Herdenkingstochten na de dood van ds. King m •iU ïïi «rï EXTRA Verstrooiing op tv: vrij worstelen tussen wit en zwart Oe Thant herdacht vermoorde predikant .1 1 TIENDUIZEND MENSEN LANGS DE BAAR VAN DOMINEE KING y door Klaas Peereboom Politie Verwijten Dr. Veerman en mr. Jonker voorgedragen als voorzitter ARP TOESPRAAK VOOR 4000 MENSEN BIJ VREDESPALEIS ÏV:.* ma* Bejaarde na val in gracht overleden MM pagim 4 - maandag 8 april 1968 ■SSWt Weekend in Atlanta ATLANTA, maandag. Weekend in Atlanta, Ver van het centrum, dat aan de blan ken behoort, ligt vanaf zater dagmiddag zen uur dr. Martin Luther King opgebaard in de kapel van Spelman College. Men ia hier dan zes uur verwij derd van de door president Johnson afgekondigde natio nale rouwdag, maar Atlanta het hart win deze rouw haast zich niet om de emoties prijs te geven. Het is een zonnig begonnen dag als alle andere, die allengs Iets tro pisch krijgt. Rl|dend door de wijken van de driehonderdduizend negers In de» hoofdstad van Georgia wordt men ais blanke uiteraard aandachtig aangekeken. Men schreeuwt niet. Waarschijnlijk U dit te danken aan het feit dat Ik naast de neger George Samples rit- die Ik vorig jaar augus tus in Atlanta heb leren kennen. Thuia blijkt George Samples ten aanzien van het Amerikaanse neger probleem Iets minder optimistisch dan hij zeven maanden geleden, te kennen gaf en het komt niet alleen door de moord op tijn leider, Otorge Samplet: „In orfze buurt hadden we goede hoop dat de Inte gratie. het samenleven van negers en blanken, van de grond zou komen, maar bijna alle blanken zijn de laatste tild om allerlei redenen verhuisd, Van de tachtig gezinnen in deze buurt tusaen Oordon Road en Sewell Road bestaan ar 76 uit ne ger». Bovendien willen twee van die vier blanke gezinnen nJela met ne gers te maken hebben. Wat dit be treft blijft onze enige hoop de wat verder gelegen lagere school, waar van de vierhonderd kinderen er vijf tig blank zUn. Die kinderen gedra gen zich althans tildens de les nci- maal tegenover elkaar. Misschien helm het voor later „Onze buurt Is typerend voor Af lame'» integratie", zegt Samples nog Mevrouw Kbig en dominee Abernathy de weduwe en de opvolger van de vermoorde negerleider Het stoffelijk overschot van Martin Luther King wordt de kapel van Spelman College in Atlanta binnengedragen Het gezin dat achtcrblUft: mevrouw King en de kinderen Bernlee, Martin en Dexler btf het opgebaarde lichaam van hun man en vader Wc kijken naar plaatselijke televs- sic-ullzendingen Aangezien om tic vijf minuten oen reclameboodschap de huiskamer bereikt, valt het moei lijk er de ogen voor te sluiten, maar hoe vaak ook de commercie aan dacht vraagt, het is nimmer een ne ger die deze boodschap mag helpen uitdragen. Ik zeg tegen George Sample»! r'ai mil dit opvalt. Hij lacht maar eens en amlwomdt dat dit toch vanzelf spreekt. Hij wil daarna weten hoeveel nlet-blanken enige rol spelen In de Nederlandse tv-reclame. Na lang nadenken kom ik niet verder dun een gebroken Ne derlands sprekende Chinees Terugkerend naar het door vljf- honderdvijftlgduizend blanken be woonde deel van Atlanta wijst Sim ples me in Hunter Street op de daar wandelende neger*. „Je zult het waarschijnlijk zo snel niet zier», maar de mensen lopen hier ander» dan voordat King werd neergescho ten. Er zit een vreemde spanning ln hun beweging, het is alsof ze in lich te mist lopen Men is erg nlert. Men verwacht kennelijk iets dat bulten de gewone gang van zaken val.." De eveneens meerijdende negei Mslcolm Dean. vooraan» aan-i liet van do tot vrijdag door d" Mar 'n Luther King Dchceiste organisatie Southern Christian Le» iership Con ference, /.eg, dat dit juist is, hoewel er de afgelopen nacht mets onge woons wa«' slecht» veertien arres a- ties, ingeslagen winkelruiten m de buurt van A-diby S reet, Hun er Street en Fair Street, een eveneens aan een blanke toebehorende auto en wat pogingen om blanken in el kaar e slaan 'i Avonds om zeven uur mei i de nieuwslezer van A lan a's ABC dat de weduwe van di Mart'n Lu her King verklaard heeft door te zuilen gaan met he. verwezenl.jken van de aroom van haar man. he» bouwen van een voor allen rechtvaardige maatschappij. De mtuwslezer voegt er aan toe dat er sinds vrijdag tij dens onlusten in enkele grota Ame rikaanse steden tot dusverre twintig mensen zijn gedood, vijfentwintig honderd gearresteerd en dat op dit ogenblik twaalfduizend soldaten in Washington op hun manier Kings droom helpen uitleggen. Later op deze zaterdagavond wan delen agenten met politiehonden door het blanke centrum van Atlan ta Er is weinig verkeer, voetgangers hebben een haastige tred. Leden van de Nationale Garde worden, zo is medegedeeld, geacht thuiszittend bij hun tv gereed te zijn op elk ogenblik ln het belang van orde en rus1 huls en gezin g-wapend e veria en Maar er gebeurt niet» dat hen belet zich vuur te bcic dm up de nationale dag van Hf c de rouw On elf uu: b:.mg cm lokaal tclt- visiestat on nog wat passende afle - ding door he: ut /.enden van e°n partij vr:j worstelen tussen enke'e uit kwabben bes aande Amerikanen, die worden aangekond.gd ais Mister Wres'hng en El Mongo. Misti WrpVlIng di aagt een wi>tte gummi hoofdkap die slechts ruimte laat voor ogen en mond. Ei Mongo's hoofd gaat schuil in een zwarte kap, waarvan de lippen wtt z.jn geschil derd. Mr. Wrestling begint met El Mon go in de maag te trappen, drijft ver volgens een elleboog in diens ge zicht. past wat slordig aangebrachte verwurg)ngsgrepen toe en voltooit zijn werk met het door de ring «Ie pen van zijn nog steeds zwart ge kapte sportvriend. Eerst dan gaat hij over tot het hoogtepunt' het tot zich nemen van de zwarte gealp Hij rfogt deze geduldig los, trekt hem van El Mongo's hoofd en verlaat de ring. En toch is er geen reden om aan te nemen dat de driehonderdduizend t v. bezittende neger-, van At lan'a minder gevoel voor s%mbn]|^k zou den hebben dan welke blanke ook. Zondag. Amerika'» dag van rouw. Rijdend naar een kerkdienst voor neger» in de Baptist Church op de hoek ven Yonge Street en Auburn Avenue zie Ik de eerste halfstok hangende vlaggen pas in de neger- buurt. Dominee dr. William Holmes Borders, die ik nog van vorig Jaar ken, heet mij hartelijk welkom. Er is nóg een blanke, uit Detroit, want kerken al zó lang centra van lief de voor de medemens Integreren ook In Amerika uiterat lang'ft^m. De tweeëneenhalf uur durende diemt wordt met enige sobere woor den over dr Martin Luther King in geleid. Via gezang en gebed, en een steeds emotioneler wordend contact tussen voorganger en de O Yeah roepende gemeente keert dominee Borders terug tot de moord op zijn vriend en zijn leider. Men verweet Martin Luther King dat hij ln opstand kwam maar hij stierf wel voor wat hij wilde. Men verweet Martin Luther K)ng dat hij met genoeg geduld had maar hij stierf wel voor zijn ideaal Men verweet Martin Luther King dat hij publiciteit zocht maar hij stierf voor degenen die hem zo be schuldigden. Men verweel King erg veel, zegt dominee William Holmes Borders, maar zijn offer Is onmiskenbaar en zijn offer zal alten moeten inscher pen, na drie ecu wen ultbuitenj en vernedering van negers zun overtui ging waar te maken De overtuiging dat de negers én Amerika alleen ge red kunen worden door geweldloos verzet. De» middags houdt de opvolger van dr. Martin Luther King, langs wiens baar in Spelman College in middels tienduizenden zijn gewan deld, ln Baptist Church Hunter Street een persconferentie. Dominee Ralph Abemathy blijkt een dodelijk vermoeide man te zijn die langzaam sprekend duidelijk maakt begrip te hebben voor de frustratie die tot de onlusten in zoveel steden leidde, doch hoop blijft koesteren dat de te leurstelling positief kan worden om gebogen. „Het feit van enkele onge lukkige uitbarstingen kan niet dat andere feit verduisteren, dat een morele en maatschappelijke door braak in onze natie een feit is ge worden. We zijn vast besloten door te gaan met onze geweldloze strud voor de, bevrijding van alle onder drukte volken". Southern Christian Leadership Conference zal doorzetten, gewaoend met tien jaar van. intense training door dr. King. „Voor ons", zegt do minee Abemathy tot twintig journa listen en tv-mensen, allen blank, „leeft hij nog steeds en is hu nog steeds in Memphis omdat de mensen voor wie hij verleden week vocht in die stad zijn. Het spreekt vanzelf dat we maandag naar Memphis zullen teruggaan om de geweldloze mars te leiden die Martin Luther King had gepland. Zijn weduwe zal samen met mij voorop lopen Wat ons betreft zijn we in staat deze demonstratie geweldloos te houden, maar we be zitten niet alle macht, we kunnen het niet garanderen." Een journalist wil weten waarom dr. Martin Luther King niet m Washington wordt begraven. Dominee Ralph Abemathy: „Mar tin Luther King is in Atlanta temid den van nederige mensen begonnen. Wij weten dat hu behoort tot de zwarte mensen. Daarom zal hij hier worden begraven". Zal dominee Abemathy met alle negerorgamsatles blijven samenwer ken, ook met Black Power1" Dominee Abemathy: „Wij blijven samenwerken met alle uegerorgani- saties". Om vier uur des middags sluit ik mij aan bij een kilometer lange stoet mensen die op weg zijn naar de ka pel van Spelman College, naar het lichaam van dr. Martin Luther King. Over de groene campus klinkt uur na uur orgelmuziek. Als de lantaarns bij de gebouwen worden ontstoken ben ik halverwege, om negen uur loop ik de kapel binnen. Honderd mensen, onder wie eén blanke non, zitten hier en daar op kerkbanken, de overigen zijn doorgelopen. Nobel prijswinnaar dr. Martin Luther King ligt, gekleed in een donker pak, in een sobere kist. Men passeert zwij gend, behalve een vrouw die gillend op de knieën valt. Zij wordt voor zichtig weggeleid. De kapel verlatend, maak ik op de2e nationale rouwdag een reke ning op, waaraan ik vijf uur heb kunnen werken. Op de tienduizend negers die naar Spelman College gingen telde ik honderd blanken Het laatste ABC-televisie- nieuws geeft om kwart over een 's nachts een samenvatting van de plechtigheid bij Martin Lu ther Kings baar en van Aberna- thy's persconferentie. Zij wordt na enkele minuten afgerond met de opwekking vooral Col gate's tandpasta te gebruiken, omdat deze zo teder is voor gla zuur en voorts de mond ver kwikt. Ik krijg er geen frisse smaak van. Mfc*Wt W L. I De protestdemonstratie naar aanleiding van de moord op ds. King, zaterdagmiddag in Amsterdam. UTRECHT maandag (ANP) - Het Cin mul C'unmr van de ARP zal. dr. A Veerman te Rijswijk, ond«r-| voouRtrr van het Comité eu mr. J H.J Jonker, advocaat m procuraur ta Am-j sterdam en oud-lid van het Comité,1 bij het partijconvent op 35 mei voor dragen voor de opvolging van dr. W. P. Berghui» als voorzitter van de par tij. Het partijbestuur maakt* saterdag verder een begin met da baapreklngen over de werkstukkan van da groep van achttien, het ovarlagorgian van. de KVP, ARP en CHU. D«i* bespre kingen zullen in een volgende veiga- derlng worden voortgezet. (Van een omar verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. In hel afgelopen weekeinde zijn in Amsterdam drie demonstratieve tochten gehouden ter herdenking van de vermoorde ds. Martin Luther King. In de Wcsterkerk werd zaterdagavond een herdenkingsdienst ge houden, waaraan ongeveer 2000 mensen deelnamen, onder wie burge meester dr. I. Samkniden van Amsterdam. Zaterdagmiddag namen ruim duizend mensen deel aan een door voornamelijk linkse organisaties (CPN, ANVJ, NVB, ABWB, OPSJ en Penkles) georganiseerde optocht, die bedoeld was als herdenking van ds. King en als blijk van solidariteit met „de strijdende neger-be- wegmg in de VS". tlng vierhonderd personen, meest jon geren, werd deelgenomen. Ook deze betoging eindigde qp de' Westermarkt, waar toespraken wer-j den gehouden door de neer J. J. B. j Talud van de Anti Rassendiscrimina tie Klub en dr» Waaldijk Otto Ster-i man declameerde werk van Lesley Collins, A«n de weduwe van ds. King werd een telegram gezonden. De demonstratie was georganiseerd ,n door de ARK de vereniging „Ons Su- Stllle tocht riname", het Surinaams Verbond, het Nationaal Comité Vietnam en de eugdorganuatie \an het NVV, afde ins Amsterdam. In de stoet werden portretten van De s'oet, die werd vooiafgegaan door trommelslager» met omfloerste trom, s arise op het FrederikapJein en trok via het centrum naar de Wester- nidikt, Ei weiden spandoeken meege dragen met dr teksten CIA moorde- njtti en Racisme U moord" en er wn di it votscherieno U uzen geroepen, waaronder „Wie vermoordde Kenne dy: CIA" en „Moordenaar CIA". Ds. Martin l.utlicr King 'omIt," opgericht AMSTB.IIUAM. iim»iuI.ik In do InioMutiul is gisteren een „Martin Luther King Comité" opge richt, dat zich ten doel «telt door hot vormen van een fonds materiële bij stand te verlenen aan die organ Italics ln de w«r»ld dl# sich ten doel «tellen d« gekleurde bevolking van de Ver enigde Staten ai» volwaardig» burgeis deal ta doen hebben aan hat sociaal economische leven van Amerika. Het comité U opgericht door studenten. Voorcitster ia mevrouw A. Leeflang- van der Kolk, secretaris Fred Martu, adres: Doddcndaal 148 II, Amsterdam Znlci dagavond namen ongeveer tweehonderd mensen deel aan een stille tocht v«n»f het Fredeiik Her- diikplanuoen muit do Weaterksrk Dc tocht vva» gcoicunbeoid door di E. Th Waaldijk, hoofd van het Suri naams en Antilliaan» Voorlichting»- en Infui mat lei-ent mm in Amsterdam De IteidonklugMlienst ln de West ei - keik werd behalve dooi bui ge meest ei Samkalihn ook bijgewond dooi nu 11 W Biesheuvel. De dienst was belegd dooi de Oecu menische Raad van Amsterdam. Er werden toespraken gahoudan door prol. dr. W. F. de Oaav Fortman, ree- tor-magnlftcu» van de Vrge Utmersi- d*, King meegedragen en spandoeken1 cn borden met teksten al» „Geweld- j loosheid en burgerrechten", „Pacifis-, me is zelfmoord", „Black Power sla nu toe". „Wie napalm zaait zal geweld oogsten1' en „America this was your last chance thi» is war you declare to us" Dc bijeenkomst op tit* Westermarkt werd besloten met het zingen van „We shall overcome" telt en door dr. J. J Duskes Putei F Veelenlurf en de bapUstenprerilkunt dj, G. Uebe gingen In gebed voor, De VN-secretaris-generaal Oe Thant bij zijn herdenkingstoespraak voor ds. Martin Luther King voor het Vredespaleis in Den Haag. Morgen Hagenaars tekenen het rouwregister In de Amerikaanse ambassade. Zondagmiddag vertrok op het Jónu Daniël Mtyerplpln een stille heirien- kingstocht, waaraan door naar schat- Morgenavond om half acht $lart op het Haarlemmerplein bij het beeld van Domei* Nltuwenhuw een stille tocht, georganiseerd door het comité' rj j „Herdenking dr. Maarten Luther £Ondag King", waarvan dr». Waaldijk de ini tiatiefnemer l». BU hel Monument op> d» Dam iuilen bloemen worden ge-1 lead. Hierna wordt een bijeenkomst1 gehouden in Krasnapolsky (Van een eniar verslaggevers AMSTERDAM, maandag. Zater dagmorgen vroeg 1< de 81-jarlg* al leenwonende J. Mulder uit Amster dam door onbekende ooraeak in het water van de Jacob van Lennepkade bij do Jan Pleter Heljeatraat gevallen en aan de gevolgen daervan enkele uren later in het WilhelminagasUiuls overleden. De 28-jarige J. M. Bultje we» de heer Mulder nagesprongen en had hem boven water gehouden, tot wn» stander» hen belden uit het water haalden. De bejaard* man wu toen al bewusteloos. DEN HAAG, maandag (ANP). De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties Oe Thant heeft gister middag kort na zUn aankomst in ons land voor het Vredespaleis in Den Haag een toespraak gehouden ter na gedachtenis van de vermoorde neger leider ds. Martin Luther King. Ongeveer 4000 mensen warer. hier bijeengekomen, nadat de Haagse pre dikanten en paitoor» 's morgen» vanaf de kansel de kerkgangers hadden op gewekt. aan de herdenkingsplechtig heid deel te nemen. Oe Thant noemde discriminatie vanwege de huidskleur de ergste die er bestaat. Over ds, Luther King zti hij ojn. „Hij was een groot leider, een man die sterk opkwam voor de rech ten van de mensUHiJ predikte Inter nationaal begrip, maar vooral was Martin Luther King een man van de vrede," Rouwregister Ongeveer 1000 Nederlanders hebben gisteren reeds gebruik gemaakt van de gelegenheid om het rouwregister ter nagedachtenis van Martin Luther King te tekenen, Het register Ugt ook vandaag en morgen nog ter tekening ln de hal van de Amerikaanse ambas sade aan do Lange Voorhout 102 m Den Haag van 10 uur *s morgens tot 8 uur 's middags. In de American protectant Church in Den- Haag wordt vanavond om «s uur een herdonldngalweeuikomet Be houden. Voorganger La ds. D. F. woord voeren. Amerikaanse am- R. Taylor «al bet t* I i .JtLéfi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1