Coolsingel centrum van feestelijkheden op koninginnedag ROTTERDAMS Crooswijk wil tegels rilt ymMmwim Wethouder sluit stadsgas-tijdperk af - Wie is beste voetballer? Heel goed spel in gewestelijke toernooi ROTTERDAM RIJNMOND Raadsfractie van VVD vraagt b. en w. op te treden tegen rommelmakers op straat Koopavond: veel publiek, weinig open winkels 'Penclrecht' sluit seizoen af Wandeltocht j lan<(s haven terreinen jongetje ernstig aan hoofd gewond w* m In Rotterdam nu overal aardgas Maandag zeilend opleidingsschip te water Bokswedstrijden bij Herman van 't Hof Bakkers voor astmafonds Hoofdklasse libre Balentien mag alleen vandaag niet spelen Opstelling van Feijenoord Bob Janse sprak met Excelsior pag. 4 zaterdag 20 april 1968 tAUVtufa fcjv J ttl WNANTSTfWAT 22 26(1x1de Coofhavm) j|18wM078j| V BOTTERDAM TROK)- (Van een onzer vtr»li|fevfr«) ROTTERDAM, zaterdag De ge- hele liberale raadsfractie heeft het college van b. en w. er vrsjtenderwU" op re wezen, dat er moet worden op- vetreden tegen rommel ma kern op straal. Letterlijk lulden <ie vragen van me vrouw M C. Endm-Bayl# en de he ren W. Baggerman, L van Leeuwen en K. Staab: gezien het feit d«t de verontreiniging van atraten, ondanka In hot verleden gevoerde actios. nog steeds ergerlijke vormen aanneemt 1. ia het college met on« van me ning dat verontreiniging van de stra len dooi o a wcgwcipen van papiur strafbaar is volgens art 75 vati de apv met een boete van ten hoogste SO"» 2. kan het college meedelen, waar om tot nu toe dit artikel, behalve In z«»r extreme gevallen, niet wordt ge- hanteerd"1 3. dezelfde vragen worden gesteld ta art. 77 (verontreiniging door uit werpselen van honden 4 Is het college bereid to bevorde ren. dat genoemde artikelen voortaan streng zuilen worden gehanteerd ui teraard na voorafgaand! waarschu wing aan het publiek en nadat ervoor Is gezorgd dal overal voldoende vuil nisbakken aanwezig rijn? ROTTERDAM, saterdag. Na een onderbreking vanwege de Goede Vrij dag, vorige week, is de reeks koop avonden. wamrec In Rotterdam een Jaar een proef wordt genomen, gister avond voortgezet Dc binnenstad bood het wal verbouwde beeld van weinig grapt n- de aaken, maar veel publieke belang stelling In West is ook hei grote meu bel- en kledingmagazijn Row Ac v d Kolk met de proef gnnu meedoen Ondanka dat dit magazijn niet aan een winkelstraat ligt, was de directie zeer tevreden over de publieke be langstelling Dc omzet tussen 7 en half 9 wo» ongeveer gelijk aan de omzet op eert dinsdag of woensdag Er moest extra personeel worden opgeroepen om de stroom klanten te kunnen ver werken „Wil R-oan door met de koop- av noenaldus de directie un Roos Se v d Kolk ROTTERDAM, ïatwdsg. - Alt af sluiting van het seizoen gaf de Neder land* hervormde toneelvereniging „Pcndmhi", ilitenrtad In hel Cte- menaboia In de Grultoelraat, het btU- spcl „I'Ln* set de kok" van Peter Coka, onder regie van Henk Glimmer veen. Een goede greep van de/e nog maai Jonge vereniging, dlc gewoontege- trouw ook nu wtxr vele oude» va» da gen uit de „Sormcburgh" ondsr de aanwezigen had Rond het hoofdkwar tier van een Uefdadlghcldsorga»kalle van lady Beatrice tLeny Dijkstra), worden dc problemen opgelost dooi haar zeer goed spelendo dienstbod» Lily Henny Gnffloon) Door het *tt- len van een bontstola koml men op het Idee hoe goed de organisatie werkt al* dc stola terug bezorgd moet wol den. Het geld voor de liefdadigheid stroomt nu weer blnnenl En goed bezotte zaal amuseerde zich met dit blijspel, wat goede pei- specllevizi voiwt voor het volgend Jaar te vieren eerste lustrum van de veientglng In hot R M V. J. T Vlot wordt tot en mot mei een expositie gehouden vun wandkleden van Johnnie von ZU- derveld. Pastels van Logcrste xljn eveneens tot en mot 7 mei to bezichti gen in de wciéteit „De Laurenskerk" san de Lsurenaplaata 5. (Van oen onzer veralaggever*j ROTTERDAM, zaterdag, Dc Coolsmgcl wordt het een-; trum der fee* (activiteiten voor Koninginnedag. Dit is mogelijk nn de metro klaar Is en do boule vard in oude glorie hersteld. Het door hot Rotterdamse Comité ter behartiging van Nationale Belan gen samengestelde programma bevat een aantal noviteiten. Met enkele trnditionelo fees tonder de len werd gebroken. Gebleven is het zanguurtje op de trappen van de beurs. De taptoe van het korps Mariniers keert terug tip da Cool singel Enkele bij/ondtre ivtnummtn Er wordt weer em wandeltocht van 15 km langs de haventerrein* n gehouden De start tussen 0 en 10 uur vanaf ck Havt-nvakschool Inschrijvingen h 1 50 per persoon Tel 2002«6 Er fs ook weer «en verkennings tocht per bu* langs tic nieuwst** ha- vcnuitbrridlngcn tol aan dc Maas vlakte Vei trek vartaf het Zuidplein om 10 00 uur en om 14 30 uur Duur circa twto <n ein half uur Kosten induw li f koffie onderweg hr rnetro- bfllct voor vervoer van CS naar hel Ziiktpleiri of omgekeerd en een kaar tje voor de Euromast 5,— per per soon Op de Slat JseobepUst* geeft de brandweer een (roots opgesetï* de mo na tr* tie. Op deselfde plaats worden behendigheid» wedstrijden gebonden met ongeveer veertig oude auto's nil geheel Nederland. Vanaf 29 april tot en met 0 mei zijn er diverse kermisattracties en wel 1 omgeving Coolslngel. 2 metrostation Zuidplein, 3 Afrlkaanderpleln, 4 Schutlerveld en 5 omgeving Schle- (Umat Wrg Het voorlopige stadsfeestprogramma ziet er globaal als volgt uit fl9 uur RevetUa In de stads wij ken. Klokgebeier en het Uitsteken van de vlaggen 10 uur en 14 30 uur Rotterdam' mer». ontdekt uw haven. Vertrok van dc bussen vanaf het Metro-Station aan tiet Zuid plein 10 uur Vertrek vsn de grote wandelman emi rn langs <le haven bedrijven met tal van attractie*. Ver zamelpunt Havenvakschool, Waalha ven Z Z 18 10 uur Wielerronde van Fe yenoord voor amateurs. Startplaats Paul Kru- grrsUdfit -Pretorinlann 10—12 uur Kinderspelen in de ver- schillende stadswijken 10 30 uur Receptie op het Stadhuis (op uitnodiging) 11 uur en 14 30 uur Opvoering van het bijspel „De bespottelijke Juffer tjes'* vsn J. B, H. Molière In de kleine Doelenzaal 1115 uur- Feestvreugde op de Cool singel; A Optreden van dc Poolse dansgroep „Maaur" (voor de Am ro bs nk Coolslngel-Nteuwe Binnenweg) h Voorstelling kindercircus „Elle boog" op de trappen isn de Beurs c Show dooi 't tamboer- en puperkorps Beatrix waarbij ten afdeling doe* dilzokspeleu. op lui Stadhuisplein 13 30 uui Oplredrn >»n de Poolse dansgroep „Masur" op het Mcjerv pliIn tc Sihichrock m om 15 30 uur op het Ihjnaikcuipkln 1417 uur Wielerronde van Fe yenoord voor nieuwelingen. Start- plaats Paul Ki u ge nitraat—Pretoria- isan 14 uur Optreedn van het tamboer en pU per korps „Beatrix" op de speel welde In het vutkpmk aan de Basis weg en om 10 00 uur op het Pljn- ackerpleln 14 uur Voorstelling vsn het kinder' circus Hlebooi" op dc speel wild* uim dt Vulkeukmwcg en om 1b 15 hui op de Gerdealaweg 14 30 uui Grootse brand weer de monstra tie op d* Jacobsplaati door de Rotterdamse brandweer. 15 uur- Op de Jacobsplaati behetv dlgheidswedstrijden en klassements proeven van ven 60-tal oude auto's. 15 30 uur Zaniuurtje op dc trippen vun het Beursgebouw ondei leiding van dc heer Laurens en Wingerden en met medewerking van de Posthomio- nlo Do tekst van de te zingen liederen zal voor do aamang van het zanjuur- tje worden uitgereikt 17 uur en 19 uur- Demonstratie van hei Rotterdams Volksdans Centrum op de trappen van het Beursgebouw met dansen uit verschillende landen. De leiding berust b(l de heer J. Chrlate 20 13 uur Orgelconcert in da grote «aal van „De Doelen'Mc geven door Marie-Claire Alain tl 3 50 vanaf 22 a; Marlo-Clulre Alain Toegangskaarten pril verkrUgbaar aan dc loketien van „De Doelen" 21 uur Taptoe Voor het Stadhuis te geven dooi dt Marinierskapel dei Kon ilariin oiuttu leiding \an Ma Jixji-ditetieut L J I<an> 21 dü uui Groot vuurwerk af te ste ken longs het stmndbad aan de Olde- gaanle 22 urn Groot vuurwerk af te steken op de JaeobspUsts Als onderaec] \an de Koninglnne- dagvieiing worden et op dc JOe apill door hel ftoUeidnms comité ier bchai tiging van nationale belangen toneel \oorxtelllngcn ueorganiieerd in de kleine zaul van de Doelen Leden aangesloten bij verenigingen ressorte- tenri onder Het Rotteixlams centrum voot ainateui toneel voertn „Lea pre- cleuaes ridicules" (,t>e bespottefljke juffertjes") van Molière op De tegie heeft wlilJem van der Uxw Aanvsngs- UJdcn II 00 en 14 30 uur 'Van ri onzer r Jog* ft on ER DAM - njd .g jailg fdAdi-d va» Sc na ik uitw))k<n op zijn flets viwhUubj ftft <\f KW v* .ta. 1>< j n>" rt i rd rrn i imi ihi Iruutm ii>,ir het Dijk/ifV V* bi ,n t m /i fnjjrus» M hniiv v 4 ni 4 14* ns n i .i di hu li M br n ld n i i t> /ij o)) h jd,i'K|ie n V jJD r* r i glas ju li lat kr>i< h id g! kn 4' Dc clekirlHthc installawc van dej ïlotjfkhriig li HisUivn orn oiiKi.Kr' kA«»H ,/y)i vijf flefict g! rankt fJ* bo- I m*n koiwhn nut worden ntergeLten l>c Ut bi) n»* kenhu Op het teken van wethouder H. W. Jettinghof wordt de buis, waardoor het laatste stadsgas stroomt, afgesloten. Eddy Treytel )E htnjd om de l^rool-beke) Belooft een bijzonder xpari- npud dof fr» knjr/cn De koplo pers, fan i an Bereren ert F,<ldy rf Treytel deden opnieuw ruets ivjor elkaar onder, zodat ze sa men op de eervte plaats bltjven fit mil Israel heeft de athtervol- 1 r/iny no y Utnq niet op (/eye ven j«n v»n Bsvsrsn £)e Key en oor der vergaarde deze week een punt meer dan de doelverdedigers mn .S'parta en Xerxes/ DtfC, waarmee hl) zijn achterstand tot twee/honderdste punt tcrugbrm ht Hel klassement ziet ar nu als volgt uit I. tit 2 Van Ber eren f.?partaj en Treytel Xet res/DHC) 7,41 (215 utt 29), 3 Israel (feijenoord) 7J9 (207 uit 2$) 4 Etjkenbroek (Spana) 7JIJ (197 utt 27), 5 Ruts (Hennes DVS7,27 (i«9 uit 26), 6 Jansen (Fetjenoord) 7,21 (209 utt 29), 7 Kraay (Feyenooid) 7,15 (186 uit 26), 8 Pieters Graafland (Feijenoord) 7,07 (205 utt 29), 9. J Bonman (Fortunaj 6,97 (202 utt 29), 10 Rxjke Hermes DVS) 6,96 95 uit 28J, II Hanegem (Xerxes/DHC6,8,9 (193 utt 28), 12. Van Leeuwen (SVV) 6,88 (179 uit 26), 13. Kinduail (Feyenoord) 6,85 (185 uit 27), 14 en 15 Gden Butter (Excelsior) en Pys (Sparia) 6,79 (resp 197 uit 29 en 190 utt 28), 16 en 17 Mouhjn (Fetjenoord) en Verdank (Sparta) 6 74 (182 uit 27), 18 en 19 Bosveld (Sparta) en Schippers (Fortuna) 6,72 (195 mt 29), 20. Radovtc (Xerxes/DHC) 6,71 (181 utt 27). (Van ren onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag Sinds gbdermlddag twee uur heeft heel Rot terdam officieel aardgas. De laatste vlam. die op het stadsgu brandde, werd na bet luiden van een uit 1870 daterende koperen bel door weihouder II. W Jettlnghoff op het terrein van de ga*fabriek FeUenoord gedoofd. De plechtigheid werd bRgewoond door de directie van het GEB, door vertegen woordigers van de openbare nutsbe drijven en van de maatschappijen dlc aan de ombouw hebben meegewerkt. In 1870 werd in Rotterdam met dc produktie tn verspuidlng van stads- j gos begonzu n In dt loop i an dc jaren werden verschillende soorten gas ge bruikt kolengas, aardoltegas, pro-| paongas, raffmaderijgas en nu. gelei delijk in dt afgelopen vut jaien is het aardgas ingevoerd binds 19U4 zijn to taal 400 000 aansluitingen in 245 000 woningen voor aardgas omgebouwd Het personeel, dat bij dc operatie, ,Over op aardga*" betrokken is ge- woest. kreeg gistermiddag een feeste-i Jijke bijeenkm* aangeboden in het gebouw Palace. Er werd onder andere de film „Europoort" van Joris Ivens vertoond De heer Jettinghoff vertelde de aanwezigen dat degenen ,,dJe bijt voortduring prestaties hebben gele verd die boven het normale uitkomen, een bescheiden gratificatie zal worden aangeboden". Dit hadden burgemees ter en wethouders gisterochtend beslo ten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Op de scheepswerf van Bennekom te SU«- dreebt wordt maandag een zeilend op- lei dingss«hip voor de Schotse zeevaart „Royal Gordon Institute of Technolo gy" te water gelaten. De ontwerpers zijn dezelfde als van de Gipsy Moth IV, hel schip waarmee sli Francis Chichester zijn tocht om de wereld maakte Het schip, ten schoener, heeft een water verplaatsing van ongeveer 53 ton, de lengte is ruim twintig meter en de bree t c 4 20 mc e; Volledig ge tuigd L de ze Hopper vlak e 180 m2 Er zit een diesel-hulpmotor in van 90 pk. In de navigatlehut staan de moderne middelen, zoals radar, echolood, ra- dio-telefonie en electrolog Het opleidingsschip biedt plaats aan twaalf stuurmansleerlingen en een vaste bemanning van vier personen Na de tewaterlating op 22 april, zal op 20 apill een proefvaar, op de Noordzee worden gehouden Daai na zal ha schip naar Aberdeen worden gezeild ROTTERDAM, zateidag De boksvereniging Herman van 't Hof or ganiseert vanavond in haar clubge bouw aan de Spiegelnisserstraat wed strijden voor amateurs Er staan der tien partijen op het programma Spiegelmsserkade 25. Ook hier een omheining die uitnodigt tot het storten van oud huisraad e.d. yWc moeten CrooswUk ver fraaien, zei de gemeente een tl)d goleden. Er kwa men plannen, tekeningen. Met veel iam-tani liet de plantsoenen dienst bomen aanvoeren, een wethouder hield een toespraak. Wie ln Ciooswhk gaat kdken kan niet roggen dat de verfiaailngsplan- nen tot op heden veel zkhtb.ua tcsul- Ulen helmen opgeleverd In Crooswijk worden steedB meer hulzen afgebroken Dit gebeurt zonder systeem Althans, let* planmatig* valt rr niet ln te ontdekken Dan verdwijnt htci een huis ui dun daai weti De open ruimten die hlerdooi ontstaan zijn geliefde vuilstortplaatsen en het whijnt heel moeilijk te zijn de RGTFB tr toe te bewegen even lungs te ko men om wat uil wig te halen Bekende t'rooaw yket 8, w aai ondei ile \crmmurte bi tune Kees. zeggen ui die plannen om Crooswijk mooter tc maken zijn wtuudclooi liet is wel aai dig dlc boompjes, maai we hebben er niks aan Laten ze die braakliggen de teireintjes toch beU gelen Nu wot- rien or oude matiuswn en andere rom- nul wei gegooid In d*. Kano Hubert stuud hebben mi ojau» fit'detlle f;oed betegtld l)at moet eldvi» ook gc- leuten Lrgenis heeist in Ciooswyk ou<l d« \ele omheiningen «He bij slooppundvn wrudtn geplaatst Achtei deze srtmt- tir»Rin hoopt hit vuil Uh metcishoog '•SitriïiU vU*Ci. op De rommel is wellswaai aan het rxjg onttrokken, maar dut Is dan ook het enige lichtpuntje dooswijk taakt steeds meer tn ver vul Dooi dt gvintcntc aangelegde bloembakken wonlen dooi een oi- Piiidcl sooil jeugd snel afgebroken De jonge boompjts voot spel ik ook geen lang loven Van de rnet i'trel tam-tam aanoc- kotidtgdc mHtir»chiJderinr;en te maken door lm rfiHpeti t*nn de kunstrtcadenne onder ietdino von Pierre Jaruen is nooit iets terecht pekomen Maar CroosU'|jk rrnngt mef (althans niet m de eerste plaats) om bloembakken, bomen en beschilderde muren Wat teel harder nodig is, is dat het puin tan xiooj»»!«firn stiel u ordt opge ruimd <fnt rfe open plekken tussen de brbotiu mg gun moild* ipoel* n m iu I i sluiten uuidtn £tn( ais di Hi'iutt iiijen tug "U" ui h»j puin op- yeruiiiid kan aan ur-rjranting wordeti gedothi Am kr^ym d* C roos 'tu kers het uuijif tf it i nut u at boompjes en blo* mbakken nordm zoet gehou den Aan de Crooswtjkbeweg staat bij pand 98 een schutting die de omwonenden een doorn in het oog ts Achter de schutting hoopt het vuil zich op t h. Kt Dader het mo lo rR- dlni-broodnodigittllen ln de week \»n 31-17 sprit slle b-»kh»r»wlnke'« In Rot'rrdatn w hri tikrn s sen ven de s»lms-bfN'ri)ditff> DsnluU de mc iewerking vsn de ia.) anale bakkerljcommlsale ial in elke bskkerswlnkcl een collectebus worden geplas Dt lerwUI daarnaast door vele bakker* ipeciaal „vllnder- kren'enbrood" ten bate van de ait- ma-bes rntltng zal worden verkocht Het bes'uur van de vereniging Ast- ma-bc*'rl|dSng Rotterdam is zeer er- keutel' k voor dit initiatief en hoopt, dat de Rotterdams* bevolking op deze wtue een flink steentje zal helpen bü- dragen lot het bereiken van een zo hoog mogetük financieel resultaat Op 27 april wordt de jaarlijkse straatcollecte gehouden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, seterdag. Acht dl rictakampioenen zijn drie achter eenvolgende dagen in actie om uit te maken, wie er bet kampioenschap van het gewest Het Westen to de hoofd klasse llbre op kleto biljart zal ver overen. De biljartvereniging Kunst en Vermaak, die het gewestelijk toernooi verzorgt, smaakte vrijdag, toen twaalf partijen werden gespeeld, het genoe gen dat er tal van seer goede moy«n-{ nes werden genoteerd en verscheidene grote series werden gescoord. Span ning waa er ook genoeg en door deze gunstig factoren kreeg dc wedstrijd een boelend verloop. Wanneer de deelnemers ook zaterdag en zondag die goede kwaliteit handhaven, dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat er naast goede prestaties ook promo ties naar een hogere klasse volgen. Aan de strijd nemen deel W van de Berg voor het dlstnct Delft, H. den Bnnker, Schiedam, R C. Fok van het district Dordrecht, R Gravendijk voor Rotterdam, J Nepper, die het district Den Haag vertegenwoordigt, D Ver ver van net district Bollenstreek, G Verkerk van de Krimpenerwaard en M Turk voor de Rijnstreek Ook het district Gouda had kunnen deelnemen, doch daar werden geen districtwed strijden gehouden, zodat daar geen of ficiële vertegenwoordiger kon worden aangewezen. De deelnemers moeten partijen van 250 caramboles maken, terwijl de grenzen voor deze klasse van 7 tot 11 lopen Van de acht biljarters was het vooi - al Den Brinker die uitnemend voor de dag kwam In zijn eerste ontmoeting maakte hij al een serie van 131 en la ter kwam hij ook met een beurt van 100 voor de dag Het was dgarom on begrijpelijk, dat hij van Verver uit Sassetiheim met grote achterstand verloor Ondanks een gemiddelde van 3 50 in die partij, had de Schiedam mer na drie ronden toch met 12 27 het hoogste algemeen gemiddelde De Delrtenaar Van de Berg bleef daar ver beneden, doch hij was de enige, die geen enkele keer verloot en daardoor na de eerste dag de leiding in deze wedstrijd had. Uitslagen 230 30 30 at e 33 aso J4 58 37 85 250 12 JOO 191 £9 30 Na drie ronden Es de stand 1 Van de Berg 3 Den Brinker 3 GrevendUk 4 Verver 5 Vertcerit 6 Fok 7 Turk 8 Neppsr 4 838 «3 131 4 TU 09 76 4 874 97 103 8J» 13 27 10 78 10 05 fl!9 79 37 (Van onze spor'redactie) ROTTERDAM, zaterdag John Ba len' en. diu de ia.atste maanden zo wel het doel van Fxcelalors eerste elf nl a's van het b-clfial verdedigt, t* gis er* vond door de «Tafcommis sie van de KNVB een schorsing op gelegd van twee weds'rilden, waar van een voorwaardelijk, Balentien was zaterdag tijdens df> wedstrijd Excelsior b—NOAD b door de scheidsrechter uit het veld gestuurd omdat hij een tegenstander te hard zou hebben aangevallen Balentien mag dus vandaag niet in het b-elftal van Excelsior uitkomen. HU mag morgen echter wel meespelen ln de wedstrijd Excelsior—-veen- dam Joop Munne die in dezelfde wedstrijd uit het veld was gestuurd, omdat hil een 'tegenstander in zijn gezicht had gespuwd, werd geschotst tot 1 au gustus (Van onze spottredacüe) ROTTERDAM, zaterdag. FeUen oord speel morgen 'egen DWS in de volgende ops elling- Pleters Graaf land; Romeljn, Israël Kraay, Veld hoen; Boakamp en Jansen, Samardzlc, Kindvall, Geels, Moulljn. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. DU weekend wordt beslist of Bob Janse bij Excelsior de opvolger wordt van trainer Rinus Smits Henk Zon, de voorzitter van Excelsior, heeft gister avond een gesprek gehad met Bob Janse. Daarbij zdn door belde partij en voorstellen gedaan. Deze lagen niet ver uit elkaar zodat verwacht mag worden dat de door NAC ontslagen trainer terugkeert naar de club, waar HU voor de Jtomst van Smits, reeds zes jaar werkzaam waa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1