W. Thomassen kon Westlanders niet Brandweerpost in Rozenburg voor eventuele enthousiast maken calamiteiten Hoeveel geld hebt nnodig voor: lu Rotterdam wacht mooie finale om Europa Cup II ROTTERDAMSDAGBOEK HBU# IS U kont het zó in huis hebben. NTE-U-W Begin april 'economen- conferentie* in Rotterdam Phantoms HONGAARS FESTIVAL IN HILTON Natuur- Een kerk als bungalow ROTTERDAM RIJNMOND Burgemeester sprak in 's-Gravenzande IN HOL VAN DL LEEUW V Een jaar voor in verdovende middelen handelende caféhouder D.TREURE Rn kwestie van vertrouwen beschermings- wacht bloeit Vlag ligt klaar bij Kampong RUIUUWOUDE MEUBELEN IN, peg. 4 - donderdag 21 maart I960 (Van onze correspondent) j VGRAVENZANDE, donderdag Een aantal Westlandse tuin ders vinden dat burgemeester W. Thomassen van Rotterdam zich schuldig maakt aan huisvredebreuk in Europa's grootste kassenge- bied. Dit bleek gisteravond in „De Brug" in 's-Gravenzande, waar de afdeling WestJand van de voiks-' universiteit eer» bijeenkomst had belegd waar werd gesproken over de havenontwikkeling in het Nieuwe Waterweggebied Daar-! bij kwam uiteraard het plan van' ric gemeente Rotterdam om tus-J sen Hoek van Holland en Maas sluis een haven (Rijnpoort) te (Vso een oaser vers lagge var*) ROTTERDAM, wonadtf- Met •Is onderwerp JDe kosten van de Eco nomische troel" schreef dr. K, J, Mla- ham. lector aan de London School of Economies veris Jaar een eontrover- ■loneel boek. dat internationaal sterk de aandacht trok. Vollens Miihan heerst In de Indu striële landen de manie om de groei vsn het nationale produkt zo veel mo gelijk te bevorderen Deze manie gast ten koste van de welvuart In ruime ru zin. In feite dwingt niemand om zo'n hoog groeipercentage m te streven en als gevolg van die .groelmsnle" moe ten we steeds moer hinderlijke bijpro ducten accepteren (luchtverontreini ging. geluidshinder, vsrkeerscongeslle etcl). Om dit recht t* 2ttten zou nie mand de hinderlijke bljprodukten van andermans activiteiten noeven te ac cepteren. tonder daarvoor een schade loosstelling te krijgen. DU boek In felle en deze stollingen in het algemeen zUn het onderwerp van de jaarlijkse economenconferen- tie, dJe dit Jasr op 8, 8 en 10 april In Rotterdam wordt gehouden. Dr Mla- han zelf komt zijn stellingen verdedi gen en een groot aantal Nederlandse prominente economen komen er com -1 mentaar op leveren Dst zijn na de opening door de minister van financiën dr. H. J. Wittc- veen. dra. J. M. den Uyl over de ach tergronden van het groelbelcld In Ne derland, prof dr. A. Heertje, prof dr L. J. Ztmmarman, prof drs C J vim Eljk, prof. drs. H W, Lambers en prof ,dr, T. W. Rutten. De economenconferenüe vindt ieder Jaar plaats In een andere universi teitsstad. Dit Jaar U zij voor de eerste keer open gestald voor nlet-studenlcn of hoogleraren. Volgens de organisato ren Is er bUzonder veel belangstelling met name uit het bedrijfsleven, graven uan de orde Zoal» Ir verwachten was, heeft de i beheerder van de ha ven portefeuille,' de heer Thomassen, de Westlander* j niet rnthoUsiant kunnen maken voor i de havenplannen. Voor de pause gaf de burgemeester met behulp van dia's een toelichting op de havenontwikke ling. Wetend, dat h)J ln het hol van de leeuw sat, liet hU In eerste instantie de RUnpoortk weatle rusten. I sster kwam hU er vanselfiprekend niet on deruit. Volgrfw de burgemeester /al hot hele gebied (union Rn/rl en de W;it« i - wegrnniiri binnen met nl le lange tijd een gioot industriegebied worden In dit h*ht Iwzlen is Itijnpoort maar n kit tri omh tdeel W.it Rotterdam uil kori. 80 hu Uiud- bouwgicmil gibml \.m de geniet n* j te N,iiildv>ijk De fiveuge girtrxl, 370 j ha. Ilgi leeit* np Rotterdams territoir Ittjnpoort it nodig voor onder meer d<? pi^sjiglersifhepen. die momenteel lel veel gevaren op de Waterweg opleve- len Voorla m Rijnpoort brd'/elri als loi komitlge container hu ven j Hel ver/iltlugsgevaur kan volgenni hit rnkimitituut voor de ditnkwatir- vooi/ieiil/ig hezwor* n worden Men kon rchtei ndet ontkomen li.in de Indruk, dal hel Wed land iHheerstj wordt door e< n grote male van aug'.t Mtn it* looft ei n\oud tg nlu, t>l«ik uit de vragen en opmeikingen, dat het bij (Ut plan z.d blijven en men ts r van oveitulgd. dat de haviii.s hun op mar* zullen voortzetten 7a> meende de heer J Vogelezang wetlnmdei vnn s-Gru\iTi/nn<lc dot al vim vei Mi billende /Ijdori i« hitoogd dat de haven nu o! te klein ia hfên spreekt al over <ontnln#r*chepen van 10U «00 ton lii] vroeg rich «f of Rsjn- poori nlei de Rotterdamse springplank is naar de nooi del Ijk c oever van de Waterweg Rm gemetst er Thoniown be*Ireed de mening dat „Rijnpoort" nu al te klein rou zijn Kr 1* nog geen I sprake vnn containerschepen van j 100 000 Ion Het gemiddelde ligt op ongeveer I5 00Q ton niet een enkele i uitschieter tot 25 000 ton Maar dat Ik-hoort lot de grote uit zonderingen en grotere containerschepen slatin zelfs' nog niet op paplei Nrdeilarwl /nl in de komende dertig, janr ongeveer veertigduizend hectare! havengebied nodig hebben en Jn dal Hcht be/iep N ltTjnpoort slechts c» n klein havent ji 1 (/IDVERTENTIE) Aardgasvenvarming Auto Baby-uitzet Band-recorder Boeken Bontmantel Boot Bromfiets Caravan Centrale verwarming Centrifuge Fornuis Foto-of filmapparatuur Gereedschap (voor hobbyisten) G ranunofoonplaten- cotlectie Kampeeruitrusting Keukenuitzet Koelkast Meubelen Modeltrein Muziekinstrument Pick-up installatie Projectie-apparaat Ruitersportuitrusting Schilderwerk Schilderijen Schriftelijke cursus Scooter Sieraden Ski-uitrusting Stoffering Studiereis Tafelzilver Talenstudie Tent Tuinaanleg Tuinmeubelen Televisie Uitzet Vakantiereis Verbouwing Verhuizing Visuitrusting Wuscombinatie Zcilui trusting Zelfstudie Zomerhuisje? (Van f 500,-tot f 10.000,-). Vraag even de Persoonlijke Lening folder van dc Holiandsche Bank-Unie aan of loop eens binnen. I ADVERTENTIE i M Met een str-©tcV"\ Is een goed figuur geen heksentoer! Fehna stretch beha vnn het nieuwe DORlASTANT.hetiu- per elastische kwaliteitsQaren van Bayerb-l-ij-l-t wit haai kanten cups, verstelbare Btretch schouderbanojes, dus knellen onmogelijk kori model 17.90 half lang 24,50 lang 27,50 IN ALLE 21 FILIALEN VAN De persconferente in het stadhuis. (Van een onzer verslaggever* ROTTERDAM, donderdag. Vol gend Jasr ut in Rozenburg een brandweerpost zyn gcveetlgd, die steunt op een nauw® samenwerk fan* lussen veertig gedetacheerde beroeps- brandweermensen olt Rotterdam en het vrfJwIUige korps olt Rozenburg. Deze posl, die voornamelijk la gesticht om eventuele calamiteitenIn Botlek en Europoortgeblcd nog beter dan tot dusver het hoofd le kunnen bieden. blUft voorlopig de eerste aanzet tot de regionale brandweer goals men die xlch In hel Rijnmondgebied wenst. Het materieel voor deze Rozen burg- se post wordt oveneens door Rotter dam geleverd De post wordt geves-l ligft iri et n nieuw gebouw vnn ge- j intent* wttken in Rozenburg, dat voor' dn riot 1 wordt uang* past Ih? nutiws werd gisteren bektutlgc- ma.iri tijden* de tradition*. U< jaarlijk se ontmoeting tussen de Rotterdamse hoofdlieden en de ptrs In de Maasstad heeft de brandweer ten lijvig rapport aan het college vam b en w voorgelegd, waarin de resul- tuten zlin neergelegd van een onder zoek naar de bewegingsvrijheid van brandweer*agens in het stedelijke vi rkeer Steeds meer blijken bij voor- hei ld geparkeerde a-rios snel en doel- 'r< ffvnd opt mier. vat» dc brandweer t' t rhindemi Mn viel moeite houdt rit brandwtcr <-ich aan de norm om iim il.jk vijf minuien na e«n alarm ter ld i se te 7i»n Suggestie* In dit rapport geven dt'ï ri' ntnii, Brtii w au jij) vnlg'iiv dr; l'IJII'1 Mil i ll»'I iiug li) di slUIil-j tic kart wurdcit gcbiadi? <md< i incr rl <<n i.ibuaiic \»n nifime eti l>«- sla, ncic pusten Voorhield hui van wjim di juist am ut Hi iels'U<in die nod j' <t/i in,**! i< raiirifjt r) oi.it'll In -]iils\tr ur i\iii'iiul viol Dl lllk li t.lll.iu, i I' h IlKl.l W' i' »t. r W f* f'H h I dl/** sa- i - n'ooi-.' aijiwwig v (is vi rt< hit dat zaakt De sterkte vzn het Rotterdamse korps bedroeg eind 1907 1043 man. Dat betekent een belangrijke toename van het aantal korpsleden. Rotterdam kent sinds kort ook een kleine afdeling vrouwelijke brand weer onder aanvoering van de Jeug dige Ha me van Daal worden zeven meisjes opgeleid tot het verrichten van EHB O.-diensten, kantinedien sten en in het gebruik van de mobilo foon Vnn i u on/* r i r^Hgg* ol- ir'f f I bi' ur De heer Nmm,ui Cnuk z'd tn hu. ktnU'i \im ht'l oiufiuji NoIim- lund-Fngelumt op 8 uprll ln ht'l hlvo- rbt'h iinistum «i.in K'»' Ho'ig- »t»aut een lezing Uouflcn ovvr .Roman Duuluii1 ii't Na.u d<m!*id,'ig i« f op dt n r n lil - i.t i tic li i op ck r rit 'i mg I g 'ii- Mutt* rdani «'f* g v«*rled™u 'air lx c chaili bedt .ig veroorzaakt dooi br-in*1 (hiiuen d* liepen om) aan zit nl' k rulin \tjf miljoen gulden *i gen i* n bi i ag n» v» reneenha'f mil oen in lllb(" Hi .inden schepen 'f.npi' i ring r»iv vki tin srbtltb Ik - drag van b>'na drie miljoen gulden AK \uoriirtins' oor ai1' \om bi arid w orili bah Ia dig lie ld aangege- vi o !n vin K^^al'en werd vrledenl lo.n t-i'ii brand opzettelijk veroor- R i"*i FHr)M don ierdag De 'iirhmse r<chbank heeft vanmor- K n do 19-'Trigt' caféhouder Wilfred S uit Hou |ii,im iiroirdeeld to» een g< n«t msstiof i<m 1 jaar ni»-t <if i k in at hu in ig ja.ir 'n be b* -1 t is gt «eest van opium hennep i.is- j t i en pdlfium en omdat hl) drie I lo op um lu i ft \i i minrtvlri Vier'ien ririg^ii «ilitlon t ine de off) tr /es ien .S lieft de h<indel m opium ont ken) Hi) heeft ge'tgd dat hi] de \er- 'Uvintli rn dd* len wel in zim eife '•i ft ^ihad riui.ir dat de/e door een t i'. m. o tin'ugiU. en j Cabaretavonil voor ouden van dagen Vai »*ll (Jll 'il i langt R01T,,RïiAM woensdag Di R i Utdanii.*. tvj'rcl van ouden v.ir dag >n rgunisi eit Ur afsluiting van hit si /rn n up d n'irdag 2B n.uar* een ca bare avond in he. AMVJ-je- ii« ,i ui '.T ur t wig Mi (li wet k ng aan deze avona v.-i- lemn oa cinftrenenr 3ns Pitt, het du u ruo i en L,os Cotiaie 20ALS bekend wordt op Hemelvaartsdag 23 mei in het J Stadion Feijenoord de finale gespeeld van het Europees toer nooi van bekerwinnaars. Favorieten voor de Europa Cup II zijn dit jaar Bayern Munchen de bekerhouder en AC Milaan, dat op het ogenblik in de Italiaanse competitie met grote voorsprong aan de kop gaat. Samen met Hamburger SV de club van Uwe Seeler hebben zij zich inmiddels voor de halve finale geplaatst. Num mer vier wordt de winnaar van de beslissingswedstrijd Torpedo MoskouCardiff City. Als het met dc loting een beetje meezit, kannen we ln Rotterdam inder daad een krachtmeting te aanschoawen krflren tussen Bayern Mhncben (met F ram Beckenbauer) en AC Milaan (met de Duitser SchneUinger en de befaamde Italiaanse internationaal Gianni Rivera). Via rit Belgische televisie heb ik AC Milaun nu twee keer tegen Stan dard Luik odn het werk gezien en ik moet u bekennen dat tie Italianen mc niet zijn meegevallen Vorige week stelden zij zelfs ernstig teleur. Gisteravond speelden ze wat beter, maar imponerend was hun spel al lerminst Nu moet gezegd worden dat ze /ich ditma.il ook met tot het uiterste behoefden m te spannen Na twee mm ut en al namen zi) een voorsprong door linksbuiten Piati de topsco rer van het Italiaanse voetbal en kort na de rust maakte Rivera ei '2—0 van. Het doelpunt was het ge volg van een zwak moment van de Belgische doelman Jean Njcolay, maar niemand van zijn ploegmak- kers nam hem dat kwalijk, want voor de rust had NJeolay op prachti ge wij/e een strafschop van Rivera gekeerd m nog enkele fantastische jodrimgen verricht De Belgen heza- Un te weinig kracht en snelheid om ie» s i erug te Soen Een pleister op de wonde voor Standard was dat het 2/3 van de 1e- cetie mee naar huis mocht nemen, een bedrag van ongeveer 5 miljoen Ure Toen de twee clubs vorige week gingen loten, waar de beslissings wedstrijd gespeeld zou worden, nam men het besluit, dat de club die het /oordcel van eigen terrein kreeg, slecnts 1/3 van de recette zou ont vangen Milaan moest zich dus gisteravond met heel wat minder tevreden stel len dan Standard, maar dat verdie nen de Italianen strak3 ln de halve finale ruimschoots terug. De leiding van de F'jiise scheidsrechter Bordc mag met onvermeld blijven. Hu flea* voor ieder wissewasje en dat leve» de imn minder dan 08 vrue schopt m op De Italianen werden 27 keer bestuift, de Belgen 39 maal. dat moet hu na een record zijn ER »yn een paar Nederlandse ape- l-r* die goed geld hebben ver diend aan het „wilde" Amerikaanse voetbal: Theo Laaeroma, Co Prin*. Piet de Groot, Fred Bravenbor en*. Fr blijkt er ook eèn een flinke strop te hebben gehaald Ml de inmid dels opgeheven Pittsburg Phan toms: de AJacled Tonnle Pronk. Op een vergadering van schuldeisen werd bekend gemaakt dat het iport- huls Tonnle Pronk in Amsterdam een vordering heeft van bijna 380 Uo"i»r, De Amsterdammer vertelde me dat hu vorig jaar via trainer PM Gruber trainingspakken, shorts en s GIANNI RIVERA ,op hemelsvaartdag in de kuip,? schoenen aan de Amerikanen bad geleverd. Het grodtste deel van het verschuldigde bedrag was door de Phantoms betaald De rest van die vordering kan hu wel vergeten ïn een krant uit Pitts burgh las ik dat de Phantoms geen schijn van een kans hebben om al hun rekeningen te betalen Ken woordvoerder van de club onthulde op de crediteurenvergadering, dat er op de kop af nog 7 dollar in ka* is, „En om de waarheid te zeggen, v/eet ik met waar die 7 dollar va.i laan komen." zei Dick George, een van de aandeelhouders Er znn 70 schuldeisers die lc/d- men meer dan 175.ÖOÖ dollar te goed hebben Daar staat wel een post van 240 000 dollar aan bezittingen Ueeat 11 spelers) tegenover, maar dat is een sterk opgeb'azen bedrag. Jack Pollock, de vice-voorzitter en penmngmeestt r van de club zei dat de spelers overgedragen waren aan de nieuwe North American Soeier League om aan andere clubs te wor den verkocht. Men verwachtte voor Co Prins de vedette en tevens het „enfant terrible" van de club on geveer 3500 dollar te kunnen incas seren. „We moeten blij zijn met alles wat we voor hem krijgen," zei Pol lock. die Prins „The bad boy" (de slechte jongen) van het Amerikaan se voetbal noemde. Voor de anuere spelers verwacht hij zeker niet meer te ontvangen en de totale waaide van de spelers schatte hu op 38 500 dollar. De grootste schuldeiser Is een plaatselijk advertentiebureau met een vordering van ruim 33 000 dol lar. De eigenaar van de luxueuze flats, waarin de spelers logeerden, heeft ruim 13.000 dollar te goed en bU de Pittsburgh Baseball Club staan de Phantoms nog voor meer dan 15.000 dollar in het krijt voor de huur van hun stadion. Nee, in Pittsburgh hoeft men voorlopig niet meer met voetbal aan te komen. DICK VAN DEN POLDER AMSTERDAM DEN HAAG - tn a&nuchttppcn. ROTTERDAM Tot het einde van de maand klinkt wilde Puszta-muziek uit Hongarije m het Rotter damse Hilton-hotel Drse week is daar het Hongaar»* „food fmiival" begonnen, dat wordt opgeluisterd mei de aanwesigheld van een Hongaar** chefkok, een Zlganl- orkest, enkrle aardige mannequin», en een expositie van handwerk. Van avond kunt u ao'n modeshow nog ien. van half negen tol negen uur. I e J&iituiin het Hilton hotel Is Ui Hmigaam- gedecoreerd terwijl tl nj» ik' kaait gervchtrn met (u* 1 veel Kprlka's uantrvft Chefkok Gyorgy is npocla»! voor deze gelegen heid overgevlogen Hel orkest van Kervnc Lakato# zorgt voor de nodige sfeer b\J dit fes- tt\al. dat dezer dagen door de heer Üajov Borta. ambassadeur tan de Hongaarse volksrepubliek werd ge- ujiend ln samouw erkitig met „De Buenkorf" ia or c«it temoonateUuvg van handwerk, dal ook voor de verkoop l*. Een Hon gaar* schilderes laat zien hoe zij de oude v olksmotiev en op houten voor- we» pen aanbrengt Het „Hungarian Food Festival" in Hilton duurt tot 31 maart Ala de gemeente der gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid woei «.dag 27 maait a s ennee akkoord gaal. zai het kerkgebouw aan het Sandeiihgen- pletn te koop worden aangeboden De Sandflingplelnkerk la 40 Jaat oud en na de brand I» 1958 grondig gereatauretrd l> terugloop van het ledental van de gemeente heeft er toe geleld aan verkoop te gaan den ken Wit enkele tonnen heeft liggen, en ADVanTiN1 is MAURITSWEQ 37 ROTTERDAM TEL. 138061 een* lela anders wil dan io n gewuiu bungalow na de gemeente» «le ring 37 maart Is er wellicht eei «na i om een originele behuizing aa. t»' schaffen. Rotter.lemmers moeUn wei eerlijke mensen zdit. in de hal van het Cen traal Station slaan nog ateed» d« auto maten opgesteld die voor een kwartje een per ronk* art leveren. Borden geven aan dat „de perron- kaart op centraal station" nog ateeds verplicht is Maar begin en eind-controle Is ilnds enigv tUd vervallen, Niemand vraagt naar uw kaartje als u vla het tournT- quo, naar binnengaat of terugkomt. IX' Nedt'rlaiuise apoorwegen ver- Touwen hlerhy volkomen op het ge weten van (le Rotterdammer AU da» geen blyk van vei trouwen Is, Het gaat goed met de natuurbe scherming i wacht „Rotterdam en om- itreken". Afgelopen jaar is er een nieuwe aanplant van 30 leden bijge komen. Het aantal leden bedroeg etnd Van dit Jaar na Inventarisatie 214 gewone en 38 huisgenoot-leden. En dan de activiteiten van die le den „na het broedseuoen werden alle nestkasten tn het Kralingse bos afge nomen en waar nodig weer opgeknapt en gerepareerd. Achter twee van die kaatjes werden vleermuizen aange troffen die gastvrij werden opgeno men in twee speciale vleermuis kasten, speonaal voor dit doel vervaardigd en opgehangen De afgelopen winter zun dertig k*s- ten opgehangen om te zien of ze in de wintermaanden als slaapplaats wor den gebruikt. Iu het voorjaar zullen de ovenge twintig kaaien worden op gehangen. Het ligt u» de bedoeling om het komende broed seizoen een Inten sieve controle op de naatka*ten te gaan uitoefenen Het afgelopen Jaar tljn er 4 nieuwe na tuur wachters Ingeschreven, waar door de totale sterkte op 17 is ge bracht. Zu hebben 30 gevallen van vernieling of verontreiniging van de openbare groenvoorziening geconsta teerd. Om het maar even naar onder-' wtrp gerangschikt te beschrijven $3x> In bomen klimmen in takken afbre ken, 38x door struiken dringen, I7x fietsen of voetballen op gazons, lix gooien naar watervogels, 9x bloemen plukken of vertrappen. 4x Jongen* fe-l eignateerd in het Kralingsc bos met pill en boog. 17flx loslopende hondan! in het Kral. bos en In he< park, SflxJ tenten plaatsen op verboden terrein,' 20x grasmat beschadigen. 7x vuurtje stoken, öx greppeltalud beschadigen. 3x auto's op voetpaden. Bovendien werd nog 3l2x gewaarschuwd wegens het fietsen of brommen op de voetpa den ln het Kral. boa en in het oark. Dat hebben dus de natuurbeachtr- m ln«s wacht ert voor Rotterdam en| omatreken geconstateerd. HFaVMI EEN punt nog beeft llWtBillI Kampong nodig om kampioen van de westelijke eerste klas te Worden. En uit de thuiswed strijd tegen HDM verwachten de Utrechtse hockeyers die punt wel te kunnen distilleren. Trouwen», de eni ge belager van Kampong, SCHC, raakt tegen Laren ook waarschljnllia wel een punt kwijt. Het moet vreemd gsan wil de kampioen* vlag ion dag niet wapperen In Utrecht. En ook de bezetting van de laatste plaats kon wel een* geregeld worden. HIC ontvangt ln Amstelveen HHYC. Wint HIC dan is er voor HHYC geen redden meer aan. Bij de andere par tijen heerst de gezapige rust van de nacompetitie. Misschien wil BMHC tegen Hilversum nog wel iets extra's geven omdat heel theoretisch de Bloe mendalers nog gevaar lopen, maw HGC—Amsterdam is gewoon een vol- makertje. Beslist niet zover zijn ze tn het Rot terdamse. RBC en Hudito ga*n elkaar uitmaken wie nummer laktit moet zijn. Iets definitiefs komt er nog niet uit de bua: met deze twee zitten ook ASVION, Dordt en zelfs Victoria nog in de gevarensector. Daarom zUb TOGO—ASVION en Victoria—Dordt belangwekkend. De tweedeklassen Tempo en Aeolus kunnen zich al vri) comfortabel voelen. Aeolus kan het comlort nog vergroten door Ring P** te verslaan, maar Tempo zal kam pioen* kan dl da at Rapid wel de punten moeten laten. Da dames van Laren, reeds la bezit van de titel, zullen het gedsij»* deerde RBC wel geen kans geven, we1 een kans krijgt Victoria tegen HDM. Een bijzonder moeilijke, want HDM. dat maar een punt voor het onderaan staande Victoria staat, zal alles doen om tenminste die kleine voorsprong te handhaven. bil aankoop van i vraagt vrij attfv*n4 144-3M til. 13)744 «a wm>i,i» nmaammlat»»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1