oorlopig geen consequenties voor personeel JARIGE JOOP VERBON BLEEF ONGESLAGEN ROTTERDAMS DAGBOEK ®Eft Harten 10-klaver tien RZ DICHT BIJ TITEL I-U JlKfiöa&ë™" ROTTERDAM RIJNMOND FUSIE VAN MÜLLER EN THOMSEN Pres.-commissiirisi van Thomson ]ci'{ functie neer Dressuunvcdstrijd OMZET NIEUWE GROET f 80 MILJOEN PER JAAR 9tS Studio bracht 'Hoera Amerika' Jongens wegens roofoverval veroordeeld tol 19 maanden Timman en Van Baarle dicht finaleplaatsen Van der Vloed- j beker naar Klein Hamburg ter meulen Veroordeelden geven officier vier nummers V ietnam-bulletin Lampo spreekt over eigen werk bij Voorhoeve Katendrecht Verhuiskaart UITSLAGEN VAN WIELERCLUBS K&i!) rttiM p»gtnB 4 dimditg 28 iry,»rt 198» KOOTttDAM, raun4ai. - Dinettt a» bestuur vso Thowi- MB1* TWMÜld» Mrlivn uIvIm- m mmt (U grootst m«c*lühr ■nrtirhild bot uoM vu Héller U gccepUron. A lie» a wwl4iil-«»MliiTli mr. N. J. mk wtl corn m»ntwMd»lltk- hrtÉ 4r*tt* voor 4e trmuni ra bssfl alM fuarttr »*«rs*teg4. Ovor 4o rodoa 1M d« directie deb alet alt, ra wctgrrOr rom- «Malaar Ir grrra oa rrrrodrr- atelltage* til ar. Blak ImI bod Vbb Ntller to goodkoog uo uk- ba ot tegen de fasts sir aodaalg (Vitn een onzer veraigggirveri») RC/TERPAM, dinsdag De fusie tu*wn Wm H Muller en co en Thonuen'.v Verenigde bedrijven lietekent dat dafarrw e dt grootste concentratie in deKottcrdamse haven op hrt gebu d iri het «tuk- goedoverelag Is ontstaan Pr nieuwe groep krijgt la Botter dam een omrei van tachtig miljoen gulden per Jaar. Mn en ander heeft voorlopig Bog geen rooeetiBentlee voor de TM# man personeel tob bolde be drijven. D« bedrijven blijven voorlo pig nog onder eigen naam on directie» werken. Ik idn wednjven rijn ae'ltt in - n»ui hun stuwadoors- en cargadoors- a< it vu et ten op hel gabiod van wegtransport, waarbij MÜIJer ook nog Rijn- en zeevaart beoefent Ren grote conrentrette, op hel gebied van het vervoer du» De grote veranderingen in het stukgoed vervoer liggen een de furie ten grondslag Het gaal in de rente plaat» om de Rotterdamae ha venbedrijven De nieuwe gtoep heeft ren aandeel van 41 protrnl In Europe Container Terminal Uil Am»lrrdam ral Tbomaen zirh terugtrekken door verkoop van be* njeerrierheékbetong in h«t Amsterdam* havenbedrijf NV Volgen» de voormtei tan de «lire-- tlo van MUller de heer A Th van der I.wq heeft de goede Uqulditeitspositle van Mülier hi de overname van Thomsen een belangrijke rol gespeeld Met de overname U een bedrag van ongeveer 18 miljoen gulden gemoeid Oirtcliélgdtn van Wm H. Mtiiltr on Co. on Thornton tijdom do pariconfarantit in Rotterdam filteren, Van link* naar rtcMi P. A. Zootmuldor. dn. G. H. A. Jirry, mr. J. 3. Bijl, da voorzitter K Th. van dar Laeq (allan van MUIiaf) an da Thomiondlrectlé dr. Q. H. Baat an Ir, B. Onkan- heut Gahaal link* nog mr. R. J. H. Fortuyn van MOIIar. I Vin oozê sportredactie i HOTTE*DAM. sondsg De dasaas vaa XMltnUo Zald «taan gereed mb[ kamploea erna do rayoaklaaae te woe den. ttt drie nog Ie spel** wedatrQ- dea hebben t* aleehia twee pacten nodig. Enerzijds ia dit een gevolg van de overwinning d ze zelf „p Ho a Stars Uhaalden anderzijds komt dit door* dat Muiland», numm«r tw«i op 'k rtingbiil. verrïut nd op eigen veld, n.e* 28 tl van Ju.enlu» vt-rhior RZ behoefde tegen het wel talent-' volle doen toch nog wat jeugdig' j Bon» Stars niet lot grootse daden tel kornen om met Vl 23 te winnen na een rustatand van 2»—11 In de royonkUsse heren ia AMVJ welhaast zeker redde loo» Na een rustatand van 8- 22 werd de eind stand van de strijd tegen gaat Jum per» op 30- 42 gebracht Zaterdagavond half tien «pelen de dame» van RZ in de E-hal «gen t'VV li.) winst Is RZ dus kampioen l\is lagen uit de E-hal D2 Eurostar»—Blue Birds 24—18, Hollandia 2 Dragons 46 H2 Dragon BCR 43—22 O A O— Rn» ic t 26- 30 MTTUDAM, mh| - De je««< *0* takOsSSarOu» u Om An rum» TaUaaiO Mto* to ge asaaage NU- kwrawi ms inMirstWriji pkwin De ntoJ»»wi eiiw ibenede» li Jaar) I ■*ttp Mom» lOtert til pn» Amhscn, 1 CmriM Juraini (Kokette) 1*7 pot Am- boot 1 gtafds/ OuwetUnj (KekeUei 134 M Ik, t Maria ftaedgk (OWO 1*1 pot lit V Wm Bnwmi (OozJoat ill Mtltt (No van tl Jaar f 1 Hana Zonneberc llrw») IM pnt Amham. I MarUSe Var- «Mm IBnmoi 1M pot Arnhem 1 tU«n V«k (Oarar) 1* pnl Arnhem 4 Afnea van gar Brink iBtanea) 1*0 po* Rt I Jan ■som iBAazMM) 1*0 pnt Arnhem ADVCRTKSTtt J nu beduidend goedkoper In «u« fOfdiJiueM»lie» vsr. kop an wtt tut du* UidfUa gnrgarMjiwR, vbb gioanboe fowoeoo. kleurecht, krimpvri), moor itrljksn, In ton wip gawtnon, onbrandbaar... voor •on dordi mn do normale priH- DfM soorten van dosa modareo Ovorfordljnstof, drtg partijen. In trensparam. voor tuuonwand oais docoretio-gordijn, on In dlchtgowvven uitvoerinj. «ffan an mat Iguko btoammoclavan bedrukt. fmnsparauf dtchtiBWRvcn UnIFrottt 1l»a«hn«« Ovrnumr He ma na moet fusie In de Rotterdam se haven la de derde In aneeeaale en In Bet algemeen verwacht men meer concent rat les. Begin dU Mor «om da koninklijke Rotterdamse Uoyd het dawigsanbkktjf Quick dkpsich over en vorig Mor fnsMnsargin Rnhhala- (Von on ik k un at n*d art 1«* i hE toneelgroep Studio heeft flater- avond m ern zeer goed bezette Rotterdamse Schouwburg de plaatse lijke premtf'r* gegeven vnn „Hoera Amerika" van Jean Claude van Ilaüle, onder regie van Kees van lereel Hoera Amerika" Is opgebouwd uit drie schetsen die een satirisch en zo nu en dan diep kervend beeld fevfn van dr Amerikaanse samenleving Overgezet In woorden zonder toneel-! beeld lijkt het 44n opeenstapeling van moderne) cliché» vervreemding,' eenzaamheid, con'actztoornlsacn. com- municatlegebrek ed Maar op het to neel krijgen deze begrippen plotseling weer een inhoud die bijzonder hard aankomt Onze recensent Hana v d lu rgh mdt «h u*n s.t* iling \«m Studiii nav dr Innili lljke pnmtcre vooial al» grtM j spu m»? ii daar vult eigenlijk niet» Sari toe te voegen Htxi» Amerika t n luiiu wik- kt nd stuk eig« ntijd» tont 1 JcufiilcorifiTt (Van een on, veriUggevers) ROTTERDAM dln«1ag Het ZuuihoUandi o'kest verzorgt op dins dag 26 en donderrkag 2a maart m de kleine zaal v«n de Doelen voor de stichting Kunst voor de jeugd Jeugdconcerten i (Van **m onzer verslaggevers) 1 ROTTERDAM, dinsdag Na een' ei* van twee laar zijn de achttienjarl- ge mon'eur Henk A M 5 en de ze-1 ven'irnjartgr Harry J C u:t Rotter-1 n tv#» '*fi d - f P'/^erdamse rechtbank veroordeeld tot een gevan genisstraf van 18 maanden door te brtngm in een jeug ig» vangenu De (wee jongen* ih#egen vortg Jaar dezemher b»j de Waalhaven een' 1 i i'i 'nu i in r d«' iudtz'l g Iwi V" /i|n v'H O i nr. n D« mali w« l ev «-ii a i-l it Ij'v j *c'« s, W-s#;*- p <le jtwzen» vliu-itl'n (Van unie »ch»tkmedewerkrrt IIIHI'JJTI ROTTERDAM. diaadAg. In de vseersad» tab kei taerusei mn de ba- Umwle sehAAkiltel doen Jab TUnmaD es JekA na Baarle (heiden BV ,.R«t-1 brdsn") bast prima. Het aM er Baar i at' dat ft) bet sullen s|Jii- 'Ie de twee! beschikbare finale-plaatse» gaan be te. en. In de vijf1» ronJa versloeg TimmaTi de Hagenaar Schenistok Van Baarle ii '.an tl R k-en en fhim \.t i d« Ie enaar v I hi»ek Dl Huzgeu- rn o.ak i gu'i-i g!' po i af ren Van 'c i tl' i g ,c hori- V* r va i i" id se l'n im 1 In if z'-ie w,, V mma" \»u.r ii,l va i wijken, v 1 S»«k werd i i ic s'ach ff r Vh i Bi »r Ir ve kojs 'e veitigheul boven ht nemenI v a i «o< i i »pi I Ie n ii rr t> S<*h4'niiiton Bfthm aette Hoogeudourn 'n e i n ii ruim ai< i 'e k V t hei bori -erwijt B Rikaen opnieuw' i - Va e i 'l.rg 1 r#« a/xl nz rwwi*n mctusMf Os t« v*rw»'.+it^n r^il1*t»n uan ijc «rfi-tux.k«n Bert i Hougvndoom I 7 Van Os Bp*» 1 S fl HJltssn I i 1 t/ssbr party tri <t* iwitst* rorri* rUdt hst ttusl Tlt>- n,^> V*n Usark* op hst programms (Van een enter »eraUgx*»*T*> ROTTERDAM, KOëil, De UB- val, die het Rotterdam* D.O.R. op 4e laaisie dag van bet toernooi om de Van der Vloed beker deed op de he- gelclab Kiem Hamburg ui,. Delf., dai van bet begin van de airtjd me 1111 bout de leiding had. te saterdag abel getokt. Het vijftal van de Ko.kerdam- mera kwam tien hout te kor. om de fraaie wkaalprtja. evenals verleden Jav. Ie winnen. Meer vijfalleii dan vortg Jur beproefden faun geluk op de I benen vaa Atlantic en tt werd san- merkelijk hoger heul gc|ookL De Delftenaren die een jaar geleden met 985 hout op de vijfde plaats te recht kwamen, toonden zich in de wedstrijd heel sterk en club» al* Acm om de lange Belvédere en NHRV evenal* DOK die geduente concur renten waren, wmten net UelftsK team1 niet te verdringen. De spanning bleef er tot het einue m en eerst tixn di laatste man van van DOK klaari wa*. itond vaat dat de wiaaelprijs ruet1 in Rotterdam bleef Om opnieuw ui winnen moest er gemiddeld per baan door iedere kegelaar 112 hout gewor-1 pen worden, doch toen enkelen poe delden, kostte dat zoveel \crUes, dat DOK de etuge nog kans had, bij het totaal van de Delftenaren acnur bkef De hoogste werpt-r bij de kegt- iaar* werd P van der Vlies Rotter-j dam) met 2J8 hout, terwijl mevr N van Jagt met 229 hout bij d«. darnt»' de beste was In deze wedstrijd kngen club» en ind*viuieie kege ia*r« the nt». bij d( Rotterdamse Kegelbond aaiigesJoten Zijn, de gelegenheid om hun k/SLhten le meten met de georgsnisterd' kegt- laars, die genoemd rijn in toernooien uit te komen Van deze '.trimgingen leverde De Romeintn de beste presta tie en bij de vrije kegelaar» mocht I. j van fieevtn van gen'#emde kegeicluo. nut zoldrx rong op zijn r< -ui.aai van, 212 hou! bogen ion goed gforgoi-, seerd kegelto« mooi dat (Il-zi» sp«jrtl sterk bevordtri biactt' «tan menige di-cinerruTi mi ri n mn' i» pnj>> j D* vmmumitt uit» A*»» wsren z»t»rd*s; DOK Rottsntam ll«)7 lit WHRV Rott«r- <U:n UJ00 ht VOG Ri>ttr-rt»/n sm ht Bs.vé- d*r* Schoenhoysn Srt» ht JOOP VERP#0N (links) in ache tegen de Fransman Joel Depauw, die nij overtu«gend op punten versloeg Ds persoonlij kJiwrlfiï ws* Hsrsn A-kis»»» 1 P vd VU»» Rotter- Um W hl J »m t Hr,( Del» JM ht nn Dtlk, RotUrrdsrn 2* ht 4 Jsc Gouda *36 ht 5 J SSfi SpWrenbuf* Rot. IWI Dame» A-klasM l mevr N Jtgt RotWrdam 209 ht 2 mevr Helm. Dsift ao» ht .i ni«#r W*v« *M nt v»n der Van der r« De.ft Dsmet B-kUa Rotterdam *0» lerrtem tn ht IM ht i tvt 3 Brimner rvr Vroe»np Rol-1 Do Ut Rotterdam V'rtje keteisam. II van Rsevem Rotter-1 d»m 212 ht 3 0 LoU Rottentem 2C1 ht 1 J ven fkden Rottenrtmm 160 hl 4 3 Roe-1 lof» Rotterdam IM ht ROTTERDAM 138061 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Op zijn sesentwintigste ver jaardag is de Utrechtse zwaarwelter Joop Verbon er in geslaagd zjjn ongeslagen record al* professional bokser te handhaven. Joop Verbon versloeg gisteravond in gebouw Odeon in Rotterdam de Fransman Joel Depauw op punten. Het was de tweede maal dat beide boksers tegenover elkaar in de ring stonden, ook in november 1966 had Verbon de Duinkerker een puntennederlaag toegebracht De negende overwinning, die Ver- b»n in s|jn tiende gerecht sis prof bokser behaalde (een doel eindigde onbeslist i is alleen in do laaUto ronde in fevaar geweest. De acht ons swaar de rt Nederlander, die In het komende seizoen de na ionale kampioen Ronald Rirrirwalt! wil niidagen, toonde sieh a| direct n« de eerste gongslag veel agressiever dan sijn franse tegenstan der, die nauwelijks in de aanval ging en er kennelijk alleen maar op uil was om de onvermijdelijke nederlaag so klein mogelijk le houden. De felle Verbon joeg in hoog tempo o n Depauw heen en hij scoorde voortdurenJ met Unkse direeten en ser.ig op het lichaam De gedrongen U'mVer beheerste het gevecht vol kome I. maar toch moest hu oppes-sen. wan' ,5- zeer vriendelijke -~ Fransman kwam enkele malen gc- vaa-1 jk ui' znn verdediging In de achtste en laatste ronde kwam Verbon in moeilijkheden Noel Depauw HfmMKttf iMftm nrtw <m im w»r|»rtHiMt»«W. fkdlMr pm «akWiJli n «Mw «4- Wa aw AH* m 4> WPMl* Do ovemamo betekont In feilt, dit Thomson's verenigde bedrijven ton rtoch termaatschap pij worth van moe- dermaatschappij Wm H MÜller en co De «>\erigc dochtcnuAatschappljen houden zuh bezig tnd crtshandel mijnbouw, rederij bedrijven, cargt. doore- en etuwadnorsbeclnjven als mede wegvervoer, luchttievrAchtlngen. rets- en passage bureaus Nieuwe! dochter Th»>m»en ral vooral gaan •*-j men werken in de Rotterdamse haven met Mllller-progress, tot gisteren dus een coiuuirent (Van a«n onaar verslaggever UrRECHT, dinsdag --De vier v rrtMrdMld# studenten htbbtn vantnorgtn d# Ulrtchlst offtcltr van justlllt mr. W. H Ovtrbntk lijden» ten kort onderhoud vier Vlet nam-buUttln» aangtbodtn, 1 v. re bulletins hebbtn betrekking op hei Vittnam-irtbunaai, één op <l« uoil&gsmlsdaden in Vietnam ii tén op dt chemische tn bioio- gtM-he oorlogsvoering Mr Overboek was dankbaar UHII de Vietnam-bulletin» maar merkte op, dat hij „wel «eni meer Iets had gei**tn over Vietnam" De bulletins waren gewikkeld in een affiche, dat een Amertkaan voorstelde, dia wegloopt uit aen (Kirtugkslachtveld uit Vietnam met een Marta-bealdja in sijn hand Het gehtrel wa» voortien van piakkertje» met d» opschrif- tui Juhnaon oorlogamiadadigar" De studenten waren verbaasd, dat de officier achhrwege bad gelaten meieen opnieuw een ver volging wegena belediging van «ren bevriend ataatahoofd tn te alt Ren IVter T noemde het door de president van de rechtbank, mr van Eeben, voorgv«ea*n vmul'i ten goed betoog" „Maar", meeinle hij, „er Is daarin geeu aandacht besteed aan het fait dat liet uiten van alleen maar kreten ook belangrijk kan sijn om asm discus*!# op gang te brengen". V Bindt uierdag is de Shall (onze vriend langs de wag) besig benzin* kopende automobilisten te beatoken mat speelkaarten in de kleuren harten en klaver. U weet koe hat gaat; bat bezit van aan hartan tlao en klaver tien of een harten aaa en een klaver aaa levari een prty* op, •en prtys, die kan variëren van am tientje tot vijfhonderd gul- „Uw kaarten liggen goed bij Shell laat m niet liggen'", adverteert het beiulneconcern Hoe goed liggen oru» kaarten* Ik ben bet Z«»n vragen bU da persdienst van da Shell De func tionaris die Ik aan de telefoon kreeg kon rruj de kansberekening niet in har de cijfers geven Hu «telde voorop, dut hij op bepaalde vragen wel en op be paalde vragen I* ven Zo bleef hij het antwoord actuil* IJ op i paalde vragen (ren antwoord kon ge ven dig op de vragen -hoeveel kaarten szjn er m ornkttp hoevwrl harten aft hoeveel klavers rijn er* idn er miaachien honderd keer tovecl klavers als harten, of -iet tt *<ia- «it dat de Shell «ere* heel U-at automobilisten dt aduertenheko- lommot m drijft (Ik ben tn het bexii van een kiaver tien Wie heeft et-n harten tien"") Aardige bij tonder beid i* nog. dat de ■p**-Ut aar Stutje tie ti by twee Neder landse drukkerijen sijn gemaakt De gewon* kaarter, (de meerderheid u.teraard( bU de ene drukken) en de w nnende eprelkaarten bu de andere drukkerd Dit om exeiSbiele malversa tie uit te aluiten Ook u er voor ge zorgd dat de bib eken ondoorzichtig sijrt Pompbedienden kunn«*rt san de hu.tenkant niet zen welke kaart te afgeven Voor wie het nog niet weet de ^welkaaneractie heeft tol doel de verkoop van betmne te vergroten Oh, u tankt geen Shell ESSO dan misachten Maar dan doet u natuurlijk mee aan het toeken naar het onbre kende deel van het tijgertientje Want ESSO heeft ook *en actie Wat dacht u' We wachten nu mat rus'ig tot BP. Gulf Fin» en Mobil ook met een actie komen (CH1IDAMM0UK ih ROTTIRDAM omgekeerd* Wel kon de Rhelt-voorlichter mij v»rullen, dat tr tn totaal HKJ 000 aan prtjiati tal worden uitgekeerd en dat de vet spreiding der kaarten gelijk matig hi de tws* speelkleuren over het land geechiedl De actie duplo-kaan u een ecbep- Slim van het Amenkaawje bureau radjurth, een onderneming die nch beeft gespecialiseerd op Het gebied vaa massale actie* V Kartenen rtcb nop u'et de vorig» fhell-oriit met de geUhiljetfea met bet Halve autootje Tussen d« Hieadrertenhet tn 4e dagbladen vond Je en toe een op roep aan de bezitter t>aw een ^SHell- bHjei met tinker auto" of reiete. Htt den bcaohouwd en dat hieraan thema'» tijn ontleend die behoren 'ot wat In dt pwv choligi» „het colMHief onbewuste" »rdt gem>eind l^mpo heeft ren groot aan La roman» gwhreven .JJoch'er van Lomurte", De belofte aan Rachael" Htrmione l>*trapt" „De ruiter op dt wolken", Terugkeer naar Atlant'.a* „Heleftt Defraja", „Toen Htraklas spitte". Don Juan er. da laatste nimT'. D* toegang va da door dt Melglaeht vTiendenkrtng. Voortsotv# Dlatxtoh tn de Rott» dam»» kuoatkruig te opga- nisertn Lampo-avond U gratia In het zaaltje kunnen 150 me rue tv WI8TZUDE IM ZAANDAM maao-snri) REINT LAAN Jfj 2»4ndgms m«u- w« burgtmmtgf is met Ingang vin vandaag vafhuisd van Rot terdam naar Zaandam. Hij stuur- de ons deza ongtnolt vtfhuiv kaart. Da haar Laan wa» ltd van d« Rotttrdamaa gamaantaraad an vooalttar van dt P.v4A- fractia in da Rlinmondraad. Zijn opgang langs dt politiafct lad- d«r hattt hij In baald gabracM door zijn naambordje wat hoger ta plaatsan Mensen die er behoefte aan hebben de Belpiiche auteur Hubert Lompo le All KftTlin ontmoeten kunnen dié doen op u-oews- datf 27 maart om kwart oi>»r «ebt m «te mik van de vermaarde Jtotlerdam- «e boekverkoper Voorhoeve IXt- tnch NV aan de Nieuwe Bmneuureg. Hubert Lampo rel spreken osree éigen werk en Mj lal dit uiteraard doom m Het kader van de boekenweek Lampo Ui vooral bekend door sijn Kh-I ekasrt ook 41 Mar »>h«rtié>iai«i en khiliikiMiiB I» baé koMiaun- te I" mogiech-raalletiache roman De komst van Joachim gttLMr'" bu het achrdven van walk* roman hU tot dt conclusie kwam, dat voel van zijn vrerk afkom- ■Ug uil <kr diepten der ziel moet wor- Voor dt bejaarden iljn driv kampen op het programme I lm 15 Juni, 18 tun. U juni en U tJU. 29 Juni. De n» per persoon p*r w*#k bedraagt 5,— P»r kamp kunnen ongeveer 11)4 mensen mee Mochten tr veel grgndlgden sljh. dan worden nog twee weckkompen ingelast tn wal van 1? tjn. 24 augua- tus en een van >4 tm 21 augustus. Cr Maan twa# kUwMrkampen op bot peocramma: da aanta van 5 Lm. IC juli an dm twee da van 14 tm. 27 Juli. Da prijs por kind, par kamp Is I fd, Ala uit een grein mare kindaren mee gaan wordt een korting van 5,ge geven. Leeftijd: 7 Lm. 12 jaar. De InschtQviag voor all* kampen •tost voor iedereen open op maanda- Kn van I4.Q0 lot 17.30 uur tn van }0 tot 22.00 uur in hét Kalen- drechtse volkshuis aan <M Tolhula- strut 27. tal 377844. liet zijn passieve strijdwijze varen en verraste de pupil van Theo Huucns^r met een rechtse hoek op de kaak Joop Verbon was aangeslagen, maar de ujd tot de laatste gongslag was voor de Fransman te kort om de nederlaag nog te ontgaan He; bijprogramma omvatte tu*n sma eurpartijen ,u>^en bokaes» uit Rotterdam en Utrecht, In deze ge vechten toonden de Ron er dammers nich superieur. Alleen de haifzwaarge- wicht Hana Wiersch kon voor een U,rechtse zege zorgen Hij klopte Letn Vervoorat op punttn De meest imponerende overwinning kwam op naam van Eric Walcot van de RBV Huizenaar Al in de eerve ron ie maaku WaUot het dt U'reth'*r Van der Heuvel zo moeilijk, dat deze mtt moe.te de gong haalde Kor- na de hervatting van de tweede ronde uerl dt ongelijke rr jd ge& aak', toen de helper van de hevig bloedende Van den Heuvel wijselijk de handdoek in de ring wierp De uitslagen luidden Licht weiter H. Los (R'dam) wop van W. de Wit (Utrecht): middengewicht- W Goud kade (R'dam) wo.p. van H. de Kort (Utrecht) en S v d Driresche (R'dom) oDbeohst tegen G Agterberg (Utrecht), zwiarwehergewicht, A Meeker (R'dam) onbeslist tegen A. Ruize (Utrecht) en H van Zetten (R'dam) onbeslist tegen Van Rens- woude (Uireent# half'wasrgew^cht: G van de Poel (R'dam) wtnt door in terventie in 2e ronde van H Molenaar (Utrecht) en W. de Haan (R'dam) wop van Van Te&«l (Utrech In het gevecht tusaen de zwaargewichten Idema en Horsen werd geen u.upraak gedaan, omdat laatstgenoemde al in deers'e ron le een gescheurde wenk brauw opliep en van verder boksen moes: afzien (vu sus u«m*«icui) t TVtirrrtt KOTTUU3AU, HSSlI l'IUU- tretatSftrlttei. gle gjf wietorrlsbs sU» iiSmSil D» Rotte rütmach» U*u« A-Kl «o km to l u uur l Rssymaken. 3 Baran, 3 Hmi, 4 J»„c B-kL tas b 1 uur. l. Voüebngt. t JJrete. Verwe*. 4 Knoap, 9 J vu I UoMiui: 7 Virbisi: A vu Hark. HuymIé Undau*r A-jun 30 km to H3 min. 1 v. g. Lugt. 1 Huyrtn km to «min. t. Hu**». I Kouwenbovan. 3 V«n Donsm 4 KrtR)» Sporttef A-k> M km to IM 1 te>n*n. t Bar*- ba«n. 3. Olsptorstan. Ilsyer. Gillek** Vlam B-kl S4 ton to na uur I BreaUvelg 3 3 Datsmtor* 4 Vtmr. S Ttir- m«». S Hskisn CrtU. 44 ton to IJl uur. t CotUi Wséore. I Da Vatean; 4 Capéteto. i Tijger: Watuwka» toyeetowtotog fsijsisoord-BAMatrem- 7\-«, km to tuur I J Hredtjk (F»; Boston (SKA van Bokhoven i Ds IU«v iiL H Hordijk (F»: g Mom <Fu 1 Janatn <t>. Dan Briber tF) t Fto»- «re <r> B-kl tl km te 127 uur i Vos I. B^pkmre 3 Zutow«| (F), 4. FW» TjktoUerkan tgiWsganmaksr* frl FHtokte (Bi. Brsur 3 Kobst Bi. 14 Horg tk A-Jun I Vsr Hektan tea vu Mar éa A'fwLH.km te «4 Bjta l Av*raters (Si. in <ll I JkwiwiPi (Fï. 4 I iWi I Deouwart (F). 4 KS- (fl, (L Nakal t. ill); 4 Mok T v g. Bsrr I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1