Bouw woontorens in rum oprichting Ommoord begonnen ^oolpedagogische Hoogenboom kan vele kanten op ROTTERDAMS DAGBOEK Duiven vanger nog grote onbekende v dienst Rotterdam COUZY Interlokaal ROTTERDAM RIJNMOND BURGEMEESTER SLOEG DE EERSTE PAAL A I* Aad Jansen tegen Guy Vercoutter ZONDAG DOS- KST4FKTTI-IS Zwaar weekeinde ASVION voor Trainer De Visser blijft bij Telstar Vanavond caiiK'rir voor K'lK'idhm'hters Sielmkus wordt trainer van BVC IIWD organiseert jeugdtoemooi inctofa electric] HEEFT ZE... VEEL VOORDELIGER Ontvangst op het nippertje Tenniscompetitie gaat op volle toeren draaien Sparta-comhinatie versloeg DHZ: 5-2 pagina 4 donderdag 18 april 1968 (Van ren omer verslaggever*) ROTTERDAM, donderdag. Uur* imecilcr Thomassen heeft gisteren op de zandvlakte op Ommoord d« eer- ai* paai geheld voor de bouw van de inmiddels alom besproken ze» woonto ren» van twintig verdiepingen hoog. De heer Thomassen nam een vrij korl paaltje van circa twaalf meter voor aijn rekening?. Langer hoefde niet. want men iH hier dichter bU de and- laag dan elder» In het Ommoord**. Overigens zullen in verband met de grillige lijn van de aondlaag de palen vaa uiteenlopende Irngte atjn. Dc hecj Th'/inasw-n deed erilhou- hiast over het imtwcrp" acht w»jff)ng«*rt per etage, uit drie typen (éénkamer-, tweekamer- en drieka merflat) Der/c woningrtifferrenUttie per verdieping acht hij verinnigend, ,.De menaen wnwnn hier aan een klein pleintje, xe hebben be*/>nning uit twee richtingen", aidua de heer Thomaaaen die voort momoreerrie, dat de ti«wfzvn> van deze toren* op eoii ■teenworp afstand ic/rnen U* zit Urn van t\f Uottevvrjuricn en via dc metm ten goede verbinding naar de jUad krijgen. Spreketwl over het wwnwgjieitort m Rotterdam merkte te imrgernoeater op, dat het nog lang zal duren voor de achterstand van ongeveer 10 000 wo ningen la Ingelopen. De Ommoord»? toren» zullen wor den gebouw volgen» hot systeem van utij bekisting. De bouwtijd per toren bedraagt ongeveer negen maanden. Zoal* gemeld zullen de z«* gebouwen worden overgedragen aan drie wo ningbouwverenigingen: twee aan yOnz* Wonteig", twee aan „Voor iut Gezin" en „Voor het Huisgezin" en twee aan „Onderling Belang" en de Coöp Woningbouwvereniging ..Rotter dam". De bruto-humi bédragen voot rpsp. ten-. twee- en drlekamarfhita 35. 12 en 4(1. 'ADVEHTENTtEl "EEN 0NBCZ0R6DE VAKANTIE MgTCE N j NIEUWE DYAWE WERD l ONS DOOR AUTOCGNTtRj int vooruitzicht gesteld bN DAT 1ST GEWORDEN. j f WAT EE N FANTAST ISCH l ZUINIGE WAGEN l bN DAARBIJ NOG J DELUXE VAN EEN OPEN DAK, I MtróELDOVER J DEN IKTERUOGEKOMEN j AUT0C6NT6R HEEFT j NleTSTe\«ELGe«x^D!,•: CtTaOÏN HOOrOAQINT VOO* dl HifL norrmoAM «n omstrikin QYNAMOSTRUT IC, TIL 171700 I.fJUJJU DEN ItAAO. donder- 'ffliTinl du. Profbokser Aad Jansen komt maand»! 29 april tn de Rotterdamse Rlvièrahal voor oen zware opgave te «'aan. Jansen. 41e itch rorlie maand hersteld* van oen Inftnklng krijgt Ut de hoofdpartij van een internationaal prof programma df ongeslagen Fransman Guy Vercoutter legenovrr «kh. Met gevecht dat Ie af gesloten In hrt wcltrrge wicht gaat over tien ronden. De U'rech er Joop Verbon. die ln zilrv profcarrlcre alleen dv Fransman Michel Pent een unbcallat behoefde toe tr staan, krijgt du kans d«e im»i up zijn record uit te wisser» Het ge vecht Verbüti-fVut gaat over acht i'0'»t."!i ui hei zwaar welt ergrwlehi Verbon'» i:t Igenool Toon Nagte- gual, die na zijn nederlaag tegen Joop Krui», vurig jaai mei, niet meer ge- bjk». hr'f maak .MJn rentree tegen ile Fi'fiw zwaarrt dtrr Joel Depau%i Ozk di: gi-vech: gaat over acht ron> De nieuw.tu rvnjUisvlie telefoon centrale Kuropooi, aan de Europaweg vul op demderdug 23 april in diérm worden gesteld. De directeur \sn ha-1 en werken, n F Posthnm.» .'nl dei rent rale middag» uur opt- DE verdiepingen var» de woon torens in Ommoord tellen ieder acht woningen, gegroepeerd rond een centrale ruimte, waar ook de liften zijn. De met A gemerkte woningen zijn kleine behuizingen voor vrij gezellen (twee per etage). De woonkamer meet 4.86 bij 586. Toilet- en badruimte zijn gecom bineerd. De tweekamerflats hebben een woonkamer van 5,30 bij 3.80 meter; de slaapkamer is 4,50 bij 2.80 meter, de keuken klein 2,30 bij 2.55 meter. De woonkamer in de drieka merflats (C), waarvan er per eta ge drie zijn meet 3,80 bij 5.90 meter, De slaapkamers m cieze huizen zijn 2.80 bij 4.50 en 3.26 bij 2 80 meter. Een aantal keukens grenzen niet aan een buitenmuur. Het zijn zogenaamde inwendige keukens, waar de huisvrouw het met zon der kunstlicht kan stellen. Deze keukens worden mechanisch ge ventileerd door middel van een af/uigingsinstaliatie. Verklaring van de cijfer*: 1. woonkamer; 2. slaapkamer; 3. keuken; 4. hal; 5. berging; 6, toi let; 7, badruimte; B, toitet-bad- ruimte; 9, zit-slaapkamer: 10. bergkast; 11. vullsiortkokerruim- te; 12. trappenhuis; 13. liften; 14. balkon; 15. vluchtbalkor». (ADVERTENTIE) RMT 22-26 flOTTEROAWTELOIO- 118-2507 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag - Een plan voor de oprichting van een Rotterdamse Sehoolpedagogi- sche Dienst voor het openbaar en bijzonder kleuter- en basisonder, wijs hebben b en w publiek ge maakt om reacties uit te lokken. Mr! plan la opgesteld door een com missi* van nccentten deskundigen. commissi* 1* een jaar geleden, op 24 april 1861, geïnstalleerd. Op 301 oktober heeft *y een rapport uitge bracht. B. en w, van Rotterdam brengen dit, rapport thans In de openbaarheid met de uitdrukkelijke kanttekening, dal, „uit de publikatle niet mag worden i afgeleid dat het gemeentebestuur reeds zijn standpunt heeft bepaald ten, aanzien van de voorstellen, die in het rapport zijn opgenomen B. en w. wachten mot hun vtaodpyrvt- bepallng totdat zij de readies op het plan hebben bestudeerd. Volgens de commissie van voorbe reiding zal de Rotterdamse Schoolpe- dagoglsche Dienst zich om te beginnen moeten bezighouden met hel kleuter- en bssisonderwljs, De precaire flnan-1 ciélc situatie vim de gemeente maakt het onmogelijk, dat de dienst zich reeds vanaf het begin met alle onder wijsvormen zal bezighouden. Zclfi wordt hel onmogelijk geacht om met een alle bijzondere en openbare kleu ter- en lagere scholen te hulp te ko men zijn ri»e al schakel en dienst optreden. Achtergrond s Begaafdheid ATLETIEK wyjJfJJJMIl ROTTERDAM, don- UBffllli drrdag Het Bchlf- dsjtnae AI4VION heeft een swssri weekeinde voor de boeg; saterdag thala competitie tegen de Delfts* *tu-1 dealen, soadsg de beker-kwartetnd- ■iHJd tegen MDM. Hoe miere^saru d«« laats'e par'lj up nspier ook H. zij ral ASVION tame lijk koud laten Er moot van Delf* gr- wormen worden! Verllrst ASVtONT du- wedstrijd of speelt het 2elf» maar ge lijk. dan degradeert dr enige Schie- tiani^i' promo'U'kU^set Winnen dv gceUifcndcn vchti-i', <1j:i kotnt e»'n IwIlssinghWecKtujd tegen fludito. Wij zien die bewltósingswe'lstiijd we! ko men Voor dc strij i om dc tandsU'fl «lechls een wedalnjd Ha"t'm EITt't" Wlc ga.i'. Kan» pong bedi eigen, duai gaal he' i:i rterc narij om He' zal tlTCC w -l WO!den ROTTERDAM, donderdag. - Trl- •lar gal ook hei volgende setsoen door Fi*i de Vkao*r worden getraind. De Iwe* partijen hebben besloten hun contract met een Jaar Ir verlenaen. DFC, dat Piet de Vls*«r graag naa^ Dordrecht had lien terugkeren, .-a! aan het eirnle van d«ve »n»k bi^h^en of het contract me iiainct Sjaak d«' Wit ra! worden vei leng l dan w»*J dat t en nieuwe verb In'«ui is w<>ri' sjihjc- Utiat» met Ham Krau\ RUrrEUUAM .luudi't.iag D. oud-tnU" nationale schettU-echirt A F van Wel;ein* houdt ISfiaVon i in de kantine op het sportcomplex tan .It* G«>rdelwflg ren causerie voo? de Uo'.tcManiié ai"h«> tsiivhU-r» De aan- \ang it urn half negen ROrrERDAM, don derdag De traditie getrouw opent de alleltek vereniging Rotterdam zondag 21 aprtl het Rotter damse letteksclsoen mat de 37ste DON-mlafeU* op de slntelbaan Nenlj- to aan de Ben Inrklaan- I)«* hot en lofien een estafette over flOOO ni - r vc. i -II in lb afstanden Ki atiu.-vi-n lü plurgen u», waaronrt-r dr wituias! \fii vutig jaar Metro ui H'i'terrtain voor1» Hoüant l.etden Spartaan f,»ssr, V A I^TC uU Kaag Quick-Nijmegen «"i na'mjrltjk d gastht n-'», AVR Bij 1«- lam.*. I; UW» mcrr, ver deeld in 5 ataanden lirpen. oa. h* /i i'ei-kf Sagu a Arnstrrdarn me de loro.p'r'1-s Clvka Wllly Wokk'-, TiLly vd Mode. Stan* Brehm en Hil da Sla man, vnm s AVR. t'AC. beiden Rotterdam, Sportief Leiden. AV '40 1) If Par henoii L> •rri'-crh' enz V«'. der i.s er nog een eVafé'te voo> 3 -n -r 140(1 nir «'r vn Jou- g-ns i-s afr te ov -r 2HOO ine'er Nt» de/c estafette*, die om 12 uur begin- 1 nen, U er een 10 km wedstrijd voor h -en w 'k om 14 uur bfg i m 1-1. «-klasse Hierin komen o.a. u' Dl"k, d Brujn vat» AVR. Jan Z'Jderlaan \un Gouda en Wlm Hul van Sliedréchl S|sjr. en Wlm va» Gervcn van d j Spartaan Voor de klassen b. c en d schreven niet min "Ut da:» 46 lopert In. De dienst moet volgens de co mm li sle o sak krijgen om behnlpasam te st)n bU het in een so vroeg mogelijk a ad lont onderkennen vso leer- en/of gedragsmoe Makheden, maar ook vat»! bUsondere begaafdheid van leerlingen,1 „opdat ben de met httn aanleg over-1 eenkomende ontwikkeltngamogeltjk- hed' n worden geboden." tk: dienst zou moeten worden be- b uurd door een funct.onele ben.uuri»- romin.sMe die bevoeffdhedun van b c i w cf» de gr nu enteraad overneemt De cu:inn,ss]e zou uit rkegeu leden moeten bi slaan de w<"houder van onderWi(j en vu!k-or»tw kkeltng. twee leden ui de kring van het protestant»-ehr.alt'- iifk onderwijs, twee uit 'e kr itg v;in het rooms-kathol» lc onderwus. twer uit de kruit van het neutraal bijzorsder' ouderwiir co twee uit de kring v.i.i het openb i.ir onderw Is De commissie scht bet ,^en onver- mUdelUke voorwaarde, dat de school zlcb kan verstaan met een functiona ris van de dienst, wiens geestelijke achtergronden gelijk xtjn aan die van haarzelf." Aanvankeli'k heeft de commissie a;m ecu vei tui 1de direct :e gedacht. Mede om redenen van efficiëntie is later unaniem voor een eenhoofdig di rectoraat gekoTcn. Dc- personeelskosten voor de eerste fase raamt de commissie op 350.000 gulden per jaar. Daar komen nog huisvesting»- en administratiekosten bij- De School Pedagogische Dienst za( pa» in actie komen ala de school op eigen Initiatief of op verzoek van de ouders aujn hulp inroept. Een onder zoek zal slechts worden verricht met goedvinden van de ouders. f Commentaar Hel ts opmerkelijk en verheugend, dat de commune me de Oprichting nan een sehoof-pedaco- Sische dienst m Rotterdam heeft voor- ere\d met alleen als taakomschrij ving vermeldt het in een zo vroeg mo gelijk stadium onderkennen van leer- en/of pedraffsmoelli)kheden, maar ook het onderkennen imn de bijzondere begaafdheid van leerlingen. Want juist de begaafde leerlingen hebben vaak moeite om zich aan ie passen aan cms op de middelmatige leerling gerichte OTidertvtji Red HRP). (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Jaap Slellakus, de huidige trainer van Nep- lunu», zal het volgende seizoen In dienst treden van de Utrechtse ama teur eerste klasser BVC. Gotalsterklr •n a! r immiv. e!e 'en et niet deze gamee* t'e t ir mliiKvn wil! Wlllltfl steld De dienst zou vanaf het begin be halve door een directeur enkele ad ministratieve medewerkers moeten worden bemunJ met vier didactici twee psychologen en een sodaal-re- dagrv-.g De vier didactici rruden e'k een ".m i"tr onderw,,*s'rom,ngei: (pnu chr„ rk neu'raal bii/onf't.» ALS Piet Hoogenboom straks na zijn terugkeer uit Spanje bij Xerxes/DHC uitverkoop gaat houden en daar ziet het nu toch wel naar uit zal hij niet over gebrek aan kopers te klagen hebben. Het is nu ai dringen geblazen en iedere dag weer komen er nieuwe gegadigden bij. Een ontwikkeling die Hoogenboom uiteraard vcc) genoegen **1 doen. Des te meer belangstelling, dee te groter de kans dat hU straks een Hink bedrag aal terug ontvangen van de naar verluidt 13 miljoen die hjj ln de loop der Jaren tn Xerxes heeft geïnvesteerd. Nog n»et zo lang geleden veron derstelde mei» dat Hoogenboom wei nooit iets terug zou zien van het be- 'rdg dat hij aan z»m „hobbi" had bcbtced. maar die zienswuzc blukt te somber le zijn geweest Hoogenboom heeft het geluk ge had dat Eddy Treytel (eigen kweek) er» Win» Hanegem (twee jaar gele den voor 75 000 gulden van Velox gekocht) zich tot topspelers hebben ontwikkeld en dat enkele anderen rnct de dub zun meegegroeid. Volgens deskundigen moet de to tale waarde van dc thans bu Zerxes/DHC onder contract staande spelers op 7 a 8 ton worien geschal en rnen neemt aan dat een „ver koop" van het eredivlaiesebap ook we] twee a drie ton zal opleveren. Alles bij elkaar gaai het dus bij een eventuele liquidatie v«n Xerxes/DHC om een inzet van ongc- ifir cf-i miljoen gulden Als alles, wal de la'iVe weken ui gelekt iL waar is dan kan de heer Hoogenboom vele kanten op. Het staat nu wel vast dat Feiienoorri be langstelling heeft voor Treytel en Hant-gem, Sparta zou naast Hane gem ook Radovle cn Joncic kunnen gebruiken. Holland Sport zou zien bu promotie naar de eredivisie kun nen versterken met b v. Dor jee, Krnnshorst on Fafié en dan zun er n'g wei oen paar clubs in cn rond Rotterdam Excelsior. SVV, DFC', Hermes UVS die een of meer minder talcntrnke spelers zullen willen overnemen. Met het eredivisieschap ligt het natuurlijk wat moeilijker. Het is met mogeluk om dit zo maar aar» de meest biedende te verkopen, Dit zal onder het mom van een fusie moeten gebeuren, maar daar is wel een mo- du« voor te vinden. Blijft dan nog over de heer Hoo genboom zelf. De Volkswagendealer heeft in het verleden bij herhaling verklaard dat hij Xerxes als zi|n ..hobby" beschouwde. Hij vond het prachtig om leider van een grote PIET HOOGENBOOM ...kostbare hobby.-. voetbalclub te zun en 's zondags te midden van :1e spelers ie vertoeven. Hij heeft enorm veel plezier beleef, aan He prestaties van Xerxes en de diverse promotiefeesten zullen vo'f hem onvergetehik bin ven. I tOK al was het dan een zeer kost- bare hobby, het is niet aanne melijk dat de heer Hoogenboom deze helemaal over boord zal gooien. Ah t*r een dub is die Hoogenboom een of andere bestuursfunctie zal aan bieden, dan zal hu deze ongetwijfeld aanvaarden en zal deze club bij eventuele onderhandelingen over fu sies of welke vormen van samen werking dan ook zeker een pre kru isen. De grote vraag is nu- welke club is daartoe bereid1* Sparta"* Fe benoordHolland Sport? DICK VAN DEN POLDER ROTTERDAM, donderdag, De vaeibalv t. nijting HWD organiseert zaterdag op no:, sportcomplex Klein- p ilderpT'.n er jviig-hoernooi. waar aan N' jp u tui. RFC en WIA deelne men, D. w ,j i io,i b g mun om tien uur. DE NIEUWSTE ELEKTR. HUI3H. APPARATEN BU 1f MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 010-235327 lAÜVLRVtlsnt, 1928 - I960 40 Iaar band*mp»claliit CENTRUM: SrhletbomfrMt 7«br tel. 251334 WEST: ZUID: NOORD: Botioweg 11 MO tel. 193393 Korte llilleitreet 4—8 tel 173969 Linker Rottekede 8 tel. 124988 's tterdtot 1.00 geopend. ¥BU dr plantsoenendienst ia men bezig buigzaam overatuur te raken. Dit In verhand met de duiven. Het kran tenbericht, dat Rotterdam een duivenvanger in dienst heeft ge nomen, heeft het leger van ver ontrusten In beweging gebracht, want er z(ln talloze mensen die onmiddellijk in paniek raken als ze ieta lezen over het vangen van dieren. Dierenbeschermer* «ijr» In de tele foon geklommen. Professoren die iet» uitstaand* hebben met vogels hebben rie directeur van de plantsoenendienai, li A. Rsad opgebeld. ..Dat kan toch niet, üul\ en vangen en die naar hei buitenhuid exporteren Wie weet voor wt-lkc lugubere doeleinden dl«' dier*n <Din "A orden misbruikt". Z» bluft bl| de plantsoenendienst d« u-lef «.ui ilnkelei:. want duiwn tijn heilig in de ogen van dierenbescher mer» Wie, taais Ik, heel voorskhttg de plantsoenendienst raadpleegt voor het laalsie nieuws over de beatrljdltu van d* poatd ul ven plaag. krUtt ean bUna averspanuen heer Bakker of VUtk aan de telefoon. De heer Bakker roept don hU het horen van bet woord dulvta heel hard „nee, daar heb Ik okU moe ie maken". Ik sat a iaU* ooUog» Vlak zeven. De heer Vlok la op hot og«a- rlik de coordinator op dulvengebied. Ik uwf de beer Vink 0/ hij m|J de naam wilde noemen van de duiven- vanger van Rotterdam, maar daat voelt de heer Vink niet* voor Ik vind u erg aanlig i#gt hU. maar die naam geef Ik niet. waarom niet? „Don tfaan d« vofgend* dog alle jobrnaltzttn b(J de mort op <U stoep, dun komen er u'eer itukken in da krant en den kragen U'O meer fek- joontjee Ik u ord er stnjielgsk u«n.'" D* „duivenvanger van Rotterdam" krijgt zodoende iets geheimzinnigs. HU wordt een soort magiër, in het holst van de nacht langs de straten van Rotterdam trekJtand, links en rechts zijn netten uitwerpend. De Rotterdamse mensheid is thans in Iweeen verdeeld" zU die last hebben vat» de duiven en klachten Indienen btj de plantsoenendlenat en zij die vin den, dat Je geen duiven mug vangen cn ook klachten indienen Begin volgende week gnat de grote onbekende duivenvanger op pod Tyd en plaats worden angstvallig gencim gohouden Hut g.uii oir» ecu proef Al» het re- sul ta.it gunstig is kun de duivenvanger tekenen ol> een vaste aanstelling Te- wits z«i dsn ztjt» naam worrtcn ont huld Wat zal die man het moeilijk kry- gvtl OOg de Rottordommera stadlgt 1 hun stad b|) d* (emesotagranssn. Daarachter la geen bewoonde wereld meer. Dit denkt tan beseeker ran de weroidhavenstad ai» hli tracht tn «en telefooncel contact te krijgen met de buitenwereld. Gewoon interlokaal opbellen U bijna oiimogclük. BU olke straatsteer» kan men wel binnen de stad bellen. interlokale cellen zijn binnen te town afstanden nergens te vinden. De be wonen van de itad zelf kunnen ook niet vertellen waar een dergelijk uniek gebouwje (e vinden is, Uitgaand telefoonverkeer zou de stad Rotterdam geen kwaad doen; meer openbar* gelegenheden daarvoor zullen op de bezoeken een betere in druk maken dan nu het gev* Twee Rotterdamse Jon- yens hrhbtrn 82 km mt'f eé»t kinderu'agcii ujpcfcgd Arnold Ouu'grfct»rk' en Rob BrtiziL lei'crdcn di'zr presfafte, eiJcaar om de vyf kilometer afwisselend. Een aardige stunt, die ik graag onder df aandacht ;ou tcdien brengen tan af die mensen die het poort- durend Jtebben oter „de jeugd raj) tegemcoordig", uiaarmee üH- ipd bedoeld u'ordt de slappe jeugd ran tegenwoordig. In leiden werden de twee jongen* op grootse wijze door het college van B en W ontvangen, fn Rotterdam had hel ren haar gescheeld of hei dappere tweetal was geen enkele ontvangst te beurt gevallen. De moeder van een van de jongens waanchuwde het „Stadhui*", was dit nl*l gebeurd, dan hadden Arnold en Een honderdtal kfnd^en nam gisteren deel aan het jaarlijkse schaak- en dam- toernooi van de Rotterdam se stichting voor de lichame lijke opvoeding. Het toer nooi werd gehouden in ge bouw 't Slag aan het Sande- lingeplein, Rob gisteravond op de Coolsingel min of mwr voor gek gestaan. Nu kon nog net een ontvangst worden geïmprovi seerd. H« is wel triest dat „officieel Rot terdam" tlgener beweging nleta on dernam om de stunt van de twee LTS-sc hol leren enig cachet te geven. Was er dnn ge* enkele ambtenaar die over de kinderwagenrally In ck krant had gelizen* Kwam er dan nie mand op bet Idee iels voor deze jon gens te organiseren? Gelukkig heeft dc Rotterdam** poli- tia zich wel van zijn go*de kant laten tien door het duo met volgauto's tot de Zweth te begeleiden. (Van onze tennbmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. De competitie van dr Koninklijke Neder- lamlscbe Lawn Tennis Bond begint zondag voor alle afdelingen op volle toeren te draaien. In de hoofdklaaae A werden het afgelopen weekend reeds twee wedstrijden gespeeld. De animo voor deze wedstrijden bluft nog maar steeds toenemen. Dit jaar schreven niet minder dan 1725 ploegen ln, hetgeen neerkomt op een toeneming van 124 teams. In de hoofdklasse A wordt Rotterdam ver'e- genwoordigd door TOEG/Hilleger«- berg 1. dat ln de twee reeds gespeelde wedstrijden niet erg fortuinlijk debu teerde. De Rotterdamse ploeg moet nu op bezoek bU de Metselaars in Den Haag, De Hagenaars wonnen van DDV met 8—5 en versloegen EI.TV met 83. Het belooft dus voor TO E G H .1 leger sberg een zwaxe wed strijd le worden, waarin weinig kans op een overwinning zit. Voor de hoofdklasse B komt Victoria 1 uit met de dames Jamin, Van Heust. Rinkel, en dc heren Herok. A, van Sloo'.en. B. van Slooten. Rmkel en Geurts. Victo ria start met een bezoek aan het Haagse THOR-RW 1, In de eerste klasse krijgt ICC l. waarvoor op de banen zullen verschijnen de dames Fl* len Sluyter, Jacqueline Sluyter. me' vfc heren Van den Broek. Burki, Hen drik» en Tijbeleijn, EI.TV 2 uil Eind hoven op bezoek. De andere Ro'ter- damse eerste klasser. Racke'eers L moet het in Tilburg opnemen tegen Tilburg 1, Voor de Racketeers rullen uitkomen de dame» Elly Blomberg- Krocke. The* Verheij-Van Es, Emiuy B'ey en de heren Adan, Bol, Lauen- k n Luiirman, ROTTERDAM, donderdag. Een voornamelijk oil tweede-elft»!-ipeler» bestaand* Sparta-combinatie beeft gieteravond ren oefenwedatrttd tegen de amateur tweede klaiaer DHZ met 5t gewonnen. Voor Spart» scoorden Ton Kamper (2). Schoenmaker* en het tterk «pe lende duo Langhorst—,d. Veen. Zaal en Van Andel maakten de doelpunten voor DH2.. «Hit'KfllëiVYfBi 138061

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1