'Honderd procent veiligheid kennen we niet' 'Feijenoord heeft al twee nieuwe elftallen gekocht' P. C. Buisman: lts niet zien als lelijk eendje LMKBIJi I IR. F. J. FONTEIN: MET JE WERK VERWEVEN' Imitatie explosies voor jonge werknemers van Shell Hanegem ROTTERDAM RIJNMÖND Extreem ifeifc I 4 V door HANS RATSMA Investering Proces Gewond op zebrapad TREURE Zuidelijke winkeliers ontevreden over de Roteb pagina 4 - dinsdag 12 maart 1968 EEN blauwe vlam kruipt om hoog door de glazen kolf en met een kort plofje ontbrandt, aan de bovenzijde een in benzi ne gedrenkt lapje. Shell-veilig- heidsdoccnt A. van Wijk bekijkt het resultaat: hij heeft in het klein een explosie veroorzaakt die in het groot tot tweemaal toe twee mensen het leven heeft gekost en Shell Pemis de twij felachtige primeur van de grootste oliebrand ter wereld heeft geschonken. In het veillfheldfllokftAl van de bc- drtyrMcbool wur Van WQk voor on* plraler 'ren p*»r kleine proefje* de mon* reert, l> kt ultra herl verklaar baar. Bui en lussen de pijpen. de crackers en de opslag ank* ls de oor- raak van ongeluk moelUtker te vin den. Over de twee explosie* die Shell begin dit jaar teisterden worden nu uitgebreide rapporten samengesteld, die niet alleen voor de Sbellgroep. maar voor de gehele olle-lnauatrie van belang zijn. Het staat nu reeds vast dat de klap van 20 januari slechts kon gebeuren dankzij eet tmvocrs'.c'-bnro Ideale situatie, waar- In een aantal complexe technische fncrrvii ?'ch konden ontwikkelen iot de dreun dit het hart van de rat- finacjpr'4 verwoes te. Statistisch gesproken kan dit een maal in de duizend jaar gebeuren. Boven in het massieve hoofdkan toor van Shell spreekt directeur ir. T. P. van den Bergh zacht en rustig over deze biltere Jaargetijden. „Honderd procent veiligheid kennen we niet De raffinaderij is gebouwd met. alle wetenschap die we in de olieSndualrie kennen. Ook de veiligheid is hierop gebaseerd, maar 1a kunt niet tot in het extreme reke ning houden met de ongelukken die mogelHk zlln. Het Is zoiets als met de OtisLften: ze gingen er trots op dat In hun hele bestaan slechts één lift naar beneden viel. Dat was toen een vliegtuig zich in een wolken krabber boorde. ALS je het heel scherp stelt, dan zouden de woonwijken mis schien op twaalf kilometer afstand moeten liggen om ongelukken te voorkjinen. Dati zouden er geen meiuen op 'l fabrieksterrein moeten zijn. Dat is extreem. Dus moet je te rug. je erop bezinnen hoever je in je Directeur Van den Bergh: discipline vereist. veiligheidsmaatregelen terug kunt gaan. Waar richt je Je veiligheid op: Sn de eerste plaats op dc nationale voorschriften. Die lopen in principe achter bij de werkelijkheid. Je moet nu eenmaal niet verwach ten dat de overheid zelf progressief werk gaat doen. Daarnaast bouwen we op de erva ring die we bij ongelukken in het verleden opdeden. (Ir. F. J. Fontein operation su- peritvlerïderüfc die bij het gesprek aanwezig is vertelt daar later een voorbeeld van: de brand in 1034 kwam voor Shell als een verrassing. Nu lang zoeken bleek statische elek triciteit de oorzaak te zijn. Er is toen rapport uitgebracht onder meer in do vakbladen aan de gehele odicwe- reld. Maar bij Pakhoek brandt een tank af; oorzaak statische elektrici teit). Veiligheid: een woord dat In de olie-indu*trle en in de chemische bedrijven een bijzondere geladen heid heeft. Fontein: „Veiligheid is helemaal met je werk verweven, van het begin lot het eind," 1 IOE is de veiligheid opgebouwd -* op deze groots ie raffinaderij ter wereld die bij nieuwbouw een Inves tering van tweeënhalf miljard zou eisen. (Oppervlakte Pernis 450 ha. Europoort 130 ha, Vlaurdlngen 50 ha. Spoedige uitbreiding: ruwe olic- Installalie met ontzwavelingsinstal latie, met nieuwe opslag In Euro poort). Directeur Van den Bergh: „Het begint reeds bij het ontwerpen van dc fabriek, waarby de veiligheidsin spectie wordt ingeschakeld. De hele lay-out wordt tevoren bekeken. waarbij rekening wordt gehouden met de lokale etsen, die meestal ach ter lopen bij de eisen die het bedrijf zelf afelft Dat is de technische veilig heid." (Onder meer gebaseerd op de Amerikaanse eisen van het Ameri can Petroleum Institute). „Daarbij moeien we wel bedenken dat in sommige Landen de eisen an ders worden geïnterpreteerd. Inches, pounds omrekenen. Dc ontwikkeling van nieuwe materialen brengt ook zijn moeilijkheden mee, waarbij de verouderde specificaties soms niet meer voldoen. Dan heb jc dc persoonlijke veilig heid. Er wordt continu gehamerd op de veiligheidseisen voor het toezicht houdend personeel. Er zijn veilig- heidscursussen. Iedere operator wordt na verloop van Hid bijge schoold. Iedere man moet met een bmmlbUisiipparaat bobben gewerkt en geoefend hebben ln de donkere gaskeldcr, waarin obstakels zlln aangebracht." Als de raffinaderij nu werd ge bouwd. zou hij dan gelijksoortig wo rtle n o pjiezct „In principe wel. Maar een plan maken van tien jaar vooruit is een wilde slag in de lucht. In de praktijk komen er altijd atwiiklngen." De laatste jaren is men bijvoor beeld weer meer aan het concentre ren: tie controlccentra mei de appa ratuur bij elkaar in nieuwe eenhe den. Met praktisch dezelfde beman ning kun je dan een groter opper vlak controleren." minder van 20 januari heeft die interpreta tie gehad en rechtsomkeert gemaakt om het aan zijn chef te melden." Men zegt wel eens mensen, minder veiligheid." „Nee, dat is ndet juist. Het aantal mensen dat nodig Is moet een volle dige dagtaak hebben. Als er teveel mensen zijn gaat de oplettendheid achteruit. Het is een kwestie van uitwerken. Als er iets mis gaat moet de operator dit zien. Ze moeten het ook direct interpreteren. De getuige In he» veillgheidslokaal demonstreort docent Van Wijk (links) plofjes In het klein. |S het juist dat een operator niet A op eigen houtje het produktie- proces mag onderbreken? „Als er iets mis gaat móet de ope rator ingrijpen als h;j dat kan. Hij heeft geen machtiging nodig van ziin chef. Hü móet optreden. Maar het systeem is er wel op gericht om als het even kan de chef od de hoogte te stellen." Wordt de operator disciplinair gestraft als hij het proces voor loos alarm onderbreekt? „Nee, dat zou psychologisch on juist zijn. De volgende keer zal hij uit zichzelf beter opletten." Van den Bergh is nu zeven jaar direc.cur van deze raffinaderij Voelt hij na twee ongelukken en vier doden twijfel, emotie? Een aarzelend antwoord. „Twijfel natuurlijk wel. Aan de ene kant zal de automatisering de mepselijke fout verminderen, maar de machine be geeft het ook wel eens. Fr is altijd twijfel. Voor je gevoel twijfel je er aan of de mensen hun verantwoor delijkheid wel kunnen dragen." Hebben dergelijke ongelukken nog gevolgen binnen de groep, afge zien van de financiële consequenties? „Ja, er is >.en uitgebreide belang stelling voor de oorzaak. Er komt dan ook een rapport dat naar de an dere raffinaderijen gnat, zelfs naar de totale olie-industrie (Shell kent de zogenaamde Safety Newsletters die uitgebreid alle vak nieuws van de olieraffinage bevat ten, andere maatschappijen kennen ook een soortgelijke interne bericht geving). Ik zou me kunnen voorstellen dat in een dergelijk groot geheel een aantal bedrijfsongelukken wordt In gecalculeerd, die zelfs dodelijke on gelukken kunnen zijn. Is dat juist? „Nee, ieder ongeluk is er een te veel. Het is in dit verband wel leuk om te zeggen dat de Ondernemings raad pratend over veiligheid heeft gezegd dat de directie er meer aan deed dan de werknemers. Voor 05 procent zijn de ongelukken die gebeuren echt de schuld van de mensen zelf. Het zijn gewoon kin- doracotige stommiteiten." Veil gheidsdocent Van Wijk pro beert deze stommiteiten te voorko men, In zijn veillgheidslokaal in de bedr iV sen ooi rebben op mensen na us, .sc.-.oom na kers gezeten en toe gezien hoe Van W;ik plofjes veroor zaakte in hol chemische glaswerk voor mm neus. Of ze hebben mu dc maskers op door dc donkere gaskel dcr gestommeld, en dit alles oti hun neoprecusehoenen met anti-statische zool. Veilig held dus van het hoofd lo. ,.c voeten. In de wagen terugkerend van de demonstratie vraag lk aan ir. Fon tein of het gevaarlijk is op een raffi naderij te werken. Zijn antwoord is kort: „Als lk dag en nacht moest denken aan het ge vaar zou ik het niet doen." De laatste vraag aan directeur Van den Bergh luidt: wat zou u na de ongelukken veranderd willen Zi Hij zegt: ..Dat is de 64.000 dollar vraag. Daar sveet ik echt geen ant woord op. Zeker is. dat je je twit fel nooit emotioneel moet benaderen. Het vereist zelfbeheersing want hel is verleidelijk om te zeggen, hup dot- dat maar anders. Maar discipline is hier een eerste vereiste." ■iAOVEHTtlN i de koopavond Nog noote is er over een onder werp zoveel gepraat en geschre ven *ls over de Rotterdamse koopavond. Vakbonden, die hierin een langere werktijd zagen... mid denstanden, die tegen de kosten opzagen* «n tot slot de voor- En dat zijn de werkende vrou wen en de hulsmoeders, die de kans zager om nu eens met manlief op een avond, samen te gaan winkelen... En waar houden wij nu rekening mee? Wat is voor ons, ter Meu ten belangrijk? De kosten natuurlijk,... maar als U dat nu eens rustig aan ons overliet. De werktijden. - daar hebben wij begrip voor. En daarom gaat Iedereen, die bij ons tijdens de koopavond werkt, vanaf 15 maart 40 uur per week werken. Bent U ai zo ver? Heus, langere kooptijden, zelfs met een koopavond en kortere werktijden kunnen rustig samengaan. EnalsUdezaterdagnueens hele maal vrij wilt houden: de ver koop van de zaterdag-aanbie dingen begint voortaan vrijdag avond om 6 uur. En dat allemaal omdat wij de verlangens van onze klanten het belangrijkste vinden. Daarom zijn wij open, iedere vrijdagavond tot 9 uur, want U bent er niet voor ons, maar wfj zijn er voor U. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De 77-jarige mevrouw M. Wouds is gis teravond op een zebrapad in de Berg- sel&an door een personenauto aangere den. De vrouw werd door het reen ter- voorspatbord geraakL en moest met kneuzingen aan het been in het Berg wegziekenhuis worden opgenomen. (ADVERTENTIE) MAURITSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 "PEN ding is zondagmiddag in het Olympisch Stadion wel duide lijk geworden: als Feijenoord in de komende jaren de race met Ajflv wil volhouden en op Europees niveau weer een rol van be tekenis wil gaan spelen, zal het in de komende transferperiode een paar goede aankopen moeten doen Feijenoord Is daar zelf ook wel van overtuigd, Hoewel men niet veel waarde moet hechten aan de vele geruchten die de laatste weken de ronae doen, kan men rustig aannemen dat FeUenoord achter de schennen arak bezig is om Ticb over de aankoopmogeUjkheden te onenteren. De opmerking „we slapen niet", die ik in de laatste weken veracheidene keren uit de mond van Fejj en oord-bestuurders heb gehoord, zegt ui dit verband genoeg. niets komen, te meer niet, omdat hij vorig jaar een contract voor drie jaar bij Sparta heeft getekend. Het is niet zo moeilijk om te raden in welke richting de gedachten van Feijenoord gaan. Als we de kwali- te-itsspelers die door een meerjarig contract aan een club verbonden zijn - Cruyff, Keizer, Van Bevaren, Eij- kenbroek buiten beschouwing la ten, is de groep waaruit Feijenoord een keus zal moeten maken niet zo heel erg groot. A3 eerder heb ik gezegd dat War ns s, Hanegem en Wery me de voor naamste kandidaten lijken, voor ie dere linie dus een man. De Telegraaf meldde gisteren dat het al wijwei zeker is dat Hanegem volgend jaar voor Feijenoord speelt. De onder handelingen zouden in een vergevor derd stadium zijn. Zowel Cees van de Peppel van Xerxes/DHC als Guus Brox van Feijenoord ontkende dit. „Dit soort berichtgeving zou verboden moeten worden", zei Van de Peppel. „Ais ik alle persberichten moet geloven, heeft Feijenoord al twee nieuwe elf tallen gekocht". En Brox: .Over Hanegem is niet onderhandeld, net zo min als over Jan van Be ver en." En met die laat ste opmerking doelde hij op berich ten als zou Feijenoord bij Sparta aan de bel hebben getrokken voor Jan van Beveren. Dat Feijenoord met begerige blik ken naar Van Beveren kijkt is be grijpelijk Het zou best vijf ton voor hem willen neertellen, want van zo'n jonge doelman zou het net als met Eddy Pieters Graafland is ge beurd vele jaren kunnen profite ren. Sparta zou echter wel gek zijn als het Van Beveren verkocht. Trai ner Wiel Coerver ziet het ook zo: „Zolang als ik trainer bü Sparta ben, gaat Van Beveren niet naar Feijenoord. Zelfs niet voor een mil joen. Je gaat je paradepaardje toch niet verkopen en je grootste concur rent voor tien jaar aan een steunpi laar helpen." Nee, van een transfer van Jan van Beveren zal dus wel DE kans dat Hanegem naar Fefjen- oord gaat lijkt me veel groter, Vorig jaar heeft Feijenoord de heer Hoogenbom al gevraagd wat Hane gem moet kosten en boewei diens prjjs nu nog wel wat gestegen zal zjjn, ljjkt hjj me nor heel wat goed koper dan Van Haaren, die volgens berichten uit Duitsland vier k vflf ton moet gaan opleveren. Bovendien moet ik nog zien dat Van Haaren beter is dan Hanegem. Ik ben ervan overtuigd dat Hanegem nog eens het oranjeshirt zal dragen. Hij is nu al een van de beste mid denveldspelers van Nederland .en als full-professional zou hij zich bij Feijenoord tot een ware lopspeler kunnen ontwikkelen. Ondanks de hoge transfersom dte Xerxes/DHC voor Hanegem' kan in casseren, zal het zijn topschutter- (vierde op de topscorerslijst met 17 treffers) niet graag laten vertrek ken. Trainer Kurt Linder zeker niet. Hij heeft al een paar keer laten doorschemeren, dat hij Xerxes/DHC zal verlaten als het na Nol Heljer- man nog meer van zijn talent gaat verkopen. Wat Sparta betreft: ik neem aan dat Wiel Coerver en Dolf Aarse don derdagavond op de tribune van het Stadion Feijenoord zullen zitten om Jan Klijnjan van DFC aan het werk te zien. De Dordtenaar lijkt van het drietal Mulder, Van der Kuylen, Klijnjan de meeste kans te heb ben om dc opvolger van Ole Madsen te worden. Sparta zoekt verder naar een goede middenveldspeler. Een van de „mogeUJkec'1 die ik heb ho ren noemen is Flip Stapper van He racles. DICK VAN DEN POLDER £)IRECTEUR P. C. Buisman (43) van de 5-de technische en avond technische school aan de Burgemeester Koningssingel is teleurgesteld, omdat de mensen die over de Mammoetwet schrij ven vaak het lager technisch on derwijs als „lelijk eendje" over het hoofd zien. „En dat is vrese lijk jammer," zegt hü, „want de LTS heeft toch al niet 10*11 beste image. Overigens geheel ten on rechte" „Juist uit de Mammoetwet blijkt dat. Deze wet w4 de doorstroming van LTS naar middelbaar technisch en zelfs hoger technisch onderwijs bevor deren. Voor de toelating op ben school, waar middelbaar technisch onderwijs wordt gegeven, wordt het LTS-diplo- ma gelijkgesteld met het mavo-diplo ma. Daarbij moet ik dan nog aanteke nen dat de mavo-leerling (nu te ver gelijken met een ulo-leerling) zijn wiskunde goed onder de knie moet hebben." Het verdriet de heer Buisman, dat in de beschouwingen over de Mam moetwet het lager technisch onderwijs zo weinig wordt genoemd, terwijl het principe van de nieuwe wet in feite is afgekeken van de LTS. „Op onze scholen kennen we cl een jaar of uü/tien een zogenaamde brug klas al noemden ice die dan voor bereidende klas. Wij hebben ai jaren lang eermeden om jongens uan 12 jaar onmiddellijk ëén richting te laten kiecen. Zo'n jongen wéét immer» niet uiat h(j wil." De heer Buisman weet, dat ruim veertien procent van de kinderen die n* de lagere school onderwijs volgen, dat doen op een technische school. Hij vermoedt, dat het percentage in het dicht geïndustrialiseerde Rotter dam misschien wel vijftig is, „Dat is toch een Indrukwekkend aantal. En daar komt bij, dat ln de moderne maatschappij de vraag naar dienstver lening (ook technische) groeit" Op een LTS wordt uiteraard uit drukkelijk aandacht besteed aan de technische vorming, maar de algeme ne vorming wordt echt niet vergeten. „Want aan handigheid zonder Inzicht heb je ook niet veel." Ik ervoer als het ware aan den lijve, met hoeveel graagte de leerlin gen van de school van de heer Buis man de handen uit de mouwen stekeh. Een groepje LTS-ers zag dat een De winkeliers van het Winkel-Cen trum Boulevard-Zuid zijn niet te spro ken over de Roteb. Op de vorige week gehouden j aai vergadering vormde het voorband van mijn auto „plat" stond. In wag geen vijf minuten haddon ze in eendrachtige samenwerking het wiel verwisseld. P. C. BUISMAN; met LTS-diplo- ma naar het middelbaar tech nisch onderwijs. weghalen van huis- en winkelvuilnis door de Roteb- een belangrijk punt op de agenda. Aan de Groene Hilledijk wordt het vuil 's maandagsmorgens "de; de rommel worden verloat. Aan de Beijerlandselaan wordt het vuli op twee dagen van da week 's middag» opgehaald. Reeds Jarenlang is het bestuur van Boulevard-Zuid bezig daarin verbete ring te krügen, maar het resultaat 1» Ie eigen t vakanties van de Roteb is hat afgelo pen Jaar gestaakt. Besloten li met het gemeentebestuur hierover contact op te nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1