaardelijk tegen zich eisen, „Als tl hem op die morgen gelukkig nieuwjaar had gewenst, was er waar- schyniyk niets gebeurd", zo hield rechtbankpresident mr. A. R, Jolles do 63-jarige slager II. Kokkes uit Den Brlel voor toen deze zUn getuigenis aflegde. In plaats daarvan had de slager zijn knecht verweten dat hü te laat op zijn werk was gekomen. Dat verwjjt was niet terecht, aldus Harold F. L. Mr. Jolles liet merken dat hy bet hiermee eens was. Nieuwjaarsavond had Harold, die met een studiebeurs vanuit Suriname naar Nederland wag gekomen, zijn baas opgebeld met het verzoek of hij de volgende morgen, later mocht ko men. Dat verzoek was verleend. Toch maakte de slager de volgende dag moeilijkheden zoals er de voor gaande tijd meer waren geweest. Zo had Harold op 30 december nog enige moeilijkheden met de dochter van zijn baas gehad. Die waren op nieuwjaars dag overigens telefonisch bijgelegd. Op de bewuste morgen ontstond er na de verwijten van de slager een woordenwisseling waar Harold L. een eind maakte door met een schuim spaan te slaan. De slager liep daarbij enkele boelduitstortingen op. Deze greep daarop een soeprek om zich te beschermen en L. pakte een hakmes. „Ais lk dat ding niet had gepakt, hadden ze mij de hersens Ingeslagen", aldüs L, die ontkende dreigende be wegingen met het mes te hebben ge- maakt. De slager ging niet in op het ver zoek van de rechtbankpresident te de monstreren op welke wijze L. het hak mes heeft vastgehad: „Dat mes raak lk niet meer aan; ik wil het ook niet meer terughebben", zei hij. Uit rapporten werd bekend dat L, ln Suriname uitstekend bekend stond.: Zijn raadsvrouwe mr. W. Peek-Van Dltzhuizen vertelde dat L. het plan heeft gehad hier in de avonduren de hbs te volgen om daarna voor dieren arts te studeren. Dit plan heeft hij evenwel laten varen; hij wil- nu zo spoedig mogelijk naar Suriname terug. Als vakman die op vele terreinen beter werkte dan zijn collega's in Den Brlel, waardoor spanningen ontston den zal hij in Suriname goed werk kunnen doen bij de slagersoplelding, zei zij. Haar verzoek L. onmiddellijk op vrije voeten tc stellen, wees de recht bank af. De uitspraak is op dinsdag 12 maart. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Nu Gravendijk dinsdagavond ongeslagen bleef in de wedstrijd om het districts kampioenschap hoofdklasse libre, zag hy zyn papieren aanzienlijk stijgen en deze speler van De Maasstad heeft nu een mooie kans op de titel. Ook Ever zwijn en Gonlag tellen nog mee, doch de leider in dit toernooi moet nog maar twee tegenstanders ontmoeten, terwyi de beide rivalen nog drie par tijen moeten spelen. Er is dus volop spanning in de kopgroep, en het ge volg daarvan ls, dat ln de nog reste rende wedslrydavonden dc zenuwen een woordje mee gaan spreken en wat er dan gebeurt, is moeilijk te voor spellen. Er werden dinsdag enkele heel goe de partijen gespeeld. Daar was aller eerst de ontmoeting tussen Everwijn en Dierijck, waarin eerst genoemde een moyenne van ruim dertien noteer de en een mooie serie van 94 maakte. Datzelfde gemiddelde bereikte ook Arie Oomen, toen hij tegen Wassenaar uitkwam, terwijl Gravendijk eenzelfde resultaat bereikte tegen Oomen. Van de zes partijen die gespeeld werden was die tussen Oomen en Gravendijk het interessantst. In dit duel pakte laatstgenoemde, wetende, dat hij te genover een vechtlustige tegenstander stond, dadelijk flink aan en met series van 40 en 71 nam hij een naar ieder meende een veilige voorsprong. Dat was echter maar schijn, want onver vaard trok Oomen ten strijde, werkte met beurten van 50 cn 54 alle achter stand weg en nam zelfs de leiding. Gravendijk maakte van de gelegen heid, dat Oomen even verzwakte om het eerst zijn totaal vol te maken. Ever wijn en Gravendijk staan op pro motie en met wat fortuin kan ook Gonlag naar de extra klasse verhui zen. Daarentegen staan Verkük met een algemeen moyenne van 6.97 en Horijan met 6,72 beneden de degrada tielimiet. De uitslagen Everwijn 250 19 94 15.18 Dieryck 129 19 31 Burgemeester W. Thomassen legt belangstellenden uit waar het bij de grenscorrectie tussen Capelle aan den IJssei en Rotterdam om gaat. 250 177 55 8.33 In de aula van de academie voor sociale wetenschappen en maatschap pelijk wek aan de Graaf Florisstraat wordt op dinsdagavond 26 maart aan staande een voorlichtingsavond gege ven voor ben, die dit Jaar hun middel bare schoolopleiding zullen voltooien. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Bij het monument „De treurende vrouw" aan de Binnenhof van de Goereesestraat zal dinsdag 12 maart een korte her denkingsplechtigheid plaats hebben, Dit gebeurt te nagedachtenis van het feit dat op deze datum in 1945 aan de Pleinweg verzetstrijders werden gefu silleerd door de Duitse bezetters. De herdenking draagt een sober ka rakter. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De ze vende en laatste ronde van de Rond gang, die de Rotterdamse Kegelbond organiseert, ls de zwaarste van allen, want in het Groothandcisgebouw moeten alle deelnemers (sters) zesmaal vijftien ballen gooien en dat vergt veel uithoudingsvermogen. De strijd in eigen huis ls nu halverwege achter de rug, doch tol nu toe bleven de re sultaten beneden de verwachting. Er werd over 't algemeen laag hout ge gooid en daarom viel het werk van Jaap Spierenburg, die door een hoge score verrastte, zeer op. HU handhaaf de in de persoonlijke klassering de eerste plaats, doch verstevigde zijn positie zodanig, dat hem heel moeitUk de weg naar het kampioenschap van Rotterdam afgesneden kan worden. Cees van Engelen uit Schoonhoven en Aad van Dam uit Gouda, die hem tot nu toe dicht op de hielen zaten, zullen de Rotterdammer heel. moeilijk van de kop kunnen verdringen, Spie renburg bereikte op de banen in het Groothandelsgebouw een totaal van 694 hout. Op één baan kwam hij zelfs tot 131 hout (max. 135 ht.), terwijl Spierenburg op twee banen, waar nog geen. enkele deelnemer tot 100 ht. kon komen, twee maal 110 hout noteerde. Wat de clubs betreft, daar gaat de belangstelling vooral uit naar het viertal in de hoofdgroep. Een juist beeld kan men daar nog niet krijgen omdat noch het Rotterdamse DOK noch Acht om de lange uit Gouda vol ledig uitgegooid hebben. Alleen kan met zekerheid worden verwacht, dat DOK boven DRD te Gouda zal blijven. Maar zelfd een kleine kans heeft op te tweede plaats te belanden. In deze groep heeft STIK de leiding en zal die ook wel tot het einde behouden. De «tand in de korpswedstrijd is nu: Groep A: 1. DRD, Gouda. 9258 ht. Groep B: I, NHRV, Rotterdam. 8844 ht. Groep C: l. EVM. Gouda, 8548 ht; 2. Kil Rotterdam. B390 ht. Groep D: l. ENCK. Viaardingen, 88B8 ht; 2, VOG, Rotterdam. 8789 ht; 3. Aannemers- bond, Rotterdam, 7138 ht. ROTTERDAM, woensdag. Mr. S. Oudkerk uit Groningen en mr. W, FrSnkel uit Rotterdam zijn bij ko ninklijk besluit benoemd tot rechter bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. ¥T\E Rotterdamse kunststich- ting heeft besloten ter ge legenheid van de ingebruikstel ling nan de metro een penning uit tv. gevenren ropenaamde metro penning. Het is een vierkante plak van acht bij acht cm. Aan de ene kant staat het metrovignet en de datum 9 februari Ï968. Op de an dere kant is door middel van een vierkant en een cirkel het ontiütk- keltngsproces Èn beeld gebracht. De prijs van de penning vernik keld brons/mat geschuurd) be draagt twintig gulden, 17 kunt hem kopen by enkele juweliers en ook bij de Rotterdamse kunst stichting Heeft u nu het gevoel, dal dit de penning ls waar Rotterdam op heeft zitten wachten? Ik niet. De penning 1b helemaal niet mooi. hij is erg duur en het ding komt veel te laat. De Rotter damse kunststichting bedrijft met het uitgeven van penningen een merk waardige nevenactiviteit, waarvan de zin mij niet duidelijk is. rpOT en met zondag 10 maart a.s. geeft Rob van Houten in het Pic colo theater een serie voorstellingen van zijn funhouse-programma dat uit verschillende elementen bestaat: mime, muziek, marionetten, licht- en geluidseffecten, naast de avondvoor stellingen die om 20.15 uur beginnen, zal ook op zaterdag 9 maart een extra nachtvoorstelling worden gegeven. Aanvang 24,00 uur. Medewerkenden zijn: Rob van Houten. Feike Boschma. Ati van der Lingen. Rob van Dtjk en Cor Beurskens. FtE grote yver en hardnekkigheid J~' waarmee bestuurders van stich tingen, verenigingen e.d. eigen activi teiten blijven begeleiden ln het eigen orgaan leiden soms tot koddige din gen. Er is een verenigingsorgaan (tk zal de naam niet noemen) die het in zijn maartnummer presteert een ver slag te geven van een kerstavond. Ja, van de laatste kerst natuurlijk. Actua liteit moet er zijn. T\E heer E. Ellens, procuratiehouder en chef van de polisafdeling van assurantiekantoor De Bruljn, VVenma- kers en Van de Laar en Wenmakers assurantiën te Rotterdam heeft een opmerkelijke prestatie geleverd, HIJ behaalde alle zes diploma's die men fn het verzekeringsvak kan halen. Na ja renlange sludie mag hij zich bezitter noemen van de diploma's (1) assuran- üebezorger, (2) brand, (3) varia, (4) leven. (5) transport en VVV, (6) ge volmachtigd agent. De heer Ellens is daarmee een van de «er kleine groep van nog geen tien mensen tn Neder land die al deze diploma's bezitten. FR zijn klachten over de sneltram (lijn 2). Men vindt de sneltram geen sneltram. RET-reizigers zeggen: dat ding gaat veel te langzaam voor een sneltram. Ik heb aan de RET gevraagd hoe dat zit. Het antwoord luidt: .lijn 2 rijdt net zo hard als alle andere trams. Op de kruisingsvrije gedeelten is de snelheid zelf hoger. Er werd aan toegevoegd: het begrip sneltram is steeds verkeerd opgevat. Het heeft niets met snelheid te maken, wel met de mate waarin de tram krulsingsvrij is. Wel is het zo, dal we in IJsselmon- de wat kalmer aan doen De samenwerkende stichting Euro poort en I.K.V.O. organiseren een cur sus creativiteit van zes avonden, be ginnend 7 maart, Deze cursus wordt gegeven in het buurthuis .De Vink'. Vinkenstraat 70. De volgende activi teiten zullen worden beoefend: raffia, weven, blikschilderen, glasBchllderen, feestartikelen, sierpapier, stofdruk, poppenmaken. Voor deze cursus die vijftien gulden kost zijn nog plaatsen vrij. Men kan zich aanmelden bij ge bouw Atrium, Karc] Doorman,?'raat 143. Tel. 12080G. IN DE Gerard Scholtenstraat zijn twee ruim zestig jaar oude bomen gekapt. Deze zogenaamde „Gas- bomen" waren a! enige tijd dood. Voor de bewoners betekent het kappen van deze bomen- meer ruimte en licht Morgenavond wordt in de Rotter damse Ja» Sociëteit B-U de eerste jasz-lp die in samenwerking met B-14 wordt uitgebracht, feestelUk geïn ro- duceerd. Het is een opname van de harbour jazzband onder de titel „Trad-seselon". De plaat is gemaakt door Dankers. Burgemeester Thomassen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Burgemeester W. Thomassen veronderstelt dat de Rotterdamse gemeenteraad niet zoveel moeite zal hebben met het voorstel van het college van b. en w, bij gede puteerde staten een grenswijzi ging tussen Capelle aan den IJs sei en Rotterdam te pleiten, waarbij Rotterdam een stuk von Capelle annexeert. De burgemees er zei dit gisteravond ln de „Verrijzeniskerk" in de Dtllker- straat in het lage land ln de Prins Alexanderpoldcr, waar 't sociaal w(jk- opbouworgaan „Prins Alexander- stad" een openbare vergadering had belegd over het onderwerp „grenswü- ziging". Van het college van b. en w. was ook de wethouder van wykaange- legenheden, de heer G. Z. de Vos aan wezig. Voor s waren er raadsleden van de PvdA, de VVD, de KVP en dé SGP. Erg enerverend is de discussie niet geweest, aangezien. Capelle aan den IJssei verstek had laten gaan. Wel waren er bewoners uit die gemeente, doch zij konden niet voor het juiste •tegengas zorgen, dat een discussie avond als deze zo aantrekkelijk had kunnen maken. Interessant was de bijeenkomst voor de 350 aanwezigen wel, al zal een ieder het er mee eens zijn dat het een „eenzijdige vertoning" is geworden. De bijeenkomst stond onder leiding van S.W.O.-voorzitter, drs. L. A. M. Hoogeveen. De burgemeester zei, dat „beide ge meenten, Capelle aan den IJssei en Rotterdam (beleefdheidshalve noem ik ze alfabetisch) verlost moeten wor den van de onlogische grens". De Prins Alexanderpolder heeft op het ogenblik 10.300 inwoners (in 1963 nog maar 3500). In 1963 bestond 80,8 pro cent van de polderbewoners uit men sen uit de rest van Rotterdam; in 1965 was dat percentage 90 en in 1966 87,5. Na de inleiding van de burgemees ter verklaarde de voorzitter van de partij van de arbeid (afdeling VIII Het Lage Land), de heer J. H. Jet- tinghoff, dat wat zijn politieke vrien den betreft Alexanderslad bij Rotter dam moet blijven en niet, zoals door het gemeentebestuur van Capelle is gesuggereerd, door de kleine randge meente moet worden geannexeerd. In feite sprak de heer Jettinghof voor de hele zaal, want ook tijdens het verde re deel van de avond zijn door polder bewoners daartegen nauwelijks of geen bezwaren gemaakt. In antwoord op enige vragen uit de zaal zei de burgeméester, dat de mo gelijkheid van een hulpsecretarie of een sub-gemeentehuis voor de Alexanderpolder niet ul'geslo'eo is. Met de suggestie van enige aanwezi gen om heël Capelle te annexeren kon de burgemeester niet meegaan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Bil de Nederlandse economische hogeschool Is in studie de Instelling van een stu dierichting bedrijfskunde („managers- opleidtng"). Volgens de rector-mag- nificus prof. dr. A. I. Diepenhorst kan dc opleiding op z'n vroegst beginnen in september van het volgende Jaar. ..Deze zaak ls volop in studie. De senaat heeft aan de hand van een tus senrapport van een studiecommissie er een keer over vergaderd", aldus dr. Diepenhorst. Er komt nog overleg met studen tenafgevaardigden, het bedrijfsleven, andere Instellingen van wetenschap pelijk onderwijs en het college van curatoren, Dr. Diepenhorst verwacht, dat de kleine en middelgrote bedrijven even veel belang bij deze opleiding zullen hebben als de grote internationale concerns. Gedacht wordt aan een tweejarige opleiding na het kandidaatsexamen. Dr. Diepenhorst sluit de mogelijkheid, dat het een geheel op zich zelf staande opleiding wordt, overigens niet uit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1