Marktonderzoek en schetsontwerp voor Wereldhandelscentrum FEIJENOORD HEEFT HOOP OP SPARTA GEVESTIGD ROTTERDAM Jonge Rotterdammers anto-adviezen geven ROTTERDAM RIJNMOND Meubelmeesters f. Heropend KRALINGERS EXPOSEREN EIGEN WERK j JOHNNY KRAAYKAMP FEIJENOORD SPRAK MET HOOGENBOOM Bewoners van waterweggebied spreken hun verontrusting uit over toekomst Lts doet aanval op het record kinderwagen- duwen Koppel Gratis pagroa 4 vrijdag x2 ^008 B EN W VRAGEN KREDIET VAN F 600 000 (advertentie) nu beduidend goedkoper Alt d« iund«fw httrtijlt buiten öjn-». nu ofrak* m de vacantia, dan moeten ie een makkelijke twijt broek aanhebben. een broek zeerder wesproWemen voor Moeder fa <bt r4}n deze spijkerbroeken «n Zeer solide faue denim met rekken, en men rtcs, een pracht kwritcelt. leak met rood doorge stikt. i lADVERTEKTlE} nu... beduidend goedkoper Een beef speciale aanbieding «tahaarcn damast, voor al onze klanten die ven eeft rijk gordijn hemden Luxe Italiaanse damast In bij zonder fraaie dessins en kleu ren soepel en glanzend als zijde nu met bijna wier gulden voordeel per meter Morgen zoekt U Uw Italiaanse damast uit. Ie diverse dessins «n kleurstellingen, per meter in verschillende dessins en kleuren Morgen om 8 uur begint de verkoop van deze knee Italiaanse damast, in diverse kleuren en dessins. 120 cm breed per meter voor In verband mot datcMa koopavond CU» tal of mthrtn, ba«S Mededeling van de U hebt het gelezen op Pa gina 5 san dit blad DE MEUBELMEESTERS sterk uitgebreid U kunt meedelen in de feestvreugde Om hall elf komt het rnu- ziekkorps op de Straatweg Dit alles knal a fotograferen. Bet ls de moeite waard. De beste foto bejonen wij met 250. Er npi verder nog tal rw» andere prpzen. De foto s moeten met ver meldmg van naam en adres voor 27 apnt as m cms be zit zyn. (Van een onzer erslaggevcri) ROTTERDAM, vrijdag Het college van b en w heeft dt ge meenteraad een krediet v an 600 000 gulden gevraagd oor de financiering van een mark ton darzoek en het maken van een. schetsontwerp voor een Wereld handelscentrum (World Trade Center) Het immense bouwwerk zal vermoedelijk een plaits krij gen by de Leuvehaven. De totale I kosten van het centrum zyn nog I met bekend. f Hut is de bedoeling v*D liet college van "b en w bet marktonderzoek te doen verrichten door en» Amerikwni bureau -dot weel ervaring op dit ge bied cbeeft te weten Arthur 1) UtUe Sue. Het bureau beeft vestigingen in New Vork. Cambridge Chicago To ronto Mexico City San Francisco Santa Monica Washington /.Wch. (Van een onzer verslaggevers) KOTTf RDA-M a rij dag Wethoo- 1 dee G X do Vos heeft gisteravond In het wUkccn'rum Knlinges een expo- ai ie geopend, vast werken door baart- bewonen» in hun vrfje tijd vervaar digd. Onder de tllel J3il maakte ik sctf** lijn In het gebouw 1« werk- Naar alt- achy oSDkbcld zal de opdracht aan m Amerikaans architectenbureau te we tea SlOdmore, Owing* Jk Merrill wor den verstrekt. Deze combinatie heeft veel ervaring mei dit soort gebouwen opgedaan op Manhattan (Union Car bide Building (S3 verdiepingenMa nufartur-cr* Trait Co Library Mu Ktnm for the performing Art* ex» I It! «oln Center I J>e combinatie heeft on der meer ervaring opgedaan b<j het bouwen over «en ondergrondse metro heen Wer« Idhandr Isccntn zijn ned n Niw York BoUrn Philadelphia M bile New Orleans, Montreal Bcrhji. Hamburg Brussel tn Pnrijs, Ook in Amsltidam Is «en wcmldha id Isctn trum In soorbereidlnR Var »i t plaats in etn dergelijk centrum k r cr ln aanmerking buitenlandse nndernt mlngcri maar ook cxpeciiltm-k, Impor teur# agenten van scfaeepvaarLmnat- schappijen, buitenlandse havens con sulaten bandelsbcvprderinKsdiensten vertaalbureaus octiooibunaus alsme de vooipo#t«n an ministerl<.r reisbu resua Daai-naast kunnen er «en bios coop restaurant, een bowlinsccntrum e.d er m worden ondergebracht. Ook het Gemeentelijk Havenbedrijf Ast than* over een aantal gebouwen verspreid te zou er een Ideale vevli glngsplaats ln kunnen vinden Het streven is een vloeroppervlakte te krijgen van 150 000 vierkante me ter Het college denkt een terrein van 254 4 3 ha nodig te hebben. Het stelt Zich één hoog gebouwen plus een aan tal lagere bouwwerktn voor die on der ling met elkaar verbonden zijn Er zijn 17 plaatsen waar het cen trum «ou kunnen staan on dei zocht Tenslotte zijn er twee over g<. bles en te weten aan de oostkant van de Maasboulevard en de Leuvehaven Het is de bedoeling te zijner tijd het centrum aan dc Leuvchaven met een brug te verbinden met het metrosta tion Lcuvchaven f ADVERTENTIE} De wethouder zei tn zijn openings speech onder meer dat de vrije UJd Is gegeven vooi de omwikkeling van dt- tOJde persoonlijkheid Het toenemen \an de vnjc tijd maakt het echter wenselijk dat er opleidingsmogelilkhe- den komen voor een gerichte bestacHoot van die v-ye -tyd. Het hooM I van de afdeling kurvs traken T» B Wcehuizcn sprak lventen# over de| noodzakelijkheid ian dezt citaUvi teJtscursussen- Het had htm geboeidl dat cr zo ti grote inzending an aller- lei kunst».erken was geweest en hU oad het de moeite v. aard om eens te j gaan inventariseren wat er zool in de stad leeft op dit gebied Vele bewoners van Kralingen cn de Alexandcrpoldcr bezochten de ope ning van de expositie waarop werken hingen die niet gespeend waren van talent. De tentoonstelling blijft ge opend lot en met 18 april Zy kwam tot stand onder auspiciën van de Kra- ilngse wijkraad. EMBASSY CLUB SchiedanMesinael 157 Tel 12 41 06 - Rotterdam V»n IS april af Iedere avond Piet Ho ogen boom Guus Co uwen berg (5 an onze sportredactie) ROTTERDAM vr«da* De fusie lussen Xerxes en DUC Is tot nu loe geen succes geweest. Het aantal toe schouwers bij dc wedstrijden in Delft is beneden de verwachtingen geble ven. De heer Hoogeaboom verklaarde onlangs nog dat het zo niet langer kan doorgaan Hoo gen boom ts vorige weck met vakantie gegaan Nadat het -voltallige bestuur van Fe ije noord dinsdagavond I bijeen was geweest zyn de heren I Couwenbcrg cn Brox woensdag per vliegtuig naar Spanje vertrokken. Dit gaf aanleiding tot geruchten dat Fv ij t noord een Spaanse voetballer wilde kopen. Maar dit Iykt onzeker omdat Feyenoord reed# twee buiten landse spelers» onder contract heeft Nu Hunï van Haaren van MSV Duisburg zo goed al# ztker naar Scbalke *04 gaat, is het meer dan waarschijnlijk dat Feyenoord in dc eerste plaats Hanegem var Xerxes/DHC wil overnemen. Edd' Treytcl is al eerder genoemd als de opvolger van Eddy Pieters Graafland. Voor Hanegem bestaat ook by an dere clubs grote belangstelling Behal ve Fedenoord zyn ook ADO Sparta en PSV geïnteresseerd Het is bekend! dat Kurt lander, de trainer van I Xer\es/DHC die naar PSV gaat Ha negem mee tv 11 nemen Often brief aan Thomassen OOSTVOOR.VE. vrijdag (ANP) ten groep ben-oom van *Be gemeen, ten in bet Waterweggebied beeft zich 4-10 jr 12-16 jr rpWEE leerlingen van de Zesde T Technische School m Schie- broek Arnold Oowerkerk uit de Acgidiu#-draal en Rob Brasik uit de Vaandcigstraat gaan een -in val doen n het wereldrecord klnderwagenduwen dat op bet Ogenblik in handen is van re* Rotterdamse HTS He. pa ecu's is u» g~z° langs dc vveg Ro e dam Leiden Op dinsdag na Pasen ver* -ek de equipe vanaf het stadhuis s mo'gens om s er uu' Tegen he middaguur hoop men m Lei dt n aan komen waar oen -oor konde aan cc burgeanees er zal wo den ovchandigd Daarna word, tie erug ocht ondernocuen Als dc expeditie slaag hebben Arnold en Rob 82 km afgelegd en daarmee het oude record me ach km v»ri>e e-d Een tdmr"**! earn en een v«»r zo ging tam zullen de *-wer JS jarge LTS ietrl -g n onderweg bys aan Om de vijf krlonT er zullen ze eikaar by het duwen ea ti ten ia de kinderwagen afwisse len 7y «ellen ernstig verontrust te zijn over dc belichten omtrent mogelijke mduslrievo t ging op Voorne n Put ten tn uitbicidm_ vnn dt Maasvlakte Ui zuidelijke richting Zij wr-den steeds wter getrofftn door dc afwe zigheid van ctn duidelijk planologisch beleid op lange term jn Hun veront- lustiiy. w dl noi versterkt d idat dc h ncitr Un gevost van luchtver OiiLrouatgiii£ door de reeds gevestigde industnecn nut merkbaar is afgeno men Daaiom vragen zij zich in deze brief on dei meer at of het regionale bifam. vin let Wxtci vvog^cb cd enj van dc R ter ld t hivms net meer' gipJadtsi d i_nt u w rden n ten na tionaal ei Europ-es kader Bovendien menen zij dat dc economische beteke-j tus van de eenzydige concentratie van havens en industrieën in het Water weggebied ovcischal wordt in het licht van de daartegenoverstaande of fers aan grond kapitaal cn leefbaar heid Ook dnngen de briefschrijvers aan op scheiding tussen het werkge bied cn woongebied door een duidelij ke en doelmatige demarcatie Hot -wegvallen van dc toch al schaarse re creatiegebied* r door industrievesti ging zien zy eveneens als een aanslag op de welvaart, aangezien uj de re creatie oen primaire levensbehoefte achten voor de bewoners van een geïndustrialiseerd gebied. Met klem woidt aangedrongen op een goede doordenking van dt problemen omdat met name ui Vlaardingen cn Hoog vliet nu de gevolgen worden onder vonden van een onvoldoende planning in het verleden De brief is onderte kend door een aantal vooraonstaande figuren op cultureel cn maatschappe lijk gebied uit dc gemeenten langs de Waterweg Behalve de zeventien on derlekenaars is de brief vergezeld van een lijst met ruim 600 namen van per sonen die adhesie hebben betuigd met dit schryven Tenslotte zyn er thans, m elke plaats lusten neergelegd ten-1 cmde de bewoners gelegenheid te ge-1 ven alsnog adhesie met de inhoud van dit schrijven te betuigen. Ben afschrift i ls gezonden aan os de Eerste en Tweede Kamer aan de provinciale! besturen van Zuid-Holland cn aan del Ry nraen draad Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze blue de nim Jongens- en meisjes spijker broeken voor de leeftijd van U tot 16 jaar stevige prettige broeken voor echte ter Meu lenprijien In verband met Goede Vrij» dag géén koopavond Géén tel «f «ehrift ben Gust» en V. d. Giessen- De Noord gaan voor Santa Fc drijvende kraan bouwen (Vau een onzer verslaggevers) ROTTERDAM vrijdag Over en kele maanden begint de LH.C -werf Gusto in Schiedam en Van der Gles ■en-de Noord tn Krimpen a.d. Usst-1 aan de boirw van een 800 tons kraan op een ponton die op de Noordzee bU de gas en ollejacht zal worden Inge zet De miljoenen-opdracht as gegeven door Santa Fé drilling corp een Ame- i nkaanse aannemingsmaatschappij Van der Giesson-Dc Noord bouwt het ponton terwijl Gusto de kraan zal construeren De kraan kan draaiend 500 ton heffen cn in vastgezette posi tic 800 ton Gusto werkt op bet ogenblik aan een van de grootste drijvende kranen ter wereld voor de Italiaanse maat schappij Micoperi SA Deze gigant heeft een hefvermogen van 1000 ton cn zal o\ er enkele maanden worden opgeleverd Hei ponton te al gereed hiervoor werd het middenstuk van een tankschip gebruikt Wanneer de kraan voor Santa Ft drilling corp zal worden opgeleverd is nog met bekend by delHC Gemeente wil vier l.o.-seliolen gaan opheffen ROTTERDAM vrijdag B en w stcLcn de gemeenteraad voor om vier lagere scholen op te heffen Esscn- burgschool Hillegondaschoo! Mathe- ntsstschool en De Wielewaal Als da tum van ingang noemt het college 1 augustus 1968 Aan het einde van bet schooljaar verlaten de laatste leerlingen dc Es senburgschool en de school Mathenes- se De HiUegondaschool houdt nm bet schooljaar d ie leerjaren met dertien crlingtn over en de Wielewaal vyf leerjaren cn 57 leerlingen. Volgens het college is voor deze leerlingen vol doende plaatstuimte op de naby gele gen scholen De Bergse Zonnebloem en Jong Pcndrceht Rotterdam levert Spijkenisse en Rozenburg aas ROTTERDAM vrijdag Het ge meentebestuur van Rotterdam streeft emaar de gas voorziening ui de ge meenten Rozenburg en Spijkenisse voor het nieuwe stookseizoen op gang te brengen B en w stellen de gemeen teraad voor om met deze gemeenten eenzelfde gasleveringscontract te sUn- t~n als is gesloten met de gemeenten op de eilanden Voorne en Putten en Rozenburg (Van onze sportredactie) Ejji Ml ROTTERDAM, vrgdag In Feyenoord-kringeu leeft de hoop dat Sparta maandag in Amsterdam Ajax op z'n een gelijkspel zal kunnen afdwingen. Maar is er grond voor deze hoop* Het Sparta-bestuur heeft «ar nooit een geheim van ge maakt, dat het kever Ajax dan Feijenoord kampioen ziet worden. Het waarom is duidelijk Op het Kasteel redeneert men Deelneming aan de Europa Cup kan voor Feyenoord een wmct betekenen van een miljoen Dat zou de concurrentiepositie van de stadionclub nog sterker maken dan zy nu al is Juist nu Sparta een poging wil wagen om zich by de twee topclubs te voegen kunnen de Spangenaren dit met hebben Gelukkig voor Feyenoord zyn het met de Spsrta-bestaurders die maan dag tegen Ajax ten «trilde moeten trekken Dc Spsrta-speïers willen wel degelijk voor de tweede keer van Ajax winnen, al was bet alleen maar om de winstpremle Enkele spelers hebben x ch dere week een beetje boo» gemaakt omdat trauier Wiel Coerver Hans Enken broek met beeft opgesteld, maar voor die boosheid is geen enkele reden Rij ken broek tobt al enkele maanden met een enkelblessure Die blessure is zor dag m de interland tegen Belgie door een valparty met Claessen in belang- FEIJENOORD elftal nog met samengesteld SPARTA Van Bevaren Lang horst Ter Korst Pys Bentron Ven der Veen en Bosma Haver man Madsen Bosveld Verdonk XERXES/DHC Treytcl Dor- jee Joncic Kronshorst, Fafic F v d Reide en Radovic Blok Ja cobs Haneperi Klem an SVV v d Roer Nels War naar v d Korpvt Van Leeuwen Van Beek en Van Schte Fels OxterhoU Van Beoeren Vorsten- EXCELSIOR Balentxen G den Butter Lack Kort Teeuw Kos ten en Tollenaar Velberg Mitn- ne Baasant t> d Stoep HERMES DVS Ruts Van Baarle Van Dongen Rijke Mon ster F Ia es en Groeneioegen Bakkes Van Koeten v d Gnend Schaup ROTTERDAM, vrijdag De on derwatersport vereniging Tnton orga niseert tweede paasdag op de Kra- hngse Plas de Plassentocht een tradi tionele internationale lange-afstand zwemwedstrijd over dneenhalve kiio meter Aan deze wedstrijd (inze de Triton wissel beker) heeft de Neder landde Onder» ators port bond het na tionale kampioenschap verbonden De wedstrijden beginnen om eei uur Inschrijving op het Strandba 1 aan het einde van het Lange Pad f» vyf gulden) is maandag mogelijk van elf uur tot half eeru {ADVERTENTIE) Het is ons een genoegen u mede te kunnen delen det wij vanaf heden gewonien 2ijn i TOYOTA DEALER A VOOR GEHEEL ROTTERDAM JRu nantgarage Eig H v d Laan Zn Dunuitstrait 22 26 (bij Coolhaven) - Telefoon 23 SI 18—25 87 88 ie rich een aulo of eeii menu. e auto il uanschaffcn w «et sach geplaatst voor een groot probleem welke* Er xflO zo veel auto's en ze zyn allemaal goed tegenwoordig, zeggen de des kundigen. Drie zeer jeugdige Rot terdamse autokenners hebben be sloten zich te ontfermen over de problemen van de naar een auto zoekende mens Het zyn Cees Vos (15), WimKorlinan (17) en Guido Pietcrxe (17) Exugc tyd geleden richtten zy op 'FOX' auto advies, bureau (postbus 67, Rotterdam) Hoe werkt dat bureau"* Cees en Wun (beiden UI O leeri n gen) verklaren, cl kaar beurtelings aanvullend Dc mensen schrys c n. ons dat xo een auto willen kopen Ze gtscn de cis-*" op wair die auto a ui moet voldoen en verder allerlei by zonderheden Wy zoeken dan voor d e mensen enige geschikte automobielen uit We hebben folders en document! tie van alle nuu»t auto# We b schikken ov«.r alle roadtesh, Met di e gegevens gaan »e naar de mensen toe om ze ie adviseren Dat doen we avonds, want we zijn nog op school Cees, Wun en Guido (alle dnc zya volslagen autogek) hebben op deze wyzc al een twintig auto a verkocht, dat Wil zeggen twmUg keer werd hun adviserende arbeid bekroond met de verkoop \an een auto ry J aitr willen we in de autohandel. Als »e van school komen gain we mar Driebergen niar het instituut oor de autohandel Deilers en importeurs toor/icn hei bui eau FOX \«m matei laai Nou met ailtmaul want Ferrari heeft gewei gord documentatiemateriaal te xtirren maar dat is d m ook de enige Erg is dat nu.t want de deskundigen van FOX \erwachten met veel Ferraris te erkopen Hoe sta it het met de ttchnselu» ito Un We »iii.n \ry v«.el kont t in ill c iiz 1 i l I«-de »v n i b «tl d n on d ~i n tic v ooi il de tcch *»eh ttk i n-»eti do zogi mnmde rontgenopnamen Ak ivt tct« net bc..i toen ocktn we het Uit by dc dcilcr Fen bevriende tela C (nutoryschool en t^r vice-bed rijf) helpt dairby AVc lezon natuurlyk veel boetten over auto s en we bekijken alle nieuwe modellen heel grondig D t v 1 l i irlijk n ct ze geen dat we all v Vuii lulo weten Die adviezen zyn gratis Het is al lemaal hobbv De dealers waarmee we tn contact staai schuiven wel eens iets af. maar verder verdienen we er mets aan Dat hoeft ook niet wint het gaat ons uitsluitend om de liefhebbe- LssW vr«eg een collega ran u aan ons hoe je het koppel berekent. Ds* wisten we nJet. D»e vrusgr ligt ook aie» op ons niveau. We x(in het later een# gaan vragen aan een cber van een ga rage. Die wist het ook niet. Die man zet ja het koppel Daar is een fonan le voor Die formule hebben we na tuurlijk nel in het bedryf maar a's je die nodig- hebt soek je hem gewoon even op we weten het nodige v*n auto's maar het moet niet te gek wor den Koe Linden de deniers ate acttvttet- ten? ,Die zyn allemaal enthousiast. Op een na dus Ferrari Als we een ad vies hebben uitgebracht en de beslis sing is genomen vv aar«chuw en w e dc dealer We hebben ook wel iemand geadviseerd nog geen nieuwe auto te kopen Dat was een notaris Die man was financieel beter uit als hy zyn wagon rog even aanhield Het gaat ons er met om iemand een auto aan te praten. We moeien een goede ruu,rr raijsen Komt het drietal met dit adviesbu reau met m de knoop met school" Juist niet, het gaat juist veel beter Je deelt nu je tyd beter m je werkt sy stem«.tischer enngzun zal Eykenbroek een injectie krygen. Het gemis van Eykeobroek kan een slechte uwjoed op bet moreel van de Sparta-ploeg hebben het km ook een extra-prikkel zyn Trainer Wiel Coer ver verzekerde ons dat z in spelers zich in ieder geval ten volle zullen ge ven We hadden ruet anders verwacht. Er is geen enkele speler die met d»» opzet het veld ingaat om te verhezen Eykenbroek wordt m het centrum van de verdediging vervangen door Ger ter Horst. Deze zal ongetwijfeld met de dekking van Cnuj» worden belast terwyl Pijs als vnie man zal fungeren Joop Langhorst staat ate rechtsachter opgesteld Voor Feyenoord betekent de thuis wedstrijd tegen Volendam een weer zien met eigen publiek Sinds de derde maart toen Fenenoord voor bet laate* voor de competitie m eigen stadion speelde is er heel wat veranderd De voorsprong van vier punten van Feyenoord is veranderd in een achter stand van een punt en de kans om kammoen te worden hebben de man nen van Beu peeters dus met meer in eigen band Feyenoord zal tegen Volendam rm delyk weer eens moeten scoren Fm vierde nul m successie zou het e nde van de compHue betekenen In het elftal zyn geen schokkende -wyzigii- p&n re verwachten Alleen e=n ten® keer van Guus Haak is mogelijk De Hagenaar zou vandaag nog eens goed door Peeters worden getest. Xerxes/DHC trekt naar NAC dat nu onder leiding van Leo Canjels mag proberen om aan degradatie te ontko men De Delftenaren kunnen ook nog wel een puntje gebruiken- In de eerste divisie is SVVAZ 67 vooral \oor de Zaankanterp helai u ri k B i SW ontbreken Hazehroek en Van Meetel en Excelsior en Hermes DVS gaan beide op reis Excelsior naar De Graafschap Hermes DVS naar SC Drente By de amateurs de topweostri i UVSNephrons By winst 7i5n de Leidenaxen vrijwel zeker van het kampioenschap Verder oa Gouda— Overmaas en Unitas-CW (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Een goed lichtpunt In hall g»ng of slaapkamer is veel waard en hoeft U vanaf morgen geen handenvol geld te kosten Want in onze afdeling veriich tmg beneden, verkopen wij de ze moderne plafonnlers voor nog géén vier fukien. Plafounier met kristai heldere glazen kelk met stermotlef met zwart kunststof manchet, KEMA gekeurd Inclusief 60 W gloei lamp met gloeilamp Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze plafonnlers met kristalheldere lantaslekelft, compleet met gloeilamp voo In verband met Goede Vrij dag géén koopavond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1