Deel KVP-jonger en naar Partij Radicalen Optreden van politie in kwestie-Johnson SCHADE VAN Pk MILJOEN NA BRAND PALTHE KUNSTNIER VOORLOPIG THUIS TOT UTRECHT BEPERKT anders dan andere Kinderen vinden in gracht babylijkje Meerderheid gelooft ideeën in KVP te kunnen realiseren Man na slip dodelijk onder auto bekneld AANHOUDINGEN IN VERSCHEIDENE GEMEENTEN constante kwaliteit Man in arrest verdacht van brandstichting in boerderij Studentenblad in beslag genomen DEEL FABRIEK VERWOEST Demonstratie tegen bewind Ian Smith in centrum Amsterdam pagina 4 - maandag H maart 1968 Vreugde tijdens het congres van KVP-jongeren, nadat een resolutie is aangenomen waarin men zich uitspreekt voor verdere samenwerking met de KVP. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. De in Utrecht op te richten Stichting Thuis Dialyse (STD), die zich ten doel stelt de behandeling van nierpatiënten met een kunstnier thuis mogelijk te maken, zal voor lopig een plaatselijk karakter dragen. Verdere ontwikkelingen op; dit gebied zullen worden bepaald door de ervaringen, die de Utrechtse stichting zal opdoen. Dit blUkt nlt een mededeling van de RtyltaunlvcrsUcU te Utrecht een der deelnemers In do stichting naar aanleiding van de vraten die atjn gereten, nadat vorige week be kend werd dat een 41-jartga man alt Zeist een kunstnierbehan deling als eerste tn Nederland thuis zelf standig toepast. De te vormen stichting ral nauw sa menwerken mot do In 1987 opge richte Nier Stichting Nederland (NSN), die landelijk de behandeling van chronische nierpntiënten bevor dert, onder meer door het verlenen van financiële steun bij de vorming van nieuwe kunstnlercentra en we tenschappelijk werk op dit gebied. De Stichting thuisdlalyse wil de aan schaf van apparatuur en andere be nodigdheden regelen en deze aan de patiënt ter beschikking stellen. De stichting draagt zorg voor regelma tige voorziening van medicamenten en controle van de apparatuur. De Installatiekosten per patiënt be dragen op dit moment 25.000 tot ulden. 30.000 guic De regelmatig terug kerende kosten per dialyse vormen echter op den duur een beduidend hoger bedrag, dan nodig ls voor de aanschaf van de apparatuur. Zoals we vorige week reeds meldden, is? de kans groot dat deze kosten voor lopig door de ziekenfondsen zuilen worden gedragen. Een definitieve regeling zal mogelijk zijn na verwerking van het rapport van de commissie onder leiding van prof. Jhr. dr. J. de Graeff, die enke le maanden geledon door staatsse cretaris dr. R. J. H. Kruislnga van sociale zaken en volksgezondheid is geïnstalleerd. De Utrechtse universiteit wijst er op. dat voor thulsbehandelingen alleen die patiënten in aanmerking komen die een goede instelling hiertoe be zitten en van wie de echtgenoot, of echtgenote eveneens over deze ei genschappen beschikt. In de woning van de patiënt moeten verschillende technische voorzieningen kunnen worden getroffen. In de Utrechtse stichting ln oprichting zullen de universiteit, het acade misch ziekenhuis en kruisverenigin gen samenwerken. Het bestuur wordt gevormd door mi\ J, H. des Tombes, curator van de Rijksuniversiteit te Utrecht, prof. R. Homstra. hoogleraar in de sociale geneeskunde te Utrecht. J. M. Fen tener van VUssingen. voorzitter van het bestuur van het arndemlsch zie kenhuis te Utrecht, mevrouw R J Blankestljn-van Hik, voorzitster van de Stichting samenwerkende provinciale Utrechtse verenigingen van het Groene, Wit-Gete en Oranje-Groene Kruis, J. J. van Gel deren, geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid namens de sa menwerkende kruisverenigingen. Heerlnga, bedrijfsarts der Utrecht: universiteit, eveneens namens de kruisverenigingen en A. P. C. Det acher!, secrelarls van de Stichting samenwerkende kruisverenigingen SLEEN Vanmorgen ls het 14-jarige meisje G. G, Rosing uit Sleen, by het oversteken per flets van de rijksweg Coevorden-Emmen door een auto aangereden en dodelijk ge wond. (Van onze correspondent) ZIERIKZEE, maandag. Spelende kinderen hebben zaterdagmorgen in een gracht te Zlerlkzee het stoffelijk overschot gevonden van een baby. Het lijkje was gewikkeld in een plastic zak, verzwaard met een hakbijl en een nijptang. Om de hals was een koord geknoopt. Het kindje moet on geveer een week geleden zijn geboren (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Tijdens het zaterdag in Utrecht gehouden congres van de KVP-jongeren zijn 69 van de 217 aanwezige leden uit de KVPJG getreden. Zij zullen ook bedanken als lid van de KVP en toetreden bij de nieuwe partij Radicalen. Tot de uittredenden behoren negen bestuursleden, onder wie voor zitter Gidi van Dongen, vice-voorzitter Antoine Jacobs en secretaris Han Duindam. Haar de heer Van Dongen op een persconferentie meedeelde, zullen ruim 800 van de 2000 KVP-jongeren hun voorbeeld volgen. De Radicalen zullen, naar de beer Van Dongen na een bijeenkomst met enige voormannen van die party mee deelde, op 27 april een constituerende vergadering houden, tijdens welke een definitief bestuur wordt gekozen. De Radicalen zullen geen speciale jonge ren-organ Natie in het leven roepen. Het uittreden van een deel van de KVP-jeugtl geschiedde nadat met 145 tgen 69 stemmen (bij 3 onthoudin gen) oen resolutie was aangenomen, waarin vertrouwen werd uitgesproken in de mogelijkheid om binnen de KVP radicale ideeën te verwezenlijken. Deze resolutie was ingediend door penningmeester Gerard Tholen. vioe- vooizitïer Ton Crijnen en zes andere bstuurslcden. Een resolutie van voorzitter Van Dongen en acht andere loden van het bestuur, waarin het congres werd geadviseerd uit KVPJG en KVP te treden en zich hij de Radicalen aan te sluiten, kwam daarna niet meer in stemming. De 69 uittreders verheten bet gebouw Ariston, waar het congres werd gehouden, en belegden in het gebouw Kunsten en Wetenschappen een bijeenkomst met onder andere drs, P. C. W. M, Eogaers, dra. J. M. Aarden en drs. P, J. Janssen. Limburgse via De uitslag van de stemming over de resolutie-Tholen gaf, volgens de heer Van Dongen, de verhoudingen binnen de KVP-jeugd niet juist weer, omdat met name de afdeling Limburg met 50 man onevenredig groot vertegenwoor digd was. Deze afdeling stemde In haar geheel voor, evenals de meerder heid van de afdelingen Amsterdam en Den Haag. De afdeling Limburg bood de heer Van Dongen kort voor zijn vertrek een Limburgse vla aan. Aan het begin van het congres had de heer Van Dongen onder meer ge zegd, dat de deconfessionalisering van de KVP „op het ogenblik verder weg ls dan ooit". „Laten wij daarom weg gaan en onze organisatie overlaten aan de christen-democraten. Die ho ren er ln thuis", aldus de heer Van Dongen, die uittreden makkelijk noemde omdat de Radicalen een alter natief bieden. „Dezo party is verder op weg naar deconfessionalisering en een progressieve concentratie", zei hij. Radicalen die binnen de KVP blijven, handelen naar zijn mening volgens het principe: je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ir, J. Silenen betoogde, dat in de politiek een totale inwilliging van alle verlangens onmogelijk ls. Hij vond het getuigen van meer werkelijkheidszin om te pogen binnen „het geheel van een partij zoveel mogelijk wensen ge realiseerd te krijgen" en pleiVte voor een herziening van democratische be sluitvorming binnn de KVP, waarbij de jongeren naar zijn oordeel voorop behoren te gaan. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondenten) ROERMOND, maandag. In GeuIJe ls zaterdagnacht de 34-jarige heer VV. Jansen, woonachtig ln Tongeren (Belgle) om het leven gekomen toen hij met zijn auto slipte en en kele malen over de kop sloeg. HU werd in een greppel geslingerd, waarna de auto boven op hem neer kwam. ELST. De 21-jarige bromfietser Th. Janssen uit Millmgen raakte zater dagnacht dodelijk gewond toen hij op de oude rijksweg Arnhem—Nij megen tegen een lichtmast reed, VRIES. Zaterdagavond kwam de 36-jarige heer F, Woldhuis uit Smilde om het leven toen hij in Vries met zijn auto tegen een boom botste. EINDHOVEN. ln Eindhoven ia de 68-jarige heer H. Creemers uit die plaats dodelijk verongelukt. Hij kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn bromfiets in bot sing met een personenauto. BERGEN OP ZOOM, Vanmorgen kwam de 52-jarige heer F. J. de Visser uit Nispen om het leven ge komen toen hij onder de gemeente Wouw met zijn bromfiets de weg opreed en werd aangereden door een auto. LEIDEN. De 87-jarige C. Bruines, bewoner van een rusthuis te Leiden werd vrijdagavond bij het overste ken dodelijk aangereden door een auto. STADSKANAAL. Gistermiddag raakten bij een botsing in Gassel- temijveen do 27-Jarige heer J. Norder. zijn moeder, mevrouw F. Norder-Luining, de 29-jarige mej. Janny Norder en de 25-jarige mej. Henny Berkhoven, allen uit Mussel- kanaal gewond. De laatste verkeert m levensgevaar, ROERMOND. Gisteren overleed in een ziekenhuis In Roermond mr, H. H. G. Mommers. kandidaat notaris uit Heythuysen. Hij kwam enkele dagen geleden ln Hom met zUn auto frontaal In botsing met een mi litaire vrachtwagen. (Van onze verslaggevers) AMSTERDAM/ROTTERDAM, maandag In verscheidene plaat sen is do politie dit weekeinde opgetreden tegen personen, die op de con of andere manier in het openbaar uiting gaven aan hun opvatting dat president Johnson van de Verenigde Staten beschouwd moet worden als een oorlogsmisdadiger volgens de maatstaven van Neu renberg en Tokio. gehouden stille stoet zijn aangehouden het lid van dc Tweede Kamer en voorzitter van de raadsfractie ln Haarlem voor de PvdA, drs. J. J. Voogd, het lid van de gemeenteraad voor de PvdA, W. van der Vaart en twee Haarlemmers, die betrokken waren by de voorbereiding van een protestactie ln Haarlem tegen het niet vervolgen van prof. Delfgaauw. Zij liepen voorin de stoet en werden per bus naar het politiebureau gebracht. De reden voor de aanhouding was, dal zij, evenals de meeste deelnemers aan de stoet, een papier in hun han den hielden, waarop de woorden van prof. Delfgaauw over Johnson waren afgedrukt. Tevoren was op een terrein aan de Paviljoenslann een bijeen komst gehouden. Prof. Delfgaauw was verhinderd tc komen, maar zijn op een bandje opgenomen toespraak werd afgedraaid In Amsterdam zijn zaterdag avond op hot Leidseplein op last van de officier van justitie der tien exemplaren in beslag geno men van het blad „God, Neder land en Oranje". Op de achterzij de van deze tiende aflevering van het blad staat een tekening van Willem H., waarop de Gro ningse hoogleraar B. Delfgaauw op een katheder de woorden „Johnson oorlogsmisdadiger vol gens rechtsnormen van Neuren berg en Tokio" uitspreekt, terwijl een naast hem staande jongen, die een pamflet met dezelfde tekst ophoudt, wordt gearres teerd. Tegen de verspreiders van het blad, de 23-Jarige student en ex-provo Heup» M. en dc 14-Jarlge scholiere S, II. C. Is proces-verbaal opgemaakt. Op last van de directie van de studenten flat Cam Academica *Un van de ramen van enkele bewoners plakkaten met dezelfde tekst verwijderd. De di rectie en hot stichtingsbestuur stellen zich op het standpunt, dat het ophan gen van plakkaten in strUd is met de huisregels, ook omdat er waurschUn- Hjk een strafbaar feit mee wordt be gaan. Tijdens een zaterdag in Haarlem Borden Ongeveer 60 jongeren die aan de stoet deelnamen, Gokken later naar het politiebureau om ook proces-ver baal te laten opmaken. Toen van de zijde van de politie was meegedeeld, dat daaraan geen behoefte bestond, gingen zij op de stoep zitten en zongen enkele liederen. Na tien minuten voerde de politie charges uit en ver spreidde de Jongeren. Een van hen werd aangehouden. De politie in Rotterdam heeft zater dagavond vijftien jongeren in de leef tijd van 18 tot 29 jaar van de straat gehaald, waar zü liepen met sand- wiehborden met een tegen Johnson gerichte tekst. De groep werd op het Stadhuisplein aangehouden en meege nomen naar het hoofdbureau, Onder hen waren veel studenten, jeugdlef ders en onderwijzers. Nadat de sand wichbörden in beslag waren genomen werd proces-verba al opgemaakt. Later op de avond werd proces-ver baal opgemaakt tegen de 33-jarige ar chitect die een anti-Johnson pamflet op zijn raam had geplakt. Het pamflet werd verwijderd. De minister van justitie, prof. dr. C. H. F. Polak, zei zaterdagavond tijdens een televisiegesprek wel degelijk ver schil te zien tussen de beredeneerde kwalificati van president Johnson door prof- Delfgaauw cs en het schel den op en het beledigen van dit staatshoofd door studenten en ande ren. Hij ontkende opnieuw met stellig heid het meten met twee maten bij het vervolgingsbeleid, ook al vinden de mensen dat zo. De overheid is niet bang strafver volgingen ln te stellen in deze zaken, omdat terzake van belediging geen bewijs voor het al of niet juist zijn van een kwalificatie behoeft te wor den geleverd. Minister Polak, die tijdens dit ge sprek zijn bezorgdheid uitte over „mensen ln de positie van prof. Delf gaauw, die zo lichtvaardig met de be ginselen van de democratie omsprin gen". legde nogmaals uit dat art. 117 van het wetboek van strafrecht (bele diging bevriend staatshoofd) wellicht veranderd moet worden, maar toch nooit zodanig, datschelden en beledi gen straffeloos zou worden. Het is aan de wetgever om zo'n verandering tot stand te brengen, aldus minister Po lak. caballero Toneelspeler en TV-actsur Guldo de Mooro 23 8TUK8 \£0-EEN LAURENS PRODUCT {Van onze correspondent) ASTEN, maandag. - De politie heeft de 31-jarige ongehuwde elektri cien F. M. uit het Brabantse peeldorp Asten aangehouden, die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht, waardoor zaterdag de boerderij van het echtpaar W. Janssen geheel ln vlammen is opgegaan. De man kon worden gearresteerd, nadat bij de aangrenzende boerderij van de landbouwer G. van de Mortel sporen van een poging*tot brandstich ting waren aangetroffen: half verkool de papieren die daar gevonden wer den bleken werkbonnen te zijn van het Sociaal Agrarisch Fonds, op naam van M. Deze heeft, volgens de politie, beide gevallen bekend. Hlj kon voor zijn daad geen motief geven. De politie onderzoekt of M. iets te maken heefi met andere branden die de laatste tijd in Asten en omgeving hebben gewoed. De brand in de boerderij van de heer en mevrouw Janssen verraste dit bejaarde echtpaar volledig: kleding, huisraad en werktuigen gingen in vlammen op. Twaalf koeien, een paard, twintig varkens en tachtig kip pen kwamen om. De schade wordt op 150.000 gulden geschat. Aanvankelijk werd niet direct aan de mogelijkheid van brandstichting gedacht. Pas nadat de brandweer was ingerukt, ontdekte de politie, dat was geprobeerd de 400 meter verderop ge legen hoeve van Van de Mortel in brand te steken. Enkele dakpannen waren weggenomen, er werden half verbrande lucifers aangetroffen en de pepieren, die tenslotte tot arrestatie v an M. leidden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. De ge hele oplage van Pharetra, het blad van de studenten aan de Vrije Uni versiteit, ls gisteren op bevel van de Amsterdamse officier van justitie mr. J. F, Hartsuiker door de postale re cherche ln beslag genomen. De blnnenpagtna van het blad was als affiche ontworpen met de tekst „Johnson Oorlogsmisdadiger", en daaronder in kleine letters „om op het raam te plakken". De postale recher che ontdekte dit, nadat het blad op het distrlotspostkantoor aan het Oos terdok ter verzending was aangebo den. Na contact met mr, Hartsuiker volgde de inbeslagname. In het nummer stond ook een arti kel van Frits Koers onder de titel „Een bevriend oorlogsmisdadiger", waarin de schrijver de stelling verde digt dat bij belediging van een staats hoofd van een bevriende staat altijd het bewijs moet worden toegelaten dat de belediging waarheid bevat, „wat betekent dat leder proces over „Johnson Oorlogsmisdadiger" eigen lijk zou moeten uitlopen op een soort Vletnam-trlbunaal bij de Nederlandse rechter". Het brandende fabriekscomplex van Palthe's textielveredelingsbedrijven te Almelo. (Van onze correspondent) ALMELO, maandag Een felle brand heeft zaterdagmiddag een groot deel van Palthe's textielveredelingsbedrijven N.V., een. fa briekscomplex in de Almelose binnenstad, dat geheel los staat van Palthe's chemisch reirxigingsbedrijf met vestigingen in het hele land, verwoest. De schade bedraagt ongeveer anderhalf miljoen gulden. Dc uitgebrande gebouwen xjjn el- gendom van de gemeente Almelo, die ze vorig jaar voor 5,5 miljoen gulden van het bedrUf had overgenomen. Palthe bouwt op het Industrieterrein een nieuwe fabriek. De gebouwen ln de binnenstad sullen te zijner ttld, in verband Met saneringsplannen voor dit deel van de Btad,-worden afgebro ken. De brand brak zaterdag uit ln het ruwdoekmagazijn en werd ontdekt door vijf monteurs die ln de fabriek reparatiewerkzaamheden verrichtten. Zij trachtten de brand met een schuimblusser te bestrijden, maar slaagden hierin niet. In korte tijd stond een groot deel van het magazijn in brand. Hot vuur breidde zich gelei delijk uit, totdat tenslotte een opper vlakte van ruim 2000 vierkante meter in brand stond. Het totale fabriekster rein omvat een oppervlakte van onge veer 25.000 vierkante meter. Het gehele Almelose brandweer korps 38 man sterk bestreed het vuur met twintig stralen. Het kon voorkomen dat ae brand zich uit-, breidde naar het directiekantoor en aangrenzende kantoren en magazij nen. De winkelende mensen ln het centrum van Almelo ondervonden veel hinder van de dikke rookwolken. BU de brand ls ongeveer honderd duizend meter ruwdoek verloren ge gaan. De verbrande gebouwen en de inventaris zijn verzekerd. AMSTERDAM, maaodsg, (ANP) - In het centrum van Amsterdam is zondagmiddag een rustig verlopen, korte demonstratie gehouden tegen het bewind van de Rhodesiache pre mier Ian Smith, waaraan ruim 200 personen, voornamelijk jongeren heb ben deelgenomen. De betoging, die de eerste was tn de hoofdstad die onder de gewijzigde de monstra tie voorschriften werd gehou den, was georganiseerd door bet Alge meen Nederlands Jeugdverbond (ANJV), de organisatie van progres sief studerende jeugd (OFSJ) en de studentenvereniging Ferikles. Er werden borden meegedragen met de tekst „Iaat Smirtfc ie een moorde- naar" en „Stop de moord in Rhödeeië'L De 6toet, cüe door poJdüérulters werd begeleid, trok vac het Kerabrandts- Piein, langs de Munt naar het Konings plein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1