Memorabel concert olv. Jean Fournet Voorwaarden van Drawij verliezen waarde Der Bettel- student vlot gebracht COUZY Piet van Miert dankt herstel steunzolen aan ROTTERDAMSD AGB ROTTERDAM RIJNMOND 8 Voorjaarsmode op V. en D. sliow FEIJENOORD ZONDER HAAK TEGEN DOS KNNV vindt 186 broedsels in Kralingse bos IM m HANS RATSMA KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN pagrne 4 - zaterdag 16 maart 1968 n. De etalage van een „witte slijter". De opschriften spreken voor zichzelf. Rotterdamse assurantiebe zorger J. van Broekhuijze in zijn winkel aan de Lange Hille weg begonnen met de verkoop van jonge jenever voor de prijs van 7,95 per liter. Hij schaart zich daarmee, in de rij van de zogenaamde witte, slijters, die in deze stad hun verschillende je neversoorten en brandewijn ver onder de door tie officiële stjjlers aanvaarde prijs in de handel brengen. Maar het is de vraag of de of ficiële drank- en wijnhandel ef fectieve maatregelen tegen de umgeregelde slijters kan nemen. Deskundigen verwachten dan ook dat de handel in „witte" drank 7.ich zal uitbreiden en speciaal de handige zakenlui buiten het slijtersvak zal aan trekken. Assurantiebezorger Van Broekhuijze is hier een voor beeld van. RINUS ISRAËL van Feijenoord heeft van het inhaalprogramma gebruik gemaakt om de tweede plaats in ons voetballersklassement op Ton Ruts (Hermes DVS) te heroveren. Het ver schil met koploper Jan van Beveren, de doelman van Sparta, bedraagt nog slechts tweehonderdste punt. Ook voor Pieters Graafland en Moulijn had de strijd tegen Ajar „gevolgen". Eddy P.G. kreeg een negen en nam daardoor de negende plaats over van Moulijn, die door een vijf naar de twaalfde plaats zakte. Het klassement ziet er nu als volgt uit: 1. Van Beveren Sparta7,42 (193 uit 26); 2. Israël Feijenoord 7,40 (185 uit 25); 3Ruts (Hermes DSV) 7/39 (170 uit 23); 4. Treytel Xerxes/DHC7,38 (192 uit 26); 5. Eijkenbroek (Sparta) 7,32 (183 uit 25); 6. Jansen Feijenoord7,19 (187 uit 26); 7. Kraay (Feijen oord) 7,17 (165 uit 23); 8. Rijke (Hermes DVS) 1,08 (177 uit 25); 9. Pieters Graafland (Feijenoord) 7,04 (183 uit 26); 10/11. J. Bon man (Fortuna) en Hanegem (Xerxes/DHS) 6/96 fresp, 181 uit 26 cn 174 uit 25); 12. Moulijn (Feijenoord) 6,95 (167 uit 24); 13. Kind- vall (Feijenoord) 6,91 166 uit 24); 14. Van Leeuwen (SVV) 6,82 (150 uit 22); 15. Van Horik (Fortuna) 6,80 (136 uit 20); 16. Pijs (Sparta) 6,76 (169 uit 25); 17. Bosveld (Sparta) 6.73 (175 uit 26); 18. G. den Butter (Excelsior) 6,69 (174 uit 26); 19. Verdonk (Sparta) 6,67 (160 uit 24); 20. Romeijn (Feijenoord) 6,65 (173 uit 26). Münsterse Opera 'WANNEER BLIJKT DAT IK IN DE TOP NIET MEER MEE KAN STOP IK MET BETAALD VOETBAL' sr PIET VAN MIERT (29), de ongelukkige middenvoor van ADO, die in de eerste de beste competitiewedstrijd van het seizoen '6G/'67 zijn linkerkuitbecn brak en zijn enkelbanden scheurde, zal vermoedelijk over twee weken in het bekerduel tegen Fortuna Vlaardingen zjjn terugkeer in het eerste elftal van de Haagse ere divisievereniging vieren. De weg naar een algeheel herstel dankt Piet van Miert in niet geringe mate aan een plotselinge ingeving. Na maanden lang door vele specialisten, masseurs en dokters te zijn behandeld kwam in het begin van dit jaar bij hem de gedachte op dat zijn voeten wel eens doorgezakt zouden kunnen zijn. lil EEN van de bekendste figuren in Den Briel is de schilder JOOP RACKé uit de veelbesproken winkelstraat, de Visstraat. Racké is niet weg te denken uit Bnelles high society. Hij is een soort oergeus. Joop's laatste stunt is het bij dozijnen weggeven van 1 april- asbakken. Hij staat er zelf op, verkleed al? bedelaar. Een dure reclame, dat geeft de Brieise bedelaar grif toe, maar het is uiteindelijk allemaal voor het grote feest van 1 april. Aantal witte slijters zal in de toekomst wellicht toenemen Uk*) 'Aiws 't&U meer Legncr jonge jenever cn Tel star Jenever goedkoop de deur uit. Ze zijn afkomstig van eon Schle- damse distillateur die het weinig kan schelen voor wclko prijs zijn je never bij de consument terecht T"\£Z£ week is de 26-jarige komt, als ze uiteindelijk maar wordt n a 4 Ia. h a m n J... ftfgCZt-t Van BroeUtnlJae die sinds II mSart verleden laar naast illu assu rantiewerkzaamheden een s!!|lerU exploiteert, legt met dese daad de D^awtjbepalingen naast steh neer. Insiders verwachten dat In de naaste tot komst meer slijters dit sullen doen. Rotterdam kent nu zeven witte slÜters, dit getal zul spoedig stijgen tof tien twaalf. Op een totaal van 160 slijters geen verontrustend ver schijnsel maar in de drankenhandel toch een teken aan de wand. Rotterdam ls door dit opbloeien van de handel in „witte" dranken landelijk een koploper geworden en dei* geregelde slijters hebben tot nu ton vergeefs getracht door onder meer een advertentiecampagne het tij, te doen keren. pistillnteurs cn groot- en klein handelaren ln alcoholische dranken kejinen sinds 1956 de Drawlj-voor- wtarden (Drank on Wijnhandel voorwaardenwaarbij de aangeslo ten slijter of wijnhandelaar ver plicht ls zich tc houden aau vastge stelde verkoopprijzen en het publiek geen korting mag geven. peze voorwaarden zlln volgens Van Broekhuijze cn met hem de an dere witte slliters onverbindend ge worden, toon de minister de vertica le prijsbinding ophief. Daarnaast heeft de praktijk bewezen dat de omzet zeker tien maal zo hoog werd bij verkopen onder de algemeen uahvaarde prijzen. Zaken zoals de F. T. Drankenser- Van Broekhuijze, die niet begrijpt waarom de geregelde slijters zon drukte maken, zegt: „Je kunt zelfs Bokma bestellen, een ander etiket erop plakken en tegen een prijs vcr ipen die je zelf wilt." Ook met de likeuren ko] wil Van vlee (die binnenkort het uantal win kels gaat uitbreiden) Viking en Bus van der Heijden hebben dit reeds enige jaren geleden geconstateerd en ernaar gehandeld. De „slag om de witte Jenever" speelt zich voornamelijk af rond de Jonge Jenever, de oude jenever, de brandewijn en de citroenjenever. Mcrkjenever kan ntei onder dc prijs worden verkocht, anders zou onmiddellijk uitsluiting volgen. Broekhuijze on Koe komen Van zijn collega's aan de Jenever die voor bijna acht gulden per liter over de toonbank gaat? Van Broekhuijze: „Het ls heel eenvoudig, je belt, bestelt cn ver knopt togen de prijzen die Je zelf vaststelt. In zijn winkel gaat onder Broekhuijze onder de prijs gaan werken, hoewel hij nu nog niet in staat is om „kwalitatief goede likeu ren tegen een Interessante prijs tc krijgen. Dut komt nog wel." Zijn optimisme heeft enig be staansrecht als men weet dat de overige witte slijters ook de ver schillende likeuren aanzienlijk goed koper bij de consument plaatsen. Is de kwaliteit van deze „witte drank" minder? Op de afdeling Bijzondere Wetten van dc gemeentelijke politie, waar een voormalig slijter als specialist op gebied van de drankwetgeving zit, schudt men het hoofd, pe politie heeft ter controle eens tie dranken ann dc Keuringsdienst van Waren aangeboden, die echter geen enkele aunmerking op de kwaliteit had. Slechts de jenever die uit België komt wordt met enige argwaan be keken. Tenslotte is de Nederlandse jenoverdrinker verwend en de witte slijter past er wel voor op zijn vaste kluntcn minderwaardige drank voor te zetten. De geregelde slijters staun tot nu toe machteloos tegenover dit werken onder de prijs. Hun klachten over vermeende overtredingen door hou ders van nict-erkende bedrijven, moet de politie afwijzen omdat de lucratieve handel in „wit" gedistil leerd binnen de grenzen vnn de wet blijft. Bij dit alles speelt ook de nieuwe drankwetgeving nog een rol. De nieuwe drankwet die in no vember verleden jaar van kracht werd staat nu ook toe dat de groot handel, die duarvoor slechts aan Ie dereen drank kon leveren als het om hoeveelheden van tien liter of meer ging, regelrecht aan de consument per fles mag leveren. Dit gebeurt met voorbijgaan van dc kleinhandel en dus tegen een lagere prijs. Som mige distillateurs maken hier ge bruik van cn dc geregelde slijter knn hiertegen moeilijk protesteren. Deze handelwijze wordt door hem dun ook niet aangevallen: zijn erger nis richt zich slechts tegen de „wit te" slijter die zich niet wil schikken naar de Druwtj-voorwanrdcn. WASHINGTON, vrijdag Senator Robert Kennedy heeft vandaag gezegd dat h|J prealdent Johnson niet mal steunen b() een poging opnieuw geko zen te worden tot president van Ame rlka. ÏEAN FOURNET, hoewel nog niet In staat om staande tc dlriReren cn om zonder hulpmiddelen te lopen. Is van het nu'o-ongeluk. dat hem een tdlang Kerf' uitgeschfikeM. torh weer zover hersteld, dat hij zijn concert reeks met het R. Ph. O. deze maand niet behoefde af te zeggen. Zim terug keer bij 't orkest, donderdagavond in de grote Doelenzaal ontketende 'n bij zonder hartelijk welkornstapplaus, dat de toekomstige artistieke Ic-lder van het ens-ruble zeker goed gedaan zal hebben. Echter, de dankbaarheid zou spoedig overspringen naar de bezoe kers van dit memorabele donderdag avondconcert. Programma en Inter pretatie maakten het luisteren tot een unieke belevenis, zoals dat slechts voorkomt, wanneer meesterwerken in hun diepste wezen worden gepeild en overeenkomstig worden geëxposeerd Het valt ons moeiliik, de vertolking van fragmenten uit Debussy's „Pelléas et Mélisandc" het hoogtepunt van de grootse muzikale gebeurtenis, die Fournet het publiek schonk, te noe men. Het ligt voor de hand, dit te doen. want Debussy's meesterwerk bereikt vrijwel nooit het Nederlandse theater, dus het mag al een initiatief van belang worden genoemd, ten min ste enige delen eruit in de concertzaal te doen horen. In deze zin behoefde dc uitvoering van Mo/.arts l.inzersymfo- nie. voorafgaand aan Debussy, dan ook niet te frapperen. Waar echter zulk een opperste klankschoonheid wordt voorgetoverd, met de simpels e middelen, die uiteindelijk alle in dat éne v/oord: distinctie kunnen worden gevangen, daar wordt nauwelijks de mogelijkheid gelaten om het hoogte punt naar een later tijdstip te ver schuiven. Geen wens bleef onvervuld in de verrukkende klank van Mozarts geniale symfonie. Rank en gracieus musiceerde het R. Ph. O., met een su blieme klankverzadlging o.a. in het magnifieke legato van het tweede deel. Dat Fournet een uitgespro ken affiniteit zou bezitten met Debussy's Idioom, zoals dat uit - diens „Pelléas" opklinkt, ls vanzelfsprekend voor wie de dirigent enigszins heeft leren kennen. Debussy, wensend een gelijktijdigheid tot stand te brengen tussen menselijke en muzikale emotie, ls daarin wonder baarlijk geslaagd. De aristocraat, die Debussy was, schuwde elk theatraal Jan vsn Beversn effect en schiep juist daardoor ge lijk Mozart enige eeuwen eerder het meest effectieve theater, d.w.z. een eenheid tussen het gebeuren en d- muzikale verbeelding daarvan, die nergens in cén der beide richtingen wordt overtrokken. Daarbij komt. dat Debussy een meester was in het in strumenteren. Zijn orkestcoloriet illu streert feilloos de situatie en geeft bo vendien de stemmen hun eigen. nooU door verdringing bedreigde plaats. In tussen is er toch een groot vakman schap nodig, om Debussy's partituur inderdaad te laten klinken zoals ze is bedoeld. Fournet heeft haar volmaakt transparant gehouden, in voorbeeldi ge eenheid en perfect evenwicht van strijkers- cn blnzersklank. De drie so listen de Belgische sopraan Liane Jaspers, de Franse tenor Jacques Jan sen en de (eveneens Franse) bas André Vessiéres voegden zich hier in met de volle pracht van hun schit terende stemmen en hun magnifieke dictie. Men kon nog slechts wensen, in deze bezetting het gehele werk eens te mogen horen. Tijdens het ovationele applaus wer den vele bloemstukken aangedragen ELLY SALOMÉ TYE „cast" die de Stadtiscbe Bühnen 1J Münster bij haar presentatie donderdagavond in de goed gevulde Rotterdamse Schouwburg van MUlöckers operette Der Bettelstudent op de planken bracht liet de zo lang zamerhand hier vertrouwde figuren van dit Duitse ensemble zien: voor de hoofdrollen Frledrich Kotscha (als de Poolse majoor Symon Rymonovlcz). Edeltraud Blanke en Gretel Pröls (als de gezusters Laura en Bronislawa) en de altijd kostelijk acterende Anne Pfirschlnger (gravin Nowalska). De levendige bas Rudolf Bautz als de militante kolonel Ollendorf en Pe ter Bisang (Jan Janicki, een der „be delaarsstudenten") meenden we nog niet eerder gezien en gehoord te heb ben, althans als vertolkers van pri maire partijen, maar hoe het ook zij, al deze zangers en zangressen alsmede de vele ongenoemde vertolkers der kleinere rollen vormden een over de gehele linie volwaardige vocale bezet ting, die tevens tot een bijzonder vlot acteren ln staat bleek. Van vlotheid in actie en spontaniteit in de mimische expressie moet een operette het natuurlijk steeds hebben, en Millöckers muzikale blijspel, waar in de adelljke zwier ln het vroeg 18de-eeuwse Polen eerder gesugge reerd moet worden dan realistisch uit gebeeld, maakt hierop geen uitzonde ring. Voor het laatste tafereel ls doel treffendheid van de „act" wel zeer ge boden, want librettist zowel als com ponist lijken met het derde tafereel hun kruit (aan verrassingselementen) wel goeddeels verschoten te hebben. Bleken voor alle solisten partijen de vereiste karakteristieke stemmen aanwezig, ook de verdere gang van zaken (het spel in de orkestbak, onder leiding van Gernot Schwickert, en de regie van Werner Baer) gaf reden tot veel voldoening. Het visuele aspect zou men, zeker wat de decors betreft, heel anders wensen (prachtlievender, waar nodig en suggestiever), want de Duit sers hadden alleen maar typische „reis"-rekwisieten meegebracht. Het baliét ontplooide zich na de pauze tot iets veel zwierigere dan daarvoor. S. NIEBOER ADVERTENTIE GROTE KEUZE UIT DE NIEUWSTE MODELLEN - BU 1e MIDOELLANOSTR. 72 TEL. 010-2353 Piet van Miert (29): „Ik ben met spron gen vooruit gegaan'" De Vlaardingse leraar lichamelijke opvoeding wendde slch tot z(jn eigen specialist, kreeg bevestiging van zijn vermoeden en heeft sindsdien de be schikking over steunzolen. Vanaf die dag gaat het de ex-Spartaan veel beter. „Ik ben met sprongen vooruitge gaan", zegt hij. „Je kan wel zeggen dat ik van vijfentwintig op vijfenze ventig proeent ben gekomen." En spijtig voegt hij er aan toe: „Wat jammer dat ik hier niet eerder aan gedacht heb." Piet van Miert keerde een paar weken geleden terug op de voetbal velden. Hij kwam tot vandaag drie keer in het B-elftal van ADO uit en ln die duels bleek hij het maken van doelpunten niet verleerd te zijn: hij scoorde viermaal. Toch is de ADO'er niet helemaal tevreden. „Geleidelijk aan gaat het wel be ter, maar ik heb nog niet voldoende conditie en ook mijn sprint is nog geen honderd procent. En ik heb veel last van napijn. Een dag na een wedstrijd kan ik onmogelijk trainen en ook twee dagen later heb ik nog Pijn- „Vóór elke wedstrijd heb ik een goede warming-up nodig. Ik moet heer rustig beginnen, eerst een paar sprintjes trekken en me door de pijn heenbijten. Daarna gaat het weer goed." TYE toekomst ziet Piet van Miert VJ zonnig tegemoet. Voorwaarde voor een „come-back" in ADO's eer ste elftal is echter dat er geen enkel risico aan verbonden is. „Ik hoop over een maandje weer op volle toeren te kunnen draaien, maar ik wil voor mezelf voor de vol le honderd procent ln orde zijn. Ik koop er niets voor een afgang te maken. Als in de komende maanden blijkt dat ik in de top niet meer mee kan stop ik met betaald voetbal. Ik voel er niets voor om nog een paar jaar in het tweede mee te sukkelen." Piet van Miert heeft van die nood lottige veertiende augustus 1966 geen angstcomplex overgehouden. „Het was een ongeluk dat overal had kunnen gebeuren. Op een gege ven moment verzwikte ik me en kwam ik met mijn zitvlak op mijn onderbeen terecht. Toen gebeurde liet. Het zou natuurlijk anders zijn als ik die blessure door een trap van een tegenstander zou hebben opgelo pen. Dan zou ik wel voorzichtiger zijn geworden. Nu ga ik er weer even gewoon tegenaan als altijd." Heeft Piet van Miert al die tijd gedacht op een gegeven dag terug te komen? P. v. M.: „Alleen in het be gin zag ik het niet zo somber in. Ik dacht toen dat het wel met een paar maandjes bekeken zou zijn. Die fractuur was ook na twee maanden genezen. Maar met die enkelbanden werd het een vervelende kwestie. Het zal allemaal erg tegen. Het duurde zo lang en ik had steeds be hoorlijk pijn. Als je dan merkt dat er nauwelijks enige verbetering op treedt ben je geneigd 4e moed op te geven. Maar sinds ik die steunzolen heb gekregen is dat helemaal veran derd." EN mijmerend laat hij er op vol gen: „Toch wel vreemd eigen lijk. By Sparta stond ik bekend als iemand die er potig tegenaan ging, maar in die vijf jaar in Rotterdam heb ik geen blessure van betekenis gehad. En bij ADO liep ik eerst een hersenschudding op en daarna dit." De Vlaardinger heeft er deson danks geen spijt van dat hij in de zomer van '65 (voor een bedrag van rond de zestigduizend gulden) van Sparta naar ADO is overgestapt. „Ik heb het bij ADO bijzonder goed naar mijn zin. Financieel ge zien heb ik geen enkele reden tot klagen. Het zou zelfs niet beter kun nen. Ik vind ook dat de sfeer bü ADO prettiger is dan b(j Sparta. Daar trokken de spelers altijd in groepjes met elkaar op en dat is hier niet het geval." HANS REISMANN (Van een onzer verslaggeefsters) li een feeatelijk met bloemen ver sierde recreatiezaal van Vroom en Droeamonn aan de Hoogstraat toonden madnequtna deze week een selectie van: de voorjaarsmode zoals dc inko per! van V, 8t D. die gedacht hadden. Geen buitensportlge kleding, wel modieus en over het algemeen ook voor de kleinere beurs bereikbaar. We zagen veel blauw-wit combina ties. Mantels: marine met witte kraag; complets: blauws mantel met witte jurk (van Trevira) cn blauwe japon nen met verschillende witte garnerin gen. Hat fleurige rood wit blauw Is ge bruikt voor mantels en deux-plèces, maar ook voor combinatiemogelijkhe den van rok-blo use-mouwloos voet lange pantalon en broekrok. Deze kle dingstukken z(jn afzonderlijk in de verschillende kleuren te koop, zodat tal van combinaties mogelijk zijn. Erg leuk voor het voorjaar zijn do wollen pakjes: effen rode of blauwe plooirok met wit kraagloos ja-sje en rode of blauwe garnering langs hals, sluiting en zakken. Do prijs van deze pakjes ts 109, Een driedelig kostuums: rok, kraag- loze pcUerine en vost met kraag die over dc pellerinc vaX, uitgevoerd ln een prince-de-galles ruit komt op 149,Ook bij V. D. vallen de jasjes van tailleurs langer, heel vaag getailleerd cn schuine zakjes. De tok ken die hierbij horen, zijn gerond cn hebben alleen van voren enkele diepe plooien. Deze plooien komen ook voor bij de zomerjurkjes. „Tegen de regen" zijn dc lakjassen. Nieuw zijn de capes van dit materiaal. Gecombineerd met bijpassende zuid wester en laarzen vormen ze een leuk geheel, waar men lekker droog bij blijft. 17"OOR ni(J ligt het jaar verslag van het Anjer fonds Rotterdam. Het An jerfonds Rotterdam, voor de mensen die dit nog niet weten, houdt zich bezig met het stimu leren van cultuur, cultuur in dc ruimste zin des woords, Het Anjerfonds doet dit in dc vorm van subsidies. Ik neem dit jaarverslag, net als de meeste Jaarverslagen voor kennisge ving nnn. Een mijner collega's, die zich umbtshalve intensief bezighoudt met de Munsstodelijke cultuur leest zo'n verslag anders. Zo'n insider be gint dat verslag niet met pagina 1. Welnee, hij klikt onmiddellijk op de laatste bladzijden, waarop het Fonds verantwoording aflegt van de ver strekte subsidies. Zo'n insider mompelt dan bijvoor beeld: „Zo. Henk heeft ook weer sub sidie geluid. Dot zal Annlc leuk vin den. Ze wonen toch al zo duur nu. Jan staat er ook weer bij. Hot zou aardig zijn als het resultaat van deze subsidie nu eindelijk ecris zicht baar zou worden ln de boekhandel. Ik begrijp niet dat Biet ook weer subsi die heeft gekregen. Ik dacht dat kun stenaars met een goede betrekking niet voor subsidie in aanmerking kwamen. Dut Leendert erop staat, be grijp ik niet; die Jongen verkoopt bii liet leven. Ach God. Joop staat cr al weer bü. Terecht hoor. maar voetbal len doet hü beter. En kük eens. Tine ke ook al. Daar ben tk nog eens mee uit geweest. En Rien ook. wie weet zit er weer oen portret in van een acteur. Zo'n deskundige leest zo'n ver slag gewoon anders. veel ophef het feit te herdenken dat on:e u'oonyerneenschap dit ja ar vijftig jaar bestaat. Bepaalde plannen die ont worpen zyn en op hun /manciple con sequenties onderzocht, hebben ons ge leerd dat deze niet gerealiseerd kun nen warden cn wel hoofdzakelijk om dat wij zelf geen behoorlijke financië le basis hebben." De bewoners hebben, zo bleek ver der uit de enquête, gezegd: doe in ie der geval iels voor de ouden van dagen en voor de zieke buurtbewo ners. Men beseft daarbij heel goed dat onze woongemeenschap te klein ls voor grootste onthullingen en herden kingen of soortgelijke manifestaties die men in grotere gemeenschappen pleegt te doen wanneer deze een jubi leum vieren. Was er geen buurtraad geweest, dat zou niemand geweten hebben, dat onze Tarwebuurt vijftig jaar lief en leed had gekend. Nu wij het w-él weten moeten wij toch iets trachten te doen te meer omdat de Tarwebuurt zich over zijn 50-jarig be staan niet behoeft te schamen." Daarom wordt er aan een ouden van dagen-bustocht gewerkt. Wanneer dit slaagt is ln ieder geval een mooi jubileumsucces geboekt, aldus Nieuwe Oogst, orgaan van de buurtraad Tar webuurt. f' *i Het orgaan van de Buurtraad Tar- wew()k schrijft over de viering van het 50-jarip bestaan; „l/it d« ontvan gen vragenlijsten is ons teel gebleken, het 50-jarig dat verreweg de meeste buurtbewo ners er de voorkeur aan geven zonder Op 23 en 24 maart wordt In Over schle het nationale •ollatenconcaurs gehouden. Meer dan honderd aollaten uit harmonie- en fanfare-geselschap pen sullen dan optraden ln de saai Clubhuis Pronk aan de Delft weg 2. Zaterdag 23 maart van 13.00 tot 23.00 uur en sondag 24 maart van 13.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 1.50 per dag. De organisatie en voorverkoop is ln handen van de Brass Band Rotter dam, secretariaat Rotterdamse Rijweg 139 te Overschle, tel. 153688. De brass band ls erin geslaagd vanuit het gehe le land vooraanstaande amateur musi ci naar Overschle te krijgen. Is het de derde keer dat dit concours wordt ge houden. jan jggg WWÉVftiAIMMIMMHI (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Het is zo goed als zeker dat Guus Haak mor gen niet met Feijenoord meespeelt in dc wedstrijd tegen DOS. De Hagenaar heeft last van een liesblessure. Ook Thijs Liebregis is waarschijnlijk niet beschikbaar. De eveneens licht geblesseerde Is raël. raay en KincLvall zullen vermoe delijk wel kunnen spelen. Feijenoord dat vanmiddag weer naar het KNVB sportcentrum ln Zeist ls gegaan komt waarschijnlijk in de volgende opstel ling uit: Pieters Graafland; Romein. Israël, Kraay, Veldhoen; Boskamp en Jansen; Samardzic (of Theuns), Kind- va 11, Geels. Moulijn. ROTTERDAM, zaterdag. In het Kralingse bos broedt een Meerkoet twee spotvogels hebben er een nest, tien roodborstjes en zeventien winter koninkjes, maar ook een huismuis en een grote bonte specht nestelen er. Wij weten dit dank zij de vogel werkgroep van-de koninklijke Neder landse natuurhistorische vereniging afdeling Rotterdam. Tien leden neb ben vier gedeelten van het Kralingse bos geïnventariseerd: drie gedeelten ln het oude bos en een ln net nieuwe bos. In totgal wordt 78 hectare bo* uit gevlooid, gedurende de maanden april, mei en juni. Er zijn 28 soorten vogels ?:elnventariseerd. Het aantal geconsta- eerde broedgevallen bedroeg 186.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1