Politie verbetert controle met radar ODI gaat 50- jarig bestaan op passende wijze vieren ITALIAANSE WILD-WEST GATSOMETER GEEN AFDOEND MIDDEL opgewekte assistente Ha'IIJ.MM SCHI EDAM NIEUW PIJPORGEL IN DE OPSTANDINGSKERK Schiedamse bioscopen mm VEEL GELD GEMENGD Waarschuwing MAK ZN. 0. W. J. SefclMohr n R. 11 CairtM Excelsior '20 krijgt uitkering van de NSF Arts met bijverdiensten Matinees Jongetje aangereden Bad Groenoord 20 april open Gelukwensen gemeentebestuur GELDKIST UIT HUT GESTOLEN Prins Claus bracht bezoek aan i overlegorgaan zeehavenontwikkeling Optochten in verband met geboorte prins BERMBRAND BIJ BENEI,UXTUNNEL LOU VAN RAVENS LID COMMISSIE VAN DIJK NOODSCHOOL VOOR KLEUTERS IN GROENOORD JAARVERSLAG TECHN.-SCHOOL SCHIEDAM Kano gestolen Van Loenan voor autoiakken 1 (Van een onzer verslaggever*») SCHIEDAM, donderdag. De politie gaat binnenkort in baar kruistocht tegen de bijzonder hoge snelheden \an automobilisten op de Rotterdamsedijk en de Horvathweg andere maatregelen tref fen. De gemeenteraad heeft onlangs een voorstel van l». en w. op tafel gekregen om een krediet tan 9000,te verlenen voor do aanschaf van een radursiielheid-meter. Door het gebruik van de/e elektronische apparatuur zal tie politie 111 het vervolg veel doeltref fender kunnen optreden tegen de -nelheidstnaniakken. ckmderdag 18 april 1968 - pagina 5 Op de Horvathweg nabij bet automobilisten op te hoge snel station worden dagelijks vele heden betrapt (Van een onzer verslaggevers) TJEZE week viert de Schie- damse Christelijke Korf balvereniging O(ntspanning) D(oor) I(nspanmng) haar gou den jubileum. Om dit feest ex tra luister bij te zetten spelen de twee oudste clubs uit de Christelijke Korfbal Bond, ODI en DES, zaterdag 20 april een jobileumwedstrijd. Na afloop van dit treffen op het sportpark Harga zullen de leden en de oud-leden, die spe ciaal voor deze gelegenheid uit de verste hoeken van het land komen, in restaurant Europoort tijdens een gezellig samenzijn weer eens na vele jaren kunnen babbelen over het roemrijke verleden van „hun" ODI. JIur deze reünie is nor maar «a nipt onderdeel van de totale Ju bileumviering", «ert de 36-Jarige ODI-vooriltter Henk Rooxenbeek. -De jubileumcommissie is er na manden voorbereiding in geslaagd een xo'n uitgebreid mogelijk feest te organiseren. Te vee! geld maf het nu sok weer niet kosten. We aUn ulteln- deltfb maar een kleine vereniging, die eigeniijk voortdurend een wacht btJ de geldkist xou moeten hebben". „En ook deze jubileumviering moest financieel haalbaar zijn En wanneer Wij het totaalbeeld van de festiviteiten in ogenschouw nemen, durf ik met mijn hand op mijn hart te beweren dat de organisatie een prachtig staaltje van clubliefde is Er heerst deze maand bij ons een doorlopende feeststemming Onlangs dineerden de leden, na «n aangeboden vraagtekenreis, in «n bijzonder gezellig zaakje in Rid derkerk. Het was zo geslaagd, dat ze nu nog over spreken. Op zaterdag april houden we een grote fllot- avond met een revue, die door de le den zelf zal worden verzorgd." QE verwezenlijking van de festivi teiten heeft al met al toch nog ***1 geld gekost. En dat wil Henk «oozenbeek ook niet ontkennen. Als bewijs dat het bestuur ln de a/gelo pen periode ook met stil heeft geze ten prijken op de tafel in zijn woon kamer aan de Burgemeester Bau- mannlaan m Oversehie verschillende ODI-glazen, waarvan er inmiddels veel verkocht zijn „Dat was nu een uitgesproken best-seller", vervolgt hij, terwijl hij bovendien de nodige brieven toont die aan het einde van het vorig jaar de leden moesten aan sporen tot de verkoop van boterlet ters en kerstkransen. „Oh, er was nog een doelpuntenactie en de toe voer van oude kranten werd ook toegejuicht. Wellicht is het nu dui delijk dat we heel wat hebben moe ten activeren om financieel een beetje bij te blijven" Het valt tijdens het gesprek met Rozenheek erg moeilijk om met gro te passen door de vijftig jaar oude ODI-geschiedems le stappen Want bij iedere naam of gebeurtenis kan hy lang en uitgebreid mediteren Aan de naam van de Bovenbergen bijvoorbeeld. „Marmus en Aad", vult hy aan is een hele legende verbonden Om dan over de activi teiten op het oude complex aan de Havendijk en het intieme veld aan de Boshoek maar met te spreken Voetje voor voetje naderen we toch weer het jubileumjaar 1S68. Het clubhuis op het sportpark Harga is een schoolvoorbeeld van een soepele coördinatie En daarover zegt H. R „Het club huis is twee jaar geleden door zelf werkzaamheid en in samenwerking met de voetbalvereniging HSS ge bouwd. Het is momenteel in beheer bij HSS We hebben maar evenre digheid van het aantal gebruikte kleedkamers meebetaald, ik denk dat we toen wederom middels al lerlei acties zeker tienduizend gulden op tafel hebben gebracht De kans dal ODI juist dit jaai kampioen van de eerste klasse zal worden is niet erg groot meer „Het is gek", zegt Roozenbek, „maar wy in eigenlijk nooit redelijke kam- oenspretendenten geweest We maken meer kans op de titel „bondsleverancier", omdat er zoveel leden een functie bij de CK had den. Maar dat wil niet zeggen, dat we geen talent hebben. Bij de heren zijn en paar goede spelers" En baldadig, terwyl hy bijna mee dogenloos afrekent met de journalis tiek: „Maar pas op wat Je scbrUft, want de dames voelen slch gauw achtergesteld. En daarom moet ik se echt een beetje in bescherming ne men". zun ploc De drang van de doorsnee au tomobilist om eens extra hard op het gaspedaal te trappen vindt in Schiedam de bakermat op de Rotterdamsedfjk en de Horvath weg. Er gaat geen dag voorbij of de politie gr(jpt een vrij groot aantal wegpiraten in dc kraag, die soms gemoedereerd een snel heid van 80 a 100 kilometer per uur produceren. De thans door de politie gebruik i Gatsometer heeft al vele snelheids- overtreders de meesten uit de rich ting Rotterdam betrapt. Maar het gebruik van deze controlemeter schijnt tot op heden toch geen afdoend middel te zijn. Nog steeds wordt de jxriitie dag ui dag uit geconfronteerd met abnormale snelheden, die vooral in de avonduren de redelijkheid vei te boven gaan Voor de voetgangeis die zowel op de Rotterdamsedljk als op de Horvathweg veelvuldig van de over steekplaatsen gebruik maken, is he> Iedere ke**r weer een hele onderne ming om de weg over te steken Daar om is het toe te juichen, dat dc politie heeft besloten binnenkort strengel e maatregelen te nemen Want op snel heden van 80 100 kilometer, die to ruïneuze gevolgen kunnen lelden be hoort een de'lnltief 'aboe te rus1 en er zjjn echter ook nog andtne rede nen die tot het voorstel van b en w hebben geleid. Aan het gebruik van de huidige Gatsometei kleven eet» aantal bezwaren van organisatorische aard Een snelheidscontrole met een Gatsometer ts alleen mogelUk voor he verkeer in een richting En dan nog alleen op wegen met rechte stukken van ongeveer tweehonderd meter Wanneer de politie gegeven moment op een willekeurige weg de automobi listen controleert, is een toezicht op de btomfietsers uit dezelfde richting on mogelijk Met een radarsnelheidscon- tiole daarentegen wel. Bovendien is de instelling van deze apparatuur te allen tijde en steeds op iedere plaats mogelijk De kans op verontreiniging en be schadiging van het wegdek, veelvuldig veroorzaakt door het materiaal beho rende by de Gatsometer, behoort bij het in gebruik nemen van de radarm- stallatie definitief tot het vei leden De elektronische apparatuur is namelijk ingebouwd m een politie-auto en kan ieder moment op een andere plaats binnen de bebouwde kom worden in gesteld Wanneer de gemeenteraad in zjjn eerstkomende vergadering het voor- MJM'ERTEWTlfc'J Voor al uw kampeer-, sport en water sportartikelen Hoogttrmat 125 - Tel. 267982. TENTENSHOW elke dinsdagavond gebouw Nieuwstraat 12 (ADVERTENTIE) wy zijn wars van het beloven van gouden berge». Wij stellen simpelweg een prettige en afwisselende werkkring op een licht en modern kantoor, hartje stad in het vooruitzicht van die die, 17 lot 25 jaar oud zijnde, haar taliën accuraat pleegt te vereergen en enkele jaren mulo en type- ervaring heeft. Want dat kunnen wij waarmaken (en eigenlijk nog wel meer, maar dat willen we als ver rassing houden, waaoeri* de nieuwe medewerkster de juiste blijkt te zijn) Voor een succesvolle sollicitatie legt een opgewekte werkmenta- IWt (gouden) gewicht in de schaal. Onze heer D. van Bennekom ««schaft u sót Inlichtingen. ^owhocmetreet 12, Botterdam, telefoon 137005. (Van een onzer sport ven Ugge ver») SCHIEDAM, donderdag Excel- ■lortO werd deze week verrast met een fors bedrtg uit de loto-pot. De Nederlandse Sport Federatie heeft de Schiedam» derde-klasser een bedrag van 11.900 toebedeeld uit de toto- geld ea van 1M7 (totaal /SO&SOOg-) De heer J. J. Mielo, voorzitter van ExceUlor'20, deelde mee dat deze gift bijzonder goed gebruikt kan worden voor de tot itandkoming van het nieuwe clubhui». De koeten van het nieuwe clubgebouw, de nieuwe kanti ne en kleedlokalen worden geraamd op 150.000. De gehele aanschaf moet worden bekostigd uit eigen middelen, Gelukkig blijkt de zelfwerkzaamheid onder de leden bijzonder groot te zijn en kunnen bovendien do materialen tegen inkoopprU» worden «angeachaft ExcelatortO hoopt aan het begin van het volgende aeizotn de kantine ln ge bruik te kunnen nemen. stel van b, en w. krijgt te behandelen en naar ieders verwachting zal aanne men. zal de Inwerkingtreding van het nieuwe controlesysteem niet lang meer op zich laten wachten De automobilisten behoevvn echtt met bang te zijn plotseling met dez nieuwe contiole-maatregelen te woi- den geconfi onteei d Het ligt in de be doeling zulks in ovexeenstemming met hei advies» van dc Vaikeeiscom- missie op de Hotvathweg en dc Roue idamse dijk waai schuw mgsboi - den te plaatsen met de aanduidmq „polnie conMoleert met etektIonisch appaia uui De heer C J J van der Maas, voorzitter van de Commissie Orgel Op standmgskerk kreeg gistermiddag uit handen van de voorzitter van de centrale kerkvoogdij, de heer A Onverwagt de sleutel van het nieuwe pijporgel in de Opstandmgskerk Burgemeester H Roetfsema en zijn echtgenote woonden gisteren de in gebuiknemmg van het pijporgel van de Opstandmgskerk aan de Burgemeester Honnerlage Grethelaan hoek P J Toelstralaan bij In Italië heerst een aanzienlijke wrstcm-lndUHtrie die vorig Jaar leidde tot een heel aardige nabootsing van het genre dat tot dan toe een typische Holly- wood-spec ia lite It was. „Een dollar met een gaatje" heette die eerste, en daar een van de kenmerken van een echte Industrie de continuïteit Is. zUn we nu toe aan. nummer vier. Deze is .Adios Gringo" genoemd en hij is weer in het Ameukaam» nagt- svuchiomseerd dat doet men in Italië op een maiuei die zweeft tussen bloedige ernst en parodie, want alle helden en schurken spreken met door gaans strak gezicht alie cliches uit di» de Amerikaanse westerrt-scenaristen bedacht hebben, „Adios Gringo" is al met zo leuk meer als die dollar met een gaatje, omdat het nieuwe eraf is We weten nu dat zich achter de goed Ameti- kaanse pseudoniemen Italiaanse ac-; teurs verbergen en dai we mei mei Califorme doch vermoedelijk de Abruzzen te maken hebben in dit. verhaal van een ten onrechte van diefstal en moord beschuldigde cow boy. die zijn recht gaat halen, werkt de verrassing niet zo sterk meer en dan valt op dat er, ondanks enkele formidabele knokpartijen, iets aan ontbreekt, waarschijnlijk de pioniers- drift die de Jongens in Hollywood op brengen zodra ze op het studioterrein uit hun air-conditioned Cadillac zijn Restapt Monopole, weekfilm 14 jaar Een uitermate verdorven jssychiater brengt, om er iets bij te verdienen, met grote charme onnozele meisjes op het slechte pad. Via de Juffrouwen compromitteert hij zijn, voornamelijk rijke en invloedrijke, vrienden om die aanzienlijke sommen af te persen „De dokter en de eallgirls" is echter, on danks de ongetwijfeld boeiende moge lijkheden, een zeer vervelend weikje geworden Er is nog wel een vleugje Cosa Nostra en een snuifje spionage aan toegevoegd, maar het blijft smaak loos en smakeloos Monopole. zaterdagnacht 18 jaar Louis de Punès U voor de tweede week in Passage t* zien in Robert Dhéry'a „Zo gezegd zo gedaan" (Le peilt balgneur). Ook de matineevoor- stellingen zijn gevuld met deze Franse humor. Monopole draait op woensdag- en zaterdagmiddag „De dief van Damas cus" met Tony Russel, Renato Boidinl en Luciana GlUy. Een film met de componenten liefde, avontuur oneerlijkheid. Voor de liefhebben, die dan echter wel M jaar en ouder moe- ROTTERDAM, woensdag De B Jaar oude Leendert Saarloo» uit de Van Harenstraat is gisteren met een flinke vleeswond san het been naar het St, rranclscusgasthul» gebracht. Terwijl het Jongetje in het zand naait de rijbaan van de Spaanscbocht zat te spelen, werd het geraakt door de wie len van een aanhangwagen. De chauf feur van de vracht wagen had even moeten stoppen voor verkeer uit de tegenovergestelde richting. BU het wegrijden moet het kind geraakt zijn. (Van een onzer verslaggevers) bCHIEDAM, donderdar Bad Groenoord zal zaterdag 20 april weer voor hel publiek geopend lijn. met in de bassins het vroeg ln het selioen zo welkome verwarmde water. Velen hebben zich, volgens de directie van het bad, al voorzien v»n een seizoen- abonnement. Morgen b de laatste dag dat de abonnementen nog tegen gere duceerd tarief aan de kassa's verkrijg baar zijn, tussen 8.30 en 12.00 en tus sen 14.00 en 17.00 unr. Na de 19e moei voor een abonnement de volle prijs betaald worden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Onmid-i dellijk na het officiële bericht over de i blijde gebeurtenis in het gezin van HKH prinses Margriet en de lieer mi P van Vollenhoven heeft het ge meentebestuur gisteravond gelukstele grammen verzonden aan de ouders en au wederzijdse grootouders Hei ge meentebestuur heeft voorts Women I gezonden aan het jonge oudcrpaai em aan de familie Van Vollenhoven in Schiedam (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM, donderdag - De 24- jarige W F Steward oan boord van de Heinrich Schulte. liggende bij de werf WUton Fenenoord, motst ei va ren dat zijn geldkist met een inhoud van f 300 aan Marken, zilveren dollars en Nederlands geld uit een kast In zijn hut was verwenen. MIDDELBUHG, woensdag (ANP) Prins Claus heeft vanmorgen in de ambtswoning van Zeeland» commissa ris van de koningin te Middelburg een ontmoeting gehad met het voltallige dagelijkse bestuur van het Overlegor gaan Zechavenontwikkeling Zuid west-Nederland. De prins heeft zich ruim een uur over dit overlegorgaan laten voorlichten door de commissaris van de koningin in Zuid-Holland.1 Zeeland en Noord-Brabant, mr. J. Klaaieaz. door mr. J. van Aartsen, de heer W Thomassen, burgemeester van I Rotterdam, mr. V.H.M. Marijnen.1 voorzitter van het openbaar lichaam Rijnmond, ir. J. van der Kerk. direc teur-generaal van Rijkswaterstaat en nir. J. van der Wel en Jhr, mr. H. J. Ordt. de secretariaten van het overleg orgaan. Het onderhoud van prins Claus met het dageUJka beduur van het overleg-1 orgaan aeeWenotrtwlkkettne Zuid west-Nederland was besloten. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag In ver band met de geboorte van de pi ms zullen hedenavond in Schiedam in verschillende wijken kmderoptochten worden gehouden Aan deze optochten kunnen alle kindeten uit de velschil lende wijken deelnemen in het oosten* (Juliana mot band cn vlaggetigroep) worden de kinderen verzocht om precies 7 uur aanwezig te zijn op het Van 't Hcrffpieln In zuid (drumband Gusto met vlaggengroep van THOR) moeten de kinderen zich opstellen aan het Rozenburgei plein In het wedstelijkc gedeelte van de stad start de optocht vanaf hen Frnas Halsplein en hieraan zullen medewer king verlenen DOK met drumband cn vlaggengioep ln NieuwlantlExcel sior met drumband en vlaggengroep vei zamelen, aan het pleintje asm de Al bard astraat ln Keth el/Groen oord moeten de kinderen tesamen komen aan het Joh Straussplein Alle optochten beginnen om 7 uur piccies De kinderen worden vei zocht zoveel mogelijk mat vlaggetjes, oranje sjerpen en mutsen te komen (Van een onzer verslaggeveis SCHIEDAM, donderdag De brandweer onder leiding van bi and- meester W de Jager heeft glstei mid dag een bermbrand bij de ingang van de Beneluxtunnel moeten blussen De bermbrand bestreek ongeveer lengte van 50 meter i der SCHIEDAM donderdag Geboren Pteter E M7 v P M Schipper* en E 1 SlleKer Genatui B t v C J van der Graaf tn A E M van den Endt Euphemln Ld v C 1 van der Graaf en AF** van den Ende Itcbeeca. d v C. v«» KruIJt en C J M Iwerna Marco A A M E van Vliet en P C A de Kok Jeun P. i v. i Baartman en M C de Vric» Mario P, x v J Baartman en M C de Vrlea Paul, z v A Prlrte en H If Kas teel. Robert G v P G Colllgnoti en M S van der Vilei Hendrtka. d v t> van Noordrnnen en 8 D J van der Schaft Cutharlna HM d v J G van den Mel- rueker en C M T van Tienen Cornelia M z v G J Meeder en M L T Meijer Lomellu A d v G H, van den Boech er M Oontermen Ida F d v P F van der Hammen en I A Boar Nataajn d v C v«in den Ende en P A A M Spooren Francina J d v J Muride en N Poppe- llers Petroneltfl M d s F Timmerman cn R B M Verbeek Claudia d v F A Oüwcna en M Colte Jurrle Hz v W Paat «n J Crumr Catharina J M d v Veringmeier en G M F Roat Dimltri A V z v P H M van der Helden en M Smith Marietta C Rrt v R, van der Zeeuw en C, C, Kotter, John. z v C Slootmaker to J Sterenburg Mannen, t v N Sleeuwenhoek en H. J. Stam Jolands M„ d v FT, Dolleman en A. C„ E Zag- wtjn. Michelle E d v J T Wink en E M Haas Adrian ui W. R z V A van Groot- veld eh M Scheenloop Overleden C Blom. 73 Jr. T A. Bogerd, aa Jr A van de Gleiaen. M Jrechtg J Hofman J A Raat» 88 Jr H van Wlerln- «n, 80 Jr W«l W A Bademaker L. Nagtzaam. 64 Jr echtg J J van der Werf H Bdllee 7» jr B V. Laven, 7a Jr. P Timmermans 18 Jr wed M, J Schot H de Heer, 84 Jr E L tlAspel» 88 jr. (Van een onter sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Lou van Ravens is als lid toegevoegd aan de commissie Van Dijk, die in samenwer king met het bestuur van de Algeme ne Bedrijfsvoetbal Competitie deze zomer weer de zaken gaat behartigen. De benoeming had plaat*» aan de ooi avond van de nieuwe competitie na een gespick tussen het ABC-bc- siuur, de Scltiedam&e Sche ids rech tere- vei ontging cn dc commissie Van Dijk Het ABC-bestuui was bij/onder vu heugel ovci het feil. dat de heer Van Havens zich bcschikbaai heeft willen stellen Het bes.tuut is ervan overtuigd dat deze benoeming alleen maar ten goede zal komen aan het spelpeil m de komende zomeiavond- com petitie Als nieuw lid bracht de heet Van Havens tijdens de besprekingen al enige be/waien naar voren Hij vond bijvoorbeeld de velden aan de Schiet baan st taal, dooi de slechte toestand van de grasmat bepaald niet geschikt vooi het spelen van wedstrijden De kans op biets ui es vooi dc sptlcis en aibiuis achtte hij daaibij met onmo gelijk (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM, donderdag. De ge meentelijke kleuterschool »an de Pe ter van \nrooylann in Groenoord heefi een overbezetting. Bovendien slaan er op de wachtlijst nog vele kleutert». Daar uitbiciding m deze school op het ogenblik niet mogelijk is, heeft b vu vv vooi gesteld tie houten noodloka- ku aan de Eduard van Beinumlaan tot kleuteiklah 111 te richten. B, en W bobben tevens voorgesteld binnenkort teti tweede kleuterschool in do steeds groeiende wijk Groenoord te laten vei lijzen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, Het de zer dagen verschenen verslag over hei jaar 1967 van de vereniging „De Technische schooi voor Schiedam en omstreken" geeft, naast een uitgebreid overzicht van resultaten en activitei ten, veel cijfermateriaal omtrent het leerlingenbestand. Op 1 januari telde de Technische school 624 leerlingen Hiervan ver trokken cr 40 tussentijds 38 aan het einde van hot schooljaar, 167 verlieten de school na het eindexamen met goed gevolg te hebben afgelegd. Per 1 au gustus werden 327 nieuwe leerlingen toegelaten en in de periode tot 31 de cember werden er nog 27 tussentijds toegelaten, terwijl 54 leerlingen tus sentijds vertrokken Aan het einde van het jaar telde de school 697 leer lingen. Het merendeel daarvan kwam ur.t Schiedam, mini 517 Verder utt Rotterdam (45), Viaardingen (109), Maassluis (11) en tö uit divei.se ande re randgemeenten Wat betieft het schoolgebouw werd het voormalige praktijklokaal plaat werken in orde gemaakt als schilders- lokaal, wegens het grote aantal leer ling-schilders Voor het herstellen van het dak en van door lekkage bescha digde muren en plafonds is ministe riele goedkeuring aangevraagd COEN VERHOEF ZAL PRIJZEN UITREIKEN SPELREGELWEDSTRIJD (Van een onser sportverslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De ■portcommentator Coen Verhoef sal op donderdag 25 aprij ln de kantine van SVV op Harga de prU*en uitrei ken aan de winnaars van de spelre- gellestwedstryden. Deze wedstrijden waren georgani seerd door dc Schiedamse scheids- rechtersverenlging Op deze avond zuilen tevens voor de Jeugdige gasten een aantal films, oa van „de Saint", worden gedraaid GUNSTIG CONCOURS VOOR 'DE POSTDUIF' (Van onze medewerker) De bij de Rotterdamse Bond aange sloten S.C.V. „De Postduif* wag tij. dens het Paasweekend met 338 duiven vertegenwoordigd ln de wedvlucht vanuit het Belgische Brasschaat, Voor Schiedam een afstand van 68 luchtki- lometers. Gelost om 8 00 uui arriveerde de eerste duif om 8 40 0 uur op het hok van dc Ijefhebbei A. Boes. De aan komst van de laatste piijsdulf was om 9 07 03 uur, zodat het concours gunstig vei liep Tot de tien beste duiven behoorden vorder vogels van de leden 2 N van Ark, 3. A Suttorp, 4 N. van Ark, 5. J. Blom steel, 6. en 7. H. J Brokllng, 8. A, Boes, 9 W. v d Kant, 10 A Boes. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. De 14- jarige P W.Ldie in het bezit was van een kano, kwam gisteren tot do ont dekking dat deze bij dt Poldervaart was gestolen. Hij heeft aangifte ge- dnan bij de politie. Woonruimte gevraagd Foto, film en projectie Jong «man, 31 Jr, so»kt KAMER tn»t ol zoneter ponslon. Brfoven ocuL no. 6-1009 Bur. Schtedom- m«r, Aoogatr. 78, 6ohi«Ura P««foto'a klaar terwijl u wacht roio VAN VU UK EN, Hoog straat 108. Schladam, tel 386790 Lat op juiste adraa ,8180 Spuitbusje ln 880 autokleuren. H Dein 4145» Bchladam, iu 1 telefoon 3Ö61Ö3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 2