Op congres NSR geen nieuw bestuur gekozen Dode in auto die op 3 bomen botst PSP-Y OORZITTER YOOR LINKSE CONCENTRATIE Stoel 'verkleden' met stretch-hoes Dierenbescherming voert actie voor vakantie-pleegdier i VOOR DE VROUW SVB-FRACTIE VERLIET VERGADERING VOORTIJDIG NSA BOOS OVER TV-INTERVIEW VAN AFGETREDEN NSR-VOORZITTER Jongetje in privé-zwembad verdronken KVP-flclegatie naar congres Radicalen Vee omgekomen bij brand in ltoerderij AMVJ-directeur Kuyper overleden COKRIE LUNS NAAR VS ALS AZALEAKONINGIN Ds. Toornvliet blijft buiten kerk spreken Cliff Richard komt gospels zingen in de Haagse Houtrust ij verkeersruzie in Parijs één dode Bij Kandeel Dertien geluksgetal pagina 4 - maandag 22 april 1968 UTRECHT, maanda*. <ANI»> Hot bestuur van de Nederland* Studenten Akkoord 1* verontwaar digd over de onjuistheden, die de afgetreden N8R-voor* liter Edustrd Ho mbo ff zondag In hel tv-pro gramma Monitor sou hebben ge zegd. Hel bestuur wil een publie kelijke verontschuldiging van Eduard Bomboff en een rectificatie van Monitor. Volgen* het NSA-beatuur is het onjuist, dat do ISC, zoals Eduartl Bomlioff verklaarde, geld heeft ge kregen van de Amerikaanse Inlich tingendienst CIA In ruil voor rap porten over studentenleider* uit AJfrlka. Ook Is de NSft-voorzitter niet, zoal* hij zelf zei, weggestuurd door middel van een motie van wantrouwen, maar hij heeft zelf onslag aangevraagd. Hot NSA-bestuur is ten «lotte boos over de opmerking van Eduard Bomhoff, dat hU niets meer voor de N8R zal doen. Het congres heeft hem verzocht de lopende zaken te behartigen en leder demissionair NSR-bestuur fs, aldus het NSA, Ju ridisch verplicht dit te doen. (Van oon onzer ver el afgeven-) DELFT, Tiiaarnia^. H»-t Nulioiiu.il «in>rr.-- \«u» ilr .NeclerLintUe Studenten Ruud is ratrrrl.i^inidfi.i^ in Delft gi'finilifrd. 70iider dat Of een nicttw bestuur lerkn/en wu» in pfujl» i.in het \rij«l.i)jnarhl afgetreden luMuur-Momhoff, dat voornamelijk hcMomi uit lede» tan de Studenten Vak Beweging. Twintig minuten voor het eind van het congres verliet de 22 nun bterke SVB-fractie in de Raad van Vijftig de veigadering, nadat oen voorstel van de DelfKe! Coalitie Centrum Links (rel), ge-[ richt op een hemp treden var» het bei tuur-Bomhoff, 25 stemmen voor en 25 tegen had gehaald, zo dat het als verworpen werd be schouwd (Van onze correspondenten) WINTERSWIJK, maandag In de buurtschap Raturo onder Winters wijk ls gistermorgen het two en een half-jarlg zoontje van he gtziu Slotboom in een zwembad achter een hul* dat eigendom t* van een Amstei dammer, verdronken. Het jongetje is onder de omheining van schrikdraad doorgekropen en daar na te water geraakt Een art* heeft nog tevergeefs geprobeerd da le vensgeesten op te wekken, ZEVENAAR De lö-jarlgc kantoor bediende Wtlly Jansen uit Wehl, die met een vriend gistermiddag in de Bylandt afkoeling zocht. Ts om' streek* 3 uur verdronken Hij ver dween plotseling onder water On dank* diverse pogingen «loogde men er niet in hem weer boven water te brengen Hij was de zwemkunst slechts matig meester. SPRANG-CAPELLE. Het 7-jarige. meisje K van K. uit Hengelo, dnt begin februari met haar mooder opi bezoek bij familie was in Waalwijk I en daarna als vermist werd opgege ven, ls verdronken. Gistermiddag werd het kind bij hei Capelse Veer gevonden Een van da pontwnchcers zag het rijkje drijven In de Bergse Maas ROTTERDAM De 31-Jarige Inpak- ker D. Tromp U gisteren bij hul zwemmen in de Dclfsh avena» Schle verdronken Nn een duik in het wa ter kwnm hij niet meer boven Ri vierpolitie en brandweer haalden het «loffelijk overschot na een half uur dreggen op ODILIENBERG In het water van de Roer onder Odlllenberg ls het stoffelijk o versenot gevonden va» de 63-jnrlge mej T, Palmen Zi} werd sinds 30 maart vermist Vol gens de politic is er geen sprake van misdrijf. Direct hierna t*\ SVB-fractie /ooi - rlVU'r J<»han Middendorp .,W)j gaan hi cv nu wog on komen met terug voor het congres van de SVB heeft beslist j wnt we eigenlijk In de NS It te maken hebben" Eduard Bonhoff verkburde „De ID ad heeft de kans om ons te, herbenoemen nltt aangegrepen fk noch dc andere bes l>m ruled en t dl' n nog maar l'-Ls doen op hit NSIt-kan- toor De NSR is met dit congres de Gaullistische periode binnengetreden" Formateur Na het vertrek van de 8VB-fractle werd de Hlud'75-zfgevaardlfde WUIe- brord de Graaf benoemd tol formateur en werd besloten binnen tien dagen een nieuwe vergadering van de Raad van Vijftig uit te *chrUven, j Ann het begin van do vergaf Ier ing hntl Sluri-frnrtlevoor/itu r James van l.Uith de Jeuzie gezegd, nrh cntalugcn (e lichten van hoar toezeggingen onn de SVB, omdat deze op geen enkel punt water In de wijn had wijlen doen Wjj kli zen nu voor het Neder lands Studentin Akkooid, waarvan we de visie misschien met arnbieren. moar waarbij we wel weten, dot er van onze programmapunten Iets te recht ral komen", /cl hli Niettemin wonl hierna tot ln de middag ovi riigovoi rd tuisen Stud'75, tint vlu /itrW heeft in de Ra,id en dt* SVB over een eventueel compromis op de drie breekpunten de hoogte van rk» NHR-oomtrLbutle de re latie vnn rk NSK tot ri« Internatlonol S'.uriuit Confeienci* (ISC) en het Stu dente» Welzijns Instituut (SWI). Om» slrvok* twee uur zou Jam<s van Lidth dc Jeude met de SVB 1«t een ak koord /im gikonun dat eehlir wer l afgewezen dooi tb* rist van zllti fiac tie Bij de atemming over het voorstel van de CCL. dnt op «te punten ISC en SWI in gmte trekken hel fcVB-stand- ptmt bi vatte «n wat de contributie belieft een compromis inhield, waren SVB, CCL en de afgevaardigde van Eindhoven Do f net it* van NSA Stud'75, het Delft* Studenten Corps het Algemeen Non-Polltic k Studen tenbelang en de af ge vaardigde van Drlcneilo stemden tegen (Van onze Haagse icdaotie) i DEN HAAG, maandag Hel nieu we KVP-bestuur dat sinds enkele we ken onder leiding staat van mt A van der Stee, heeft zaterdag besloten een delegatie te sturen naar het con gres van de partij Radicalen, dot za terdag in Dronten wordt gehouden Ook \eiteger Aoordigmgen \an de Partij van de At beid en um D'Bfl gaan naar het Radicalen-congres in de Noord-Oost polder De oi gmikatoren hebben alle partijen die in de Tweede Kamer een fractie hebben, een uitno diging gestuurd Het KVP-bestuur wotden vortc- gtmwoordlgd door het Tweede-Ka merlid mejuffrouw A Kok. éen vn» de vice-voorzitters van het partijbe stuur, en door het lid vnn het dage HJks beatuur, do KVP-Jongeien-\oor- zlttcrlr J Stlenon OUDERKERK AD AM STEL, maan dag (ANP) B(J een brand in de boerderij van de veehouder Mourita aan de Middenweg In Ouderkerk aan de Amstei zün zaterdagmiddag vüf koeien, twee stieren en vUf kal veren omgekomen. Een personenau to ging verloren. Het woon ha la kon bebouden bljjven, De schade beloopt tienduizenden guldens. Du brand ts vermoedelijk ontstaan in rlc «tal en sloeg over naar de hooi berg De brandweer die onmiddel lijk ter plaatse was kon niet vol doende water krijgen omdat de slo ten niet waren uitgebaggerd Op de terugweg reed de brandweer auto tegen eon lantaarnpaal waarbij de wagen enige schade opliep. Nie mand raakte gewond. SOMEREN Gistermiddag is een boerderij non de Hekleveldstslraat in Someren door brand verwoest Dertien stuks dragend vee kwam daarbij in de vlammen om Later moesten nog twte geredde rumUrtn worden afgemaakt Wonl'tg eri be drid gingen geheel verloren De oorzaak van de brand onbekend De i4gri'»«ir is. tegen brand verze kerd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Dra. J. Kuyper, directeur van de Algemene Maatschappij voor Jongeren, U ln de nicht van saterdag op zondar ln tUn huls ln EUarlcura na een ziekte van enkele maanden overleden, HU 1» -*9 Jsar geworden. Drs J Kuyper, die ln Koog aan de Znun werd geboren, werd fn 1936 lan delijk voorzitter van de AMVJ In de Mej. Corne Luns (24), de enige dochter van de minister van bui tenlandse zaken, is zaterdag van Schiphol naar New York vertrok ken. Zij gaat naar Norfolk in de staat Virginia, waar zij deze week de rol van azalea koningin vervult in een plaatselijk festival. Minister Luns deed zijn dochter (die een zilveren azalea op haar revers droeg) op Schiphol uitgeleide. Ook medewerkers in I conflict betrokken (Van onze correspondent) HAARLEM, maandag De ge-, schorste gereformeerde predikant van radio-Bloemendaal, da G Toornvhet, blijft builen de kerk spreken. Zijn; tweede predikbeurt ln het Haarlemse Concertgebouw werd gisteren iet# minder bezocht dan vorige week, maar trok nog altijd een kleine du!-| zend belangstellenden uit het hele land. Het conflict rond ds Toornvliet heeft zich intussen ook uitgebreid tot enkele van zijn medewerker» De or ganist die bij de eerste dienst in het Concertgebouw optrzd, Adnaan Ver schoor, is voor de keuze gesteld weg te gaan bij ds Toorrwlle of bij dei avonddiensten in de gereformeerde kerk te blijven spelen De organist heeft het laatste verkozen en heeft met ds Toornvliet gebroken. Zijn zec-etaresze daarentegen, de 29-jarige mej. L Veenhulzen, die aan da. Toornvliet was uitgeleend door de i organisatie achter het gereformeerde i rsdio-werk, het bureau Kerk zonder grenzen, heeft voor de predikant ge kozen Zij 1* door het bureau ontsla-' gen. i De geschorste predikant heeft intus-, gen laten blijken, dat hij open staat voor een gesprek over de moeïhjkhe-l den tussen hem en de gereformeerde synode van Noord-Holland. Er hebben zich verschillende mensen aangeboden om te bemiddelen. Een aantal jonge predikanten zou achter de predikant slaan. Ds Toornvliet spreekt vanavond in de Begijnhofkapel te Amsterdam en houdt zondag opnieuw een dienst ln het Haarlemse Concertgebouw, waar aan medewerking wordt verleend door The Shepherds en een combo uit Den Helder Op 5 mei zal hij te be luisteren zijn Ui de ocbteoddienst Ln j het Amsterdamse Krasnapolsky. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG. maandag De En gelse zanger Cliff Richard zal op za terdag 27 april belangeloos optreden in de Haagse Houtruathallen op een avond dae georganiseerd wordt door de Youth for Christ. HU zal begeleid door The Settlers voornamelijk gospelsonga zingen. De opbrengst van de avond wordt besteed aan het project Rennles Mill in Hong Kong, een opvangcentrum voor ver waarloosde kinderen. De avond begint om acht uur. De toegangsprijs bedraagt 7.50 totstandkoming van de combinatie AMVJ-RUnhotel in Rotterdam heoft hij een belangrijk aandeel gehad BIJ de opening van dit complex, ln 1058 donr koningin Juliana, woi hij direc teur. De heer Kuvper, die zijn loopbaor begon als bestuursambtenaar op Bor neo en later werkzaam was bil Phl- lipj-Roxane, heeft zich in het Rotter damse leven verdienstelijk gemaakt HU wns voorzitter van de Rotterdam- sp Jeugdgemeenschap en voorts was hit onder meer lid van het bestuur van de Nederlandse Jeugdgemeen schap en van de internationale orga nisatie YMCA Dra Kuyper zal woensdagmorgen om half twaalf op de algemene be- gianfplmits ln Blarkum worden be graven PARIJS, maondng lAFP) Rij een tu lutgeiprt k dat zaterdag tussen «en uutoiiuiblikt en een voetganger op dt 11 mi lev.mi Saint Germain fn Pnrijs plaatsvond trok de laatste een mes, dru hu tot onl/otting van rie omstan ders de automobilist in het hart stak. Deze overleed ter plaatse. De voetgnn- i ger. een 23-Jarige man, vluchtte met het me* ln de hmid weg maar werd al I gauw door voorbijgangers overmees terd Een van hen Ucp daarbij een et ustlge steekwond op (Van onze corre sponden ten) 1 DRIEMOND, maandag. Op de weg tusaen Diemen en Weesp raakte zaterdagavond de 2Ö-jarige C. B. Manuputti uit Apeldoorn j dodelijk gewond toen de bestuurder van de auto waarin h^j *at b(j een onjuiste inhaalmanoeuvre de macht over het stuur verloor en tegen drie bomen botste. De bestuurder, de 29-jarige bankwerker' D. R. Ekkers uit Apeldoorn, raakte zwaargewond. BARENDRECHT Bij een frontale botsing onder Hemenoord bij de Barendrechtse brug ia gisteravond de 30-jartge leraar A N. Hen-; driks uit Oud-Beijerland om het leven gekomen. Zijn echtgenote en' een ongeveer achtjarig dochtertje raakten zwaar gewond. Een drie jarig meisje en een baby bleven ongedeerd. Hun auto kwam tn bot sing met een tegenligger die vermoedelijk een inhaalmanoeuvre was begonnen (\«n ecu onzer \er«lagge\er«<) ALMELO, maandag. De voorzitter ui» de ESI*, het tweede Kamerlid dr*. H. Wiebciiga, heeft zaterdag in Almelo gc/egd, „zeker mogelijkheden te zien om tot «antenwerking in een linkxc concentratie te geraken". Socialisten en christenen kunnen, aldus de heer Wiehengu, met elkaar een zinvol gesprek \oereii over de vormgeving van tie nationale en tie internationale *uiuenlc3ing, Het gesprek over de totstand koming van een georganiseerde .samenwerking ter linke rztyde zul zich, wat de binnenlandse poli tiek betreft, primair moeten be zighouden, met de structuurpro- biemen van ons land, aldus de PSP-voorzit ter. HU zei daarbU in de eerste plaats te doelen op de woningbouw, een gegarandeerde werkgelegenheid on de ruimtelij ke ordening. Een gespiok wordt, volgens de heer WlebonKH, echter belemmerd als één der ooi triers eon zodanige wijziging van het kiesstelsel voorstaat, dat één van di andere gespiekip.iltmrs daai- rtoar met parlementaire uitn. ha keling zou worden btxit tugci Voor een herin voering tan het itistiicleiMeLel znl de PSP met waim ti klOgen /iJn. Het de PSP-voorzitter weten „Het districten stelsel zul ooi de eet st komende vljf- tlun jam een vei sterking van de rechtse posities betekenen, niet van de linkse". De heer Wie beng» «prak op een door de t'Sp georganiseerde regionale bijeenkomst van leden van verschil lende party en. llei Tweede-Kamerlid mr. J. W. Mauiian, die de I'tdA ver tegenwoordigde se', dat de concentra tie. die de Unk»e partijen willen vor men „niet per deflultlc soclaHiUsch Is". De heer Wtebenga verklaarde la ter die uitspraak te onderschrijven. De PvdA wil wat de PSP wip een ladicale democratisering van het tota le loven, aldus dc heer Mssman Het PvdA-Kamerlid was vtm mening, dat do linkse partijen geen tijd zouden moeten verdoen met onderling geruzie en verplicht waren „Op te schieten met concentrei en", opdat „rechts «irak* niet met een concentratie klaar1 is. nis links nog aan het kijven ls". 1 Do heer Wtebenga liet zijn parle mentaire collega van de PvdA weten, I dal de PSP van de anderen niet zal vi agen zich tot h«H socio.Lame te beke- icn „Er zij ln de voorbereidende dis-; tussie geen dogmatiek, van geen der. partiic» nldua de heer Wtebenga. De radicaal drs. J. W. Aarden, die voor het eerst een PSP-vergaderlng looprak, pleitte ervoor geen saak te maken van de naamgeving, „Het U volxlrrkt secundair hoe de concentra tie heet" aldus dc heer Aarden. De ra dicaal was van mening, dnt de politieki niet gediend word» met «en discussie over hel etiket van een linkse concen tratie. Piimnir ii de vorming van ten mveiilcrheld en een meerderheid h ln hnmuker dan oen fractie of een i paity Allee» als meerderheid kunnen wij onze politieke eisen waar maken' Hldus de heer Aaiden De heer Aarden rel, dat de eciste noun voor een linkse, concentratie is de politieke gelijkge zindheid ln de Tweede Kamer haefl de heor Aarden tol dusver „een grote mute van potiUcke gelijkgezindheid vastgesteld" (uasen de fracties van de PvdA. PSP, D*6C cn rtJn eigen fractie. De heer Aarden zei optimistisch te zUn over dc kansen van een linkse cimeenti ut ie Ik geef Schmeber toe, dat dc llnkM» partijen er nog niet zün Maar ik vind niet, dat Sehmclzer zelf er in geslaagd ia, in tien jaar tijds lot een situatie te komen, dlc dc regeer baarheid van het land vastigheid neeft gegeven Dfe tien jaar zullen wij niet nodig hebben", aldus de heer Aarden. DEN HAAG. De 61-jarige me vrouw J. Boswijk-Groene wegen uit Den Haag raakte saterdag»vond do delijk gewond toen sfj op een sebra- pad op de Zulderparklaan werd aangereden door een auto, bestuurd door de 29-Jarige J. J. J. uit Wol- weversgaarde. De politie soekt ge tuigen. ROERMOND Gisteravond la de 19-jarige P. van Heel uit Echt ln zijn woonplaats om het leven geko men toen hij bij een Inhaalmanoeu vre met zijn motor frontaal ln bot sing kwam met een hem tegemoet komende auto De bestuurder van deze wagen verloor hierbij de macht over het stuur en kwam trontaal in botsing met een Duitse personenau to Hij werd ernstig gewond, de Duitsers licht gewond AVEREEST Op de provlndalewegj Hoogeveen-Ommen onder de ge- meente Avereest kwam zaterdag-s middag de zesjarige Jacqueline, Mculcni&n uit Veldhoven om het lo—1 ven. toen ze bekneld rnnkte tussen de slootkant en de auto De auto waaun zij zat was ln een sloot te recht gekomen toen de bestuurster uit moest wijken voor een inhalende tegenligger en de macht over het stuur verloor STADSKANAAL De 117-jarige me» rouw F R Posthumus-EijLtra uit 1 eeuw anten is dodelijk verongelukt ln Gieten toen de auto waarin zij zat op een kruising van de Emmsr- straat ln botsing kwam met een personenauto die zij geen vvOrranR verleend zou hebben Belde be stuurders en twee lifters raakten gewond. TILBURG - de familie Van Hout uit MUI werd zaterdagmiddag dodelijk aangereden door een personenauto toen hij plot- seling de weg opliep. HARDERWIJK Zaterdagavond raakte de 73-Jarlga heer J. Tulnstra uit Harderwijk dodelijk gewond, toen hh op de fiets de Oranjelaan overstak en werd aangereden door een personenauto Beetje somber die stoel, nu de zon weer schijnt. VOOR wie uitgekeken 1» geraakt op stof en de«aln van zijn of baar meubelen, biedt 'Eaayfit co vert' de Ideale opioa*lng> vooral al* bank en stoelen eigenlijk nog te goed zijn om helemaal te wor den vervangen door nieuwe De Ewsyftt bekleding it gemaakt van «tretchmaterlaal, dat lever baar it In modellen voor ontelbare modellen meubefen en dat waar lijk alt een handschoen past. Men ktn het op gemakkelijke ma nier zelf aanbrengen. Bindt enkele maanden it een dochteronderneming van de En gelse textielfirma uit Lancashire die dit materiaal vervaardigt. In Almelo gevestigd Hei hele pro- duktleprocet van spinnerij tot dis tributie ia ln één bedrijf. Men Is ln Almelo begonnen met een thowroom, een winkel en een distributiecentrum voor de over trekken, die thans nog In Ofdhsm worden gemaakt De bedoeling Is de vestiging van een volledig ge- Integreerde fabriek In Almelo waar het hele assortiment ovsr trekken zal worden gefabriceerd Het verkoopsysteem is dat van een postorderbedrijf, evenals dat al tientallen jaren In Engeland geschiedt Op den duur wil men hier 700 zelfstandige agentschap pen opbouwen. Deze bekleding lijkt veei gezel liger... Het gaat gemakkelijk en past precies Een nieuwe stoefen een ander mens' Gistermorgen ls de zes jarige Adjc van Lieshout uit Til burg ln zijn woonplaats om het te ven gekomen toen hij nu een HanrU- dlng met ecu bus van de duozitting van du bromfiets van zijn moeder werd geslingerd en met zijn hoofd onder een der wielen van de bus te recht kwam VENLO Het driejarige zoontje van De Nederlandse Veremgmg ter Bescherming van Dieren gaat een nationale actie J'leegdier" beginnen. Zy unl proberen, de huisdieren van vakantiegangers ttjdelyk onderdak te geven by particulieren tn Nederland, Wie zijn huisdier tijdens de vakan tie elders wil onderbrengen, wordt verzocht een brief met daarin één gul den aan postzegels te sturen aan de dierenbescherming ln Den Haag, Prin ses Martest raat 40. Mensen die bereid zijn een dier tij delijk te „adopteren" wordt verzocht een briefkaart te zenden met naam, adres, teiefoonnumer en andere ge gevens soals de accommodatie die men heeft en het bedrag van de ver goeding. Wie ahn huisdier mee wil nemen naar het buitenland kan bij de ANWB Informal lea krijgen welke bepalingen ln de verschillende landen voor de dieren gelden. Voteens dc d'recteur van de dieren bescherming dr J C Kleeaer vragen de huisdieren dit Jaar extra aandacht omdat een Duitao verordening, die vandaag ingaat, bepaalt dat ln- en doorvoer van honden en katten een officiële verklaring van inenting en een gezondheldsbewlja van een die renarts vereisen. De gezondheidsver klaring mag ndet onder zijn dan tien clan en Dr Kleanrr vreest dat hierdoor vele vakantiegangers hun honden en katten bij de Duitse grens In do steek zullen laten. De dierenbescherming zal bemidde len tussen de vakantiegangers en de pleegouders. N vroeger tilden was het in Neder land gebruikelijk, dat er bij een kraamvisite kandeel werd geschonken Ongetwijfeld is bij de geboorte-aan gifte van de zoon van prinses Mar griet en mr. Pieter van Vollenhoven de kandeelkom weer rondgegaan. Wilt u wete hoe deze traditionele drank wordt gemaakt7 Hier volgt het recept: 2 dl water, een citroenschil, 10 kruidnagels, een pijpje kaneel (ca. 5 gram), 8 eidooiers, 150 gram witte basterdsuiker, 1 fles rijnwijn. Breng het water met de citroenschil en de kruiden aan de kook en laat dit ca 1 uur trekken Zeef dit kruidenaf treksel en laat het afkoelen. Klop on dertussen de eidooiers met de suiker schuimig en doe daar onder voortdu rend meren het kruidennat en de wijn bij. Zet de kom in een pan met kokend water en laat het mengsel onder voortdurend roeren warm worden en binden. Serveer de kandeel warm ln kleine kopjes. H. M. E heer en mevrouw Pleer Goosen uit de Zuid-Afrikaanse stad Port Elisabeth, pas getrouwd, vinden 13 als ongeluksgetal nonsens. Zij was een van de dertien kinderen uit een gezin, haar vader was op 13 december jarig. Zelf werd zij 13 oktober geboren. Het echtpaar he«ft elkaar drie Jaar gele den op 13 januari leren kennen en trad ook op 13 januari in bet huwe lijk. (AP).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1968 | | pagina 1