Rijnmondraad in debat over eigen toekomst ROTTERDAMS DAGBOEK ZWART WIT '28 VIERT VEERTIG JARIG BESTAAN Spaarbank: 150 jaar y Buiten de orde Lia Dorana met Soio '68 in De Doelen i Hans Kraay onderhandelt met DFC Centrum met 'Verdomde Lowietje' ROTTERDAM RIJNMOND TECHNISCHE BEVEILIGING RIJKSWEG U HENEES MR. V. G. M. MARIJNEN BEDROEFD OVER ROTTERDAMSE NOT 4 Wt voor elke autoschade en anti-roestiieiiandeling Zaalhandhaltoernooi in sporthal De Enk Liichtvprbindinf!, Rotlenla m Oosten <h Sparta zonder Eijkenbroek tegen Ajax nvD.TREURE Evenementen Blijdorp met de Persconferentie paasdagen Jeugdkamp pagina 4 donderdag 11 april 1968 HAN VAN DER MEIJDE \\rARE dt EtotLci - dumst no i,i in/ahe rJr. Hijnmrjmi- sliutluur nog nat tijmnliri.u g' V.ICSL hel is Br viaag of do lilj IIIllOII 1- laud nudfidg -ai oud lol fin ge /inniI>< 'llSCUSSlt. g«'- Korricn /ou /ijn In feite volsli tkl hui- ten dc orde hebben éo vnjwel a IR R Ij n mond rand fi acties én hot culKgc van gecommitteerden ric Rotterdam se nota en met dje van het dagelijks bestuur van hel openbaai lichaam behandeld Vooultter mr V G M Manjuon moet beseft hebben, dat dc nota \an hem en 7ljn medebestuursleden nau welijks een basis was om erg lang over te praten HIJ liet het spieken- buiten-dc-orde toe, wetend dal het merendeel van de Rijnmondraad achter de nota van het dagelijks be stuur zou staan en er weinig of niets aan toe te voegen c.q. af le dingen had. Overigens heeft de discussie giste ren wel duidelijk gemaakt dat de „oorlog" tussen Rijnmond en de grootste partner, Rotterdam, in he vigheid toeneemt. Op dc protes tants-christelijke fractie na, heeft de hele Rijnmondraad zich afgezet tegen de Rotterdamse nota en hem in scherpe, vriendelijke én onvrien delijke, duidelijke én ook Onduidelij ke bewoordingen veroordeeld Met name de socialist, mr. H. Ver sloot, sprekend namens de gehele fractie (34 dames en heren steik) wekte de indruk zeer gegriefd te zij» door de Rotterdamse argumentatie en verlangens. (Da heer Versloot is vice-voorzitter van de PvdA-fractie. Waarom de heer J. de Jong, de frac tievoorzitter «iet sprak? Navraag le verde op, dat dat uit taktische over wegingen beter kon zijn b(j de standpuntbepaling in een later sta dium. Totale verandering van me ning ovenwei 1» niet te verwachten). De heer J, P. van Bergen (kvp) sprak minder klare taal dan de heer Versloot. HU zag in de toekomst een compromis zitten En dat is voor een KVP-er geen geluld om de handen van verbazing ten hemel te heffan. Jhr. mr. G. O. J. van Tets zag, v riimeci hot dan Per st /ou mot'en I vat in ten per otielL urn», waait») uk I.j dan nu ht L geval is functies jitfombmerid worden An- Utis gt/cgtl meel dlrtcLe Inspraak van dc 21 btnokken gemoenlcbcslu- irn in dt Rijiimoiuiraad, <_q het d.i- gfJijks bestuur Ovtitgins mei via de weg van in- diiutt ofltvtti gttiapu \nklt/in- gen Daar haakte dt h««t Marijnen lab r dankbanr op jri Een pluspunt m h< I bitoog san d< htci Van Ti l' Difrk de v i nom de sterkte van dt mad in Hi lor knnu-1 tciug ti Lr<n- i,cn van ill naai .r>G lt_du» Ovej de Pbl' is wcirug U* /eggen Ijf/t* ftactif .schaarde /ieh /onder vul wooidin achter tie PvdA De hrcr R Sumendonk /ei te wensen, dat dit vei schijnsel meer /ou optre den Naar ik vermoed, /al dc PvdA dat gra.ig aan de PSP overlaten Dc communist, de heet B E Colic, was cnigs/ins ontstemd ovci dc tc vioc'ge veiscbijningsdatum van rif Roltcrdamse nota „Stel je voor dat a JR. andcie 22 gemeenten dat /ouden doen''" Jn stel je voor, dat de meci- duluid van d( bij Rijnmond aange sloten gemeenten zich achter hel Rotlcidarnse standpunt ZOU opstel len En Rottcidam ia te dien aan zien helemaal niet pessimist lach' Op de win taal van de BP-ei A Snoek - hoe handhaaft die man /ich toch in de Eeiste Kamer, RiRi- monriraad en gom een ter a a dga ik niet m De laatste spickci was de hcci M A B. L van Meetelen namens dc PCG en de SGP. HU was de enige die de Rotterdamse nota buiten be schouwing hield en /leb tot het agendapunt bepaalde Htj Hel weinig o£ niets heel van de Rijnmondnota En dot was oen vernissend geluid, al was het alleen maai omdat het na vele men piaten een ander geluld was Het zou uit iaktJsche overwegin gen misschien vejstandiger geweest zijn als de heer Van Meetelen niet dat eonfesfaioncle standpunt naar voren had gebracht. Dc heer Van Meetelen Is hoofd van het secretarie van Hoogvliet. En maak nu iemand die dwaib wil maar eens wijs dat dc heer Van Meetelen eventueel best tegen dc mening van zijn supcrieu- i en zou durven Ingaan De heer Martinen heelt langer over de andere, dan over zijn „ei gen" nota gesptoken Hij stelde zich vieikant op tegen Indirecte verkie zingen Vanzelfsprekend, want dan valt de rest van zijn college uit dc koets Voorts bestreed hij een aantal Rotterdamse ai gumenten. Zijn be toog kwam er op neer* op een aantal punten liegt Rotterdam En dan zul len we binnenkort we} hoicn Rijn mond vei diaait de zaken, [k houd me maar vast nun een uitspraak van de heer J. de Jong, opgevangen in de wandelgangen. Het zal wel 1074 worden eer Rijn- mond-nteuwe-stijl functioneert. (Van onzo kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. „Solo 'SB," de tour-de-chant van Lia Dorana zal zaterdagavond 13 april in de klei ne zaal vutt De Doelen dc officiële première beleven. Aanvankelijk was het plan dc première pas in ui el In Amsterdam te laten gaan. maar onder meer de gunstige reacties van het publiek tUdms de zg. try-outs In den lande hebben hierin verandering ge bracht. Lw Dol ami zuigt in tweemaal tig minuten Engelse Fiausc tu Spaanse liedies (voor een /ou gioot deel in het Ncdeiland*» vertaald) en een zestal liedjes van vadeilaiulse tekstschnlvcis Totaal lelt het pto- gramma zesentwintig nummcis, waat- van we bi|vooibeeld willen noemen „Nathalie,„Nantes," „Eleanoi Rig- by," „De nachten van Pauis" en „Re member my forgotten man.' Vertalingen van Hans Arvdteua, Lc- nmt NUgh. Solh Gaajkemn. Ernut van Allen» en Roelof Stalknecht. Het combo dal Lift Dot ana begeleidt bestaat uil Henk van Dijk (piano), Rudi Bos (trombone). Chris Dekkei (slagweik), Dub Dubois (bas) en Pie- tüt Bustmensc (güaai Lia Doianw /elf oven Solo titt „Neem een Fians chanson. Je kunt nog zo fijn Fians spreken en goed veibitaan, mam* als je een chanson voor dc eerste keer hoon ontgaat je! ROTTERDAM, donderdag Dc mogelijkheid bestaat dat Hans Kraay trainer wordt van dc Dordtse eerste klasser DFC. Do heer Verzijl, voorzitter van de commissie botaald voetbal van DFC, bevestigde dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de Felienoordei, maar er is nog geen beslissing geval len „Er is bovendien nog een andere katulidaat/c) de heer Vcrzul De naam wilde hi) niet noemen, maar we menen te weten dat dit Piet dc Vis ser K, de tüiinei van Telstar, die DFC' enkele jaren geleden m dc eerste di visie heeft gebiacht Hans Kraav, die nog steeds niet weet, waarom tU Schulte in Utiechi hem mol heeft goedgekeurd om hel volgende seizoen voor Feitcnooid tv spelen, rei „Als ik oen leuke club kou vulden, word Ik hot komende seizoen trainer. Lukt «lat niet en ik voel me fit, «tan ga ik misschien wel vooi Sparta spelen ADV kin ENl ifcj JONGE JENEVER HAAL MENKES IN HUIS - -tig allemaal Nedetkindse vertalingen, om d« teksten bij het pubhek zo goed goiljk tc laten overkomen Ik dacht dat er voor iedereen in hei program ma ivel een aantal liedjes zitten, die zuilen aanspieken Tot en met vilj- dag 19 april, met uitzondering vun de löo, treedt zij op in De Doelen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dondeidag De Rijnmondraad heeft woens dagmiddag cn -avond gedcbal- teeid over de toekomstige struc tuur van het openbaar lichaam Rijnmond. De discussie spitste zich vrijwel volledige toe op het lapport „Naar een intergemeen telijke corporatie voor Rijn mond", dat B en W van Rotter dam een week geleden hebben gepubliceerd Met de mhoud van het intcrimrapport van het dage lijks bestuur van Rijnmond was vrijwel de gehele Rijnmondraad het eens, behoudens de prote stants-christelijke fractie. Deze wilde een nadere studie. Aan het adres van b. en w. van Rotterdam werd veel kritiek geuit. Namens de PvdA-fractie zei mr, II. Versloot, dat de Rotterdamse nota „overhaast, ondoordacht en onver standig was." Rijnmond voorzitter mr. V G M. Marijnen ging in op een aantal passa ges in de nota. Hij trok In twijfel of Rotterdam wel aititd de coördinerende taak van Rijnmond van harte heeft toegejuicht. Hij was bedroefd over de Rotterdamse voorstelling van zaken dat aan Rijnmond „ook maai een plaatsje was gegund aan de tafel" bij de besprekingen over het verkeet s- en economische onderzoek, d» instelling van een raad voor dc milieuhygiëne en de oprichting van een centrale meld- en regelkamer voor luchtver ontreiniging, Rotterdams college noemt in het rapport ook de vuilverbranding als een zaak, die wel door de gemeenten onderling zou kunnen worden gere geld. buiten Rijnmond om. Mr. Marij nen zei fel: „B en W van Rotterdam hebben zich nota bene tot mij per soonlijk gewend met de vraag of Rijnmond de vuilverbranding niet wilde aanpakken, op een moment dat ei nog niet eens een dageltiks bestuur van Rijnmond was Havenbeheer De Rotterdamse suggestie als zou Rijnmond eind 1966 de vingen heb ben uitgestrekt naar de Rotterdamse haven, weersprak mr. Marijnen met klem. „Het dagelijks bestuur van Rijn mond is van mening, dat het havenbe heer niet bij Rijnmond thuishoort. Juist op het gebied van de havenont- wikkellng is er sprake van een schaal vergroting. Overheveling van het be heer van Rotterdam naar Rijnmond zou alleen maar een hinderlijk tussen stadium zijn," aldus mr, Marijnen. Mr. Marijnen maakte ernstig be zwaar tegen de Rotterdamse opmer king, dat Rijnmond de plannen voor de RHnpoorthaven tussen Hoek van Holland en Maassluis zou vertragen Hij vond, dat Rijnmond in het overleg ovei deze plannen wel moest worden betrokken, omdat het gaat over gebied dat het voor hot grootste deol Rijn mondgebied is. Namens de gehele PvdA-fractie trok mr H Versloot fel van leer tegen Rottcidam Hij signaleerde een gebrek aan vertrouwen in de streek ten aan zien van de Rotterdamse plannen Het is een feit, dat de gemeente Rot terdam or met in is geslaagd in d« ioop van de laatste tien jaren een be leid te vmden, dat dit wantiouwen kon veimindmen. maar het Jntegen-, deel nog heeft vei schei pt," aldus de hem Versloot De suggestie van Rotteidam om de Riinmondraad samen te stellen uit vcrtegcnwooidigers van de 23 ge meentel aden wierp hij vene van zich De raad moet op «lemociatisehc whzc worden geko/en Du standpunt deel den de andeie tl acties Di' Ciuilli De VVD-cr Jhr, mr. G. O. J. van Tets verweet Rotterdam op «Ut ptint „autoritair denken." HIJ vergeleek burgemeester \V. Thomassen met de Franse president de Gaulle, Mi M B L van Meetelen her in» »Mc hot standpunt var» de protes tants-I hnstelijkc fractie, /oals dat ai ui een blief w»n 28 december 19(»6 ,ts grfm mulei'ul Dit standpunt komt nop iM'i'i dat Rijnmonds bevoegdhe den /oud mogelijk beperkt moeten blits en tol het gebied dor ruimtelijke oidcning cn dat er zo weinig mogelijk aan de gemeentelijke zelfstandigheid getornd moot worden „Taken die de gemeenten kunnen verrichten of reeds goed doen moeten met naai een hoger ui mom uoidcu overgeheveld." zei ht| De luei Van Meetelen sprak de suns mi. dat «ie gedachte» van hot ringel nks beslui» van Rijnmond gaan In «ie lichting van één mammoetge- mceute met de naam Rijnmond. Mi Marijnen vond. dat Rijnmond /ich /o be&eheiden mogelijk opstelde Hij zei, dat Rijnmond geen doel op zich zelf mocht wot den, maat dal ook de gemeenten dal niet moeien zijn, In oktober van dit jaar komt dc structuur van Rijnmond weer aan dc orde Dan zuilen de standpunten van uile 23 gemeeniten bekend zijn. (Van onze kunstredactiei &ETER NICHOb's toneelstuk „A day in the death of Joe Egg" Een dug uit de ciood u«n Verdomde Lounet- je), m 1067 uitgeroepen tot het beste Engelse stuk van Het jaar, werd Gis teravond in de Rotterdamse Schouw burg opgevoerd door de Toneelgroep Centrum Nichols, zcf vader van een spastisch cn geestelijk onvolwaaidig kind, heeft dc problematiek die zich in een dei ge lijk gezin en speciaal tussen de ouders voordoet. Ofn schokkende toneelvorm gegeven Schokkend, vooial omdat htj tr openhartig voor uitkomt, dat de .spaningen, door een dergelijk ?waar- gestoord cn nagenoeg „als een plant" levend klnrf nauwelijks te dragen /ijn On/e tccensent schreef naar aanlei-i ding van de landelijke première ondet meer „Die hele wereld van tiauma'sj en psychische spanningen legt Nichols naar eigen ervaringen en inzicht! bloot Er ontstaat zo een stuk vol na- vrante menselijkheid, geschreven met- het raffinement en de onhandigheid die ook in kindertekeningen kunnen samengaani Vooral aan Aïlard van der Scheer, als de kameleontische vader, werden; zwaie eisen gesteld, waarbij al heei i veel van zijn cabaretteske veelzijdig heid over het voetlicht kwam. Els van j Rooden liet wel de primitieve levens-1 drift van de moeder zien, maar greep pas tegen het emd de kans iets van! werkelijke ontroering over te dragen De lollen van het tweede plan werden' veel minder reeel uitgebeeld. Met name door Winnifted Bosboom en Sa rah. Heyblom werden amusante maari te kluchtige typen neergezet i Het zeer talrijke publiek waardeer-1 de het gebodene met een langdurig1 applaus I" Aan het begin van Rijksweg 13, even voorbij het Kleinpolder- plein zijn nieuwe palen versche nen: zij waarschuwen de auto rijder tegen veel voorkomende filevorming op dit drukke ge deelte van de rijksweg. De plaat sing van deze palen maakt deel uit van de indienststelling van televisie-beveiligingsapparatuur. Morgen wordt deze apparatuur voor het eerst gebruikt. Dit be tekent het begin van een tech nische beveiliging van de gehele Rijksweg 13. De ervaring die men vroeger bij Deift met deze tv-apparatuur heeft opgedaan, bleken zo gunstig te zijn dat rijkswaterstaat en de verschil lende gemeentelijke politiekorp sen besloten deze apparatuur langs de gehele autoweg op te stellen. LEIDEN Ann de rijksuniversiteit i te Lelden zijn geslaagd voor het doel j ex. 2 gen. de heer R. P Regensburg i (Rotteidam) semi-arts ex. De heei J I D. M. Feuth (Rotterdam) en de heer, B. van Leeuwaarden (Rotterdam). I ADVERTENTIE) CARROSStfilEFABRIEK fZl -/l i II N V. Ceinluutbasr 117 ZWEEDS Rollerdam -1/ Ml-SUIION fel. 180175 ROTTERDAM, donderdag De handbalvereniging atomtum 'öl otga- mseert op tweede paasdag een zadl- handbal'oernooi in de sporthal De Enk, dat dooi de deelneming van de Duitse vereniging Kassei een inlei- naiotnaal kaïdkter draag; Aan he toernooi zal van Rcuterdatme ztjck worden deelgenomen door actief Snel wiek en Atomium De eerste wed strijd begint 's morgens om negen uui Het evenement zal tot kwart ovei v»f dutcn BRUS^pL, dondprdag (ANP). De Britse luchtvaartmaatschappij „Channel Alrwajs" heeft woensdag een luchtlijn Rotlerdam-Oostende ge opend. Er worden dagelijks twee diensten gevlogen, 's ochtends en middags vanuit Rotterdam, 's middags en 's avonds vanuit Oostende "pR is weinig rekenkundige kennis voor nodig om vast te kunnen stellen, dat Zwart-Wit '28 dit jaar veertig jaar bestaat. Zwart- W it '28 in dc volksmond aan de Linker Maasoever het Teijenoord van het zaterdagvoetbal' geheten. Of er een vergelijking mogelijk is, is aan discussie onderhevig, maar dat Zwart-Wit een zeer vooraanstaande vereniging is in het zaterdagvoetbal en als zodanig toch ook buiten de kringen waarin slechts voor het zaterdagvoetbal belangstelling bestaat, bekendheid geniet, staat wel vast. Zwart-wit werd In 1926 opgericht aan de Dordtiestraatweg, In een schoolgebouw in de buurt vau het oude Fetjenoord-terrein. Na twee jaar werd het een ech'e club, die zich in de bond liet opnemen. Toen nog de RCSF, de Rotterdamsche christelijke sport federatie. In 1932 werd det-e organisatie de CNV8. waarin Zwart-wit het tot de tweede klasse bracht. In 1940. toen alles figuurlijk ge sproken tegen de grond ging, was dit ook het geval met de CNVB, die via een fusie werd opgenomen in de KNVB Voor Zwart-WLt betekende dit gaan spelen in de laagste klasse van de afdeling Rotteidam Achtei elkaar stootte Zwait-wit door naar de le klasse, maar toen in 1944 de club nogal spelers ver lies leed door tewerkstelling in Duitsland, ging een deel van hel veioveide terrein ver loren Toen »n 1948 de competitie weel ging draalen. behoefde Zwart-wit evenwel niet in de tweede klasse te beginnen, maar ging ineens terug naar de le klasse. Dat dit goed ge zien was van de bond, bleek uit het feit dat Zwart-wit direct de titel veroverde en overging naar de 4e klasse van KNVB, Daarin speelde het tot het seizoen '55/'56 waarin piomotle naar de derde klasse volg de Twee jaar later ging Zwart-wit als kampioen van de derde klasse over naar de tweede klasse, de hoog ste klasse tot nu toe van het zater dagvoetbal In de tien jaar dat Zwart-wit nu in de hoogste klasse speelt is hel twee maal kampioen geworden en nooit lager dan de derde plaaU geëindigd. Veertig iaar Is, ook voor een voet balclub. niet direct een verbazing wekkend hoge leeftijd Maar de prestaties, die Zwart-Wit in deze pe- node leverde, z»n die van een grote, oude vereniging waard Na vele om zwervingen is Zwart-wit op het sportpark „De Vaan" terecht geko men en het heeft daar een accom modatie gebouwd waarop elke club trots zou kunnen zijn. Met de over dekte tribune, die voor deze zomer op het programma staat wordt het voor m'erlandwedstrijden geschikt terrein, waarop bovendien nog een voortreffelijke verlichting aanwezig is rPOT de sprekendste prestaties van Zwart-wit blijft nog altijd de 0^-1 nederlaag tegen landskampioen Ajax behoren, die op volle oorlogs sterkte naar De Vaan was gekomen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe terrein. Tot de bekendste spelers van de club behoien de gebrs Nieuwstra- ten v d Laan, Seherpenhuyzen, v, d. Pols, Buys, Wit en O, M. Lagen dijk. Zwart-wit is een grote verem- ging. Het telt 15 senior-elftallen. 13 junior- en 6 pupillen-elftallen. Vooral voor de laatste categorie heeft men een groot hangslot op de deur moeten doen, omdat er nu een maal niet voor alle üefhebbertjes plaats is Zwart-wit, dat voor het organise ren van diverse evenementen, zoals o m. het toernooi om de „Vaan-cup", druk gebruik maakt van zijn lichtin stallatie, zal ook ter gelegenheid van het jubileum vele wedstrijden laten spelen. De belangrijkste is uiteraard die op Koninginnedag, als 's avonds om half achft, tegen Feijenoord wordt gespeeld. Er worden junioren- toernooien gehouden en ook op an dere wijze zal men aan het bereiken van deze mijlpaal aandacht schen ken. Op donderdag 16 mei gaat de ploeg met alles wat crbil hooit naar Engeland. Daar wordt gespeeld tegen de F.C. Canterbury en de Klngstonians. Vooral dc laatste is een bekende Engelse amateurclub Tot slot van de trip naar Engeland wil men de finale van de Engelse bekerstrijd op Wembley gaan bijwo nen. (Van onze sportredactie) ROTTERD\M, donderdag Spartai moet maandag in de wedstrijd tegen t Ajax aanvoerder Han Eflkenbroek j missen. De enkelblessure, die hU in de! wedsfrlid NederlandBelgië heeft op- gelopen is niet zo heel ernstig, maar Sparta wil geen enkel risico nemen in verband met de komende bekerwed- s'rijden. Mlel Pus heeft nog wat last van de rib. die hil in de wedstrijd Sparta NEC heeft gekneusd, maar hd zal op tweede paasdag waarschijnlijk wel meespelen. Pds was dinsdagavond ook van de parth in Sparta's oefenwed strijd tegen "PPSC. I ADVERTENTIE MAURiTSWEG 37 ROTTERDAM TEL 138061 AMSTERDAM. Aan de universi teit van Amsterdam is geslaagd voor b?t examen doctoraal fys. geografie mej A Nauta (Rhoon). in het museum Boymans-Van Beu- ningen wordt van 20 april tot 3 juni een u?n toons telling gehouden van weik van cie Amerikaanse kunstena- ios Lee Bontecou, De tentoonstelling laat een twaalftal van haar grote nuuu-reliëf «objecten zien en een groot aantal tekeningen en litho's Als de spaarbank te Rot terdam een persconferen tie houdt kun je er zeker van zijn, dat cr iets bijzonders ami dc hand is. Banken springen over het aigemeen voorzichtig om mot het instituut van persconfe renties. Voel aan de weg timme ren acht men in strijd met het voorname karakter en de gc- wichligo laak van deze instellin gen. Bij de spaai bank aan de BonrAoot ontbiedt men de pers als de eerste computoi in bedrijf wordt Rcstelci vijt mar geleden) of als te instelling de ceibiedu.auichgo leeftnd van 150 jaar beeft bereikt en dnt is het geval Op G mm 1918 werd dc spaaibauk te Rottcidam opgericht De adjunctdi recteur G. S. «ie Vries zegt tegen de in de gJOtc vergaderzaal verzamelde journalisten. „U kunt zich ongetwij feld afviagcn met wat voor pro- gmmma komen Jullie nu Daurvoor heeft hij heel neuttaal. ii ui ai toch met enige tiots vastgesteld dat de «naaibank lhans 620 000 Inleg- gets telt, oen mensenmassa waarmee je tienmaal het Feticnoor (stadion kan vullen Mr R W. Oberman, de andeie »d~ JmiCi-dii acteur vertelt vervolgens over de vele jubileum-activiteiten Ei bliikt uil dat de spuatbank znn 150ste Verjaardag op een bijzondere wijze zal vieren; anders dan anderen Et wordt geen beeld onthuld, er is geen receptie „ten stadhuize", er is geen herdinklngsbijeenkomst Neen. de ju bileumviering zal vrijwel geheel in het teken staan van de Jeugd. Het lijkt wel of de spaarbank uitsluitend voor dc Rotterdamse schooljeugd Jubileert. Er zij» Eten duizenden kinderen bij be trokken Daar stanl een gigantische organisatie achter De heer w. Jagiemberg, hoofd van de afdeling voorl ich ting, heeft er slapeloze nachten van gehad. De jubileumvicung kiugt een bn- zondei accent Op 6 mei zal onder het metro-station Zuid plein de eerste paal woiden geslagen voor het spaarbdnk- pavlljoen met iestaurant Dat het juist op 6 mei valt is toeval, maai het komt goed uit Een kantoor voor „de man en iou- le" licht de heer Dc Vries toe .De inan en joule" is de iveuwste spant- banktioef We /ï.ttn nu op di.c plaatsen m ie metro In CS, m het Beursstation en op Zuicl De man latigs cie weg moet woiden opgevan gen Over het roe nruchtc verleden van de spaarbank wordt nauwelijks pc- spr oken en uls dat pebeurt gaat het op een vertederende manier. Ach je de oude pedenkboeken leest moet je wel eens lachen De spaarbankkopstukkeu van toen waren corpzame vadcis; een spuarder die geld kwam halen liep de kans een vei running tp kiijpen Zoudt u dut nu «ei doen' De spaar ders, de kleine lirjden" waren -men sen die je beschermen moest Het bescheimen van de spaatdcr en het bevotderen van de spaarzin is nog steeds een van de belangrijkste taken van de t>paai bank. „We zijn een socia le instelling" stelt de heer de Vries nadrukkelijk Maar ei vvotdt met moei bcvaderd, zoals hondetd jaar geleden De spaai- benk, een oei-Rotterdamse instelling, zo.tis die vvotdt peschikieid in Boide- vvljks „Karuktei(„Juffrouw Penne- wip ging nunt de Boteisloot") bestaat niet meer Allang met meer Wapenspreuk van de Botei sloot nu Voorop lopen' Dnt houdt bijvooi- beeld in, dat adjunct-diieeteur De Vries binnenkort naar Amerika gaat om er een studie te maken van mo derne betalingsrekeningen ed en dat voo» llchtingschef Jagtenberg naar De- ncmaiken gnat om een Europese con ferentie over het jeugdsparen bij te wonen „Jc kunt niet mee» afwachten ids jc vooi op wilt blijven lopen", stelt de heer De Vries Spaarders zijn ollenton geworden, die je adviseert en spaarbank-direc teuren zij» een beetje captains of in dustry. Een groot aantal evenementen zal de viering van het spaarbankjubilemn opluisteren. Op 9 mei wordt in de feestzaal van de Doelen een receptie gehouden en 's avonds geeft het R.l'h.O. onder leiding vaai Bruno Ma- denu een jubileum-concert. Op alle spaarbankkantoren zullen vanaf 6 mei aan houders van een spaarbankboekje bonbonschaaltjes worden uitgereikt Voor de schooljeugd zijn vele eve nementen georganiseerd Er 7ijn en worden schoolsportwedstrijden gehou den in samenwerking met de afdeling sport en recreatie van het Stadhuis. Hier nemen in totaal 125 000 kinderen aan deel. - Vierhonderd scholieren van middel bare scholen nemen deel aan de zoge heten Museum-rally. Op zaterdag 11 mei treedt m de Energiehal het kindercircus Elleboog op voor ongeveer 4500 kinderen Op vijf scholen voor gehandicapte ktndeieu weiden vooistelllngen gege ven. Op 15 juni zullen tijden* een feest avond ln de Energiehal de prijzen wor den uitgereikt aan de 46 hoofdprijs* winnaars van de schoolspor! wedstrh- den en de jubileum wedstrijd „Mun spasm ens", die van 15 tot 20 lull met de „Rotterdam" van de H.A.L. naar Engeland zullen maken. Op het hoofdkantoor vindt op 16 mei de prijsuitreiking plaats aan huis vrouwen, die hebben deelgenomen aan een door de stichting Huishoudelijke eti Gezuis voorlicht mg georganiseerde wedstrijd, waarbit handwerk met spaarmotieven wordt beoordeeld. Van 22 april tot 4 mei wordt even eens op het hoofdkantoor een tentoon stelling gehouden van tekeningen en werkstukken, dfe door scholieren zUn gemaakt. In museum Boymans zal van 24 mei tot 30 juni een collectie antieke spaarpotten uit het bezit van de spaarbank te bezichtigen zijn. Daar naast zullen de Ingezonden werkstuk ken worden geëxposeerd ln het kader van een onder auspiciën van de spaarbank uitgeschreven wedstrijd. Een aamtal keramische kunstenaars nemen deel aan een wed*'rijd tot het ontwerpen van een spaarpot, zoals die er anno 1968 uit zou moeten zien. De bekroonde ontwerpen zullen eveneens ln Boymans te zien zijn. Als de weersomstandigheden mee vallen, staat diergaarde Blijdorp met de paasdagen ln volte bloei. De bijna honderdduizend bloembollen. zo*b narcissen, hyacinthen en tulpen staan op uitkomen en bloeien zelfs hier en daar in de tuin al. In bloei staan de diverse Prunus- soorten, w o. de sterkers, amandel en pruim, verder de magnolia's en forsy thia's, de krentenboompjes, terwijl els teken van het voorjaar hei groen van de bomen begint te kleuren. Ook de vroege Rhododendrons staan in bloei De op de Lenllade zo veel geroemde en bewonderde bloeiende orchideeen-col- lectie is overgebracht naar de tropi sche kassen, zoda-t iedereen deze prachtige verzameling daar alsnog kan zien. De beplanting naast het apenhuis i" aanbouw en de gnoeweide is verbe terd en opnieuw Ingeplant. Ook eld«ö in de tuin zijn er nieuwe beplanting?!3 te zien. Hier en daar krijgen de ge bouwen een schoonmaakbeurt en een verfje, zodat de tuin ln zijn gebed met de pasen een fleurig beeld zal g?* ven. Ook bij de dierenafdeling kondig"? de lente zich aan. Zo werden ojn e?D Pater Lavids hertje, een loop, een dwergezel, een zeboekaw? en een tapir geboren (met zo n mooi gestreept jasje aan). Verder een aan tal manenschapen, mouflons dwergigeitjes. Ig het weer bijzo'30'* goed, dan zal men misschien de jon bruine beren en de jonge tijgers kra nen zien, evenals een 2-tal joi'- zwarle panters. Ten slotte Is er M tropenkas een kroonduifje uit hel ei gekropen De vereniging sociaal cultureelvot* mingswerk De Bflnk houdt op Is PJ 19 april een kamp voor jongens meisjes ban nepen tot dertien jaar ®P het buitenverblijf Het ReipersttMt »f Westmaae Kosten per kind; vijf den (maaltijden Inbeprepen). De tot" naar Westmaas gaat per fietsow?" veer een uur rijden, De ouders KU"? nen hun kinderen aanmelden bij Heijnraets, tel. 173409; bij dl Blom tel. 195493 en bij de heer EsnW tel. 16J153.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1