'Containervervoer over land net zo belangrijk als het vervoer over zee' Feijenoord moet nu tonen dat het karakter bezit ROTTERDAMS DAGBOEK Leendert Janzée en het Anjerfonds 65 jaar getrouwd HANOsen VLEUGELS Qui J lispel issan].- üasi ROTTERDAM RIJNMOND STAATSSECRETARIS M. J. K.EIJZER TTB Kleine brand in Dirk Smitsstraat Meisje op zebra dood gereden: drie weken cel OCCASIONS VOLKSWAGENS kopen, naar HOOGENBOOM lopen <\utomobielbedrijven HOOGENBOOM NV Man aangehouden na onttrekken goederen aan failliete boedel The Dublin Festival Company in R'tlai» Werkgroep danskunst j houdt filmavond in Ahoy' hal: aquatech '68 Clubhuis Het Anker aan Havenstraat bestaat tien jaar BELANGRIJKE DUELS IN DELFT EN OP KASTEEL Voorwedstrijd bij Ovennaas-LTVS Tewaterlating van 'Straat Adelaide' Voorlichting over postzegels voor de jeugd Schilderijen bij boekhandel tot<a0;r £m&m 4 - vrijiteg SS maart 1968 (ADVERTENTIE) Grote sortering moderne en gebruikte instrumenten in iverae houtóoortcn.Ook in huur met recht van koop.Vraag vrijblijvend prjjsIijsLLevering en onderhoud door net gehele tand. PïanohancJcl Anno\86& Minbain 63 - Rotterdam. Tel. 010-119436 Lange OUtstraat 15 - Middelburg Tekfoon 01180-3985 Vip een onier verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Vin. n»4ht heeft een kleine brand In een eUf «woning In de Dirk flmltaatraat een trappeJuila vernield en rookaeha- de Joegebracbt ud de overige verdie pingen. De twee gei Innen die op deae etages woonden, de familie* K. Zelm- reaih en W. L. Goeman hebben met han kinderen lijdelijk onderdek ge vonden bU bnartgenotea. OmiLreokx kwart ovvr drie kwam bij de brandweer de melding dat In een woonhuis In hei noorden de trap In brand stond, Omdat de melding kwam uit een dichtbevolkte buurt werd mot veel materieel, onder meer een ladderwagen, uitgerukt Ruim 10 minuten later had de brandweer met twee nevaUtrslen de brand bedwon gen. Bij het onderzoek bleek dat het vuUr wju begonnen In een meterkast onder da trap. Binnen korte tijd stond de trap In lichterlaaie. De twee gezin nen konden echter nog naar bulten komen. De schade bedraagt ongeveer tweeduizend gulden. Er deden rich geep persoonlijke ongelukken voor. (ADVERTENTIE) vrijdagavond tb» 9 uur open Weet U wit Draion Valours voor gordijnen en mtubalen koitf Dertig of vijf en dertig gulden U toch heus een normale prljr, kijkt U maar in de ipeciutzaken. Daarom Is dit een bijzondere sanbladtng. speciaal voor hen, dte voor hun ventten of meubelt niet illeen een klauaprodukt» m aar oo k let* flj m wl I la n hebben. Morgen koopt U, Draion Ve* tours voor meubelt of gordij nen, 't neutje ven de islm voor Uw Interieur, voor minder dan de helft van de prijs, per meter voor nog géén vijftien guldon. voor i of gordijnen Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van duo Drslon velours voor mtubelt en gor dijnen, In zeven fraaie kleuren, 130 cm breed, per meter YO 044e Mi. af liArifl, tolt (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM, donderdag. De grote scheepvaartmaatschappijen kunnen nog zoveel het stukgoederenvervoer automatiseren, (d.m.v. container of pallets), maar wat zijn hiervan de gevolgen voor de ver laders? De Industrie dus, de handel uit het achterland? (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, vrijdag De offi cier van justitie bty de Rotterdamse rechtbank mr. J. G. Andrea heeft gis- l«en tegen de 38-Jarige Willem van der H. uit Schiedam, die vorig Jaar oktober op de Burgemeester Van Haarenlaan met zijn auto door een rood stoplicht reed en op een voetgan- geraoverateekwbata een mriaje dood reed, een gtvaogenieetra/ van drie weken en een ontzegging vso de rU- bevoegdheid van een Jaar geétsi. Volgens rlo officier li het rncisjo, Engetlna A de Volte, de ovoraieek- pLiata tippel» opgerend toen het I nog uj. food stond üjj achtte cii K'huld van Van der H evenwel gr»j-i ter. i Een getuige verklaard»» gisteren <L.t het licht voor Van der H duidelijn op rood heeft gestaan, irtour zelf v<.r-, klan'tle de/e, daarbij gesteund door «te getuigenis van zijn vrouw, dat rut jicht nog op geel stond. Van der H. zei d*t hij niet meer op tijd heeft kuruum afremmen. Onder meer aan de hand van een verklaring van een getuige zei de offi cier dat Van der H te hard heeft ge reden, waarschijnlijk met een snel heid van zeventig kilometer De getuige zei dat hll Van der H. nn het ongeluk emotioneel verwijten had Ïemaakt over zijn wijze van rijden, fij wt»t toen niet dat er een kind was aangereden. De rechtbank zal 12 april uitspraak doen. Talrijke verladers waren dan ook gisteren aanwezig in Arnhem, waar het Nederlands Comité van de International Cargo Handling. t*|« Co-ordination Association een conferentie belegde over dit onder- IvlCtlWC 6XT30SltlC werp. ftUtlMMcretsri* m. j. Ke»tr vso Verkeer »n Wa(«niui: „Het vervoer van container» over a«« wordt soms te veel benadrukt. Wil het containerver voer goed hunnen functioneren, dsn msf er geen swskke schakel in de ketting «tyn. liet vervoer ven en naar de havens san de landslide Is net so belsngrfjk als bet vervoer oversee." Wra- en rallvervoer zijn wat dit betreft wel klaar. Alleen over de rol van de binnenvaart zijn nog een ann ul onzekerheden. Toch «tolde de staatssecretaris: „Naar mijn iwroonlljko mening kan ook deze vervoerstechniek een rol vervullen bij het containervervoer. Daarvoor moet don wel net al» bij het wegvervoer worden samenge werkt." De Nederlandse overheid wil de nieuwe vormen van vervoer zo weinig mogelijk belemmeringen in de weg leggen. Volgen» de staatssecretaris «treeft zij er dan ook naar eventueel beslaande belemmeringen op admini stratief goblcd er, op net gebied van douanevoorschriften tot een minimum te reduceren, „Wat betreft de werkgelegenheid moet men zich hoeden voor een te groot pessimisme. De ervaring leert, dal grote technologische veranderin gen ook In belangrijke mate werk- «chcppend werken aldus de heer Keyzer. ..Een continentaal denkende haven- polltlek ls gewenst, want een nationa listische havenpoJUIek zal tot grote verspillingen leiden", stelde de heer C. F. PttTo van de afdeling research van de Holland-Amerika LUn. Het lijkt goed mogelijk, dat over drie jaar 80 procent van het transat lantische a bukgoede re overvoer is ge automatiseerd. „Iedere haven wil Op zijn beurt een eijufc von da container- koek te pakken krijgen, zonder zich om het geheel te bekommeren." Ir komen grote knoop punt-ha vena, maar ook het verval van de huidige secun daire havens Is onvermijdelijk. Andere mogelijkheden: oistributle- t ADVERT FNTIK* (rijden mag ook). Qritii taxatia financiering inruil Geyasendorfferweg 5, ftoiterdam- Waalhaven, tel. Olü-2? 29 50. Dr. WJsrdi Beckmonslnge] 8. Vlaardlngen. tel. 010-34 12 44. en groupaxccentra voor zowel lucht en zeevracht, bereikbaar voor wag en j rail. De hoge Investeringsstaten zullen er toe dwingen, dat Internationale consortia worden gevormd net als an dere op wereldniveau werkende Indu strieën. De kleinere havenbedrijven, die niet aan de containeroverslag kun- j nen deelnemen zullen zich voor de. binnenlandse centra moeten interesse- ren. 1 „De huidige ontwikkeling binnen de; zeescheepvaart heeft een uitwerking, op het gehele vervoerswezen, waarbij- de overgang van zeil- naar atoomvaart In hol nTet valt." De heer M. C. Kleft, directeur van de KNSM zug als doel van de confe- 1 reniie een permanent gesprek tussen alle vervoeraschakels omdat aflader en ontvanger wel een» de indruk krU-j gen. dat zU door de rederijen worden! gedwongen bepaalde vervoerssystemen te aanvaarden. HU weea op het „unIt-load"-*ysle«m (alukgoed op pallets) omdat In tal van1 ontwikkelingslanden de container nog geen kans maakt. Er zijn geen facili teiten en er Is geen terugkomende goederenstroom. MAASSLUIS, donderdag (ANP). Op verzoek van de recherche le Gro ningen ls In Maassluis de M-)arige koopman J. C. vho der D, aangehou den, dl" tot voor kort Groningen al* woonplaats had, Hit wordt verdacht van bedrieglijke bankbicuk. Van der D- die In staal van falllfse- meiit verkeerde, zou diverse goederen aan de boedel hebben onttrokken, Een hoeveelheid goederen ter waarde van 1S.000 tot 30,000 werd In beslag, genomen, t Van onze kunstredactie i ROTTERDAM, vrijdag Tha Do-, blirt Festival Company, op loernee, door Europa, speelt zondagavond 311 maort In de Rotterdamse Schouwburg' het stuk „1 knock at the door" vanj Sean O'Casey. tn een bewerking van! Paul Shyre Brendun Smith voert de regie en medewerkenden zlin onder oudere Mary Keon en David Kelly. (Vim nn/r kunst redact ie) ROTTERDAM, vrijdag De werk groep danskunst houdt op donderdag 4 april in de gehoorzaal van de Doelen een filmavond. Op hel programma «taart drie films over darw uti even zovele lander,- ..Choreographer at, work", waarin een gesprek met John Butler, de Amerikaanse choreograaf van het door het Nederlands dans-1 theater vele nuden opgevoerde „Car mine Burana"; „L'Adage", een Franse film met Nina Vyroubo/g en Attilio Labis In een pas-dea-deux en „Scot land Dances", folklore in kleut De filmavond begint om 20,15 uur. (Van een oivzer verslaggever») ROTTERDAM, vritdag. Met in gang van dit jaar zal in de Ahoy'-hal een nieuwe tercioonstelling worden on dergebracht. Het ia „Aquatech '08", een technische (vak)beurs voor behande ling. opslag, transport en het gebruik van waier. De beurs wordt gehouden van 17 tot en met 21 september. Aan de tentoon stelling zal een congres worden ge koppeld, „Aquatech" wordt georganiseerd door de NV Europort-tenioonateUirv gen, ROTTERDAM, vrijdag. Het clubhuls Het Anker, Havenstraat 231, één van de vijf holsen van de gelijk namige stichting, bestaat tien Jaar. Jeugdleider R. Engelman en Jeugd» le'Vtr hM'v van den &»!■-» hebb-m een geweldig feestprogramma opge steld Op 2 npril 1» er voor de 912- iarigen een optreden van goochelaar, buikspreker, sneltekenaar, clown John de Booy, aanvang 19 uur; entree 75 cent. 3 april is er een poppenkastvoor stelling voor de 3»—S-Jarlien; aanvang half 3, enfee 50 cent. De beatgroep Flower Power uit Den Haag werkt mee aan dansavonden op 4 en 5 april. Op 4 april voor de 13—15-jarigen, aanvang half 8; entree ƒ1,50. Op 5 april voor 16-jartgen en ouderen; aan- \«>n* H uur e it»2 ƒ2 50 Tijden» de feestweek zal het club huis met gekleurde lampjes aan de buitenkant zijn verlicht ADVERTENTIE) vrijdagavond tot 9 uur open Voor al dia kleine Eva's die net als Moeder dol zijn op 'n nieuwe Jurk is deze aanbieding een feest... Wint dan koopt Moeder een schat van een jurkje In leuk ge rend model, abrikoowood met witgenopt bovenstukje, uit de series van tien gulden, voor de helft van de prijs. Zomerse jurkjes, die makke lijk te wassen zijn, fleurig en gezellig, met dooAnoopsluiting van achter, door elkaar voor nog géén vijf gulden. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag Feijenoord heeft gister- avond in alle stilte in het stadion een oefenwedstrijd ge speeld tegen De Musschen. De bedoeling ervan was een flinke over winning te behalen en het geschokte zelfvertrouwen van de spelers weer wat op te vijzelen. Doordat De Musschen noch hard, noch ver dedigend speelde, heeft de wedstrijd geheel aan het doel beantwoord Feijenoord won met 130 door vijf doelpunten van Ove Kindvall, vier van Ruud Geels, drie van Pa ja Samardzic en een van Jan Bos kamp. Hans Kr*ay speelde de volle negentig minuten mee, hoewel hjj weer last heeft van styn oude achillespees blessure. Guus Haak was niet van de parity. Hty tobt nog steeds mei een lieibleseure. Vrijdagavond om 5 uur begint de verkoop In onze Kleuter Con fectie afdeling, van deze schatti ge Jurkjes, vcor de leeftijd van 1% lot 6 jaar, door elkaar voor Gétfl t«f. of schrift, tost. Bty Fetyenoord la men zich ervan bewust dat de wedstrijden van bet komend weekend beslissend kannen xUn voor de afloop van de competitie. Fetyenoord »elf krtygt het In Gronin gen heel moelltyk tegen GVAV. maar de opgave van Ajax bty Xerxes/DHC U zeker niet minder zwaar. De strijd tussen Ajax en Feijenoord kan vergeleken worden met een race tussen twee uit het pelo'on ontsnapte wielrenners, Ajax heeft heel lang moeten jagen om Feijenoord In te ha- Jen Slagen de Amsterdammer» er nu In Feijenoord meteen utt hot wiel te rijden, dan kan de gedemoraliseerde Rotterdamse formatie wel eens volko men in elkaar storten. Maar het omge keerde is ook mogelijk. Als Feijenoord de kracht kan opbrengen om opnieuw te demarreren en een voorsprong te nemen, dan kan Ajax wel eens de „klap met de hamer" krijgen. Feijenoord zal nu dus moeten tonen dat het karakter bezit. Nu 30 procent van de „voetbalkennera" gelooft dat Ajax kampioen wordt, zou een Rot- 'erdams kampioenschap nog meer glans krijgen. (Van onze sportredacue) ROTTERDAM, vrijdag De wed strijd tussen Overmaas en tJVS in dei eerste klasse B /al zondag worden, voorafgegaan door een competitieduel tussen het derde elftal van Overmaas j (met o.n Maarten Mulder) en Coal 2 Aanvang twaalf uur (Van eeo oneer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. DU de scheepswerf Van der Glesaen-De Noord In Krimpen a. <L IJsael sal don derdag 11 april de „Straat Adelaide" te water worden gelaten. In verband hiermee zal het scheep vaartverkeer vanaf kwart over vier tot na de tewaterlating worden ge stremd. Ook de anker- en aanmaak- plaats „De Merode" zal tijdens de sta pelloop ontruimd moeten zün, aldus een bekendmaking van de rijkshaven meester, FEIJENOORD: Piefen Grao/- land; Romexjrj, Israël, Kraay, Veldhoen; Boskamp en Jansen; Somofiizic, Kinduall, Geels, Mou- lijn. SPARTA: Van Beveren; Ter Horst; Pijs; Eijkenbroefc, Bent- sort; Van der Veen en Bostna; Heijennan, Madsen, Bosueld, Verdonfc. XERXES/DHC: Treuteï, Dor- jee; Jonctc, Kr ons horst, Fa/ie; F. v d. Heide en Radov«c; De Blok, Jacobs, Haneyem, Kletnjan. SVV: V.d Roer; Hazebroek, IVamaar, v.d Korput, Van Leeu wen; Van Beek en Van 5chie; Osterholt, Van Meeleren, Van Beveren. EXCELSIOR: Baltentien; G. den ButterLuck, Kort, Teetuo; Kosten en Tollenaar; Velberp, Mune, Bassant, v d. Stoep. HERMES DVS: Ruts; Van Boarte. Van Dongen, Rijke. Mon ster; Flaes en u.d, Btiro; Bakkes, Van Kooten, o.d, Gneua, Groene- UN'fjeu Feijenoord, dat zaterdag al naar het hoge noorden vertrek'., kar. in Gronin gen op een warme ontvangst rekenen. GVAV's trainer Ludwig Veg zei: „De mensen hier in Groningen zien Feijenoord liever kampioen worden dan Ajax, maar de spelera willen zon dag natuurlijk winnen. In d? eerste plaats om de winst premie, tn dc twee de plaats om ro hoog mo-gelijk te ein digen. Voor de eerste tot dc negende plaats op de ranglijst zijn in het begm van het seizoen aparte premies vast gesteld". Sparta heeft vorige week bewezen hoe GVAV opgerold kan worden. De Groningse aanval werd volkomen lam gelegd door een straffe mandtkkmg en de met een „Ausputzer" spelende GVAV-defensie werd overiompeld door snelle aanvallen over de vleu gels. Dat /ijn nu echter net de wa pen.», waarover Feijenoord de laatste weken niet beschikte. En bovendien: GVAV is m Groningen wel een stukje sterker dan op het Kasteel, Xerxes/DHC VERXES/DHC hoopt in Delft voor sensatie te kunnen zorgen door Ajax op z'n minst een punt af te ne men, De ploeg van Kttrt Llnder, die ontkent dat hty al een contract met PSV heeft afgesloten, la a! een heie ttyd ongeslagen en wil dat tot bet ein de van de competitie blijven. Hoe serieus Dinder de wedstrijd te gen Ajax opneemt, blijkt uit het feit dat hij in de laatste weken met min der dan drie keer naar Ajax ls wezen kijken, om de taktiek van de Amster dammers te bestuderen. Ja, als er een ploeg in staat geacht moet worden om Ajax ten val te brengen, dan is het het voortreffelijk en keihard spelende Xerxes/DHC. Ook Sparta—NEC wordt zondag be langrijk. Waarschijnlijk zal de UEFA volgende week beslissen welke Neder landse club naast Feijenoord en Ajax aan de interna'tonale zomercompeti ie zal mogen deelnemen. De stand van zondagavond kan daarom beslissend cl}-n. Sparta heeft een punt achter stand op ADO, maar de Hagenaars moeten zondag naar MW en kunnen daar wel eens struikelen. Sparta moet in ieder geval van NEC winnen en heeft het voordeel dat zijn doelgemid- delde aanzienlijk beter is dan van ADO. In de eerste en tweede divisie zijn de wedstrijden Willem IISVV Her mes DVS—Helmond Sport en Eycei- slorSC Drente van weinig betekenis meer. i ADVERTENTIE) VANAVOND KOOPAVOND pleegde Ik m dere rubriek een stukje over de subsidies, die het Anjer/ond* aan Rotterdamse kunstcNuars rent rekt. Het was een fwel vraltjk schertsend stukje, waarin ik een ich met de knust beztp hou dende collega uiL'oerde om de Ityst Pan gesubsidieerde kunstenaar* fan „de*- kiitidttf" roinmentaar te voorzien. Ik Icodt» deze collega allerlei tn de sfeer ran rriendtltyfce roddel lippende op- m er klagen in de mond Dat mocht best rond Ik, trant het yehele stukje ums puur scheri*. Om te voorkomen. dot welke kunstenaar in uxit voor Ge voelens dun ook ruu uwden gekwetst pa/ ik mtjn zeystnun «Heen maar wil lekeurig bedachte voornomen in de mond Dat Ik dit alles zo omstandig moet uitleggen heeft een reden Er Is name lijk één kunstenaar en niet eens dc eerste de bests die de strekking van mijn verhaaltje niet heeft begrepen of met heeft willen begrijpen. Vandaar mtyit toelichting, want het Rotterdams Dagboek is ren opvoedende rubriek. LEENDERT JANZ<E, want bil 1* het, Mhrtyft: „l'w medewerker be- drtyft hier een stukje tendentieuss journalistiek van de onderste plank, llty verschuilt slch natuurlUk In dit geval achter een „Insider' die bty commentaar laat mompelen op de ge subsidieerden. slechts met de voorna men aangeduid In navolging van de kaas-utt-be!-vuisU« campagne. Wie hty bedoelt laat aieh door „huiden" mak kelijk raden. De teneur van het arti kel doet vermoeden dal het de «shrty- ver to gortig U dat allerlei (mlaechion wel ontaarde?) kunstvormen worden gesubsidieerd. HU vergeet natuurlUk op de vele positieve verrichtingen van hel Anjerfonds le wt)**n en «tyn Insi nuaties over het gebruik van subsidies door Individuele kunstenaars (groepen als loneelg eis beha p en orkesten durft meneer niet le kritiseren) bewUaen niet alleen dat hU geen „insider* ia maar maken duldeltyk dat we te doen hebben met eon jakwne gefrustreerde vuilapulter, Mocht uw blad tien ooit mrt de Unitel verbinden dan sal uit wisseling met De Telegrauf voor dexe medewerker aan uw krant beslist geen problemen opleveren. Me' nle' «1 te vriendelijke gevoelens teken ik, Jsniée". Dit stellig met onaardige proza, omhult hoe sommige mensen op hol kunnen slium als ze moor vermoeden Uitleen nog maar vermoeden) dm er aan een hun heilig huisje wordt ge rammeld. Subsidies non kunstenaars ztjn heilig. Wie daar iets van zegt, zelfs al is het ironisch bedoeld, is een vuLlspuitcr en zelfs een Jaloerse, ge frustreerde vullspultér. Ean term, die n»ar mijn smaak eer der thuis hoort in de In gezonde ttsluk- kenrubi lek van Dc Telegraaf DAGBOEKSCHRIJVER Q IT zijn de heer H. J. KRAMER e.) mevrouw S. A. M- KRAMER-VAN EYK. Op 15 april vieren ze hun 05-jarig huwelijksfeest in hun woning aan de Bajonetstraat 52 A te Rotterdam. De heer en mevrouw Kramer, die r»og een goede gezondheid genieten hebben tien kinderen, 28 kleinkinderen en 35 achterkleinkinderen. Vijfenzestig jaar getrouwd! Dat fc>«tekent, dat de heer en mevrouw Kramer in 1903 in het huwelijk traden. Op 2 april van dat jaar tekenden zij aan. Namens de redactie van het Rotterdams Dagboek hartelijk gefeliciteerd met deze opmerkelijke prestatie. Op 30 mssrt houdt da Stichting voor het PhllsteUslUch Jeugdwerk tn hel Metrohotel a»u de Delfisestraal een regionale bUeenkamrt voor jeug dig* poetsegelversgmelaarm. Op deae bijeenkomst sullen inlicht Inge n wor den verstrekt over het vert&melen van poataegela. De voorzitter van de atlchUng, dc heer J. J. Jonker (tevens lid van hel Boitdsbeetuur van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen) zal «en inleiding houden. Op hel pro gramma staon de volgende ondorwer- -- pen: „doel en werkwijze van de stich- wordt In de „pocke kelder van Boek- ting", „hoe kan de Jeugd hei diploma handel D. J. van Brommen ann het Jeugdülateliat verwerven?", .Jiet ABC Zuid plain een expooKle gehouden van van het poaliegela verzamelen", „het gotaoboa en collages van do 22-jarige houden van een club ten toonstelling", «otterdam** kunstenaar G. F, Bakker. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, Het Idee ia uitgegaan van Huna van Ter gelegenheid van de boekenweek Vanavond geven leerlingen van de Rotterdamse Piano een uitvoering in g* bon to De Lantaren» Aanuang 20.00 uur. Cr morden werken uitgevoerd van Beethoven, Chopin, Mosart, Bach en Kuhtau. Kaarten, indien nog voor radig aan zaal. In het afgelopen seizoen hebben wij duizenden van dezeTorlerv ka en Polyester Tetoron ihlrts verkocht voor de nor male prljï... en dat ls geen won der, want het zijn de meest ideale shirts... zelfs voor de meest verwende man! Terlenka en Polyester Tetoron shirts, een pracht kwaliteit in vele moderne tinten, zó gewas sen. zó droog en niet strijken, extra sterk en voorbeeldig af gewerkt. deze aeifde hemden verkopen wij nu. voor nog géén negen gulden. ,1 Polyester-| j Tetoron J Brammen (21), Als er bty het publiek Vrijdagavond om 6 uur begint da varkoop van d «ze Tartan ka «n Polysstar Titoron shirt*, In bij- sondar frsaia klauranjtn per fecta pasvorm, in alio courante 3M«i taf. «f MhrM, tosh uU.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1