Rijnmond moet niet boven maar tussen gemeenten staan Een huis vol aanstekers 'HANDHAVEN IN EREDIVISIE IS HELE OPGAVE' Kritiek en alternatief ROTTERDAM RIJNMOND ROTTERDAMSE NOTA OVER OPENBAAR LICHAAM AM. Rotterdam van NHV heeft 2500 leden Twee leden K.v.K. nemen afscheid Scheidsrechters gevraagd TEWATERLATING ONDERLOSSER 'RIJNMOND VERTRAAGT RIJNPOORT' AL 700 METER ONDER NOORDZEE Apollo organiseert wielerwedstrijden op voormalig Heliport CVY gaf Sparta 1-2 goed partij, Rinus Smits wordt trainer van Hillegersberg Ria Racké van kampioensploeg RZ: Hard trainen Hobby van moeder met 11 kinderen NV Bas van der Heijden gaat brood 12 tot 15 cent onder „vastgestelde" prijs verkopen pag. 4 - woensdag 3 april 1963 HAN VAN DER MEIJDE TJIJNMOND is op do ver keerde weg dat i$ de conclu sie van een door wrochte nota vun het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Ge assisteerd door alle fractievoor zitters van de Rotterdamse ge meenteraad, doet het college klaar en duidelijk uit dc doeken welke weg het open baar lichaam uu 2'/» jaar oud -- w-; inuci 'fi'cua-n, wil hen nuttig c r s.rteren vuor de aïreek, de 23 .i 111 en c'e bevolking. De grote tegen stel ling, die door dc Rotterdam se nota nog eens in een holder licht wordt geplaatst is: Rijn mond wil bó vengemeentel ijk zijn en Rotterdam geeft do voorkeur aan en ziet meer heil in een inter-gemeen- telijk orgaan. Het gemeentebestuur van Rotter dam heeft daar gelijk in. Aan een boven-gemeentel ijk lichaam in, met Gedeputeerde staten, zomede liet rijk al bij de hand, allerminst behoefte. Inderdaad worden er door Rotter dam argumenten aangevoerd tegen de huidige opzet, waarvoor iedereen zou moeien zwichten. Deze illusie ik zet het er maar meteen bij zal wel weer de bodom ingeslagen wor den, want wie de lijdensgeschiedenis van Rijnmond kent, weet dat er in tie boezem van Rijnmond veelal niet redelijk wordt gedacht. Evenmin was dat jaren geleden in de Tweede Kamer het geval, waar hot doodge boren kindje destijds, len doop is ge houden, Dc conclusie van de Rotter damse nota is juist: het lichaam is té snel té zwaar geworden on heeft té gehanst levensruimte gezochten nog steeds niet gevonden. Rotterdam volstaat in de nota niet met Rijnmond in dc tang te namen. Er wordt een suggestie gedaan, die wel Ir wan r afwijkt van dc oorspron kelijke Rotterdamse ideeën over struckbestuur, maar die alleszins het overwegen waard is. Poor de Kamer dan, want het. dagelijks bestuur van Rijnmond zal stellig niet genegen zijn eenmaal veroverd terrein, hoe gering van oppervlakte ook, prijs te geven. Laat sta en dat van de on langs uitgesproken voornemens om meer bevoegdheden ie krijgen, zal worden argezién, Overeenkomstig het oorspronkelij ke streven van Rotterdam de Maasstad nam In 1058 het initiatief tot beter besluite van het betrokken gebied wil RoMerriam'nog steeds verder gunu, inaur dan wel op een heel andere weg. Dc controverse tussen Rijnmond en Rotterdam neemt in hevigheid toe. Rijnmond zal van geen wijken welen en zal steun zoeken bij do overige 22 gemeenten, zomede in Den Haag. Rotterdam is niet van plan een duimbreed te wijken, met hel gevolg, dat „hoger bestuur" uit komst zal moeten brengen. Moge de nuchterheid het van per soonlijke belangen winnen. ROTTERDAM, woensdag. B. en w. van Rotterdam menen, dat het openbaar lichaam Rijnmond zich niet moet ontwikkelen tot een bovengemeentelijk orgaan (een vierde bestuurslaag naast gemeente, provincie en rijk). Het Rotterdamse college wil dat Rijnmond een „intergemeentelijke corporatie" wordt B. en w. verstaan daaronder een „krachtig federatief orgaan voor coördinatie, samenwerking en integratie van de Rijnmondgemeenten." ROTTERDAM, dlnwtag. Dc afde- IijiK Rotterdam van het Nederlandse; l-Zandbal Verbond heeft onlangs zijn j 2500e lid kunnen inschrijven. Ter ge-' tegenheid klemtn zal tijeens de jfciigdletdavibijBcii umsl op zaterdag 8 «pril in de Olympia-sporthal in Maas sluis om 18,15 uur een Jeugdpropagan- da wedstrijd worden georganiseerd, waarbij aan het betreffende jeugdlid! een welkomstgeschenk zal worden aangeboden. HONGKONG, dinsdag. Dc „Straat Hongkong", liet nieuwste vrachtschip van de Kon. Java-Chhm- Puka,vaar lijnen, heeft de hoven van Hongkong veda en na haar eerste reis uil Ju pan waar ze eind vorig jaar van d« werf kwam. Onder commundo van kapitein J. H, W, Volgt, vervangt de 12.050 ton me tende „Straat Hongkong", tweede in de snelle nieuwe H-serle, de oude „Tegel berg" op de Verre Oosten-Afrika- Zuid-Amerika lijndienst. Het nieuwe schip, semir automatisch, heeft een maximum snelheid vati 22 knopen. Het werd gebouwd op de Sii- nizoe Scheepswerf van de Nippon Ko- kan Kazoesjiki Kalsja in Japan en heefii een lengte van 161,50 meter en een breedte van 22 m. De KJCPL beschikt over vier sche pen In de H-serle, ZIJ werden alle In Japan gebouwd. Deze zienswijze wordt weergegeven in een rapport, dat de weerslag vormt van een eigen Rotterdamse studie over de toekomstige structuur van Rijnmond. In het rapport staat, dal een nieuwe start nodig is om Rijnmond en de ge meenten te verlossen uit een groeien de en onontkoombare controverse. Bij de huidige gang van zaken neigt Rijn mond ertoe de gemeenten tc gaan „betuttelen" cn wordt energie verspild in plaats van dat cr sprake is van een gecoördineerde krachtsinspanning. „Rotterdam staat voor ogen een nieuw Rijnmond, dat niet los en hoven, maar tussen de gemeenten staat en dat met deze door een sterke band 1» verbonden," aldus b. en w. Het college stelt voor om de leden van de Rljnmondraad aan te laten wijzen door de gemeenteraden en niet, zoals nu, rechtstreeks te laten kiezen door de bevolking. Do Rijnmond- raad-nieuwe-stijl kan volgens Rot terdam bestaan uit 55 leden; 27 aan te wijzen floor Rotterdam en 28 dooi' de andere 22 gemeenten in het Rijn mondgebied. Schiedam en Vlaardin- gen zouden elk drie en Maassluis en Ridderkerk elk twee leden moeten aanwijzen. De overige gemeenten zou den elk één lid moeten afvaardigen, De helft van het aantal leden van het dagelijks bestuur van Rijnmond zou door de 27 Rotterdamse raadsle den moeten worden aangewezen en de andere helft door de niet-Rotterdam se. Rotterdam gebruikt als motief, dat zoveel mogelijk persoonlijke bindin gen gelegd moeten worden tussen enerzijds de gemeenteraden en ander zijds de Rljnmondraad om een goede samenwerking en coördinatie mogelijk te maken. De gedachte van Rotterdam houdt in, dat de kiezers die de gemeentera den kiezen daarbij, indirect, tevens hun keuze doen voor <le Rljnmond raad." Aldus kan men ervaren dat gemeentelijke taken worden uitge voerd door tweu bestuursorganen: de raad van dc eigen gemeente en de raad van de eigen regio. B, en w. van Rotterdam menen, dat dc Rijnmond-nieuwe-stijl geleidelijk met gemeenschappelijke taken van de gemeenten kan worden belast. Hel college denkt aan: openbaar vervoer, oeververbindingen, openbare nutsbe drijven, milieuhygiëne, beheer van havens en industrieterreinen, planning voor hot voortgezet onderwijs, behar tiging van de reRlonalo recreatie. Een commissie uit de gemeenteraad, waarin alle fractievoorzitters zaten, heeft laten weten de nota van b. en w. een juist uitgangspunt te vinden voor een gesprek met het bestuur van Rijnmond en de besturen van de an dere Rijnmond gemeen len. Het dagelijks bestuur van het open- baur lichaam Rijnmond heeft onlangs In een interim-rapport aangedrongen op een wetswijziging- waardoor Rijn mond meer bevoegdheden zou kunnen krijgen. Nieuwe bevoegdheden werden ge wenst op het gebied van de ruimtelij ke ordening, het opstellen van ont wikkelingsprogramma's, da planning, .de aanleg en verbetering van wegen, het openbaar vervoer, dc verontreini ging van water, lucht cn bodem, dc recreatie cn het onderwijs. B, en w. van Rotterdam verwach ten, dat het toerusten van Rijnmond- in-de-huidige-opzet met eigen be voegdheden de eenheid van beleid m het RMnmondgebied niet ten goede komt. De roden: Rijnmond is door zijn samenstelling een niet uit dc gemeen ten geboren lichaam; het is een Insti tuut dat op het territoir van die ge meenten een eigen leven leidt. Rotterdam wil dat veranderen en b. en w. roepen dan ook uit: „Beter ten halve gekeerd, dun ten hele ge dwaald! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Twee leden van de kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam hebben gisteren als zodanig afscheid genomen, Door de voorzitter van de kamer, ir, J. van don Berg, werden uitgeluid de heren I„ Hortensius, die elf Jaar lid Is geweest en H. H. do Klerk, die twintig jaar lid is geweest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woetisdag. -- Vooi het op dinsdag 1Ü en woensdag 18; april te houden scholi eren voet baltoer-1 nool komen de organisatoren nog eei»f groot aantal scheidsrechters te kort.l Zit, die zich in staat achten een wed-1 strijd te leiden, kunnen zich opgevenj op het stadhuis bij de heer W. J. Ber-: na I'd. telefoon 111380, toestel 257. ROTTERDAM, woensdag. Op dinsdag 0 april a,s. zal van do werf Gusto te Slikkerveer, een onderlosser te water worden gelaten. In verband mot deze tewaterlating zal op de Nieuwe Maas tussen kmr. 900 en kmr. 990-6 het scheepvaartverkeer worden gestremd vanaf ongeveer 14.45 uur tot na de tewaterlating. ROTTERDAM, woensdag. Rotterdam vreest de vertragende gevolgen van de vierde bestuurs laag die Rijnmond volgens het gemeentebestuur wil worden. Ter illustratie halen B en W In een nota over de toekomstige struc tuur van Rijnmond, aan de gang van zaken bU het RUnpoort-ha- vcnplan, Tn juU 1967 nam de Rotterdam se gemeenteraad het besluit tot aanleg van deze haven lussen Hock van Holland en Maassluis voor snel en modern verkeer. „De dagelijkse besturen van de provincie cn van Rijnmond heb ben, rnet voorrang boven alle be trokken gemeenten cn Instellin gen, lang te voren kennis kunnen netn.cn van de eerste schetsen en denkbeelden over dit project." „De gronden, welke door het plan in beslag worden genomen, hebben voor het overgrote deel geen bestemming voor tuinbouw en slechts een beperkte waarde voor dc landbouw. Het enige kar dinale punt was de vraag of zout- bezwaar dreigde voor het West- land. Toen uit het rapport van het Rijksinstituut voor Drinkwa tervoorziening bleek dat dit be zwaar tot nul kon worden gere duceerd door het aanbrengen van een kleilaag op de bodem, mocht snelle goedkeuring worden ver wacht, Deze werd niet verkre gen." Aldus B en W van Rotter dam, Wat is er wel gebeurd? Gede puteerde Staten van Zuid-Hol land zijn in overleg ge* red en met het dagelijks bestuur van Rijn mond. Conclusie van B en W: „Waar voorheen met het toezicht van Gedeputeerde Staten werd vol staan, ontneemt thans het dubbe le toezicht aan Rotterdam het tempo om te voldoen aan de eisen van dc lijd." Het eerste booreiland, de Transocean II van de Nederlandse Aardolie Mij (NAM), is op het Nederlandse deel van de Noordzee gearriveerd en zit met zijn boorbeifel op het ogenblik al ongeveer 700 meter onder de zeebodem. Inmiddels zijn er ook al sporen van gas aangetroffen. Maar omdat dat maar één gassoort is (methaan) betekent dit geenszins dat er aardgas (een mengsel van gassoorten) of olie in de grond zit. Om aardgas te kunnen vinden, moet de boorbeitel nog minstens een kilo meter dieper gaan. De Transocean II is geen eigendom van de NAM (Shell en Esso), maar is gehuurd van een booraannemer, Transocean, waarin één Amerikaanse en vier Duitse ondernemingen deelnemen. Het eiland „hangt" aan 6 poten, waarlangs het naar believen kan' worden op- en neerbewogen. De afmetingen zijn: 85 meter iang en 15 meter breed, de poten zijn 80 meter lang en hebben een doorsnee van 3,66 me ter. (Van onze sportredactie) tTTiui.i-nm-m rotter- KuidLwlllaU DAM. woens dag De Rotterdamse rennersvereni ging: Apollo Is er in geslaagd een nieuw parcours te bemachtigen, waar op in de toekomst regelmatig wed-1 strijden zullen worden georganiseerd. Het Is gelegen op het voormalige He liport aan de Hofdijk. Het eerste evenement Is een drie weekse competitiewedstrijd op de zaterdagen 6, 20 en 27 april voor alle Rotterdamse clubs. Het startschot voor de openings wedstrijd zal zaterdag gegeven wor den door de veteraan-wielrenner Ge rard Wennekors, die het Apollobe- stuur op het idee bracht een nieuw parcours té creëren. Het programma voor zaterdag ziet er volgt uit: b-asplranten (start 13 uur) 18 km, n-aspironten (start 13.30) 25 km, nieuwelingen (start 14.30) 40 km, amateurs (start 16 uur) 50 km. De toegang is gratis. Op zondag 7 aprl) la er een clubont moeting tussen Apollo en esn Tilburg - se vereniging. Op 14 april wordt op het parcours het cJubkamploimschap voor alle categorieën gehouden (Van onze sportredactie) nCTTWi ROTTERDAM, mA tiUadl woensdag. CVV heeft gisteravond op z(jn terrein aan de Groene Kruisweg een oefenwed strijd tegen het büna volledige eerste elftal van Sparta met 1—3 verloren. De zeer jonge ploeg van CVV gaf de professionals bijzonder goed partij. Nadat Jan van der Veen Sparta voor rust de leiding had gegeven, maakte rechtsachter Jan Verhoeven in de tweede helft gelijk. Nol Heijerman scoorde voor Sparia het winnende doelpunt. Bij Sparta ontbraken Jan van Beve- ren en Ole Madsen voor wie Van Oos terhout en Langhorst meespeelden. Miel Pils, die zondag tefjen NEC een, rib heeft gekneusd, liet zich al na vijf minuten door Nico Kamps vervangen. ROTTERDAM, woensdag. Klnus Smils, die de afgelopen v(Jf Jaar In dienst was van Excelsior, gaat het volgende seizoen de amateurvereni- ging Hillegersberg trainen. Hillegers berg speelt ln de derde klasse van de KNVB. Smits is al eerder bU dezej vereniging werkzaam geweest- T)E basketballvereniging Rotterdam-Zuid (kortweg RZ) is hard bezig het Maasstedeljjke basketball nieuw leven in te blazen door het verloren terrein in de hoogste afdeling van de KNBB te rug te winnen. De dames van RZ hebben, daartoe afgelopen zaterdag de eerste stap gezet. Door de overwinning op het Utrechtse UW werden de Rotterdamsen ongeslagen districtskampioen, hetgeen automatische promotie naar de eredivisie betekent. De herenformatïe is zo ver nog niet, maar in Rotterdams grootste basketballvereniging (meer dan honderd leden) is iedereen er van overtuigd dat het „sterke" niet bij het „zwakke" geslacht zal achterblijven. Met nog drie wedstrijden tc spelen Is het ook zeer onwaarschlinlijk dat de RZ-hcren hun debuut in Neer lands topklasse nog zullen moeien uRs'el- len. Volgende week maandag kun nen international Ruud Harrewein en de zijnen zich door een overwin ning op het hoofdstedelijke AMVJ van promotie verzekeren en in de resterende twee ontmoetingen blU?t dan nog de mogelijkheid aanwezig om ook beslag op de titel te leggen. De grote vraag in RZ-kringen is hoe de dames en heren het er in de eredivisie zullen gaan afbrengen. Volgens Ria Racké, speelster van RZ's kampioensploeg, secretaresse van de club én van het district Rot terdam, zal haar vereniging het heel moeilijk krijgen. „In het algemeen moeten <te naar de eredivisie gepromoveerde clubs gelijk weer degraderen", zegt de 24-jarige journaliste bij het Rotter- damech Nieuwsblad, echtgenote van tv-commentator en sportredacteur van de Haagse Courant Fred Racké. „Nagenoeg alle ploegen spelen al ja renlang in de hoogste afdeling. Ze hebben daardoor natuurlijk veel meer routine dan de nieuwelingen. Maar als je je in het eerste jaar kan handhaven red je het wel. Kijk maar naar BOB utt Oud-Beijerlann." De dames van RZ, een tot een zelfstandige vereniging uitgegroeide afdeling van de Christelijke Vereni ging voor Lichamelijke Opvoeding in Rotterdam-Zuid, is het spelen in de top niet vreemd. Drie jaar geleden promoveerden ze eveneens, maar toen moest al na één seizoen een stapje terug worden gedaan. Bij de heren Is het anders; sinds de terug val van The Arrows (vier jaar gele den) heeft Rotterdam geen verte genwoordiger ln de eredivisie meer gehad. Ria Racké: „Wij de meisjes zijn al twee jaar ongeslagen. Het vo rige seizoen werden we ook kam pioen, maar toen moesten we promo tiewedstrijden spelen. Die zijn we niet doorgekomen. We hebben enorm gefaald, voornamelijk omdat we het hele jaar zwakke tegenstanders heb ben gehad en daardoor onvoldoende voorbereid waren, TAOK dit seizoen hoefden we ons lang niet altijd tot het uiterste in te spannen om te winnen. Daar door is het spelpeil achteruit gegaan. Om ln de eredivisie wat te presteren zullen we dan ook hard moeten trai nen. Daarnaast zal het verstandig zijn wat oefenwedstrijden tegen sterke ploegen te spelen," Over de opmerkelijke opmars van RZ zegt Ria Racké: „De meeste ver- RIA RACKÉ (24); „Wij zijn al twee jaar ongesla- enigingen in. Rotterdam wüHn, dacht Ik, niet per se het hoogst mogelijke bereiken. Vele clubs spelen alleen voor hun plezier. Wij hebben de successen voor een belangrijk deel aan onze trainers te danken. De jonges worden getraind door Jan Bruin, een oud-internatio nal, die heel veel voor hen doet, Bij de dames heeft Jan van der Heyden, die tien jaar fcrafner-coach by Argus is geweest, halverwege de competitie de plaats van Rob Hoek ingenomen." Ria Racké hoopt vurig dat de suc cessen van RZ de ontwikkeling van de basketballsoort in de Maasstad ten goede zullen komen. „Rotterdam is momenteel het eni ge district dat behoorlijk groeit" zegt ze. „We zijn hard op weg naar de duizend leden en wellicht zal het le dental nog meer gaan toenemen. Voor RZ zie Ik het als een voordeel dat het het volgende seizoen in de sporthal De Enk kan gaan spelen. We hebben dan eindeJHk een eigen ontmoetingspunt; Sets waar het de meeste zaalsportverenig'ngen aan ontbreekt." Op 29 april zal Rotterdam Zuid een groot feest houden. Dan zullen de huidige en toekomstige kampioe nen met hun oefennieesters gehul digd worden. En. ook voorzitter Aard Baars„die heel veel voor de club heeft gedaan." Twee dagen later zal de preases van RZ in verband met werkzaamheden «aar Curagao ver trekken. „Een gevoelig verlies", zegt Ria Racké spijtig. HANS REISMANN ¥TN de huiskamer van de •t familie DESEIN aan de llillestraat 28 B in Rotter dam-Zuid staan of liggen acht honderd aanstekers, oogst van vijf jaar verzamelwoede. Aan het hoofd van dit regiment vlammen werpers staat mevrouw C. W. DESEIN, moeder van elf kinde ren. Haar man en die kinderen die de leeftijd des aanstekers- onderscheid hebben bereikt zijn haar adjudanten die zorgen voor uitbreiding van dit leger en ver voer van de troepen naar ten toonstellingen. Met Pasen gaat de hete troep nuar Antwerpen naar een tentoonstelling voor het verzamolaarscentriun. Me vr..ai w Dtv.'in zal net meegaan. „Die elf kinderen, begrijpt u. Ze voegt er aan toe: toch wel een uitdaging bé, een moeder van elf kinderen met zo'n verzameling." Mevrouw Dcscin (om da zaken zui ver te stellen): „het is mijn hobby, mijn mun en miju kinderen helpen me erbij. Ik koop zelf nooit één aanste ker. Die krijg ik altijd; voor verjaar- du 11 C.T ZO Vijf jaar geleden begon ze ermee. „Eer®! he:i ik een postzegel verzame ling. Die heb ik weggegeven ran een AinbiKNeae jongen die ziek lag. Toen begon. Ilk met aanstekers. Mijn man. cMe bli de HAL werkte bracht er een paar moe. Hij had ze van relaties gekregen. Zo is het begonnen." Ze staan in keurige rijen in rekken langs de wanden van de tooonfcatner. ln het midden t>an hef vertrek staat (voor de fotograaf) een shototo/el met de pronkstukken uit de verzameling,' Aanstekers zijn verwerkt in alle denkbare voorwerpeneen draaior geltje, een televisletoestelltje, ec» sfrnaljagertje, een geharnaste ridder, een auto (oude T-Forri), een grantmo- joontje, een Chinese lamp, een laars, een camera. Laatste snti/Je: een elek tronische aansteker met drukknopbe- dicning, prijs 83, Dd aanstekers komen uit heel Euro pa; er zijn er zelfs een paar uit Japan en China. Het geheel is verzekerd voor tienduizend gulden en dat bedrag is aan de lage kant, verzekert me vrouw Dcseln mij. Wat is het dat zij zo door aanstekers (uitsluitend benzine, er zit ook een enkel door gas gevoed exemplaar bij) bezield is geraakt? Zij weet het niet. Zij weet alleen, dat het verzamelen van aanstekers haar hobby is echt een hobby. „Als ik een beetje gedepri meerd ben haal ik ze allemaal uit de kast en zo kom ik er weer overheen". Belangstelling voor deze unieke verzameling la er genoeg. Mevrouw Deseln; „Iedereen die hier komt vindt het geweldig, mensen van Rentege- vende Eigendommen, van de Volks huisvesting; er is hier zelfs iemand van de Rljnmondraad geweest. Op tentoonstellingen trekken we altijd de meeste bezoekers." Zoon Martin Dcscin, moeders 'cch- terhund in aanstekcrland, gid«t mij langs de showkasten. hij toont vele bijzondere exemplaren. De oudsto: een soort geautomatiseerd zwavelstokje van 175 laar oud. Hij toont mij de se rie Rembrandl-uanstekevs, een serie tot aansteker omgebouwde patronen, een uitgeholde vliegtuigmoor, gemaakt jn de oorlog. Daar is er maar één van. Een verf- en vernisfabrlek maakte uitsluitend voor de verzameling van mevrouw Dcsein een drietal aanste kers (verwerkt in lakbusjes). Mevrouw Dessin kent haar aanste kers niet zo goed als haar kinderen. Ze heeft haar collectie ntet geregi streerd. „Ik zie onmiddellijk als er ook maar één weg is!" Een aansteker weggeven doet ie nooit. „Het is mijn hobby en die wil ik voortsetten. Ze heeft al besloten dat de hele collectie naar een museum gaat als niemand van haar kinderen zin heeft de hobby over te nemen Hot bezit van honderden aanstekers kan merkwaardige situaties opleveren. De heör Desein moest eens op een avond de straat op om een vuurtje te vragen voor zijn sigaret. Lucifers wa ren niet in huis. Wel vijfhonderd aan stekers, maar die waren allemaal leeg... Msvrouw C. W. ÜESEiN te midden ven ongeveer acht honderd aansteker», die met Pasen worden tentoonge steld op een venamelaars- expositie in Antwerpen. Rotterdamse broodoorlog (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Met ingang van vrUdag gaat de N.V. Bas van der Heijden ln de zes supwtrarkts te Rotterdam en In die te Schiedam brood verkopen tegen een prUs die 12 tot 15 cent lager is dan de „vastgestel de"' prijs, De supermarkt van S'aion de Wit in Aiexanctersiad 'verkoop, al een dag of veer..en brood 9 ;o. 12 cs.T. lager dan de gebruikelijke prüs. Ook in enkels plaatsen in Overijssel voert Simon da Wit een broodoorlog. Vandaag heeft deze firma de boonprijzen in Apel doorn verlaagd. De brcodleverencier voor Bas van der Heijden is De Graaf in- Spaken burg op de Veluwe. „De Graaf heeft een broodfabriek die continu werkt; d= produktie is er dus efficiënt", aldus een woordvoerder van Baa van der Heijden. Dsze Ro :erd«m3& firma heeft frt I novsmber vor'g Jaar een melkoorlog ca Hi-end ;»r biokpakken voor 49 cant per li.er te gaan verkopen. In middels is deze prijs 53 cent gewor den, altijd nog een cent of'8 minder dan de Uterprija van de melkboer, De broodprijsverlagln# heeft vooral be.rekking op gesneden wit en gesne- den bruin brood. „Wij moeten het van ean massale omzet hebben", verklaar de Baa var; der Heijden desgevraagd. „Het belang van de consumenten'ia meer en meer iö het gedrang geko men, vanwege de min of meer »va*t- ges.elde" prijs van brood en melk, Bij vrije prijsvorming zijn alle betrokken partUeq genoodzaakt tot rationaüae- rlng der produkUe- en distributiepro cessen en 'tot beperking van de Winat- I matge", aldus Bas vtn der Heijden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1