Officieel antwoord Hanoi aan Johnson WEER ONRUST IN TAL VAN STEDEN IN VS JAMIN HET ROTTERDAMSCH FARGDl INHOUD ZODANIG DAT PRESIDENT PROBEERT TIJD EN PLAATS VOOR GESPREK TE BEPALEN VANDAAG BEGRAFENIS VAN Ds. KING Populariteit van Johnson na recente ontwikkelingen sterk gestegen Polen heeft belangstelling voor aankoop passagiersschip van H.A.L. "Pré-informateur' in België benoemd Erfenis van f 100.000 naar staat bij gebrek aan erfgenamen Ontslag voor 59 man in Nieuwe Pekela Sowjet-partijcomite onverwachts bijeen Meer Nationale Garde naar roerig Pittsburgh Pipo volgend seizoen niet terug op t.v. Bedrijfsleider en kas verdwenen Sowjet-Unie wijst Chinees uit Verzekeraars in Amerika mogen rellenschade voor fiscus aftrekken DIAMANTEN BRUIDSPAAR Arbeidersleiders in Madrid veroordeeld 28e JAABGANG No. 84 Hoogstraat 76, Schiedam Telefoon: Redactie (OIO) 26 6505 Administratie (010) 26 7270, na 17.30 uur (010) 13 5430 Poatgironummer 398644 Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank te Rotterdam DE SCHIEDAMMER ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: Drs. W. VAN NORDEN. B. DE VRIES DINSDAG 9 APRIL 1968 Losse nummers 25 ct Abonnement 96 ct per week of 12,48 per kwartaal WASHINGTON, dinsdag (Reu ter). De populariteit van pre sident Johnson van de "VS is sterk toegenomen sinds ztfn afwijzing van een nieuwe ambtstermijn en zijn vredesaanbod aan Hanoi. Volgen^ een vorige week door het bureau Louis Harris verrich te opiniepeiling keurt nu 57 pro cent van de Amerikanen zijn al gemene politiek goed (tegen 38 procent vorige maand) en stemt 43 procent in met zijn Vietnam- beleid {was 30 procent). Anderzijds sprak 57 procent zfth uit voor de beperking van de bombardementen op Noord-Viet nam, terwijl 24 procent tegen was. Veertig procent van de on dervraagde personen meende echter dat het Amerikaanse vre desinitiatief niet tot onderhande lingen zal leiden, 31 procent was overtuigd van het tegendeel en 29 procent wist het niet. Tenslotte verklaarde 54 procent een gunstiger oordeel over John son te hebben gekregen nu hij zich niet herkiesbaar heeft ge steld Kapitein Charles Robb der Ame rikaanse mariniers, een schoon zoon van president Johnson, heeft gisteren in Da Nang het commando over een compagnie overgenomen van kapitein James Reeder. Robb (rechts) ontvangt hier de standaard van de com pagnie uit handen van Reeder. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Een Poolse handelsmissie heeft met verte genwoordigers van de Hoi land Ameri- ka-Ljjn besprekingen gevoerd over de aankoop van een der HAL-passagiers- schepen. De Polen zouden belangstelling heb ben voor de „Maasdam" of de „Prin ses Margriet". De „Maasdam" meet 15.000 brutoton en is in 1952 gebouwd. De „Prinses Margriet" meet 9.336 bru toton en is 7 jaar oud. Maandag 1 april jl. arriveerde de uit tien personen bestaande handels missie in Rotterdam, die onder leiding stond van de heer H. Dehmel, Zondag jl 2ljn zij teruggekeerd naar War schau. In hotel „Schnack" aan de Heem raadsingel werd door de heren J. v.d. Berg en J. N. A. Lameyer van de HAL aan het overleg deelgenomen. Ook werd gesproken met vertegen woordigers van P. Smit jr. N.V. ma chinefabriek en scheepswerf. Een der directeuren van de Hol- land-Amerika Lijn, de heèr H. Reuch- lm, bevestigde ons de Poolse belang stelling voor een van zijn schepen: „Ik kamu niet vertellen in welk stadium de besprekingen verkeren. Het over leg heeft een voorlopig onbekend re- 7r. J. J. Trouw, directeur van de scheepswerf P. Smit jr. deelde ons •nee dat ook over nieuwbouworders Jiog geen definitieve berichten waren te geven, „Belangrijke factoren zijn ook de kredletvoorwaarden die aan te Meden zijn. Behalve met Polen zijn wij ook in overleg met Bulgarije. De Poolse delegatie is vooral geïnteres seerd in de bouw van vrachtschepen." BRUSSEL, dinsdag (ANP). Ko ning Boude wijn van België heeft gis teren een van de aftredende Vlaamse t-VP-ministers belast met een soort Pre-informatieopdra cht Het kabinet van de koning maakte bekend dat de minister van midden- yhhdiszaken. d'Alcantara, een op wacht heeft aanvaard om een verslag te maken over de inhoud van een re geringsprogram dat de regaling van de Belgische institutionele problemen de grootst mogelijke nationale «eun zou verkokeren. Dat program JQü ook een algemene politiek moeten bepalen, die aan de huidige eisen beantwoordt» la hét bijzonder op eco- nomisch-sodaal en financieel gebied. De koning heeft tevens gevraagd om «n verslag over regerlngsformules, I1» dat program zouden kunnen ver wezenlijken. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Er zijn geen wettige erfgenamen ge vonden voor de erfenis van ƒ100.000, die de op 7 jnnl vorig jaar overleden ongehuwde heer A. J. J. M. Spoonnans uit Am sterdam heeft nagelaten. Het geld gaat naar de staat. De door de Amsterdamse rechtbank benoemde curator heeft via advertenties in kranten en eigen speurwerk geprobeerd erfgenamen te vinden. Hij moest daarvoor teruggaan tot 1807. Drie kandidaat erfgenamen hebben zich ten Slotte gemeld. De laatste kandidaat die overbleef, wethou der H. Spoonnans uit Oss, komt evenwel ook niet in aanmerking. Binnen de verjaringstermijn van dertig jaar kunnen erfgena men de erfenis nog van de staat terugvorderen. De ongehuwde heer Spoor- mans, chauffeur van beroep, werd op 24 februari 1892 te Arn hem geboren. Enkele dagen na zijn overlijden werd hij aange troffen In zijn huis aan de Kui persstraat 63 in Amsterdam. (Van onze economische redactie) NIEUWE PEKELA, dinsdag. De N.V. Machinefabriek Oost Groningen te Nieuwe Pekela heeft bij het Gewes telijk Arbeidsbureau ontslag aange- vraagt voor 59 werknemers. Het on (slag betreft voornamelijk jongeren: 52 man fabrlekspersoneel en 7 man kantoorpersoneel. MOSKOU, dinsdag (Reuter). Het Centrale Comité van de SowjctnUil- ache communistische partij is vandaag In Moekou onverwachts In volledige sitting bijeengekomen. Het Eosaische persbureau Tan beeft dit gemeld «ou der aan te dulden waarover het co mité aal«preken. Volgens geruchten die In Moskou de ronde doen zouden de Russische lei ders de Internationale situatie willen bespreken en vooral de recente ont wikkelingen in TsjechosiowekiJe. WASHINGTON/SAIGON, dinsdag (NY Times, Reuter) President Johnson heeft laten weten dat liij een officiële boodschap uit Hanoi heeft ontvangen op basis waarvan hij „direct zal proberen een plaats en een tijd voor een vredesge- sprek vast te stellen." In Washington wordt gezegd dat deze eerste reactie van de Noord Vietnamese regering een kort bericht was dat vin de Ameri kaanse ambassade in Laos naar Johnson is gezonden. Er zou in staan dat de Noordvietnamezen de Amerikanen in Pnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, willen ontmoeten of „in welke andere voor beide partijen aanvaardbare stad dan ook". Het is bekend dat de Ameri kaanse regering weinig voor Pnom Penh als onderhandelings plaats voelt, vooral omdat er geen. Amerikaanse ambassade is en omdat de nieuwsvoorziening vanuit Cambodja moeilijkheden oplevert. De Amerikanen zouden het liefst in Genève confereren, maar daar schijnt Hanoi bezwa ren tegen te hebben. "Waarschijn lijk zal president Johnson nu een andere Aziatische hoofdstad voorstellen, In een officiële radio-uitzending heeft de Noordvietnamesc regering la ten weten dat de boodschap aan John son nogmaals de nadruk legt op de noodzaak van het stopzetten van alle vijandelijke acties tegen Noord-Viet- mm. „Wanneer de Amerikanen hier mee instemmen, dan kunnen er „for mele onderhandelingen" over een po litleke oplossing voor de Icwestle-Viet- nam worden geregeld," zo luidde het In de uitzending. Verontrust Vandaag confereert president John son in zijn zomerhuis te Camp Davis met minister Rusk en met Ellsworth Bunker, de Amerikaanse ambassadeur te Saigon. Voor zijn vertrek uit Saigon gisteren zei Bunker niet te geloven dat de Zuidvietnamese regering ver ontrust is door de gedachten aan ge sprekken tussen de VS en de Noord vietnamezen. De Zuidvietnamese senaat heeft gis teren vrijwel eenstemmig een resolu tie aangenomen waarin wordt gesteld dat de Zuidvietnamese regering niet buiten een eventueel vredesoverleg mag woidn gehouden. In regeringskringen te Saigon, zo melden waarnemers, bestaat grote vrees dat de Amerikanen zich spoedig uit Vietnam zullen terugtrekken. Initiatief In een boodschap aan de troepen in Zuidoost-Azië heeft president Johnson gisteren gezegd dat het initiatief in Vietnam militair nu geheel aan Ame rikaanse zijde ligt. Hij waarschuwde echter tegen de gedachte dat de strijd daarmee vrijwel beëindigd zou zijn. In de grote actie „Wil om te win nen" hebben Amerikaanse en Zuid vietnamese troepen sedert 11 maart 2658 Viet Cong-strijders gedood in het gebied ten noordwesten van Saigon, zo is in de Zuidvietnamese hoofdstad meegedeeld. Amerikaanse legerleiders in Saigon zijn ongerust over de kwetsbaarheid van de Zuidvietnamese steden in het noorden. Volgens hen kunnen de Noordvietnamezen elk ogenblik een groot offensief tegen Hoeé of Da Nang Inzetten. De Noordvietnamezen zou den de daarvoor benodigde troepen op niet al te grote afstand ter beschik king hebben, nu het beleg van de ba sis Khe Sar.h is opgeheven. Enige honderden mensen stonden voor de Eben ezer Bapfisfenkerk in Atlanta, waarbeen het stof felijk overschot van dominee Martin Luther King gisteren werd overgebracht. King en zijn vader zijn predikant geweest in deze kerk. Charles Arnold legt de laatste hand aan de gedenksteen die King's graf zal sieren. De Amerikaanse minister van de fensie, Clark Clifford heeft gezegd dat sedert president Johnsons aankondi ging géén Amerikaanse vliegtuigen doelen ten noorden van de 20ste breedtegraad in Noord-Vietnam meer hebben gebombardeerd. Op de verklaring van de algemene vergadering van de Wereldfederatie van Vakbonden (WFTU) in Moskou heeft de Noordvietnamese vakbonds leider Hoang Quoc Vlet gisteren de door de VS afgekondigde gedeeltelijke pauze In de bombardementen op Noord-VIetnam „een perfide truc" ge noemd. (Van onze radio- en tv-redactle) HILVERSUM, dinsdag Pipo de Clown keert het volgend seizoen niet terug op het televisiescherm. De NTS heeft deze beslissing genomen, zoals men zegt, om eens wat afwisseling In de jeugdseries te brengen. Na ruim twee seizoenen iedere dag Pipo te hebben uitgezonden, wil de NTS nu een andere produktie probe ren. Het is overigens nog niet bekend welk programma dit zal worden. Voor het zomerseizoen, dat op 1 juni begint, heeft de NTS ruim hon- derdtwintlg afleveringen van Barend de Beer van de Franse televisie aan gekocht. (Van ome correspondent) DEN HELDER, dinsdag De poli tie heeft assistentie van Interpol ver zocht bij het opsporen van de in Den Helder wonende 35-jarige bedrijfslei der G. J. van der K. die ervan ver dacht wordt de kas met een bedrag van ƒ8940,te hebben verduisterd bij van Louwe's Automobielbedrijven in Alkmaar. Hij is vermoedelijk uitge weken naar Engeland. (ADVERTENTIES) NEW YORK, dinsdag (Reuter, NY Times, AP). Terwijl grote mensenmenigten naar Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia trokken om daar de begrafenis van negerleider Martin Luther King bij te wonen, kwamen vandaag uit tal van steden in de VS berichten over nieuwe ongeregeldheden en spanningen. Ernstige onrust wordt onder meer gemeld uit de steden Pittsburgh (Pennsylvanië), Cincinnati en Youngstown (beide Ohio), Baltimore (Maryland) en Wilmington (Delaware). Vooral in Pittsburgh leek de toestand dreigend. In verband met de toestand daar heeft gouverneur Raymond Sha- fer van Pennsylvanië een extra contingent van 1.000 man van de Nationale Garde naar de stad ge zonden, waardoor het totaal op 2.800 komt. Er worden bovendien federale troepen gereed gehou den voor ingrijpen in Pittsburgh, waar de laatste dagen 950 perso nen zijn gearresteerd in verband met gewelddaden. Zowel In Pittsburgh ais in Baltimo re werd Klateren op uitgebreide schaal geplunderd en brand gesticht. In Bal- timore, waar gisteravond een plunde raar werd doodgeschoten, werd de toestand vannacht zo kritiek, dat be sloten werd 1.900 man federale troe pen toe te voegen aan de eenheden die de stad bewaken sinds daar eind vori ge week de eerste onlusten uitbraken. Er bevinden zich in Baltimore thans bijna 11.000 man federale troepen eni nationale gardisten. De troepen wer den vanmorgen ernstig gehinderd in de uitoefening van hun taak door het! optreden van sluipschutters. Klaas Peereboom, in Atlanta, beschrijft de mars in Memphis pagina 7 Portret van mevrouw King pagina 9 staan om de stoet te zien voorbijtrek ken. De begrafenis zal niet worden bijgewoond door president Johnson. Omdat hij te druk is met de kwestie - Vietnam zal hij worden vertegen woordigd door vice-president Humph rey. De Nederlandse regering zal bij de plechtigheid worden vertegenwoor digd door de ambassadeur in Wash ington, mr. Schürmann, Vandaag zijn in verband met de begrafenis van ds, King In de VS de beurzen van New York en goederenmarkten in verscheidene steden gesloten. Ook tal van havens zijn dicht. Winkels In Cincinnati! werden winkels be stormd en geplunderd na een herden kingsdienst voor ds. King. In Young- stow a werden twee blanke politie mannen neergeschoten door een ne ger, die zelf ook door een kogel werd getroffen, De toestand van een der agenten Is kritiek. Ook hier begonnen de ongeregeldheden na een herden kingsdienst voor ds. King. Relletjes op kleinere schaal deden zich voor Ln Nashville, New Orleans, Jollet (Illinois) en Jackson in de staat Michigan. Betrekkelijk rustig was het in Washington, Chicago en New York. Volgens militante negers in Mem phis in Tennessee (waar ds. King de vorige week werd vermoord) dreigt ln deze stad een uitbarsting van de ne ger bevolking, die zich er steeds meer over zou opwinden dat de moordenaar van King nog niet Is gepakt. Zij voor spellen ongeregeldheden op grote schaal als ds. King ter aarde is be steld, De Nationale Garde in Memphis is gisteren met 1.500 man versterkt tot 5.500 man. De Amerikaanse minister van justi tie hoeft gisteravond ln een tv-inter* view gezegd dat men bij het zoeken naar de moordenaar weliswaar ver gevorderd is, maar dat men niet le optimistisch moet zijn. In Atlanta waren vanmorgen uitge breide veiligheidsmaatregelen van kracht om te voorkomen aat zich bij de begrafenis van ds. King ongere geldheden zooden voordoen. De politie verwachtte dat in de straten van At lanta ongeveer 150.000 mensen zouden I (Van onze correspondent) MOSKOU, dinsdag. De regering der Sowjet Unie heeft j.l. zaterdag een burger van de Chinese Volksrepubliek uitgewezen, die zich volgens het pers bureau Tass op het vliegveld van Tasjkent aan ongeoorloofde handelin gen zou hebben schuldig gemaakt: het maken van foto's en het beledigen van een ambtenaar in functie. (ADVERTENTIE) room L^j fondanteitjes 250 gram 109 niul duur wv«# heerlijk KNMI De Bilt verwacht: DROOG WEER Droog weer met een zwakke tot matige wind tussen noord en óóst. Vannacht enkele wolk,en velden en plaatselijk nachtvorst. Morgen overdag vrU zonnig en deselfde middag temperaturen ais vandaag of iets hogere. Morgen zon op 05.35; onder 19.29 Maan op 15,55; onder 05.13 WASHINGTON, dlmilag (AP). Amerikaanse verzekerings maatschappijen kunnen de door hen vergoede schade, ontstaan door rassen onlust en. aftrekken van de belasting. Dit deelde de Amerikaanse belastingdienst gis teren mee naar aanleiding van de vraag hoe groot de economische schade van de onlusten is. Mèt de verzekeringsmaatschap pijen zUn het vooral de winke liers tn de geplunderde wffken die schade ondervinden. De ande re sectoren van de Amerikaanse economie zullen nauwelijks te l(j- den hebben van de heersende on rust, hoewel de consumenten het afgelopen weekeinde in Washing ton en andere grote steden min der dan gewoonlijk kochten, vooral ook omdat veie detaillisten hun deuren gesloten hielden. De schade ln Washington en andere steden is nog niet geschat, maar bedraagt zonder enige twij fel miljoenen dollars. De eerste ramingen van de verzekerings maatschappijen omtrent de scha de In Washington alleen benade ren de 10 miljoen dollar. SCHIEDAM, dinsdag. Het echt paar Huigen uit de Vriendschapstraat 18 viert vandaag het diamanten hu welijksfeest met een „familiedag" ln zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat. Ook burgemeester H. Roel se ma Is het diamanten paar komen gelukwensen terwijl het Gemeentebestuur een fruitmand aanbood. Gerrlt Hendrik Huigen werd op 8 oktober 1881 te Bu urmals en geboren en heeft tot zUn 69e jaar gewerkt in VereenigdeGlasfabrieken. Zestig jaar feieden trouwde hij met Marrigje van lunster, die op 17 januari 18S0 te Ca- pelle a.d. IJssel is geboren. MADRID, donderdag (Reuter). In Madrid zijn. gisteren Marcelino Ca in acho en Julian Ariza, twee leiders van do Illegale „arbeiderscomitee", een' machtige ar bei dex-sbe weging ln Spanje, elk tot een jaar gevangenis straf veroordeeld wegens hun aandeel in de voorbereiding van de arbeiders- betogingen van 27 januari vun het vo rig jaar. Zij mouten bovendien nog oen boete betalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1