^nn Feijenoord wil Ajax nu anders aanpakken halve prijs ROTTERDAMS DAGBOEK Raadsels in hotelgids t HEFTICA APEN/NACHTDIERENHUIS OP HOOGSTE PUNT Vrouwelijke modellen bij Modela TRAINERS TROKKEN LERING UIT MINI-DUEL IN MIST Gonlag zorgde voor grote verrassing ROTTERDAM RIJNMOND m CW-Neptumis begint om kwart voor twee ik:. 4fcW- -ft»" Loodsvaartuig 'Wega' len doop en te water Burgemeester opent boekenweekavond Hoofdklasse Ubre één dag Groothandelsmarkt groenten en fruit wordt goedkoper Rotterdam in Vakantie-waar, wat? den vreemde Beatfestivals in Hillegersberg me pagina 4 - vrijdag 8 maart 1868 (Van een onzer verslaggeefster#) ROTTERDAM, donderdag. De voorjaar#- en zomercollectie 1968 van modemagazijn Modela op de Lijnbaan heeft een tien verdiend. Ze heeft na melijk alles met mode te maken, maar ook met vrouwelijkheid. Jeugd en frisheid. Bovendien zijn de op zich exclusieve modellen stuk voor stuk draagbaar. Toch zullen veel Jonge en niet meer zo Jonge vrouwen, die in de komende maanden uit deze collectie hun keus maken, menig oog naar zich toe trekken; Japonnen, mantels en complets hebben namelijk net dal ex tra vleugje elegance, dat alleen de pure modeontwerper erin kan leggen. Veel modellen zijn uit Frankrijk en Zwitserland afkomstig, Voor het eerst dit jaar verkoopt Modda ook ontwer pen van de Nederlandse fabrikanten Ralph en Braasch. De verwerkte stoffen zijn prachtig; hoofdzakelijk zuiver wol in verschil lende souplesse#, en ook ChaneMweed met zijde en Shantung-Courtellc. Al leen voor specifieke vakanttekledintf Is een kunststof gebruikt, o.a. dlolcn. De voornaamste kleuren zijn rood, w|t en blauw dit zijn de kleuren die Parijs voor 196B voorschrijft en don het liefst in één model gecombi neerd. En verder bruin met room kleur. Een niet onbelangrijke bijrol spelen de kleuren oranje (In combina tie met bruin) en cerlse-rood. Erg mooi was een Frans complet bestaande uit wijde mantel (de mo dellen van de mantels zijn allemaal rvogaJruim) in 'n va>je nood-wit-biau- wu ruit met daarbij een wit jurkje dm van voren rood-wit-blauwe verticale strepen heeft en lang# de zoom wor den deze strepen In horizontaio lijn herhaald, Hierdoor ontstaat onderaan middenvoor dezelfde ruit als van de mantel. In dc collectie zitten veel ontwerpen van Loui# Ferraud. Hij laat In zijn complet# en tailleurs veelal dezelfde voor het oog eenvoudige, maar ge raffineerde o< ja^on doorlopen. belijning in mantel eis -fi.T lui-K- ue lange zomcravondtollctten heb ben niet meer het Amerikaanse ge schitter. Wel zijn kraaltjes en glitter- steentjes al# garnering gebruikt maar .dan alleen op een qua gebruikte stof eenvoudige japon. *i «i SÜ •!W? ,t..d ROTTERDAM, vrlldag De voet balwedstrijd CVVNeptunue In de eerste klasse ven de amateur# begint zondagmiddag niet zoals gebruike lijk om twee uur, maar om kwart voor twee. Op zaterdag 9 maart komt het Rot terdams Esperanto komitee bijeen te 20.00 uur In de zaai van het gemeente archief aan de Mathenesierlaan 315. Er zal een lezing In Esperanto over Texel worden gehouden. ui;\ (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Vin het veelzijdige Ttrlank» werden deze moderne overgor- dljnstoffen geweven... en het resultaat Is een openbaring en een lust voor 'toog! Moderne overgordljnttoffen, van Terlenka, In drie uitvoe ringen, uit de series van 12 tot 13 gulden, stoffen, die glad «n soepel hangen, makkelijk te wsuen zijn, In wel 12 kleuren. Morgen zoekt U ze uit, Unl Terlenka, of in Ramé streep of Jacquard geweven, door elkaar per meter voor nog gién zeven gulden. modern» overgord IJ it stoffer» kleuren 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka overgordijn stoffen, In unl, jacquard of Flami, 120 cm breed, per meter voor «Mn «ef. *f ssÜrlft. Met. iAOVEli'I ÊNTfE Morgen Is T de dag var> de luxe paraplulcs, de verfijnde, hyper moderne pencilparaplules, die een lust zijn voor 'toog. En als we U nu vertellen dat 16.90 een normale prijs voor zo'n stukje luxe... dan is morgen d e prijs voor U een d ubbele ver rassing. Damesparaplulei, met leder- vinyl knop, In rand- en fantasle- bloemendesJlns, 100% Nylon bespanning, goudkleurig mon tuur en dubbele baleinen, een kwaliteltsparaplule, voor nog géén tientje. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag Toen scheidsrechter Dorpmans op 21 ja nuari een einde maakte aan het schimmenspel in het Olympisch Sta dion en er een nieuwe datum vastgesteld moest worden voor het top- duel in de eredivisie realiseerden enkele Feijenoorders zich, dat zij er alleen maar bij gebaat zouden zijn als de wedstrijd op de lange baan geschoven zou worden, „We staan nu drie punten voor," redeneerden zij. „Over een paar weken zijn het er misschien vijf Het zijn er teen v(jf geworden, wel vier. Feijenoord heeft du# sinds die histo rische 21e Januari een punt winst gemaakt, een belangrijk punt, want ondertus sen heeft men ook weer vijf competitieronden meer achter de ruj?. In het slechtste geval heeft Feijenoord zondagmiddag om kwart voor vier nog altijd een voorsprong van twee punten en dat moet toch wel een geruststellende gedachte voor de «pelers zijn. BIJ een nederlaag is er nog niets verloren. Voor Ajax ligt dal heel anders. Een gelijkspel zou al een catastrofe ïijn voor de Amsterdam mer#, die de Inkomsten van de Euro pa-cupwedstrijden zo moeilijk kunnen mlsnen. Hoewel de wedstrijd op 21 januari niet langer dan een half uur hecfi ge duurd en tie mist bijna ondoordring baar was, heeft Fclienoords trainer Ben Poeiers op dje middag toch een unntal dingen kunnen waarnemen, waarmee hi) nu zijn voordeel kan Zijn verwachting dat Ajax minstens twee man achter zou houden om dc razendsnelle! Kindvall in toom te hou den kwam niet uit, Ajax speelde die middag „va banque", Pronk vervulde meer de rol vnn knnthalf dan van tweede stopper en Henk Groot was vaak de vijfde aanvaller. Ajax nam daarmee grote risico's, wat o.a. bleek uit het doelpunt van Samardzic, dat op heel simpele wil ze tot stand kwam. Een pa#s van Geels in de vr|Je ruimte, een ren van Samard- zlc en pats een doelpunt. Ajax trok er zich weinig uan aan- De zelfbewuste Amsterdammers gingen kennelijk uit van het principe: ,,Als Feijenoord twee doelpunten maakt, dan maken wij er tlrie". Hot heeft Ben Peepers te denken gegeven. Hij zal er waarschijnlijk zijn taktiek om wilzigen. Op 21 Januari Meld WJ Wlm Jannen ver terug en liet htj Ruud Geel# voor de voeten van Henk Groot lopen. „Laat Ajax maar komen, dan kunnen wij met snelle te genstoten onze slag slaan", was zijn uitgangspunt. Achteraf bezien bleek die toxtdek toch Met juist. Peeters Is tot de conclusie gekomen dat het ge vaarlijk 1# om de Ajax-wal# op gang te laten komen. Al# die eenmaal aan het rollen is. 1$ het moeililk om hem weer tot stilstand te brengon. T-TOE Feyervoord dUmu] iut probe* 11 ren ora Ajax op te vangen, maakt Feeter# uiteraard niet bekend. Wel licht grijpt hU naar hel voorbeeld van Borusata Mttochengladbaeh naar een straffe mandekking, een an dere mogelijkheid ia dat hjj FeUenoord i1)d normale, aanvallende spel zal laten spelen. In het eerste geval rijst de vraag of Feijenoord de juiste spelers heeft voor een dergelijke strijdwijze. Zullen Haak cn Romeljn In staat zt)n om hun man uit te schakelen en bezitten Sa- rmuxidc. GeeOe en MouRin voldoende verantwoordelijkheidsgevoel en fyale ke krocht om het defensieve deel van hun taak tc volbrengen? Het lijkt on waarschijnlijk. Uiteraard heeft Ajax' trotner Rinus Mlchels ook lering getrokken uit de mini-wedstrijd die de ploegen op 21 januari tegen elkaar hebben gespeeld. Als Somardzlc als rechtsbuiten wordt opgesteld dat li nog niet zeker dan zal hij waarschijnlijk niet Wlm Suurblcr tegenover zich krijgen, met wie hij toen kon doen wat h|] wilde. Tegen Twente stond Van Dulvenbode bij Ajax weer op de linksbackplants en dot zal zondag ook wel zo zUn. Moulljn krijgt dun te maken met Suurblcr en dat kan hel gezicht van de wedstrlRi eveneens veranderen. Op 21 januari heeft Moulljn bijna geen bol aangeraakt. Dat kwam niet alleen door de bewaking van Huls- hoff, mnnr meer nog door het gebrek aan steun. Geel# en Jansen waren bijna nooit in dc buurt van Mouliin te vinden. Moulljn voelt zichzelf op het ogenblik ln vorm en van die kent zal er dan ook ditmaal aanzienlijk meer gevnur dreigen dan de laatste keer. Al met al zijn er voldoende redenen om te veronderstellen dal het zondag wel een# een heel andere wedstrijd kan worden dan op 21 januari toen Ajax volgens velen al# morele over winnaar van het veld stapte. Hel elftal van Feijenoord wordt vanavond samengesteld. Dan zal be keken worden of Israel kan spelen. Deze heeft HOR sleed# last van zlin liesblessure, maar hij verwacht wel zondag te kunnen meedoen, De Feijenoorders trekken zich za terdagmiddag in hel KNVB-centrum ln Zeist terug om zich ln alle rust op de wedstrijd voor tc bereiden. IN Rotterdam hebben de voetbal liefhebber* zondagmiddag de keu* tussen KpurlaI)\VS en twee wed strijden ln de eerste klasse van de amateur*: CVV—Neptunu# en De Mus- ichen—EDOII. B|J Sparta, dat de der de plaat# nor kan bereiken, la Joop Langhorst nu de twaalfde man gewor den. Jan van der Veen heeft «Un plaul* ln de mlddeniinie terug. SVV hoopt in de uitwedstrijd legen Heracles weer de beschikking to heb ben over Hans Hazobroek, mnnr ach ter de tinmen van Van Leeuwen en Vorstenbos stam een vraagteken. Zij hebben griep. Dameiparaplme met ledervlnyl knop Morgenvroeg om 9 uur begint da varkoop van deze hoogst- elegante en beeldschone dimes- piraplulst, ln vele kleuren en charmante dessins, vooi In diergaarde BliJdorp werd gis termiddag de vlag gehesen op het in aanbouw zij'nde apenhuis annex nachtdierenhuis, dat het hoogste punt bereikte. Blijdorps directeur dr. A. C. V. van Bemmel hield een kort toe spraakje, waarin hij eraan her innerde, dat de diergaarde al jarenlang uitziet naar dit nieuwe apenhuis, Het is de eerste grote nieuwbouw sinds een groot aan tal jaren. Vorig Jaar september sloeg burgemeester Thomassen er de eerste paal voor, Zoals be kend werd de grondslag voor dit gebouw gelegd door de vereni ging vrienden van Blijdorp, die 40.000,— bijeenbracht. GMi ul. of thrift, bert Op dc kruising van de Stadhou- dersweg en de Statenweg zijn gisteren acht kratten met lege flJessen van een vrachtauto gevallen. De glasscherven op het wegdek bezorgden het verkeer een vertraging van ongeveer een half uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Bij de werf van A. Vuyk en Zonen's scheepswerven N.V. En Capelle a.d. IJssel zal donderdagmiddag 14 maart a.s. hel loodsvaartuig „Wega" worden gedoopt en towatergeloten. De2e plechtigheid zal worden verricht door mevrouw A. M. J, Drijfhout van Hoofl-Laman Trip, echtgenote van Schout-bij-nacht J. F. Drijfhout van Hooft, directeur-generaal van het loodswezen. Bij de tewaterlating zul len diverse autoriteiten uit marine- en schecpvnartkringen aanwezig zijn. De „Wega" is het zusterschip van het op 28 december vorig jaar bij de firma Pot in Bolnes tewatergelaten loodsvaartuig „Capella", De beide loodavaartuigen zullen ln de toekomst worden ingezet voor de beloodslng van schepen bij het oostgat de noordelijke toegang tot de Wegter- schelde. Met de uitbreiding wordt de beloodsingscapacitelt van deze kruis post verdubbeld. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag De afde ling Rotterdam van de Nederlandse boekverkopersbond heeft dit Jaar weer enige activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de boekenweek (30 maart6 april). De grote boekenweekavond wordt dit jaar gehouden ln de Doelen (klei ne zaal) op vrijdag 5 april. Burge meester Thomassen zal deze avond openen. Het programma vermeldt een optreden van dc Griekse actrice Afrpa- s:a Papathanaesiou. Zij zal in he* nieuw Grieks fragmenten opvoeren uit Elek tra van Sofokles en Epltaphios van de Griekse dichter Janis Ritsos die sinds 21 april 19fl7 de gevangene van het huidige Griekse bewind Is. Aan het bal na afloop werken mee The Harbour Jazzband, het Delftsche -.-u'enf.-'n Sw-'.-it Quartet en de Griekse dansgroep Pegasus. Voor de leerlingen van de middel bare scholen zal op maandagmiddag 1 april in de Doelen (kleine zaal) even eens Aspasia Papathansassiou optre den met hetzelfde programma, ultge- bir-vi met enkele fragmenten uit Anti gone. (Van een onzer verslaggever*) ROTTERDAM, vrijdag. De twee kandidaten voor het kampioenschap van Rotterdam in de hoofdklasse Ubre hebben donderdagavond toen het toernooi bU Het Noorden werd voort gezet, dat er maar weinig voor nodig is om een mooie ksuis op het behalen van de titel fe verkleinen of zelf# te laten verdwijnen. GravendUk, nog steeds ongeslagen toen hij begon, leed een gevoelige nederlaag tegen Gonlag terwijl Everwijn. die fei'-elijk al stevig ln de exlraklasse stond, het onderspit moest delven tegen een speler uit de achterhoede. Het waren verrassingen, waarop geen van de kopmannen had den gerekend. De pres'atle, die Gonlag leverde, wsuj buitengewoon mooi. HIJ draaide de kopman een serie van 112 en even daarna een beurt van o< vt*ar de neus. waardoor Gravendijk uit zijn evenwich raakte en verloor. Heel sterk werd er, uitgezonderd dan de partij van Gonlag. was er niet, doch spanning was er genoeg. Vooral voor het duel tussen Everwijn en Gonlag had de belangstelling, want zou laatstgenoemde op de late avond de stunt herhalen, waarmee hij was begonnen, dan zou Ever wijn volko men uitgeschakeld zijn. Deze kon zijn gevaarlijke tegenstander de baas blij ven. al werd de zege moeizaam be vochten. De partijen tegen Wassenaar en Qomen g.ngen voor Horyon verlo ren, zoda deze deelnemer na zes ron den nog geen enkel matchpunt heeft. Zijn algemeen moyenne is onder de limiet gekomen en het ziet er naar uit. dat hij moet degraderen. Dat ls des te verwonderlijker, omdat Horyon uit de voOrwedstriidOn kwam rrtet het hoog ste gemiddelde van alle finalisten. Volgende week woensdag worden de laatste partijen gespeeld. De be langrijkste daarvan is die tussen Everwijn en Gravendijk. Wint laatst genoemde, dan is hij kampioen. Ver liest hij daarentegen, dan komt Ever wijn wat punten betreft gelijk met Gravendijk, doch dan beslist het alge meen moyenne en dat Ls van Everwijn hoger. Da resultaten: (ADVERTENTIE} I ADVERTENTIE) IRADIATEUREN EN 11NTERCOOLERS I ZEGWAARDSTRAAT 13-14 I TELEFOON OIO- 1 261891*288304 I ROTTERDAM I PR1VE: 1B5410 Kamgaren- Trevira 55/45 jongenscostuums "Let op het rode etiket." In twaalf verschillende dessins, geruit en effen. Wasbgar en kfeukherstellend. Maat 104 59f, Na zes ronden ls de stand: 1. GravendUk to 1346 136 71 9-74 2. Everwij it 8 1449 134 118 1G81 3. Gonlag 8 1 425 1 40 112 10.17 4 Oomen 8 1383 157 M 8,66 S. Waasenaar 8 1213 149 86 6.14 «.Verkijk 4 1 234 173 43 7.13 7. Dlerlick 4 1270 170 81 7.04 8. Horyon 0 107S l«l 43 8.78 (Van een onzer vers (Afgeven) ROTTERDAM, vrijdag. De Btich- tfngskoBten van de groothandelsmarkt voor groenten en (ruit ln de Spaaxue- polder sullen twee miljoen lulden minder bedragen dan aanvankelijk was geraamd. De koeten worden no bijna 13 miljoen gulden. Dat deelt mede het college van b. en w. aan de gemeenteraad ln ean voor stel om het tot dusverre verstrekte krediet vaai bijna zeven miljoen gul den. te versterken met 5,7 miljoer gulden. ROTTERDAM, vrijdag, De Ka mer van Koophandel heeft gisteren a la hu ar mening uitgesproken, dat het plan van dc gemeente-Rotterdam om in het Zuiderpark een sport- en ten toonstellingsgebouw te ttlchten. moet worden toegejuicht. Temeer omdat het reeds ln 1970 klaar zal zijn omdat er mogelijkheden zlja.tot ultbretding ven het tentoon#lelllng#ged«eUe t ven 12.000, vla 10.000 tot 20.000 vierkante meter. V]N het zo juist vertchenen officieel adresboek van hotels, motels en restau rants in Nederland (een prxxhikt van tirtgaven-bureau Jac. G, Las- schutl) heb Ik onmWdeUÜk ge zocht naar de in Rotterdam ge vestigde etablissementen op dit gebied. De gebruiker van deze gids moet tot de conclusie komen, dat het in Rotter dam op het gebied van hotel# en re*~ taurnnts droevig is gesteld. Ik tal er 34. Dat 1# niet veel vóór de grootste haven ter wereld. Dan is de situatie in Amsterdam met 09 hotels e-d. heel wat Kunstiger. Wie echter de moeite neemt het Rotterdamse telefoonboek te raadple gen telt bijna negentig vermeldingen alleen al onder het kopje ..hotela". Bij mij lijst nu de vraag hoe officieel (s nu eigenlijk dit officieel adresboek? Het antwoord ls min of meer te vinden op pagina 4. Daar staal: „Dc adressen en Ofaevtns van het merendeel der Nederlandse hotels, motels en restaurants zijn (n dit of ficiële adresboek vermeld, toaarbU icordt aangetekend dat de goed# tot reer goede bedryven in de gelegen heid ;(ln gestel a rnct ee» fotovakje te worden opgenomen". Achterin dc gids vindt de gebruiker 49 namen van Rotterdamse hotels en restaurants. Hiervan zijn er 34 opge nomen ln de doorlopende alfabetische lijst met fotovakles. Een rekensomme tje leert dat derhalve vijftien hotels e.d. niet of de goede of zeer goede kunnen worden gerekend of dat ls ook mogelijk de directies van deze vijftien hebben geen gebruik gemankt van de gelegenheid zich met fotovakje te laten vermelden. Vermaarde Rotterdamse etablisse menten als Bellerue, 't Brouwershuls, Coq d'or, Holbein, Old Dutch en Cha let Suisse vindt men ln deze gids al leen vermeld ln de grote grauwe Hls' achterin. Ze komen niet voor ln de pa rade lijst (het overgrote deel van de gids) met de fotovakjes. Kunnen genoemde hotels en restau rants derhalve niet worden gerang schikt onder de goede tot zeer goede? Of hebben deze restaurateurs om wel ke reden dan ook geen gebruik ge maakt van de vermelding met foto- vakje? En wat er aan de hand Is met de hotels en restaurants die helemaal niet ln deze gids zijn vermeld ls een noK groter raadsel. Nog meer vraagtekens rijzen er u|s Ik een begeleidend schrijven lees: „Deze 236 pagina's tellende gids in zakformaat ls een goede handleiding voor culinaire fijnproevers en hen die een goed hotel welen te waarderen. Al# regel zijn alleen die bedrijven op genomen die do toets der kritiek kun nen doorstaan. Van elk hotel is een duidelijke omschrijving en foto opge nomen Uit het voorgaande blUkt dat dit laatste pertinent onjuist is. In Maas-mondig, tijdschrift van de raad voor het maatschappelijk weliUn te Rotterdam, trof Ik de volgende door de heep L- W. Schmidt, chef van het voorlichtingsbureau voor de bur gerij Open Boek, op schrift gestelde Oostenrijkse ervaring: „Ifc wil een telegram naar Rotter- - dam verzenden", fk zat ver van huis, ergens in Oostenrijk, met een spoedei send geuat, waarvoor een schriftelijk antwoord nodig u>as. Vandaar dat tele gram. Het postkantoor ln dat lieve dorp was niet groter dan een flinke kamer en had twee loketten. En tot de jongedame achter een van die loketten ze» ik dus; „Ik wil een telegram naar Rotterdam verzenden". Ze tikte tnet een potlood op haar lessenaar, glim lachte en vroeg; „Is daar een tele graafkantoor?" Ik "erborg mijn verbazing over» haar geo;.rafisch# kennis 20 goed mo gelijk, begrijpend dat ik m#t enige tact te werk diende te gaan, „Natuurtyk is daar een telegraaf kantoor. Rotterdam is de grootste ha ven van de wereld". Ze keek me wazig aan. „Weet tt dat u>el reker?" „Jn, ik weet het zeker". Het maakte niet veel Indruk op haar. Rotterdam, dat stond wel VOSt, zei haar hoegenaamd niets. Erger, ze had er nog nooit van gehoord. Terwijl ze met een routine-beweging een dik boek uit een kastje trok, gwierven myn blikken gejaagd door het vertrek, hopend een proefpersoon te vinden die mtfrt verklaring zou bevestigen, Moar er was niemand. Er hingen «ett poer afjiches van Wenen, Rome Bap- reuth en een telegram naar sen van die steden :ou dan ook zeker geen 1 gyldanjtljg'ngpennoat IOTTeRD RonesDAM ROTTERDAM HOOGVUET LEIDEN ARNHEM i |*ü*(WMlaan btSloaWvwR WtiMCrvlitaé* i Karl* HoesHraal MMni 1 KdMidr. i WinWc*nlrwn HooflUrost Wink»U«)trw* UatvaU j Haor1*nun«r»troOf WHlaa* Wlnkaleanlrui* fNtlthuf morgenochtend 9 uur begint de verkoop gesn telefónliche of schriftelijke orden. Het maatschappelijk advlea- en in- lichingenbureau houdt tol 18 maart' in de hal van het Centraal Station voorlichtingsdagen over de mogelijk heden van vagantlebesteding ln net buitenland. Het gaat vooral om zoge naamde werkvakanties: internationale werkkampen, kinderkampen, helpen ln een gezin enz. Het Mal-bureau ls geopend van 13.00 tot 21.00 uur en za terdags van 9.00 tot 13.00 uur. moeilijkheden opleveren. Maar wat had ik daaraan? Ik loerde weer door het loket. Het meisje bladerde nog steeds in het dikke boek, nu naar het m(j voorkwam. bU de R. Hdar potlood Uep langs de kolommen mei pfeotsna- Toen zag Ik haar gezicht verhelde ren. Ze knikte voldaan,,LT heeft ge lijk. Rotterdam heeft inderdaad een t e leg raafkantoor*'. „Dat heb ik toch gezegd". „De mensen zeggen wel ten» neer wat". )rMaar het is een grote havenstad". Ze zuchtte. Ik kreeg oneen# het gevoel dat ik haar irriteerde. En ik dacht aan ml" stadgenoten, die met dc borst voortti. lopen omdat Rotterdam de grocttte haven van de wereld ls en aan de heer Poethuma, die van een tweede Maas vlakte droomt, en ik dacht; In Oosten rijk kunnen ze wat hun lokaie trots betre/t een mooie dreun op hun hoofd krijgen. Toegegeven, het was een pe tieterig dorp en ik zou me kunnen voorstellen dat ik vit Rotterdam een telegram naar dat dorp moest verstu ren en dat de Juffrouw aan de Cool- tingel aan me zou vragen: J» daar een telegraafkantoor?" Zo te alles betrekkelijk, vrienden. Maar het zat me wel even hoog. (Van ecu onaer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Ten bate van de Adrlanuticfatlng sollen op 16 en 22 maart In Hillegersberg twee beatfestivals worden fehondea. Op zaterdag 16 maart zal aan de Welssenbruchlaan een openluchtfes tijn worden gehouden. Dc gecontrac teerde orkesten zullen optreden in twee verhuiswagens. In de grote zaal van Lommerdijli zal vrijdag 22 maart een vijftal orkes ten optreden, waaronder The Golden Earrings en The Run Aways. i "WELNEE- B1U AUTO CENTS R J •GAAN ze ER VAN UITjJ DAT GE NET ZO J GEMAKKELIJK UIT HUN SHOWROOM •MOET KUNNEN STAPPEN: I ALS UE ER •BINNENGEWANDELD BENTJ EN OOK 'N PROEFRIT J VERPLICHT BIJ l AUTOCHNTER TOT NIETSu X automobielbedrijf CtTkOlH HOOFDAOINT VOOB 01* HUL ROTTtROAM IN OMfTRWI" DïMMOnRMTH, TtUnW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1