Rijnmond tot grond toe afgebroken De winnende Lentiade-foto's Rotterdam 'praat' na drie jaar praktijk tMkM is De tien winnaars C0UZY Zusters huwen broers Bree en Zoon openden nieuw bedrijf ROTTERDAM RIJNMOND Apparaat Rompslomp DOOR PETER RIEMERSMA Verdachte van aanranding aangehouden 'CONTAINER VERHUUR' OPCERICHT IN R'DAM EN A'DAM Havenbeheer LIJK VAN VROUW OPGEDREGD JURY MOEST KIEZEN UIT HONDERDEN INZENDINGEN PPSC dinsdag tegen Sparta ELEKTR. FORNUIZEN EN GRILLS pl^^j 1 Kindertekeningen in AMVJ-gebouw Toneel na explosie Alexanderstad krijgt allure Astma-fonds vraagt weer collectanten VOORDRACHT VAN GRIEKSE ACTRICE IMPONEERDE Geen krant ontvangen? psg. 4 zaterdpg 6 eptfl 1968 TN het rapport „Naar ten intergemeentelijke corporatie voor Rijnmond", dat is gestuurd naar alie gemeentebesturen in het gebied, legt Rotterdam dc fundamenten voor een nieuw Rijn mond. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de afgelopen drie jaren wordt het huidige Rijnmond tot de grond toe afgebroken PROVINCIE GEMEENTEN RIJNMOND Rijnmond heeft zich meteen een «waar dagelijks baat uur aangemeten, ondank* de waarschuwio* daartegen van Rotterdam* vorige burg emees- tër, mr. G. E. van Walsam. „Men trekt daarmee een zware witsel op de tact van de betrokke nen wier ijver, zeker zolang de be voegdheden van Rijnmond nog zo uchaxnel zijn, licht al» een ongowen- •te bemoeizucht kunnen worden er varen," schreef mr. Van Walaum In september 19015. Rotterdams huidige burgemeester, W. Thomassen, onthulde dezer da gen, dat de bemoeizucht *1 in no vember 1906 tot een scherpe tegen stelling tussen Rijnmond en Rotter dam heeft geleld Dat conflict is bin nenskamers gebleven, maar Rotter dam schroomt niet om nu te „pra ten". Rijnmond wilde het karakter van hovengemeentelljke instelling be houden en verwierp het Rotterdamse denkbeeld van een supcriemeente •n sub-gemeenten. Rotterdam zag mjaniona «I» een doelcorporatie met «en beperkte werkingssfeer en niet •Is een vierde bestuurslaag tussen provincie en gemeenten. Rijnmond wilde meer bevoegdhe den, dan de wet aangaf. Niet alleen streekplannen wilde Rijnmond vast stellen, maar ook de goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplan nen (hu in handen ven de provin cie) wilde Rijnmond aan zich trek ken. Rotterdam vond, dat h« gebied 1« klein was voor een eigen RJJn- mondplanologle. Rijnmond wilde de economische en ontwlkkeüngspro- grammering in handen krijgen, Rot terdam wierp tegen, dat dit gebied al wordt bestreken door het Econo mische Technologisch Instituut en het Havenbedrijf en de dienst Stads ontwikkeling van Rotterdam. En zo waren er meer punten. Rijnmond wilde Iets gaan doen, Rotterdam deed het al en vroeg zich af of het doelmatiger wbj als Rijn mond het tou gaan doen. Het Eerste Kamerlid W. Thomassen merkte tij dens de behandeling van de Rijn mond wet op: „Er wordt In Rijnmond maar één gemeente uitgehold en dat la de gemeente Rotterdam". Al* bur gemeester van Rotterdam ondervond nU het als het wsre aan den lijve TN het rapport wordt erop gewe- A zen. dat het apparaat van Rijn mond In korte tijd zo ls uitgebouwd, dat het dit jaar naar schatting ai ruim 2,0 miljoen gulden gaat kosten „Dit apparaat ls met meer evenredig aan de taak, die Rijnmond krachtens de wet heeft. Er wordt geanticipeerd op een mogelijke toekomst, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat zich, na een tijdrovende wetswijziging, nieu we omvangrijke taken zullen aan melden." In Twente wordt al enkele Jaren het zogenoemde „Twentse denken" van de gemeentebestuurders van Enschede, Hengelo en Almelo gepro pageerd. Maar de burgemeeetor van Almelo, mr. H. RU patra, zei onlang» dat het niet zou moeten uitmonden in zoiets als Rijnmond. HU bracht daarbij het dura apparaat als af schrikwekkend naar voren TTIT de prektijk van drie jaren „le- u ven met Rijnmond" healt Rot terdam de richtlijnen voor het woonmimtebeleld aan. .,De gemeen ten zien het nut ervan niet in, zeker al» zij de ambtelUke rompslomp in aanmerking nemen. „En: „Het legiti matiebewijs voor woningzoekenden In heel Rijnmond, mist althans voor de Rotterdammers vrijwel elke bete kenis Rotterdam herinnert aan zijn el- gen initiatief voor het verkeer»- en economisch onderzoek door het bu reau Freeman, Fox, WUbur Smith en Aviocic<te» te Londen e voorbe- leitüngen wann reed» bijna vol tooid, toen Rijnmond deelgenoot werd Het betreft dus een z*ak, die ook zonder Rijnmond tol stand /ou zijn gekomen Voor zover het onder zoek zich buiten de Rotterdamse grenzen uitstrekt, had Mn eenvoudi ge ragellng met andere gemeenten kunnen worden getroffen „Hetzelfde geldt voor zaken als de instelling van ten Raad voor de mi lieuhygiëne en dc oprichting van een Centrale meld- en regelkamer voor luchtverontreiniging Du zijn even eens instituten, die in onderlinge sa menwerking en ook zonder deelna me van Rijnmond haar beslag zou den hebben gekregen „Rotterdam exploiteert een mo derns vuilverbrandingsinrichting aan de Brlelselean, waarvan ook an ders gemeenten legen betaling krachten* overeenkomst gebruik maksn. Er waren plannen tot da bouw van een tweede Inrichting in het Botlekgebied Indien er zich geen inveateringsmoellijkheden zou den hebben voorgedaan zouden de plannen vermoedelijk al van ge meentewege tot een begin van uit voering zijn gebracht'r Nu wordt mal medawerking van Rijnmond sen vennootschap voor de bouw en ex ploitatie opgericht. Rotterdam vindt ROTTERDAM, zaterdag. De po litie heeft gixteravond de lfc-Jarlge P, van fl. uit Rotterdam gearresteerd, IfU heeft bekend eergisteren een 17- Jarlg meisje le hebben aangerand ach-1 ter het Natuurhistorisch museum. De' jongeman werd In dezelfde buurt ge pakt waar hij de aanranding pleegde. HU hield zich daar op met dezelfde j bedoeling dat nuttig voor het oplossen van de fin* no tarings problemen maar wlist erop dat het eon ^meeruchappolijk plan ia. En dat geldt ook voor een derde vuilverbrandingsinrlchtlng In het oosten van de stad „Voorberei ding, uitvoering en directie zijn in Rotterdamse hand, zodat Rijnmond voor het eigenlijke werk geen taak hoeft ÜIJNMOND heoft in oktober i960 per brief aan de RUnmondge- ms enten laten weten ook belangstel ling te hebben voor het havenbe heer. Inmiddels i* die interesse be koeld. Rotterdam juicht dat toe „ook omdat de toekomstige zeehavenont- wlkkellng in Zuid-West Nederland zich voor een niet gering gedeelte afspeelt buiten het gebied van Rijn mond." En die laatste opmerking duldt in de verte op de opvatting dat Rijn mond hetzij bovengemeentelijk, hetzij Intergemeentelijk maar <a«n overgangsfase is In het Rotterdamse rapport staat „Indien de hamenwer- klnz van de Rijnmondgemeenten, welke ons voor ogen staat, zich op vrijwillige basis zou ontwikkelen in de richting van één grote gemeente, opgebouwd uit sub-gemeenten, aan eist dit vee! tijd. studie en diepgaand overlegZo'n overleg zal volgens Rotterdsm gemakkelijker verlopen vla intergemeentelijk overleg, dan vla bovengemeentelijke dwang Over Rijnmond en de politieke partijen zal een volgend artikel gaan Het eerste artikel in deze reeks ls ghteien gepubliceerd. ROTTERDAM, zaterdag. „Con tainer verhuur Nederland V.O.I*," is de naam van een maatschappij die per X april J.I. U opgericht en dlc zich be zighoudt met de verhuur van diverts soorten container». Voorlopig staan 20-voe s container., ter beschikking welk» voldoen aan dpf ISO atandaarclvoorschrlften en zijn. voorzien van een TfR-certificaat Zo-} wel in Amsterdam als in Rotterdam zijn containers in depftt die op zeer gunstige vooiwaaiden kunnen worden gphumd Verhuur zal zowel voor een korte ♦ermijfi als vont een lange te duur kunnen plaa «-v inden In hen aantallen containers worden gebuurd of voor een lange termijn, worden sperlalc ta rieven genoteerd Hel !s dc bedoeling: het coma Ine rpark, wat type» betreft,1 aan de behoefte aan U pa>->tn ROTTERDAM, in'er dag Gister morgen la uit de Nieuwe Man ter hoogte van de ankerplaat* Strekdam opgedregd het Hik van de sinds Ifl maart vermiste 99-Jarige mevrouw F O, A, van MaIdeghem. De vrouw, die in Gent werd geboren, woonde aan boord van hel loglcsschlp „Damco '4f' i aan de Maaskade. ROTTERDAM, zaterdag. Duizenden raaien hebben dc nluiter» op de tweede Lentiade geklikt. Honderden Toto*# werden naar Het Rotterdamsch Parool gezonden. Tien daarvan zijn ten slotte door de jury na lang wikken en wegen opzij gelegd. De makers ervan komen in aanmerking voor de tien prijzen die door het Lentiade-bestuur en ons blad beschikbaar waren gesteld. De kwaliteit van de ingezon den foto's liep bijzonder uiteen. Er waren vrij veel opnamen waarmee de jury geen enkele moeite had omdat ze niet aan be paalde minimum normen volde den en ook niet bijster origineel waren. Maar cr waren toch ook heel wat inmendlngen waaraan kennelijk grote zorg waa besteed. Voortreffelijke fo to'* vaak. Fraaie opnamen van veelal een enkele bloem In ca egorte A; grappige inapahoi* met raak getroffen «ituatie* in oaiegoris O. BIJ de beoordeling moeat menigmaal het oordeel van de vakman de door slag «even. Die vakman in de jury waa Ree» Molkenboer, de neator van de Rotterdamse persfotografen, die Dovendlen al Jaren fotografie doceert in Den Haag HIJ kon de vinger leggen op sommi ge zwakke plekken ln een opname, die een leek over het hoofd zou zien* een onnodig „doorgesneden" bloem, een kleine onscherpte Maar hij kon ook wijzen op positieve punten van de in gezonden werkstukken Het aantal inzendingen Ui categorie A was groter dan dat in categorie B. Kennelijk hebben velen meer gezien ln het vele fraais dat de tweede Len tiade te bieden had dan in de grappige situaties die daar toch ook te vinden waren. Misschien ziin er meer enthou-» ns*e foto-amateurs dan goede opmeikers al bewijzen sommige inzendingen dat die twee kwaliteiten best samen kun nen gaan De fotoweditrijd werd georganU seerd door het bestuur van de Lentiade en Het Rotterdamsch Parool De aankondiging stond in de speciale Lentiade'editie dte Het Rotferdnmach Parool huis aan huis verspreidde De prijsw rmaara zijn Categorie A ie prtja (een Olympua Trip 35 camera ter waarde van 240)Kees Kooy- man», Zeemanatr 23, Vlsardingen ZaprUa (flOO^).W A Goutier, Coe- vorttenatraat 178, Den Haag 3« P*Ua (fIBr— J F Huizing», BreeclvtHaingel 31, Rotterdam te pril» 80r—A W Overvoerde, Pr Marijkegtraat 31, Krimpen aan den IJwel 5e prU» 25,)j G Schoenmakera, Zij de win-kot iaat 64«i Rr> terriam Categorie B le pr(js (eer Olympus Trip 35 camera ter waarde van 240) J Snoek, Breedveidaingei 74, Rotterdam 2e prijs 100): W Briggeman, Dr de Visser» iaat 21, Rotterdam 3e prijs (ƒ75). Witold de Man Don- k isloo s'raat 95 Rot'crdam 4e prijs (ƒ50) Bas Braad Vlaai dm g reïijk 274 Schiedam 5e prijs (ƒ25): Martjen d< Wi', Burg Luyei inks.ngel 8, Vlaardingen De winnende foto in categorie B; ziet u de overeenkomst tussen de twee onderwerpen? (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM, zaterdag FPSC speelt dinsdagavond om sea uur in het sportpark Thurlede een oefenwed strijd tegen het Rotterdamse Sparta. Volgens Sparta-trainer Wiel Coerver zullen de Rotterdammer» mei hun sterkste elftal naar Schiedam komen. Coerver Ik heb graag gehoor ge geven aan het verzoek van PPSC- trainer Harry Bouqet om een keertje in Schiedam te voetballen Alleen Jan van Beveren ral in verband mei ziln militaire d'cnst niet van de partij kunnen i Mager Het aantal kleurenfoto's was aan de magere kant en het gehalte van de af drukken zodanig dat er niet eén voor pen priis in aanmerking kwam De kleuren waren cbkwuls keihnrd en onnatuurll k Van het laatste een grappig bewhs diverse amateurfoio- grafen hadden zich geworpen op een Rcigersbek (Strelitzla), een zeer fraaie exotische bloem. Toen fèn bloemdeskundige een kleurenfoto er van zag, was zijn eerste opmerking. „Ja, dat is een Reigersbek, maar d,e moet wel oranje zijn en niet teel" Naar de leeftijd van de deelnemers hadden wij niet gevraagd Die «Deelde bij de prijstoekenning ook geen rol Toch was het aardig te zien dat een technisch niet erg gave. maar toch originele k ek was ingezonden door een jeugdige l^entlade-bezoeker Hl| schreef achter op zijn toto „Ik ben 9 jaar dit ts mijn broertje Rene" Ras Braad, want hu was de maker, heeft er vijftig gulden mèe verdiend; de vierde pri]s in categorie B De eerste prijs in deze categorie 1# voor de heer J Snoek, die een opval lende overeenkomst ontdekte tussen een grote vaas op de expositie en een vrouwenfiguur De opname zal wel geensceneerd zun, maar het resultaat waa er niet minder om Je moet het maar zien' De andere prllswinnaars en hun prijzen vermelden we hiernaast Allet deelnemers aan de fotowedstrijd ont vangen deze krant met de uitslag en! de tien gelukkigen krijgen hun prijzen' thuisbezorgd Hoewel ln de voorwaarden was ver meld dat de foto's niet geretourneerd zouden kunnen worden, willen wU de genen die hun opnamen tent* willen hebben toch niet teleurstellen. EU moeten de foto's echter komen afhalen aan onze kantoren (Westblaak 9, Rot terdam), Tot Onze spijt ls verzending niet mogeiyk. (ADVERTENTIE! ALLES WAARMEE MODERNE MENSEN KOKEN EN BAKKEN - BIJ 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL 010-236327 **ta DE spanning in ons voitbal- Isrsklastenient ts opnieuw sterk toegtnomen. Eddy Trey-ïjp /j u. V1' de m£rm4, t'lTï fn J.» Tr.,,,1 Xer-Jin/DHC, neittldt Uclt door het /«f, dat hij op de 2Se compttiticdag voor de seetiende maal met een acht werd gewaardeerd, naast international Jon van Beveren, die een teven kreeg, aan de kop i .m de ranglijst, Van de achtervol gen heeft Ton Rut. iaat t.rrsin moeten prysgeoen, Rtnn. Israel hield de achterstand tot xeehonderdste punt ner.dnl beperkt Het ktenement tiet er nu als uolgt uit. 1,12. Van Beveren (Sparta) en Treutel (Xar.iet/DHC> 7,43 (20S uit 2S); 3. Israel (Feijmtoord) T.27 (199 uit 27): 4 Ruts (Hennes DVS) 7J2 (183 uit 35); 5. EMfsanbrosfc (Sparta) 7J0 (197 uit 27), 6. Jansan (Feyenootd) 7,18 201 tut 2S); 7 Kraav (Faijenoord) 7,76 (176 uit 26); 6, Pleten Oraal land (Feijenoord) 7,07 (1 OS uit 38); 9, Rijke (Hertnee DVS) 7,- (189 uit 27), 10. J. Bonman (Fortuna) iSi (395 uit 28); 31. Hanegm (Xerxes/DHC) 6,93 (187 «ft 27); 12, Van Leeuwen (SVV) 6,93 (373 uit 85), 13./14. Kmdvall cu Motdjn (bet den Feijenoord) 6,85 (378 uit 26); 16. C. den Butter (Excelelcr) 6,79 (190 uit28); 3" 6,73 (375 uit t 6,73 (788 uit 3 (ÏK- f';ü! De binden tuuen de buur gemeenten Poortugeel en Rhoon worden steeds nau wer aangehaald. Twee Poor- tugalese joffers huwden gis teren twee Rhoonie jonken, vier jtelen gloeiend aan eengesmeed, Twee zusters trouwden twee broers. Dat komt vaker voor, mear ala ze dat ook nog op dezelfde dig doen is het iets bijzon ders. MARIETJE OIELEN (24) van de Welhoek»ewi|k te Poor- tugaal gaf gisteren haar ja woord aan GERARD WIJN TJES (27) van de Waalstraat uit Rhoon, NGl OIELEN (23) deed hetzelfde en wel aan LEO WIJNTJES (25). Zo heb ben de gezusters Gielen en de gebroeders Wijntjes de zelfde schoonouders en dat kan wel een voordeel op leveren. De meisje» van de nijverheldachool Geerlandthof hebben middels hun te keningen bezit genomen v«n een groot gedeelte van het A M.V J -gebouw En al* directrice M S Th vd. Poel ons rondleidt U ze duidelijk trot* op deze prestatie Ruim 250 tekeningen heb ben haar leerlingen voor deze «xpoai- tle vervaardigd „Het li frappant aldu» de directrice hoe de tekenle raar uit zoveel verschillende handen, zoveel verschillend werk heeft ge haald" Het idee om tekeningen van leerlin gen (allen tussen de twaalf en acht tien jasr oud) te expoaeren, L* niet nieuw voor deze rooma-katholieke «chool Verleden Jaar had de tentoon stelling een plaat* gevonden ln het achoolgebouw. dit jaar bealoten teken leraar G. J. Glele (beeldhouwer Jn Rotterdam-zuid) en mejuffrouw vd Poel een behuizing meer ln het cen trum te zoeken. Het werd ten*lott« het A.M.VJ. gebouw, waar zalen, gangen en trappen nu volhangen met kleurige figuratieve en non-flguratleve ver beeldingen De bewoners van het gebouw zijn gek op deze tekeningen en het zal nog een hele toer zUn om ze allemaal weer terug te halen, els de expositie ln mei stopt. De directrice dit met op zet zoveel cultuur ln het onderwijs •topt, vertalt: „Ze hebben zelfs mo zaïeken vervaardigd» waarvan nie mand geloofde dat te door kinderen waren ontworpen", Hoewel hier «on der enige moeite de kinderhand alt herkomat geldt, schuilt er som* een verrassend talent In veracblllende af beeldingen. Voor directrice Van de Poel bete kent to'n getekend overzicht soms meer dan voor de bezoeker: zij her kent in de artistieke uitingen van haar pupillen sommlg karaktertrek ken die naar voordien vreemd waren, A*n alle kanten opvoedend dus, xo'n uitstalling van creativiteit. Na alle nare berichten deze week ouer het Charloi* lyceym, toch ook nop een prethp geluid In da depen dence van het lyceum m Hoogvliet heeft een (air\jk publiek tteee voor- stellingen aanschouwd van het ln 4e 17e-eeuw spelende ituk „De kluchtlpe tragedie van de Hertog van Piefte- pon" De scholieren bereikten met veel inzet een goed resultaat en zorg den zo voor veel plezier in de zaal. DE Alexandcrpolder begint! grote stadsallures aan te nemen. Het wekblad Prins Alexanderstad, voor welk orgaan niets verborgen blflft doet daar een boekje over open: prostitutie en homofilie. Onder de schokkende kop „Wljk- nleuws" wordt gemeld: „Do heer Kei- Ier was van mening, dat Ir. Maso van het stedelijk opbouworgaan wat te ver ging mot zijn stelling over huurprostl- tutte ln de wijk Door hem waren in lichtingen ingewonnen, waaruit niets van dien aard zou blijken. Zowel de heer Zoun (D'06) als de heer Klein wezen ln dit verband op bestaande niet weg t« cijferen politierapporten Ook homofilie komt voor In Alexanderstad, zo onthult het wijkor- gaan, ln esn bepaalde omgeving houdt zich een groep van twintig, dertig mannen op. die onolrbare handelingen bedrijven ln ruimten die overigens voor ledereen toegankelijk zijn Vele malen trad de politie op, maar helaas niet afdoende, zo besluit het wijkblad voor de Prins Alexanderstad. (Wie wou beweren, dat er in de Alexanderpolder nooit wat te doen is Katendrecht, Reeperbalm en Prinsen- laan worden tegenwoordig ln een adem genoemd). Het Nederlands Astma Fonds hoopt dit Jaar zeker 900 (300 gulden te beste den aan directe hulp eft «in onder zoek. Straks gaan er weer lijsten en bussen rond. Wie helpt het Astma Fonds de jaar lijkse tmamsling tot esn sudess te maken, Aanmsldingen van mensen die een enkel uur willen afstaan om voor de sitmabeatrUdlng te coUseteren zijn welkom bU; vereniging Astma-bestrlj ding, Westertlngel ga te Rotterdam, tel. 111001. (Van een onz«r verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Het au tomobielbedrijf Willem Bree en Zoon, dat al een aantal vestigingen in Rotterdam, Schiedam en Papendrecht heeft, zowel werkplaatsen als show rooms, zal van heden ai ook ln Rot terdam-Zuid over een prima uitgerust bedrijf beschikken. Aan het Kreek plein kreeg de firma, die als Volvo- dealer voor Rotterdam en omgeving optreedt, de nodige ruimte ln de vorm van een vroeger servicebedrijf en een supermarkt, waarin, na een verbou wing, die enkele maanden ln beslag nam, de grondslag kon worden gelegd van een bedrijf dat voor de Linker Maasoever noodzakelijk werd geoor deeld. Sinds 1932 aan de Zaagmolenkade gevestigd, moest aan de Goudseslngel een showroom worden ingericht. Later werd de afdeling vrachtauto's in de Spaansepolder ondergebracht, terwijl de zware grondwerktuigen in Papen drecht een onderkomen vonden En nu met nieuwe wijken ala Lom bar dij en en IJselmonde om Kreekhui zen heen, kon de noodzakelijke uit breiding tot stand worden gebracht Allereerst kwam er een ruime werk plaats, voorzien van de modernste ap paratuur, een moderne showroom, waar de nieuwe auto's op zijn voorde ligst tentoongesteld kunnen worden Een onderdeienmagazün bevat alles wat nodig ls voor de reparaties, ter wijl eer, autoshop al die artikelen be vat. die de automobilist gebruiken kan. om zijn wagen volmaakter en comfor tabeler te maken, Een ruime en mo derne wasinrichting biedt de cliënten gelegenheid om de auto ala doe-het- zelvers te verïorgen. Ten slotte beschikt de firma over een ruime bergplaats voor nieuwe wagens en een opslagplaats voor grotere on derdelen. Dat men nu ook over ruime kan toorruimte beschikt, valt op te maken uit het feit, dat directie en admini stratie overgebracht worden van de Bokelweg te Schiedam, naar deze nieuwe aanwinst. Vandaag en zondag van tien tot tien uur wordt een Vol- vo-expositle gehouden. (Van onz« kunstredactie) TAE Griek»» actrice Aspasla Papa- J-/ thanassiou heeft gisteravond voor de Rotterdamie afdeling van de Ne derlandse Boekverkopersbond ln de kleine zaal van de Doelen een Impo nerende voordrecht gegeven van frag menten van Elektra en Antigone van Sofocles en een verhalend gedicht van Iannis Ritsos. De befaamde Gritkse toneelspeel* ster gaf rich in de Elektra-fragménten zonder reserve over san de gevoel sla- ding van baar rollen en vertolkte deze, plastisch tamelijk traditioneel, met een zeldzame beheersing en con centratie. Deze avond, die onder meer werd bijgewoond door burgemeester w. Thomassen met echtgenote, werd be sloten met een bal waaraan onder meer de Oriekae dansgroep Pegasus meewerkte. péVWUWVWUUAAi^VVVVVVVWWVV'V BEI VOOR 19.30 UUR tsLirooN turn ABoosMi bulla, K'd*pn— fct>4«sasB earned eim wra> tot OEM pltMMlRM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1