Zorg over 'musische vakken' in mammoet NEGEN' THANS EENS OVER GELDRESERVES KVP GAAT ZICH BERADEN OVER WERK 'ACHTTIEN' Botsing op boom eist twee levens Acht van tien leden in bestuur KVP nieuw Congres Stichting kunstzinnige vorming in Dronten Instelling van negerstaat in YS bepleit Treinen Amersfoort- Apeldoorn gestremd 'SCHOONZOON VAN JOHNSON- VIÏRTREKT NAAR VIETNAM ECONOMIE Frankrijk bleef in Stockholm afzijdig 'Sleutel voor doorbraak in handen van Groep Aarden' Nieuw dagelijks bestuur van KVP- j onger engroepen Nieuwe voorzitter Van der Stee: Partij blijft streven naar samenwerking met ARP en CHU Kamerlid Oele: „Aardsrasgeld" voor Limburg Philips ontwikkelt buis, die draa^Vare camera kleuren-tv mo'.'e'Rk nnakt Vrijmoed gaat gedestilleerd goedkoper verkopen C.N.V.-bond niet naar demonstratie in Den Haag Driemanschap krijgt leiding Nieuw Links Winst Carré vorig jaar 74.350 Jhr. de Geer breekt met CHU-radicalen pag. 4 - maandag 1 apnl 1868 (Van een onzer verslaggever*) DRONTEN, maandag, ,-Alsj bij de invoering van de mam- j moetwet de organisatorische pro-! blemen zoveel aandacht opeisen dat er geen of niet voldoende! aandacht overblijft voor de men-1 eelijke aspecten, zullen we nog! eens betreuren dat we eraan l»e-| gonnen zijn," Deze stelling van prof. dr, J. A. Stalpers, hoogleraar in de sociale pedagogiek aan de r.k. Hoge school te Tilburg, werd door de deelnemers aan het zaterdag In de Meerpaal m Dronten gehou den congres over „De kunstzinni ge en lichamelijke opvoeding in het kader van de mammoetwet" met applaus begroet. Bij het congre*, dat georganiseerd was door de Nederlandse stichting voor kunstzinnige vorming, waren prinses Beatrix en prtne Claus en hun partleuller secretaris mr H J baron van Asbeck, aanwezug Aan de con- greszitting ging m de daarvoor uitste kend eeachlkte Meerpaal een „kermis" vooral met demonstraties door leer lingen van verschillende scholen op het gabled van de kunstzinnige vor ming en do lichamelijke opvoeding. Behalve prof. Stalpers, hielden mej, drs, H. van der Vliet, inspecteur van het vhmo, en de heer A. stoel, hoofd opleiding en personeels voorlichting van Hoogovens, eon inleiding. Zorgen In de discussie die hierop volgde onder leiding vsn het Tweede-Kamer lid mr. M. Vrolijk, bleek dat velen van de aanwexigen xlch zorgen maken over de toekomst van de zogenaamde „musische" vakken (muziek, toneel, dans, hand1 aardigheid, lichamelijke opvoeding) lu bet raam van de mam moetwet. De beer J, B. Bakker, voorzitter van de Kon. Ned. Vereniging van onder wijzers en leraren in dc lichamelijke opvoeding, zet bevreesd te zijn dat de vrije uren (die in de mammoetwet zijn voorzien) In de hogere klassen zullen worden gebruikt om vakken bij te spijkeren waarin de leerlingen Wethouder C. Geluk van Haarlem zei dat uit mammoet-experimenten in Haarlem en andere plaatsen ia geble ken dat de musische vakken erop ach teruit gaan, Hij meent dat de wet moer uren voor deze vakken verplicht zou moeten stellen. Mej. Van der Vliet antwoordde hierop dat de wethouder van onder wijs het bevoegde gezag is Inzake d< verdeling van de vrije uren. „De wijs bevoegde gezag is Inzake de voorzitter, mr. Vrolijk, weet uit zijn vroegere carrière dat het in de prak tijk anders gaat," repliceerde de heer Geluk. „De verdeling van de uren moet in onderling overleg gebeuren, En alle leraren komen tijd te kort". Volgens do heer Chr. Rabé, voorzit ter van de vereniging voor leraren sehoolmuslek, die stch hierbij aan sloot, ia dit laatste te wijten aan de te hoge exameneisen die worden gesteld. Mej. Van der Vliet zei ten slotte: „De bereidheid ls er, maar de drang van de mazen ls te groot". Op het congres werd voorts door de heer Stoel gepleit voor meer geld voor onderzoek op het hele gebied van het onderwijs; een deelnemer aan de dis cussie noemde het een schandaal dat er nog ateeda geen lerarenopleiding ls (applaus van de aanwezigen) en de haar Rabé pleitte voor continuïteit van de kunstzinnige opleiding „Slaagt de integratie van ae musi sche vakken in net onderwijs niet, dan is ook de sociale cultuurpolitiek gedund te mislukken." aldus ae heer DETROIT, mumtel (AFP). Op een onder auspiciën van het extremis tische Malcolm X-ge nootschap in de Amerikaanse stad Detroit gehouden negeroongres ls de stichting vsn een onafhankelijke negerstaat In Amerika bepleit, die „de Republiek Songhay" sou moeten gaan heten en vijf sutde- ItJke staten vsn de VS soa moeten omvatten; Mississippi, Alabama, Geor gia, Zuid-Carolina en Louisiana. De afgevaardigden hebben een „onafhankemkheidaverklarlng" opge steld, vergezeld van een ontwerp- grondwet voor de nieuwe staat, en te vens een beroep gedaan op dc Ameri kaanse negers, „de straat op te gaan en te strijden voor de vrijheid". De „onafhankelijkheidsverklaring" spreekt overigens nog slechts van de vorming van een „regering in balling schap", die ernaar moet streven het bewuste deel van het Amerikaanse grondgebied in handen te kt(fgen „door onderhandelingen met de Ver enigde Staten, met politieke middelen on door afscheiding, of dit alles tege lijk met steun van een dam op afge stemde militaire actie". (Van een onzer verslaggeefsters) UTRECHT maandag. Het trein verkeer tussen Amersfoort on Apel doorn ls vanochtend tot kwart over acht gestremd geweest, omdat tijdens reparatie werkzaamheden die vannacht werden uitgevoerd een bovenleiding- dwarsbalk was gevallen en gebroken, vaardoor men met od tijd gereed was. De diensten tussen balde plaatsen werden vervangen door bussen. Voor de langere trajecten werd het trein verkeer via Zwolle omgeleid. President Johmons dochter Linda neemt afscheid ven haar echtgenoot Charles Robb. Robb, die kapitein bij de Amerikaanse mariniers is, ver trok zaterdag naar Vietnam om daar dienst te doen. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, maandag. Frankrijk beeft, als enige land in de Groep vun Tien, niet ingestemd met de nadere regeling die dit weekeinde in Stockholm is uitgewerkt teil aanzien van de toekomst van het internationale k-talingbverkeer. „Dit is duidelijk een politieke beslissing geweest van de Franse re gering", aldus minister Witteveen (financiën), die voor Nederland aan de besprekingen heeft deelgenomen, gisteren op Schiphol. „Om technische redenen heeft Frankrijk het plan nauwelijks kunnen af wijzen, gezien de mate waarin aan de Franse verlangens tegemoet ts gekomen." MR. VAN MIERLO UTRECHT, maandag (ANP). Mr.' H. A. F. M. O. van Mierlo, voorzitter, van de Tweede Kamerfractie van D'66 heeft zaterdag, tijdens een landelijke bijeenkomst van deze partij In Utrecht gezegd dat de Groep Aarden voor het eerst in de politieke geschle-1 denis van ons land een echte door-] braak zal kunnen verwezenlijken en, uitgroeien tot een grotere groepering. J Wij moeten ons bewust zijn, dat I wij een flink stuk van de sleutel tot partij vernieuwing in handen moeten' leggen van de christen-radicalen, met, wie wij in politieke zin een zeer dui delijke geestverwantschap hebben." aldus de heer Van Mierlo De D'66-fractieleidcr zet dat hij, bij het streven naar duidelijker politieke verhoudingen, dacht aan scheidslijnen] tussen twee grote groeperingen eenl vooruitstrevende en een behoudende D'66 /al In de eerste gToep thuishoren De bouwstenen voor een dergelijke vooruitstrevende concentratie ontbre ken cchtej nog „Die zitten; in verschil lende partijen ingemetseld en zullen moeten worden losgewrikt Op dit ogenblik zien wij de/e bouwstenen in een groot deel van de PvdA, bij de christen radicalen, in D'6fi en in de radicale vleugel van de VVD De heer Van Mierlo deelde mee, dat het eerste stuk van de staatscommissie voor de herziening van grondwet en kiesstelsel nog voor 1 mei de Kamer /al bereiken Dit advies wordt deze week aan de minister aangeboden UTRECHT, maandag (ANP). Het hoofdbestuur van de KVPJG heeft tijdens een zaterdag In Utrecht gehouden vergadering uit haar mid den een nieuwe dagelijkse leldfog ge kozen, die bestaat uit Ir. Jae Stienen uit Hilversum, Dick van Duijn uit Rijswijk (secretaris), Ton Cnjnen uit Den Haag (vice-voorzitter), Jean Vaessen uit Amstenrade en Rmi Buljs uit Tilburg (leden). Hiermee zijn tevens de werkzaam heden beëindigd van de werkgroep die op het congres van de KVPJG op 9 maart was ingesteld en die tot taaie had gekregen voor eind maart een hoofdbestuursvergadering voor te be reiden „De deur li ook nog nlrt helemaal dicht," zo verklaarde minister Witte veen nog. Frankrijk heeft, b(J monde van *Un minister Debré Uien weten, de tekst te willen afwachten, soils die door de raad van bestuur van het In ternationale Monetaire Fonds defini tief zal worden opgesteld. De Nederlandse minister zei het van groot belang te achten dat de reste rende negen landen van de Groep van Tien (tien monetair belangrijke lan den) „consequent de lijn hebben door getrokken, ale leidt tot verbetering van de internationale liquiditeit irt de vrije wereld." De bijeenkomst in Stockholm han delde in de eerste plaats over de pre cieze regeling van de zogenaamde spe ciale trekkingsrechten, waartoe werd besloten op de jaarvergadering van het IMF, die eetcfcr dit Jaar in Rio de Janeiro werd gehouden Reserves Deze trekkingsrechten tullen, als daartoe het startsein eenmaal is gege ven, een onderdeel gaan \ormen van de reserves van de velschillende deel nemende landen ZU vormen daarbij een aanvulling op de goudvoorraden („papieien goud"), en mosten lil eer ste aanleg dienen om tijdelijke versto ringen in betalingsbalanscvenwichten op te vangen Zij zullen don altereeist aanvaard moeten woiden door de lan den met overschotten op de betalings balans, zoals nu West-Duitsland en Italië. „Hoewel het altijd te betreuren is als een monetair belangrijk land als Frankrijk niet aan een dei gelijke it- geling deelneemt", aldus minister Wit teveen, „wordt daardoor geen ernstige schade aangericht, aangezien Frank rijk op dit ogenblik geen betallnga- overschot heeft," Minister Witteveen zei dat het In Stockholm verbazing had gewekt dat de Franie vertegen woordiger weer het oude gouden standaard-plan van stal had gehaald, dat Juist de laatste tijd wat op de ach tergrond was geraakt „Het is heel moei >Mk de Franse gedragslijn te vooispellen", zo meende hij. HEERLEN, maandag (ANP). Het Tweede-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, dr. A. Oele, heeft saterdag op een openbare bijeenkomst te Heer len, belegd door de KVP, de PvdA en de CPN, gepleit voor reservering van de opbrengst van het aardgas voor het scheppen van nieuwe industrieën In Limburg. „Van de 40 miljard opbrengsi blijft ongeveer 30 miljard gulden bij de regering hangen Hiervan kan best iets worden gebruikt voor Limburg," meende de heer Oele. „De vervangen de werkgelegenheid is onder de on gunstige conjunctuur en het optreden van de huidige regering utt de hand gelopen Minister De Block is niet net als zijn voorganger op pad gegaan om zichzelf op de hoogte te stellen, juist toen het zo dringend nodig was Er is dan ook echt wel aanleiding de rege ring op haar jasje te spuwen inzake het beleid ton opzichte van Limburg," aldus de heer Oele Wijziging Een punt waarop de oorspronkelijke legeling gewijzigd is, ts onder meer de mogelijkheid dat een land niet deel neemt aan hel plan. Deze vrijheid werd dooi Frankrijk nadrukkelijk geëist, waarbij dat land steun kreeg ven Duitsland en Italië. Een andere wijziging houdt In dat de 85 procent meerderheid, die vereist is om de spe ciale trekklngsiechten tc doen ingaan, ook nodig zal zijn voor „gewone" ver hogingen van de quota (de bedragen die dc velschillende landen btj hel IMF hebben ingelegd) In de praktijk betekent dit percentage, dat de EEG mits eensgezind een recht van vclo heeft GeziLn het fert dal de speciale trek- klngsiechtm niet bedoeld zUn (ook niet bedoeld kunnen zijn, om inflatoire redenen) om blijvende onevenwich tigheden in betallngspoaltles op te. vangen, woidt grote waarde gehecht aan alle pogingen die een dergelijke onevenwichtigheid moeten herstellen De „keiharde" begroting die vorige1 week in Engeland is ingediend had tnj Stockholm „grote voldoening" geoogst en de Amerikaanse minister van fi nanciën Fowler had met nadruk ver-' zekerd dat de Verenigde Staten „er, van overtuigd zijn dat de Amerikaan-1 sc betalingsbalans zo spoedig mogelijk1 in evenwicht moet worden gebracht door geëigende fiscale en monetaire maatregelen De president van de VS heeft hieraan „de hoogste priori-1 telt gegeven" Er waren hierover well moeilijkheden met het Congres, zo had minister Fowler meegedeeld, maar de bereidheid tot beperking „la groeiende", I UTRECHT, maandag (ANP). De partijraad van de KVP zal zich begin juni dienen uit te spreken over bet tussenrapport, dat de groep van achttien aan de partijbesturen van KYP, ARP en CHU heeft voorgelegd. Dit heeft de nieuwe voorzitter van de KVP, mr. A. P. J. M. M, van der Stee, zaterdag verklaard op een bijeen van de bestuursraad voor de verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur, partijbestuur en partijraad van de KVP Mr. Van der Stee verklaarde, dat het streven van de KVP gericht blijft op de vorming van een algemene christelijke volkspartij met een consequent-vooruitstrevend karakter, samen met de ARP en CHU. Zolang dit niet kan worden verwerkelijkt, zullen wij, aldus de KVP-voorzitter, streven naar een verdergaande samenwerking met deze partijen. WU moeten nu beoordelen, zo meende de heer Van der Stee, of de werkstukken van de groep van acht tien kunnen worden beschouwd ats consequent-vooruitstrevend en als een basis voor verdere besprekingen. Zon der vooruit te lopen op wat de partij raad te Arnhem dit najaar zal beslta- sen over de voortzetting van het stre ven naar samenwerking of federatie met de ARP en CHU, dient de parlU te bepalen of de rapporten In de lijn van rfe Arnhemse resoluties liggen, al dus mr. Van der Stee. Volgens deze resoluties, aangeno men door de Arnhemse partijraad in het afgelopen jaar, moet onder andere het KVP programma worden uitge diept en geconcretiseerd Bij de uit voering van de resoluties, die volgens de heer Van der Stee volledig zullen worden uitgevoerd, zullen ook de ra dicalen in belangrijke mate kunnen bijdragen Het feit dat een aantal ra dicalen is uitgetreden verandert hier volgens hem mets aan Financiële nood Sprekend over de „allesbehalve rooskleurige financiële situatie" van de KVP, verklaarde mr. Van der Stee „grote waardering" te hebben voor het feit, dat „een aantal onzer bulten de directe partijorganisatie zich per soonlijk Inzet om verbetering te (Van onze economische redactie) ROTTERDAM, maandag. De destllleerderl) Johannes VrUmoed en! Zonen N.V. te Schiedam gaat probe ren een gedeelte van de „witte" (goed kopere) drankenmarkt In handen te krijgen. ZU heeft het lidmaatschap van de Vereniging de Verenigde Des tillateurs opgezegd. De directie betitelt i deze vereniging als het „gedestilleerde drankenkartel". De prijzen van de merkartikelen blijven hetzelfde, maar daarnaast gaat Vrij moed zich toeleggen op het produ ceren en verkopen van goedkoper ge distilleerd Deze stap is een gevolg van de verschei pte concurrentie, die blijkt uit de vestiging van een groot I aantal .witte" slijterijen De firma Vihmoed ts tot dusver de enige, dte Zich uit de vereniging van destillateurs heeft losgemaakt. EINDHOVEN, maandag (ANP) - Het Philips Natuurkundig Laborato» iluin te Eindhoven heeft «en miniatuur plumb icon" comerabuis ontwikkeld, die volgens Philips vooral voor kleu rentelevisie van groot belang zal kun nen zijn Deze kleine buis heeft een totale lengte van slechts 13 cm en zijn uit wendige dlametei is 1.6 cm Deze af metingen zijn ongeveer de helft van die m kleurentelevisiecamera's overal op de wereld toegepast wordt. Met behulp van deze miniatuur plumbicon-buls wordt het mogelijk een draagbare kUurencamera voor te levisie te maken, die In afmetingen en gewicht vergelijkbaar is mei een 16 mm filmcamera zonder lens. Met de lens en beeldzoeker zal de camera cir ca 5 kilo wegen I Hoewel men natuurlijk niet hele-i maal dezelfde maatstaven mag aan leggen als bij een giote studiocamera, kan gezegd worden dat de prestaties van deze experimentele kleine camera verrassend goed zijn, aldus een com muniqué v»n Philips. De scherpte doet (dankzij speciale correcties) niet veel voor die van een grote camera onder, de gevoeligheid ia vergelijkbaar en de traagheldselgensehappen blijken gun stiger, aldus Philips. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, maandag. - De winst van de N.V. Bank voor Onroe rende Zaken (BOZ) te Amsterdam is brengen In onze financien". Hij vroeg zich overigens af of niet de wenselijk heid overwogen moest worden van „overheidssubsidie voor het politieke werk of onderdelen daarvan". De KVP-voorzitter meende, dat' grote aandacht moet worden geschcn-, ken aan de presentatie van het beleid van de KVP aan de kiezers van wiel velen geen vertrouwen hebben in po-! Utiek en politici. Binnen de partij, waar door de moeilijkheden bij de be- stuursformatle het normale werk stil is komen te liggen, moet volgens mr. Van der Stee de Interne communicatie worden vei beterd. Geen vertrouwen De heer Van der Stee zag de span ningen van de afgelopen tijd In de KVP met alleen ais gevolg van ver schil van Inzicht, maar „misschien wel vuoral" als gevolg vin een gebrek aanl onderling vertrouwen. De aftredende voorzitter van de KVP, mr. P. J. M Aalberse, merkte bij de bestuursoverdracht op, dat de ontwikkeling onder zijn zesjarig voor zitterschap niet alleen consequent- vooruitstrevend, maar bepaald conse quent is geweest Mr. Aalberse zei er op te vertrouwen, dat na de CHU in de komende weken ook de KVP en ARP zich achter het werk van de groep van achttien zullen stellen. Groep-Couwenberg De groep-Couwenberg in de KVP, het Democratisch Centrum Nederland, heeft zaterdag op een bijeenkomst in Utrecht unaniem besloten ouder de leiding van mr. v.d. Stee in de KVP te blijven. Na contact met het nieuwe dagelijks bestuur ls gebleken, dat met onze wensen rekening zal worden ge houden, zei Dr. Couwenherg na af loop. Het Democratisch Centrum Neder land (DCN) wil büjven fungeren als platform voor de krachten van de partij vernieuwing. De groep-Couwen- berg staat een volledig gedeconfessio- naliseerde partijvorming voor. Vice- voorzitter van het DCN, de heer W C Fiege, is intussen lid van D'66 gewor den. zo heeft hu zaterdag meegedeeld (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. De Be stuursraad van de KVP heeft zater dag een nieuw dagelijks bestuur ge kozen. waarin slechts twee van de tien leden van het oude bestuur ztfn overgebleven. DU gebeurde op een bijeenkomst die werd bijgewoond door minister-president P. de Jong, de ministers Kompé en De Block, Tweede-Kamerpresident mr. Van Thiel en leden van de KVP-fracties in de Eerste en Tweede Kamer. Op de Bestuursraad werd het aftreden bekend gemaakt van de algemeen secretaris van de KVP dr. L Albe- ring Hij moet zijn functie neerleg gen op last van zijn, arts Dr Albc- rmg blyft wel Hd van de Tweede Kamer Het nieuwe dagelijks bestuur van de KVP heeft een vier leden tellend presidium. Voorzitter mr A. van der Stee wordt geassisteerd door drie onder-voorzitters het Twee de-Kamerlid mej T Kok, en de he ren Th Laan uit Hen en drs, H. El zen uit Wassenaar Penningmeester is mr J Janssen, een gemeente ambtenaar uit Eindhoven De overige leden van het bestuur zijn de KVP-krtngvoorzitters ir J L S.epman (Den Bosch) drs. H. Ve- ringa (Limburg) en A J Hem es (Haarlem), NKV-secretaris F. G van der Gun en de voorzitter van de KVP-jongerengroepen xr J Stienen Tot de KVP-radicalen worden gere kend de heren Laan, Van der Gun en Janssen (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. Nieuw Links In. de Partij van de Arbeid zal voortaan niet langer door de journa list Han Lammers alleen worden ge leld, maar door drie elkaar afwisse lende woordvoerders. Dit drieman schap bestaat uit Lammer», de jour nalist T. Pauka en WBS-medewerker drs. R. de Rooy. De kerngroep van Nieuw Links heeft vorige week het wisselend woordvoerderschap ingesteld op grond van de overweging dat Nieuw Links moet voorkomen voortdurend vereen zelvigd te worden met de opvattingen van een van haar leden Het Twee de-Kamerlid en Nieuw-Links-oprich- ter drs J. van den Doel heeft onlangs zijn partijgenoot Lammers aangeval len over diens artikelen in de Groene Amsterdammer Volgens drs Van den Doel zouden dje tot schade van Nieuw Links strekken. Als gevolg van dit conflict is er vori ge week tussen de kerngroep van Nieuw Links en drs, Van den Doel een breuk ontstaan Andere leden van de kerngroep proberen vandaag het conflict te verzoenen Volgens PvdA-ondervoorzitter A van der Louw heeft Nieuw Links al voor het PvdA-congres in november vorig jaar besloten Lammers „af te lossen'1 door de heer Pauka, verleden jaar met ruim zei procent geategen van 813.200 tot 863.300. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van twaalf procent tot veer tien procent. DEN HAAG, maandag (ANP). De bondsraad van de Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid heeft be sloten niet deel te nemen aan de de-i monstratle van de bouwvakbonden In Den Haag tegen bet onverbindend verklaren van de kortere arbeidstijd! in de bouw-cao. De CNV-bouwbond meent, dat de monstraties als deze de bevolking weinig inzicht hebben te bieden In het te bereiken doel en dat i(j vaak onge wenste nevengevolgen hebben. Het Onafhankelijk Verbond van Be- drl)ftorranimaties (OVB) en een aan tal categorale bonden, zoals de Neder landse Organisatie van Werkers In de Bouwnijverheid, de Haagse stuca- doorsvereniging, de landelijke Federa-1 tie van Hel- en Funderingswerken eni de itucadoorsvereniging .Leiden en omstreken1' hebben hnn leden opge roepen aan de protestdemonstratie deel (e nemen. (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, maandag. De NV. Exploitatie Maatschappij Carré, heeft vorig Jaar een winst geboekt van 74 350. Over 1966 bedroeg de winst ƒ61.100. Dit staat in het Jaarverslag van de N.V. Cultuur Maatschappij Serbadja- di, waarvan Carré een dochtermaat-, schappij is. Serbadjadi is een dochter, van Zwolemans Exploitatie Maat schappij Schevtnlngen (EMS) N.V„ I De wagen, een Citroen-bestelauto, werd bij de botsing totaal vernield. (Van onze correspondenten) UTRECHT, maandag. In Vleuten zjjn de 22-jarige G. D. C. Frij- link en de 10-]arige mej. W. Danvers, beiden uit Utrecht zaterdag avond om het leven gekomen toen de auto waarin zjj zaten in een Jlauwe bocht van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder van de auto, de 18-jarige K. W. uit Utrecht en een vierde inzittende, de 19-jarige mej. J. Stoet uit Utrecht zjjn met niet ernstige verwondingen in het Academisch ziekenhuis te Utrecht opgenomen. De auto werd totaal vernield. VA ASSEN. Op de weg Apeldoorn Zwolle kwamen zaterdag de 35- jange heet E. T. Gerlag uit Schie dam en de 42-jarige heer N. van Galen uit Den Haag om het leven toen hun auto op een kruising met een voorrangaweg In Vaasaen In botsing kwam met een auto, be stuurd door de 23-Jsrige G. M. B. uit Apeldoorn. Deze werd niet ern stig gewond. DOORNSPIJK. In de nacht van zaterdag op zondag kwam de 36-ja rige motorrijder H. Bouw uit Nun- speet om het leven bij een botsing met een bromfietser op de Zuider zeestraatweg In Doornspijk. De echtgenote van het slachtoffer die achterop zat werd licht gewond. De bromfietser, de heer J. M. uit Doornspijk la ernstig gewond opge nomen ln een ziekenhuis in Zwolle. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, maandag. De CHU-radlcaal jhr. mr. D. J. de Geer heeft zich dit weekeinde losgemaakt van de groep van CHU-radicalen- De heer De Geer, die in die groep een vooraanstaande rol speelde, neeft met de CHU-radicalen gebroken omdat h(j, zo heeft hij gezegd, meer tijd en energie aan organisatorische proble men moest geven dan naar zijn me ning goed la voor dc vernieuwingsac tie Binnen de unie. „Ik blijf CH-radicaal maar lk behoor alleen niet meer tot de groep", aldus de heer De Geer, die méént dat hU zijn doelstellingen beter bulten de CH-radlcalen om kan realiseren. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1