iet alle sinaasappels zijn hetze Ie: Alleen bijzonder sappige, vers geplukte vruchten uit Algeri e dragen de naam JORA ei jenoord won heel moeizaam van 0 DOS ZINT OP WRAAK TEGEN FEIJENOORD Duiven ROTTERDAM RIJNMOND DOELPUNTEN VAN THE UNS BESLISTEN BEKERDUEL 2-1 GRENSRECHTERS BïJ FEIJENOGRD EN AJAX VERVANGEN UITVERKORENEN IJshockcytoemooi van Rotterdam in Heerenveen Mutiia Amieitia bracht in Palace 'De (ïoeospalm' («ulijk J Weekmarkt 'Irish Mist' Geldboete geëist voor bedreiging met doodslag pagina 4 vnjdag 15 maart 1868 ADVERTENTIE ,CORA" is een speciale sinaasappel. Vera geplukt uit het zonneland Algerije en van de oogst af streng gecontroleerd en nog eens gecontroleerd en nog eens gecontroleerd en nog eens.... MCORA"-8lnaaaappel3 worden vol zon geoogst, en zijn erg sappig, rijk aan vitaminen en bijzonder verkwikkend van smaak. Na de oogst worden „CORA-'Sinaasappels zorgvuldig gesorteerd en reizen uiteindelijk—vanzelfsprekend eerste klasmet speciale koelvrachtschepen naar vele landen van Europa. {Zo komen „CORA"- sinaasappels dan ook werkelijk „plukvers" op uw tafell Wij zijn daar trots op,) Vergeet U niet: Om tit te blijven, hebt U dagelijks vitaminen nodig! Hier helpt „CORA" U. Want lpCORA"-ainaasappei8 zijn meizon en vitaminen geladen. Een goedereden, om bij het Inkopen op „CORA"-s!naaaappela te letten! Gezond alt de 7on - „zon In overvloed" I C O RA"- *1 neaseppe I schonken nieuwe onsral», die U on Uw Qozln dag (n dag uit nodig hebben vooral hier, waar wtj zoveel zon moaten missen. .CORA" zal e«n vsrraaalng voor U zijn) Deze zonnovnjcht vol met sap! En zegt LI dan. als U .CORA-kent (zoala zoveel gezinnen overal In Europa): CORA -smaasepps!» Ongsloofei.jk Heerlijk om zo te Huk voor stuk zijn CORA" sinaasappels een gezond genot - hoeveel sap, hoeveel kracht, hoeveel zonvitamlne èén enkele „CORA sinaasappel bevat. eon geschenk natuur ge land geplukt ui'ermale sappig vol vitaminen CORA" geeft nieuwe kracht, brengt gezondheid In hulsl VOETBAL (door Dick van den Polder) .ROTTERDAM, vr(jdng. In de bekerwedstrijd te- Doelman De Jong van DFC kon dit schot van Ove Kindvall met keren, maar de bal zou naast het doel gaan. (Van onze sportredactie) BOTTERDAM, vrijdag De twee Rotterdamse grensrechter# die aan vankelijk voor de wed«tr(jd AJax— PSV wiren aangewesen en de twee Amsterdamse grensrechters voor de wedstrijd D08-—Fejjenoord «tjn door de KNVB vervangen. „Van bepaalde ztjrie is er bezwaar tegen gemaakt dat twn Rotterdam mers bij de vv<*d6tnjd AjaxPSV «is grensrechter /ouden fungeren", vei- u Ifle ik I. l i J Hunbupii in dt sic tie Ut.iriltt vul lljtil ,ui tic KNVB Wc h< bhLit Kit ii tv. cc <m i ti j, i n - rechters aangewezen Tegelijk hebben we bet,loten om ook de twee Arnitcr- daniM. gtonsnehters, du voor de wed- ui rijd (JOSFeijenoord waren aunge- wc/en, te vervangen dooi (Wit Bie- d.m.iais l>.i,ir inaakii DGLiGHu be zwaar ti gen, unid.it MAC (Bic da) deg ida' kieit Voor DOSFeijenooid /ijn nu de herin Van Aallen uit Ede en Baars uit Dcvcntei aangi wt zen Viiu DOS-/ij de wi i d giiLiun gc- siiggc i ei rrt dat Feijenooid bezwaar luid ri maakt tegen di tv.ee Ams'et- daiTiM gtciihiithlc-i Du mul cihlii nut klein dcra Eu ri'mnl', tn.iUuti'i fJuus tlrox tigengi>piokLti Zijn ver klaring werd dooi cu iuei Jlmjbregts bevestigd van twee bi) Ajux wdi'e de FEIJENOORD elftal nog met samengesteld. SPARTA Van Beweren, Ter Horst. Pijn, Eljkenbrock, H"ntyon: v d veen en Boamo, Htjucrm««s, Madsen, Bosveld, Verdank XERXES/DHC: Tregtel: Dor- je i, Jonc ic, Kr ons horst, Fafié, v d Heide en Radovic, BlokJacobs, ÏSanegem, Kleinjan SVV el/tal nog met samenge steld EXCELSIOR Geil mem G den flutter, buck, Kort Teeuw, Kos ten en Tollen uur, V eiberg Beek, litUMttnt vil Stveij HERMLS DVS Ruls, Vnn Baurle, Van Dongen, Rij! e, Mon ster v if liurg en Flfics, Bakkes, Van Kooien, e d Griend, Groene- ti'cgen Wie tegen de annw ij/mg Ilottei daime gt en-sfcehtci s PSV had g< jirotestcoid, luit HuilbiegU niet /iggen Bij Eeii noord ts run v* digd over de ins intuïtie' van bignjp n et wal DOS er ine /er de heer Brox, „Het lijkt men ons wil intimideren DOS „Ik e beoogt", er op dat (Van on.e spuitredactie) Ilfn TKRDAM. vt uilig Het jaar hjk.se ijshoikotontmoJ van de ijshoc- kevelub Hottiidatn vvuuil komende zondag op de kutu>tijs»bdan Th tal f in Heoienvien «ehmulen De dednetnen- de teams zijn ThidK, AmMel Tiigers, TIJSC Trappets, Den BuM'h, HUI IC Htikv en Rottetdam De eet ste wed- btrljd Rotterdam Thtalf liigini om kwort over tien De lamste wedstrijd begint om lil uui. vvautna dc Bob van de Hcvden-beker aan de winnende ploeg zal worden utigeiciki (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Feijenoord had het moeilijk slechter kun" nen treffen. Na de nederlaag tegen Ajax moet het zondag naar DOS, dat al wekenlang bezig is om m Utrecht een ongezonde stem ming rond deze wedstrijd te kweken. De Utrechters kunnen het nare duel dat ze in de eerste helft van de competitie in Rotterdam uitvochten maar niet vergeten. Ze verloren toen niet alleen met 5—0. maar bovendien kregen Aarts en Van Stijn van scheidsrechter Boosten een officiële waarschuwing wegens ruw spel. De Utrechters, menen dat hun toen groot onrecht ts aangedaan en ze schreeuwen nu om wraak. Als we de berichten uit de Domstad mogen geloven, moet vooral Guus Haak zondag oppassen. De spelers van DOS schijnen hem als de aan stichter te beschouwen van de incidenten die zich destijds In Rotterdam hebben voorgedaan. Togen gezonde revanchegedachten kunnen we geen bezwaar hebben Dat DOS na Ajax ook Feijenoord In dc Galgenwaard een kopje kleiner wil maken, is begrijpelijk de Utrechters hebben de punten hard nodig maar het begint er ver dacht vod op te lijken, dat de Utrechteis rancuneus zijn en dat is een gtvadiliike uitgangspositie Schledsrechter Ad Boogaerts zal ei goed aan doen de teugels strak te houden en het is voor alle partijen tc hopen dat ook het publiek, dat dit seizoen noga! luidruchtig w in de gen DFC is gisteravond gebleken, hoe diep de onze kerheid en angst zich hebben vastgezet in de Feyenoord-gcledcren, De stadionclub won weliswaar met 21 en behjeid daardoor haar kans om poule winnaar te worden en over te gaan naar de volgende ronde, maar het spel was zo verkrampt en de overwinning kwam zo moeizaam tot stand, dat de supporters hun hart vasthouden voor de komende wedstrijden. wier erateig tik ui Cum Muuhjuj ipcckle t-'titi fikjutunlvuiol. Huud Gvi'h ucrk.lv hard, moor weinig dodmatiK ca Ove KlnUvaU kaa het mentaal niet verwerken, dat hij slwls 7 Januari geen doelpunt wei heeft gemankt Een sohUxwItt haakten eigenlijk al leen muur I'teU'o Graafland ïtomciln, jdllM-'tl, Bonkamp en ivcht "buiten Bob l'heuti*, <1it* niet uiteen beide doelpun ten scocnde» inuar ook /ut» duccla tv- KCtutamter, lluksochtcr Bakker, her- haaUiutijk vooibljgmg en goeile vooi- rctten «af D* IS DUO toeaehouwers., otuter v,ie bondscoach Georg Kesslor, zugeu Fei)- tiiootil lui'" due inlimnn vooi de ru-t ma vootsptuiiK tieim n, nndul de Dordlae doelman Ite Jong een paai schutcn van Kmdvull goed had «e- siopt en T«n Oevtt - In vallei vom da geblea'.eeide Khjnjun aan do andere kant een prachtige kan», had gc IILIM Fciiennord kieeg bij (U -e opening",- tiefer de mmteweiking van De Jong. die e» n bloppe kopliul van Thcon* dooi iijnhundvu llel gltppi li Tot Hen minuten voor het einde leek het er op dal Feijenoord, evenals lik sUn eerste bekerwedstrijd teteo Excelsior, niet verder sou komen dan een ceHJkspel. Do stand was op dat moment 1—1 door doelpunten van Rob Theutu en Ad Vermolen. Een schot van Wim Jansen leidde toen toch nog tot dc winnende Fcijcn- oord-treffer lte bal sprong v-ia dc mg van Jan vnn Sluisdsm voor dc voeten van Hob Theuris, die v. t'liawaai' op rechts achter de DFC-verdediging was opgesteld, maar volgen» sehculsiech ter Van der Veei ntet hinderlijk bui tenspel stond, toen Jansen uithaaUk voor zijn schot Heel rustig tikte Tbcuns de bal langs dc Dordthc diw I- ruDtr Dc Jong m het nel D# teteurgestelde DFC'er», die ver geefs legen het toekennen van hel doelpunt hadden geprotesteerd, slaag den er bijna nog In un voor de twee- da keer gelijk te maken Zevvn mimi- ten voor liet einde maakte Plet Vrauwdeunt zich op de Imkorvlcugil keurig vrt], maar uit rliti getrokken} voorzot schoot de toestormende Cock Guyten de bal van enkele meter# hoog over het dool van Eddv Pleters Graaf land. FelJiMioord kan sis excuut voor (te bescheiden overwinning aanvoeren, dat het behalve Israid ook do licht ge blesseerde Haok en Kiaav miste maar daannre u het zwakke ijnl van enke le andere loden van do kernploeg" niet verklaard Vooral aanvullend stelde Kellcnoord ROTTEItDAW, vrlidag - H"1 moeilijk het la een krusac, oude buus uit de wvg to uil men. weid gister avond duidelijk tijdens een voorstel ling van de amateurvemilging ..Mu- tua Amlcilla" In gebouw Pu luce. Het stuk „De Cocospulm" geschre ven door de Fransman Jout» Gun ion word zoor goud op de planken in bracht. Leen Zevenbergen had dom zbrt regie een gomle v.mrt in het stuk gebracht, zodat hot wetkoHIk een to neelavond op nlveuu Is geworden. IVE goed combinerende Doulletiaien,j dit' 1ti de defensie op een liji»| spoelden en hnkst'Uiten Vuuwdcuid, vomnanulitk op het imddcmvld Uc-1 tui opeieteu. maakten acht minui va nu ik iitst op mi.isM'nde wij/L ge-j Utk Terwijl Fujenuords richt sachter Peter Jacobs g« btesowerd naar de klit uiiu{ en vervangen werd duoi i'aja Sanurtizn., te'iKJuiei Mi Thijs 1,1- bieuts. dn goetl wus Ihuciiikii ma.tr later afzakte cm kmti uittrap van Pielen. Gt.uifiund verkeeid Van zijn hak sprung dc bal voor dt tuilen van, de snelle en «eva»! hike Ad Vei molen di« met z))n linkerbeen prschttg in schoot Een kwartier later klopte Ver-' molen Plet fknneijn In de simnt maar ijlnisal ging zlln schot vtxii hel doel langs Hoe Feijenoord met eert hitikemte Ltbrcglii m Kmdvull tenslotte' toch tu»g won is al verteld Uit onderstaan de iiaml blijkt dat ecu overwinning op KUD KcIJciukhsI nog met dc gaum- tle geeft van ecu pUuts In dc volgende bekcirunde Daarvoor zul Exielslpr «1» 24 maart mms tens een punt aan DFU moeien vprapclou. I K«tlaiui JVItviiuoii ore HHP 5-0 a- i 2. een problocnt b(j: er zgn io veel duiven in de stad. Dagelijks komen er b(j de Flnntsoenendicnsl kluchten binnen. Duiven bevuilen, het was* tfoed, tuinen, vcnslerbunken er»*. Znuls gemeld hevft de Plantsoeneii- dicuvt m samenwerking met het mi nisterie van landbouw (dienst founa- behtcteen pinif gummen met een Inji.i.dd Miurt vu gif Bat was thlota- tusi, ten sleik mhui 'Uiupmuldcl. dat vuig»os hoi mmtsteiie v,m landbouw do dmv Ui ab'.uUiut [mnlous (Uunlt Dat z»l best. maai de resultaten vim dc pi oef wuren toch niet zo verhef- ft ud Het bletk riarnclnk. dat de dui- vin HllumutNl ten snelle pijnloze iluud stlciven In dc tuin van het Siadstimmeihuis weid gif gLSlioold. Dc duiven die dit gif oppikten kuilden nog wel wegvlie gt u Kutte Mul LiU t Muitten z.c dood u r aaide Vu ilt Wunlmvm werden v uiteen dude duiven opgv huatd De gvmtenle Kottel dam is vim plan tut duivint» Maud in iU stad illastisch vut le dunnen Dut moet wel uit ei zo vi tl mu di gi ii dn de runden woi dl gekhutgd Maai dan loch lie vei met op di.i nidiiii i lïOTrEHDAM heelt er twee wijk- Ui Ui Kleit bij. £en in IJsselniomte en een lil bi hu bunk L te bli ken Is, dal di Dn n.M van tui Muilkwizen hier mee in de mus hielt gcsiluitm bij het pubhik AP vu- tcinnm-te' uitgaan van de gioti in langstelling dn beid» mm kien op de iet Me dag u uk ken AU er ui (Ike lijk Iets tot <te tevf- baurlnld van ecu wijk bijdraagt ia hel ren markt. Een mntfci brengt greclltg- hetd en leven in IJsselmunde t dc markt woidt duur gehouden op het wordt beschouwd. Wethouder Worst trv Schiebroek. ,Jan, als je toch op de markt beril neem dan een zakje patat V3n me mee". ti rum uan de Koistcndijk) ts dia wel ovcidulileliik gebleken GiibcgruiH'luk la hc», dot ten aantal w nkelcti aan de nabuitge Kcrsteu- dtik zich een tijdje geleden zo ptsal- nuMtsih ultlteLen ovei dc plannen hier ten weekmurkl te vestigen Als vvin- kelms zouden ze toch mucicn weten, dat je beun en meer verkoopt als er vut mensen i 1 ji uingi mg zijn Nu ,ijn in w titki Ire t - a tn dc Ki r- stfndtjk altijd ul een beetje dwatshg- gerig geweest, l.u vtKUsjwldcn ze on- .levei'r hun eigen ondeigang «U «c KeiMendnk ten behoeve van de micI- tinin zou w oiden afgesloten. Daai is mimddite mils van gibliki n Fen wtukilni in de.i .dode hoek" veitelr.e mij dat htj nets hit ft x»- meiki van it* 'i afsUmmg Httzilfde huoidc Ik Iviun middenstandtr op dc tuin een zijde afgesloten Hotdnk Hit Liiti-eu-wee-gi irwp over de gi- vmen van dc vtidiNm f inmiddels ook vt r* ton id. zul het iciwat it'ial- i'ui unie IJ steil iuiikU' hoixlijk gaan In zien, dat het dooi de g^neente aller minst aU een „outw ikkeUngagtbied LINKS OP DEZE fote zien we ir A. Raad, de charmante, on weerstaanbare directeur van de Plantsoenendienst met in zijn ar men de lieftallige Ierse berna- dette Cacey. Bernadette hos tess van de frlsch Tourist Board, welke Instelling deze week in Hiiton een voorlichtingsbijeen komst hield voor Nederlandse reisbureaus, reisorganisaties e.d. Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal In Ierland ontwikkel de rozen aan de gemeente Rot terdam overhandigd. Ir. Raad nam de aanwinst in ontvangst. Het zijn voldoende rozen voor het beplanten van één bloem perk. Aan de rozen is een my sterieuze naam gegeven; „Irish Mist", Galgenwaard, zich behoorlijk 7»! gedragen DOS hoopt Feijenoord op dezelfde manier te bedwingen als Ajax. Ma nager Tim van der Laan heeft aüe spelers een stencil overhandigd, waarin hu de zwakke punten van Feijenoord heeft blootgelegd. Vee! sterke punten schijnt hij zondag bij Feijenoord niet te hebben waarge nomen Sparta is geprikkeld door de vreemde gang van zaken bij de inschriivmg voor de Internationale zomercompe titie. Zondag werd DWS daar het slachtoffer van. nu is GVAV aan de beurt. De Spartanen z»1n er nu meer dan ooit op gebrand om als derde te eindigen en thuis ongeslagen te bl«j- ven. Ole Madsen heeft nog altijd last van een ontsteking aan zun scheen been, maar trainer Coerver ver wacht dat hij zondag wel kan spe len. Xerxes/DHC is al met zijn gedachten bil de wedstrijd tegen Ajax. maar eerst moet de ongewijzigde ploeg van Kurt Linder nog naar NEC. Een moeilijke opgave. SW heeft wat problemen. Hazebroek en Van Beveren zijn geblesseerd en trainer Rinus Gosens kon dan ook nog met vertellen welke ploeg hu zondag tegen RBC binnen de Ut nen zal brengen. In de tweede divisie Is Excelsior— Hermes DVS een Interessante krachtmeting maar het resultaat is van weinig betekenis meer. Excel sior is ongewijzigd, btj Hermes DVS neemt va. Griend de plaats in van Van Wijk. Bij de amateurs spelen alle Rotter damse eerste klassers thuis: De Musschen tegen CVV, Neptunus tegen Papendrecht en Overmaas tegen Umtas. (Van een onier venlaiceven) ROTTERDAM, vrijdag. Tegen de ZS-jarlge trmctorchauffeur Jicob 8. uit SommelsdiJk heeft de officier vm Ju*' tltie bij de Rotterdamse rechtbank mr. I, H. van dc Roemer gistermiddag we gens bedreiging met doodslag een geldboete van honderdvUftig golden en een voorwaard el Uke gevangento- s.raf van een maand geëist. Volgens de officier heeft S- In de cember vorig jaar een dorpsgenoot met wie hg al enige Jaren een soort vete had bedreigd met e» dubbelloop» jachtgeweer. Zelf zet S. dat hU zich bedreigd heeft gevoeld door de men die samen met een broer op hem afkwam. Het geweer waa overigen» onbeladen. S.' raadsman stelde dat er sprake is geweest van noodweer en vroeg om vrijspraak. Om ongeveer half elf vanmorgen raalcie de Mftthenesserbrug defect, waardoor de brug bleef openstaan. H*t tram- en autoverkeer ntoest worden omgeleid. Om elf uur kon de brug weer dicht en was de toeitand normaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1