Uit de brand..., maar nu begint de ellende pas goed ROTTERDAM' H. Spanjersberg: met klas naar gemeenteraad Xerxes hoopt op versterking voor volgend seizoen ie is best te voetballer? sgsj ROTTERDAM RIJNMOND Opgeknapt Tariefsverhoging j 'Kruimnger Gors' j gehandhaafd Bejaarde struikelt van Sladhuisstoep Titelkandidaten voor zware taak NIEUW CLUBGEBOUW VOOR DRL 'Aqua-Terra' houdt voorlichtingsavond Esrrrm ROTTERDAM, za- terdag De belang, rijkste gegadigden voor de korfbalt Rel staan morgen voor een zware opgave. Westerkwartier moet op hezoek bij Lulo. Kohda irekt naar Roordahuizcn om tegen Sianfries aan te treden en Ons Eibernest ontmoet Deetos. Blauw Wit is vriD WIJZIGING TARIEVEN AARDGAS VOOR SOMMIGE VERBRUIKERS jr Franse toer Gezin BOEKENFONDS VOORTGEZET ONDERWIJS pa|gBa 4 - jafcerdag 9 maart 1968 (Van een onzer verslaggevers) Nadat afgelopen zondag een buurhuis van twee verdiepingen door hrand volledig werd verwoest, begint in de Transvaaktraat voor een gaar andere gezinnen de ellende pas goed. Niet alleen beknibbelen de verzekeringsmaatschappijen onmiddellijk op de uitkering, maar de ft(Jna onoverkoombare chaos door water-, brand- en rookschade in bun huizen geven deze gezinnen het gevoel „dat ze zonder meer in de steek worden gelaten". nen en nu zeggen /c bewijs maar dat jc de polls hebt verhoogd" Hi) is een week thui» gebleven om le helpen met opruimen. Het Is nog de vraag of hu ziin weekloon krilgt Met deze uitlating kenschetst de 53-jarige elektrisch lasser Jo hannes Gregorius Coolen de si tuatie. Hij staat in de slaapka mer van zijn woning tot zijn knieën in de rommel berustend naar zijn vrouw en oudste doch ter Ria te kijken, die trachten enige ordening te brengen in de berg half verbrande kleren, meubels, foto's, dekens, en alles wat eens een ordelijke inventa ris uitmaakt, Boven hun hoofd welen deze men sen een verbrande solder waar een twintigjarige dochter haar bed ais een hoopje as terugvond cn verder diets. Ze wonen bi| hun oudste dochter- ljun eigen huis Is nu een soort pak huis geworden waar het bluswater de plafonds dusdanig heeft verzwakt dat deze ieder moment naar beneden kunnen komen. Dc grootste zoig van Coolen is de ijitkerlng van de verzekering- hi| laat een brief zien waarin een be drag van nauwelijks 1800 gulden is toegezegd. Hij zegt: „Ik heb de polis yoor de brand verhoogd, maar de lo per van de maatschappij Is verdwc- Mevrouw Coolen „We woonden hier net een jaar. We hadden alles eindelijk opgeknapt en ingericht en nu dit". Oudste dochter Ria veruit terwijl ze doorweekte foto's ver scheurt' „De buurt is wel behulp zaam geweest Ik weet niet of het waa^ls maar Ik hoorde juist dot re geld willen ophalen voor de getrof fen gezinnen". Zij zijn niet de enigen die spoedig hun huis moeten verlaten, omdat de waterschade naderhand te groot bleek te zl|n Mevrouw J. Laproi die onder de twee uitgebrande verdiepingen woont, is reeds vertrokken. Boven de familie Coolen woont het gezin van de heer M van Dongen. Ook hier wordt opgeruimd, maar ze wil len niet meer over cie brand spreken „Zegt u maar dat we alles vergoed krijgen van de verzekering" Beneden op strBat zegt iemand „Ze zijn zeker bang voor de verze kering" De twee gezinnen (De Bruin en Lugtenburg) die op het laatste nip pertje uit hun brundendc woningen konden komen, kregen inmiddels een nieuw huls toegewezen. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, saterdag. Het ooilege van b, en w. acht geen termen aanwegig om de tariefsverhoging voor Vergunningen voor het recreatiecen trum „Krulnlnger Gors" met twaalf procent te veranderen. Dit wordt meegedeeld aan de raad naar aanlei ding van schriftelijke vragen van het PSF-raadaUd, de heer C, OoaterwtJk, De tariefsverhoging Komt tot stand op instigatie van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Het is namelijk de bedoeling om, nu het centrum een ze kere consolidatie heeft bereikt, tot een sluitende exploitatie te komen ROTTERDAM, vrijdag. De 78- Jarige L. G. Schippers In misgestapt en gestruikeld toen hij van ecu stoepje op het Stadhuisplein slapte. Met een pijnlijke rechterheup en beenklachten werd hU naar het Dükzlgtzlekenhuis gebracht. De 03-Jarige meviouw H Hoorn Stamp is gisteren met een gebroken linkerdij heen naar het Dijkzigt/ickcn- huls gebrecivt, nadat zij Ln de Hoorn- brekerstraat was uitgegleden over een stuk giond/cll Met een heupfractuur is de 73-Jari- ge mevrouw A. A, Boer-De Boo in het DiJkxIfftxirkenhuU opgenomen, Nadat zfj Uit ecu bus van de RL'T was ge stapt, struikelde »ij over een flets op het trottoir en vlei, (Van een onzer verslag#;veis) ROTTERDAM, zaterdag Dc, aquarium- en terrarium vereniging „Aqua-Terra" organiseert op vnjdag 22 maart in zaal Onéslmus aan de Gashouderstraat oen (gratis) voorlich tingsavond voor aquarium liefhebbers Alle aquariumhouders /tjn op deze avond van harte welkom Er zal ge sproken worden door een deskuawkge op dit terrein, de heer A. F. Vesiers Er zullen ook kleurendia's vertoond worden. (Van onze korfbalmedewerker) Door <te nederlaag van Het Zuiden heeft in 1 B Die Hsfhe beslag gelegd op de eer ste plaat» Het Zuiden krijgt morgen be- zoek van Sperwers, dat er vorige week ln geslaagd ia Spangen een gelijkspel af te dwingen Overigen# i» Spangen nog niet veilig Het moet nu op bezoek bij BEP, dnt eerder in de Spaanse Polder met 4—3 zege vierde Het zal voor de Rotterdammers heel moeliilk worden ln Ptirmerend te win nen Die Haghe krijgt het bil het Arar'-- damse Swift ook niet gemakkelijk r vermoedelijk zullen de Hagebaars toch wal aan het angste eind trekken Het ziet er naar uit dat Zuiderkwartier tie titet van de eerste klasse zal behalen vóór De Algemene en KNS Rozenburg zal wel niet togen KNS opgewassen zijn en bet is niet waarschijnlijk dot OSCR winst zal behalen uit het duel tegen de Algemene (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De ta rieven voor Sommige aardgasverbrui kers zullen enigszins gewijzigd wor den, Het college van b. en w. heeft een voorstel In die richting san de ge meenteraad gedaan. Op het ogenblik wordt bij blok ver warming, waar jaarlijks meer dart 20 000 kubieke meter aardgas wordt afgenomen, een vastrecht van ƒ150 betaald en zeven cent per kubieke meter Aangezien de blok Ken steeds groter worden, woidt het vastrecht te bepalen op 12 gulden pei woning per jaar met een minimum van 150 per blok. De kubieke meterprijs blijft ze ven cent, met dien verstande dat over het seizoen I november 1867I no vember 1998 een reductie zal worden gegeven van 0,7 cent. Deze nieuwe re geling, die derhalve met terugwerken de kracht tot 1 november jl moet in gaan, zal de gemeente 7000 gulden meer opleveren Bovendien zal de Gas unie aan Rotterdam een reductie van 0,3 cent op de inkoopprijs toestaan. Ook de tarieven voor middelgrote nie-t-huishoudelijke verbruikers van aardgas (winkels, kantoren, scholen) worden gewijzigd. Thans zijn de tarie ven 150 vastrecht en een kubieke meterprijs van 7 cent. Het is de be* doeling dat kubieke meterprijs 7,75 cent wordt. Op het ogenblik geldt reeds een regeling dat dat bedrag voor de eerste 20 000 kubieke meter per jaar wordt betaald. Dit levert de gemeente per jaar 55.000 gulden op Deze regeling zou per 1 januari 1068 van kracht moeten worden. TARL GAAT OP 16 MAART de- fialtlef zijn eigen huls be trekken. Een eigen huls waaraan sinds januari '67 Is gebouwd, maar waarvoor het meer dan vijfentwintig jaar geleden reeds de financiële basis legde. We zijn zeker niet de rijkste amateur vereniging van Neder land, zoals een Jongeman me eens vroeg, maar we zijn altijd wel heei rijk aan initiatieven geweest. En als die jongeman misschien bedoelde of we ons, met dit nieu we clubgebouw de rijkste club van Nederland voelen, ja dan heeft hU wel gelijk," alduB voor zitter Henk Tuinman. De Rotterdamsche Leeuw ls or ganisatorisch, in zijn nu bijna 41-Jariff bestaan, altijd al een vooraanstaande ciub geweest. Een club die na, in de bovenste helft van de derde klasse, pas bezig is ook op het veld een plaavs te ver overen «aar zo'n club eigenljjk thuishoort. DRL was in dc oorlogsjaren en kort erna al actief met het orga niseren van de toen zo bekende „feeSi-ochtenden" in Colosseum- en Harmonielheatcr. Er kwam geld door ln kas en er omstond een binding tussen de club en de vele donateurs die zich bij hon derdtallen meldden Donateurs die ook de grote ruggesteun vormden toen DRL als een van de eerste clubs aan de toenmalige „Alkmaar-pool" deelnam en ook nu nog ls DRL een van de groot- k e pool-verenigingen van de KNVB-toto. En nu, na reeds enkele Jaren hier (samen met Belvédère, dal enige weken geleden zijn club huis opende) aan de Spinozaweg te zijn gehuisvest, gaat DRL een droom van jaren verwezenlijken. Een in alle opzichten fraai club huis, bestaande uit een bijzonder sfeervolle kantine, vier kleedlo kalen, met twaalf douches en een voorbeeldige accommodatie voor de scheidsrechters. Het kan haast niet mis lopen bU de opening, maar toch heeft DRL een grote zorg. Bij de offi ciële opening beeft men een stun- tje achter de hand dat echter pas goed kan slagen wanneer wet houder Langerak die opening verricht. Daarom hoopt men bij DRL dat de heer Langerak en Uiteraard niet alleen daarom weer spoedig hersteld zal zijn. ER zit dit jaar geen promotie meer in voor de in de vierde klasse van de KNVB uitkomende amateurs van Xerxes. De top wed- ,tnjd tegen het Dordtse RCD, waarin enkele oud-semi-profs van DFC spelen, ging zondag met 0—1 verloren en daardoor is de ach terstand van de zebra's nu vijf punten geworden, zij het dat zij een wedstrijd minder hebben gespeeld. Voorzitter Bram Quist geeft toe dat hij een beetje teleurgesteld is „Aan het begin van dit seizoen had den we de hoop meteen naar de der de klasse te kunnen doorstoten, tnaar dat is lelijk tegengevallen Voetballen in de vierde klasse valt niet mee Technisch steken we met kop en schouders boven alle andere clubs uit, maar ot)2e jonge ploeg is fysiek niet hard genoeg. We komen oen paar routiniers te kort In het komend seizoen hoopt Xerxes wel over die routiniers tc beschikken Er bestaat een kans dat Andries van Dnk, die nog altud aan Xerxes/DHC gebonden is, en de m het derde elftal van Sparta spelende Ad Verhoeven aan het einde van deze competitie overschrijving zullen viagen naar Xerxes Dat geldt ook voor Freek van der Lee. die nog steeds onder contract staat bij ADO er. nog enkele andere semi-profs dae vroeger voor Xerxes hebben gespeeld „Als jullie toch wat lager gaan speten waarom komen jullie dan niet naar je oude club te rug", heeft Xerxes geïegd en dat schynt bi) de spelers wel weerklank te hebben gevonden Zeker is hun komst natuurlijk nog niet want het is net zoals Bram Quist zegt' „Als ze morgen bu een of andere semi- prof-club een contract van duizend gulden kunnen krijgen, dan pakken ze dat." Xerxes wtl die aantrekkingskracht weg blijven timmeren Vooial omdat men in het komend seizoen het nieu we complex aan de Bovendyk in ge bruik hoopt te kunnen nemen. De ingezaaide velden beginnen ai groen te worden en de volgende maand gaat men de eerste paal slaan voor hot nieuwe clubgebouw met kleedlo kalen Xerxes heeft nog altud een warm plekje in de harten van vele voet balliefhebbers. De wedstrijden op Laag Zestienhoven trekken dit sei zoen 1000 1500 toeschouwers en dat is heel wat voor een vierde klas- sei Xerxes Wil die aantrpkingskracht behouden. Dat zou zeker het geval zyn met spelers als Verhoeven. Van D,»k en Van der Lee DICK VAN DEN POLDER. BRAM QUIST beetje teleurgesteld TER gelegenheid van een jeugd- postzegeitentoonstelling die tn het Groothandelsgebouw wordt gehouden maakte deze oude postkoets een rit door de stad. De koets vervoerde speciaal voor de2e tentoonstelling vervaardig de le dag enveloppen. De post koets is eigendom van Van Gend Loos. V' J,.1,.t DOORDAT Rintts Israel in de strijd om de Pa rool-beker wat terrinn heeft moeten prijs geven, is Jan van Beveren, dc doelman van Sparta, weer tout van zijn concurrenten wegge lopen Zzjn naaste befa0er is nu doelman Ten Ruts van Hermes DVS, die een kleine voorsprong heeft genomen op Israel en Treytel. Ove fCtnd- vaü zakte nog verder terug, Hu bezet nu de der tiende plaats. Jan van Beveren Het klassement ziet er als volgt uit: I. Van Beveren Sparta7,44 (186 u»t 25), 2, Ruts (Hermes DVS) 7,39 (170 uit 23), 3/4, Israel (Feyenoord) en Treytel (Xerxes/DHC) 7y38 (resp.177 uit 24 en 192 uit 26); 5. Eykenbroek (Sparta) 7,33 (176 uit 24); 6. Jansen (Feyenoard) 7^0 (180 uit 25); 7, Kraay (Fe^en- oord) 7J4 (157 uit 22); 8. Rijke Hermes DVS) 7,08 (177 uit 25); 9. Moulijn (Feijenoord) 7,04 (162 uit 23); 10/11/12. J. Bonman (For- ttrna) 6,90 (181 uit 26), Hanegem (Xerxes/DHC) en Pteters Graaf land (Feijenoord) 6,96 (beiden 174 uit 25); 13. Kmdvall (Feijenoord) 6,91 (159 uit 23); 14. Van Leeuwen (SVV) 6,82 (150 uit 22); 15 Van JHorik (Fortuna) 6,80 (136 uit 20); 16. Ptfs (Sparta) 6,75 (162 uit 24); 17. Bosveld (Sparta) 6,72 (168 uit 25); 18. G. den Butter (Earcefstor) &£9 (174 uit 26); J9. Romeijn (Fe\jenoord) 6,68 (167 uit 25); 20. Ver denk (Sparta) 6,65 (153 uit 23). 'iu H. SPANJERSBERG (37), le raar aan de Rotterdamse ge meentelijke kweekschool, woon achtig te Ridderkerk heeft ver moedelijk een record aantal op merkelijke lessen op «Un naam staan. Naast hot vak geschiedenis geeft h(j lessen in cultuur- en maatschappUkennis, een vak waarin erg veel ruimte is voor excursies. Binnen het kader van dit vak heeft hij al twee keer met een klas van annstaande onderwijzers een niet zo onopvallend bezoek gebracht aan de gemeenteraad van Heerjan&dam Niet onopvallend, omdat toen de tamelijk kleine raadszaal de aanblik hood van een bus op vrijdagavond Op 26 maart gaat opnieuw een klas onder zijn leiding naar Heerjonsdam. 'a Morgens om negen uur worden de leerlingen ontvangen door hot college van B. en W, om te „ver gaderen" over problemen als ge meentelijke financiën, sport- en re creatie, ruimtelijke ordening en het H SPANJERSBERG: maatschappijleer raagstuk of aansluiting bij een grote agglomeratie als het Drechtstedenge- bied of Rijnmond gewenst is Deze keer zün het grotendeels afge studeerde onderwijskrachten uit de hoogste klos Het is volgens de heer Spanjersberg de bedoeling om via dit gespiek kennis te maken met de pio- blunen x an de kleine gemeente Vraagstukken als vuilnisemmers van plastic of metaal spreken aan. La ter speelt schaalvergroting een rol. In verband daarmee bezoekt de school ook de Rotterdamse gemeenteraad. Daar ls echter de benadering heel an ders. Men doet er nleta voor de beaOe- kers. De beioekers moren toekijken en daar is het mee afgelopen, aldus de Klddcrkerse leraar. Do kennismaking met Heerjansdam - het eerste contact werd gelegd op Initiatief van een leerling was daarentegen bemoedigender. Er werd koffie geschonken, er werd ©en raada- agenda verstrekt Op burgemeester J. Qrdolman is sinds zijn ambtsaanvaar ding nog nooit tevergeefs eon beroep gedaan uL het om vooi lichting ging De heer Spanjersbtrg, /.elf sterk po litiek geïnteresseerd vindt het belang rijk, dat de hoogste klassen van de kweekschool maatschappelijk en poli tica worden gemfoimceid „Het zyn allemaal staatsburgers. Als zU zich met met de politiek be moeien, bemoeit de politiek zich wel met hen Er valt niet aan te ontko men „Ik betracht zelf een grote mate van objectiviteit, maar ik zeg er altijd bij hoe ik er zelf tegenover sta. Zij kun nen dan relativeren. Zij weten wat voor een vent het zegt." Overigens kan politiek xn de kweek school zelf» leiden tot een bezoek aan Oost- en West Duitsland Bij zo'n be zoek bracht men bergen propaganda materiaal mee. Het bezoek aan Ooat-Duitsland le verde het inzicht op: het onderwijs is er zuiver vaktechnisch en didactisch gezien zeer acceptabel. Maar als je er een klein kind in stopt rolt er abso luut een klein cornmunistje uit, wat moreel en pedagogisch beschouwd na tuurlijk verwerpelijk is, aldus de heer Spanjersberg. Overigens kan men met maatschap pijleer ook nog wel heel andere kan ten uit. Men zal op Initiatief van een leerlinge bijvoorbeeld een toneelpro ject maken. Daarbij gaat men toneel zien en zo mogelijk een acteur of re gisseur binnen de school halen. Mevrouw Line Kamp-Kan zal op dinsda? 12 maart vooi abonnees van de suchling centrale discotheek de Doelen een lezing houden over het li teraire Franse chanson. Er zullen pla ten worden besproken, waarvan de tekst soms ook gedeeltelijk zal worden vertaald. De avond zal wat de dran ken betreft aan het onderwerp wor den aangepast. Tegen een redelijke prijs is een Bourgogne '64 beschik baar. De avond zal worden gegeven in de unieke Omgeving van de oude stadsherberg de Papegaay in het his torisch museum aan de Korte Hoog- stxaat. Door de lessen van de heer Span- jersberg loopt wél degelijk een Lijn. Basis van alle gespreksstof is het kleinste onderdeel van de maatschap pij: het gezin, In dat verband wordt over seksualiteit openJdjk gedascus- sieerd. Gaandeweg komt men terecht bij ingewikkelde maatsdiappuvor- men, zoals de EEG. Spanjersberg; „Bezoeken, werkwe ken. projecten, tentoonstellingen en sprekers zijn onmisbaar voor de vor ming van de leerling. Wij zoeken daarom de mensen of levensvormen in de samenleving op of we halen de mensen binnen de achooL" (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, za.erdag. B en w. willen een boekenfonds voor hei geineeruelyk vooitgjzet onderwys bi stellen per 1 augustus 1968. Op dtxe da.um treedt de Wet op het voortgezet onderwijs (Mammoetwet) ln werking en deze wet maakt een einde aan de gratisverstrekking van boeken *n lees middelen. B. en w. van Rotterdam willen on der het boekenfonds leermiddelen zoals flora's, woordenboeken en atlas sen ,a e.i Vcute.x Boeken die korter dan tenminste v.er acn eteenvolgende cursusjaren zullen worden gebruikt, moeten vol gens het college ook niet onder hei fonds vallen. Hei college stelt voor een jaarlijkse huurprijs te berekenen gelyk aan der tig percent van de aanscnafftngswaar- de van de boeken. Het fonds 2al ln enige Jaren worden opgebouwd. Met ingang van 1 augus tus a.s. kunnen alleen teerlingen van de eerste leerjaren deelnemen^ Op 1 augustus 1969 die van de eerste en tweede leerjaren, enzovoorts. De kos ten van de voor 19Ö8 aan te schaffen boeken schat het coüaae op f 277.000. De huidige regeling blijfit als over gangsmaatregel bestaan. Ter motivering van hun voorstel zeggen b, en w. o.m.. dat de aan schaf flngakoBien van boekan en leer middelen de ouders er niet van mogen weerhouden hun kinderen het meest geschikte onderwijs te doen volgen. De heer B. G. Gerritsen heeft het college van b. en w. om ontslag ge*, vraagd als genewheer hoofd van een afdeling bij het DU kzlgtzd ekenlmls- Het coDege heeft de raad voorgesteld het gevraagde ontslag eervol te verle nen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1