B Gouden HOV heeft vele wensen ROTTERDAMS DAGBOEK Laatste boom voor de Laurensplaats VAN ALPHEN Jaap Schmitt was weer de uitblinker Vorming race enrally-teams als doel Buurmans salaris R0TAM ROTTERDAM RIJNMOND VOORZITTER SCHELLEN: 'WIJK ALS CROOSWIJK HEEFT CLUB IN EERSTE KLAS NODIG Probleem Eerste paal voor wegrestaurant Rijksweg 4a j A'dam-R'dam Herleving van 'De Millers' op nieuwe l.p. Bouwvakkers gaan demonstreren 'Nederland, een volk in oorlog met de zee Vierhonderdste Sonneveki voor Terre des Hommes Roode Kruis houdt bazaar Kampweek voor Pernisse jeugd Rotterdams lentevermaak Scholieren exposeren tekeningen Kampioenschap 57-2 Antomobielsport „Rotterdam" Rotterdamse bijdragen aan Roode Kruis door drs. J. Beishuizen Overheid Rechters pe^na 4 - zpfcwdag 30 maart 1048 Het eerste elftal van HOV. Staan de v f n r.' Jan Jacobs,, Theo Man- se, Koos Lagerwaard, Arie Kraan, Jan de Jong, Jaap Kouwen, Ri chard Lugtmeier Knielend v,l nr. Rinus Steenbergen, Martin Ra- venschot Pim Tuunter, Joop Kra mer en Kees van Herpen H(oop) Ö{ji) V( ooruil ffanjt) i« een san »Jr grotr tn»rwn van il«» J»«#r J. I« Sfhnllen ■<lr kliJKM-r, ilif uj» 10 «lpril lirt \Jjflig- (52), voorzitter van de RoUerdnniw anuiti-iir tw< jarig bfHtaan viprl. „Een vvÖ-k al* Crooswtyk heeft een vertegenwoowtiffcr in de eerste kindse nodig". Meent de heer Schellen, eind» 1931 (néet onafgebroken) üd en nu vijf jaar preases van HOV. „Promo tie near de eerste klasae acoti natuurlijk een prachtig jubileumgeschenk zün, maar dat at er «t jaar niet in. We staan momenteel bUna onderaan, hoewel gezegd moet worden dal de ranglijst een scheef beeld vertoont omdat wB een paar achteretalHge wedstrijden hebben. HOV gaat er overigen* niet van uit om te proberen alleen het eerste elftal zo hoog moge lijk te brengen Dat zou ook niet zo moeilijk zijn Ik ken genoeg clubs die gepromoveerd zijn, maar Ik ken ook de nawecen. We stellen ons op het standpunt om HOV en bloc hogerop te brengen. Dus onderaan begin nen". vtrklerlen Hel /ii voorn iter St hi Ui n ook hoog dut hei verharde oef en veld van mi kor/ba IvfivkiltpnM dut K™n<>t uun de velden van HOV. voor /IJu tlub \irbodtm leirtln is .Wc haddtn do gemeente ge vraagd dit veld door dt» weeks te moffen gebruiken Dan wordt **r na melijk niet op gespeeld Maar om ver roek heeft geen gehoor gevonden' Grootste verlangen van HOV voorzitter J L Schellen f52) is uitbrei ding van het aantal be staande (twee) speel velden Dc jubilerende voetbalclub heeft uiteraard nog meer verlangens Vootfitter Schellen „Onze grootste wen» la altijd geweest over meer velden tc kunnen beschikken We bezitten maar twee volden on dot 1* voor onze tien scnlorelftailen, negen Junto reIftaLleii cn ISO aspiranten voel te weinig Daarom hebben we ook ona ledental door een strenge selectie moeten terugbrengen Dat betreuren wij bijzonder Tens lotto Is het niet het doei van «t»n sportver eniging om spelers af te wijzen" Dc situatie bij d« Crooswljkse amateurvemdging, dio nu vijftien Jaar op de tcirelnen mm hel Lange- pod speelt en daarvoor op de velden achter de barakken aan de Kerkhof laan (nu Boezemlaan3 wm onderge bracht, Is verre van Ideaal. Behalve een tekort aan speelvelden zijn er ook onvoldoende kleedaeeommoda- Ues, waardoor spelers zich bij de na- I KT gouden HOV heeft n«>» een andere probleem, dat heeft be trekking op dc kwaliteit vgn de ter reinen. De heer Hchrllen segt: „Onze velden waren vroeger nooit slecht, maar tegenwoordig komt het her haaldelijk voor dat er wedatrijden moeten worden afgelast. Dat komt omdat door de aanleg van de Nieuwe verkeersweg lungs ons terrein de drain* ring stuk Is gegaan Ata hrt flink heaft geregend hurer we oen pomp en graven we greppels om het water weg te laten lopen t*n zo het veld enigszins bespeelbaar te maken We hebben ons al een* tot de raad voor tic lichamelijke opvoeding ge wend voor een vergoeding maar die zet ons dat we maar moesten bewij zen dat het door «He nieuwe weg komt Muur hoe kunnen we dat be wijzen?' Ondanks de problemen waar de overigens kerngezonde vereniging (.Goddank hebben we getn schul den zegt vrKir/itter hihcHeri) mee te kampen h* ft, al h«*t gouikn jubi leum op pawn. nek. wijze g vitrei worden Op zaterdag n «pril krijgt leder een de gelegenheid hot bestuur tij dens een reLeptie m cnf«* rcstutirnn lommerrijk «au dc btrnutwig geluk te wensen, uu witk lat li \unil in dezelfde zn.il een feestavond (met vele bekende artli.t») plan mii ten slotte wordt tijdens do pinksteida gen hei iwnulfdi interna tonal" Jeugd toernooi van HOV gehnudtn Ann dut toernooi dat vorig joor tn verband met fmancude moeilijkhe den Is overgealngen numn behalve GVAV. Elinkwijk, Exeetaior Hermt s DVS, CVV, Xerxts en natuur''ijk HOV zelf ook drie buitenlandse JOligdploegen deel Lierse SK Bei git}), FC Bournemouth (Engeland), en Werder Bremen (Duitslanci) 1 fi I wordt Irdrr Jiar moellUkcr 'SA buitenlandse Jeugdpioegen aan tc trekken," aldus de heer Schellen. We hebben al vele bekende clubs hier gehad. Dit jaar hadden we bij voorbeeld ook Nsntea uit Frankrijk uitgenodigd, maar die heeft het laten afweten. vena Is oa. Sparta en Felj- euoord, die aan andere jeugdtor nooien meedoen". HOV, een van dc twaalf vejenl- Kuigdl in NorietUnd <lu mii maximale (vier) aantal elftallen ln de KNVB speelt organi« eti t etn citr- Relijk toernooi overigens met om er firiiincUtlj wijzer van te worden J L Schellen „Voor HOV zouden we het nlrt doen, want er moet dik geld bij Hel doel van dit toernooi is de Jeugd samt n te brengen Je zou het een internationale verbroedering kunnen noemen' HANS REISMANN f ADVERTENTIE) Voor chemisch reinigen FIX-COUPE de kwaliteits behandeling van Oontz«>edijk 206-208 Rotterdam TEL. 010-111733* LFJDEBnORP, zaterdag (ANP) Op 10 april xjl zal de burgemeester i van Leiderdorp mr. H. M. Gall** de eerste paal slaan voor het wegrestau- j rant van Formosa N,V. In zijn ge-1 meen le. Het restaurant komt te liggen aan s de Rijksweg 4a van Amsterdam naar Rotterdam, bij de afslag naar Hoog-I made in de gemeente Leiderdorp Het restaurant dat naar wordt verwacht, in het eerste kwartaal van 1969 zal. worden opgeleverd, zal plastsbieden aan 287 gasten en krijgt een parkeer plaats met ruimte voor 130 auto's j ("Vort een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Bij de firma Dankert tg gisteravond de herleving van een voor velen flin ke brok jeugdsentiment ten doop ge houden een nieuwe langsveelvlnat van „de Millers" alv Ab de Mole naar Op initiatief van Dankers-man Lou Thiel werden de in 1061 ontbonden Millers nog eens bij -Ucaar gehaald, met als resultaat te' "n voor deze band zo ty per ent jmmers als r „Chlckery chick," „1 aby just care for me" en „Smoke, amoke, smoke," op het zwarte vinyl Alle musltl en zangeressen die vroeger de. Millers zo'n enorme op gang deden maken zijn op rfe plaa» te Horen, Pla Beek, Susi Moljer, Sanny Day, Mat Matthews en Rob Madna om maar enkele namen te noemen De lp is uitgebracht door Artone onder supu visit Van Pele Fellernan (Van eeti onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Met vUf bussen gaan dinsdag Rotterdamse bouwvakkers naar Den Haag om hun misnoegen kenbaar te maken over het cao-beleld van minister Jtoolvlnk. I Het betreft hier een demonstratie georganiseerd door de algemene Ne derlandse bouwbedrijfsbond en de ka tholieke bouwvakkersbond St josef De Rotterdammers vertrekken dins dagmorgen tussen half negen en ne- Sen uur van de Conradstraa' (achter doothancielsgebouw). De plaatselijke besturen verzoeken de leden wel hun lidmaatschapskaart mee te nemen BOTTERDAM, vrijdag ..Rotter- dom ls bezig sljn Interne en sijn Inter nationale transport wegen te verbete ren". Deze sin. die «laai op de Nieuwe Waterweg en de inelro komt lu de ko mende weken onder ogen vnn naar I Chatting 24 mUJoeu mcuseh. Hij staat ln ven nik geïllustreerd nrtikel ln het iipiilnummer v«n heti Amerikaaitso ma» rutblad National! Geografie De opkge vnn het bind be-1 draagt 0,1 mHJoen. Twintig duizend exemplaren gaan naar Nedeiland Menj nvag aunnumen, dat gernlddek! vier mensen een exemplaar doorkUkon Het artikel heet Nederland, etn volk in oorlog mot de zee" en gnat niet allen o\ei Rotterdam Rottertlam- inerz zu'am geneigd zijn te zeggen, dat hun stad m« vtlf illustratie# van de In totaal 4U en nut Ccn pagina lekit san tie ln totaal den, wat karig 7lJn be deeld. Mtar de grootste illustratie Is een iwee bladzijden volleillg In bealagne- mende foto van een havenlafreel' De! «ndere vier Rottinlamee Illustraties hebben betiekkütg op de herbouw van, de binnenstad. 1 Het Ui ook plet de eerste keer, dat Rotterdam ln dit Amerlksatue tijd schrift ter sprake komt Dat was om eerder hot geval m hui decembernum mer van 1980 ln een verhaal over de Randstad Holland. Iti het oktobernum mer van lOtiü (KoUtvdam, svodergebo- rer, uit de nurvo» cu ln het apillnum- mer van 1967 over «U itvier dc Rijn, aan de monding sntsrs'an Ro'tcrdsm zich tot de groo'ate zeehovm tot we reld heeft ontwikkeld. De Rotterdam se bestuurders koesteren dtzi positie als grootiue wereUlhaven, meent de sohi ijver van het Nederland-artlkil In het jongste aprilnummer van National Geografie Hy laat ha withedrhf Hrecteur „Frana Post humt, een aynamliehe Friebe Ingenlear" vertellen, dat het zand dat vrijkomt door het graven van de geul niet wordt verspild. „Wij gebruiken het om er nieuw land bij te JcrUmn" (Maasvlakte') Over een •taaUn dus trie wordt niet met zovcil woorden graproken, maar het Inter- W1M SONNEVELD geeft maan dag 8 Hpri] in het Luxor Theater de \iei honderdste voorstelling van zijti laatste show. De totale recette van dezo show U geheel bestemd voor de Stichting Terre des Hommes Nederland Er *U« voor deze voorstelling nog knnr- leti vcrkrhghnar. I>e tïiegangs- prijzen zU« Iets verhoogd. Dc Stichting Teric dc* Hommes Ne- dciliuid weid mmr lui voorbtcld v.ui de getijkn.unlg" Zwiispim* nuwdcim- guulNatic, dk al /cscn juiir wcik/uitm Is, op 11 mei lihlU opgei tcht In dc in ternationale Fcderntlc vnn Tem- dis H om nas r ij n mi vtcilU-ii landen nan- gcslutcn Hoewel de Nederlandse stichting mik mediuimn tn imdrahe «ppnra- tmu tti sthttpl n i ti o a Afi iK.umsp houten en hospitalen in Vietnam, houdt de oigimisatie zich momenteel toch \ooifiamLlijk bezig met het ndai Nederland o\ ei brengen \an Vtetnc- mese kinderen (oorlogssïncht offers) w am ooi in Vietnum poen adequatP nn <11 si he bt-huudeling mogeiyk Is Tot pil too weiden 10 kinderen ui Nedei- lundse ziekenhuizen veipleegd, zes zijn ei innuddidH ru.u Vietnam teiug- giktcid A oil mei kelijk moei klndeien zouden noNederland kunnen wor den gebracht, indien de Nedirlnndse legering ivn tuimer toelatingsbeleid zou toepassen Opnieuw is do regering vewocht liet tovlutingsbeleid lo ver- mitnt n m nok de hulp vnn de elf ka- n itn fractie* is hu tv ooi ingeroepen view vond c»k al vele maanden goh den plaata. Dat b«l*t Aj NailonaL Geo- fratlc redaotta overlgenz niet om ai» actualiteiten te meidon, dat In februa ri de Rottordamae ondergrondse ln ge brulk ia genomen. Burgemoeater W Thomaaaen krijgt gelogenheid om ln drie zinnen te vertellen hou de bouw arvan mogelijk w«a in dU „land vol water". Wethoudci J Worst heeft gister middag de Uiatate lindeboom op de Lauiensnluats geplant Hy werd daai- blj geho!|icn dooi nn P Steinz, vooi- ztttei van de Rotterdamse afdeling vim dc Koninklijke Node i land se Maat- 'J sohappy \oot tuinbouw u Plantkun <te De bomen op de Ljl. .i.spliiata zijn een gcsiln nk \nn gpmx-mdc maal- sthappu («uii dc Ktinetute Hottiudain it A K.nut. hoofd mui dc philltsoeneu- dienst nam het geschenk dunkbanr in ontvangst De Laurensplaats heeft «funk zij deze lindebomen ecu nieuw aanzien gek legen (De afdeling Rotterdam pan de Kon Ned Af 0 voor Tuinbouw en Plantkun de heeft ongeveer 1400 leden De acti- v«rir<m uun tfere afdeling bewegen «ch op het oebipd van h»t fuinbottui- onderuzu*. Veel irordt oedaan aan dt» raorJichfifiif «'oor parnctdlereM ln de u'iritpr ü'ordt elke tuuiiiid een uoor- jic'ilinpsbueenkomst geliouden. die zevr goed u orden bezocht verder morden rvrursies peorgantaeerd naar bij:oudere objecten, die normaal voor het pttbllefc niet toegankelijk zijn. Op dlnsd»c 3 cu woensdag 3 april houdt de afdeling Rotterdam van het NederlandRche Roode Krula weer de Jaarlijkse Welfare-basaar ln psbouw Atrium aan de Karei Doormaustrast. Mevrouw A. N. Thomaaaen-Liad sal op 2 april om 10 00 uur de officiële opening verrichten, Het Bfurthuls-Pernis organiseert een kimpweek voor kinderen van 8 t.m. 12 Jaar van 20 Jun' tot en met 3 juli in T Zonnehuis te Loenen (Velu- \se). De prijs bedraagt ƒ35 per kind. waarvan tien gulden by de inschrij ving moet worden voldasn. Oudert kunnen hun kinderen opgeven iedere vrijdag van 14 tot 16 uur ana Ring 13. Wtu u nog een Hotterdamser lenteplaat|e? Een bouwput, een voetgangersbrugje en passe rende Rotierdammers die zich kijkend naar werkzaamheden koesteren In de zon. U kunt het gaan zien aan de Westbiaak. Wethouder drt. J. G. van der Floeg (onderwas) ul mundar l april om| 2.30 uur een tentoonstelling van teke> nlngen v»n leerlingen van de R.K.1 Nijverheidsschool voor McHJts „Geer- I landthof" san de Carnlueslngel ope nen. De tentoonstelling wordt gehou-1 den In het AMVJ-Gebouw aan de MsurUiweg. Op genoemde school wordt grote aandacht besteed aan het tekenonder wijs. De hoofden van uitgebreid lage- re scholen en lagere scholen zijn uit genodigd de expositie te komen bekij ken. 1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Ook de t tweede avond van het toernooi om hei kampioenschap van Rotterdam bracht maar bitter weinig sterk spel. De eni- j ge, die uitblonk was de titelhouder1 Jaap SehmJtt, die ln de vooravond geen moeite had met iljn clubgenoot fan Pauw en tater tegen B*r*il*y een partij ieverde. die klonk als een klok. Met een moyenne v*n 37.50 versloeg Uj de man van ..Rotterdam". Ook Maarten Hendriks handhaafde zich op i de tweede plaata en slaagde erin omi zijn algemeen gemiddelde op te voe- 1 ren. Pauw gaf beter spel, zodat ook «Un gemiddelde omhoog ging, doeh tot winst kou hij het niet brengen. Deo ntmoeting van Schmitt tegen Barziiay was feitelijk de gro'e verras- s sing want in het h"g*n bleef hij bene-! den de verwachting Na zeven beurten l had hJj 113 caramboles, doch daarna» on plooide Schmitt etn spelkwalite t, die bewondering afdwong Htt ene i tiental volgde op het andere en wel- dra was de honderd gepasseerd en ln zijn achtste beurt maaktte hij een einde aaan de strijd Zijn slot serie van 187 werd luide toegejuicht Hendriks had vijftien beurten nodig om de Zeeuw te verslaan De uttsUgen 1 Schmitt 2 HerndrtïM 3 Van Amen 4 Lieshout s De Kteyn 6 De Zeeuw 7 P#tï\v 8 Barziiay 300 tlS T4 16.06 96 18 24 5W 300 13 83 23 071 iJ5 13 73 10 38! 300 22 42 13 631 «T 22 30 12-13 j 300 28 60 10 7t 105 28 48 6 BO 300 a 187 37 50 05 3 26 1H 81 300 IS 81 20 216 15 57 14 40 de stand 900 36 187 23 BOO 51 81 17 64 800 71 64 12071 094 75 61 11 001 779 79 63 8 86 069 47 57 14 23 534 53 73 10 07 443 50 37 886 (Vxn een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Maar weinig rijders, die zich op het terrein van de autosport bewegen, hebben het, een enkele uitzondering daargela ten. maar heel zelden tot goede resul taten kunnen brengen, meeatal door gebrek un goed materiaal. Daarin wilden enige belangstellenden In de autosport, doch buiten de automobiel- branche wel wat doen en na breed overleg kwam tot de vorming van een organisatie en dat werd de Stichting i Au omobielsport „Rotterdam". De Int- i t Ut ie f nemers met de Rotterdammer G, W. HelUnga aan het hoofd, willen del vorming van teams bevorderen, die aan races en rally's kunnen deelne men en daarvoor de beschikking over een drietal wagens krijgen, Talemtvolle Jonge rijders, die een coureurcursus volgden, en bovendien over geen eigen materiaal beschikken, worden door de stichting geselecteerd voor deelneming aan nationale en la ter internationale evenementen Nu de snelheidswedstrijden nch meer en meer verplaatsen van de weg naar de circuits kan de nieuwe stichting ook meer voor de lijders doen Töch zul len er gro e kosten gevergd worden voot ma. r.aai, training, vervoer, en2 Daarom werd gezocht naar een moge- jkicil een en ander te financieren Daartoe heeft de stichting thans Gulf Oil bereid gevonden en daardoor kre gen de plannen een gezonde basis Men ls ervan overtuigd, dat er een lange aanlooptijd r»dig Is om tot vol ledige uitvoering van de opzet te ko men. Om de aotiviteJt te bevorderen, wordt begonnen met de vorming van teams en na te gaan welkt auto's voor de races m sanmerlting komen. Een keuze is er nog met gemaak doch ge dacht wordt aan DAF en Fiat Een S ar" equipe zal starten in de Gulf Londen rally van 1 tot 0 juli m En geland Volgens jaar zal deeJgenomsn worden aan diverse races, waaronder die van de Ned. Aulorenaportvereni ging (N.A.V.), Na enkele jaren hoopt men te beschikken over zwaarder ma- tarlaal om dan aan t oer wagenrally's deel te nemen. Reeds vroeger werden pogingen gedaan om tot plannen te komen als van ST.A.Rdoch eerst nu heeft men financiële steun voor een lange periode gekregen en dat geeft de kans op conumuieit De diverse Regionale Automobiel clubs (R.AC.'s) zullen van de STAR geen nadeel ondervinden bij de organisatie van hun kamploensrit- ten en bij de K.NJV.C, trof men geen bezwaren. (Van eenonier verslaag even) ROTTERDAM, vrijdag. Da bij* drace van Rotterdam en omstreken san tijdschriften en boeken voer bet Roode Kruis beuroeg vorig jaar res pectievelijk negen en vijftien proeent van de landelijke opbrengst. Er werden In Rotterdam 109.936 kilo tijdschriften en 44.300 boeken aan het Roode Krui» geleverd. In het jaarverslag van het Roode Kruis, waarin dit wordt vermeld, ataat verder dat het aantal transfusies vorig jaar met 973 ia gestegen tot 29.149. Van deze bloedtransfusie» wer den 28,886 door de bloedban*, ver zorgd. ng doorsnee- Amerikaan ls dea- JL* revcasgd wel bereid te ver tellen beveel hö verdient Meestal ia bö trots op bet aantal dollar* dat hy „maakt". Voor de FnWaman ls de vraag naar iUn Inkocwn weerzinwek kend indiscreet. Vandaar dat men frtt de sojuist In Frankrijk gehon- den volkstelling dit soort infor matie wijselijk achterwege beeft gelaten- De Nederlander zit waarschtja- ltJk ergens tussen die uitersten ln. maar dichter bfl de Fransman dan bd de Amerikaan. Daarom *üa de enquêteurs, die dagelijks over ons tand uitzwermen, dik wijl» voorzien van een tabel met inkomensgroepen, waarop de on dervraagde met een vies ge zicht mag aankruisen tot wel ke klasse htf behoort. I» hy bang dat de fiscus de hand Ju het spel heeft dan kiest hy lager dan de werkelijkheid. Anders wijst h(j gegarandeerd een hogere klasse aan. Sinds kort zijn veie «endtdMn- den Nederlanders op dit punt vry gemakkelijk te ontmaskdren. Daarvoor zorgde J. Maters, sa mensteller van het by Kluwer- Deventer verschenen boekje Wat verdienen wij Jn Nederland? (f 4,75). Dit opmerkelijke werkje, dat ons in staat steK steel# in buur man» portemonnee te kijken, be vat een overalcbl va» de Ionen eu salarissen van vele honderden overheidsdienaren en een greep uit de ioonbepalingen ln een aan tal ca.o.'s voor het particuliere bedry f Bleven- Het vermeldt door gaans maandbedragen, soul» deze gelden sinds 1 juli 1967 (en dus deels alweer verouderd sönta TTET meest «venrfchtaHjk en in- teressant is het gedeelte dat betrekking heeft op het over heidspersoneel. Het frappeert bijv, dat de griffier van de Twee de Kamer (met ƒ4.668 per maand) b(jr drie keer zoveel verdient als het Kamerlid 1.633 plus kostenvergoeding). Nog opmerkelijker is het maand salaris van de voorzitter van Rijnmond (ƒ6.228), d.W.z. meer dan de vice-voorzitter van de Raad van State en de president van de Hoge Raad (beiden met ƒ6.064), meer dan een staatsse cretaris (ƒ5.766) en meer dan een commissaris der Koningin (f 5.506). Netjes ln het gelid, zoals het hoort, staan de salarissen van de mii Ra Ir en. De (beroep*) luite- nanl-ter-xee 3e klasse «tart zön loophaan met 926 per maand. Met gclnk en wijsheid kan hij het brengen tot ƒ5.415, het maandsa laris van de lultenant-adznbaaL Maar ook ata schoot bjj nacht be hoeft hy met 4.013 niet ontevre den te rijn. Generaal, luitenant- generaal, generaal-majoor en brl- gade-genrraal bjj land- en lucht macht verdienen exact evenveel als hun tegenvoeters bU de mari ne, resp. luitenant-admiraal, vi- ce-adralraal, schout bj] nacht en commodore. Maar beneden die laatste rangen blijkt de marine een paar tientjes per maand voordeliger te zijn. Nog even terug naar die lulte- nant-ter-zee. Zjjn aanvangswedde 926) ls lager dan het aaUri* van de korporaal met 12 diens tja- ien 931), dat van de sergeaflt met 10 dienstjaren 934) en dat van de sergeant-majoor met 8 dienstjaren 933). Wel steekt hy uiteraard met kop en schonden uit boven zjjn dienst plichtige collega f 369), TAE presidenten van de reebt- *-* banken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam verdienen 4.445 ln de maand, de kanton rechten} 3.492 (evenveel al» de vlce-presldenten van die recht banken). De korpschefs van de gemeentepolitie ln de drie grote steden kunnen het, by voldoende dienstjaren, brengen tot een maand-salaris van 4.384, meer dan een gewoon hoogleraar U 4.219). Zo staan er in Matera boekje heel wat salarissen te kyk. Op vallend ls vooral hoe eng precies Nederlands „verdelende recht vaardigheid" de ambtenaren, maar ook de c.a.o.-klanten, ln schalen, rangen, klassen en hoic- Jea heeft ondergebracht. Veel tnusiek zit daar eigenlUk niet ln. Of toch? De piccoloïst met fluit zit by de symfonische orkesten vsn ndlo en TV in groep Ul, wat hem met 5 dienstjaren een maandsalaris oplevert van j 1.137,92. blaar dan ls die fluit wel een verplicht bij- lustrument. Anders kan hU naar dat salaris fluiten. «4ltt H" EMIR) voorwielaandrijvina ongevoelig voor zijwind 600 Lt. kofferruimte fiKIR Kt Nil A >41 (h Hmi tf mifiistr I HÜIUmiAM lf.(. U1 a 11!)I«R>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1