Drukte met paasdagen ;roter dan vorig jaar DODE EN GEWONDE NA BOTSING OP BOOM Ruim 1200 honden op tentoonstelling in Leeuwarden Gesignaleerd in Sassenheim TH DELFT WERFT MEER MEISJES-STUDENTEN ROND 600.000 TOERISTEN KWAMEN OVER DE GRENZEN Dienst geschorste radiopredikant in Haarlem zondag druk bezocht Boerderij bij brand volledig verwoest Hoofdredacteur luchtvaartblad zegt door DDR te zijn benaderd voor spionage Café-restaurant in Laren afgebrand MINIMONORAIL IN SPEELTUIN BB Prof. Van der Hoeven vraagt ontslag als reclor-magnificus Man gearresteerd verdacht van poging tot aanranding Amsterdamse student in Eindhoven beroofd VOOR DE VROUW Bouw- en scheikunde otóioen cn pagina 4 dinsdag 16 april 1968 (Van een onzer verslaggevers) DEN IJAAG, dinsdag. Ongeveer 600.000 buitenlanders, 100000 meer dan vorig jaar en in I960 hebben tijdens de paasdagen een korte vakantie in ons land doorgebracht. Er is niettemin geen spra ke van oen record: in 1963 kwamen 650.000 toeristen ons land bin nen, in 1962 zelfs 750.000. Dit jaar waren dc Duitsers in de meer derheid, gevolgd door Scandinaviërs, Belgen, Fransen en een, ver geleken met vorig jaar, betrekkelijk kleine groep Engelsen. De uittocht van vele honderdduizenden, die gedurende de hele tweede paasdag op de verkeerswegen, stations en vliegvelden grote drukte veroorzaakte, heeft opvallend weinig ernstige ongelukken, of lang durige stagnaties opgeleverd. De oorzaak van deze ordelijke drukte is, volgens de verkeerscentrale van de rijkspolitie, het feit dat veel gemotoriseerde buitenlanders de thuisreis al in de ochtend, of de vroege middag van tweede paasdag aanvaardden. Bij het knooppunt Oudenrijn en op sommige plaatsen in de Bol lenstreek waren het de bewo ners van de Randstad, die tus sen vijf en acht uur zorgden voor filevorming, toen zij in groten getale terugkeerden van hun dagje-uit. Gisteravond tus sen half tien en twaalf uur kwamen op de weg Utreeht- Den Haag stremmingen voor als gevolg van enige aanrijdin gen. (Van or.-i* correspondent) HAARLEM, dinsdag. De ge schorste gereformeerde predikant v«n radio Bloemendaal. ds. O. Toornvliet, heeft zondagmorgen in een uitver kocht Concertgebouw in Haarlem ge sproken over Zonder LSD de ring doorbreken". Zoker J200 personen weren uit ver schillende delen van ons land naar Haarlem gekomen orn da. Toornvliet, nu die niet meer vla de radio te be luisteren Is, persoonlijk te horen. De predikant la onlangs geschorst na een conflict met de deputaten van de pro vinciale synode van Noord-Holland, Een groep jongeren deelde zondag mee. dat da. Toornvliet voorlopig door zal gaan met zijn dlei»ten In liet Con certgebouw. Komende zondag zal me dewerking worden verleend door hel koor Sureum Corda uit Den Helder en de organist Adriaan van Schoor. Radio Btoemeradoul. waarvan het aantal luisteraars geschat wordt op anderhalf miljoen, zond zondag een ln Haarlom opgenomen prediking uit. Paasmaandag werd rechtstreeks «en dienst uitgezonden uit de radio-kerk aan de Vijverweg, waar de Amster damse predikant J. Rij por voor «en klein gehoor predikte. Ds. Rijper Is voorzitter van de depulaten, die ds. Toornvliet hebben geschorst. (Van ome correspondenten) ENSCHEDE, dinsdag Zondag ia in Enschede de boerderij van de land bouwer G. A. Hutbcck door brand verwoest. De schade wordt geschat op twee ton. De brand is vermoede lijk ontstaan doordat kinderen op vrij korte afstand van de boerderij een paasvuur stookten. Behalve het vee kon vrijwel niets warden gered. De eigenaar Is verzekerd. STADSKANAAL. Een felle brand heeft gisteren in Ellerslngbulzen een boerderij van de landbouwer B, Ai ling totaal verwoest. Do boerderij stond leeg omdat bij gesloopt moest worden en werd gebruikt als op slagplaats, Een grote partij hooi en stro en landbouwwerktuigen gingen verloren. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt doordal oen zoon van de laiwtbouwor bij de boerderij be zig was met hot verbranden van takken. De schade Is nog niet be kend. De eigenaar is verzekerd. f ADVERTENTIE) Gele slingert,rode wangen, blauwe neuzen, witte boterhammen en rood wit blauwe pakken Friend- chips. U weet weldlo nieuwe ver leidelijk lekkere tasttoe-traklatie von anack-expcrt Smiths. Nleowl Met veel kraak en smaak! Paasdrukte op de Keukenhof, die dit weekeinde werd bezocht door 140.000 mensen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. In bet 100e nummer van het maandblad Cockpit onthult de hoofdredacteur. Hugo Hooftman (41), dat hij tnkele Jaren geleden van Oostdnltse zijde |.i benaderd met het verwek om legen betaling voor de DDR te iptoneren op luchtmachtgebied- De Oosfdultsers wilden van Hooft man. die schrijft niet op de voorstel len te ziin ingegaan, onder andere we ten welke camera's in de Nederlandse Siarfighters worden gebruikt, welke cle resultaten waren van een bepaalde lucht macht oefening en hoe het stond met de sterkte en de lokatie van de Nederlandse geleide wapens in West- Du itsland. De in Bennekom woonachtige Hooftman was met de Oostduitsers In contact gekomen, nadat hli de redac teur van een Oostduits luchtmacht- tijdschrift had gevraagd om fotomate riaal van Migstraaljagers. Uit dit eer ste contact groeide een corresponden tie. waarbij Hooftman foto's en gege vens stuurde, die voor elke g.-interes- aeerde in het Westen beschikbaar worden gesteld. Hierop volgde een bezoek van een Westduitse relatie van de DDR-jour- naüst. Hooftman werd uitgenodigd voor een bezoek aan Praag on hij nam deze oan, hoe wol hij toen al verden kingen begon te koesteren. Later volgde een bezoek aan Oost Berlijn, waar Hooftman kennis maakte met d« man die hü alleen nog via zijn corres pondentie kende. De hoofdredacteur van Cockpit heeft de relatie enige t(jd aangehou den, hoewel hem steeds duidelijker werd, dat de Ooslduitsers hem wilden „gebruiken". Tenslotte deed de Owt- duitse „luchtvaartjournaliit", die in feite tot de staatsveiligheidsdienst bleek te behoren, hem het voorstel om te aploneren. De Nederlandse Spoorwegen verver- den ln het p«a«weekeinde rond 800.000 passagiers. De treinen op de Ia me afstand waren goed beset. De D-trelnen naar Duitsland waren, evenals de treinen naar België ln sommige gevallen overvol. Van hel vliegveld Zestienhoven h|) Rotter dam vertrokken gisteren ln totaal ongeveer 7000 Britten op thuisreis. Het personeel van de kantoren van de Verenigingen voor Vreemdelingen Verkeer hebben het deze paasdagen niet gemakkelijk gehad. Vooral in Arnhem en ln dc Randstad Holland vormden zich zaterdagmiddag rtfen logioszoekendcn voor de WV-kan- toren. Geluidswagens In Amsterdam, waar alle hotels za terdagavond vol waren, verwees de VW de tydlg binnenkomende toe risten nnar gemeenten in dc omge ving. De politie van Utrecht, Delft, Leiden cn Gouda deed via de ge- luldswagens een beroep op de be volking om logeerkamers ter be schikking te stellen. Ook de hulp van tic televisie werd door sommige WV'i ingeroepen om aan kamers te komen. Rotterdam bleek vooral een trekpleis ter voor de Fransen; hun aantal lag ver boven dot van andere hoogttf- dagen. Nuast de honderden privé- udressen gebruikte de WV van de Maasstad de accommodatie van de rijnschepen om de bezoekers onder te brengo». Ook de jeugdherbergen kregen hun aandeel in de drukte. Op de een te paasdag waren alle zesduizend bed den, waarover do gezamenlijke Nc< derlundse jeugdherbergen beschik ken. bezet. Er waren nu ln tegen stelling tot vorige jaren bijna even veel Franse en Engelse als Duitse jongelui in de jeugdherbergen In Zuid-Limburg werden vooral Val kenburg en Maastricht overstroomd met buitenlanders. In Valkenburg waren alle hotels vol. In de rest van Zuid-Limburg waren de hotels va riërende van 70 tot 95 procent be zet. De bekende McrgeUsndroute dwars door Zuid-Limburg trok om gekend veel verkeer. Op sommige gedeelten reden da auto's enkele ki lometers bumper aan bumper. De terrassen en restaurants langs deze route waren overvol, Breda kreeg veel Frans bezoek met Duitsers en Belgen op een gedeelde tweed plaats. Op eerste paasdag zocht men rond middernacht nog naar logies. Tot ver bulten Breda vaak te elk hotel- en pension bed be- zei, Bollenstreek Dc belangstelling van de toeristen uit binnm- en buitenland rlchtto rich vooral op de bollenstreek en hel kustgebied. De Keukenhof was hier de grote attractie. Rond 140.000 mensen, bijn* drie keer aoveel als In 10(11, beiochlen dcie bloemen tuin, Dc rondvaartboten in de hoofdstad telden meer dan 100.000 opvaren den. Vooral op eerste paasdag wa ren de ooien eivol. Het miniatuur- stadje Mudurodam in Den Haag zag 83.000 mensen binnen zlfn muren, Dc Scheven Ingse pier wns goed voor 50.000 bezoekers, vorig jaar 32.000. Nog enkele getallen: Schiphol 44.000 belangstellenden, Dc Efteling bij Kaatsheuvel 40.000 (vorig Jaai 13.000), H tU dorp in Rotterdam 30.000 (Ü50O), Avifauna in Alphen aan do RU» '47,000 (11,000), Rijks museum in Amsterdam 21.500 (15,000), Euromast in Rotterdam 21,500 (10,000). Het openluchtmu 6t*urn te Arnhem, het museum (Van ouzo correspondenten) ZUTPHEN, dinsdag Gisteravond kwam in Laren (GM) de 20- jarige W. K. HHgenstok uit Zutphen om het leven toen de auto waarin h(j zat na een inhaalmanoeuvre In een bocht van de weg raakte en tegen een boom botste. Dc eveneens 20-jarige J. B, Albereon uit Zutphen werd zwaar gewond opgenomen in het Algemeen ziekenhuis te Zutphen. De bestuurder en twee andere inzittenden liepen schaafwonden op. VENLO. De 28-jarige onderhoudsmonteur H. J. Bomer uit. Well raakte in de nacht van zaterdag op zondag dodelijk gewond toen hij met een vrachtauto in Bergen (Limburg) tegen een boom reed. DRIEBERGEN. Op de TTaayweg ln Driebergen kwam de 24-Jarlge Amerikaanse stafsergeant J. Miller alt Cauldwell om bet leven. BIJ was buitlende van «en auto met drie Amerikaanse militairen, die uit de bocht vloog en legen een boom bot ste. De bestuurder en de andere ln» ilttende werden gewond. Ze tUn opgenomen ln het ziekenhuis te Zeist. ALKMAAR. Vanmorgen kwam de 78-Jarige heer S. B. F.lings uit Gro ningen om het leven toen hij bij het oprijden van een kruising op de weg Alkmaar-Heerhugowaard in botsing kwam met een vrachtauto, beladen met vijf ton meel. Zijn echtgenote Is zwaar gewond opge nomen ln het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, EDE. Op de rijksweg Renswoude- Plankttn Wambuis onder Ede, werd gisteravond het driejarig jongetje w. J. van Schoonhorst uit Soest do delijk aangereden toen hij achter rie gepnrkeerde auto van zijn vader om de rijksweg opliep. DEDEMSVAART. Bij het overste ken van de straat voor zijn woning kwam gisteravond de 05-jarige heer B, Begeman uit Dedemsvaart om het leven toen hij werd aangereden door een auto. BELLINGWOLDE, De 25-jarlge heer J. J. Scheers uit Winschoten raakte zondag dodelijk gewond toen hij met een motor die hij de dag te voren had gekocht in Bellingwolde tegen een betonnen brugrand botste. ROTTERDAM. Zondag werd de Nederlandse 5-jarige Martina Hen- rlette Molendijk, wonende in het Belgische plaatsje Weelde dodelijk aangereden op een zebrapad over de Strevelsweg ln Rotterdam. SOMEREN. Vannacht kwam de 72-jarige heer G, Smits uit Someren in zijn woonplaats om het leven toen hij op de flets ln botsing kwam met een personenauto. PRUTEN. In Deest (gein. Drulen) is zaterdag de 64-jarige landbouwer J. H. Peeters uil Deest om het leven gekomen, Hij werd rijdende op een fiets aangereden door een naar links zwenkende auto en raakte bekneld tussen de auto en een langs de weg staande boom. De bestuurder van de auto, de 29-jarige R. J. C. G. uit Deest raakte gewond. VLAGTWEDDE, De 86-Jarlge heer G. Boltjes kwam zaterdagavond om het leven toen hij bij het per fiets oversteken van de weg ln Sllerging- huizen werd aangereden door een auto. DRACHTEN. In het ziekenhuis te Drachten is zondag de 15-Jarige Theunls BrandmB overleden., HU werd vrijdagavond in Boornbergum bij het spelen op straat aangereden door een auto. (Van onze correspondent) LAREN, dinsdag. In de nacht van zaterdag op zondag is aan het Ze venend ln Laren (N.-H.) het café-res taurant De Boerenhofstede tot de grond toe afgebrand. De schade wordt geraamd op ongeveer twee ton. Het vuur werd omstreeks drie uur 's morgens tn de achterdeel ontdekt door de eigenaar, de heer H. Duur- land. Aangewakkerd door de wind verspreidde het vuur zich snel over de oude boerderij met rieten dak en veel houtwerk. Binnen een uur was de boerderij totaal verwoest. Men kon voorkomen dat woningen met rieten deken ln de omgeving ook in de brand raakten. De oorzaak van de brand is niet be kend. De boerderij stond op de monu mentenlijst. Krol ter-Muller op de Hoge Voluwe en het Vredespaleis in Den Haag boekten aantallen die beneden de j '»«Vi <vy.-»w-.* |y,y; «?•- g-.? vy/a d? ¥-) ixé.** in Rijs (Gaastörlaitd) is eerste paasdag een „mlnimonarail" in gebruik genomen die, aangedreven door vier elektromotoren en met automatische bediening, veertig kinderen en twintig volwassenen kan vervoeren over een lengte van omstreeks 2500 meter, boven de speeltui nen achter hotel Jans. De eerste dag waren er al honderden monorailreizigers. Exploitant Jelle Robijn (35) noemt de mioimonoraif uniek in Europa. Hij Het een en ander bouwen on? nog meer dagjesmensen naar Rijs te trekken. LEEUWARDEN, dinsdag. Het noorden van ons land wordt gewoonlijk slechts schaars bedeeld met kynologische evenemen ten v^n enig formaat. Daarom was het gisteren dan ook een glo rieuze dag voor de hondenliefhebbers in Noord-Nederland» want niet minder dan 1200 rashonden, verdeeld over 115 rassen, wa ren aanwezig op de door de Kynologenclub Friesland georgani seerde internationale kampioenschapstentoonstelling in Leeuwar den. De show betekende tevens de of ficiële opening van het Nederland se 'en oons'.elHngsselzoen. Tweeën dertig keurmeesters, onder wie En gelse. Duitsers, Belgen, Zwitsers en een Noor beoordeelden de grote verscheidenheid in de talrijke ras sen. De grootste aantallen konden ook hier tn Leeuwarden worden geteld bij de dashonden (£22). de nog s eeds in populariteit toene mende poedels (95), cle Duitse her ders die dc laa'ste twee jaar enigs zins terugvallen pm. 70). de Engelse cocker spanlëls (63) en de boxers (45), die eveneens wat over hun hoogtepunt heen zijn. Opmerkelijk was een aantal van 26 St. Bernhardt, want dit niet al leen hoge, maar ook forse ras vergt behalve veel ruimte een kostbare opfok. Twee typisch Inheemse werk hondenrassen, de Friese wetter- en 5 abijhoun, werden hier in hun tand van oorsprong met liefst 23 s.uks getoond. Beide rassen zijn praktisch nog onveranderd In hun oorspronkelij ke verschijningsvorm bewaard ge bleven en ook thans nog maakt hun onverschrokken karakter hijn bij uitstek geschikt tot het verdel gen van schadelijk wild zoals bun zings en wezels. Zeldzame rassen De publieke belangstelling voor een show als deze richt zich vooral op de zeldzame rassen. Daarbij was de Cirmecco dill Etna een midden slag windhond, die van Sicilië stamt en daar werd (en nog wordt) gebruikt voor de konijnen jacht. Dan waren er enige Clumber spaeniëia. een voor Nederland zeld zame Jachthond, doch in Engeland bijvoorbeeld reeds J»ren «en zeer gewaardeerd jacht- en huisgenoot. Ook de bijzonder fraai getoiletteer- de terriers, verdeeld over 19 ras sen, waren vele zeldzame en door hun aankoop in het buitenland vaak uiterst kostbare dieren. Opmerkelijk was het getal pool- honden (48) van zes verschillende rassen. Wellicht waj de speciaal uitgenodigde Noorse keurmeester hier debet aan. Een speciale attractie vormde de demonstratie, die mej. Urlus uit Noordwijk gaf met een originele Eskimo-slede getrokken door een span husky's. De ereprijs voor de beste hond van de gehele show ging naar een praktisch volmaakt gebouwde Duitse dog, reu Ares van Filrat Bismarck. Uitslagen D« uiuiagon waren: dameahondlw: pekJnees teef Ledy Stófe of Hhlnedy» kc. pinchers en schnautzers: Dobber man pincher te«f Gravin Gipay v«n Neerland» Stam; keesachtlgen en pc" honden: husky reu Alaakan» Bablcht Amadyr; jachthonden: curly coated triever teel Caitle Yard'» Amoil-,- windhonden: Afghaanse windhond r«U tl gen: Duitse dog reu Ares van Bismarck: terriers: Kerry blue terrier teet Dingei Bay Hullabaloo. G, H. OVERDIBP V niversiteit van Amsterdam (Van «en onzer verslaggevers) AMSTERDAM, dinsdag. In zijn vergadering van 22 april aanstande zal het curatorium van de Universiteit van Amsterdam beslissen over het ver zoek om ontslag als rector magnificus van prof. ror. J. van der Hoeven. Als eerste kandidaat voor zijn opvolging heeft de Akademlsche Senaat prof, mr. A. D. Belinfante op de voordracht geplaatst. Prof. Van der Hoeven, die bij het begin van het aanstaande academische jaar zijn functie ter beschikking wil stellen, zal het rectoraat dan vier Jaar hebben vervuld. De Universiteit van Amsterdam kent het meer- drie-jarig rectoraat, ter wille van de continuïteit in het bestuur. Aanvankelijk had de heer Van der Hoeven na de eerste drie jaar een tweede ambtsperiode aanvaard. Naar wij vernemen de rector magnificus zelf was niet bereikbaar voor com mentaar is het voornaamste motief voor zijn stap, dat hij te weinig tijd heeft voor zijn vakwerkzaamheden als specialist in het Nederlands staats recht. In die hoedanigheid is hij onder meer lid van de commissie voor zijn vakwerkzaamheden als specialist in het Nederlands staatsrecht, In die hoedanigheid is hij onder meer lid van de commissie voor herziening van de Grondwet en de Kieswet. AALTEN, dinsdag (ANP) De rijkspolitie te Aalten heeft gister avond de 25-jarige huisschilder S, gearresteerd verdacht van een poging tot aanranding. S. sprak zondagavond op een afgelegen landweg in de ge meente Aajten een wandelend paartje aan en vroeg aan de jongeman zich te verwijderen. Toen deze hierop niet in ging dreigde de huisschilder met een mes waarop de jongen ijlings hulp ging halen. S. probeerde toen zich aan het zich hevig verzettende 17-jarige meisje te vergrijpen. HU vluchtte toen hulp kwam opdagen. Doordat een vrij nauwkeurig signalement kon worden opgegeven, werd S. spoedig gegerpen. (Van onze correspondent) EïNHDOVEN, dinsdag. De Eind- hovense politie heeft aaterdagmorgen de 20-Jarige t»xicheuffer J. B, uit Den Bosch en de 20-jarige E. C. uit Ros malen aangehouden wegens beroving van de 26-jarige Amsterdamse student A. H. De Amsterdammer en de inwoner van Rosmalen war«n in Den Bosch samen uit geweest. Toen zij daarna een taxi namen naar Eindhoven, ont stonden er moeilijkheden over de be taling. Na een vechtpartij werd de Amsterdamse student ten slotte door zijn metgezel en de taxichauffeur be roofd van het geld dat hij nog op zak had en voorts een sigarettenaansteker en een bril. T"\E Technische Hogeschool in Delft is met succes een wervings- U campagne" begonnen om meer meisjesstudenten te krijgen. Kort geleden is op de jaarlijkse voorlichtingsdagen ook een programma voor meisjes ingevoegd, waarvoor zich 110 deelneemsters opgaven. Deze nieuwe vorm van voor lichting ontstond uit overleg tus sen de drie T.H.'s in Nederland en Delft kreeg de primeur. Als de proef slaagt, zullen ook de andere hogescholen in de komende jaren de voorlichting van meisjes op hun programma zetten. De belangstelling voor de technische studie bij de Nederlandse vrouw is tot nu loe zeer klein geweest. In Delft studeren op een totaal van ongeveer 9000 ingeschrevenen slechts honderd meisjes. Een gezelschap Russische Je- Sl(t Uüll üardaDDClen fltêt raren en journalisten dat dezer dagen W fftvi tijdens een excursie de T. H. in Delft bezocht, waa bijzonder verbaasd bij Bfl tOJTlttttl het horen van deze ciifers. omdat in de Sowjet-Unie ongeveer evenveel K halve kg gekookte aardappelen meisjes als jongens een technische en een komkommer in plakjes studie volgen. snijden. Vier tomaten ln komend wa ter dompelen of 'm een gasvlam hou- sociëteiten rondgekeken» laboratoria en gebouwen bezichtigd, een cabaret bezocht en vragen voorgelegd aan een forum. Een afgestudeerde gaf een beeld van het leven van een vrouw als ingenieur. Is er een verklaring voor de onver wachte belangstelling voor een techni sche studie? „Ach. hier al het spreek woord onbekend maakt onbemind wel van toepassing zijn," zéi men ona bij de T.H., „Het is nu wel gebleken dat het met die belangstelling best meevalt als je het maar goed naar bulten brengt," Tijdens de eei>te voorlichtingsdag in Delft bleek, dat de meeste belang stelling van de meisjes uitging naar de studierichtingen bouwkunde en scheikunde. Er is met hen niet allaen over de studie gesproken, maar ook over de gezellighèldsvereniglngen, met name de Delftse Vrouwelijke Studenten Vereniging (DVSV) men heeft op de Een slasaus maken van een mengsel van 1 k 2 delen slaolie, 1 deel azijn of citroensap, een anufje suiker, zout en peper eb desgewenst wat tuinkruiden en/of fijngesneden ui. Wat peterselie en dille en een paar plakjes tomaat fijnsnijden en met de slasaus vermen gen. De komkommer, aardappelen en de rest van de tomaat met dit aanmaken, Zonodig wat zout toevoe gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1