'Ik ben nog te veel voetballer' h Afscheid voorzitter wijkraad Pendrecht Uncle Charly: cocktailbar (stijl 1930) aan de Oppert VLIEGREIS ER 14 W SCHEIDSRECHTER COR VAN DER GIJP: Spel in de vierde klasse is grillig ^*4 inclusief vakantiepark HOLLANDSE KEUKEN S.T.LK. komt in finale om landstitel ROTTERDAM RIJNMOND Anders Uitstekend Aangrijpende documentaire zeehondenjacht HEARING OVER INSPRAAK VAN BEVOLKING BIJ RUIMTELIJKE ORDENING UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS Klein-Hamburg bleef eerste in Atlantic-toemooi Hoera Amerika ITALIË v.-jlfö- DAGEN Sitap ,J§; DIRK VAN DEN BROEK Indeling tennis- competitie John van Baarle ontsnapte aan nederlaag Raad Spijkenis.e komt donderdag bijeen nvDJREURE Bouwpakket Spido Districtsivedstrijd RUILT UWOUDE MEUBELEN IN, KUSTERS LEIDT pftgina 4 - cHasdag 19 maart 1968 <ie (door Dick van den Polder) TVT/l een jaar scheidsreckterscrvarin g in vierde klasse en de reserve klassen van de K.NVB zegt Cor van der Gijp: „Het gaat fijn. Ik krijg vele positieve reacties van de clubs, waarvan ik wedstrijden heb gefloten, maar ik ben er natuurlijk nog lang niet. Jk zal me nog op heel wat punten moeten ver beteren. In sommige opzichten ben ik nog te veel voetballer. Ik moet bijvoorbeeld oppassen niet te cou lant te zijn. Ik houd er niet van om waarschu wingen uit te delen of spelers het veld uit te sturen. Je denkt dan terug aan de tijd dat je zelf nog voetbalde. Dan vond je het ook niet leuk om gestraft te worden. Maar ik heb ge merkt dat er spelers zyn die misbruik probe ren te maken van die toegevendheid. Vorige week heb ik het in de wed»tr(jd Putter»- hoekWCR voor het eerst moeilik gehad. Op een t et even ogenblik heb Ik de aanvoerder* bij me ge roepen en gezegd; „Heren, er moet rustiger ceipeeM worden, ander* stop ik er mee. Gelukkig waren het twee *oede aanvoerden en la er verder niet* gebeurd, maar al# Ik bU mezelf te biecht fa, dan had Ik eigen lijk een paar ipelers het veld nit moeten ■turen." Hert is ook de rapporteurs van de KNVB. die vct- 41a£ uitbrengen aan de sche*derechterscommis»lc, nilel - fk ontgaan dat de oud-FeUenoorder nog tc veel voetballer li. Van der Gijp roer opcrxh&rtig Bij de laatste bespreking waren er twee aanmerkt ngun. op m'n teidkng, De «mte Klacht was dat ik te veej wH laten zien, wat ik alletnanl mot ©en bal kan doon. Voor de wed strijd laat ik me nog wel eens tot een beetje „Spielerei" verleiden en als ik voce- een hoekschop heb ge floten, wfl Ik de bal nog wel eens met veel effect naar de hoekvlag schoppen. Het tweede advies dat ik kroeg, was dat ik niet tc veel met de spe lers ln discussie moert treden, Ik praat ie veel Ook op de trainerseur- sussen die ik volg hebben ze me ge waarschuwd. dat ik niet te lang van «tof moet zijn. Het heeft niet alleen met m'n aard, maar waarschijnlijk ook iets met m'n beroep te maken, Als hoofdvertegenwoordiger van de PAM heb ik me altijd bezig moeten houden met het coachen van men sen. Ala scheidsrechter probeer ik m'n technische kennis van het voetbal spel produktdef te maken. Ais twee COR VAN DER GUP: „Ondermijning van de sfeer is het ellendigste wat er is". treding van een tegenstander al» op zettelijk te beschouwen. Dat leidt vaak tot revanchegedoehten. Die probeer ik dan meteen de kop in te drukken. Als oud-voetballer voel Ie dtc bedoelingen aan. Je kan je ln ae gemoedstoestand van een ander ver plaatsen. Het is een van de voorde len die ik heb boven een scheids rechter die zelf niet gevoetbald heeft. Er wordt vaak beweerd: een goede voetballer behoeft nog geen goede scheidsrechter tc zijn, maar ik draai het om en vraag: Waarom zou een goede voetballer een slechte schei tutrechter zijn?" speler* tegelijk naar de bal achoppe of els er één mot vooruitgestoken boati Inkom, leg ik het «pel «til en wija de betrokkenen er op welke ge varen 6r aan vaataduen. Dat wordt niet alleen geaccep teerd, maar ook gewaardeerd, omdat men weet dat Ik in het betaalde voetbal een grote ervaring heb opge daan. Zo'a uitleg kan de verstandhou- diag in het veld ten good* komen. Amateurs hebben veel meer dan te- mi-pro fa de neiging om iedere over- COR VAN DER GIJP (35) moet overigens toegeven, dat het voetbal in de vierde klasse van de KNVB heel an ders Is dan in de eredivisie. „Het voetbal ln de vierde kias is veel grilliger", zegt hU. „Het vereist een heel andere Instelling van een scheidsrechter. In het betaalde voet bal wordt er volgens bepaalde, vaste lijnen gespeeld, Ala er een vrije schop genomen wordt, dan weet je ongeveer waar de bal terecht zal ko men. In het amateurvoetbal kom je sieed» voor vcrransingen te «taan. In de eenvoudigste situaties schopt men de bal naar een tegenstander en een hoekschop plaatst men ruaig zes keer achter het doel." Er zijn ook spelers die de trucjes van hot prof-voetbal proberen te luiiteren. Cor van der Gijp met een glimlach rond de lippen: „Daar trap Ik natuurlijk niet in. Ik weet hoe dat gaat: tegen een tegenstander aanlopen, als een zwaluw het straf schopgebied binnenvliegen en dan theatraal ter aarde storten. Ik heb het vroeger bij Feijenoord ook wel eens geprobeerd, maar als scheids rechter duld Ik dit niet. Ik beschouw dit als een poging tot ondermijning van de sfeer en dat is het ellendigste wat er is. Cor vim der Gijp is scheidsrechter geworden om de top te bereiken. Heel voorzichtig heeft hij er al twee keer aan mogen „ruiken". Een paar weken geleden was hij grensrechter bij DFC-—AZ '97 en zaterdag liep hij langa de lijn bij de wedstrijd Excel sior B—FC Den Bosch B. Zijn ver dere kansen'' U'EN woordvoerder van de schei da re oh terscommissie zei: „V*n der GUp doet het zowel ala schektareohrr al» grensrechter uitstekend. HU heeft de kwaliteiten om do top van het amateurvoetbal te bereiken. Daarna zal pas blUken of by geschikt U voor het betaalde voetbal." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De pro paganda-commissie van de Neder landse vereniging tot bescherming van dieren, afdeling Rotterdam, beeft de beschikking gekregen over een «eer aangrijpende documentaire over de zeehondenjacht in de St. Lawrence baal Deze film, die is gemaakt door Pe ter Simpson, hoogleraar aan de uni versiteit van Cambridge, zal op vrij dag 22 en 20 maart, respectievelijk in gebouw Atrium aan de Karei Door manstraat en gebouw Pretoria aan de Pretoria la an worden vertoond. De korte documentaire is voorna melijk gericht tegen het levend villen van jonge zeehonden, tie zogenaamde „White-coats", rondom d« eilanden in de Canadese St. Lawrence baai. IJe heer F. Naercbout. de voorzitter van het actie comité tegen de zeehon den vangst. beklemtoonde gistermiddag tijdens een persbijeenkomst in gebouw Atrium, dat in veie gevallen de dieren reeds worden gevild, terwijl de dood nog niet is ingetreden. Ook deze kleu renfilm vertoont hiervan enige afgrij selijke fragmenten. „Dit werk wordt gedaan door werkeloze vissers", aldus de heer Naercbout, ..die hiervoor nooit een behoorlijke instructie hebben ont vangen. Ze worden per vacht betaald, zodat er voor hen maar een wet geldt: zo vee J mogelijk slachtoffers maken. Ze dienen de zeehond meestal maar een slag toe. in de hoop dat de dood direct intreedt, in vele gevallen helaas sterft het dier pas tijdens het villen." Het zeehondenaanta! is door deze massale slachting sinds 1900 van tien tot een miljoen teruggelopen. Toch lijkt de wereldfederatie voor de die renbescherming. onder voorzitterschap van de Nederlandse prof. S. Hofa'.ra, in de strijd tegen de zeehond en vangst aardige successen te boeken. Volgens de heer Naerebout brengt cle vacht momenteel nog maar vijf dollar op. terwijl er vroeger minstens twintig dollar voor werd betaald. Zowel door do anti-publlciteit alsmede door de komst van het kunstbont ia de vraag naar zeehondenbont aanmerkelijk ge daald. ROTTERDAM, dlnsdar De afde ling Rotterdam van D'66 tal In is* men werk int met de landelijke werk groep ruimtelijke ordening en het hoofdbestuur van D'66 op maandag 25 maart in bet recreatiegebouw ln de Sorougatnat 2 In Hoogvliet een hcar ta* organiseren. woorbU *1* centraal thema itaat: de Inipraak van de be volking bU de ruimtelijke ordening. Uitgangspunt hierbij la de thans in hoge mate actueel gewordon kwestie van de toekomst van Voome-Puttcn, het recreatie- en natuurgebied bij uit nemendheid voor de Rotterdamse be volking, dat bedreigd wordt door de vergaande plannen van da Rotterdam se haven tot aanleg van een tweede Maasvlakte in zuidelijke richting, welke in strijd zün met de uitdrukke lijk door de regering vastgestelde de marcatielijn. De sprekers zijn dr M. J. Adriani, dra. J. P, A. GruÖtera (D'00), J. Hen drik* (D'66), P. Nijhoff en drs. M. F. M. baron Van Utenhove. De voorzitter is de heer N. Schwarz (D'ÜÖ). <V»n on*e »portrrdartl*) ■IWIJHJIIIHH ftOTTWtOAM, »on- |mMy||iyjy d»g. uiuuicn van dSo^oe wielerclub» ithondtn tr» Ui lm» rit* (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, tondag Geen van de acht ploegen, die saterdag uitkwa men op de banen van, Atlantic in de wedstrijd om de Van der Vloed wis sel prU», slaagde erin om Kleln-Ham- burg uit Delft, dat een week geleden de kop bad genomen, terug te dringen. Zelf* Acht om do Lange uit Gouda, een van de aterkote deelnemer* aan het toernooi bleef ver beneden het re- aullaat dat de Delftae club boekte. Ook de kegels&rster* van het Goudae EVM, die ander* nog al een» flink uit de voeten kunnen, bleven heel ver be neden hun kunnen. Op de tweede wedstrijddag om dc begeerdoprlja, meer kegel club* dan vorig jnar nemen immer» deel, werd er wel heel slecht gegooid. Pro Patria kwam na do club uit Gouda nog het bc»t voor do dag. Op dc laatste dag. aanstaande zater dag, zal Klein-Hamburg nog een aan val op de leidersplaat» verwachten, want dan komen Belvédère uit Schoonhoven en DOK uit Rotterdam in de strijd. Het kan dus een span nend slot worden. D« uitslag w»» t*l«rcf»g: 1. Acht om rt« Unit t (Gouds 101» M.. 2. Pro Patri*. Rot- irnldra 029 hl.. .1. Acht om de l»ng« tl 025 ht„ 4. RottercfM. Grasiwtudiaoluh (RC1SC) Rotterdam 86* ht.. D« Mass. Rotterdam *73 hl., fl. Aanncmsrsbottd Rotterdam 8S» ht., 7. EVM Gouds 763 Ut.. AantMtnars- bond 11, Rotterdam »78 at. iVun onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag, De to neelgroep Studio geeft maandagavond 25 maart kn de Rotterdamse Schouw burg de plaatselijke première van „Hoera Amerika" van Jean Claude van Itallie onder regie van Kees van lerael. [Tgoen sxtro "koster/ nel. luchthovenbel wjofljjrofa folder! BUSRÉI ZIN InoJotlsf vsrfalijfi 13 d. vc. 120.-/15 d. va. >40,- Oök per «iflen auloi 7 dva. 20.- BUSREIZÉN Inclusief verblijf; 9 d. va. 99,-/15 d. va. 159.- n.v. Internat. rstiorgonlMtls Amsterdam: Bllderdljkitr. 126 02CM2275S Rotterdam! G.J. Mulrfentr. 6 (bij Vltrambachhtf.) - 010-231300 [In Rottefdom-Noard tev»rw bosksn bi): Waaran'i rsltbureau Is Pljnocfcentr. 130a-b (010-295133) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag De leden van de wijkraad van Pen drecht hebben gisteravond tijdens de vergadering iri het buurthuis Pendrecht aan de Schuddebeursstraat afscheid genomen van hun voorzitter, de heer G. Rietveld, die om gezondheidsredenen heeft be sloten zijn taak neer te leggen. Wethouder G. Z. de Vos, die spe ciaal voor dit afscheid naar Pendrecht was gekomen, overhandigde de heer Rietveld na een korte speech namens het college van B. en W, het boek „Stad in beweging". Van de heer Do Jong. die als twee de-voorzitter namens de wijkraad het woord tot de scheldende voorzitter richtte, ontving de heer Rietveld, die vanaf november 1066 de voorzitters hamer heeft gehanteerd, een cadeau bon. (ADVERTENTIE) Mede op verzoek van de heer Riet veld was de agenda voor deze bijzon dere feestelijke vergadering uiterst summier. Slechts over een punt het stokpaardje van vele wijkraden werd ook nu weer lang gediscussieerd: het nul van het naast elkaar bestaan van een sociaal wijkopbouworgaan en een wijkraad. De heer H. Boer verweet wethouder De Vos. dat hij voorkeur zou hebben voor sociale wijkopbouworganen. Wethouder De Vos ontkende in zijn repliek echter ooit enige voorkeur voor een van beide wijkorganen te hebben gehad. „Noch voor de werk wijze, noch voorde totstandkoming van hetzij een wijkraad, hetzij een sociaal wiikopbouworjtoan heb Jk enige voor keur!"' aldus de wethouder, „alleen de inwoners van een bepaalde wijk moe ten een keuze doen. In de ene wijk ligt dit probleem nu eenmaal anders dan in een andere wijk. In Crooswijk en het oude westen is het bijvoorbeeld op hel ogenblik ondenkbaar, dat daar een wijkraad komt. Maar het zou best mogelijk kunnen zijn, dat juist dnar behoefte Is aan een sociaal wijkop bouworgaan. In andere wijken daar entegen weer net andersom. Boven dien kunnen er evengoed wijken zijn waar in de toekomst een wijkraad en een sociaal wijkopbouworgaan naast elkaar bestaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de Alexanderpolder, waar over enkele jnren wellicht 60,000 mensen zullen wonen. De heer Rietveld betreurde hel in zijn afscheidswoord, dat er voor de wijkraden tot nu toe zo weinig moge lijkheden zijn gecreëerd. „EigenRik moet ik niet sprekem van een wijk raad maar van een wUkorgaan", grapte de voorzitter, „doch dan zal dit wijkorgaan in de toekomst wel dege lijk een omvangrijker taak, een eigen wtikgebouw (en waarom niet met een trouwzaal!) cn een eigen stijl moeten krrgen." ROTTERDAM, dlaicUf - De *eUB«»tet- llng voor de competitie van de koninklijke Ned er ten die ha Lawn Teimte hond te ho* nooll <o froot ieweeit alt dit jaar. Br ichreven niet minder dan 1725 ploe*en In. Een taatal dat alle record» vort da vooraf- laande royaal overtreft. Hoofdklasse A: Da Bh 1 (A'dam), Toef/Hiilefenberg t DDV 1 (A'daml, De M«t**laan» 1 (Den ELTV 1 (Eindhoven), en Lelmonte» l (Den Haag). De Rottordamoo ploag van Toeg/HIllegeraberg debuteert ln deze klas se. Hoofdktóa** Bt Festlna 1 lA'damK DDV 2 (A'dam), Hilversum 1, GSTC I (Gronin gen) THOR RW I (Den Haag) en Victoria T (R'dam). GSTC ia hier de nieuweling- Berate kteoae: Afd. I: ICC I (R'dam' ELTV 2 (Eindhoven), Bllthoven 1. Lucky Strike I (De» Haag». Afd. 2; Tilburg l. Racketeera l (R'dftm). Alt* I (Amersfoort) en Oranje TC t (Den H"$.' 3DDV 3 (A'dam). Thor RW S (Den Haag)Shot 1 (Zeist) en Spleghel 1 (Bus- SCHAKE ag> AM. (ApeJdooi huuen (Velp). hier nieuw GLTB Daisy Daiav en Beekhuizen zijn (Van onze «ch aak medewerker) ROTTER- DAM, zondag. De koplopers Van Baarle en Riksen hebben de vijfde ronde van de strijd om de persoonlijke RSB-tltel zonder kleerscheuren overleefd. De belde Johnnen zegevierden voor de vierde maal. De TSB-kampioen omzeilde de moeilijke kiip Koevermans. Op de 40e zet, de laatste van de partij, beging Koevermarw in zeer voordelige positie (een „rots" van een vrijpion) een ern stige fout. Het zoveelste slachtoffer van de rode tijdnoodvlag in de schaakgeschiedenis. De partij werd nog wel afgebroken, doch is rijp voor overgeven. Riksen scoorde zijn 4e winstpunt door De Jongs aanval koelbloedig af te slaan. Broer Ben Riksen had weinig moeite mot mevrouw Vreeken en Kouwenhoven had niet de minste con sideratie met Dries, die ln nadelige stelling nog met een remise-aanbod geprobeerd had het naderende onheil te voorkomen. Mevr. Vreeken-Reils- ma: afg. in remise-achtige s and. De stand aan de kop: 1/2. Van i Baarle en J. Riksen 4 uil 4. In de promotieklasse A kroop leider Grund tegen ds. Samson door het oog van de naald; het afgebroken to reneindspel vertoont remise-tenden sen. Offerman. staat gewonnen tegen Visser. Vijgeboom-Broekman '/tVfe. Roodzant~Van Veen en Stam-ïr. Ham mer uitgesteld. Stand: 1. Grund 4 (uit 4 1 afgebr.). 2. Van Veen 3Vs (uit 4), 3/4. Offerman en Vijgeboom 3 (5). In de promotieklasse B etaan bo venaan de ranglijst Doornheim (4 uit 5), die F. Lagerwaard klopte, en v.d. KleiJ (eveneens 4 uit 5) door remise tegen Hagendljk (3Vt uit 5), Van der Kloet versloeg Degeling. Verschoor, totaal van slag af, boekte zijn 4e ne derlaag, ditmaal tegen Van Dijk. Me vrouw C. Roodzant-ds, Blonet: afg. in gelijke positie (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE, De raad van Spijkenisae komt donderdag 21 maar* a.s., 's avonds om acht uur, bijeen in het raadhuis van Spijkenisse. Op de agenda komt o.m. voor be-! spreking van het rapport „Verkenning van enkele aspecten van de ontwikke lingsmogelijkheden voor zeehavens in het Delta-gebied." (ADVERTENTIE) MAURITSWEG 37 ROTTERDAM TEL. 138061 A-kl. 40 km In U4 mir. 1. Borglwun. 2 M«y*r; 3, Diepstraten; 4, ClUakts; Hor dijk: 6. Ltynan; 7. Vtwar: I. DuV»«- B«l»l, 1. Harrow»} L •chot: 4. Vloaer; 8. Timmer*; 6. BlUai'i 7, °ci|ll*W'km in 56 min. I. WtJnen; 2. Ste- V«nai 3. Kapltaln; 4. Oord*»; 4. Vetten; TÖnder: 7, Janaen; Bennek*». mrR Okibcntmoetina ©ourwr-Deita-DlDJ-po- 44 ku» ui A-kl. lJU uur. 1. v.d. Krean liui: Helmi* j»; 4UD*k B-Kl. 40 km ln l il uur. Hindrik» «Al; 0. v-d. ileman» (A)| 1. J. (A): 1. ^fan Llth 8. verboom (K); Hoomgrsal lï)i 10- A-Jun. I. Veldman: I. Jumn; 8. v.d, Hal* 1. TheuniaM; Van B»«#m: 8. gtolk, juaymakara: 2. Morel; 3. Verdoom; Verw«y; 5. V«» D»Uen B-kl. 30 km ln 1 uur. 1. Vol la br» ft; J. Verwey: 3. J. ven Herk: A. van Herk; 8. Ventx; Kroep; 7, Jorrltwnn: B, Huygen. A-Jun, 20 kin in 43 min. 1. v.d. Lttgl; 3 Huygen. B->un. 10 kin In min. t. Kouwenhoven; 2 Huy*en. CUibonlilioetlna Coureur-D«Ua-DIIR)p«- dajilrlddor». A-kl, 37 km tn 5S-13 min. 1. Aardoom (DHKi; L Berkhout <P), 3, D* Wit (DHR): 4. Tuinier (DHR); 9. Smit (Pi; 6. De iUr- Urh (DtlR); 7. V. d, Steen (Dl; 8. Brussel» (DK Brouktien (Du 10. Perfore (P). a-kj. JS km in 4841. 1. vul. Melde (DHR); S, v.d. LeUt (P); 3. Roee (DHR): 4. Sclieiling (DHR); 8. Drop (C): 6. Moerman (CU 7. Ter Kameel (C); Berkhout (P), 0. Haneeon (C>: 10. Booee pW. A-lun. IS km tn 3*.li min. 1. St. Njcol'*» (DHR); I. Van 't Oeloof (DHR); 3. Vêrkerk (DHR); Llndenhof (PI; Uuaderib6lin»ri(_CI,;_».V A-lun. IS km tn jS.li mUi - oeloof (DHR Llndenhof tr (Cl; Vo (Cl: I. De Hertlg JE' (DUll)l 16. MeekiUk (C>. B-iun. S km ln 1654 min. l. Van Kleef (pi; 2. Hervik (DHR); 3. MteldUk (C); 4. w.d. Klei (PU «.Moerman (C), VA LS Ab van der ZR den **- (37) vro The Boomerang aan de Goudsesingel met plannen roiHÏloopt om „een nieu we tent" te openen kun je cr ze ker van zij»* dat er in de Rotter damse horecawcreid iets gaat gebeuren, waar de kenners van zullen opkeken. Ab is een horeca- ku n»ten a ar, oen café-virtuoos, een natuurtalent, die weet waar de moderne „kroegbaas" do mos terd haalt. Na twintig jnar op schepen van de Holland-Amerika Lijn te nebben ge varen als barkeeper opende Ab van der Zijden tweeëneenhalf Jaar geled'.n aan de Goudsesingel The Boomerang. The Boomerang w^erd een iiucces en meer dan dat; Ab zegt: „We wisten dat het goed zou lopen, maar dit had den we niat verwacht," Zijn succes formule is Inmiddels overal bekend: de sfeer van een schip overbrengen naar de wal. Dat houdt in, dat de mensen zibh er thuis moeten voelen, dat de bediening er ontroerend snel is. Je komt binnen. Je bestelt en het staat er. Wie in de Boomorang wü werken moet kunnen bogen op ichccpserva- ring. Hot was destij«U de oud-cömmodora C. Kooyman van da Holland-Ameri ka UJn, dia dc Boomerang van stapel liet gaan cn een behouden vaan toe wenste. Binnenkort komt de 62-jarige op Terschelling wonende commodore weer naar Rotterdam om zo'n plech tigheid luister bij te zetten. De Boomerang krijgt een zuster schip; Uncle Charly. een Amerikaanse cocktailbar op de hoek van de Oppert en de Üeiftsevaart. Ab gaat dit eta blissement samen exploiteren met ilJn vriend en compagnon Roel Wledouw (firmant In de metaal handel R, Wledouw zoon te Rotterdam). Op het ogenblik ia acn dc Oppert nr. I noo geuejtipd bet café De Kern dat gont werduJijnen: op 12 opril moet de hele ïnak grondig oerbouuid eljn. yan binnen. Die uerbontolng 1* dl in üotie gong, namelijk in de kelder pan dc BoomeroTig, toaar de bar alg een bouwpakket gereed staat. Aan die bar zullen niet minder dan vijftig mensen kunnen plaatsnemen. Aan de kanten komen nog wat zitjes. Het geheel wordt ingericht in een stijl anno 1930. Daarvoor zorgt Publi Stu dio A. A. Stock te Rotterdam. Stock is een neef van Ab van der Ztjden. Hij zorgde ook voor de inrichting en aankleding van de Boomerang. Uncle Charly gaat er bijzonder kietirig uitzien met kastjes, prulletjes en schilderijtjes. In de ramen komen' gekleurde panelen. Ab en Roel mikken met deze bar op de zakenmensen cn op de langpar- keerders. De langparkeerders, zo heeft do ervaring geleerd, komen tegen woordig steeds vroeger naar dc stad om een plaatsje te bemachtigen. Zij zullen voor de kantoorklok slaat nog even bij Uncle Charly binnen kunnen wippen voor een versterkend kop kof fie, Dat kan al om 8.00 uur. De keuken gaat werken volgens het bekende recept van de Boomerang. Als het kan zullen de gerechten nog wat meer verzorging krijgen. Tot de plannen behoort ook het serveren van goede, goedkope zakpnluncheB. De prijzen zullen ln het algemeen op het zelfde niveau als in de Boomerang lie gen. Op 12 april (goeds vrijdag) om 16 00 uur gaat Uncle Charly open. De plerhtlge openingshandeling, fa oer- richten door oud-commodore Kooy man vindt om 18.00 uur plaats. Rot terdam ral er dan, roat* Ab het uit drukt, „een vreselijk exclusief ding" bfj hebben. Ook Uncle Charly zal nauwe ban den hebben met de scheepvaart. Dc barkeepers komen van de HAL en be drijfsleider Rudy van Hooydon i heeft vele Jaren als hofmeester op bo ten van de Spldo gevaren. Voor hen, die nu of binnenkort nieuwe overgordijnen nodig hebben, is dit een bijzondere aanbieding. Een partijkoop bedrukte over- gordijnstof, in coupons van 5 en 10 meter, voor een extra lage prijs, per meter voor nog géén een gulden negentig. Leuke bedrukte gordijnstof, voor een prijs, waarvoor U in méér dan een kamer gezellige nieuwe gordijnen kunt hangen. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze partij be drukte overgordijnstoffen. in coupons van 5 en 10 meter, per meter, 120cm breed, voor CUn t«(. of ichrlft. but* (Van een onzer vrrslaggevcrs) ROTTERDAM, zondag. Vijftallen dames en heren van vier kegelbonden kwamen zondag op de banen fn het Groot handelsgebouw uit om uit te ma ken wie er mag deelnemen aan de eindstrijd om het elubkampiocnschap van Nederland. Dat waren bU de he ren STIK en Acht om de lange, voor de Rotterdamse Kegelbond, Klein Hamburg voor de Delf se Kegelbond. DAKO nit U:recht voor de Stichtse Kegelbond, terwijl Min Negen de 's- Gravenhaagse Kegelbond vertegen woordigde. BIJ de dames waren het EVM die voor Rotterdam uitkwam, LODO uit Delft voor de Delftse Ke gelbond, KNAL uit Ui recht voor de S ich se en LODO te. Den Haag voor Kegelbond. I. "..re pOa-*1 - r' mos: vier V.'" r 1 hn'l' n rp'. n. zocla'. het max mum, ca; clm vijftal kon berei ken 2700 hout bedroeg. Over het alge meen werd er maar matig gegooid, want de meeste teams bleven beneden een gemiddelde van zeven. Spanning was er niet veel, want het onderlinge krachtsverschil bleek al spoedig vrij groot. Wel waren er enkele kegelaars wier prestaties uitblonken. 2o leverdo Van der Helm uit Delft een baan van 130 hout, dat ts dus slechts vijf hout beneden het maximum. Dat hield een belofte in, maar die ging niet in ver vulling. want op de andere drie banen kwam hij niet verder dan 6a. 72 en 75 hout. Voor De Grooi uit Gouda, lid van STIK. was d'.e mooie star; van c>e Delftenaar een prikkel om hoog hout te gooien. Hij had succes want de Gouwenaar bestond het om vijftien negens achtereen te scoren en met 135 hout de grondslag voor de zege te leg gen, die zijn club later zou boeker.. Met 108. HU en 101 boui werd De Groot de hoogste werper bij de heren met 445 hout. Bij de dames was het mevr. W. Hofman uit Delft, die zich met 411 hout als hoogste werpster klassiflcecr- de. STIK uit Gouda en Lodo uit Delft zullen dus het district vertegenwoor digen in de finale op 7 april te Haar lem. D« uit*l»g wss: Heren: 1. S.T.I.K., Gouda 2110 ht, 2 Acht om de lange. Gouda 1962 ht, 3 Kletn-Ham- burg, De lit 1007 ht. 4 D.A.K.O. Negen, Den Haag 1872 ht.. Dame»: 1 L.O.D.O., Delft 18SB ht. 2 E.VJW., Gouda 1771 ht, 3 K.N_A.L.. Utrecht 1684 ht. 4 L.O.D.O.. De Haag. 1437 ht. 'Am kli'l KS'ilK VAjexdJë&AV -wv w»*u««dijk 344-364 tel. 133744 r.Jam hoek oottpfain i maandag» gesloten Van onze dammedewerker) ROTTERDAM, maandag. In de barrage wedstrijden voor de finale om het persoonlijk hoofdklasse-kam pioenschap van de Rotterdamse Dam- bond heeft C. Kusters *i)n tweede partij tegen G Meijer gewonnen en leidt nu met 3—1. A. v. d. Stoep komt voor de finale ln aanmerking, omdat P. Bakhuizen zich heeft teruggetrok ken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1