Sparta's liefste wens: aansluiting bij de top ROTTERDAMS DAGB Een klein verzoek aan Thijs Jansen Frans Halsema tien dagen in 'tWinkeltje 'Publiek neemt alleen genoegen met het allerbeste' KASTEELCLUB GAAT 80- JARIG BESTAAN VIEREN Vijftig jaar promoties ontrafeld wat u doet i met ons geld is uw zaak Pendreeht op de foto ROTTERDAM RIJNMOND Meer publiek Festiviteiten Lijndienst Noorwegen-Rotterdam Doelgemïddelde Nuu Klein goed KUSTVAARDER 'BERN' ONDER WRAKKENWET B. en w. vragen tien miljoen krediet voor Berenpluut Klein jan een duel geschorst GEZINS jyA/S krediet !S3 Dank aan RET Vestzaktheater op zuid Geen krant ontvangen? R0TAM;1.„ Vijftien jongens pleegden 25 inbraken Rotterdam wil voor 20 miljoen gulden nieuwe waterleiding naar Maasvlakte B. en w. voelen niets voor uittreding uit I.Z.A.-Zuid-Holland pag. 4 - zaterdag 23 nyiart 1998 door Dirk van den Polder l CjPARTA gaat de volgende maand 1 april 1888 ia de oprirhtinghdalum - - zijn 80-jarig Iienlaan vieren. Grootate wean hij dit jnhileuin: zo snel mogelijk aanflui ting krijgen bij rle top van het NerterlandHc voetbal, in ram Feijenoord en Ajax. Voorzitter dis. Cor van Rijn (41): „We zijn m de laatste drie jaar steeds op de derde, vierde of vijfde plaat» geëindigd We mogen ons dus tot de betere ploegen rekenen, maar het publiek neemt daar geen genoegen mee. Het wil het allerbeste. Het is net als met onze schaatsenrijders. Als Kees Verkerk en Ard Schenk bij de wereldkampioenschappen een keer op de derde plaat» eindigen, dan vindt men er raets meer aan, dan is men diep teleurgesteld. Dat is dan jammer voor die jongens, maar het berokkent hun geen schade. Bij het betaalde voetbal echter wordt het meteen in klinkende munt gemeten als het publiek thuisblijft. BIJ Sparta proberen we mi al een paar je»r die sprong naar de top te maken. Het ia nog mot geluk*, maar wc bezi Wen voldoende fightlngsplrlt om door to gaan. Ook in net komen de seizoen gaan we hoi weer probe ren. Door de verkoop van eon aantal speler* Law-ronw, Do Groot, Ver molen, Bouman, Van üovcron, Ons- men on noz een paar anderen is er wat geVd voor aankopen beschik baar. Men moet zich daar overigens ook weer niot te veel ven vooratel len. Mot de aankopen van Ole Ma<l- sen en Nol Hellermsn rijn grote be dragen gemoeid geweeat on Han* Eijkenbróek, Charley Bo#veld an Jan van Boveren zijn, wat hun «alariaaon betreft, ook geen goedkope ..klan ten". Onze gedachten gaan in de •ante plant* uit naar een opvolger voor Ole Madaen, (Me teruggaat naar Denemarken, en vertier zx-uden we or wel een goede middenveldapelcr bij willen hebben. Ik denk bijvoor beeld aan Hanegem, maar die xal wel heel duur zijn- In principe gaan we er van uil, dat we de speler» met kwaliteit die we bezitten, moeten houden. Dat geldt voor Jan van Beveren, over wie allerlei geruchten de ronde doen, maar ook voor Boevekl, Elj- kenbroek en Pija. Je hebt dat echter niet helemaal in eigen hand. M'n persoonlijk «landpunt is dnt J« een apeler oict koste wat het kost moet vasthouden als er een ander om komt. Al* hU eün Doaitic aan merkelijk kan verbeteren, mag je hem dat niet beletten. En daarom kan Je in betaald voetbal niet van te voren zeggen: dit of dat gebeurt be- allst niet. Ak FeUenoord straks be reid la wat ik overigens niet ver wacht om een half miljoen op ta fel te leggen voor Jan van Beveren. dan zullen we dat aanbod In over weging moeten nemen". „Goede «pclcrs kopen en bezitten U belangrijk1*, vervolgt Cor ven nijn, die drie jaar geleden Jun Sal ter* als voomtter van Sparta op volgde, „maar het U geen garantie voor succes. Het beste bewijs daar van Is PSV. Om de top te bereiken, moot je achter de spelers een goede, levendige organisatie hebben otaan en moot Je ook oen beetje geluk hebben Een blewurc van een belangrijke i po Ier of een ongelukkig com petitie- programma kunnen van grote in vloed zijn. leder elftal komt san het einde van het seizoen op do plaats to «taan, wanr hot qua kracht thuis hoort, maar eert goede start, die za kelijk bezien zo helangrijk ii, heb je niöt helemaal Jn eigen harvl. Fiilienoord hcott dit seizoen geboft dat hal Ui hut begin v*n de competi tie thuiswedstrijden kreeg tegen Ajax en Sparta en wdn. Dat was een stimulans voor do spelers, maar bo vendien een geweldige prikkel voor hel publiek om naar het stad ton te Kaan. CPAKTA had de pech dat het te vroeg te ver achterop raakte bU Feijenoord en Ajax. Desondanks hebben we wat meer publiek getrok ken don vorig Jaar. Dat komt waar schijnlijk doordat we wat beter en aantrekkelijker hebben gespeeld en misschien ook wel door de successen van Feijenoord, waardoor het pn- bltek „voelbatmhided" werd. Ik ben hot met onze trainer. Wiel Coervrr. eens, dat ook Sparta ermee gebaat Is dal Feijenoord goed speelt. Als hel publiek de weg naar het voetbalveld heeft gevonden, komen ze ook blf ons. Maar aan te grote successen van Feijenoord zitten ook Sparta's voorzitter, drs Cor van Rijn: „Feijenoord en Ajax mogen met tè machtig worden" wol gvvadrltlke kanten AU de sta- flkmcJub kampioen wordt, lopen we de kans, dat blina heel Rotterdam achter Feijenoord gaat aanlopen. Feijenoord en Ajax mogen niet tè machtig worden- Ik geloof ook niet <lHl dit zal gebeuren. Ik geloof eer der, dat Spert*. ADO en Go Ahead de kloof met de top in de Jeamende In ren iets gaan verkleinen. Ik geloof echter evenzeer, dat de afstand tus sen deze vijf clubs en de rest dan weer groter wordt en ook dit is ge vaarlek. want hoe zullen diè clubs don weer rond moeten komen. Een Internationale competitie zie tk er voorlopig nog niot doorkomen. Een strijd in Benelux-verband i* niet interenoarvl. Voor een wedstrijd Sparta—-Racing White loopt het pu bliek niet warm De noodzaak van een UchtinataUaiie zien we dan ook bil Sparta op dit moment nog niet In. Er U wel een fonds gesticht, maar er U nog lang niet genoeg geld beschikbaar om zo'n installatie aan t« schaffen. Daar is ongeveer vier ton voor nodig, Welke club kan zich een dergelijke uitgave veroorloven? En dan praat ik nog maar niet over het probleem, boe men zo'n installa tie rendabel moet maken. Nee. om een lichtinstallatie ta krijgen, zie Ik maar één mogelijkheid: de toto zou oen renteloos voorschot moeten ver strekken" GEEN lichtinstallatie du* voor Sparta bU het tachtigjarig be staan. 101I1 bU het vorige Jubfleom werd vb rond ent te ld. Wel wat feetlvi- teltent een feestavond ta De Doelen met ox. een optreden van de MaH- nlerskapet, een punelrlt, een diner voor de „rood-witte-mannetjes" en een voetbalwedstrijd tussen een ver sterkt smeteurclftel van Sparta en de Enge las dab Harwich sad Par- keatone. Van RUn: „We hebben de naam een club te zijn die sterk gehecht U aan traditie*. Die naam willen we in er# houden, maar we zouden nooit tachtig jaar zijn geworden, al» we op de kritieke ogenblikken niet de ba ken* hadden verzet. Gelukkig heeft Sparta op die momenten altijd ge toond over zakelilk Inzicht en visie te beschikken. Ik denk b v, aan de jaren rond 1815, toen Sparta besloot om in Spangen een stadion voor 24,000 toe schouwers te bouwen, ik denk ook aan 1034, toen Jos Coier met Henk Zon, Cor Kieboom en Toon Martens de stoot gaf tot invoering van het betaalde voetbal en ten «lotte herin ner ik aan de bouw van onze Schle- trlbune, die voor de toekomst een goede service aan het publiek garan deert. f Van een oneer verslage evers) ROTTERDAM, saterdag. In een lezing voor hel Historisch Genoot schap Roterodamuro ontrafelde gister avond in het gemeentearchief drs. J, R, Zuidema de 337 promotie*, die in de afgelopen vijftig Jaar aan de Ne derlandse Economische Hogeschool hebben plaatsgevonden. Hij merkje daarbij op. dat de status van do afgestudeerde op het ogenblik duidelijk verminderd lx. De industrie doei een steeds groter beroep op de academici, daarbij gevoegd de latere aMudeerleoftJfd, waardoor het aantal proefschriften de laatste jaren relatief genen du.dehjk u, gedaald Een andere conclusie: het aantal promovendi hangt ook duidelijk af van het inspirerend optreden van de hoogteraat De lector van de NEH illustreerde zun te/mg met uiteressant cijfermate riaal. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Onder de naam Holland-West Norway Line wordt eind april een nieuwe geregelde lijndienst geopend tusoen West-Noor- wegen en Rotterdam. Phs van Ommeren in Rotterdam is tot egent benoemd van de Vibren Shipping te Haugcflund. In Noorwegen worden de havens Stavanger, Sand- nes, Haugejund en Bergen nlus even tuele tussenliggende havens bediend Het type schip, waarmee de dienst zal worden onderhouden, leent zich in het bijzonder voor gepailetiseerde ladin gen. Deze schepen ziin nog ln aan bouw. Het eerste zal tegen het eind van deze maand proefvaren. De eerste officiële «fvaart zal op of om*r«ks 23 maart vanuit Rotterdam plaatsvin den IN de loop van april en de eerste helft van mei worden de halve finales van de Europese bekertoernooien afgewerkt. In het toer nooi van de landskampioenen hebben Manchester United en Real Madrid de data van hun wedstrijden al vastgesteld: 24 april en 15 mei, Juventus en Benfica moeten het nog eens worden. In dezelfae periode worden ook de wedstrijden om KNVB-beker ge speeld. Competitieleider Thijs Jan sen vertelde me dat begin april de loting voor de achtste finales zal worden gehouden. Omdat de KNVB geen zondag meer voor het beker voetbal heeft uitgetrokken, zullen die wed*trijden dus op een doorde weekse avond worden gespeeld. Dat brengt de t.v.-uitzending eo van Real-Manchester en Benflca-Juven- tus ln gevaar, Men kent het stand punt van de KNVB in dit soort zaken: als de belangen van de clubs m het gedrang komen, weigert het toestemming te geven voor t.v.-uit- zendingen. Daarom een klein ver zoek aan Thijs Je reten: regel het zo dat de wedstrijden om de KNVB-be ker met samenvallen met die ora de Europa cup. we het toch over de KNVB-be ker hebben: vele mensen blijken niet te weten hoe het doelgemïddel de wordt berekend, dat morgen in enkele poule*, oa. die van Feijenoord en Excelsior, beslissend kan zijn, Het is geen kwestie van af trekken maar van delen. Een club met de doelcljfers 8—3 heeft dus een doelgemïddelde van 3, Als een van de doelcljfers een 0 Is, moet men er aan beide kanten van de streep een doelpunt bh tellen. Een voorbeeld: als Excelsior mor gen met 1—0 van DFC wint dan heeft het de doelcljfers 60 en een doelgemïddelde van 7 (7:1). Feijenoord, dat op dit moment de doelcljfers 21 heeft, zou dan met 50 van RBC moeten winnen om gelijk met Excelsior te eindigen. In dat geval wordt een beslissingswed strijd gespeeld. Een ander voorbeeld: wint Excelsior met -L—3, dan wordt zijn doelgemiddelde 3 (9:3) en hoeft Feijenoord met slecht* 1—0 van RBC te winnen om een beslissings wedstrijd te forceren. Tot slot nog wat klein goed: Betaler Krotfermaat over- weegt het volgende seizoen voor een amateurclnb te gaan spelen. Wordt het Overmaas? Anderlecht ontkent dat het con tact heeft opgenomen met Eiek Scbwarts. Jan Mulder gaat deze somer trou wen. Morgen wordt ta België de top wedstrijd FC BruggeAnderlecht gespeeld. Gerard Bergholte ral waarschijnlijk niet meespelen. HU Is licht geblesseerd. DICK VAN DEN POLDER Eddy Treytel, de doelman van Xerxes/DHC, heeft zich in ons uoetballersktassement naar de tweede plaats opgewerkt. Evenals Sparta-doel- man Jan van Beveren kreeg Treytel een acht, toaardoor hy de koploper op een punt bUj/f vol gen. Rinua Israèi en Ton Ruts delen nu de derde plaats, maar het verschil met de num-, mers een en ttvee is nog aïttyd uiterst gering. Jan van Beveren Het klassement ziet er nu als volgt uit: I, Van Beveren (Sparta) 7,44 (201 uit 27); 2, Treytel (Xerxes/ DHC) 7,41 200 tttt 27); 3/4. Israël (Feijenoord ex) en Ruts (Her- mes DVS) 7)38 (resp, 192 uit 26 en 177 uit 24); 5. Eykenbroek (Sparta) 7JI (190 uit 26); 6. Jansen (Feijenoord) 7,19 (194 uit 27); 7, Kraay (Feijenoord) 7.07 (191 uit 27); 9. Rijke (Hermes DVS) 7f~ (182 uit 26); 10, J. Bonman (Fortune) 6J93 (187 uit 27); 11. Hanegem (Xerxes/DHC) 6$2 (180 uit 26); 12/14. KmdvaïZ en Moulin (beiden Feyenoord) 6,88 (172 uit 25) en Van Leeuwen (SVV) 6,88 (165 uit 24); 15. Van Honk Fortuna6,80 (136 uit 20); 16, Pijs (Sparta) 6,77 (176 utt 26); 17/18, Bosveld (Sparta) en G. den Butter (Jtoceteior) 6,74 (182 uit 27); 19. Verdonk (Sparta) 6,72 (168 uit 25); 20. Radovic (Xerxes/DHC) 6.64 (166 uit 25). BOTTERDAM. vrijdag De Ne derland» kustvaarder «Bern" die dinsdagavond zonk Is onder de wrak- kenwei geplaatst. Het scheepswrak ligt voor de monding van de Nteuwe Waterweg en levert gevaar voor de scheepvaart op. -BU een neder onderzoek is er twij fel gerezen aan de oorzaak van h<* zinken van de Bern, De kapitein ver klaarde dat hij een onverlichte boei had geraakt. De boeien v«n de rijks- loodswezen branden echter allUd. De mogelijkheid l» aanwezig dat de „Bern" op net winlc van de Duitse kustvaarder „Slubbcnkammer" ia ge lopen. Het schip ligt even voorbij de Waterweg-ingang en wordt door boelen gemarkeerd. Ket ia mogelijk dat kapitein K. Mecrsma tijde tv* het slechte weer deze boeien niet heeft gezten en met d« kiel het stuurhui* van de „Stubbenkam- njer" heeft geraakt. DU vaartuig zal door hot Hamburg» berglngibodriif Ulrieh Harms worden geborgen. De stroppen *Un al aangebracht. Het ber- •erk kan mot goed weer worden ►nnen. ROTTERDAM, vrijdag. Zondag ochtend. kwart over olf. wordt in ae Putseplelnkerk te Rotterdam-Zuid „een experimentele ontmoeting luimen gelovigen en ongelovigen" gehouden. Na de thema'»: „Oorlog en vrede", „"Wat heb Je nou aan do kerk" l* nu aan de orde „Wnt heb je nou aan God." Godfried Bomans hooft toegezegd mee te werken aan deze bijeenkomst Iedcro geinteresöeertic kan deelnemen aan het ge*prek. Leiding' dominee C. M- Boerroa. Samenaang o.l.v. Koos Bons. gingswi begornv ROTTERDAM, zaterdag. Aan vullende kredieten tot een totaal be drag van bijna tien müloen gulden vragen b en w, nan de grmecnternnd voor het Drinkwateileidingbedrlif Het geld 1* bestemd voor hel bedrilf aan de BerenpJanh de vervanging van gtetljzeren waterleidingbuizen door mbcst of plast lebuizen. de transport leiding vnn de VondeUtigcnweg naai de Hagen hun weg en verder voor dc t r a na port leidingen Beren pion t - Honln- gerdljk en naar Prins Alexsnderpol- aer en het leggen van o«n zinker in het Europoorlgebled. (Van ome spet redactie) ROTTERDAM, saterdag. Wlm Klelajan, de linksbuiten van Xerxes/DHC U door de atrufoommls- ale van de KNVB voor twee wedstrij den geschorst, waarvan een voorwaar delijk. Dat betekent dat Klelnjan morgen tn het bekerduel tegen Hol land Sport niet sal kunnen meespelen, mur wei volgende week ln de compe tltlewedstrUd tegen Ajax. Wlm Klelnjan moest zich gtstci- avond viM-ant woorden omdat hij afge lopen zondag ln het duel tegen NEC van scheids rechter Bus een officiële waarschuwing had opgelopen. (ADVERTENTIE) 0* behandeling 1* zakelijk, aoapel en snel. Zoal* reeds honderdduizenden gezinnen hebben ervaren. U krijgt de vrije betohlkktaQ over contant geld tot f 8.000,-. Aftoaalngen in maximaal 3 jaar. Zonodig 3 maanden gratis uitstel van allowing. Kwijtschelden reliant lening bil overlijden. Vraag gahaal vrijblijvend Inlichtingen. N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotter dam Miurttawestt tn. imt« Den Hue Rivtenlamarkt 4 t»L ttttM Amsterdam WeetatndalO iel WOT Arnhem Mari*nburotfre*l 10 tel. OT»i WEGENS overweldigend succes geprolongeerd. De Amsterdamse solo- cabareti or Frans Hal sema komt nog eens tien avonden optreden in 't Winkeltje in de Doelen van Stije en Ansje van Brandenberg. Van 27 maart tot en met 6 april. Halsema heelt voor deze tien daagse zijn programma grotendeels vernieuwd. Frans Halsema heeft gewerkt bij Wtm Kan en het Lurelei cabaret. In september gaat hij optreden met Gerard Cox, Alle foto-amntcurs uh Pen dreeht en de VVielowaal, hoe oud of hoe jong ook kunnen foto's lu xenden voor een tentoonstelling, d4o vlak na pasen in Centrum Pendreeht wordt gehouden. Het betreft hier eon activiteit van de culturele commissie uit de Pen- drcchise wjjkrsad. Motto van de tentoonstelling is „Wat doet u mei uw vrije tUd*", wat levens tentoon gesteld kan worden?". Inzending van foto* ia mogelijk op vri|cia*j 5 aprd van 14 00 tot 17.Q0 uur e*i var. 19 00 u»t 21 00 uur en tp zater dag 6 aprtl Van 10.00 tot 15 00 uur bu de heer J, M Grauw op het centrum Pendreeht aan het Bsarlandhof 18. Tel. 27.84.16. De in le 2enden foto's moeten een formaat hebben van 18x24 cm N*am, adres en teeltijd van de inzender moe ten erop staan De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op woensdagavond 17 april om 20 00 uur door de voorzitter van de culturele commissie, de heer P. M Dekker, Openingslijden: 18, 19 en 20 april van 14.00 lot 17 00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur en zondag 21 april van 14.00 tot 17,00 uur. Alle bezoek cis kunnen door middel van een formulier deelnemen nan de verkiezing „Wat la de beste foto". Tij den* de slutting op zondag 21 april ten 17.00 uur zal de uitslag bekend wor den gemaakt, waaraan een kleine prijsuitreiking i* verbonden. De toe gang ia gratis. LEERLINGEN van de Noodschool aan de Molenvliet hadden de laatste tijd zo'n last van „gluur ders". Op de stoep bij de school wachtende RET-passagiers kon den de verleiding niet weerstaan door do ramen naar binnen te kijken om wat jeugdsentiment op te snuiven. Het hoofd der schoot het het hier in beeld gebracht verzoek op de ruit aanbrengen. De foto kwam in de krant te staan en ziede RET Itet de halte verplaatsen. Het raambiljet werd aan de nieuwe situatie aan gepast, Aardigste van alles Is, dat de kwestie geruisloos, zonder officiële brieven of telefoontjes werd geregeld. ROTTERDAM-Zuid krijgt nu ook een kleinkunsttheater voor de jeugd. Op de Rechter Maasoever bestaat al enige t^jd een dergelijk instituut: het thea ter Allerlei aan de Heemraads- singel Op de Linker Maasoever ral in de behoefte aan een Vest zaktheater worden voorzien door sociëteit R 2000, die zich heeft aangesloten b(j de kring van kleiukunsttheaters. Vanaf vanavond zullen op de zolder van het soc'ëteitsgebouw aan het En- caplem 13 regelmatig kleinkunst pro gramma's worden gebracht. Het pro- giamma voor de eerste volgende weken ziet er als volgt uit; daas op jazz, Bill Brooker's jug band; 30 maart: poppentheater van Quido van Det (satire en humor); 6 apnl: chan sons door Dick Veenstra en Gerard Cleton; 13 april: cabaret van peter Blanker; 27 april: jazz door de Funny House Jazz Band. Soos R 2000 is aangesloten bij het jeugd- en jongerencentrum Ruimte, waarvan Peter Jonker (25) directeur i». Peter Jonker kwam met het idee Soos R om te bouwen in een Vestzak- theater, waar beginnende artiesten eon kan* kunnen krijgen. Au ja Bem- hart, secretaresse van Soos R 2000 bad eveneens een belangrijk aandeel in de plotselinge ommezwaai naar de klein kunst. VL AARD IN GEN, zaterdag. Het VFC-honkbaheam, dat na z(jn kam pioenschap ln de landelijke derde klaase Is gekomen, speelt zondagmid dag een oefenwedstrijd tegen SCO, Aanvang aan de Sportte an om half drie. BEI VOOR 19,30 UUR TELEFOON 1LU41 Abonnee* bulten R'dtra— Schiedam kunnen zich wen den tot ohm plaatselijke agenten. /ADVERTENTIE) voorwielaandrijving ongevoelig voor zijwind 600 Lt kofferruimte GKOf NENQAAL (h.Gnudsewagenstr.) ROTTERDAM TEL. 010 - 11.91.95 (Van een onzer verslaasevers) ROTTERDAM, saterdag. De politie heeft een groep van vijftien Jongens ln de leeftijd van vijftien en zestien jaar aangehouden die hebben bekend ruim 25 inbraken te hebben gepleegd. Negen hunner zijn al voor de officier van Justitie geleld. De jeugdbende pleegde de inbraken vooral in de vroege ochtenduren. Ver scheidene van hen hadden een kran tenwijk. Zij stalen uit schoolgebouwen, kan tines, automaten en auto's. Hun buit bestond meestal uit geld. snoep en si garetten. Ook maakten zij enkele transistors uit auto's bult. De jongens richtten meestal een aanzienlijke schade aan. Zo bedroeg de schade bij een fotozaak in Hllle- gersberg op oudejaarsavond on geveer tweeduizend gulden. ROTTERDAM, zaterdag. Een nieuwe grote transportleiding voor de watervoorziening van het Europoort- gebied gaat twintig miljoen gulden kosten. B. en w, vragen de gemeenteraad voor uitvoering van de eerste fase, tussen Geervliet en Vlerpolder, een werkkrediet van 4.3 miljoen gulden. De leiding zal worden doorgetrokken naar de Maasvlakte. De nieuwe lei ding 1* o.m. nodig omdat de transport leiding door Voorne en Putten een te geringe capaciteit heeft. ROTTERDAM, zaterdag. In ant woord op vragen van het PvdA- raadslld G. Sprujjt delen b. en w. mee, dat Rotterdam niet eerder dan op 1 januari 1973 zich kan losmaken van de Intercommunale LZ.A,-regeling Zuid-Holland. Het college voelt overi gen* niet* voor uittreding. De heer Spruijt had ln ov*rwegtag gegeven om per 1 juli van dit jaar uit te treden Om adch nader te beraden over de altuatte die Ja ontataan nadat de Tweede Kamer op 29 februari met grote meerderheid van stemmen de wet Ziektekosten voorziening Ambte naren heeft verworpen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1