'Als ik geld mee moest brengen speelde ik ook' ROTTERDAMS DAGBOEK I NIEUW Rotterdam kandidaat voor finale van Europa Cup 1970 WIM HANEGEM IS FULL-PROFESSIONAL MAAR... Topscorer van Xerxes/DHC wil hogerop KNVB-beker COUZY Wuijsman en Maequelin: dynamisch verzamelduo WEDEROPBOUW 'DE STER' W ROTTERDAM RIJNMOND Feijenoord Produktiviteit Ajax HEN KES Dr. C. II. A. T. Fdmicr- ovrrlrflcüi AitteiHiflMunver rijdt met auto legen boom In district R'dami 250.000 stc tel. aansluiting i B. sn Q.-EEN KLASSE APART vmTWIS Allround ^v. play t ex STEP-IN MET W0NDERLASTIG v Wijzigingen bij ACL (door Dick vu» den Polder) K vim «Ir ilrir llrrUilM- ctulf», dir tri liet hrliiiildr voetbal uitkomen, Itrldirn adit jaar grlcdrn cru kiipit«n| door hun vinger» lalrn glippen. Noch dr jeugdleider» van DUS, noch die van KI ink wijk hebben de#tijd* bij bet lr»lrn en »rlee. teren van jongen» die lid nib den worden, bear ft over w«*lke voetbal kwaliteiten «le toen zei» tienjarige Wim llaiugrui be- •chikte. Bij beide clubs werd hij na een proef wedstrijd afgewezen en daardoor bleef er nog maar een mogelijkheid voor hem over: terugkeren naar Velox. waarvan hij op zijn elfde jaar «i een blauwe maandag lid wuk geweest. Een half jaar latei- speelde hij al in het eerste «Ur tal van Velox, in I960 werd hij voor 70.000 gulden aan Xerxes verkocht en nu wordt zijn transfer-waarde op drie ton ge schat. „Vooral bU OOM hebben se er ipljl van gehad, dal se we toen niet al* lid hebben aa na e nomen", vertelt Wlm Hanegem (,4b beet eigenlijk Ven Hanegem, meer iedereen noemt me Hansgem. Lent hei *o maar blij ven"). „De man die me dcuttjd* ge- test beeft, «preek Ik not wel een*. U() beeft m'n aanmeldingsformulier bewaard. Alleen m'n handtekening ontbreekt er op. Later beeft DOS noc wel geprobeerd om me te kopen. Maar Velox vroeg 115.009 gulden aan DOS, terwijl Ik voor mille naar Xerxea mocht. Velox verkocht me Mover niet aan DOS. Het w»a bang dat Ik enkele honderden aap- porton moe sou nemen". Wlm Hancgem (24) heeft xlch bij Xerxes/DHC onder leiding van de Duitse trainer Kurt Under tot een van de beste middenveldspelers van Nederland ontwikkeld. „Toen Ik bij Xcrxc» kwam. kon ik natuurlijk wel voetballen, i naur ik had helemaal geen conditie. Ik woog 94 kilo, nu nog muur 81. In het begin vond Ik de training ontzettend /waui Ik werd or helemaal metjok- ke van. Dat kwam ook door m'n werk. Ik zat in het stukadoombedrljf en dat betekende dal ik iedere dag tien tnt twaalf kubieke meter zand en drie vier kubieke meter kalk op een vrachtwagen moest scheppen. Dat wa» slecht voor m'n spieren. Ik werd veel te zwaar. Toen Ik met do Junioren van Velox eens op een tr«i- neracurau* in Zeial was, kwam Wiel Coervcr mi trainer van Sparta naar me toe en rel: JU zit zeker Dergelijke tonelen hebben zich dit jaar al enkele keren afgespeeld op het terein van Xerxes/DHC. Wim Hancgem is weer eens matchwinnaar geweest en wordt na afloop door d« Dleftse jeugd op de schouders geklopt. ik xiuug h'j|4«-i op N»'( omuui hel nu- bij Xerxr*/DHC niet bevalt, rnwiir gr woon omdat Ik zo hoog mo gelijk wil npcicn, Kurt l.irnh'i Is ook ilever Imuiut vim Haven» Münehen tL van Xerxes/DHC. En daarom. uN Ik aan hrt einde van dit seizoen m'n |M»ili« kan verbeteren, zul ik het niet laten." De naam van Hanegem t« al enke le keren In verband gebracht met die van Feijenoord. Een pam* weken geleden lus hit tot zijn verba zing in een Amsterdams ochtendblad dnt rijn trunsfL-r nuur Feijenoord at bijna rond was. „Ik begrijp niet hoe deze berichten in dc wereld komen, Ik heb helemaal geen contact gehad met Feljvnoont. Ik weet wet dal Feijt'iuHtiJ vorig jaar bi) de heer Hoogenhoom hrefi gevraagd, hoeveel tk moest kosten. De heer Huog- enboom /oil torn gezegd hebben, dnt Ik niet te koop wa», omdat ik zojuist een driejarig contract had getekend, maar dat wa» niet waar, Ik heb dit ■elxoen zelf» drie maanden zonder contract gespeeld, omdat Ik hel over de financiële voorwaarden rilet eens kon worden". de bouw. Dat had-Ie goed gezien. Tn hei 1 8' de hele dag maar een beetje rond en tater heb Ik nog een tydle In het btdrilf van de heer Hoogenboom ge werkt. Dat wa* ook nik». Ik hing er daar werd Ik nog moeier van dat» van dat scheppen en «Jouwen. Me neer Hoc gen boom heeft toen gezegd; ga JU maar trainen. En dat doe Ik nu: acht keer per week. Van dinsdag tot en met donderdag twee keer per dag, op vrijdag en zaterdag een maal. Ik kan het goed merken. Ik ben ve*l lichter en veel soepeler ge worden". Wlm Henss-m. rite met dc Joego slaaf Lazar Radovic bU Xerxes/DHC een zeer aterk middenrif vormt, U Yéél meer dan «en voortreffelijke •chakelapeler. Van de 28 doelpunten, die het niet ïo erg produktlovo Xerxee/DHC dit seizoen «twrdr, nam hij er niet minder dan 17 voor zijn rekening. Op dc Nederlandse topscorers'ijst staat lil) achter Cruyff. Kind va II en Vermeker op do vierde plaats, ren ongewoon hoge plaat» voor een speler, wiens taak voornamelijk op hel middenveld ligt- WK flink uil de kluiten gewassen IJ utrechter, dia reeds drie maal voor Jong Oranje en een keer voor bet Nederlands B-elfUl werd u'*™; koren en ook nu w eer In da select Ir voer da H-ploeg la opgenomen. Htefi gaen varkUritig voor dia opmarkelU- ke produkilvlta». «VrMitrsM j helemaal niet ao'n goalUeatMef. orlf Jaar hab Ik maar een sluk or ecm doelpunten gemaakt en toen spoelde ik meer In de voorhoede dan nu. Wim Hanegem Is sterk link» rikuteerd. Vier doelpunten maakte hi) met zijn kop. de overige met zu« linkervoet (maal 44). Sind» enkel» maanden ia hU du» full-profc»»tonaL Toch voetbalt hu niet in dt eerxte plaala pin geld. All ik geld zou moetan meobrengaii. zou ik ook nwlan. Ik kan niet bullan voethal. Maar Ik moat natuurlijk wei aan m'n gezin danken en daarom wu IN Utrecht merkt Hanagetn weinig van de belangstelling dte ver scheidene club* voor hem hebben, maar sodr* fay In Rotterdam of Delft komt. voelt fat) onmiddellijk dat er let» broeit, „Linder vraagt btjnu iedere dag ami me of c«' al Iemand van Feljen- oord dc deur 1» geweest, Ih) heeft me er al op voorbereid, dal Xvrxes/DlIC heel veel geld voor me gaat vragen. Laatit ze» hu- Als Feijenoord Samardxlc 4.5 ton waard jmil(tan /tillen ze voor jou oog im-rr moeten betalen". „Lmdcr heeft me ook wel eens ge- viuugd voor welke club Ik het lief»! /mi gaan spelen. als Ik vrij man wan Het antwoord Ir vtwr mij niet moei lijk. Dan koos ik voor Ajax. met KrVI«moord op de tweede an PSV op de derde plaats. Ajax speelt veruit het beste voetbal ill Nederland. Vooral voor Piet Kei/er heb tk een grote bewondering, meer nog dan voor Cruyff. Keizer was al een favo riet van me, toen hij nog in het Ne derlands jrugdvlflal speelde". Huncgciu heeft reu vastun»lijnde mening over het interna tinna te voel- bal ..Het Duitse voetbal Ik zie het iedere zaterdag en zondag op de ie le visie boekt tlli) niet. Het is» Ce veel «»l> kracht gebaseerd. Ik wil al leen eon uitzondering maken voor Horiiaaia Möuehen oladhach. Dat speelt voetbal naar m'n hart Voorat Gimlet- Netier vmd Ik goed. ik geef de voorkeur aan hel ItaiiauiiRe vucl- bal. Corso van Inter is een van mijn favorieten". .Speelt Hancgem daarom ook met afgeraktc kousen en zonder scheen beschermers? „Nee. die scheenbcsrhei mei j> kan ik niet aan m'n benen velen. Luider heeft al vaak gezegd, dat tk z.c moet dragen. omdat m'n schenen na iede re wedstrijd helemaal open liggen, maar ik kan het gewoon niet". ZONDAG speelt Hanegem met Xerxw/DHC tegen zijn favo riete ploeg: Ajax. Het zul voor hem geen reden zijn om er min der hard tegenaan te gaan dun gewoonlijk. „De vorige keren hebben we legen Ajax leuk voetbal proberen te «polen. Toon zijn wc er met 5—0 ingegaan. Dexe keer wllien we op z'n minst een punt pakken. We iyn in de tweede helft ven deze competitie nog ongeslagenDat willen we blijven." MJVERTENTIFt JONGE JENEVER HAAL MENKES IN HUIS ROlTEftDAM. du.i'lt'i'd'ig tï', vt oog ere 8cm.''.'!»hccivan ht-F St. rraimsctja ga«fhuu sn Rntri-dam, dr. C H. A. T Fohmcr-.. i> te (ïrocs- j beek op Du-Jarige h-eftijd overleden.! Dc l»ecr Felm:cis wiis gcnc shcci-;li - fi'O.cur vu,) 1027 mt 1940. In 100.!' kreeg hij dc leiding van dc afdelimz: Inwendige zicnu-n van h- S -Fron-; clseu* gj.;'hn,-, J Wcgi-ii- irt-liimi.sti limaI woi'tlt tic U-ritonn -i'-ilmn „Itotlcrdam r-11 d.' .ei'" In 'I,- hill vair het Ma tl hui*. verlengt! tot <i april 19'iH i Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. -- In dc prinses Beainxlaan Is gisteren de ne gentienjarige ,'inlenm-bouwcr W Schulte d'Kir Mivbekcrule oorzaak met zijn auto icgcii e. n boom gereden. M« hoofd klachten ik hij naar het Berg- wegzlek"nliuts gebracht. De vdftienja- rlge verkoopster J. W, Suradi is met klachten over pdn in dc nek naar het- /.elfde ziekenhuis git,:,,e)n. 1),- uuU vee too tide geen technische gebreken ROTTERDAM, dooderdag- De 250.000Me ielefoonaansluiUnx ia het j district Rotterdam is woensdag in ge-i bruik genomen door de neer P. Cl. Bakker. Klevitstraat 29, Alblaaserdam. De directeur van de telefoon dienst, ir G F. Verhagc. deelde de nieuwe abonnee mee, dat hij geen entreegeld, get-n aansluitirvgnkosten en het eerste jaar geen a bon lit menus ge ld hoeft te betalen Mevrouw Bakker kreeg een taart. De telefoondienst Rotterdam is de grootste van het land, al is het ver schil tussen de diensten van 'a-Gra- venhage en Amsterdam, die dit jaar ook de grens van 250000 abonnees bereiken, maar gering. Er lopen nog 24.073 aanvragen, waarvan globaal genomen 16.000 in het lokale net Rotterdam en ruim 8.000 daar buiten. Het lokale net Rotterdam mei onge veer 175.000 aansluitingen, omvat de gemeenten Capelle aan den lJwel, Rotterdam. Schiedam en Vlaardingen. Snelle groei De groei van de telefoondienst Rot terdam gaat in versneld tempo. Op 1 Januari 1962 is deze dienst gevormd uit de toenmalige plaatselijke tele foondienst Rotterdam en het telefoon- district Rotterdam. In 1955 bereikten de twee diensten aamen de eenw honderdduizend abonnees. Tien Jaar later volgde de tweehonderdduizend ste aansluiting. In drie jaar Is dit aan tal gestegen met 50.000 aaneluitingen. Het aantal personeelsleden van de telefoondienst Rotterdam stijgt minder snel. dan het aantal abonnees. In 1955 was één personeelslid nodig voor 40 aansluitingen In 1965 was er één no dig voor 74 aansluitingen en thans la dit aantal 80. Nieuwe centrale D* telefooncentrale ic Alblasserdam heeft thans een capaciteit van 1500 nummers. Acnter het postkantoor U een nieuwe centrale Iri aanbouw met een begincapicilclt van 2000 nummers cn een topcapaciteit van 10.000, De centrale zal tegen het einde van dit jaar In bedrijf worden genomen, Verwacnt wordt, dat de gemeente Alblasserdam in I960 30.000 zeilen telt en 6.0OQ telefoonaasluitingen. HET Sladiö Feijenoord zal zich kandidaat stellen voor de finale van het Europees toernooi voor landskampioenen in 1970. In dat jaar worden in Rotterdam tal van festiviteiten gehouden in verband met het feit dat ons land 25 jaar geleden werd bevrijd. Daarin zou een Europa Cup-finale zeker niet misstaan. Of Rotterdam een kans heeft om rnrii TT\T \11?T TPP !(r wedstrijd ,C krijgen valt nu uiter- 1 IlsU iM lVlüaJ.J aard nog niet te bezien. Stadiondi» 7A TA AT? rceteur Fnls de Kimpe heeft dc JiAiVtV sieun en de bemiddeling van de KNVB ingeroepen en wellicht kan Jos Cok'r. als hij ui het UEFA-be- stuur wordt gekozen, ook een goed woordje voor Rotterdam doen. Amsterdam heeft in 1962 de on- verge;olijke finaio tussen Benfica cn Real Madrid gehad, Rotterdam krijgt m mei voor de tweede keer de finale van de Europa Clip II. Ik ben het met de heer De Kim pc eens dat een voetbalstad ais Rotterdam nu lang zamerhand ook wel eons recht heeft op dc finale <iïn de grote Europa Cup. |J ET bestuur van de sectie betaald voetbal komt vrijdag bijeen om to bepalen wanneer de loting voor de aohtsic finales van tic be kercompetitie zal worden gehouden en hoe de strijd om de KNVB-beker verder afgewerkt zal worden. Het was aanvankelijk de bedoeling om de wedstrijden op woensdagavonden te spelen, maar cr zijn voor de maand april al zoveel wedstrijden op woensdagavond vastr.esteld, dat de KNVB wejjich! toch nog zal beslui ten om zondag 28 april vood het bt— kervoetba] uil te trekken. Dat zou dan tot gevolg hebben dat de compe titie In dc eredivisie niet op 19 mei eindigt, maar op 26 mei. VI'N felicitaties gaan vandaag uii nayr Teun Meijer. „Ome Teun." zoals bijna iedereen hem in de sportwereld noemt, is vandaag zeventig jaar geworden en dat zal ongetwijfeld een hele drukte in zijn woning aan de Allard Picrsonsirant teweeg hebben, gebracht. Teun Meijer, die vroeger trainer is geweest van tal van (kleine) vereni gingen. maar vooral bekendheid heeft gekregen als sportmasseur en verzorger van o.a. Sparta, Excelsior en Hermes DVS, s.aat nog midden en kaarsrecht in de sport. Bij het boksen en het voetballen laat hij nooit verstek gaan en hij helpt nog dagelijks bekende en minder beken de sportfiguren van hun blessures af. Bij Teun geldt ook hel ,zo vader, zo zoon', want Gerard Meijer is de .supersnelle' verzorger van Feutn oord en John is nu al weer een paar jaar in dienst van Excelsior, DICK VAN DEN POLDSR H£T COMPLETE SORTIMENT BU UW STER-DEALER VOOR ROTTERDAM AERT V. NESSTRAAT 38 I 1e MJDDELLANDSTR. 72 TEL 119B11-235327. VLAARDINGEN. donderdag. - Hoe de leden van de Kon. Ned. Mij voor Tuinbouw, afdeling Vlaardingen. moeten „Kijken en kieken", kunnen ze morgenavond weten. In de grote zaal van het Vereni gingsgebouw aan de Markgraaf laan heeft hun bestuur een bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd, toegelicht met film en dia's. ,"»A3&Ê CÏ?SK D» molm d« Star *»n d» plJtxoom in Rotttrdim wordt t«h«»l opnituw opftbouwd. M 18M is ds molm vsr- woest door »tn brand. 0« opbouw vin aan in fait» ftheel niauwt moltn Is aan uniaka gebaurtanit. Wal wor ds n ds laststs tijd vaal mofsn» |t- rsstsurMrd, maar aan niauwa bouwan hi da laatita tiantallan jaran niat maar voofgikomtrt. Da opbouw van da Star u dinsdag bagonnan, In één dag rsiktt da molan tot dartlan matar bovan da grond, dank lij da snalla montagabouw. Da gaprtfabricaarda gabintan zijn ga- maakt in d# warkptaats van da molan- bouwar GarHt Dlrttia in Mllnsbartn- land. Hat is da badoaiing om da Star dan zomar al ta latan draaim. JJjE nieuwe showroom van de „Verzamelpionier" aan de Zeilmakerstraat is dezer dagen voor het pu bliek opengesteld. Het suc ces op liet oude adres (een kamer aan de Mathenesscr- u(jk) heeft ertoe bÜRedra* gen, dat dc heren Wuijs man cn Maequelin besloten uit te breiden. Toch was voor mij tie eerste ontmoe ting niet zo plezierig. In u ac.iicT.tam^v.jc van ii fuw geopendw; \ve:d Ik namelijk gcontrori te i ven epiavdé u« mijn L\ t by. h - bl mii urote vreLg ie weliswaar - in cvrrgetelheid win geraakt. Du: w as rte tijd waar n ik te makjn had met uuUtaire t.:;-' het streng gtreglemen- i ïfbe Ie?. I me: clc knellend? Vii^vjchriften. De tiiJ ook \an nili>M »lrBfwe:kz.aaiuh:d:n bij fi i\er en \an ne bivak- en t de wa s n op de k«' r i van de >.u.>wroom p on- k helmc'pelten. bajoue<- t.n in>-ifnis.r den. imü'. »un. zwaaiden en ec keppei. I)e vUi.\.:e- t un'.foimeii zun vtianv-e'i M op de ver vlot kte me»* breedte. Dc liehntn. de pet-emblem:'.: ti de kaptv.'i trt tfd?rs tevredenheid eP- i „Miuir het stinkt met meer naar dc hmncr". vult Willem Wuijsman aan, d e «tniiicit met zijn compagnon Corne lls Maequelin het dynamisch verzu imd-duo vormt. Aan de tafel In de acht.rkamer bladert een zestal „milt- laria-liefhebbers" in soldatenkranten en calologj. Anduren verdiepen zich op hun vt-yc zaterdag In de rijk ge- sehiikeerde ridderorden. „We hebben van ietier land wei wst IfgerspuHeti. Maar in hoofdzaak zijn het vtxirwerpen uil de KNlL-periode", /egt Cornells Maequelin, die In de gaten heeft dut myn belangstelling als niet-verzamelaar zeker niet uit gaat naar de gemilitariseerde,achter kamer. De tussenkumer doet vredelievend aim. Met grote wandplaten, die date ren uit nujn la ge re-ach ooi periode, Men kun ook snuffelen In oude kran- ;en uit binnen- en buitenland «n Ul* rijke miniatuurkranten. Terwijl ik net verdiept ben in de perage»cKleden is tem SS®»- komt Willem Wuijsman aandraven met een doos schelpen in de meest grillige vermen en prachtige kleuren. En passant vertelt hij de bezoekers: de sigarenbandjes liggen daar en daar, de Romeinse munten zijn dié en dié en sleutelhangers komen volgende week. De nieuwe «hou'room aan de Zeil makerstraat treJcx de eerste zaterdag fWuUimat»; „ice zijn voorlopig alleen op orjjdaa avond en zaterdag geo- pend") tollate nieuwsgierige kopers. Tienen en twens eerbl(jt)»R in do achterkamer b(j de sputien van de jourier, gepe intoneerden neuzen in •en flrot» veriaineiinp prentbriefkaar ten en /antasiekaarten. C«rn bezoeker op leeftijd i# waarschbnHJk een all- round-vertamelaar, Hij lit op een krukje, rijn bril staat halvenrepe zijn nü be«tutt»er| een aantal bier/ilfjes. Rondom *tjn krgie lippen arammojoonpUiten, boeken, menu kaarten, speldjes en een postzegelal bum. Op mün vraap waar rijn be langstelling vooral naar uitgaat, ver telt hb quasi achteloos: ,Je moet niet tsüdip meneerf" AUVtH'I EN Mfc' Playtex Step-in met Wonder- lasticl Zachter, koeler, ster ker... een flroter comfort dan U ooit heeft gekend. Wordt niet geel, blijft wit, kreukt niet en de stretch kan er niet uit gewassan worden. f 29,50 IN alle 21 FILIALEN VAN ROTTERDAM, donderdag. De RA.L.-dlrceteur P. C, van Houten, chairman van de Atlantic Container Line Ltd., en Sir Basil SmaUpeicc. chairman van the Cunard Sleam-Sblp Company Ltd., maken bekend, dat de heer Philip E. Bates met Ingang van I mei «j, benoemd la tot executive vi ce-chairman van de Atlantic Contai ner Line Hd. Het hoofdkantoor van de Atlantic Container Line zai op 1 oktober a.s. van Stockholm naar Londen worden verplaatst. Dc heer Bates blijft f«n der deputy chaimoans van tha Cunard Si cam-Ship Company Ltd. I ÏM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1